Kreipimasis dėl Sąjūdžio istorijos falsifikavimo LRT ir VU TSPMI

propatria.lt nuotrauka   KVIEČIAME PASIRAŠYTI Seimo Švietimo ir mokslo komitetui Seimo Kultūros komitetui  Seimo Nacionalinio sau...

propatria.lt nuotrauka 
KVIEČIAME PASIRAŠYTI

Seimo Švietimo ir mokslo komitetui
Seimo Kultūros komitetui 
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui 
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Tarybai
Vilniaus universiteto Tarybai

Dėl Sąjūdžio istorijos falsifikavimo LRT ir VU TSPMI

Spalio 22 d. Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo 30-čio paminėjimo dieną Lietuvos nacionalinio transliuotojo pagrindinėje informacinėje laidoje „Panorama“ žurnalistė Indrė Makaraitytė kalbino vieną iš Sąjūdžio kūrėjų prof. Bronislovą Genzelį ir VU TSPMI docentę Neriją Putinaitę, ne kartą demonstravusią antivalstybines pažiūras, išgarsėjusią šiurkščiais išpuoliais prieš tautinio atgimimo patriarchą J. Basanavičių ir Sąjūdžio dainių J. Marcinkevičių. 

N. Putinaitė išdėstė jau ne kartą girdėtą „pažangią“ Sąjūdžio istorijos traktuotę. Anot VU TSPMI docentės, Sąjūdžio nostalgiją jaučia ir mano, kad ne tokia Lietuva buvo sukurta, tik tie žmonės, kurie tebegyvena utopijoje. Sąjūdis esą neturėjęs Lietuvos vizijos, apie Lietuvos ateitį kalbėjęs tik bendromis frazėmis, o būsimosios Lietuvos viziją turėję tik „trys, keturi ar penki Vakaruose gyvenę žmonės“. Sąjūdis esą netinkamai įsivaizduojamas kaip nacionalinio išsivadavimo judėjimas ir būtų teisinga Sąjūdį laikyti antitotalitariniu judėjimu. Neva nacionalinio išsivadavimo tikslų kėlimas reiškia antidemokratinę ir prokomunistinę tendenciją, neva priešiškumas totalitarizmui reiškia abejingumą tautinio atgimimo politinei programai, o šiuolaikinė valstybė negali būti sukurta įgyvendinant tautinio išsivadavimo politinę programą. Bandymas Sąjūdžio prasmę suvesti į antitotalitarinį judėjimą yra teoriškai ir istoriškai nepagrįstas ir neatitinka tuometinių realijų. Tai yra ne kas kita, kaip bandymas iškreipti atmintį apie Sąjūdį ir jį diskredituoti. 

Visuotinai žinoma ir pripažįstama, kad Sąjūdis buvo demokratinis tautinio išsivadavimo judėjimas, pratęsęs jau XIX a. daugelyje Europoje prasidėjusį demokratinio tautinio atgimimo pavasarį. N. Putinaitės mestas kaltinimas, kad Sąjūdis iš esmės buvo totalitarinis judėjimas, kuriam priklausė Lietuvą tariamai į Nepriklausomybę atvedusi jos konkrečiai neįvardyta „netotalitarinėmis vertybėmis“ besirėmusi mažuma, yra neįtikėtinos profesinės nekompetencijos ir iracionaliai aklos ideologinės neapykantos tautinės valstybės sampratai etaloninis pavyzdys. Sąjūdžio 1990 m. atkurta nacionalinė Lietuvos valstybė Konstitucijoje buvo aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžta kaip nepriklausoma demokratinė respublika. Tai būtų buvę iš principo neįmanoma, jeigu Sąjūdis būtų buvęs totalitarinė politinė organizacija. Jo demokratiškumą pripažino net „perestroikinė“ TSRS vadovybė. Todėl N. Putinaitės laidoje pateiktas apibūdinimas yra precedento neturintis pasityčiojimas iš Sąjūdžio, kuriuo sąmoningai kuriamas sukarikatūrintas ir žeminantis judėjimo vaizdinys, tikslingai paskleistas plačiai LRT auditorijai ir DELFI portalo lankytojams. 

Savo pasisakyme teigdama, kad Lietuvos Respublika galėjo būti atkurta ne nacionalinės idėjos, bet neįvardijamų „antitotalitarinių vertybių“ pagrindu, N. Putinaitė šiuo absurdišku teiginiu tarė „naują žodį“ politikos moksle. Pasaulio istorijoje nėra pavyzdžio, kad kokia nors tauta buvo išsilaisvinusi iš pavergėjų arba sukūrusi politiškai suverenią valstybę remdamasi kuo nors kitu, o ne nacionalinio išsivadavimo ir savarankiškos tautinės valstybės sukūrimo idėja. 

Kartu teoriniu ir istoriniu požiūriu nepagrįstais ir melagingais teiginiais VU TSPMI docentė atvirai dėstė savo antivalstybines pažiūras. Kovos už Lietuvos nepriklausomybę laikotarpiu daugelis Vakarų šalių politikos patarėjų primygtinai ragino Sąjūdžio atstovus vadovautis tik „antitotalitarinėmis“ vertybėmis ir padėti M. Gorbačiovui įgyvendinti TSRS pertvarką nekeliant Nepriklausomybės reikalavimo. Jų vaizduotėje Lietuva turėjo likti „demokratinės“ ir „liberalios“ TSRS imperijos dalimi. N. Putinaitė faktiškai smerkia ir kaltina Sąjūdį dėl to, kad šis nepakluso pamokymams apsiriboti „antitotalitarinėmis vertybėmis“ ir apsisprendė atkurti „nacionalistinę“, taigi vien todėl „blogą“, nepriklausomą Lietuvos valstybę. 

Dar vienu ne tik Sąjūdžio, bet visos lietuvių tautos ir Lietuvos visuomenės žeminimu tenka laikyti N. Putinaitės sąmoningai skleidžiamą melą ir šmeižtą, kad Sąjūdis ir Lietuvos valstybės atkūrėjai neįsivaizdavo, kokią valstybę kuria, ir nežinojo, kaip tai daryti. Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime priimta bendroji programa iš tikrųjų yra pirmoji ir iki šiol vienintelė strateginė Lietuvos ateities vizija, kurią rengė kvalifikuoti įvairių sričių žinovai ir kuriai lygiavertės šalies raidos strateginės programos neįstengta sukurti iki šiol. Teigdama, kad būsimosios valstybės viziją turėjo nebent keli Vakaruose gyvenę asmenys, N. Putinaitė nuosekliai tęsia ir plėtoja jos tekstuose ir pasisakymuose nuolat kartojamą iš sovietmečio perimtą tezę apie tariamai tamsią ir atlikusią lietuvių tautą, kuri dėl savo intelektualinio ir kultūrinio atsilikimo negali būti savarankiška ir savivaldi politinė bendruomenė, turinti teisę į nepriklausomą valstybingumą.

LRT laidoje išsakytais teiginiais N. Putinaitė pasirodė kaip okupacinio režimo kovos su „lietuviškuoju buržuaziniu nacionalizmu“ tęsėja ir netrukdomai piršo žūrovams seniai žinomas komunistinės ideologinės propagandos schemas. Viena iš pagrindinių klišių, kurią dar tarpukariu Lietuvos piliečiams bruko pogrindyje veikusi A. Sniečkaus LKP ir kurią iki paskutiniųjų okupacinio režimo dienų skleidė užgrobtuose Lietuvos radijo ir televizijos pastatuose įsikūrusioje „kaspervizijoje“ susispietę M. Burokevičiaus „internacionalistai“, buvo pastangos apjuodinti Sąjūdį klijuojant jam šmeižikiškas etiketes ir vadinant „nacionalistinių radikalų“ ir „fašistų“ sambūriu. Šitaip mėginta diskredituoti ne tik Sąjūdį, bet ir jį įkvėpusią bei pakėlusią Laisvės kovai tautinio ir valstybinio atgimimo idėją. 

Laidos vedėja Indrė Makaraitytė klausimus formulavo vadovaudamasi įprasta LRT laidoms „globalios Lietuvos“ ir „sėkmės Lietuvos“ ideologija. Žiūrovams pasiųsta žinia apie sąjūdininkus radikalus, marginalus ir reakcionierius, kurie iki šiol gyvena iliuzijų pasaulyje. Šia laida buvo pažeminti ir įžeisti Sąjūdžio dalyviai ir rėmėjai, visi Lietuvos patriotai. I. Makaraitytė yra viena iš LRT žurnalisčių, minimų Tautos forumo steigėjų ir pilietinių organizacijų 2018 m. spalio 22 d. mitinge priimtoje rezoliucijoje „Cenzūra LRT –  Lietuvos valstybės žlugdymas! LRT turi būti sugrąžintas Tautai“. Joje pažymėta,  kad „siekiant užtikrinti LRT gebėjimą tinkamai atlikti misiją tarnauti strateginiam Lietuvos išsaugojimo ir ilgalaikio išlikimo tikslui, reikalaujama atleisti „globalios Lietuvos“ ideologiją išpažįstančius ir nelojalius valstybei, neprofesionalius ir šališkus, žurnalistinės etikos principus šiurkščiai pažeidžiančius darbuotojus“.

Žiniasklaidos ir akademinė laisvė buvo vieni svarbiausių už ją kovojusių Sąjūdžio siekinių. Ją reikia branginti ir prireikus ginti. Ypač tada, kai pamirštama iš laisvės kylanti atsakomybė, įpareigojanti įžvelgti ribą, kai laisvė pradedama griauti ja sąmoningai piktnaudžiaujant. Nežabota laisvė tampa  savo priešingybe – laisvės ir demokratijos pagrindus ardančia neatsakinga savivale, galiausiai virstančia nusikalstamu pačios valstybės griovimu. Lietuvoje ši riba peržengta. Dangstantis nepriklausomybės ir laisvės šūkiais LRT ir VU TSPMI įsitvirtino ir netrukdomai skleidžiamos antivalstybinės pažiūros. VU TSPMI docentės N. Putinaitės pasisakymas turėtų būti vertinamas kaip priešiškumo Sąjūdžiui bei nelojalumo jo pastangomis atkurtai valstybei išraiška ir nacionaliniam saugumui pavojingas antivalstybinės propagandos skleidimas.

Pareiškiame, kad nesitaikstysime su antivalstybine propaganda, manipuliacijomis ir falsifikacijomis, skleidžiamomis per nacionalinį transliuotoją ir pasieksime, kad LRT būtų grąžinti tautai. Būtina atsisakyti nacionalinį transliuotoją diskredituojančių antivalstybinę propagandą skleidžiančių ir žurnalistikos kokybės standartus ignoruojančių darbuotojų. 

Esminės permainos būtinos ir akademinio bei intelektualinio sąstingio kaustomame pagrindiniame šalies politikos mokslų centre – VU TSPMI. Reikalaujame pradėti jas nedelsiant. 

Vydas Astas
Arūnas Bubnys
Vytautas Budnikas
Antanas Buračas
Vytautas Daujotis
Kęstutis Dubnikas
Jonas Dževečka
Bronislovas Genzelis
Romas Gudaitis
Arūnas Grumadas
Algirdas Endriukaitis
Eugenijus Ignatavičius
Klemas Inta
Artūras Judžentis
Audrys Karalius
Arvydas Každailis
Algirdas Kuliešius
Faustas Latėnas
Bronius Leonavičius
Linas V. Medelis
Leonas Milčius
Eglė Mirončikienė
Joana Noreikaitė
Vytautas Radžvilas
Laimutė Stokaitė
Krescencijus Stoškus
Laisvūnas Šopauskas
Gitenis Umbrasas
Alfonsas Vaišvila
Irena Vasinauskaitė
Birutė Vyšniauskaitė
Ramunė Vosylienė
Ona Voverienė
Algimantas Zolubas
Albertas Žostautas


Susiję

Nerija Putinaitė 7169687454781987823

Rašyti komentarą

 1. Ei, "rusū agentū medžiotojai" - taigi va jie, tie REALIAI rasiejos propagandai dirbantys atmatos! Stverkite visokias makaraitytes, putinaites, linksevičius ir pan. fauną - jų kenkėjiškos veiklos įrodymų kalnai tiesiog po akimis riogso!
  Betgi nestveria. O tai jau DAUG KĄ apie šituos "patrijotus - gynėjus nuo rusū ytakos" sako. Iš esmės, viską. ;)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kur tau, gi rusynas su putka geriausi makarono, drunkerio ir kitų š... gabalų draugai, vėjai keičiasi, jau galima tikriems vatnikams akivaizdžią prorusišką propagandą triesti ir niekas už tai nebaus. Tiesa, didžiausi kovotojai prieš rusyną stengiasi tuo paslėpti savo rusiškus interesus. ;)

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2018-11-14 01:18

  Tarptautinis Plokščios Žemės Komitetas prisideda prie kreipimosi ir jį papildo atskiru punktu apie melagingai sukurtą mitą apie globalią žemę. Komitetas pareikškia, kad nesitaikys so melaginga ir falsifikuota tiesa. Būtina sustabdyti propagandą ir rodyti tik tiesą, kad žemė yra plokščia.

  Užteks tyčiotis iš lietuvių tautos, reikalaujame pradėr permainas nedelsiant.

  Arūnas Bubnys
  Vytautas Budnikas
  Antanas Buračas
  Vytautas Daujotis
  Kęstutis Dubnikas
  Jonas Dževečka
  Bronislovas Genzelis
  Romas Gudaitis
  Arūnas Grumadas
  Algirdas Endriukaitis
  Eugenijus Ignatavičius
  Klemas Inta
  Artūras Judžentis
  Audrys Karalius
  Arvydas Každailis
  Algirdas Kuliešius
  Faustas Latėnas
  Bronius Leonavičius
  Linas V. Medelis
  Leonas Milčius
  Eglė Mirončikienė
  Joana Noreikaitė
  Vytautas Radžvilas
  Laimutė Stokaitė
  Krescencijus Stoškus
  Laisvūnas Šopauskas
  Gitenis Umbrasas
  Alfonsas Vaišvila
  Irena Vasinauskaitė
  Birutė Vyšniauskaitė
  Ramunė Vosylienė
  Ona Voverienė
  Algimantas Zolubas
  Albertas Žostautas

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-11-14 08:22

   Čia oficialus Ėlėrtėo atsakymas?

   Panaikinti
  2. Deja, regis, kad taip.

   Panaikinti
  3. Ką daryti?2018-11-14 10:20

   Man neramu dėl Ėlėrtėo būklės. Eteryje ne žurnalistika, o propoganda. Komentaruose psichologinės pagalbos šauksmas.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-11-14 11:05

   Kodėl marksistuojantys "130 lyčių" teigėjai vis ironizuoja apie plokščią žemę? Mano esantys "moksliški"? Ar čia visi TSPMI įgyjami gebėjimai? Ar TSPMI lankytojai vis dar iš aukšto žiūri į Riomeryje ar "Gediminkėj" lankiusius "politologiją"?

   Panaikinti
  5. Ne, čia tiesiog etatinis ligonis vėl pamiršo vaistus nuo psichozės išgerti. ;)

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2018-11-14 10:53

  Nejuokinkit žmonių su tokiais laiškais, nes atrodo kaip piktas LRT trolimimas. Kitas juokingas momentas, kad Radžvilas pats atsisakė dalyvaut VU TSPMI konkurse, o dabar pasirašo po tokiais laiškais apie VU pakeitimą.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Juokingiausia kad vis dar platinate feikinį "Radžvilas pats atsisakė dalyvaut VU TSPMI konkurse" mitą.
   Švieskitės, daugiau skaitykite ir nebūsit apgailėtinas.

   Panaikinti
  2. Šita fauna įsitikinę, kad jiems nei skaityti, nei kitaip šviestis, nei apskritai mąstyti nereikia (o ir negalėtų, net jei norėtų) - nes gi jie "žino visa teisibe". ;)

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-11-14 12:32

   Pasidomėkite kolegos, Radžvilas pats parašė straipsnį į šį portalą apie atsisakymą dalyvaut konkurse.

   Jis kaip bėgikas, kuris atsisako dalyvaut atrankinėse varžybose, bet rašo laiškus Olimpiniam komitetui ir reikalauja taisyklių pakeitimo, nes nori laimėti.

   Panaikinti
  4. > 2018-11-14 12:32 O evoliucija gyvunijos pasaulyje vyksta.
   Dabar "begike" bėgte to straipsnio skaityti ir visą peskaityti. Ir po liks sarmata ir pasibjaurėjimas pasenusių mitų platinimu.

   Panaikinti
  5. Motiejau, nieko nesupratau ką čia parašėte, jūsų sakiniai neturi logikos. Prašau perrašykite savo komentarą, kad visi skaitytojai suprastų ką norite pasakyti.

   Panaikinti
  6. -> "Anonimiškas 2018-11-14 12:32"
   Pirma čia liberastų "kolegų" nėra - čia NORMALŪS žmonės renkasi.
   Antra, V. Radžvilo straipsnį čia visi skaitė - bet, priešingai, negu liberastiniai nuopušėlės, teksto suvokimų problemų neturime ir realybę suvokiame adekvačiai, todėl liberastų nusišnekėjimai tik juoką kelia, o patys nusišnekėjimų autoriai atrodo, švelniai tariant, negudriai. ;)

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2018-11-14 19:55

  Aš nesu liberalas ir skaitau Propatria kasdien, tačiau reikia pripažinti tiesą, kad Radžvilas pats atsisakė savo vietos VU. Nesvarbu kokią formą jis pasirinko, bet pasirinkimas buvo jo. Todėl dabar juokinga, kad jis nori pakeisti VU iš išorės, o ne iš vidaus, kuomet turėjo progą.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. https://giphy.com/gifs/facepalm-mega-27EhcDHnlkw1O

   Panaikinti
 5. Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

  Giaonhan247 chuyên gửi hàng đi canada cũng như dịch vụ đồng hồ amazon và ship vận chuyển hàng từ mỹ về việt nam cùng với hướng dẫn cách mua hàng trên ebay việt nam uy tín, giá rẻ.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item