Kad Mišios nebūtų nuobodžios

Ne gi­ta­ros ir ne klou­nų kos­tiu­mai at­ves jau­nus žmo­nes į Mi­šias, įsi­ti­ki­nęs vie­nas au­to­ri­tetingiau­sių pa­sau­lio li­tur...

index