Kun. Robertas Urbonavičius. Ganytojas ir ganytojai

Prisikėlė gerasis Ganytojas,  kuris už avis paguldė gyvybę,  už kaimenę teikėsi mirti, aleliuja. (Komunijos antifona) IV Velykų ...

index