Kun. Robertas Urbonavičius. Teikiantis gyvenimą

Ps 85, 1. 2–3.   Palenk į mane, Viešpatie, savo ausį ir išklausyk mane. Gelbėk, mano Dieve, savo tarną, kuris pasitiki tavimi. Pasigail...

Kun. Robertas Urbonavičius. Parodyti gailestingumą

Ps 69, 2–3. Dieve, ateik man padėti; Viešpatie, skubėk mane gelbėti. Tesitraukia ir tebūna sugėdyti mano priešai, kurie kėsinasi į mano g...

Kun. Robertas Urbonavičius. Efata

Ps 67, 6–7 ir 36. Dievas savo šventovėje, Dievas priglaudžia apleistuosius namuose. Jis duos galybės ir stiprybės savo tautai. Ps 67, 2...

Kun. Robertas Urbonavičius. Nuolankumas – tiesos sūnus

Ps  54,  17,  18,  20  ir  23. Kai šaukiausi Viešpaties, jis išgirdo manąjį balsą  ir  apgynė  nuo  besiartinančių priešų, ir pažemino ju...

Kun. Robertas Urbonavičius. Meilė, stipresnė už mirtį (Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į Dangų)

Pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas. (...

Kun. Robertas Urbonavičius. Kas mums neša ramybę?

Ps 53, 6–7. Štai Dievas man padeda, Viešpats  gina  mano  gyvastį.  Viešpatie, nukreipk blogį į mano priešus. Teisusis  mano  globėjau,  ...

Kun. Robertas Urbonavičius. Pagirtinas sumanumas

Ps  47,  10–11. Priėmėme, Dieve, tavąjį gailestingumą vidury tavo šventovės; kaip  tavasis  vardas,  Dieve, taip  ir  tavo  gyrius – iki ...

Kun. Robertas Urbonavičius. Tik tai, kas Tiesa

Ps 46, 2. Visos tautos, plokite rankomis; džiaugsmingai šlovinkite Viešpatį džiūgaujančiu balsu. Ps 46, 3. Juk Viešpats, Aukščiausia...

Kun. Robertas Urbonavičius. Šventasis pokylis

Ps  27,  8–9. Viešpats  savo  tautos stiprybė,  tvirtovė  savo  pateptajam išgelbėti;  gelbėk  savo  tautą, Viešpatie,  ir  palaimink  sa...

Kun. Robertas Urbonavičius. Brolių meilė

Ps 26, 7 ir 9. Išgirsk, Viešpatie, manąjį balsą, kuriuo šaukiausi tavęs; būk mano pagalbininkas, neapleisk manęs ir nepaniekink manęs, Di...

Kun. Robertas Urbonavičius. Nė vieno užmiršto

Ps 24, 16 ir 18. Pažvelk į mane ir pasigailėk manęs, Viešpatie, kadangi esu vienišas ir vargšas; pamatyk mano žemumą ir manąjį vargą, ir ...

Kun. Robertas Urbonavičius. Tiems, kurie neverti

Ps 17, 19-20. Viešpats yra mano Globėjas. Jis išvedė mane į platųjį kraštą ir išgelbėjo, nes mane myli. Ps 17, 2-3. Myliu Tave, Viešpat...

Kun. Robertas Urbonavičius. Vardan Dievo...

Tob 12, 6. Tebūnie palaiminta Šventoji Trejybė, taip pat ir nedaloma vienybė; išpažinkime Ją, kadangi įvykdė mums savo gailestingumą. P...

Kun. Robertas Urbonavičius. Veni Sancte Spiritus

Išm 1, 7. Viešpaties Dvasia pripildė žemės skritulį, aleliuja; ir tas, kas apima viską, pažįsta balsą, aleliuja, aleliuja, aleliuja. Ps...

Kun. Robertas Urbonavičius. Globėjas

Ps 26, 7, 8 ir 9. Išgirsk, Viešpatie, manąjį balsą, kuriuo tavęs šaukiausi, aleliuja; tau pasakė mano širdis: „ieškojau tavojo veido, Vie...

Kun. Robertas Urbonavičius. Džiaugsmo pilnatvė

Minime paskutinį sekmadienį prieš Šeštines, tad išgyvename atsisveikinimo su Viešpačiu nuotaiką, kartu esame drąsinami džiaugtis, nes Vie...

Kun. Robertas Urbonavičius. Tiesos Dvasia

Ps 97, 1 ir 2. Giedokite Viešpačiui naują giesmę, aleliuja, kadangi stebuklingų dalykų Viešpats padarė, aleliuja; tautų akivaizdoje parod...

Kun. Robertas Urbonavičius. Iubilate Deo

Ps 65, 1–2. Šlovinkite Dievą džiaugsmo šūksmais, visa žeme, aleliuja; giedokite šlovės giesmę jo vardui, aleliuja; teikite jam iškilmingą...

Kun. Robertas Urbonavičius. Gerasis Ganytojas

Ps 32, 5–6. Viešpaties gailestingumo pilna yra žemė, aleliuja; Dievo žodžiu yra įtvirtinti dangūs, aleliuja, aleliuja. Ps 32, 1. Teisie...

Kun. Robertas Urbonavičius. Mano Dievas ir mano Viskas

1 Pt 2, 2. Tarsi ką tik užgimę kūdikiai, aleliuja, dvasiniai ir be klastos, trokškite pieno, aleliuja, aleliuja, aleliuja. Ps 80, 2. Dž...

index