Zigmas Tamakauskas. Parapijiečiai atsisveikino su Monsinjoru V. Grigaravičiumi

Liepos mėnesio paskutinį sekmadienį  Kauno  Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji gausiai susirinko į šios parapijos didžiąją šventovę-b...

Zigmas Tamakauskas. Didelio pasiaukojamo darbo ir drąsos vaisius – „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“

Lietuvos Respublikos Seimas praėjusių metų gegužės mėn. 13 dienos posėdyje pritarė iniciatyvai  2022 –uosius skelbti proginiais  metais, ski...

Zigmas Tamakauskas. Prie Vasario 16-osios slenksčio...

Zigmas Tamakauskas - 1956 metų įvykių  Lietuvoje dalyvis, LLKS štabo viršininko pavaduotojas. Lietuvos Respublikos istorija turtinga savo re...

Zigmas Tamakauskas. Laisvės siekimo atminties diena

Prieš šešiasdešimt penkerius metus Vilniaus Rasų  ir Kauno senosiose kapinėse vyko antisovietinės demonstracijos, reikalavusios ne tik Lietu...

Zigmas Tamakauskas. Ilgosios rezistencijos pradžia

Vydūnas savo knygoje „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“ rašė: Lyg didis slėpinys sielai iškyla tėvynė. Pasaulis be tėvynės –...

Zigmas Tamakauskas. Žmogus, Lietuvai atidavęs savo sielą ir širdį

Tai buvo didelio idealizmo kunigas   Mykolas Krupavičius, vėliau gavęs prelato titulą.  Šių metų gruodžio mėnesio 4 dieną sueina 50 metų nuo...

index