Europos komisarė V.Reding: ES gali "reaguoti"

Eu­ro­pos Są­jun­ga ne­liks nuo­ša­ly, jei ku­ri nors iš Bend­ri­jai pri­klau­san­čių ša­lių ne­pai­sys ES įsta­ty­mų ir su­tar­čių, gi­nan­...

Eu­ro­pos Są­jun­ga ne­liks nuo­ša­ly, jei ku­ri nors iš Bend­ri­jai pri­klau­san­čių ša­lių ne­pai­sys ES įsta­ty­mų ir su­tar­čių, gi­nan­čių as­mens lais­vę puo­se­lė­ti to­kį gy­ve­ni­mo bū­dą, ko­kį no­ri, tei­gia eu­ro­ko­mi­sa­rė Vi­via­ne Re­ding.
To­kią nuo­mo­nę Vil­niu­je vie­šin­ti V.Re­ding, ku­ri Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je yra at­sa­kin­ga už tei­sin­gu­mą ir pa­grin­di­nes tei­ses, iš­sa­kė, pa­pra­šy­ta įver­tin­ti kai ku­rių Lie­tu­vos po­li­ti­kų ini­cia­ty­vas užd­raus­ti abor­tus ir ho­mo­sek­sua­liz­mo pro­pa­gan­dą.

"Jūs tei­sin­gai sa­ko­te, kad tai kai ku­rių Lie­tu­vos po­li­ti­kų ban­dy­mai. Mes tu­ri­me ma­ty­ti, ką da­ro vi­sa ša­lis", - tei­gė V.Re­ding, ku­ri penk­ta­die­nį da­ly­va­vo Eu­ro­pos na­mų ati­da­ry­me Vil­niu­je.

Ji pa­brė­žė, kad dis­kri­mi­na­vi­mas yra "la­bai ne­igia­mas" da­ly­kas ne tik žmo­giš­ką­ja, bet ir tei­si­ne pra­sme.

"Tu­rė­tu­mė­te ži­no­ti, kad eu­ro­pi­nės su­tar­tys šiuo klau­si­mu yra la­bai aiš­kios. Jo­se sa­ko­ma, kad žmo­gus Eu­ro­po­je tu­ri tei­sę rink­tis to­kį gy­ve­ni­mą, ko­kį no­ri gy­ven­ti, o ne­dis­kri­mi­na­vi­mas yra vie­nas iš pa­grin­di­nių ES pri­nci­pų. Šis ne­dis­kri­mi­na­vi­mas taip pat įra­šy­tas į eu­ro­pi­nius tei­sės ak­tus, to­dėl Eu­ro­pos Są­jun­ga ga­li rea­guo­ti, jei šių tei­sės ak­tų vals­ty­bė­se na­rė­se ne­si­lai­ko­ma. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ES rea­guos, jei vyks kas nors prieš­ta­rau­jan­čio su­tar­tims ir eu­ro­pi­niams tei­sės ak­tams", - kal­bė­jo eu­ro­ko­mi­sa­rė.

Ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vęs Eu­ro­pos Par­la­men­to pir­mi­nin­kas Mar­ti­nas Schul­zas sa­vo ruo­žtu tvir­ti­no, kad Lie­tu­vo­je ir vi­so­je Eu­ro­po­je ne­tu­rė­tų bū­ti leis­ta at­gim­ti "at­pir­ki­mo ožių" po­li­ti­kai, kai įvai­rioms ma­žu­moms ver­čia­ma kal­tė dėl eg­zis­tuo­jan­čių so­cia­li­nių ar eko­no­mi­nių prob­le­mų.

"Tai, su kuo mes šiuo me­tu su­si­du­ria­me, la­bai ke­lia ne­ri­mą ir tuo pat me­tu yra la­bai įdo­mu, ka­dan­gi ky­la ri­zi­ka, kad pa­si­kar­tos tai, kas įvy­ko XX am­žiu­je, kai vi­suo­me­nės ne­vie­no­du­mas, eko­no­mi­nis nuo­smu­kis, ne­dar­bo prob­le­mos, at­skir­ties nuo vi­suo­me­nės ir ge­ro­vės jaus­mas pri­ve­da prie po­žiū­rio į ma­žu­mas ra­di­ka­lė­ji­mo", - tei­gė M.Schul­zas.

"Tu­ri­me bū­ti iš­min­tin­gi, kad ne­leis­tu­me blo­goms ten­den­ci­joms, "at­pir­ki­mo ožių" po­li­ti­kai pa­si­kar­to­ti", - sa­kė Eu­ro­pos Par­la­men­to va­do­vas.

Šaltinis: www.lzinios.lt

Susiję

Pasaulis 8637817195184115092

Rašyti komentarą

 1. Mažumos, bent jau pastaruosius du šimtus metų, tiksliau viena mažuma, diktuoja Europai ir diskriminuoja visas kitas mažumas ir daugumas. Kalbu apie lupikautojų arba finansinių sukčių, arba bankininkų (bankų sąvininkų)mažumą, gaminančią "orinius" kreditinius pinigus. Būtent ši mažuma atvedė ir atveda į valdžią musolinius, hitlerius ir visus kitus, be išimties,tiek blogus, tiek kiek geresnius, Europos valstybių ir ES vadovus. Neabejoju, kad homoseksualizmo, ypač aršios, agresyvios, destruktyvios totalitarinės mažumos įsiviešpatavimas Europoje tai naujas lupikautojų mažumos projektas. Gal jie, lupikautojų mažuma, sugalvos naują hitlerį, musolinį jį finansuos, užpiudys juo homoseksualistus,sukels naujas pjautynes,chaosą ir vėl uždirbs milijardus? Laikas parodis, kokie lupikautojų projektai. O ką daryti žmonėms, turintiems sveiką psichiką, ne tokią, kaip pas lupikautojus ir jų protežė homoseksualistus, fašistus, komunistus, ar "storus Briuselio katinus ir kates", kurie nemoka ir negali matyti(nes ten juos pasodinusių tokia valia), kad totalitarinis homoseksualizmas kasdien pažeidinėja milijonų žmonių teisę būti ir išlikti žmonėmis - Homo sapiens rūšimi?


  AtsakytiPanaikinti
 2. Ir kokia fašistiška šios komisarės veido išraiška, tiesiog SS komisarė.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2014-01-22 17:43

  Ketvirtojo Reicho reichsministrė.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item