Kosmopolitinis pilietiškumas - jaunimo ištautinimo įrankis?

Vytauto Sinicos straipsnis, kuriame buvo kritiškai įvertinta Atviros Lietuvos Fondo (ALF) ir Pilietinės visuomenės instituto (PVI) veikla...

Vytauto Sinicos straipsnis, kuriame buvo kritiškai įvertinta Atviros Lietuvos Fondo (ALF) ir Pilietinės visuomenės instituto (PVI) veikla, sulaukė plataus atgarsio ir nevienareikšmių vertinimų. Straipsnio kritikams ypač užkliuvo autoriaus teiginys, kad šios įstaigos įnešė didelį indėlį į lietuvių tautos naikinimą. Straipsnio turinys ir kontekstas neturėtų palikti abejonių, kad, kalbant apie naikinimą, turėtas omenyje ne fizinis tautos žudymas, bet ideologinis tautinės ir valstybinės sąmonės griovimas.

Svetainėje tiesos.lt neseniai buvo paskelbtas Dariaus Kuolio tekstas „Kaip kuriama Respublika?“ vertintinas kaip svetainės redakcijos argumentas, kuriuo mėginima paneigti V. Sinicos straipsnyje išsakytas mintis dėl ALF ir PVI veiklos.

Skelbiame šį tekstą kaip pirminį šaltinį, autentiškai atspindintį autoriaus pažiūras kai kuriais pamatiniais dabartinės Lietuvos visuomeninio ir politinio gyvenimo klausimais.

Tikimės, kad šis tekstas bus vertingas skaitytojams, juos sudomins ir dėl kitos priežasties: jis laikytinas iki šiol konceptualiausiu - aiškiausiu ir atviriausiu - ALF ir PVI nuosekliai vykdomos lietuvių visuomenės ištautinimo ir išvalstybinimo programos išdėstymu viešojoje erdvėje.

Įgyvendinant šią programą siekiama sukurti „Respubliką“ - ji tekste abstrakčiai apibrėžiama kaip žmonių susikurta ir nuolat kuriama piliečių bendruomenė – laisvų piliečių sąjunga“ ir yra suvokiama kaip XIX a. pabaigoje pradėjusios formuotis, tarpukario laikotarpiu subrendusios, o sovietmečiu smarkiai apnaikintos tariamai pasenusios ir atgyvenusios lietuvių politinės tautos pakaitalas. Toji „Respubliką“  kituose autoriaus tekstuose ir pasisakymuose dažniau įvardijama tiesiog kaip kosmopolitinė Lietuvos tauta“, turi pakeisti lietuvių tautą kaip Lietuvos valstybės steigėją ir suvereną. Įgyvendinus Lietuvos tautos“ sukūrimo projektą, lietuvių tauta taptų tik nereikšmingu minėtos kosmopolitinės bendrijos etnokultūriniu komponentu, o pats lietuviškumas būtų atsaistytas nuo politinio turinio ir įgytų tik etnografinės dekoracijos prasmę. Lietuvių tautai ištirpus atviros visuomenės“ ideologų ir politinių technologų konstruojamoje Lietuvos tautoje“ ir praradus politinį tapatumą, ji prarastų valstybės suvereno statusą ir savimonę bei sunkiai išsikovotas istorines teises į savarankišką valstybingumą. Tai reikštų, kad praradusi ją steigiantį suvereną Lietuvos Respublika galutinai liautųsi egzistavusi kaip tikra valstybė  ir natūraliai“ taptų politiškai nesavarankiška bei atvira“ visoms integracinėms“ įtakoms ES provincija.

Ideologiškai ir politiškai paruošti bei „subrandinti“ Lietuvą tokiai „eurointegracijai“ yra vienas svarbiausių ALF ir PVI tikslų. Jo siekiama per du dešimtmečius Lietuvoje vykdomas švietimo programas, kurių paskirtis yra „vesternizuoti“ ir „europeizuoti“ neva „tamsią“ ir „atsilikusią“ lietuvių tautą. Vienas iš svarbiausių šios strategijos elementų yra pastangos tautinį ir patriotinį auklėjimą subtiliai pakeisti kosmopolitiniu „pilietiniu“ ugdymu. Nors konkrečios tokio ugdymo priemonės gali įtraukti jaunus žmones į nepolitinę visuomeniškai naudingą veiklą ir šiuo atžvilgiu būti iš dalies pozityvios, jos vis dėlto ne tik nepadeda formuoti jaunosios kartos tautinės ir valstybinės sąmonės, bet ir atitraukia nuo šio gyvybiškai svarbaus uždavinio. Jomis formuojama apolitiško „piliečio“ savimonė tėra tautinės ir valstybinės savimonės pakaitalas bei karikatūriška jos imitacija. Toks „pilietinis ugdymas“ tinka ir bet kurios okupuotos šalies gyventojams, nes juo geriausiu atveju skatinama domėtis ir rūpintis tik vietiniais „tėviškės“, bet ne Tėvynės reikalais. Kitaip tariant, skiepijamas tik vietinis, bet ne valstybinis patriotizmas. Todėl ALF ir PVI vykdoma „pilietinio ugdymo“ programa vertintina kaip sovietmečiu vykusio komunistinio „internacionalinio auklėjimo“ liberalistinė - „europeizuota“ - versija. Skirtumas tik tas, kad pasitelkus komunistinio „internacionalizmo“ idėjas buvo formuojami sovietiniai mankurtai, o diegiant kosmopolitines „atviros visuomenės“ idėjas udoma jaunoji euromankurtų karta.

Skelbdami D. Kuolio tekstą su šiuo įvadiniu žodžiu norime paskatinti atviras ir principingas diskusijai pilietinės visuomenės, tautos ir valstybės santykio klausimais. Jeigu tokia diskusija viešojoje erdvėje prasidėtų, prireikus būtų pateikta išsamesnė politologinė čia skelbiamo teksto analizė.

Esame įsitikinę, kad tokios diskusijos yra būtinos, nes grindžiamas tikru pasitikėjimu bendradarbiavimas galimas tik tarp savo vertybines nuostatas ir veiklos principus bei tikslus gebančių ir pasiryžusių aiškiai formuluoti ir atvirai juos įvardyti pilietinių darinių.

propatria.lt redakcija

***

Darius Kuolys. Kaip kuriama Respublika?


Kodėl tokio projekto imtasi?

2010 metų pavasarį grupė visuomenininkų pasiūlė Pilietinės visuomenės institutui parengti platesnės apimties pilietinio ugdymo projektą. Idėją apsvarstę jos ėmėmės.

Kodėl? Nes Lietuvos visuomenei šiandien reikia tvirtesnių idėjinių ir vertybinių atramų. Nes Lietuvos jaunimui būtina atrasti patikimą ir kūrybingą ryšį su savo valstybe, savo šalies bendruomene.

1990-aisiais atkūrėme Lietuvos Respubliką, ją įtvirtinome 1992-aisiais priimta Konstitucija.

Turime geriau blogiau veikiančias demokratines struktūras. Tačiau mūsų Respublika iki šiol lieka be turinio, be idėjinių pamatų.

Ar gali gyvuoti parlamentinė Respublika, kai Seimu pasitiki mažiau nei kas dešimtas pilietis?

Kai didžioji visuomenės dalis jaučiasi bejėgė Lietuvos valstybės tikrovę paveikti? Ar gali demokratinė valstybė turėti ateitį, kai jos jaunoji karta menkai domisi viešuoju gyvenimu ir bodisi politika kaip bjauriu ir nešvariu reikalu?

Ar neatėjo metas šiandienos Lietuvai išgirsti prieškario ir išeivijos intelektualus? Filosofas Stasys Šalkauskis iki pat 1940-ųjų metų okupacijos nuolat kartojo: svarbiausia, atgavus valstybę, įveikti lietuvių dvasios vergiškumą ir iš jo kylantį primityvų egoizmą, išugdyti šalies žmones laisvus ir gebančius prisiimti asmeninę atsakomybę už tautos ir valstybės likimą. Pasak S. Šalkauskio, tik laisvi žmonės gali išsaugoti ir kurti laisvą valstybę – viešojo gyvenimo neišmokę gyventi vergai ją neišvengiamai praras.

Po sovietinės okupacijos atgavus valstybę, pats svarbiausias uždavinys bus atkurti laisvą visuomenę – atgaivinti žmonių visuomeniškumą ir jų tarpusavio pasitikėjimo ryšius, – teigė išeivijoje gyvenęs sociologas Vytautas Kavolis. Lietuviams visų pirma būtina atkurti ne demokratiją, bet politėją – laisvą politinę žmonių bendruomenę, nes nepasirūpinus politėja, neatkūrus Respublikos nebus ir demokratijos, – aiškino politologas Aleksandras Štromas Sąjūdžio metais.

Taigi projektas „Kuriame Respubliką“ kilo iš supratimo, kad šiandien reikia grįžti prie nenuveiktų Lietuvos visuomenės kūrimo darbų, kad Lietuvos Respubliką galima atgaivinti stiprinant jaunimo ryšius su viešuoju šalies gyvenimu, ugdant jo gebėjimus atsakingai viešojoje erdvėje gyventi ir veikti.

Kokiomis idėjomis ir vertybėmis remsimės?

Mūsų projektas siekia priminti laisvai Respublikai svarbias idėjas ir vertybes, atgaivinti užmirštą pamatinių sąvokų turinį. Jis grindžiamas veikliu pilietiškumu ir tradicine Respublikos samprata.

Respublika. Šiandien respubliką paprastai suprantame tik kaip valdymo formą. Tai labai siauras supratimas. XVII amžiuje gyvenęs pirmojo lietuvių kalbos žodyno autorius Konstantinas Sirvydas mums primena tikrąjį šios sąvokos turinį. Pasak jo, respublika – tai „bendrystė“, žmonių bendrija, visuomenė. Būtent taip respublika buvo suvokiama Antikos laikais ir senojoje Lietuvoje. Lietuvos Statutų kūrėjai aiškino, kad Lietuvos Respublika yra laisvų žmonių bendruomenė, kuri pati kuriasi savo gyvenimo taisykles – įstatymus – ir jų laikosi, kuri yra jungiama teisingumo, laisvės, bendrojo gėrio vertybių ir draugystės, meilės, solidarumo ryšių. Mes suburiame Respubliką, mes esame Respublika, – teigė lietuviai.

Lietuvos jaunimui mokyklose daug amžių pasakota, kaip legendinis karalius Vaidevutis sukūręs lietuvių ir prūsų Respubliką: jis gyventojus ne tik išmokęs laikytis įstatymų, bet ir gamintis iš medaus midų – tam, kad kartu vaišindamiesi susidraugautų.

Taigi Respublika yra žmonių susikurta ir nuolat kuriama piliečių bendruomenė – laisvų piliečių sąjunga.
Laisvė. Tai pamatinė, brangiausia Respublikos piliečio vertybė. Ji verta ne tik asmens turto, bet ir gyvybės aukos.

Laisvę Respublikos žmogus supranta plačiau nei dabartinis liberalus žmogus. Respublikos piliečiui nepakanka negatyviosios, liberaliosios laisvės – laisvės nuo valdžios ir kitų žmonių kišimosi į jo privatų gyvenimą, asmeninę erdvę. Respublikos žmogus yra laisvas tuomet, kai jis dalyvauja tvarkant bendrus reikalus, kai jam privalomi sprendimai nepriimami jam už nugaros.

Taigi tokia laisvė nėra lengva: ji neatskiriama nuo atsakomybės, nuo įsipareigojimo dalyvauti viešajame gyvenime, rūpintis bendruomenės reikalais. Žmogui reikia ugdytis, lavintis, įgyti tvirtą moralinį stuburą, kad tokios laisvės naštą pakeltų, nepalūžtų, kad nuo laisvės nepabėgtų.

Laisvas žmogus visada gerbs ir brangins kito žmogaus ir savo bendruomenės laisvę, rūpinsis kito žmogaus orumu ir tautos garbe.

Bendrasis gėris – viena svarbiausių Respublikos idėjų ir vertybių. Piliečio laisvė nėra savitikslė. Laisvas žmogus įprasmina savąją laisvę tarnaudamas žmonėms ir visuomenės gerovei – bendrajam gėriui.
Respublikos pilietis rūpinasi bendruoju gėriu, nes mano, kad nesusikurs patikimos asmeninės gerovės ir laimės skurdžioje ir nelaimingoje visuomenėje.

Tarnaudamas bendrajam gėriui, savo Respublikai, bendrapiliečiams žmogus tampa iš tiesų kilnus ir garbingas.
Draugystė – Respublikos žmonėms būtina vertybė. Jokia politinė ir pilietinė bendruomenė negali egzistuoti be piliečių meilės, be juos siejančių pasitikėjimo ir solidarumo ryšių.

Bičiulystė Respublikoje branginama taip pat kaip laisvė. Laisvas žmogus turi mokytis bičiulystės.

Senovės lietuviai kalbėjo apie meilę Respublikai, meilę bendapiliečiams. Lietuvos Statutai skelbė, kad kiekvienas pilietis privalo eiti karo tarnybą ir posėdžiauti seimeliuose iš meilės Respublikai.

Tradicija – labai svarbi Respublikos atrama. Pilietinė bendruomenė telkiama, ugdoma šimtmečiais. Ją sudaro ne tik šiandien gyvenantys žmonės, bet ir tautos mirusieji bei gimsiantieji.

Respublika kuriama remiantis tėvų ir protėvių patirtimi, mokantis iš jų pasiekimų ir nesėkmių. Piliečius į Respubliką telkia istorinė atmintis ir rūpestis būsimomis kartomis.

Gyva ir praeičiai atvira istorinė atmintis yra Respublikos kūrimo laboratorija

Politika Respublikoje yra garbingas viešų, bendrų reikalų tvarkymas. Tai rūpinimasis poliu – piliečių bendrija. Tai atsakingas bendros tvarkos ir bendrojo gėrio kūrimas.

Valdžios siekimas dėl asmeninių ar grupinių interesų, korupciniai žmonių santykiai, moralės principų ir bendrojo gėrio nepaisantys jėgos žaidimai nėra tikra politika.

Save ir savo Respubliką gerbiantis pilietis nuo jaunystės turėtų domėtis viešaisiais reikalais, domėtis politika ir mokytis viešajame gyvenime dalyvauti. Taigi tikras pilietiškumas visada bus politiškas – nukreiptas į viešuosius reikalus.

Senovės graikai nuo politikos nusišalinusį, tik privačiais rūpesčiais gyvenantį žmogų vadino idiotu – nemokša, netikša.

Tautiškumas, pilietiškumas, patriotizmas – svarbios Respublikos žmogaus savybės.

Visos trys sąvokos glaudžiai susijusios ir neturėtų būti priešinamos.

Tautiškumas – žmogaus įsipareigojimas tautai ir valstybei, sąmoningas rūpestis tautinės tapatybės išsaugojimu ir kūrimu.

Kalba, kultūra – esminiai, bet ne vieninteliai tautinės tapatybės dėmenys. Savarankiško politinio gyvenimo neturinti tauta paprastai tapatinasi tik su gimtąja kalba, tradiciniais papročiais – su kultūrine raiška. Savoje valstybėje gyvenančios tautinės bendruomenės svarbia tapatybės dalimi tampa teisės ir laisvės, susikurtos civilizuoto gyvenimo taisyklės, pilietinės dorybės – pilietinė, politinė raiška.

Taigi pilietiškumas – žmogaus įsipareigojimas valstybei, politinei bendruomenei, jo sąmoningas rūpestis sava Respublika – yra neatskiriama laisvos tautos tautiškumo dalis.

Romos filosofas Markas Tulijus Ciceronas buvo įsitikinęs, kad pilietinę žmonių bendruomenę – politėją, respubliką – sieja tvirtesni ryšiai negu tautinę, nes į ją žmones jungia ne tik bendra kalba, genties papročiai, bet ir bendros vertybės, dorybės, įsipareigojimai, pačių susikurta ir saugoma civilizuota tvarka.

Pilietinėje bendruomenėje gerbiamos asmens laisvės, teisės ir žmonių skirtybės. Natūralus vienybės siekimas čia suderinamas su pagarba kiekvienam žmogui ir jo savitumui. Kaip yra pastebėjęs graikų filosofas Aristotelis, per didelis, skirtybes naikinantis, vienovės siekis gali sugriauti pačią pilietinę bendruomenę, paversti ją monotonija, o politėja esanti įvairių garsų simfonija.

Patriotizmas – ištikimybė ir meilė Tėvynei, protėvių ir tėvų kurtam kraštui – yra piliečio savybė, jo dorybė.

Kokių tikslų sieksime?

Projektas „Kuriame Respubliką“ turėtų padėti moksleiviams, studentams, mokytojams, dėstytojams atrasti ir patirti pilietiškumą kaip kūrybinę veiklą – įdomią, džiaugsmą teikiančią savęs, savo bendruomenės ir visuomenės kūrybą. Būtent tokia linkme derėtų kreipti savivaldybėse bei mokyklose pasirenkamas idėjas ir įgyvendinamus projektus.

Bendrosios projekto nuostatos, vertybės, idėjos ir tikslai rodo bei pataria, kaip, kokiais principais remiantis, būtų galima mokykloms pasirinkti idėjas ir kurti vietos projektus.

Taigi projektu „Kuriame Respubliką“ siekiama šių pagrindinių tikslų:
 • susieti Lietuvos jaunimą su viešąja erdve – padėti jam atrasti Lietuvos visuomeninę tikrovę ir viešąją politiką kaip asmeninio dėmesio, rūpesčio bei įsipareigojimų vertą kūrybos lauką;
 • pažadinti jaunimo pilietinį kūrybinį potencialą – leisti pajusti moksleiviams ir studentams savo pilietines galias bei patirti pilietinės, visuomeninės kūrybos džiaugsmą;
 • nukreipti jaunimo pilietinį potencialą Lietuvos Respublikai kurti ir stiprinti;
 • padėti atnaujinti pilietinį ugdymą šalies mokyklose taip, kad mokyklos augintų veiklų, sąmoningą ir savo visuomenei įsipareigojusį Lietuvos Respublikos pilietį.

Kaip veiksime?

Mūsų veikimo būdai turėtų atitikti Respublikos kūrimo principus.

Kaip kuriama Respublika – savarankiška piliečių sąjunga?
 • stiprinant moralinį žmogaus stuburą, ugdant žmogaus savarankiškumą ir atsakomybę, puoselėjant jo meilę laisvei: pasak lietuvių filosofo Vydūno, tik tapęs savarankišku „sau žmogumi“, asmuo gebės būti ir „žmogumi tautai“, „žmogumi žmonijai“;
 • stiprinant ryšius tarp žmonių – puoselėjant draugystę, bičiulystę, piliečių meilę, solidarumą;
 • mezgant ir saugant ryšius su buvusiais bendruomenės žmonėmis, gaivinant istorinę atmintį, telkiantis išėjusiųjų patirtį;
 • kartu kuriant bendro gyvenimo, bendros veiklos taisykles, jas gerbiant, joms įsipareigojant ir jų laikantis;
 • rūpinantis bendrais reikalais – mokantis kartu spręsti ir sprendžiant visuomenei svarbias problemas;
 • priešinantis korupcijai, pilietiniam abejingumui ir visuomenės ydoms: korupcija, nesąžiningi žmonių santykiai sugriauna Respubliką;
 • kartu svarstant apie bendrą ateitį ir ją kuriant.
Taigi savivaldybių ir mokyklų projektai turėtų būti pagrįsti idėjomis, kurios:
 • kurtų Respubliką – stiprintų žmogaus ir bendruomenės savarankiškumą, solidarumą, ugdytų bendro veikimo ir sugyvenimo gebėjimus, mokytų rūpintis bendrais reikalais;
 • „kabintų“ jaunimą – būtų jam savos, jo paties atrastos ir išgyventos, skatintų jį praktiškai veikti;
 • būtų ambicingos – nukreiptos į visos bendruomenės ir Lietuvos visuomenės problemas;
 • būtų veiksmingos – spręstų tikras, išties visuomenei opias problemas;
 • būtų įgyvendinamos – atitiktų jaunimo išgales, leistų pasiekti apčiuopiamų rezultatų ir jais džiaugtis.
Galimi du idėjos pasirinkimo vietos projektui keliai:
 • žvelgti iš visuomenės pozicijų į šiandien aktualiausias Lietuvos problemas ir ieškoti jų sprendimo būdų;
 • aiškintis, kokios viešojo gyvenimo problemos šiandien labiausiai rūpi moksleiviams ir studentams, kokiais būdais tas problemas jaunimas ketintų spręsti.
Sėkmingiausias būtų šių dviejų kelių sujungimas – gebėjimas suderinti autentiškas jaunimo nuostatas su bendrais visos visuomenės rūpesčiais.

Idėjų mokyklų projektams galėtų pasiūlyti šios veiklos sritys:

socialinė parama visuomenės silpnesniems – socialinės atskirties ir skurdo mažinimas, socialinio solidarumo stiprinimas;
 • jaunimo ir kitų visuomenės grupių užimtumo didinimas;
 • emigracijos mažinimas, emigrantų ryšių su Tėvyne ir Respublika išsaugojimas ir stiprinimas;
 • pilietinio dalyvavimo ir savivaldos stiprinimas;
 • atsakingo ūkiškumo plėtojimas – socialiai orientuoti verslumo, energetinių ir kitų išteklių taupymo skatinimas;
 • aplinkos ir paveldo puoselėjimas;
 • istorinės atminties ir tradicijų gaivinimas;
 • pilietinio ugdymo mokykloje atnaujinimas – naujų būdų, formų, turinių paieška.
Pavyzdžiui, kodėl negalėtų rastis projektų, kurie sukurtų kultūrinės ir edukacinės pagalbos socialiai apleistiems mažiems vaikams modelius, kurie skatintų vyresniųjų klasių moksleivius konkrečiai rūpintis kultūrinės bei socialinės globos stokojančiais vaikais?

Gal būtų galima sukurti projektus, kurie mokytų mokyklų bendruomenes pačias tiksliai apskaičiuoti pastatų šildymo kaštus, reikliai prižiūrėti šilumos tiekėjus ir taip sutaupyti mokyklos biudžeto dalį, kuri kasmet būtų skiriama moksleivių kūrybinėms iniciatyvoms?

Kodėl neįgyvendinus projektų, kurie kurtų ir saugotų ryšius tarp Lietuvoje likusių ir emigravusių bendraamžių?

Koks mokyklos projektas būtų puikus?
 • sprendžiantis Lietuvos visuomenei – mūsų Respublikai – iš tiesų svarbią, opią problemą;
 • pasiūlantis tinkamą ir veiksmingą būdą šiai problemai spręsti;
 • įjungiantis į pilietinę veiklą kuo daugiau ne tik aktyvių, bet ir buvusių pasyvių jaunuolių;
 • įtraukiantis į veiklą ne tik mokyklą, bet ir vietos bendruomenę;
 • gaivinantis ir visuomenei primenantis pagrindinius Respublikos idealus ir vertybes;
 • nukreiptas tiek į procesą (pilietinį dalyvių ugdymą), tiek į apčiuopiamą rezultatą – konkrečios problemos konkretų sprendimą jaunimo pajėgomis;
 • surandantis vietos verslo ir/arba savivaldybės lėšų savo plėtotei;
 • pasiūlantis idėjų ir būdų, kaip atnaujinti pilietinį ugdymą mokykloje;
 • teikiantis visiems dalyviams bendravimo ir kūrybos džiaugsmą;
 • tampantis pavyzdžiu kitų mokyklų ir vietos bendruomenių pilietinei veiklai.
Kiekviena mokykla gali pasiūlyti Lietuvai savo idėją, gali sukurti tokį projektą, kuris bus paverstas nacionaliniu projektu, kuris kvies visus šalies piliečius įsijungti į savo Respublikos kūrimą.

Parengta pagal tiesos.lt skelbiamą informaciją

Susiję

Darius Kuolys 3994654490883214683

Rašyti komentarą

 1. Anksciau reikedavo zvairuoti i Rusijos KGB. Dabar galime zvairuoti i ivairaus plauko tautos sargus, tarp kuriu matau ir Pro Patria. KGBystai cia dirba issijuose...

  AtsakytiPanaikinti
 2. Vienintelis kelias Lietuvai išlikti- surengti referendumą ir išstoti
  iš Europos sadomo(sąjungos). 2017 m. net Aglija ruošiasi išstoti iš ES, nes nemato šio bilderberginio projekto perspektyvų.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Pateiktas tekstas nepatvirtina įvadinės tezės, kad Kuolys yra pavojingas kosmopolitas. Dar daugiau, tekste sakoma "Tautiškumas, pilietiškumas, patriotizmas – svarbios Respublikos žmogaus savybės."

  AtsakytiPanaikinti
 4. Linas Stankevičius2013-08-05 21:31

  Perprasti subtilybes tikrai nėra lengva. Nepakenktų specialistų ne tik politologinė, bet ir semiotinė, ir nežinau-kokia-dar teksto analizė.
  Vienas pastebėjimas - akivaizdžiai atsiskiria pirmoji teksto pusė iki skyrelio "Kokių tikslų sieksime?" nuo antrosios pusės (pradedant šiuo skyreliu). Pirmojoje teksto pusėje suskaičiavau 18 žodžių su šaknimi "piliet" ir 16 žodžių su šaknimi "polit", antroje pusėje atitinkamai 14 žodžių su šaknimi "piliet" ir 1 žodį su šaknimi "polit".
  Tai ar taip ir "daroma" demagogija, kai viena kalbama (konstatuojamos abi sudėtinės dalys), o kita daroma (lenkiama į vieną pusę)?

  AtsakytiPanaikinti
 5. Gal neturiu teksto suvokimo gebėjimų, bet man nepavyko rasti įvadinio teksto teiginių patvirtinimo analizuojamame D.Kuolio tekste. Net atvirkščiai -kaip tik D.Kuolio tekstas paneigia Propatrijos kaltinimus.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Darius Juškevičius2013-08-06 15:07

  Įspūdis toks, kad propatria redakcija šitą įvadą-paskvilį parašė visai kitam tekstui. Darius Kuolys savo tekste tautą ir Respubliką sieja daugelyje vietų:
  * "1990-aisiais atkūrėme Lietuvos Respubliką, ją įtvirtinome 1992-aisiais priimta Konstitucija". (Konstitucijos antras straipsnis teigia, kad "Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai"
  * "Filosofas Stasys Šalkauskis iki pat 1940-ųjų metų okupacijos nuolat kartojo: svarbiausia, atgavus valstybę, įveikti lietuvių dvasios vergiškumą ir iš jo kylantį primityvų egoizmą, išugdyti šalies žmones laisvus ir gebančius prisiimti asmeninę atsakomybę už TAUTOS ir valstybės likimą"
  * "Laisvas žmogus visada gerbs ir brangins kito žmogaus ir savo bendruomenės laisvę, rūpinsis kito žmogaus orumu ir TAUTOS garbe"
  * "Tradicija – labai svarbi Respublikos atrama. Pilietinė bendruomenė telkiama, ugdoma šimtmečiais. Ją sudaro ne tik šiandien gyvenantys žmonės, bet ir tautos mirusieji bei gimsiantieji"
  * "Respublika kuriama remiantis tėvų ir protėvių patirtimi, mokantis iš jų pasiekimų ir nesėkmių. Piliečius į Respubliką telkia istorinė atmintis ir rūpestis būsimomis kartomis" [kažkodėl įvado autorius interpretuoja visiškai priešingai: "Įgyvendinant šią programą siekiama sukurti „Respubliką“ <...> suvokiama kaip XIX a. pabaigoje pradėjusios formuotis, tarpukario laikotarpiu subrendusios, o sovietmečiu smarkiai apnaikintos tariamai pasenusios ir atgyvenusios lietuvių politinės tautos pakaitalas"]
  * "Tautiškumas, pilietiškumas, patriotizmas – svarbios Respublikos žmogaus savybės"
  * "Taigi pilietiškumas – žmogaus įsipareigojimas valstybei, politinei bendruomenei, jo sąmoningas rūpestis sava Respublika – yra neatskiriama laisvos tautos tautiškumo dalis".
  iš tikslų:
  * "emigracijos mažinimas, emigrantų ryšių su Tėvyne ir Respublika išsaugojimas ir stiprinimas"
  * "istorinės atminties ir tradicijų gaivinimas".

  Taigi čia apytikliai išrinkau citatas, kurios alivaizdžiai paneigia propatria redakcijos teiginį, kad čia išdėstyta "lietuvių visuomenės ištautinimo ir išvalstybinimo" programa.
  Raginčiau redakciją pateikti žadėtą D. Kuolio teksto analizę, norisi tikėti, kad ji nebus tokia nepagrįsta ir nutolusi nuo aptariamo teksto, kaip šis įvadas

  AtsakytiPanaikinti
 7. PROPATRIA: nesiderina jaunumas ir netiesos rašymas.
  Neturiu jokių nuoskaudų V.Radžvilo atžvilgiu, nes neturėjau jokių konfliktų. V.Sinicos nepažįstu.

  Bet man nesiderina jaunumas, moksliškumas ir netiesos rašymas, nes tam, kad tai darytum, reikia gyvenimo patirties ir ciniškumo, o pastarųjų dalykų jaunesniame amžiuje trūksta. Jaunystė asociacijuojasi su paaštrintu teisingumo jausmu. Kur jis pas Sinicą, teigiantį, kad D.Kuolys nedalyvavo Sąjūdyje ir kad savo veikla yra antipatriotas ir įkūnija laukinio kapitalizmo ir antitautiškumo praktiką ir principus, kai tai iš tikrųjų tai yra Laisvosios rinkos instituto ideologija?
  Štai naujasis V.Sinicos ar V.Radžvilo (niekas nepasirašo) kūrinys: komentuoja D.Kuolio straipsnį atvirkščiai:
  http://www.propatria.lt/2013/08/kosmopolitinis-pilietiskumas-jaunimo.html?m=1
  Gal neturiu teksto suvokimo gebėjimų, bet man nepavyko rasti įvadinio teksto teiginių patvirtinimo
  analizuojamame D.Kuolio tekste. Net atvirkščiai - kaip tik D.Kuolio tekstas paneigia Propatrijos kaltinimus.
  Ar Sinica ir Radžvilas yra tiek intelektualūs, kad nežino apie Laisvosios rinkos instituto egzistavimą, kaip establishmento gerovės kitų sąskaita, laukinio kapitalizmo, vartojimo kultūros, socialinės nelygybės didinimo apologetą ir lobistą, kurį gausiai dotuoja pagrindiniai koncernai, monopolininkai ir oligopolininkai ir kurį visokeriopai globoja, gerbia ir vykdo jo nurodymus beveik visos LT valdžios per pastaruosius 15-20 metų?
  Ar intelektas ar politinės pažiūros verčia V.Radžvilą ir V.Sinicą nematyti, kaip šis institutas šimtus milijonų paramos naudoja žiniasklaidoje aukščiau išvardintų libertaristinių, establishmento egzistavimui reikalingų pažiūrų propagavimui (turiu omenyje visus kartu sudėtus resursus, kuriuos, gavęs iš rėmėjų, LLRI sumokėjo žiniasklaidai už jų pranešimų skelbimą be užsakymo numerio per visus jų egzistavimo 20 metų)?
  Ar jie akli, ar tik apsimeta? Kodėl LLRI veiklą ir pažiūras jie priskiria D.Kuoliui?
  Kodėl nemato, kad beveik visų didžiųjų partijų programos ir veiksmai sutampa su LLRI?

  Kaip jiems taip gaunasi, kad kultūrinė D.Kuolio veikla griauna valstybę, o LLRI ir partijos -ne?

  Kodėl Propatria nė karto nekritikavo nė vieno valdžios žingsnio, veiksmo, elgesio?

  Kodėl Propatria nuosekliai įrodinėja, kad Lietuvą per pastaruosius 20 metų konstravo tik D.Kuolys, o LLRI su partijomis, turėdami milijoną kartų daugiau palaikytojų, pinigų ir realios valdžios yra "ne prie ko"?

  Kodėl Propatria apsimeta, jog neva LLRI ir jos politiką vykdančios didžioji dauguma partijų neegzistuoja, o viso blogio, kuris ateina per bandymus libertarizuoti Lietuvą, šaltinis yra tik ALF, LVI ir D.Kuolys?
  Tai juk apsimetinėjimas, balto vadinimas juodu, pataikavimas esamai valdžiai jos nekritikuojant, o viso įmanomos blogio šaltiniu įvardijant opozicijoje esančius kultūrininkus ir visuomenininkus, kurie kol kas per silpni, kad esmingiau paveiktų laikinį kapitalizmą diegiančią valdžią?
  Tai juk pyktis, pavydas ir įžūlus melas, nieko bendro neturintis su jaunumu, mokslu, diskusijomis, švietėjiška veikla, intelektualumu, padorumu, bei viešo intereso gynimu.
  P.S.: Propatrijai - gėdinga nepasirašinėti tokių užgaulių teiginių. Jei turėjot drąsos bijoti libcentristų, VSD ir kitos valdžios, tai gal nebesislėkite už frazės "propatria.lt redakcija" ir pasirašykite savo vardais ir pavardėmis? Ar vis dėlto bijote atviros diskusijos?

  AtsakytiPanaikinti
 8. Ne į temą. Man viskas įdomu, kas rašoma apie LLRI. Nes manau, kad po 2008 finansinės krizės, tas LLRI, jei kiek nors analizuoja pasaulio ekonomikos tendencijas, turėjo pakeisti savo pavadinimą ir funkcijas. Bent taip: LKRI: „Lietuvos koordinuojamos rinkos institutas“ (1). Na pasikeitė tik tiek, kad šviesiaplaukė p.Vainienė nustumta į šalį. Bet seimūnui N.Puteikiui, stipriai kritikuojančiam LLRI, reikėtų žvilgterėti, ką rašė dabartinis jo kolega Seime P.Gylys (pvz žemiau). Sudėjus abiejų pastangas ir prisiminus, koks galingas yra sinergijos fenomenas, LLRI ekonominiam viešpatavimui Lietuvoje gal būtų padarytas galas. -------------------------“Gylys. Laisvosios rinkos institutas prieš valstybę: pergalių dvidešimtmetis „ Povilas Gylys 2011 m. sausio 27 d. 18 :Neseniai Lietuvos laisvos rinkos institutui sukako dvidešimt metų. 1990-ųjų metų vėlyvą rudenį buvęs LKP CK sekretorius Kęstutis Glaveckas kartu su dar penkiais entuziastais, remiamas liberaliai nusiteikusių šalies intelektualų ir ultrakonservatyvių JAV sluoksnių (naudojuosi danų kolegos informacija) įsteigė , kaip jie skelbė, nevalstybinį, nepolitinį darinį, kuris turėjo mūsų krašto žmones mokyti individualistinės mąstysenos ir laisvos rinkos ekonomikos pagrindų”

  (1) D.Acemoglu“.... Varieties of capitalism One answer to this question comes from the literature on the 'varieties of capitalism' in comparative political economy (Hall and Soskice 2001). This literature draws a distinction between a coordinated market economy capturing salient features of Nordic countries, and a liberal market economy proxying for a US style economy" -----StasysG

  AtsakytiPanaikinti
 9. Nagli Puteiki,

  Laisvos rinkos institutas veikia savo įsitikinimų šviesoje, Gylys veikia pagal savo įsitikinimus. Tiesų pasako ir vienas ir kitas. Bet mūsų tautinį reikalą reikia stumti ne neiginių pagrindu.

  AtsakytiPanaikinti
 10. "Tautinis reikalas" - tai kas yra? Kas parašyta 1992 Konstitucijoje: "46 straipsnis
  Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. Valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą. Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei.". Pirmas 2 dalis sukūrė p.K.Glaveckas ir LLRI, kur individulią inciatyvą privalo remti net valstybė. O 3-čią dalį kas? p.P.Gylys. Kas tą tautos gerovę turi remti ir sukurti? ---Deja, išeina šiandien gyvenime kaip toj pasakėčioj: gulbė, lydeka ir vėžys ("Kada tarpusavy nesutaria draugai,
  Jų bendras darbas nesiseks gerai,
  Naudinga nieko jie nepadarys..."). ----StasysG

  AtsakytiPanaikinti
 11. Linas Stankevičius2013-08-06 18:57

  Keistas jausmas ir dėl Naglio P. isterijos, ir dėl teiginių apie LLRI, partijų ir valdžios nekritikavimą.
  1) Čia pirma po ranka pakliuvusi V. Radžvilo citata apie LLRI:
  "Europos Sąjungos integracija yra naujas socialinės inžinerijos tarpsnis ir jos metu faktiškai mėginama derinti tai, ką mes vadiname komunizmo statybos projektu, su vykdoma permanentine rinkos revoliucija ir demokratinės globalizacijos projektu, kurį vykdo JAV.
  Arba dar aiškiau: ES vienijimasis yra mėginimas suderinti tai, ką vadintume radikaliomis laisvos rinkos idėjomis, su neomarksistine kultūrine programa. Galima sakyti, kad šitokio tipo integracijos šaukliai Lietuvoje yra, pvz., garsioji Naujoji kairė-95 (NK95) bei Lietuvos laisvosios rinkos institutas."
  2) Čia V. Radžvilas apie partijas (Politinių partijų negalia smukdo Lietuvą):
  http://www.propatria.lt/2013/06/vytautas-radzvilas-politiniu-partiju.html
  3) O dėl Naglio P. teiginio "Kodėl Propatria nė karto nekritikavo nė vieno valdžios žingsnio, veiksmo, elgesio?", tai įdomu būtų sužinoti: kas nuosekliau nei ProPatria diena po dienos kritikuoja visą valdžią kaip sistemą?

  AtsakytiPanaikinti
 12. Kad "ProPatria diena po dienos kritikuoja visą valdžią kaip SISTEMĄ", tikrai nepastebėjau, nors ProPatria peržiūriu nuolat. O čia "diena iš dienos". Matyt, per senas esu, , net akiniai nebepadeda. ---StasysG

  AtsakytiPanaikinti
 13. Linas Stankevičius2013-08-06 19:54

  Gerb. Stasy, kiek aš suprantu, kritikuoja VISĄ DABARTINĘ SISTEMĄ (nešaukiu, tik vadinamojo "paprasto teksto" priemonės labai jau skurdžios:-) ). Lietuvos sistemą, ES sistemą, rinkimų sistemą, ekonominę sistemą, liberalią sistemą ir t.t. Net ir "antisisteminėms" partijoms nevyniodami į vatą primena jų sisteminius bruožus ir tikslus :-)

  AtsakytiPanaikinti
 14. Galima aš pamėginsiu draugiškai pasišaipyti iš frazės "Propatrijos žmonės nieko neturi prieš Tiesos judėjimą ir jame veikiančius žmones"? Pvz.štai taip: publicistas ir politikso apžvalgininkas Rinkus Laukinijus Liberalijus neturėjo nieko prieš Proptarijos judėjimą ir jame veikiančius žmones: pasiprašęs pas Propatriją į svečius ir vyskupo balsu perskaitęs suglumusiems propatrijiečiams paskaitą apie tai, kaip V.Radžvilas, steigdamas Liberalų partiją ir skaitydamas paskaitas už ALF (sorososų) pinigus (30 sidabrinių) tokiu būdu atnešė LLRI-ą į Lietuvą ir per Liberalų partijos programinius dokumentus bei organizacinius darbus užkrėtė libertarizmu, kosmopolitizmu, sionizmu ir sorošizmu gležnas, dar tik besikuriančias, bet VISAS Lietuvos partijas, tuo padarydamas Lietuvą laukiniausio iš visos ES kapitalizmo citadele...ir t.t.ir pan. O po tokios jo paskaitos jo kolegos laikraščiuose ir tinklapiuose užtvindo tokius teiginius neva pagrindžiančiais pseudomoksliniais straipsniais, vadindami tai konstruktyvia ir draugiška diskusija apie kai kuriuos ideologinius nesutarimus

  AtsakytiPanaikinti
 15. Bet kokiu atveju susidaro labai ryškus įspūdis, kad Propatrijos pagrindinis uždavinys - įrodyti, kad dėl visko Lietuvoje yra kaltas D.Kuolys ir ne Čaplikas, ne Palaitis, ne VSD, ne partijų susitarimai, ar Grybauskaitės elgesys FNTT skandalo metu yra problema, o dabartinė D.Kuolio veikla, jo dabartiniai straipsniai, jo rengiamos akcijos yra didžiausia Lietuvos problema, todėl ir susilaukia žudančios kritikos ir kritinių straipsnių lietaus, kuris artėjant rinkimams, vis stiprės ir vis labiau demonizuos D.Kuolį. O LLRI, partijos,PREZIDENTŪRA, VSD dabartinė valdžia, isteblishmentas, jų susitariami ir manevrai nesusilauks JOKIO Propatrijos dėmesio, nes tai smulkmenos, lyginant su itin kenkėjiška ir destruktyvia D.Kuolio veikla, ar ne taip? Ir vis daugės anoniminių, besidangstančių už redkolegijos autorių publikacijų, kurios vis labiau aiškins, kad jei ne D.Kuolio akcijos (ypač priešais VSD ir Prezidentūrą), tiesos.lt tinklapis, tai Lietuva atsigautų.

  AtsakytiPanaikinti
 16. Linui Stankevičiui: "3) O dėl Naglio P. teiginio "Kodėl Propatria nė karto nekritikavo nė vieno valdžios žingsnio, veiksmo, elgesio?", tai įdomu būtų sužinoti: kas nuosekliau nei ProPatria diena po dienos kritikuoja visą valdžią kaip sistemą?"
  N.P.: linksminate, p.Linai, kažkaip norėtųsi pamatyti konkrečių VSD ir prezidentūros žingsnių kritikos citatas, o ne bailias abstrakcijas. O va kai D.Kuolį pulti, tai čia jau zuikiams-drąsuoliams staiga išdygsta erelio sparnai.

  AtsakytiPanaikinti
 17. Irena Vasinauskaitė2013-08-07 02:21

  Laba ir aktyvi naktis, Nagli. Arba aš kaip Stasys G. susenau visai, arba , regis, girdėjau, kad ALF jau senokai Lietuvoje nebeveikia. Gal reikėtų pasiaiškinti, kam maga nabašnykus kelti ir dėl kokios priežasties...

  AtsakytiPanaikinti
 18. Tačiau atidžiau pažiūrėjus yra įdomių, bet neaiškių iš ES rekonstruktorių atkeliavusių dalykų šiame “Kaip kuriama Respublika” Projekte. Pvz, net nepatikėjau, apie paslaptingąjį VERSLUMĄ. Skaitome: “atsakingo ūkiškumo plėtojimas – socialiai orientuoti (o?) VERSLUMO … skatinimas” (iš Idėjų mokyklų projektams galėtų pasiūlyti šios veiklos sritys). Ar mokyklose daug kas gerai suvokia, kas yra paprastas “verslumas”? Liaudiškai, bet lietuviškai tariant - pelnagaudystė. O čia ES (ir šis projektas) jau siūlo verslumą su žmogišku, be egojizmo ir išnaudojimo, veidu – socialinį. Ar ne per anksti? Nes pats dr. Klaudijus Maniokas taip rašo: ----“Lietuvoje vis dažniau galima išgirsti linksniuojant socialinio verslo sąvoką. Tokio verslo pavyzdžių mūsų šalyje dar mažai… Socialinio verslo sąvoka savyje jungia iš pirmo žvilgsnio priešingas idėjas – socialinę atsakomybę ir PELNO siekimą. Nors vienintelio socialinio verslo apibrėžimo nėra, – teigia šio verslo studijas Singapūre baigęs Justinas Pagirys. – socialinio verslo įmonės yra įmonės, kurios pirmiausia siekia socialinio poveikio, o ne pelno savininkams ar akcininkams…”. Abejotina, ar toks ekonominis mechanizmas skatina savininkus ir akcininkus veikti? ---StasysG

  AtsakytiPanaikinti
 19. PS. Paprasto VERSLUMO stygiaus rezultatas šiandien: ----"A. Avulis neranda darbuotojų už 5000 Lt algą", Žinių radijas, 2013 m. rugpjūčio 6 d. 11:31-Delfis"---StasysG

  AtsakytiPanaikinti
 20. Nagliui Puteikiui: Jei jau tikrai teigiate, kad Pro Patria nekritikavo nė vieno valdžios žingsnio, tai esate apskritai ne tik į populistinius tauškalus ir jokio rezultato jau daugiau nei metus neduodančius paišinėjimus kreidelėmis prieš VSD ir prezidentūrą linkęs populistas, bet ir visiškas megalis. Tačiau jūsų apgavystės suklaidins nebent atsitiktinius šios svetainės lankytojus, nes nuolatiniai, kaip aš, sekantys šio judėjimo veiklą, mato ir pastebi visą kritiką, kuri yra pateikta itin kokybiškai ir iki jos lygio Jums pačiam tik dar oi kiek augti. Be to, visą kritiką galima pasakyti kalbant ir iš esmės, o ne kiekvieną kartą, kaip avinui, bliaunant, kad Lietuvą valdo VSD, kad prezidentūra nepajėgi, kad visur aplink korupcija ir pan. Ir kas nuo to Jūsų šūkavimo per tuos metus kitus pasikeitė? Ogi nieko! Išvis, protingesniam skaitytojui laisvai gali susidaryti įspūdis, kad judu su Kuoliu kaip tik VSD ir esate pasamdyti tokiems jokios žalos nedarantiems rėkavimams, paišalionėms, meninėms akcijoms ir panašiai. Juk kas visa tai yra, jei ne pats geriausias būdas imituoti opociziją sistemai? Tik, kad ta opozicija yra visai bejėgė ir dar klaidinanti žmones. Skaitykite daugiau šioje svetainėje publikuojamų tekstų ir komentarų - jie jums tikrai bus tik į naudą. Gal net pradėsite rimtus dalykus daryt, o ne tik vaikiškais žaidimais ir pašūkaliojimais užsiiminėti. Lietuvos gelbėtojas atsirado...

  Irenai Vasinauskaitei: Jūsų energingumas senatvę nuo Jūsų tik atitolina, gerbiamoji. Tačiau tikrai ne vienam iš mūsų sunku šiandien suprasti, ar ALF Lietuvoje tikrai nebeveikia, jei jau prieš kažkiek laiko paskelbė nutraukiantis veiklą. Laimei, tai nesunku patikrinti internete. Štai rezultatai: http://www.osfl.lt:8081/lt/apie Ir ką matome? Ogi niekas niekur neišėjo, tik pavadinimas ir keli žmonės pasikeitė! Atkreiptinas dėmesys, kad šis Atviros visuomenės instituto „Pagalbos fondas“ Lietuvoje remia ir kofinansuoja tokius "gėrio, šviesos ir tolerancijos" paradus, kuriuos matėmte neseniai Vilniuje. Be to, tarp paremtų projektų matome ir štai tokį: Moksleivių akademijų tinklo „Civitas“ plėtra ekonominės krizės sąlygomis - VšĮ „Pilietinės visuomenės institutas“. Tai buvo dar 2011 metais, kuomet D. Kuolys buvo šio instituto vadovu.

  Stasiui G.: atrodo, kad visa šita iniciatyva kuriamerespublika.lt yra finansuojama ES lėšomis. Apie tai iškalbingai liudija ir logotipas, kabantis svetainėje. Klausimas - ar ES pinigais gali būti finansuojamas tikro, ne europinio, pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas? Labai, laaaaabai tuo abejoju. O tuo neabejoti gali tik nematantys, link kur krypsta ES ir ką jos viršūnės žada daryti su tautinėmis valstybėmis.

  AtsakytiPanaikinti
 21. Irena Vasinauskaitė2013-08-07 08:49

  Anonimiškumas, be abejonės, labai tautiškas reikalas? FU. Tai tas pats, kas su VSD "blake" kalbėtis, Nagli Puteiki.Vis maloniau senti, kai žinai, kad nors tu nebijai pasirašyti ir dar abrozdėlį įdėti...

  AtsakytiPanaikinti
 22. Irenai Vasinauskaitei: atsiprašau, matyt "nukando" mano komentaro galūnę - dėl to vardo ir nesimato. Gediminas Norkus

  AtsakytiPanaikinti
 23. Grįštant prie čia paminėtoV.Sinicos straipsnio. 1)Manau, kad jis remiasi V.Radžvilo pastarojo meto rašymu ir kalbėjimu (valdžios kontrolės nėra, dvigubai pilietybei-NE, Sąjūdis žlugo po 1990 rinkimų, ELITO viešpatavimas, Programa 2030-tautos laidotuvės), tačiau šaltiniai nerodomi, todėl neaišku, kas ką cituoja ar nusirašo. 2) Yra paskelbtos svarbių politikos veikėjų nuomonės apie Sąjūdį. a) prof.V.Radžvilas tai įrodinėja: „Atsijojus „nepatikimuosius“, iš pasimetusio, krinkančio ir akyse tirpstančio Sąjūdžio likučių natūraliai išsikristalizavo judėjimo nomenklatūrinis branduolys. Jį reikėjo sustiprinti. Todėl „valymo“ praretintas Sąjūdžio gretas sparčiai užpildė „nepraktiškus“ pirmaeivius pakeitę staiga praregėję „patriotai“, kurių biografijos ir sovietmečiu nuveikti darbai neginčijamai bylojo, kad dar vakar jie buvo idėjiškai tvirti komunizmo statytojai... Lygiagrečiai vykęs Sąjūdžio ir LKP gretų „valymas“ neabejotinai yra vienas dramatiškiausių ir kartu lemtingiausių Lietuvos „dainuojančios revoliucijos“ epizodų. Todėl juo labiau stebėtina, kad revoliucijai skirtoje palyginti gausioje literatūroje šis epizodas tebėra keistai nepastebimas ir nutylimas. Antra vertus, toks nepastabumas yra ir savaip suprantamas. Juk prikėlus šį epizodą iš užmaršties turbūt tektų negrįžtamai atsisveikinti su iki šiol viešajame diskurse vyraujančiu ideologiniu pasakojimu apie Lietuvos „išsilaisvinimą“, arba šį pasakojimą reikėtų iš esmės tikslinti. Jeigu šis „valymas“ taptų rimtai analizuojamu ir plačiau svarstomu klausimu, neišvengiamai tektų įsisąmoninti ir pripažinti pamatinį naujausios Lietuvos istorijos faktą: laikotarpiu nuo 1991 m. rugpjūčio pučo iki 1992 m. Seimo rinkimų šalyje vyko šliaužiantis antisąjūdinis perversmas, pasibaigęs neosovietinio nomenklatūrinio režimo restauracija. Jos sąlygomis Lietuva g y v e n a iki šiol ir moka už tai m i l ž i n i š k ą kainą“ (BernardinaiLT, 2013-04-08). b) Tuo tarpu kitas V.Sinicos minimas politikos veikėjas sąjūdietis ir 2x ekspremjeras konservatorius A.Kubilius 2013-04-12 ten pat įrodinėjo priešingai: „Nuo pat 1990 m. Sąjūdis, dešinysis konservatizmas ėjo kartu su labai stipriu reformų, siekiančių pertvarkyti sovietinį Lietuvos paveldą, užtaisu. Kai valstybė yra išplėšta iš normalios tėkmės, konservatorius yra tas, kuris deda didžiausias pastangas, kartais net revoliuciniais būdais siekia Lietuvą į ją grąžinti. Sąjūdis įgyvendino tris konservatyvios restitucijos REVOLIUCIJAS – politinę, atgaunant Nepriklausomybę, ekonominę, grįžtant į privačią nuosavybę, rinkos ekonomiką ir trečią – kuri sunkiausiai įgyvendinama – visuomenės moralinio audinio...“. KLAUSIMAS: kas kalba ne tiesą apie Sąjūdį? V.Sinicai, rašiusiam 3 mėnesiais vėliau, buvo gera proga paaiškinti skaitytojams, bet, matyt, jį domina ne tai.-----StasysG

  AtsakytiPanaikinti
 24. Vai kaip blogai, vai kaip blogai viskas, reikia prikelti Smetonos mumiją ir vėl Lietuvėlė žaliuos, gyvensim žemiškam rojuje...

  AtsakytiPanaikinti
 25. Manau, kad šis Kuolio tekstas yra nepelnytai sureikšminamas. Galima į jį žvelgti tiesiog kaip į žmogaus kasdienę pragyvenimo veiklą - projekto pagrindimą ir projekto 4 milijonų sąmątos įsisavinimą. Vargu, ar šis projektas yra žalingas - greičiau "joks". Aišku, tikėtis iš analogiškos veiklos kokios nors naudos Lietuvos politikai ar valstybingumui dabar ar ateityje būtų nelogiška.

  AtsakytiPanaikinti
 26. 1 dalis:
  to Anonimiškas 7/8/13 08:34
  "Nagliui Puteikiui: ...esate apskritai ne tik į populistinius tauškalus ir jokio rezultato jau daugiau nei metus neduodančius paišinėjimus kreidelėmis prieš VSD ir prezidentūrą linkęs populistas, bet ir visiškas mealagis. Tačiau jūsų apgavystės suklaidins nebent atsitiktinius šios svetainės lankytojus, ...visą kritiką galima pasakyti kalbant ir iš esmės, o ne kiekvieną kartą, kaip avinui, bliaunant, kad Lietuvą valdo VSD, kad prezidentūra nepajėgi, kad visur aplink korupcija ir pan. Ir kas nuo to Jūsų šūkavimo per tuos metus kitus pasikeitė? Ogi nieko! ...judu su Kuoliu kaip tik VSD ir esate pasamdyti tokiems jokios žalos nedarantiems rėkavimams, paišalionėms, meninėms akcijoms ir panašiai. Juk kas visa tai yra, jei ne pats geriausias būdas imituoti opoziciją sistemai? Tik, kad ta opozicija yra visai bejėgė ir dar klaidinanti žmones. Skaitykite daugiau šioje svetainėje publikuojamų tekstų ir komentarų - jie jums tikrai bus tik į naudą. Gal net pradėsite rimtus dalykus daryt, o ne tik vaikiškais žaidimais ir pašūkaliojimais užsiiminėti. Lietuvos gelbėtojas atsirado..."

  N.P.: gaila, kad Propatrijos tradicija dangstytis už žodžio "redakcija", bijant atviros - veidas į veidą, pavardė į pavardę diskusijos, užkrečia ir komentuotojus, kurių eilinis zuikis-drąsuolis užsiima patyčiomis, prasivardžiavimais ir įžeidinėjimais: "į populistinius tauškalus, paišinėjimus kreidelėmis, populistas, bet ir visiškas melagis, apgavystės suklaidins , bliaunant, ...judu su Kuoliu kaip tik VSD ir esate pasamdyti, Lietuvos gelbėtojas atsirado..."
  Tai primena V.Radžvilo kolegos, TSPMI dėstytojo Tomo Janeliūno virsmą, kai iš perspektyvaus mokslininko po jo stažuotės VSD liko tik patyčių specialistas, kuris Seimo Antikorupcijos komisiją už mėginimą atskleisti spec.tarnybų ir prezidentūros suokalbį neteisėtai atleidžiant FNTT vadovus V.Gailių ir V.Giržadą išvadino štai kaip: "Antikorupcijos komisija yra „kelianti pasibjaurėjimą, nušiurusi, politikos naujokų, vaidinančių generolus, pajuokos vertų diletantų be teisinio išsilavinimo saviveiklos grupė." (http://puteikis.blogspot.com/2012/03/politologas-tomas-janeliunas-nauju_10.html)
  Anoniminis komentatorius išduoda strateginius Propatrijos tikslus - visais įmanomais būdais nutraukti prezidentūros ir VSD kritiką ir akcija prie jų. Anoniminis komentatorius teigia, kad tos akcijos, paišalionės bei rėkavimai neduoda jokio rezultato. Kaip neduoda? Po D.Kuolio surengtų nuolatinių V.Pociūno žūties metinių minėjimo daugiau nė vienas pareigūnas nebėra mėtomas per langus. Po mitingų ir paišaliojimų daugiau nė vienas pareigūnas nėra mėtomas iš darbo, kaip kad buvo išmesti FNTT vadovai. Juk mes nežinome, kiek dar neteisėtų atleidimų buvo suplanuota spec.tarnybų, prezidentūros ir Seime esančių dalies partijų slaptuose pasitarimuose. Kai anonimas tyčiojasi iš rėkavimų, tai rodo, kad nežino, jog stebėtojams teismuose kalbėti negalima, todėl tylėjimu buvo pasiekta daug demokratiškai nusiteikusių, ar nekaltai persekiojamų žmonių išteisinimo, ar jų bausmių sumažinimo. Tad prašom prie rėkavimų, negerbiamas komentatoriau (negerbiamas dėl anonimiškumo) pridėti ir populistinį tylėjimą stebint teismų procesus.

  AtsakytiPanaikinti
 27. 2 dalis:
  Po patyčiomis vis bandoma paslėpti esminę Propatrijos problemą - valdžios (kurią sudaro LLRI, daugumos partijų, oligrachų, monopolijų, prezidentūros ir spec.tarnybų tandemas) ydas priskiria tik D.Kuoliui, tas ydas kildina tik iš D.Kuolio ir demonizuoja jo įtaką suteikdami jam visas minėtos valdžios tandemo galias. ir tai maskuoja pseudomoksliniais argumantais.
  Maža to, šio anonimo frazė "kad Lietuvą valdo VSD, kad prezidentūra nepajėgi, kad visur aplink korupcija" išduoda autoriaus mastymą, kad korupcijos nėra tiek daug, kad VSD nevaldo, o prezidentūrai trūksta įtakos. Kolega, negi Jūs negyvenate Lietuvoje ir nematote, kad korupcija - viena aukščiausių ES, kad spec.tarnybos - būtina ir dažnai naudojama (FNTT istorija) valdžios tandemo dalis ir tai yra išimtis ES, o prezidentūra kaip tik turi daugiau galių, nei Seimas, ko nėra ES ir ko nėra LT įstatymuose ir kad valdžios tandeme būtent prezidentūra su VSD ir yra pagrindinis valdžios tandemo stulpas.
  Jus nervina konkreti valdžios ir konkrečių pareigūnų kritika? Bet tokią kritiką garantuoja net LR Konstitucija, todėl puldami už valdžios kritiką D.Kuolį, tiesos.lt sambūrį, Jūs ginate valdžią ir elgiatės antidemokratiškai.
  Man gėda, kad neorganizavau mitingo, kai du policininkai-sadistai nužudė G.Beresnevičių sukišdami jį į policijos automobilio bagažinę, o valdžia iki šiol apsimeta, kad to nemato, nes nenori matyti. Jaučiuosi nejaukiai, kad būdamas Klaipėdoje neradau laiko nuvažiuoti į V.Pociūno žūties minėjimus Vilniuje. Todėl dabar stengiuosi dalyvauti visuose renginiuose, ar kaip Jūs vadinate "paišinėjimuose, bliovimuose" ir teismų procesuose, nes jaučiuosi kaltas, kad anksčiau nedalyvavau.
  Nes valdžia įžūlėja, kai piliečiai apsimeta, kad viskas yra gerai ir slepiasi namuose, už klaviatūrų ir už anoniminių slapyvardžių ar už kolektyvinių redkolegijų.
  Vakarietiškoje kultūroje piliečiai privalo kontroliuoti valdžią mitingais, piketais, akcijomis, teismų stebėjimais, peticijomis, straipsniais, vieša kritika ir vieša visuomenine bei politine veikla. Tokie piliečių veiksmai yra smerkiami tik rytietiškoje kultūroje.

  AtsakytiPanaikinti
 28. Vadinasi, lietuvių (Lietuvos) kultūra kalta, kad atsiliekame nuo Vakariečių (pvz, danų ar suomių). NE, sako profs Acemoglu-Robinson, 2012. Ne kultūra, ne geografija, ne vertybių kompleksas, bet tos šalies INSTITUTAI-politiniai ir ekonominiai atsakingi už atsilikimą arba pažangą. PS.Institutai: en."institutions"=TAISYKLĖS, apribojimai, taip pat ir visuomenės iniciatyvoms.-----StasysG

  AtsakytiPanaikinti
 29. Linas Stankevičius2013-08-07 19:25

  Gerb. Nagli, dar šiek tiek Tamstą "palinksminsiu" (dėl konkretybių ir abstrakcijų). Bet stengiuosi kalbėt rimtai:)
  Jei sutartumėm, kad krizė yra (bendra)sisteminė (tas berods akivaizdu?), tai gal tektų konstatuoti, kad kova prieš atskiras asmenybes ar kontoras yra pakankamai beviltiškas užsiėmimas? Nes akivaizdu, kad tokiu atveju mažai ką keičia "blogo" LR prezidento (ar VSD vadovo pavaduotojo) pakeitimas ""geru" LR prezidentu (VSD vadovo pavaduotoju), "blogo" VSD pakeitimas "geru" VSD ir t.t. Visus į valdžią patekusius "kitokius" sistema bando "praryti" (padaryti savais), nepavykus - "išspjauti" (išstumti iš valdžios). Chrestomatinis pavyzdys: kai jau visiems (na, išskyrus Laurą Bielinį) buvo akivaizdu, kad DK pateks į Seimą ir kovoti prieš tai neįmanoma, partija nedelsiant buvo pakviesta į LRytoTV Valdovų rūmus.
  Tai ir pagalvokim, kas valdžiai (sistemai) pavojingi: "konkrečiai" kovojantys prieš institucijas ir valdininkus (siekiantys vietoj blogų svetimų "pastatyt" gerus savus?), ar teigiantys, kad be esminės sisteminės pertvarkos (savivaldos, teisėtvarkos, teisėsaugos, auklėjimo, taip pat visuomenės nuolatinės kontrolės valdžiai mechanizmų) asmenybių ir vadovų keitimai perspektyvoje nieko neduos. (Be abejo, ir man norėtųsi LR prezidentu rinkti Vaclavo Havelo masto asmenybę, tik ar turim?).
  Kodėl prieš valdžią "abstrakčiai" (kaip prieš sistemą), o prieš D. Kuolį "konkrečiai"? Tai gal todėl, kad ne visa opozicija laikoma "sistemiškai beviltiška" kaip valdžia, o tik atskiri ideologai? (Bet į šį klausimą jau ne aš turėčiau atsakyti).
  Bendras pastebėjimas, visiems diskutuojantiems. Vieno sakinio-teiginio ištraukimas iš konteksto ir "sutriuškinimas" mažai ko vertas. Ir diskusija tai tik amžinas siekis artėt prie tiesos, o ne savų "absoliučių" tiesų "įrodymas".

  AtsakytiPanaikinti
 30. Kodėl taikymas į dešimtuką (paieška siūlomų išvadų ir jų aptarimas - tai ne “sutriuškinimas”) yra blogai? Na pvz aš, jei kas paklaustų, 100 % pritarčiau iš paskutinio komentaro teiginiui, kad “be esminės sisteminės pertvarkos asmenybių ir vadovų keitimai perspektyvoje nieko neduos”. Tik SISTEMINĖ pertvarka arba reformos. Bet ką instituciniame (INSTITUTŲ (taisyklių): Konstitucija, lydintys Įstatymai) lygmenyje reikia reformuoti? Nors bendras aprašymas atsirastų. Iš tikrųjų, kol kas kalba eina tik apie pakeitimus ORGANIZACIJŲ valdyme ir personalijose. Tačiau Vengrijos pavyzdys mus turėtų įkvėpti. Ir Vengrija yra ES narys, bet ji žvelgia giliau, nežiūrint ES masės direktyvų. Konservatoriai vienu metu lyg žavėjosi Vengrija, paskui kažkaip nutilo. Ir iš jų troškimo permainoms nieko neliko, išskyrus šiandieninę gulbės giesmę - Seimo nario K.Masiulio netikėtą, bet teisingą Konst.Teismo kritiką (delfis: “K. Masiulis. KT pareikalavo biurokratijos ELITUI išmokėti 1 mlrd. Litų” Prof.Kęstutis Masiulis, Seimo narys 2013 m. rugpjūčio 7 d. 17:59). Tačiau Kons.Tesmui nepavadovausi; ši organizacija turi savo taisykles-įstatymą ir gražiai gyvena. Konst. Teismo Instituto atsisakyti? Klausimas svarstytinas, rodo komentarai prie šio straipsnio. ---StasysG

  AtsakytiPanaikinti
 31. Linas Stankevičius2013-08-07 22:38

  StasiuiG:
  Bendriausia prasme dėl svarbiausių reformų, vėlgi, galiu pacituot V. Radžvilo atsakymą iš interviu „Einam per istoriją kaip per minų lauką“ (čia santrauka, bet berods neiškreipiu):
  "(Esminės sisteminės pertvarkos) programinė vizija galėtų atrodyti maždaug taip: pirmas programos punktas – reikalavimas, tiksliau, pastangos, atgaivinti beviltiškai sumenkusį tautos savigarbos, orumo jausmą. Antrasis programinis siekis – grąžinti į mokyklas iš jų, vos atgavus nepriklausomybę, sąmoningai išstumtą ir sužlugdytą tautinį ir patriotinį auklėjimą, be kurio taip sunkiai atkurta valstybė niekada tvirtai neatsistos ant kojų. Trečias sutelkiantis programinis tikslas – rimta savivaldos reforma. Galiausiai ketvirtasis svarbus programos punktas – tai radikali teisėsaugos ir teisėtvarkos reforma."
  Toliau - yra gi kas gali esmes konkretint (mano supratimu, V. Rubavičius dėl savivaldos ir t.t.).
  Vengrijos Konstituciją, be abejo, turiu kompiuteryje, kaip pagarbos šiai valstybei ženklą:)

  AtsakytiPanaikinti
 32. Taip taip, laikas bėga šuoliais. Bet man vis dar knieti sužinoti, kaip tas Sąjūdis, kuris sudarė daugumą Aukščiausioje Taryboje, 1990m sugebėjo socialistinę LTSR paversti kapitalistine Lietuvos Respublika. 1990 kovo 10 d dar gyvenau socializme, o 1990 kovo 11 vakare nuėjau gulti jau kapitalizme. Kas pasikeitė?---StasysG

  AtsakytiPanaikinti
 33. Laisvūnas Šopauskas2013-08-08 02:41

  Nesutikčiau su Nagliu, kad kažkokie veiksmai, kuriuos Pro Patria galėjo daryti, bet nedarė, turėtų skatinti mus daryti toli siekiančias išvadas apie Pro Patria sambūrio pobūdį ir tikslus. Gal geriau būtų pasidžiaugti tuo, ką šis sambūris darė, pvz. skelbė įdomius analitinius, politologinius ir filosofinius straipsnius šioje svetainėje, organizavo konferenciją Sąjūdžio jubiliejui paminėti.

  Kita vertus, ši publikacija ir kiek ankstesnis Vytauto Sinicos straipsnis "Paveldėtojų draskoma Sąjūdžio vėliava" nusipelno rimtos kritikos. Pastarajame straipsnyje Vytautas padarė dvi rimtas klaidas: parašė apie neva vykstantį Dariaus Kuolio ruošimąsi prezidento rinkimams ir įvardijo neva tikruosius Kuolio tikslus - sunaikinti lietuvių tautą.

  Pirmoji klaida grynai faktinio pobūdžio - Vytautas Sinica neturėjo jokių duomenų, pvz. Kuolio pareiškimo, kurie liudytų, jog pastarasis ketina kandidatuoti į prezidento postą. Antroji klaida rimtesnė. Darius Kuolys niekuomet nedeklaravo tikslo sunaikinti lietuvių tautą, ir jei Vytautas Sinica sugeba tokį tikslą įžvelgti kažkur giliai paslėtą - Kuolio pasisakymuose ar darbuose, tada, gerbdamas skaitytoją, jis ir turi parodyti, kada ir ką Kuolys atliko lietuvių tautos naikinimo bare. Tol kol tokio pagrindimo Vytautas Sinica nepateikia, jo teiginiai apie Kuolį atrodo nerimti ir demagogiški.

  Tai, kad Vytauto Sinicos teiginiai apie Kuolį jo straipsnyje liko nepagrįsti, buvo nurodyta daugelyje komentarų. Atrodė, jog galima tikėtis, kad Vytautas ir kiti, kas pritaria jo požiūriui, sumanę grįžti prie Dariaus Kuolio kenkėjiškų darbų temos, tai darys pateikdami relevantiškus argumentus.
  Deja, publikacija "Kosmopolitinis pilietiškumas - jaunimo ištautinimo įrankis?" šiuo požiūriu atrodo dar prasčiau. Dariaus Kuolio kenkėjiškų intencijų išvardinta kiek daugiau, tačiau ir vėl - jokių argumentų, jei argumentu nelaikysime publikuojamą Kuolio tekstą, kuris propatria.lt redakcijos požiūriu, paremia jų tezes.

  Deja, publikuojamo Kuolio teksto santykis su prierašo teiginiais apie Kuolį kaip tautos naikintoją, švelniai tariant, nevienareikšmis. Štai man Kuolio tekste tokių intencijų įžvelgti nepavyko. Panašiai, kaip keletas komentatorių manyčiau, kad Kuolio tekstas ne tik nepatvirtina, bet greičiau paneigia tai, ką apie Kuolį parašyta prieraše. Nejaugi propatria.lt redakcija nesupranta, kad daugeliui skaitytojų atrodys būtent taip? O jei supranta, tada toks prierašas yra paprasčiausia nepagarba skaitytojui.

  Jeigu propatria.lt redakcija galvoja, kad skaitant Dariaus Kuolio tekstą ir jį analizuojant kažkokiais hermeneutiniais, politologiniais ar psichoanalitiniais metodais galima prieiti tų išvadų apie Kuolio ketinimus, kurie išdėstyti prieraše, tada ir reikėjo pradėti nuo tokios analizės pateikimo. Kol tokios analizės nepaskelbta, derėtų skaitytojų netrikdyti dėstant jiems kažkokias darbines hipotezes..

  Dabar gi situacija atrodo tiesiog groteskiškai: prieraše Darius Kuolys yra pasmerkiamas kaip tautos naikintojas, vis gi skaitytoja kviečiamas diskutuoti (dėl ko, jei nuosprendis jau paskelbtas?), ir žadama, jei diskusija įsižiebs, paskelbti Kuolio teksto analizę. Laikykime, kad diskusija įsižiebė. Nekantriai laukiu pažadėtos Kuolio teksto analizės.

  Pro Patria sambūrį ir propatria.lt svetainę visada vertinau ir tebevertinu už aukštą intelektualinę kultūrą. Deja, publikacijų "Paveldėtojų draskoma Sąjūdžio vėliava" ir "Kosmopolitinis pilietiškumas - jaunimo ištautinimo įrankis?" atveju ir intelektualinės, ir politinės kultūros akivaizdžiai pristigo.

  AtsakytiPanaikinti
 34. Linui dėl asmenybių: sutinku, kad reikia keisti sistemą, bet ją keičia ir asmenybės, be to norint pakeisti, reikia ryškių asmenybių, kad vadovautų pasikeitimams. Bet negalima palikti ir valdžioje esančių asmenybių ramybėje, nes jos tą pačią sistemą naudoja ir blogiems, ir geriems darbams, arba naudoja skirtingai ir gauna priešingus rezultatus. Pvz,. visi Lietuvos prezidentai su tais pačiais instrumentais skirtingai groja.

  AtsakytiPanaikinti
 35. 1 iš 2 dalių: Laisvūnui: Jūs sakote, kad nepastebiu gerų Propatrijos darbų? Be abejo, kad esu pastebėjęs - ir skaitęs ir patyręs jų pagalbą per savo teismus, kai prokurorai norėjo pasodinti už tai, kad priešinausi "stiklainiu" statybai Klaipėdos istoriniame centre, už ką esu labai jiems dėkingas.
  Bet čia diskutuojame apie dabartį. O ji Propatrijai, bijau, kad nieko gero viešojo intereso fynimo sferoje nežada. Nes Propatria būtent jau pusmetis, mano manymu, ryžtingai sukasi nuo bendrojo gėrio gynimo prie vieno asmens - Dariaus Kuolio- demonizavimo ir jo, kaip visų blogybių Lietuvoje šaltinio priežasties atskleidimo ir demaskavimo "moksliniais" argumentais, bei jo, kaip viešo veikimo asmens sunaikinimo, ar bent jau diskreditavimo.
  Pamėginsiu pasinaudodamas istoriko išilavinimu bei 18 metų patirtimi apie intrigas didelėje organizacijoje (TS-LKD) pamodeliuoti tolesnius Propatrijos veiksmus. Labai norėčiau suklysti, bet liūdna patirtis prieš pat 2012 metų Seimo rinkimus Apvaliajame stale, kai NEJUČIA visi klausimai KAIP LAIMĖTI PRIEŠ TRADICINES PARTIJAS nusistūmė į antrą planą, rodo, kad kol kas Propatria eina, deja, būtent Apvaliojo stalo keliais. Beje, Apvalusis stalas taip pat iš pradžių kovojo už bendrąjį gėrį. Bet kažkuriuo metu šio stalo pagrindiniais klausimais kažkodėl tapo šie keturi: "kaip D.Kuolys griauna antisisteminių partijų pastangas laimėti rinkimus", "kaip D.Kuolys ardė judėjimą Už teisingumą 2012 m.", "kaip D.Kuolys propagavo antitautiškumą ir sorošizmą ir taip griovė Lietuvą nuo 1988 iki ~2009" ir "kaip D.Kuolys savo idėjomis bei akcijomis ardo Lietuvos likučius dabar".

  Natūralu, kad šie aistringai, pedantiškai ir labai dažnai pradėti nagrinėti klausimai nepaliko pakankamai laiko organizaciniam rinkimų darbui, todėl Apvaliam stalui pavyko iškovoti ne itin daug rinkėjų balsų-0,9 proc.

  AtsakytiPanaikinti
 36. 1 iš 2 dalių: Laisvūnui:
  Propatria vystosi savaime, o gal iš dalies yra ir vystoma, viliojama, nukreipiama būtent ta pačia kryptimi: tikėtina artimiausiu metu laukti moksliniu stiliumi parašytų V.Sinicos, V.Radžvilo, gal ir kitų Propatrijos narių arba, kas labiausiai tikėtina -anoniminių publikacijų (pasirašytų pvz.redakcija, arba Propatria ir pan.), kuriose gali būti toliau fariziejiškai teigiama, kad:
  1. tiesos.lt judėjimas bei jo nariai yra labai geri žmonės, tik štai D.Kuolys yra labai blogas;
  2. iš tiesos judėjimo narių galima padaryti normalius žmones, bet tik su viena sąlyga - jei jie atsikratys D.Kuolio, raštu viešai Kuolį pasmerks, atsiribos nuo jo ir raštu bei viešai atsiprašys Propatrijos, kad buvo nuklydę nuo patriotizmo prie kosmopolitizmo ir sorošizmo;
  3. D.Kuolys buvo ir tebėra nusikaltėlis, kurį reikėtų teisti, nes visą gyvenimą siekė sunaikinti lietuvybę, lietuvių tautą ir tautiškumą,
  4. D.Kuolio idėjos propaguoja sorošizmą, masonybę, jis yra nevidonas-nevidonskis, nes jo draugai yra Lietuvos priešai, tokie kaip Donskis ir pan., gal net pats D.Kuolys yra slaptas žydas, (tipo kaip koks Jablonskis), kurio vienintelė svajonė ir tikslas- sunaikinti lietuvių kalbą, kultūrą ir pan., o jo straipsniai, paskaitos ir knygos - tik maskuotė naivuoliams apgaudinėti.
  5. D.Kuolio raginimai piketuoti prieš blogybes ir jų konkrečius vykdytojus (pvz.kartu su Donskiu minėti Pociūno žūties metines, ginti buv.FNTT vadovus, smerkti valdžios smurtą ir t.t.) yra globalistų ir sionistų sąmokslas prieš Lietuvą, klasta, kuria siekiama sunaikinti opoziciją, nes patikėję D.Kuoliu ir prisijungę prie jo akcijų bus valdžios nukenksminti: išmesti iš darbo, persekiojami teismuose, gal net suimti;
  6. Kokia išeitis? D.Kuolys turi arba emigruoti, arba grįžti į tėvynę - į Izraelį, arba turi būti teisiamas ir pasodintas į Lietuvos kalėjimą už nusikaltimus tautiškumui ir patriotizmui, o tiesos.lt nariai turi prisijungti prie Propatrios ir kartu su jais šviečiamuoju klaviatūriniu darbu "Dešiniosios minties" mėnraštyje, kuris leidžiamas už ES (sorošistų ir globalistų?) pinigus bei tinklapiuose tol tirti ir analizuoti nusikalstamą D.Kuolio veiklą, kol valdžios bei spec.tarnybų tandemas, išsigandęs D.Kuolio likimo, t.y.bijodami būti demaskuoti, patys emigruos iš Lietuvos. O tada Propatrijos, Apvalaus stalo bei tiesos.lt judėjimo aktyvistų bendras jungtinis nacionalinis koalicinis sąrašas rinkimuose gavę 2,9 % rinkėjų balsų sudarys Nacionalinę gelbėjimo vyriausybę, kuri sunkiu kasdieniu darbu ištrins Jablonskio, Kuolio, Sorošo, Donskio ir kitų lietuvių tautos išdavikų žalingos veiklos ir itin kenksmingų idėjų pasekmes.

  AtsakytiPanaikinti
 37. 2 iš 2 dalių: Laisvūnui:
  Propatria vystosi savaime, o gal iš dalies yra ir vystoma, viliojama, nukreipiama būtent ta pačia kryptimi: tikėtina artimiausiu metu laukti moksliniu stiliumi parašytų V.Sinicos, V.Radžvilo, gal ir kitų Propatrijos narių arba, kas labiausiai tikėtina -anoniminių publikacijų (pasirašytų pvz.redakcija, arba Propatria ir pan.), kuriose gali būti toliau fariziejiškai teigiama, kad:
  1. tiesos.lt judėjimas bei jo nariai yra labai geri žmonės, tik štai D.Kuolys yra labai blogas;
  2. iš tiesos judėjimo narių galima padaryti normalius žmones, bet tik su viena sąlyga - jei jie atsikratys D.Kuolio, raštu viešai Kuolį pasmerks, atsiribos nuo jo ir raštu bei viešai atsiprašys Propatrijos, kad buvo nuklydę nuo patriotizmo prie kosmopolitizmo ir sorošizmo;
  3. D.Kuolys buvo ir tebėra nusikaltėlis, kurį reikėtų teisti, nes visą gyvenimą siekė sunaikinti lietuvybę, lietuvių tautą ir tautiškumą,
  4. D.Kuolio idėjos propaguoja sorošizmą, masonybę, jis yra nevidonas-nevidonskis, nes jo draugai yra Lietuvos priešai, tokie kaip Donskis ir pan., gal net pats D.Kuolys yra slaptas žydas, (tipo kaip koks Jablonskis), kurio vienintelė svajonė ir tikslas- sunaikinti lietuvių kalbą, kultūrą ir pan., o jo straipsniai, paskaitos ir knygos - tik maskuotė naivuoliams apgaudinėti.
  5. D.Kuolio raginimai piketuoti prieš blogybes ir jų konkrečius vykdytojus (pvz.kartu su Donskiu minėti Pociūno žūties metines, ginti buv.FNTT vadovus, smerkti valdžios smurtą ir t.t.) yra globalistų ir sionistų sąmokslas prieš Lietuvą, klasta, kuria siekiama sunaikinti opoziciją, nes patikėję D.Kuoliu ir prisijungę prie jo akcijų bus valdžios nukenksminti: išmesti iš darbo, persekiojami teismuose, gal net suimti;
  6. Kokia išeitis? D.Kuolys turi arba emigruoti, arba grįžti į tėvynę - į Izraelį, arba turi būti teisiamas ir pasodintas į Lietuvos kalėjimą už nusikaltimus tautiškumui ir patriotizmui, o tiesos.lt nariai turi prisijungti prie Propatrios ir kartu su jais šviečiamuoju klaviatūriniu darbu "Dešiniosios minties" mėnraštyje, kuris leidžiamas už ES (sorošistų ir globalistų?) pinigus bei tinklapiuose tol tirti ir analizuoti nusikalstamą D.Kuolio veiklą, kol valdžios bei spec.tarnybų tandemas, išsigandęs D.Kuolio likimo, t.y.bijodami būti demaskuoti, patys emigruos iš Lietuvos. O tada Propatrijos, Apvalaus stalo bei tiesos.lt judėjimo aktyvistų bendras jungtinis nacionalinis koalicinis sąrašas rinkimuose gavę 2,9 % rinkėjų balsų sudarys Nacionalinę gelbėjimo vyriausybę, kuri sunkiu kasdieniu darbu ištrins Jablonskio, Kuolio, Sorošo, Donskio ir kitų lietuvių tautos išdavikų žalingos veiklos ir itin kenksmingų idėjų pasekmes.

  AtsakytiPanaikinti
 38. Negerai. Ne vien tik jaunimas, proPatria, kritikuoja D.Kuolį. Biželio 2 d Dailės Akademijos diskusijoje filosofas R.Ozolas aštriai kritikavo D.Kuolį. D.Kuolys bandė kažką R.Ozolui pasiaiškinti, bet R.Ozolas nesileido į kalbas. ----StasysG

  AtsakytiPanaikinti
 39. Kas vyksta? Tikrai situacija kurioziška. Kodėl spaudžiamas jaunimas? Oratorius D.Kuolys mane, skaitytoją žavi, ir esu jam tai parašęs. Bet yra vyresnieji. A.Medalinsko kritika. Dar tautininko R.Čekučio. Patarasis 2011 taip rašė: --------- "Apie V.Kudirką. Grįžkime prie Dariaus Kuolio „argumentų“, esą būsiu kažką apgavęs, viešai kalbėdamas apie V.Kudirką ir šūkį „Lietuva-lietuviams“. Iškart būtina pabrėžti, kad niekada niekur nesakiau, jog šūkį užrašė, parašė ar sukūrė pats V.Kudirka asmeniškai. Visada sakiau ir sakysiu–iškėlė. Iškėlė reiškia tai, kad šūkis gimė iš V.Kudirkos kūrybinio paveldo....

  Tipiškas dvigubų standartų taikymo atvejis - Darius Kuolys, paskvilyje prisimindamas mokyklinę tekstų analizę ir aiškindamas, kad „teksto reikšmės nemaža dalimi priklauso nuo konteksto“, kažkodėl to paties principo nė neketina taikyti V.Kudirkos atveju. Vietoj to kaltina mane sakius netiesą bei klaidinant visuomenę ir naivius žurnalistus. Nepaneigiamas faktas, kad ir šiandien aktualus šūkis „Lietuva-lietuviams“ gimė V.Kudirkos tekstų ir visos jo veiklos kontekste, D.Kuolio lieka nepastebėtas – ko gero čia galioja universalus dėsnis, kad kiekvienas tekstuose mato tai, ką nori matyti.
  D. Kuolys sako tiesą, kad kreipėsi į mane asmeniškai paaiškinimų, tačiau pasakydamas A, kažkodėl vengia pasakyti B. Štai D.Kuolio klausimas: „Taip pat gal turėtumėte kokią nuorodą į dar vieną kitą tekstą, kuris leistų Kudirką susieti su šūkiu „Lietuva – lietuviams“? Nusiunčiau 3 nuorodas, taip pat pacitavau Lietuvių Demokratų Partijos programos projektą: „Bet išgavimu politiškos laisvės Lietuvių demokratų partijos reikalavimai nepasibaigia. Tardami „Lietuva – lietuviams“ mes trokštame išgauti mūsų tautai tokią politišką tvarką, kuriai esant lietuviai galėtų patys save valdyti, nepriklausydami svetimiesiems, o kultūriškas jų ūgis nebūtų trukdomas svetimtaučių“. Maža to, nusiunčiau papildomą nuorodą į šaltinį, galintį išsklaidyti abejones. Tačiau vis viena likau pavaizduotas žurnalistų ir kitų naivesnių piliečių apgaviku, o taip pat ir pačių eitynių dalyvių klaidintoju. Matyt, D.Kuolys asmeniškai stebėjo, kaip visam 1000 šūkio skanduotojų aiškinau apie V.Kudirkos kultūrinį-kūrybinį palikimą..." ---StasysG

  AtsakytiPanaikinti
 40. Kritikas Pikčiurna2013-08-08 16:54

  Visiškai sutinku su Nagliu Puteikiu ir jo argumentais, įvadinis tekstas iš esmės prieštarauja D.Kuolio tekstui ir skamba kaip provokacija, kaip sąmoningas žibalo pylimas ant neaišku kodėl išskilusios nesusikalbėjimo kibirkštėlės. Tačiau tokia karinga redakcijos pozicija kelia mintį, kad "ProPatria" savo gretose turi kurmį arba įtakingą liguistai ambicingą Dariaus Kuolio oponentą, kurių tikslas skaldyti ir supriešinti. Tokias pastangas, deja, mes matėme ir per rinkimus į Seimą, kai jungtinėmis pajėgomis "Lietuvos sąrašas" galėjo užimti solidžią vietą Seime ir jau ginti Tautą bei valstybę. "ProPatria" tikrai atlieka gerą darbą, skelbia daug puikių tekstų, kelia svarbias problemas, bet pastarieji viražai kelia mintį ar neturite savo gretose Judo ir ne vieno? Nes skaldant, intriguojant ir supriešinant Tautos vienybės tikrai nepasieksime. Sunku patikėti, kad Darius Kuolys, nors ir yra iškili asmenybė, būtų tas akmenėlis, nuo kurio apvirstų Lietuvių Tautos atgimimo ešelonas. Negi tai ne ešelonas, o žaislinis vežimėlis? Jei taip - tai kam tiek aistrų? Drąsiai galima tvirtinti priešingai - gal Dariaus įsitikinimai ir neduoda visų atsakymų į visus Tautos egzistencijos klausimus, bet jie, kaip ir jo darbai tikrai yra labai reikšmingi mūsų visų bendram reikalui - Lietuvos Respublikai. Kam naudinga jį sunaikinti? Lietuva ir taip turi daug priešų, kam jų ieškoti ten kur jų nėra? Į šiuos klausimus turi atsakyti ne skaitytojai ar Tauta, į jį turi atsakyti pati sau "ProPatria". Gaila būtų prarasti tokį bendražygį.

  AtsakytiPanaikinti
 41. Apie "kurmius" kultūroje. Negi tai akad.Zigmas Zinkevičius, kuris šiandien čia šitaip rašo?: "Išsigimęs kosmopolitizmas sudaro sąlygas atsirasti pseudomokslinėms spekuliacijoms. 2010 m. gruodžio 14 d. Vilniuje, Nacionalinės dailės galerijoje, vyko konferencija, turinti provokuojantį ir sunkiai suprantamą pavadinimą Lituanistika atkurtoje valstybėje: tapatybę keičiantys atradimai...Moderatoriai – politikas Darius Kuolys ir dr. Jolanta Zabarskaitė. Praktiškai renginiui vadovavo D. Kuolys. Jo kalboje nuolat prasikišdavo mintys apie lietuvių tautos tapatybės keitimą, apie jos kažkokį VIRSMĄ. Galima tik spėlioti, kas turėta omenyje. Jeigu tai buvo nuoroda į romaniškų tautų atsiradimą, tai čia jokių paralelių su lietuvių ateitimi būti negali, nes iberai, galai, dakai ir kitos Romos nukariautos tautos suromanėjo būdamos beraštės, neturėjusios savų mokyklų. "---

  AtsakytiPanaikinti
 42. Ir ką dabar daryti D. Kuoliui? Susikviesti visus raštinguosius Tėvynės mylėtojus į Daukanto aikštę ir jiems paskaitą, pavadintą "Respublika", paskaityt?

  AtsakytiPanaikinti
 43. Irena Vasinauskaitė2013-08-08 20:08

  "Turėti priešą svarbu ne vien tam, kad apibrėžtume savo tapatybę, bet kad įgytume kliūtį, su kuria galėtume sulyginti savo vertybių sistemą ir su ja susirėmę parodyti savo vertę.Todėl kai nėra priešo - jį reikia sukurti" [Umberto Eco "Sukurti priešą ir kiti proginiai rašiniai"]

  AtsakytiPanaikinti
 44. Kritikas Pikčiurna2013-08-08 20:37

  Manau verta pakartoti komentarą, kurį parašiau tiesos.lt.
  Labai aktualios ir puikios Dariaus Kuolio mintys, išdėstytos tezių pavidalu. Tačiau tezė nurodo kryptį ir tikslą bet nenurodo priežasčių, kodėl reikia rinkti būtent tą kryptį.

  O priežastys labai paprastos ir aiškios. Žmogaus gyvenimas yra trumpas lyginant su visuomenės gyvenimu. Kiekvienas mūsų į šį pasaulį ateiname ne savo valia, bet iš tėvų meilės. Išeiname iš jo taip pat dažniausiai ne sava valia, nes tai užprogramuota mūsų prigimtyje. Ateiname į esamą pasaulį su jo padarytais atradimais ir susikaupusiom problemom, ateiname silpni ir lankstūs, panašūs į skystį, įpilamą į šeimos ir visuomenės gyvenimo indą. Tik tie iš mūsų, kurie priimame to indo formą ir kitas jo savybes, tampame visuomenės dalimi ir galime išgyventi. Branda, ateinanti su šiomis pamokomis prisitaikyti, ir paauglystės patirtimi siekiant kuo greičiau suaugti ir išbandyti save, pakeisti ar patobulinti esamą visuomeninio gyvenimo indą, mus grūdina ir brandina, suteikia tvirtą asmenybės formą ir įkvepia savarankiškiems žygiams - mes tampame visuomenės indo ramsčiais, kaip Atlantai, palaikančiais jo amžių nuglūdintas formas ir patys savo asmenine veikla jas galime kiek keisti, jas pagerinti ir papuošto, o kai kas siekia pasigrobti tik tai sau, suvartoti, o neužilgo su savo mirtimi, galutinai nusinešti jas į nebūtį. Čia ir yra ta skiriama Doros riba, kuri nurodo ar mes pagerinam visuomenę, kaip jos turinį ir indą, ar ją suvartojam ir naikinam, nepalikdami ainiams.

  Pažinimas, mokslas ir kitoks perėmimas bei prisitaikymas neįmanomas be atvirumo aplinkai, visuomenei - indui, o net talentingiausią asmenybę varžo esamos to indo formos, todėl ši asmens bei visuomenės priešpriešos įtampa gimdo poreikį harmoningai tarpusavyje ir asmenybei bei visuomenei būti atviriems vieni kitiems, vieniems kitus girdėti ir susikalbėti, kad šita įtampa pagimdytų palaimingą pusiausvyrą, kaip Tėmidės svarstyklėse, o ta nerimą kelianti įtampa nuolat mažėtų. Ta būsena ir yra vadinama laisve, kai pareigos ir teisės vienos kitoms mažiausiai trukdo.
  Ta laisvė neturi nieko bendro su liberalizmu, kuris mato tiktai individo laisvę ir netrunka virsti anarchija, o visuomenė tampa minia, kur kiekvienam yra kitas su priešingais siekiais bei tikslais ir jų veikimo atstojamoji lygi nuliui, o visuomenė tokiu būdu ritasi į absoliutaus nulio šalčio bedugnę, į pirmykštį chaosą.
  Pati visuomenė nėra vienalytė, ją sudaro labai daug asmenų, šeimų, genčių, tautų bei valstybių, gyvenančių autonomiškai, todėl jų atvirumas vieni kitiems suteikia galimybė perimti jų laimėjimus ir vengti klaidų bei klystkelių, jų nebekartoti. Tačiau atvirumas nereiškia ištirpimą vienas kitame, nes taip prarandami jau pasiekti kiekvieno pranašumai, jų vertę menkina atsineštos ydos ir paklydimai. Reiškia, reikia ne susilieti ir kopijuoti, o kūrybiškai vertinti ir perimti tik laimėjimus, kategoriškai atmetant klaidas, nors jų negali įvertinti nepabandęs. Toks atvirumas yra atvirumas dabarčiai, tai kas perimta iš istorijos ir yra gyva.

  AtsakytiPanaikinti
 45. Kritikas Pikčiurna, tęsinys2013-08-08 20:38

  Bet dar yra praeitis, kurios mes dar nežinom arba nebežinom, nors dar galime atrasti pagal išlikusį paveldą - kalbą, kultūrą, materialųjį, archeologinį ar gamtos paveldą. Tai neišsenkamas žinių, patirčių bei užmirštų atradimų lobynas, kuriam taip pat būtina būti kūrybingai atviram. Štai kodėl kalba, tradicijos, tautiškumas ir istorija apskritai yra neišsemiamas lobynas, mūsų kultūrinis genofondas, kurį reikia tausoti, kaupti, puoselėti ir ugdyti, kaip ir biologinį genofondą bei jį sukūrusią gamtinę aplinką. Kūrybingas atvirumas visiems šiems Pasaulio turtams yra visų mūsų bendras reikalas - Respublika, kaip jį oriai lotyniškai vadino romėnai ir demokratija, kaip vadino graikai.
  Deja, politika šiandien dažnam reiškia tai, kas lieka po lytinių santykių... Taip mes nusiritame iki infuzorijų ir kitų gyvūnų. Nejau nebeturime tautinio, pilietinio orumo ir orumo apskritai?

  Ar ne todėl mus šitaip atakuoja visokio plauko "gelbėtojai" ir "pranašai", neišsikuopiantys savų Augijo arklidžių. Padėkime ir jiems, taip padėsime ir sau. Bet tam reikia jaustis lygiais su kitais ir taip gyventi.

  AtsakytiPanaikinti
 46. Komentare (8/8/13 19:23) klausiama
  "Ir ką dabar daryti D. Kuoliui?". Manau, kad vertėtų kandidatuoti į prezidentus (proPatria minėjo ne be reikalo). Jis neabejotinai prilygtų V.Adamkui, bet iki D.Grybauskaitės netemptų, nežiūrint jos trūkumų. Neturint gilesnio ekonominio ar finansinio išsilavinimo, jį taip pat užtampytų visokio plauko ekonomistai, spekuliantai, "investuotojai" iš Vakarų ir savi bei svetimi bankininkai. Bet bandyti verta, balsuočiau už.----StasysG

  AtsakytiPanaikinti
 47. Šiaip čia, matosi, filosofinė audra stiklinėje. Geriau padėkime V.Landsbergiui kovoje už Lietuvą visais frontais, išritinę patrankas iš apkasų: --- "Sudirbti Lietuvą"
  Vytautas Landsbergis, europarlamentaras, DELFIs 2013 m. rugpjūčio 8 d. 00:00 Rašau, kaip matau.Didelė kaimyninė šalis, kuri išdidžiai atmeta Europos geranoriškos kaimynystės politiką, išvirkščiai rūpinasi savo artimiausiais europiniais kaimynais. Tas rūpestis pasireiškia geismu ir veiksmu, kad nedėkingieji, bėgantys nuo „motinos“ globos, kluptų ir žlugtų.
  Norėjot nepriklausomybės? – tai šekit, matykit, ką dabar turit. Gal pasiilgsit buvusio kolonijinio būvio. Toks tat generalinis vaizdelis, o jame vieta ir mūsų tėvynei Lietuvai. Kratėtės pavergtosios šalies tikrovės ir statuso. Dabar vergaujat sukčiams ir niekintojams. Šioje eigoje pažangos daug. Jai priešinasi Prezidentė, tačiau „partinę“ valdininkiją neša nešvari srovė...."---StasysG

  AtsakytiPanaikinti
 48. Dirbti Soroso fondui biskį įtartina. Ar Soroso fondo užmačios visada geros? Bet ko tik žmogus nepa

  AtsakytiPanaikinti
 49. Sakyčiau, D. Kuolys bando suderinti skirtingas mąstysenas ir tuos, kurie jau atitrūko nuo savo šaknų, bei tuos, kurie tebeliko susisaistę su Lietuva, bando suvienyti. Argi tai trūkumas? Gal privalumas? Kai žmonių nuomonės tokios skirtingos, kitaip neįmanoma. Reikia siūlyti skirtybes vienijančią pilietiškumo sampratą, nes viena "partinė linija" netinka. Taip, kai jungiami skirtingi dalykai, neišvengiamos įtampos, disonansai. Tačiau visur, ir muzikoje, ir gyvenime pasitaiko aštresnių sąskambių.

  AtsakytiPanaikinti
 50. Pagarba ProPatria ir V.Sinicai už aiškią atvirą poziciją ir tiesos sakymą - Lietuvių Tautai išdavikų nereikia! Lygiai kaip pagarba jau anksčiau teisybę apie Darių Kuolį pasakiusiems žmonėms - Z.Zinkevičiui, R.Čekučiui, R.Ozolui, V.Radžvilui ir t.t. O tau Nagli galiu pasakyt tik tiek - šiaip tavo veikla gera ir naudinga, bet nepamiršk senos geros patarlės: "pasakyk kas tavo draugai ir aš pasakysiu kas Tu"...
  Pagarbiai,
  Slibinas (vardu pavarde neprisistatysiu, kam reikia pažįsta ir taip) ;)

  AtsakytiPanaikinti
 51. Kuolį tikrai dar galima atvesti į patriotų gretas. Jo demonizavimas neturi pagrindo. Bet ne jam vadovauti Lietuvai.

  AtsakytiPanaikinti
 52. Linas Stankevičius2013-08-11 22:19

  Teorinį pagrindą (metodologinę atramą) diskusijai galėtų suteikti ši publikacija http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/21655/_nepriklausomybes_sasiuviniai_._netikros_tikroves_istakos_ir_pavidalai
  (Kam tekstas per ilgas - siūlau įveikti bent pirmąjį jo ketvirtį).
  Gaila, kad nei vienam diskusijos dalyviui nepasirodė įdomus pastebėjimas mano pirmajame komentare dėl piliet/polit pasikartojamumo "Kaip kuriama Respublika?" tekste. Nes aš tikrai matau neatitikimą tarp pirmosios konstatuojamosios teksto pusės (kokioje būklėje esame, kokiomis idėjomis ir vertybėmis remsimės) ir antrosios "ką daryti" dalies (kokių tikslų sieksime, kaip veiksime). Tai dar "valstyb" suskaičiavau, rezultatas 10 / 0. Ar tai reiškia, kad su valstybe yra blogai, bet kuriame Respubliką "nevalstybę"?

  AtsakytiPanaikinti
 53. Slibinui: prieš praeitus Seimo rinkimus Apvalus stalas ir Drąsos kelias neproporcingai daug laiko skyrė ne rinkimams, o D.Kuolio, kaip Lietuvos reikalo išdaviko, tautiškumo išdaviko, tautos išdaviko, įvairių antisisteminių partijų vienybės skaldytojo demaskavimui. Rezultatus matome -Apvalus stalas nesurinko 1 proc., o DK vos ne vos išspaudė beveik 8 %., kas tolygu beveik nulinei politinei įtakai.
  O tai reiškia, kad kol nykštukai toliau ruošiasi vieni kitus badyti dantų krapštukais (atskleisti vieni apie kitus tikrąją tiesą apie jų išdavikiškumą), tai reikalai Lietuvoje toliau bus tvarkomi 4-ių pagrindinių partijų rankomis. To nematyti - kvaila. Tikėtis, kad savaime tos 4 pargrius - naivu. O viskas primena štai šį scenarijų: http://m.delfi.lt/article.php?id=62040477
  Tad, Slibine, gal laikas vienytis, kaip kad ragina Jonas Vaiškūnas:
  "Pirma, sąmoningai nugalint globaliųjų
  galių suformuotą atskirtį ir fragmentaciją, kuo plačiau vienytis visoms neformalioms visuomeninėms
  bendruomenėms ir jėgoms, antra – sekant M.Kastelsu (Castells) – trukdyti ir neduoti „nusileidimo tako“ vyraujančioms globalizmo srovėms, pasirūpinti, kad jos nusileistų kur nors šalimais ir taip apeitų bei marginalizuotų viešąsias erdves ir maištingas bendruomenes. Trečia, kasdien nugalėti savyje globalizacijos vis labiau auginamą mūsų vartotojiškąjį Ego, atsižadant dalies savo ambicijų ir pažiūrų vardan kito, panašaus, bet netapataus man asmens."
  Iš http://www.propatria.lt/2013/08/jonas-vaiskunas-kas-valdo-musu-valdzia.html?m=1

  AtsakytiPanaikinti
 54. Klausyk, Nagli, nesi juk naivus partinių rinkimų temoje... Dabartinėje sistemoj pagrindinis rinkimų veiksnys yra finansinės lėšos ir kiti resursai, o tie "vienijimaisi" ir kiti šūkiai gi nenulemia procentų. Pagaliau tas vienijimasis galimas idėjiniu pagrindu. Koks pagrindas su veikėju, kuris pilietinę visuomenę stato aukščiau lietuvių tautos ir gimdo "Lietuvos tautą" bei kitas nesąmones? Aišku, Kuolys sušvelnino po to savo pasisakymus, Čekutis jį pagydė. Jau "Lietuva lietuviams" nebe žudo valstybę, o yra viso labo "pasenęs šūkis"... :) Bet esmės tai nekeičia, neprasidėkim su išdavikais, jie visiems aiškūs. Dėl pačio požiūrio, tai negi pasidarė artimesni "naujieji šūkiai" apie įvairią visuomenę? Negi patinka, kai "Lietuvos tautos" naujieji piliečiai iš adzerbaidžanų daužo stiklus ir vaiposi? Mes puikiai žinome, kad Respublika sukurta ir pilietinė visuomenė jau realiai veikia apie 20 metų pagal tokių kaip Kuolys modelį. Taigi, nebereikia nieko toliau kurti, sukurta viskas... ;) Gal Kuolys prisigrybaus pinigų Sorošo fonduose ir pilietiniuose institutuose, kažką laimės pagal plutokratines taisykles. Mes tiek neuždirbam, kad kažkokioj politikoj dalyvaut ir to nesureikšminam. Bet kalbėt reikia ne apie procentus rinkimuose, o ką žmogus realiai sako ir daro. Taigi, išdavus savo tautą, neverta tikėtis pagarbos "pilietinei visuomenei". Kuolio Respublika tegul eina po velnių! Gerai, kad užaugo jauni žmonės, kurie supranta viską. Ir Jums nereiktų murkdytis kosmopolitinio pilietiškumo politikoje, geriau neužsiimt tuo bjauriu ir nešvariu reikalu, kaip teisingai Kuolys apibūdino. Darysim pagal Vaiškūną, trukdysim ir neduosim "nusileidimo tako" vyraujančioms globalizmo srovėms, įskaitant kuolius. :) Bus ir vienybė, nereikia pergyvent.

  Pagarbiai,

  Slibinas

  AtsakytiPanaikinti
 55. Slibinui:
  "Dabartinėje sistemoj pagrindinis rinkimų veiksnys yra finansinės lėšos ir kiti resursai"- N.P.: iš savo patirties dalyvaujant rinkimuose įvairiuose amplua, galiu tvirtai pasakyti, kad nikeo panašaus.

  "o tie "vienijimaisi" ir kiti šūkiai gi nenulemia procentų" - N.P.; ir dar kaip nulemia.

  "Koks pagrindas su veikėju, kuris pilietinę visuomenę stato aukščiau lietuvių tautos ir gimdo "Lietuvos tautą" bei kitas nesąmones?" - oksimoronas, nes tautinė visuomnė ir yra piltibė, nepilietinė visuomenė nėra tautinė (pvz.Batarusija)

  "neprasidėkim su išdavikais, jie visiems aiškūs" - N.P.: išdavikai, kurie nieko neišdavė?.

  "negi pasidarė artimesni "naujieji šūkiai" apie įvairią visuomenę?" -
  N.P.: kas labiausiai padėjo politkaliniams lageriuose, kokių tautų atstovai?
  "Negi patinka, kai "Lietuvos tautos" naujieji piliečiai iš adzerbaidžanų daužo stiklus ir vaiposi?" - N.P.: jie, tiksliau jų tėvai nupirko jiems laikinus leidimus gyventi, tam kad nusipirktų diplomus, galiojančius ES. Jie neliks LT, todėl nieko bendro neturi su LT.

  "Mes puikiai žinome, kad Respublika sukurta ir pilietinė visuomenė jau realiai veikia apie 20 metų pagal tokių kaip Kuolys modelį: - modelį, nieko bendro neturintį su demokratija ar vakarietiška kultūra, sukųrė buvę komunistai, esantys beveik visose partijose ir per bi su LLRI tai realizavę.

  "Kuolys prisigrybaus pinigų Sorošo fonduose ir pilietiniuose institutuose, kažką laimės pagal plutokratines taisykles. Mes tiek neuždirbam, kad kažkokioj politikoj dalyvaut ir to nesureikšminam." - N.P.: nei tie fondai išlikę, nei kas ten gybauja

  "Bet kalbėt reikia ne apie procentus rinkimuose, o ką žmogus realiai sako ir daro" - N.P.: tai kodėl nekalbat apie tūkstančius lietuvių, dirbančių monopoliniams bankams, Laisvosios rinkos institutui?

  "Taigi, išdavus savo tautą, neverta tikėtis pagarbos "pilietinei visuomenei". Kuolio Respublika tegul eina po velnių! Gerai, kad užaugo jauni žmonės, kurie supranta viską. " - NP.: tautą išdavė LLRI ir jų adeptai kai kuriuose partijose.

  "Darysim pagal Vaiškūną, trukdysim ir neduosim "nusileidimo tako" vyraujančioms globalizmo srovėms, įskaitant kuolius. :) Bus ir vienybė, nereikia pergyvent." - N.P.: patikslinkim - trukdysite tik Dariui Kuoliui, o LLRI ir panašiems - netrukdysite, kaip kad ir iki šiol netrukdėte.

  AtsakytiPanaikinti
 56. Slibinui (pataisau pats savo klaidas:
  "Dabartinėje sistemoj pagrindinis rinkimų veiksnys yra finansinės lėšos ir kiti resursai"- N.P.: iš savo patirties dalyvaujant rinkimuose įvairiuose amplua, galiu tvirtai pasakyti, kad nikeo panašaus.

  "o tie "vienijimaisi" ir kiti šūkiai gi nenulemia procentų" - N.P.: ir dar kaip nulemia.

  "Koks pagrindas su veikėju, kuris pilietinę visuomenę stato aukščiau lietuvių tautos ir gimdo "Lietuvos tautą" bei kitas nesąmones?" - N.P.: oksimoronas, nes tautinė visuomnė ir yra pilietinė, o nepilietinė visuomenė nėra tautinė (pvz.Batarusija)

  "neprasidėkim su išdavikais, jie visiems aiškūs" - N.P.: išdavikai, kurie nieko neišdavė?.

  "negi pasidarė artimesni "naujieji šūkiai" apie įvairią visuomenę?" -
  N.P.: kas labiausiai padėjo politkaliniams lageriuose, kokių tautų atstovai?

  "Negi patinka, kai "Lietuvos tautos" naujieji piliečiai iš adzerbaidžanų daužo stiklus ir vaiposi?" - N.P.: jie, tiksliau jų tėvai nupirko jiems laikinus leidimus gyventi, tam kad nusipirktų diplomus, galiojančius ES. Jie neliks LT, todėl nieko bendro neturi su LT, nbnet naudojasi korupcija, su kuria Jūs niekaip nekovojate.

  "Mes puikiai žinome, kad Respublika sukurta ir pilietinė visuomenė jau realiai veikia apie 20 metų pagal tokių kaip Kuolys modelį: - N.P.: modelį, nieko bendro neturintį su demokratija ar vakarietiška kultūra, sukūrė buvę komunistai, esantys beveik visose partijose ir per jas bei su LLRI pagalba tą modelį realizavę.

  "Kuolys prisigrybaus pinigų Sorošo fonduose ir pilietiniuose institutuose, kažką laimės pagal plutokratines taisykles. Mes tiek neuždirbam, kad kažkokioj politikoj dalyvaut ir to nesureikšminam." - N.P.: nei tie fondai išlikę, nei kas ten gybauja.

  "Bet kalbėt reikia ne apie procentus rinkimuose, o ką žmogus realiai sako ir daro" - N.P.: tai kodėl nekalbat apie tūkstančius lietuvių, dirbančių monopoliniams bankams, Laisvosios rinkos institutui?

  "Taigi, išdavus savo tautą, neverta tikėtis pagarbos "pilietinei visuomenei". Kuolio Respublika tegul eina po velnių! Gerai, kad užaugo jauni žmonės, kurie supranta viską. " - NP.: tautą išdavė LLRI ir jų adeptai kai kuriuose partijose, o kad respubliką siunčiate po vlenių, ar tai reiškia, kad pritariate dabartini LT valdymo formai, kuri vienintelė ES neturi tikros, europietiškos savivaldos ir jau pirmiausia dėl to nėra jokia respublika.

  "Darysim pagal Vaiškūną, trukdysim ir neduosim "nusileidimo tako" vyraujančioms globalizmo srovėms, įskaitant kuolius. :) Bus ir vienybė, nereikia pergyvent." - N.P.: patikslinkim - trukdysite ir tam trukdymui vienysitės tik tam, kad kovotumėte su Dariu Kuoliu, o LLRI ir panašiems - netrukdysite, kaip kad ir iki šiol netrukdėte???

  AtsakytiPanaikinti
 57. Man, tikram lietuviui, piliečiui ir rinkėjui, ne vis tiek, ką įrodinėja Seimo narys (21:28). O jis rašo taip savo pažįstamam priešininkui: „ar tai reiškia, kad pritariate dabartini LT valdymo formai, kuri v i e n i n t e l ė ES neturi tikros, europietiškos s a v i v a l d o s ir jau pirmiausia dėl to nėra jokia respublika“. ---Klausimas: ar tai reiškia, kad reikia taisyti (reformuoti) 1992 m Konstituciją? Nes dabar pažiūrėjus, savivalda Konstitucijoje yra – 119 – 124 str, pvz: „X SKIRSNIS
  VIETOS SAVIVALDA IR VALDYMAS
  119 straipsnis Savivaldos teisė laiduojama įstatymo numatytiems valstybės teritorijos administraciniams vienetams. Ji įgyvendinama per atitinkamas savivaldybių tarybas. Savivaldybių tarybų nariais Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus nuolatinius administracinio vieneto gyventojus pagal įstatymą ketveriems metams renka Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu. Savivaldos institucijų organizavimo ir veiklos tvarką nustato įstatymas. Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės bei savivaldybės tarybos sprendimams tiesiogiai įgyvendinti savivaldybės taryba sudaro jai atskaitingus vykdomuosius organus“. ---StasysG

  AtsakytiPanaikinti
 58. Kažkodėl man užtenka pažiūrėt partijų deklaruojamas lėšas rinkimams ir visada žinau kaip baigsis... :) Galima ginčytis nebent dėl lėšų panaudojimo efektyvumo (liberalams, pvz 10x brangiau kainuoja mandatas, negu nesisteminėms partijoms, bet pinigai veikia, nes jie daug jų prirenka). Gal pačio patirtis kitokia, sugebat be pinigų prasiveržt, bet ne visi Afganistane kariavo, mažai talentų turim. Pagaliau patį rėmė konservatoriai, nesakykit, parama šiokia tokia turėjo būt. Apie pilietinės visuomenės ir tautinės visuomenės skirtumus mes pakankamai žinom. Yra pilna valstybių, kur "pilietinė visuomenė" puikiai veikia, bet nėra tautinio pagrindo. Atvirai sakant, vakarų demokratijos ne visos mums tinka. Aš nesikeisčiau vietomis, pavyzdžiui, su Prancūzija, kuri prarasta šalis (anot pačių prancūzų). Mums netgi pražūtinga dabar sukurti tą "pilietinę visuomenę" ir įvesti "vakarų kultūrą", nes tai sunaikintų lietuvių tautą. Jūs pats tą įrodote savo komentaru apie azerbaidžaniečius. Jei mes taip gyvensim, kaip ES senbuvės, tada jie juk liks LT, ne taip? :) Čia jūsų tikslas? Kiek milijonų plūstelės? Mums nereikia pudrinti smegenų, vienintelis klausimas yra, kas svarbiau ir pirmiau - Lietuvių tauta ir jos likimas, ar demokratija? Jei demokratija nestovi ant lietuviškų pamatų, tada vadinasi tolerancija ir lietuvių tautos išnaikinimas. Nes mūsų tauta trukdo įvesti tą vakarietišką respubliką, ką ne taip? Ir šitoj vietoj yra lietuvių tautos išdavystė, iškreipiant terminus ir lietuvius pakeičiant importine pilietine visuomene, ką aktyviai daro Kuolio tipo veikėjai. Jūs labai plonu ledu vaikštot... Sukompromituosit tuoj visiškai demokratinę santvarką su tokiais veikėjais. LAbai sunku surast kitą tokią sistemą, kuri per 20 metų būtų lietuvių tautą šitaip nualinus. Daug mūsų požiūrių gerokai skiriasi. Čia dar neaišku, ar su korupcija kovot svarbiausia. Gal ji padeda. Aš matau pagrindinį absoliutų blogį valstybėje - biurokratiją. Kaip tamsta su ja kovojate? Gal korupcija padeda kažkiek vegetuot ir išgyventi tautai, nes tų visų idiotiškų biurokratinių reikalavimų vykdymas galėtų galutinai pribaigti. Aš niekinu seimūnus ir tuos valdžiažmogius, kurie šitą tvarką įvedė. Bet galiu Jūsų paklausti, su tamsta galima kalbėt, ne gėda. Pamenu Jūsų pasirodymą Klaipėdoj dėl Kopų 69 kai buvom atvažiavę padėt, pagarba.

  Aš čia "paguglinau", pasirodo su Seimo nariu kalbuosi. :) Naudodamasis proga prašau mane apšviesti, kaip prisidedate prie tikros demokratijos mūsų šalyje. Kaip yra su referendumu dėl žemės pardavimo užsieniečiams, euro įvedimo ir kitų reikalų? Čia galim pasitikrint "apie demokratiją". Konkrečiai aš ruošiuosi surinkti daug parašų už referendumą dėl žemės, bet nesuprantu šito. Jūs puikiai žinote, kad pagal apklausas dauguma gyventojų nori pasisakyt referendume ir yra PRIEŠ euro įvedimą, žemės pardavimą užsieniečiams. Tai kodėl, po velnių, aš turiu rinkti parašus ir šimtais-tūkstančiais, kai mūsų teisę Jūs galit įgyvendinti kaip Seimo narys? Jūs pasirašėte PATS kažkokį popierių Seime, kad man nereiktų to vargo vargt? Kaip suprast šitą? Čia "DEMOKRATIJA"? Išmėžti LAUK reikia tokią demokratiją iš Lietuvos... Jei nepasirašėt Seime, aš ateisiu paimt Jūsų parašo pats asmeniškai ant antspauduotų referendumo lapų. Dabar kas nepasirašys - man ne draugas. Jums reikia rinktis, kurioje Jūs pusėje. Ateina laikas spręsti. Jeigu NE, tada nereikia aiškinti mums tų nesąmonių apie "demokratiją" ir kitus vakarietiškus burtažodžius, mes juk reikšmę suprantame... ;)

  Tiesa, apie bankus ir LLRI nesame teigiamos nuomonės. Bet čia kalbėjom apie Kuolį, nereikia painiot temų. Tie LLRI į draugus mums nesipaišo, pagaliau visų nesupaisysi. Gerai, tarkim, užvažiuojam ant LLRI ir jie paklausia "kodėl nepuolat tokio Kuolio" - mes turėtume teisintis? Kad "patikėkit, puolam"? Čia gi nerimta...

  Pagarbiai,

  Slibinas

  AtsakytiPanaikinti


 59. Parašė Slibinas šiandien: "neaišku, ar su korupcija kovot svarbiausia. Gal ji padeda?". O aš 2008 komentare šiek tiek kitaip rašiau: "Pasirodo, yra 2 korupcijos Lietuvoje: blogoji ir geroji. Blogoji todėl, kad prikemša oligarchų kišenes. O "geroji" yra ekonomikos ir spartaus ūkio vystymosi variklis.
  Todėl gerosios korupcijos pažabojimas bus pražutingas Lietuvai?".----
  Ar galima su tuo sutikti šiandien? Nelabai. Nes yra kita, tikrojo tautų vystymosi, medalio pusė.----StasysG

  AtsakytiPanaikinti
 60. Stai ka apie Pilietines visuomenes instituta ir jo tyrimus kazkada sake a.a. Kestutis Cilinskas: http://imageshack.us/a/img90/6851/lngd.jpg

  AtsakytiPanaikinti
 61. Vytau Sinicai: štai ką Jūs mano feisbuke rašote apie bandymą praplėsti diskusiją po šiuo "tikruosius" D.Kuolio "kėslus" "demaskuojančiu" anoniminiu komentaru:
  "Vytautas Sinica Gerbiamas Nagli, kurį laiką
  džiaugdamasis didžiuliu
  tamstos dėmesiu Pro Patria
  portalui, negaliu nesistebėti,
  kad pasukote karo su
  komentatoriais keliu. Kai dauguma autorių, nekalbant jau
  apie politikus, net po savo
  tekstais komentarų neskaito, jūs
  gi ne tik skaitote po svetimom
  publikacijom, bet dar ir su tais
  komentatoriais ginčijatės ir pergyvenat, kad jie nepasirašo,
  kai tai yra absoliuti Lietuvos
  komentatorių kultūros norma,
  kuo galite įsitikinti pažiūrėjęs į
  komentarus bet kuriame iš
  didžiųjų naujienų portalų. Kam tos diskusijos ir ką jos
  įrodo, išskyrus kad ne pirmą
  kartą aiškiai nepateikdamas, jog
  cituojate ne portalo redakciją, o
  kažkieno komentarą jame,
  galbūt sėkmingai suklaidinsite keletą žmogelių neva tai pačios
  Pro Patria pasisakymai, su
  kuriais ginčijatės ir dar visai be
  reikalo politinės teorijos
  išmanymo spragas
  atskleisdamas. Tik smalsu sėkmės".

  N.P.: Vytautui Sinicai: Jums kliūna, kad ginčijuosi su anoniminiais Propatrijos tinklapio komentatoriais? Bet juk nurodau kreipinį - "Slibine". Taigi, akivaizdu, kad ginčijuosi su ne visai anonimu, kuris pasirašo jo aplinkoje jį pažistamtiems identifikuojamu pavadinimu. Taigi, ne visai su anonimu. Suprantu kodėl žmogus nepasirašo savo vardu, nes gal jaučiasi nejaukiai, spardydamas nekaltą žmogų- gal kažkiek dar ir sąžinės likučiai ramybės neduoda.
  Ratas žmonių, teigiančių, kad Darius Kuolys sukūrė dabartinę Lietuvos politinę sistema, kad jis tokiu būdu naikino ir tebenaikina lietuvių tautą, kad jį finansuoja per nebeegzistuojančius fondus globalistai, sorošistai, sorososai ir sionistai, nėra labai platus, spėju, kad keliolika Apvalaus stalo ir kelios dešimtys Propatrijos aktyvistų. Kadangi spėju, kad šios temos paūmės prieš kiekvienus rinkimus ir kad Propatrijos tinklapyje yra sudarytas D.Kuolio nusikaltimus demaskuojančių straipsnių ir video klipų tinklelis, tai noriu išplėsti šią su rinkimais į ES parlamentą ir į LT Prezidentus skirtą diskusiją, įtraukiant daugiau, nei minėtos kelios dešimtys diskutantų. Taip, prisipažįstu, kad politines teorijas išmanau silpnokai, todėl tikiuosi, kad diskutantai mano akiratį kiek praplės. Tik gaila, kad dalis diskutantų net ir anonimiškai, bijo kritikuoti turtingus, galingus ir įtakingus, pvz. Laisvosios rinkos instituto steigėjus, darbuotojus, finansuotojus, bei šio instituto programą vykdančias partijas, bei jų svarbiausius atstovus. Tad man gali nepavykti įtraukti platesnio intelektalų rato į šias produktyvias diskusijas. Suprantama: kol kritikuojamas istorikas, kultūrologas, knygų rašytojas D.Kuolys, tol saugu, o pradėjus ginčytis su LT galingaisiais, galima prarasti karjeros galimybę, nebetekti publikacijų ploto ES (Sorošistų? Sorososų? Globalistų?) pinigais finansuojamuose mėmraščiuose. O kas baisiausia - politinis demimondas gali užpykti ir nebekviesti į partijų pseudoelito tūsus ir afterpačius. Taip būtų prarasta galimybė prie skurdžios politiko ar politikos apžvalgininko algos prisidurti riebesnį kurios nors tautą nuo D.Kuolio gelbėjančios partijos rinkimų konsultanto, juodojo pijarščiko biudžetinį sviestainį, ar ES (globalistų, izraelitų, kosmopolitų?) finansuojamą natūrinį priedą prie algos, pvz.vieną kitą hamburgerį, makdonaldą -bigmaką ar sūrainį, kurie padeda ginti tautines vertybes.
  P.S.: dar Vytautui Sinicai: kodėl rašote, kad kariauju su komentatoriais? Nekariauju, tik diskutuoju. Ačiū dievui ir D.Kuoliui, kad prastūmė diskusijas ir valdžios kritiką garantuojančias teises užtikrinančią LR Konstituciją.

  AtsakytiPanaikinti
 62. Stasiui G.: dėl savivaldos: vakarietiška demokratija savivaldą supranta ir teorijoje ir praktikoje kaip rinkimus 200-2000 žmonių bendruomenėje. Tame lygmenyje partijų beveik nėra, nes bendryomenė, oažlustami, kaimynai. Partijos prasideda aukštesnuame -antrame savivaldos lygmenyje. Taip yra visoje ES, išskyrus LT, nes čia vidurkis yra 30 000-300 000, kas ES yra antriniai, regioniniai rinkimai, kur jau atsiranda partijos. Todėl mus mūsų pseudoelitas apmulkino, berods 1992-94 bendru sutarimu su opozicija sunaikinę apylinkių tarybų rinkimus. Būtent jose Sąjūdis sutriuškino kompartiją. Ši tikroji savivalda yra vakarietiškos demokratijos pagrindas, kurio nėra LT.

  AtsakytiPanaikinti
 63. Slibinui dėl žemės: pasirašiau Seime ir balsavau, kad neparduotumėm užsieniečiams, bet trūksta balsų Seime.

  AtsakytiPanaikinti
 64. Slibinui dėl demokratijos: ji LT buvo tik 1989-1993, kol panaikino rinkimus į apylinkių tarybas. Taip sunaikino vakarietiškos demokratijos pagrindą - savivaldą ir sutrukdė žmonių, o ne pinigų, atstovams patekti į visų lygių valdžias ir partijas. Todėl LT nėra vakarietiškos kultūros ir demokratijos.

  AtsakytiPanaikinti
 65. Slibinui dėl demokratijos: ji LT buvo tik 1989-1993, kol panaikino rinkimus į apylinkių tarybas. Taip sunaikino vakarietiškos demokratijos pagrindą - savivaldą ir sutrukdė žmonių, o ne pinigų, atstovams patekti į visų lygių valdžias ir partijas. Todėl LT nėra vakarietiškos kultūros ir demokratijos.

  AtsakytiPanaikinti
 66. Slibinui dėl Prancūzijos: bene vienintelė iš didžiųjų ES valstybių, kuri skiria tiek daug pastangų ir lėšų savo kultūrai, kalbai išsaugoti ir vystyti, tiesiog didvyriškos pastangos atsispirti globalizmui. Galėtume šioje srityje tik mokytis iš jų.

  AtsakytiPanaikinti
 67. Ačiū Nagliui Puteikiui už bendradarbiavimą su komentatoriais. Dėl savivaldos 200-2000 lygmenyje. Gal prieš 10 metų domėjausi tuo iš ES dokumentų, bet paskui pamačiau, kad vyksta politinė, institucinė ir kas be ko finansinė centralizacija. Būtų įdomu sužinoti, kokiu dokumentu savivaldos INSTITITUTAS bendruomeniu lygmenyje panaikintas: citata "berods 1992-94 bendru sutarimu su opozicija sunaikinę apylinkių tarybų rinkimus". Prisidėčiau prie jo atgaivinimo.---StasysG

  AtsakytiPanaikinti
 68. Kodėl toks pažangus medijų organas kaip Pro Patria neįsiveda IP? Anonimiškumas atkristų. Įsivedę tokie kaip Lrytas, lžinios. ---StasyG

  AtsakytiPanaikinti
 69. Nebegaliu prisijungti savo vardu per Google ir per jokią paskyrą, todėl bandau taip rašyti:
  Naglis Puteikis Slibinui dėl rinkimų finansavimo: dalyvauju rinkimuose kaip agitatorius -nuo 1994, kaip vienas iš organizatorių - nuo 1999, kaip rinkimų štabo vadovas - nuo 2007, po to jau kaip ir kandidatas. Nepraleidau pet šį laikotarpį, turbūt, nė vieno partinio mokymo, kuriuose dėstytojais ir praktinio mokymo vadovais dirbo pusės ES, JAV ir pan.specų. Tad patirtis Afganistane niekuo dėta, tik darbas mokymuose ir praktika per pačius rinkimus, kurių nė vieno nepraleidau nuo 1995, o tokių jau buvo beveik 20.
  Taip, pinigai rinkimuose svarbu, bet nėra sbarbiausia, o partijos parama taip pat svarbu, bet nėra svarbiausia. Svarbiausia - ilgas, viešas, skaidrus, nuoširdus, altruistinis dešimtmečiais vykdomas darbas bendruomenėj, teritorijoje, arba viešumoje. Darbas, laikas, darbas visuomėnėje visuomenei, atsisakant daugybės asmeninio laiko. Štai kad yra pagrindas, o ta, tikrą minimalų kiekį pinigų galima susirinkti ir pačiam kandidatui, jei yra dešimtmečių įdirbis. Dar reikia skaidrumo ir žmonių palaikymo: jokie, net ir milžiniški partijos pinigai nepadėdavo J.Razmai daugybę metų laimėti Plungėje, kol galų gale alinantis jo darba sukėlė žmonių pasitikėimą ir jis buvo išrinktas. Ir atvirkščiai įvyko su V.Matuzu - milžiniški pinigai nebepadėjo, kai buvo prarastas per dešimtmetį įgautas pasitikėjimas.

  AtsakytiPanaikinti
 70. Dėl kalbos. Lenkija savo kalbai vystyti į kitus kraštus taip pat skiria labai daug lėšų. Todėl kenčia (ir) Lietuva.----StasysG

  AtsakytiPanaikinti
 71. Slibinui dėl LLRI ir D.Kuolio kritikos: LLRI yra monstras, dramblys, maitinimas transnacionalinių korporacijų, monopolijų ir oligopolijų, realiai įgyvendinantis per daugumą LT partijų savo kosmopolitinę vartojimo, egoizmo, hedonizmo, socialinės atskirties didinimo politiką ir taip realiai valdantis Lietuvą. D.Kuolys - skruzdėliukas, lyginant jį su LLRI drambliu. Propatrija- zuikiai drąsuoliai, ausų karpymu bandantys prigąsdinti skruzdeles, bet tuoj pat šmurkšteliantys po lapais, kai jų ausų judesius pamato dramblys. Nes zuikiai bijo dramblio ir tikisi, kad jiems beraškant baobabų lapus nuo vešlaus ES finansinių fondų medžio, vienas kitas lapas nukris ir zuikiams. O dramblys, įvertinęs NUOŠIRDŽIAS zuikių pastangas vaikytis paskui skruzdėles, maloningai paliks tą apgraužtą lapą zuikių puotai.

  AtsakytiPanaikinti
 72. Dėl rinkimų NP teisus. Bet ne visai. Dar reikia fizinių jėgų (jaunystės) ir oratorinių gebėjimų. Plius svarbu balsas ne spiegiantis. Bosas pats tas. To iš NP neatimsi.----StasysG

  AtsakytiPanaikinti
 73. Slibinui dėl LLRI ir D.Kuolio kritikos: LLRI yra monstras, dramblys, maitinimas transnacionalinių korporacijų, monopolijų ir oligopolijų, realiai įgyvendinantis per daugumą LT partijų savo kosmopolitinę vartojimo, egoizmo, hedonizmo, socialinės atskirties didinimo politiką ir taip realiai valdantis Lietuvą. D.Kuolys - skruzdėliukas, lyginant jį su LLRI drambliu. Propatrija- zuikiai drąsuoliai, ausų karpymu bandantys prigąsdinti skruzdeles, bet tuoj pat šmurkšteliantys po lapais, kai jų ausų judesius pamato dramblys. Nes zuikiai bijo dramblio ir tikisi, kad jiems beraškant baobabų lapus nuo vešlaus ES finansinių fondų medžio, vienas kitas lapas nukris ir zuikiams. O dramblys, įvertinęs NUOŠIRDŽIAS zuikių pastangas vaikytis paskui skruzdėles, maloningai paliks tą apgraužtą lapą zuikių puotai.

  AtsakytiPanaikinti
 74. PUIKIAI parašyta: "LLRI yra monstras, dramblys, maitinimas transnacionalinių korporacijų, monopolijų ir oligopolijų, realiai įgyvendinantis per daugumą LT partijų savo kosmopolitinę vartojimo, egoizmo, hedonizmo, socialinės atskirties didinimo politiką ir taip realiai valdantis Lietuvą". Bet kur įrodymai, pasakys tas monstras, kad LLRI prieš Lietuvą? Už Lietuvą, tik mažiau valstybės kišimosi.---- LLRI valdo Lietuvą per partijas? SocialLIERALAI sunyko. LIBERALdemokratai - nunyko į teisingumą ir tvarką berods. LIBERALcentristams jau kojos šala. Šiek tiek dusuoja LIBERALsąjūdiečiai. Per Zuoko TAIP? Irgi ne kas. Tai kas valdo Lietuvą jau 23 m? ĮSTATYMAI su korekcijom. Prezidentė: aš Konstitucijos garantė. Premjeras-mes valdome pagal įstatymus. Seimas - pagal Statutą ir įstatymus; jei ne Konst Teismas prie sienos... Visi teismai, policija, VSD, STT, kariuomenė, a.mokyklos-choru pagal įstatymus. ĮSTATYMŲ diktatūra? Taip. va jei būtų galima įrodyti, kad LLRI iniciajavo kreivus, prieš Lietuvos žmones, įstatymus, tada taip. Kas to imsis?-----StasysG

  AtsakytiPanaikinti
 75. Skaito Propatriją ir LLRI. Parašė N.Puteikis apie zuikius čia, ir štai šiandien LLRI R.Vainienės veidu atsiliepė lRyte "Zuikiai“ – tik viešajame transporte!": „Teikdami visiškai p r i v a č i ą paslaugą, baidarių nuomotojai sukuria gerbūvį ir aplinkiniams, teikia, kaip parašyta ekonomikos vadovėlyje, v i e š ą s i a s gėrybes. Tačiau skirtumas nuo vadovėlinių tiesų yra tas, kad anot vadovėlio, viešąsias gėrybes gali teikti tik valdžia, nes rinka tokių viešųjų gėrybių negali pateikti dėl savo savanaudiškos prigimties. ... bet juk tame ir yra didysis rinkos veikimo grožis ir stebuklas, dar Adamo Smitho pavadintas nematoma ranka. Siekdami savo asmeninės naudos, verslininkas ne tik palieka savo klientą laimingą, bet ir sukuria gerovę tiems, kurie baidarėje niekada nesėdėjo ir už paslaugą nemokėjo, taip sakant, „ZUIKIAMS“.--- Po straipsniu prierašas „Komentaras skambėjo per Lietuvos radiją“. KLAUSIMAS: kas ką šiuo konkrečiu atveju remia ir propaguoja liberalizmą: LLRI viešą organą Lietuvos radiją ir privatų monstrą lRytą, ar atvirkščiai: Lietuvos radijas ir lrytasLT moka Laisvos rinkos institutui?----StasysG

  AtsakytiPanaikinti
 76. Naglio pozicija referendume dėl žemės sveikintina, matosi, kad teisingas žmogus. Įdomu, Kuolys pasirašys dėl referendumo skelbimo, ar ne? Demokratinė savivalda 200-2000 žmonių bendruomenėje iš tikrųjų atrodo teisinga, žymiai daugiau galimybių kažką spręsti tokioj sistemoj. Čia tam vakarietiškam modeliui galim dėt pliusą. Vis dėlto, to neužtenka teigiamam vakarietiškos demokratijos ir kultūros įvertinimui. Aš atmetu tą Prancūzijos pavyzdį, kaip mums pražūtingą. Dabar mūsų nebetenkina apskritai jokia santvarka, kurioje savos tautos vietiniai žmonės yra pakeičiami svetimais imigrantais. Mūsų Tautos atžvilgiu tai yra aiškus genocidas tautiniu pagrindu, todėl kiekviena pozicija šiuo požiūriu turi būti vertinama labai atidžiai. Jokie kultūros rėmimai ir jokios pastangos nepadės, jei tautos žmonės bus pakeisti svetimais. Aš užvakar kalbėjau su grįžusia iš Prancūzijos Lietuvos piliete (ten gyvena), ji tik patvirtino ką sakau. Tai yra akivaizdu, todėl Naglio pasvarstymas apie galimą mokymąsi iš Prancūzijos šioje srityje yra absoliutus absurdas, nieko daugiau. Pati vakarų demokratija gali būti tiek gėris, tiek blogis, priklauso nuo to, ką mes perimsime. Čia esminis klausimas mums visiems. Neteisingas pasirinkimas veda į tautos tiesioginį sunaikinimą, o teisingas galbūt į suklestėjimą. Buvę komunistai pritaikė šią vakarų santvarką taip, kad komentarų nebereikia. Dabar labai svarbu, kaip toliau viskas klostysis. Bet kokios vizijos įgyja svarbą ir yra tautos išlikimo klausimas. Tai, ką padarė Kuolys šiomis aplinkybėmis yra tautos išdavystė. Kitu laiku galima būtų kitaip vertinti, gal kaip žaidimą, ieškojimą įvairesnių variantų, bet dabar - ne. Čia nėra žmogaus spardymas, ar panašiai - pernelyg skambūs žodžiai. Greičiau fakto konstatavimas. Bet koks svetimos ideologijos kaip tikslo statymas aukščiau lietuvių tautos intereso išlikti, yra tautos išdavystė, bent jau šiomis sąlygomis. Nes tai tiesiogiai bus panaudota tautos naikinimui, jau milijono netekom. Dabar pagal vakarų demokratijos ir kultūros filosofiją lauksim masinės imigracijos iš užsienio ir Prancūzijos varianto. Atvažiavusi iš Prancūzijos gyventoja jau pastebėjo, kad kol nebuvo, per tris metus Lietuvoj stipriai padaugėjo indų, kinų ir kitų spalvotųjų, čia mes nepastebim. Invazija jau prasidėjo. Jei lietuvių tauta yra ištrinama iš Lietuvos teisės dėl "pilietinės visuomenės", tai yra ne tik išdavystė, bet ir spjūvis Lietuvos valstybei, kurią sukūrė LIETUVIŲ tauta, kaip Konstitucijoj parašyta. Kuolio panašumas su komunistais matyti tautos pakeitime svetima internacionaline pilietine visuomene, iš ko seka svetimųjų valdžia. Beveik nebeturime valstybės, ji klastingai verčiama ES provincija. Tada nebus privalumo toje savivaldoje, nes sprendžiamas balsas jau priklausys ES globalistų oligarchams. Va ir bus tau 200-2000 žmonių "savivalda" ant visos ES valstybės, o mūsų savivalda vietose bus skirta tik tarnauti bankininkams-globalistams vakariečiams, kaip prie tarybų įgyvendinant CK KPSS nurodymus. Dabar tokia vakarų "demokratijos" esmė jau matyti. Ir mes tada ginsimės nuo šitos santvarkos, panašiai kaip lietuvių tauta gynėsi nuo krikščionybės kryžiuočių pavidalu... Nekelia abejonių, kad paprastai tokie veikėjai kaip Kuolys visada pritaria demokratijai, kuri propaguoja internacionalizmą, tačiau pasisako prieš tautinę savivaldą stiprinančius veiksmus. Todėl beveik esu tikras, kad Kuolys nepritars nei referendumui dėl euro, nei dėl žemės. Aš nesu tikras, gal Kuolys pasikeis. Galim lengvai patikrinti. Aš ateisiu su referendumo lapais ir jei pasirašys - prisipažinsiu suklydęs. Net jeigu apgaus ir pasirašys "dėl akių", tai vis tiek bus naudingas veiksmas tautai. ;)

  Pagarbiai,

  Slibinas

  AtsakytiPanaikinti
 77. Dabar dėl skruzdėliuko. Dydis labai nepastovus matas tokiuose zoologiniuose palyginimuose. Bus per vėlu, jei "skruzdėliukas" užaugs iki liūto dydžio skruzdės... Gydyt reikia skruzdėliuką, labai laiku kritika ir pasmerkimas. Dėl dramblio, tai aš nieko prieš jam patrumpinti straublį. Aš nelabai susigaudau šioje temoje, apie ProPatria supratimas irgi menkas. Aš galiu pasakyt, kad nesu susijęs su tais Apvaliais ar plokščiais stalais, tiesiog užklydau čia atsitiktinai paskaityt ir komentuoju pirmą kartą. Manęs nedomina nei jokia karjera šioje srityje, nei galingųjų menkystų nuomonė. Aš esu mokslininkas ir seniai spjoviau ant sistemos, dažnai drambliams spardome storus užpakalius. Mano darbo neįtakoja šitos baobabų lapų nesąmonės ir kiti niuansai. Kiek pasidarai - tiek turi, viskas labai paprasta. Pamenu saugumiečiai važinėjo pas mane į darbą ir kažkaip bandė pakenkti, atseit aš dalyvauju eitynėse ir kurstau šūkį "Lietuva lietuviams". Girdėjau, kad turiu jau ne vieno tomo bylą Lietuvos saugume, bet man nusispjaut ant jų veiklos ir klerkų nuomonės. Išeina pabrukę uodegas, tiek to kenkimo, nereikia sureikšminti. Pagaliau, taip žmonės dirba savo sistemos darbą, ir tiek. Taigi, užrašys viską į savo tomus, pažymėtus "Slibinas", todėl Nagli nepergyvenk, prisistačiau čia pakankamai visiems draugams ir operatyvininkams, tiek žinių. Aš turiu užnugarį, pagarba šiems žmonėms:

  http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/2012/2013/07/lietuvos-mokslo-premijos-laureatu-kreipimasis/

  Nesu pasirašęs ten, bet su šitom problemom susiduriu darbe kasdien. Aš esu tas, dėl kurio šitas 262 mokslininkų raštas surašytas, kaip ir kiti tiesiogiai su aparatais ir medžiagom dirbantys mokslininkai. Tai tiek to prisistatymo. Aš paimsiu parašus dėl referendumo pas daugelį iš šios grupės pasirašiusių žmonių, bent jau tikiuosi. Ir Jūsų tegul šitokie veiksmai nestebina, nes pamažu prieiname ribą. Mokslininkai nieko prieš, kad lietuvių tauta išliktų, greitai pamatysit patys. Kantrybė ribota, žinokit.
  Dėl rinkimų, tai pagaliau šiek tiek pripažinote resursų svarbą. Įdirbis, kurį minėjote, yra netgi pavojingiau, negu globalistinių mankurtų pinigai. Nes šalia tamstos įdirbio yra kiti įdirbiai, kurie priklauso Lietuvą parduodančioms partijoms. Ir jie laikysis įsikibę šitos sistemos ir įdirbio iki paskutinio savo žmogaus. Apie baobabų lapus man nepatiko tema iš esmės. Baisu, kai tokia politinė realybė, nulemianti sistemos veiklą per pinigus iš kažkokių svetimtaučių globalistų fondų išmaldos. Gal juos reikia įsisavint, kai nėra kito būdo paveikti sistemą. Bet būkit Žmonės ir ruoškitės tam, kad pinigus užsidirbsim kada nors patys, po velnių. Aš matau ProPatria gerą potencialą Tėvynės gynybai, ne visada jie laikysis tik sistemą toleruojančio vaidmens, esu tuo užtikrintas. Apskritai, laikau tuos akmenis į jų daržą viso labo kritika aštraus ginčo metu. Ir jei ji netgi teisinga, man mažiausiai rūpi. Ateity spręsis viskas. Dabar idėjinė pozicija yra svarbiausia ir lemiama. O resursai veiklai anksčiau ar vėliau susikaups, tai neišvengiama. Tada žiūrėsim. Lietuvių tautos teisės bus ginamos, mes stebime situaciją ir matome, kas yra kas. Jums neturiu priekaištų. Laikykitės, sėkmės. Atsiprašau, kad tiek daug prirašiau, dabar gaila ištrint. :)

  Pagarbiai,

  Slibinas

  AtsakytiPanaikinti
 78. V.Radžvilas, V.Sinica ir P.Sonis yra įsitikinę, kad D.Kuolys yra ir artimiausiu metu bus visų pagrindinių blogybių Lietuvoje šalinis. Ar šie trys autoriai 15-20 metų nebuvo išėję į gatvę, nebendravo su žmonėmis, ar neskaitė periodinės spaudos ar portalų? Juk žinome, kad buvo, bendravo, skaitė. Tai ką čia jie tikisi apgauti? Juk dauguma tiesos.lt portalo ir Propatrijos portalo skaitytojų įskaitant ir juos žino, ar nujaučia, kad Lietuvą jau keliolika metų valdo kelių šimtų žmonių establishmentas, kurio tarpe nėra D.Kuolio. Ir pakankamai tiesos.lt portalo ir Propatrijos portalo skaitytojų įskaitant ir minėtus tris autorius žino, arba nujaučia, kad LT establishmentas vadovaujasi ne D.Kuolio, ne tautininkų, ne Propatrijos, o Laisvosios rinkos instituto idėjomis ir praktiniais receptais.
  Tai ko siekia minėti trys autoriai? Gal bijo rašyti apie tikrąjį establishmentą?

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item