Nacionalinio susivienijimo rezoliucijos dėl cenzūros LRT, KGB bendradarbių ir strategijos „Lietuva 2030“

Rezoliucija Nr. 1. Dėl Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ atšaukimo Programinis dokumentas Lietuvos pažangos strategij...

Rezoliucija Nr. 1. Dėl Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ atšaukimo

Programinis dokumentas Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“ yra ne lietuvių tautos ir valstybės išlikimo, bet jos su(si)naikinimo ir išnykimo globalizacijos sąlygomis gairės. Priėmusi ir praktiškai įgyvendinanti šią strategiją Lietuva tapo pirmąja ir vienintele ES šalimi, oficialiai išsižadėjusia tikslo sąmoningai ir valingai užtikrinti savo tautos ir valstybės išlikimą – savo kultūrinę bei politinę būtį ir jos istorinį tęstinumą. Strategijoje nesiūlomas joks ideologinis, lietuvių tautą ir visuomenę saistantis ir vieningai veikti skatinantis tikslas. Vien tik ekonominiai ar valdymo gerinimo tikslai, laimės ar globalizuotumo rodikliai niekaip negali sutelkti visuomenės kylančioms grėsmėms įveikti. 

Strategijoje teigiama: ,,globalizacijos amžiuje į išvykusius Lietuvos gyventojus neturime žiūrėti kaip į prarastą tautos dalį“, nes anot dokumento kūrėjų, ,,pasaulio lietuviai aktyviai dalyvauja valstybės gyvenime ir prisideda prie jos ūkio ir kultūros klestėjimu.“ Strategijoje suprojektuota ir kuriama ,,globali“ ir pasauliui tariamai ,,atvira“ Lietuva yra tik europeizuota oficialiai „tautų susiliejimu“ vadintos, o sovietinių politinių lyderių be užuolankų  „Lietuva be lietuvių“ įvardintos formuluotės versija. 

Vidurio Europos šalys – Lenkija ir Vengrija – garsiai kalba apie jų darbingų piliečių viliojimą į turtingąsias, bet senstančias Europos šalis. Šių šalių politikai politikai suvokia, kad Europos Sąjungos parama neplaukia tik viena kryptimi – iš pasiturinčių valstybių į mūsų regioną. Jie realistiškai vertina - ar turtingosios šalys savo lėšomis ir patarimais, ar mes, dovanodami joms savo mokesčių mokėtojų pinigais paruoštus jaunus specialistus ir darbuotojus – esame laimėtojai. Kaimyninės šalys ėmėsi ryžtingų bei plačios apimties valstybinių priemonių skatinti gimstamumą ir jaunimo norą pasilikti savo gimtinėse, savo darbu prisidėti prie jų klestėjimo. Šių valstybių patirtis būtų naudinga, kuriant naują, į Lietuvos išlikimą globalizacijos sąlygomis orientuotą strategiją.  

Politinės partijos ,,Nacionalinis susivienijimas“ suvažiavimas pareiškia:  
  
Lietuvos pažangos strategijos ,,Lietuva 2030“ iniciatoriai ir kūrėjai privalo prisiimti politinę atsakomybę už milijoninę emigraciją, už patirtas ekonomines netektis, išskirtas šeimas, nacionalinės ir valstybinės savigarbos praradimus, kurie neatperkami su ES suderėtais 200 mln. Eurų. 
1. Sekant Estijos ir Latvijos strategijų rengimo pavyzdžiu, būtina paviešinti Lietuvos pažangos strategijos ,,Lietuva 2030“ iniciatorius ir kūrėjus. 
2. Reikalaujame atšaukti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą ,,Dėl valstybės pažangos strategijos “Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“ patvirtinimo, 2012 m. gegužės 15 d. Nr. XI-2015. 
3. Inicijuoti naują, Lietuvos valstybės išlikimą šiuolaikiniame pasaulyje garantuojančią, Lietuvos raidos strategiją. 

Rezoliucija Nr. 2. Dėl istorijos politikos ir KGB bendradarbių paviešinimo

Visame pasaulyje sutariama, kad tautos narius jungia bendra kalba, kultūra ir istorija, tačiau vertindama Lietuvos istoriją, o ypač gyvojoje atmintyje dar esančius XX amžiaus įvykius, Lietuvos visuomenė yra itin susipriešinusi. Istorijos politika turi telkti visuomenę, skatinti sutarimą, remtis faktine istorine tiesa, stiprinti Lietuvos valstybingumą, o ne griauti jo pamatus. 

Valstybė negali būti abejinga istorinės atminties klausimams ir skatinti „atminčių įvairovės“. Ši įvairovė yra faktinė sąlyga, į kurią atsižvelgdama valstybė turi formuoti pozicijas istorinės atminties klausimais ir perteikti jas švietimo, medijų ir kitomis priemonėmis. Tai ypatingai svarbu propagandos ir informacinio karo būklėje, kurioje dėl geopolitinių priežasčių yra Lietuva.

Istorijos politika privalo remtis suvokimu, kad a) tuos pačius įvykius skirtingos šalys visada traktuos skirtingai; b) visas visuomenes telkia pagarba jų tėvams-kūrėjams, laisvės kovotojams ir nacionaliniams simboliams; c) visuomenei reikalingas įkvepiantis ir pasididžiavimą savo tauta ir valstybe skatinantis istorijos pasakojimas; d) pastangos telkti visuomenęturi remtis istorine tiesa, bendra pagarba nusipelniusiems ir bendru nusikaltusių šalies istorijos dalyvių pasmerkimu. 

Istorinis teisingumas reikalauja, kad kiekviena tauta žinotų savo didvyrius ir išdavikus. Istorinės aplinkybės nulemia ribotas galimybes realizuoti šį idealą, tačiau istorinė tiesa negali būti sąmoningai slepiama prisidengiant kitais tikslais. 

Tuo remiantis, Lietuvoje būtina:

1) užtikrinti visos turimos patikimos informacijos apie prisipažinusius ir neprisipažinusius KGB bendradarbius paviešinimą;
2) sukurti proporcingumo ir protingumo principus atitinkantį Komunistų partijos ir sovietinių saugumo struktūrų pareigūnų liustracijos modelį, parengti ir priimti jį atitinkančius įstatymus.

Prisipažinusių KGB bendradarbių paviešinimas nėra ir negali būti laikomas „valstybės pažado savo piliečiams sulaužymu“, nes:

1) Lietuvos valstybė įsipareigojo neatskleisti prisipažinusių KGB bendradarbių tapatybių 15 metų nuo tai reglamentuojančio įstatymo priėmimo. Tuo pačiu Lietuvos valstybė įsipareigojo visai Lietuvos visuomenei, kad praėjus nustatytam 15 metų terminui prisipažinusių KGB bendradarbių tapatybė bus atskleista;
2) Kiekvienas teisės aktas sukuria visuomenės lūkesčius apie galiojančią teisinę aplinką ir todėl yra „valstybės pažadas savo piliečiams“. Tačiau valstybė, nors sukūrusi lūkesčius esamais teisės aktais, visada išsaugo teisę juos keisti. Įstatymo kaip pažado traktavimas yra apskritai klaidingas;
3) Neterminuotas prisipažinusių KGB bendradarbių įslaptinimas reikštų nepagrįstą ir neproporcingą jų atleidimą nuo bet kokių kolaboravimo su okupaciniu režimu pasekmių. Teisingumo siekianti valstybė negali įstatymais įtvirtinti nusikaltusiųjų nebaudžiamumo. 


Rezoliucija Nr. 3.  Dėl visuomeninio transliuotojo Lietuvos radijo ir televizijos pertvarkos 

Atsaistytas nuo visuomenės poreikių ir lūkesčių bei ilgalaikių strateginių tautos stiprinimo ir valstybės išsaugojimo tikslų visuomeninis transliuotojas buvo palenktas ideologiškai ir propagandiškai aptarnauti globalių politinės, ekonominės ir finansinės galios centrų bei vietos stambiojo verslo interesus. LRT buvo paverstas didžiausiu ir svarbiausiu Lietuvą naikinančios globalistinės ideologinės indoktrinacijos židiniu, šalies visuomenei turinčiais skleisti ir piliečių sąmonėje įtvirtinti vadinamąją ,,globalios Lietuvos“ viziją. 

LRT įsitvirtino ir stiprėja ideologinė ir politinė ,,neteisingų“ pažiūrų cenzūra, kuri savo griežtumu ir mastais faktiškai prilygsta sovietmečio cenzūrai. Išnyko lygiateisės ir sąžiningos diskusijos gyvybiškai svarbiais tautos ir valstybės gyvenimo klausimais, nes diskusijų laidose dalyvauja arba jose yra atvirai proteguojami ,,globalios Lietuvos“ ideologijos šalininkai. Dėl cenzūros smuko LRT programų ir laidų intelektualinis ir kultūrinis lygis, o jose įsitvirtinęs ,,vienos tiesos“ režimas tapo vienu svarbiausių Lietuvos visuomeninio ir politinio gyvenimo sąstingį lemiančių veiksnių. Lietuvos likimui abejingų grupuočių užvaldytas ir globalistinei ideologinei kontrolei bei cenzūrai palenktas visuomeninis transliuotojas ne tik netarnauja Lietuvos visuomenei ir jį išlaikantiems piliečiams, bet ir kelia tiesioginę grėsmę šalies nacionaliniam saugumui bei pačios valstybės egzistavimui.

LRT būtinos esminės, savo pobūdžiu ir mastais 1988 m. Sąjūdžio inspiruotiems pokyčiams prilygstančios, permainos:

turi būti iš naujo apibrėžta LRT misijos, vizijos, tikslų ir vertybių samprata iš pagrindų keičiant veiklos idėjines ir vertybines gaires: Lietuvos išlikimas amžiams ugdant tautą ir stiprinant valstybę privalo tapti svarbiausiu nacionalinio transliuotojo prioritetu, kuriam būtų palenkti visi kiti jo veiklos tikslai ir uždaviniai;
pertvarkant LRT valdymą turi būti sukurtos teisinės, organizacinės ir materialinės prielaidos užtikrinti realią demokratinę jo veiklos  visuomeninę kontrolę;
LRT valdymo organuose turi būti adekvačiai atstovaujama nuo valdžios nepriklausomoms ir antiglobalistinėmis nuostatomis besivadovaujančioms pilietinėms ir visuomeninėms organizacijoms; 
LRT turi būti pertvarkyta taip, kad būtų panaikintos galimybės privačioms žiniasklaidos priemonėms ir laidų bei programų prodiuseriams grobstyti ir švaistyti šalies piliečių išlaikomo nacionalinio transliuotojo lėšas;
LRT turi tapti demokratijos ir viešumo pavyzdžiu ir panaikinti atvirą bei slaptą cenzūrą ir kitus minties bei žodžio laisvės varžymus;
siekiant užtikrinti LRT gebėjimą tinkamai atlikti misiją tarnauti strateginiam Lietuvos išsaugojimo ir ilgalaikio išlikimo tikslui, būtina atleisti ,,globalios Lietuvos“ ideologiją išpažįstančius ir nelojalius valstybei, neprofesionalius ir šališkus, žurnalistinės etikos principus šiurkščiai pažeidžiančius darbuotojus; 
įgyvendinant nacionaliniam transliuotojui keliamus objektyvumo, nešališkumo ir nuomonių įvairovės reikalavimus turi būti iš esmės peržiūrėti įvykių komentatorių ir diskusijų dalyvių atrankos kriterijai vadovaujantis nuostata, kad svarbiausius vidaus ir užsienio gyvenimo įvykius privalo komentuoti ir svarstyti kvalifuoti ir bendrojo visuomenės bei valstybės gėrio kategorijomis mąstantys įvairių sričių profesionalai, o ne siauroms visuomenės grupėms atstovaujantys ir jų interesus ginantys ideologiškai angažuoti asmenys. 


Vilnius, 2020-03-07


Susiję

Nacionalinis susivienijimas 8676399518470082381

Rašyti komentarą

87 komentarai

Išeivis rašė...

Aš nesu skaitęs dokumento: "Lietuvos pažangos strategijų", todėl negaliu tvirtinti, kad juose nėra užprogramuota Lietuvos tautai grėsmė, bet.... iš jūsų pateikiamų užuominų šiai problemai sprendimo jūs TIKRAI NETURITE. Kritikuojate to dokumento teiginį: ",,globalizacijos amžiuje į išvykusius Lietuvos gyventojus neturime žiūrėti kaip į prarastą tautos dalį“, nes anot dokumento kūrėjų, ,,pasaulio lietuviai aktyviai dalyvauja valstybės gyvenime ir prisideda prie jos ūkio ir kultūros klestėjimu.“ Reiškia, atvirkštinis teiginys turėtų būti teisingas: ,,globalizacijos amžiuje į išvykusius Lietuvos gyventojus TURIME žiūrėti kaip į prarastą tautos dalį“. Na, gerai, skelbkite tokį šūkį, bet paaiškinkite. Kaip toks vertinimas bus naudingas Lietuvai? Kaip tokie "patriotiškiausios partijos" skelbimai patrigubins išvykusių norą stengtis išlikti lietuviais, auginti vaikus lietuviais, išlaikyti ryšius su Lietuva.... planuoti grįžti į Lietuvą?

Išeivis 2 rašė...

Galima aiškintis, kas sukūrė tas "strategijas"-- tai neturėtų būti paslaptis. Kažkas sukūrė planą, kaip spręsti šią problemą. Gal tas planas nėra pats geriausias, gal yra geresnių, bet...žinant, NS pirmininko pasisakymus, kitų šios partijos pagrindinių veikėjų agitacija "dvigubos pilietybės" klausimu, aiškus yra jų požiūris į išvykusius iš Lietuvos lietuvius. Ir tai yra tragiška.

x rašė...

Juokingiausia tai šita vieta: "siekiant užtikrinti LRT gebėjimą tinkamai atlikti misiją tarnauti strateginiam Lietuvos išsaugojimo ir ilgalaikio išlikimo tikslui, būtina atleisti ,,globalios Lietuvos“ ideologiją išpažįstančius..."
Partija vos pradeda veikla, o jau visiems ištransliuoja žinią, kad rezoliucijas joje rašo visiški neadekvatai. Maždaug netikėlius ant laužo, išpažįsta strategiją, kuri mums nepatinka.

Anonimiškas rašė...

Viskas būtų gal ir nieko, bet ir vėl V. Daujotis...

x rašė...

Esu jau minėjęs, kad išeivijos niekinimas gali būti sąmoningai pasirinkta strategija, siekiant patikti provincijos pijokams sužadinant jų pavydą ir pagiežą.

Anonimiškas rašė...

Panašiai pagalvojau. Tiksliau, kad išeiviai pasirinkti "́́́žydų" vaidmeniui.
Kur tik nacional..., ten ir neapykanta.

Išeivis 3 rašė...

Neabejoju, kad buvusios valdžios, individualūs asmenys... padarė daug klaidų, ko pasekoje daugelis jaunų Lietuvos žmonių atsidūrė užsienyje duonos ieškodami. Per 30 metų, bandydami įsikurti naujose vietose ir norėdami jaustis kuo saugesni (pragyvenę tose šalyse daugelį metų, sulaukę galimybės gauti gyvenamosios vietos pilietybė -- tai ir padarė. NORITE SKELBTI, KAD TOKIE LIETUVIAI NEBEGALI JAUSTIS LIETUVIAIS? SIEKIATE, KAD JIE DAUGIAU NEBEVAŽIUOTŲ Į LIETUVĄ? NORITE, KAD JIE "NEBETRUKDYTŲ" JUMS GYVENTI? JUMS NEGERA, KAD JIE VIS DAR NORI VADINTIS LIETUVIAIS? O GAL VISAI NEMATOTE PROBLEMOS, KAD JŲ NELIKO? AT TIKRAI GERESNIS SPRENDIMAS PASKELBTI, KAD JIE LIETUVAI NEREIKALINGI... KAD TOKIU LIETUVA NELAIKO SAVAIS, KAD TOKIE ISDAVIKAI LIETUVAI YRA PRIESAI, DAUG BAISESNI UZ I EUROPA PLUSTANČIUS ARABUS. Jeigu jūs tai norite skelbti, tada aš nesuprantu jūsų skelbiamo rūpesčio Lietuvos TAUTOS likimu.

Išeivis -4 rašė...

Minite Latviją. Taip Latvija išsprendė šią problemą paprastai. Etninis latvis NEgali prarasti Latvijos pilietybės, priėmęs kitos šalies pilietybę, nebent jis raštiškai jos atsisako. Paprasta, ar ne? Kai turi ryšį su žmogum, tada, gali jį įtraukti į valstybės stiprinimą. Estija, nepripažista "dvigubos pilietybės", bet jie neturi tokios grupuotės, kuri turėtų teisę atiminėti Estijos pilietybę. Taigi, jie nepripažista "dvigubos" pilietybes ir "dvigubinius" laiko SAVAIS, VIENGUBINIAIS. Žinoma, Lietuva nesugeba pasimokinti iš kaimynų. Lietuvoje yra perdaug tokiu "patriotų", kurie išvažiavusius tautiečius laiko Lietuvos didžiausiais priešais.

Išeivis 5 rašė...

Žaviuosi jūsų skelbiamu noru rūpintis lietuvių tautos likimu. Gaila, bet žinant, kad beveik kiekviena šeima turi išvykusių į užsienį savo brolių ir seserų, kiekviena šeima nėra tikra, kad jų vaikai ir anūkai nebus priversti keliaut dirbt į užsieni; kiekvienas galvojantis supranta, kad ne visi keliauja į ES šalis. Virš 70 procentų atėjusių balsuoti, balsavo už "dvigubą pilietybę", nežiūrint jūsų aiškios agitacijos prieš, todėl nemanau, kad jums pasiseks. Ir jeigu jums nepasiseks, tai ir lietuvių tautai nepasiseks ir visa tai vien dėl užsispyrėliško trumparegiškumo ir viešos neapykantos išvykusiems

Anonimiškas rašė...

Tie, kurie išleidžia vaikus į mokyklas svetur, paprastai nebegrįžta. Taigi Lietuvai jie prarasti. Mylėti Tėvynę nedraudžia niekas, bet jei neesi jai ištikimas, tai ir nenorėk būti vertinamas lygiai su ištikimaisiais.

Anonimiškas rašė...

Vieni išvyko prispausti skolų, kiti - vien dėl noro sočiau valgyti. Neplakite visko į vieną krūvą. Tie, kuriems Tėvynė kažką reiškia, patys rūpinasi jos neprarasti. O kurie didžiuojasi kitur šaknis įleidę, mano nuomone, Lietuvos nemyli.

Henrikas Miuleris rašė...

Išeiviams - šioje vietoje tikrai praverstų prisiminti mūsų valstybės šaknis - kas buvo tie baudžiauninkų vaikai, 19-ame a. įaudrinę lietuvių sielas, kurių tarpe buvo tokie emigrantai kaip Koncevičius, Jablonskis, Sketeris, Buivydis, Vileišis, Leonas, Basanavičius, Biržiška, Juška, Daraškevičius, Lozoraitis, Šliūpas, Savickis, Kudirka, Šaulys, Biliūnas, Riomeris, Vivulskis, Audra - ar Rusijoj, ar Amerikėj, ar Šveicarijoj, ar Lenkijoj - visais laikais lietuvio didžiausia baimė buvo prarasti lietuviškumą. Ir nė kiek neabejoju, jog nors vienas iš šių didžiavyrių sėdėjo su aukos kompleksu ir svarstė, reikalingas jis Lietuvai ar ne. Jie ėmė ir darė. Apskritai, jau pats svarstymas tokio klausimo yra niekinis - Lietuvai reikalingas kiekvienas žmogus, mąstantis lietuviškai, valstybiškai. Pagalvokime, kuo galėtumėme pasitarnauti bendram reikalui.

Anonimiškas rašė...

Manau, kad tos partijos skatins kurti tokią Lietuvą, iš kurios nesinorėtų išvykti: be vaivorykštinių ideologijų diktato, be korupcijos, be influencerių, be miškų ir šeimos naikinimo.

Išeivis 6 rašė...

Taigi, taigi... niekas tada nesėdėjo valdžioje lietuviška, "patriotiška" partija ir neskelbė tiems svetur studijuojantiems baudžiauninkų vaikams: "jūs ne negeros rūšies, nereikalingi Lietuvai, mes apseisim be jūsų, yra nusikaltimas išvykusius pavadinti lietuviais..... Tuo metu išvažiavę baudžiauninkų vaikai žinojo, suprato, kad LIETUVA JAIS TIKI, PASITIKI IR LAUKIA JŲ PASIAUKOJIMO. Dabar gi viskas atvirkščiai. Kokiuos rezultatus lietuvių tautai atneš pastovus "patriotų" įtikinėjimas, kad išvykėliai yra Lietuvos priešai, pamatysime ateityje.

Išeivis-7 rašė...

Paprasta psichologija. Jeigu žmogus įtikės, kad jis toks koks jis yra yra nereikalinga/s kaip mama/tėtis; darbuotojas, lietuvis ----ŽMOGUS NUSTOS TUO BŪTI. Paprastos istorijos. Lietuvis atvyksta į užsienį ir gauna darbą, gauna atlyginimą, pagyrimus ir žinią: tu mums reikalingas ir vertingas; mes dėkingi, kad tu atvažiavai. Parėjęs namo paskaito "patriotų, kurie rūpinasi lietuvių tautos išlikimu" pareiškimus: "tu - išdavikas, tu Lietuvai nereikalingas, tu prastos rūšies...." Kaip manot, kiek reikia išeiviui kartų išgirsti tokiuos įtikinėjumus, kad jis būtų itikintas? Gerai, žmonės sako ir sakys, ką nori.... Klausimas: AR GALI PARTIJA SKELBTIS, KAD JAI RŪPI LIETUVIŲ TAUTOS IŠLIKIMAS, JEIGU JAI NERŪPI TREČDALIO LIETUVIŲ LIKIMAS?

Anonimiškas rašė...

Ar dabartinė dauguma ne skatina kurti tokios Lietuvos? Deja, opozicija visada buvo ir bus.

Anonimiškui rašė...

O Burokevičius, Ivanovas, Peleckis.... ar jie ištikimi Lietuvai? Ar ištikimi Lietuvai tie, kurie praturtėjo, girdydami alkoholiu tautą; tie, kurie nemokėjo mokesčių ir apgavinęjo valstybę; tie, kurie išmokinę vaikus už mokesčių mokėtojų pinigus, išsiuntė juos į užsienį; tie, kurie nuodija tautiečius narkotikais; tie, kurie praturtėjo apvogdami ir skriausdami kitus?????? Ar jie visi lygiai vertinami ir lygiai ištikimi Lietuvai? ~~~~ O ar gali uždraust mylėt? O ar nenorętum uždraust mylėt, jeigu galėtum? Ar verta kalbėti apie tai ko tu NEdraudi, jeigu tu to uždrausti NEgali? Ar vaikai išmesti iš gimtųjų namų labai myli juos išmetusią motiną? Gal kai kurie ir myli, bet tai tikrai ne dauguma.

Kindziulis rašė...

Gerb. Išeivi, nemanau kad Nacionalinis Susivienijimas sprendimo "šiai problemai" neturi... galbūt teisingiau ir tiksliau būtų sakyti, kad jie tiesiog jo šiame straipsnyje nepateikė nes netoks buvo ir šio straipsnio tikslas. Kita vertus o kažin kaip norą išlikti lietuviais sustiprins žinojimas kad tu iš esmės neturi tėvynės nes kaip senoj dainoj (moja rodina sovietskij sojuz) tik dabar vietoj sovietskij atsiras globalnij sojuz. Kitaip sakant kam gryžti į kažkokį jau nebereikšmingą žemės lopinėlį jei tavo tėvyne yra ten kur tu jauties lietuviu - manau kad tautybė ir ryšys su tauta gali išlikti būnant bet kur bet valstybės ir tautos ryšys įmanomas tik su tais kurie gyvena Lietuvoje arba turi kuo rimčiausių ketinimų gryžti ir gyventi visam laikui Lietuvoje. Pabaigai jei atidžiau paskaitytumėt straipsnį atkreiptumės dėmesį kad jei bus įgyvendintos Susivienijimo rezoliucijos nuostatos pateiktos šiame straipsnyje Liewtuva tikrai taps tokia šalimi į kurią norėsis gryžti ir pasilikti.

anonimiskui rašė...

O kas sako, kad visi žmonės išvyko dėl vienos priežasties? Juk nesvarbu dėl kokios priežasties jie išvyko, bet jie paliko savo darbo vietą liekantiems. Kaip jūsų manymu, išeivis turėtų "rūpintis", kad neprarastų Lietuvos pilietybės? Ar Lietuvai labai reikalingas ir svarbus "rūpinimasis" būtų, kad lietuvis Kanadoje gyventų visą savo gyvenima užsieniečio statusu? Ar Lietuvos žmonėms būtų daug ramiau žinant, kad Lietuvos pilietis klajoja po pasaulį ir senatvėje grįžta į Lietuvą, pareikalauti senatvinės priežiūros už tai, kad jis "rūpinosi" neprarasti Lietuvos pilietybės?~~~Jeigu jūs skelbtumėtės, kad sugebate pasverti meilės kiekį - suklusčiau; kai skelbiate savo nuomonę, tai.... ji niekam nereikalinga, nes visi turi savo...

kest turbo rašė...

30 metų Radžvilas ir Ozolas birželio 3d. postringaudami filosofuodavo Mokslų Akademijos susirinkimuose prieš norinčią veikti auditoriją. Nei jie, nei Vilniaus forumas jokios savo strategijos, galiausiai, nepasiūlė, nors tas sėkmingas konservatorių priešrinkiminis "balionas" aniems suveikė. Vietoje savos strategijos ( o tam reikia dirbti) NS prašo, kad kažkas ją perdirbtų iš naujo. Politinis "sinicų" neįgalumas yra akivaizdus. Rezoliucija dėl LRT yra teisinga, bet iš esmės nieko nauja nuo buvusių mitingėlių prie LRT pastato, nors derėjo pasigesti nacionalinio transliuotojo su "miliūtėm- budrienėm-jakilaičiais...greitais Algiais" intelektualumo. Lietuvoje intensyviausia veikia V ir VI kremliaus kolonos - slibinas, išaugęs iš KGB ir GRU. Viešinimas per silpna priemonė -reikia kontržvalgybinių

Kindziuliui rašė...

Kindziuli, kiekvienas žmogus, nepriklausomai kur jis gyvena, jis žino kur jis gimė, jis žino kokios tautybės buvo jo tėvai ir seneliai. Taigi, išeiviai turi gimtinę/tėvynę nepriklausomai nuo to kur jie gyvena. Ar ne Lietuvoje gyvenantys lietuviai pripažistat ES įstymus viršesniais už Lietuvos; neskelbia, esantys ES piliečiai; nėra labiausiai iš visų Europos šalių pasitikintys ES institucijomis? Taigi, ar jūsų pacituotos dainos, garsiausiai nedainuojate pats??????? ~~~~ Daugelis pasaulio šalių sugeba su savo išeiviais išlaikyti oficialų, legalų ryšį, tik Lietuvai toks ryšys neįkandamas. KodėL? Kodėl Latvija saugo įstatymais kiekviena etninį latvį? Kodėl jiems tai svarbu, o Lietuvai - ne???? Kas jau nebejaučia ryšio su Lietuva, tas jau neberašinėja čia komentarų ir nebeskaito jūsų cituojamas dainas.~~~~ Kiekviena partija ant popieriaus sukuria laimės šalį, kad tik patektų į seimą, o tada jau "užkliuvo už varčios ir vėl iš pradžios"

strategijos kaltė rašė...

Atrodo, kad ne prie to stulpo lojama: "Lietuvos pažangos strategijos ,,Lietuva 2030“ iniciatoriai ir kūrėjai privalo prisiimti politinę atsakomybę už milijoninę emigraciją, už patirtas ekonomines netektis, išskirtas šeimas, nacionalinės ir valstybinės savigarbos praradimus, kurie neatperkami su ES suderėtais 200 mln. Eurų." ALIO. Štai keletas emigracijos priezasčių: 1)darbų nebuvimas (ne visi gyveno Vilnuje, Kaune ir Klaipedoje) 2) Asmeninių problemų sprendimas emigracija ( išvažiavo vienas, apsiprato -- pakvietė draugus, tėvus, giminės--- susikurė mažos jaukios, lietuviškos bendruomenės užsienyje) 3) Emigracija tapo mada (nori įgyt statusą, pakelt savivertę, pasididžiuot prieš kitus... emigruok. ~~~~ Sapalioti, kad kažkokio popieriuko sukūrimas, užrašant ant jo "strategija" sukūrė emigracinius srautus yra.... šiek tiek idiotiška (atsiprašau už tokį vertinimą). Iš filosofijos profesoriaus norėtųsi sulaukti gilesnės analizės ir protingesnių išvadų...

kest turbo rašė...

bravo... išvadavote mane nuo lygiai tokių pat išvadų. Dar pridurčiau ir žiniasklados totalų negatyvumą bei nekonstruktyvumą ir psichologinį karą prieš Lietuvą

Pikc Kažinkavičius rašė...

Na, va - galima nesunkiai pamatyti, kur suks liberastinė propaganda - "tie nacianalystaj emigrantū acisaka, lietuviū naikintojei, vat!" :)
Ir, be abejo, primityvus variantas specifinei publikai: "če pavidolei tie neonacei!" :)

Mindaugas3 rašė...

Tai kodėl tie išvykėliai iškart pamiršta Lietuvą? Kiek jų balsuoja? 1 proc? 0,2 proc?. Va jeigu dalintų eurus, tai visi sulėktų į rinkimines apylinkes ar balsuotų paštu. Tad ponas išeivi, nereikia čia lia lia apie išvykusių patriotizmą.

Raimundas rašė...

Papildyčiau dar viena deklaracija “ Dėl valdžiusių partijų ir jų vadovų atsakomybės už veikimą prieš Lietuvą.”

ale, rašė...

Ną, NS sąjūdis/partija dar neįregistruota, o jau rezoliucijas-deklaracijas "prieš" skelbia. Nemanau, kad tas taktiškai teisinga galėtų būti. Pradžiai būtų pakakę vienos rezoliucijos: "Už Tautos išsaugojimą!"

Mindaugui rašė...

Mindaugai, daugelis išeivių yra pasidavę propagandai "kas jie tokie, kad balsuotų--juk jie NEgyvena Lietuvoje? Kodėl jie rinks mums valdžią?" Taigi, išvykę NEbalsuoja NEtodėl, kad užmiršo Lietuvą, bet NEnori įtakoti valdžios, kurios sprendimai įtakos Lietuvoje gyvenančių gyvenimą ir.... atlyginimą išrinktiesiems mokės, gyvenantys Lietuvoje. Mindaugai, jūs turite apsispręsti kokių santykių norite su išeiviais. O dabar, jeigu jie balsuoja --- blogai(kišasi, renka valdžią kitiems); jeigu nebalsuoja --- blogai (jiems nerūpi, jie balsuotų tik už pinigus). Tarp kitko, daugeliui išeivių JAU atsibodo visos lia-lia-lia ir jie apsisprendžia nutautėti. Bet tokiems NEBEsvarbūs nei NS planai ir strategijos, nei "dvigubos pilietybės".

Alei rašė...

Taip. Pradžiai būtų užtekę tokios rezoliucijos. Deja, pradžia pasirodė kreiva su skelbimais, kad sukurta"strategija" sukėlė emigraciją, o atšaukus "strategiją" visi emigrantai sulėks rėkdami namo. Idiotiškai skamba. Atrodo, kad lietuvis, prieš darydamas asmeninius sprendimus, tai daro pasiskaitęs kažkieno sukurtas, kažkokias strategijas.

Pikc-ui rašė...

Niekur nereikia sukti propagandai, juk visus posūkius pateikė NS su savo "rezoliucijomis"

Raimundas rašė...

Būtų pakakę, tačiau tautos išsaugojimui perteklinių priemonių nėra.

ale, rašė...

Raimundas -09 19:23 : "... tautos išsaugojimui perteklinių priemonių nėra."

- Na, kad ir rezoliucija Dėl paviešinimo bendradarbiavusiųjų, gali komplikuoti partijos įregistravimo procedūrą. Argi taktiškai būtina pirmame suvažiavime (dar prieš įregistravimą) tą deklaruoti? O jei daromos, kad ir smulkios taktinės klaidos, tai reiškia, kad intelektinis potencialas nėra sutelktas. Reiškia, tokią partiją lengva uždusinti, kol nėra susicementavusi...

Anonimiškas rašė...

Kiekvienos partijos amžina klaida tai priešų ieškojimas,tas veda į susipriešinimą, ir kažkokių esminių pokyčių sunku tikėtis.

Raimundas rašė...

Klaidos ne taktinės, bet principinės nuostatos.Kiek galima vynioti esmę į vatą? Vadinkime š.. dą šokoladu, bet ar bus skanu?

Pikc Kažinkavičius rašė...

Bet tai kokį "šaršalą" reikalavimas paviešinti KGB bendradarbius sukėlė! :D

Raimundas rašė...

Aš irgi pikc ant minkšta... , Todėl sakau, kad laikas paskelbti apsiausto ir durklo didvyrius.... :)

Pikc Kažinkavičius rašė...

Nes ir globalistai, ir kgbistai tokie draugiški, tokie už Lietuvą - kaip su tokiais nesutarsi? :D

Anonimiškas rašė...

Ne priešuose esmė, ėsmė yra švilpuke, dėl to, kad ten vvisada nueina bevek visa energija, o pasiekti tikrai svarbių dalykų neišeina, absoliučios daugumos niekada niekas negaus,kol kas tai aksijoma.

Raimundas rašė...

Tai nieko ir nedarykim, bus labai inteligentiška....

Raimundas rašė...

Atsiprašau,sumaišiau žodžius- impotentiška, norėjau pasakyti...

Anonimiškas rašė...

-> X 12.05

IŠsireiškimas ,,provincijos pijokams - taip pat gerai apgalviota pjudymo strategija, būdinga libkonams.
Toesą sakant iš provincijos emigravę dirba tokiuose miestuose, šalia kurių Vilnius su savo troleibusais ir surūdijusiais vamzdžiais atrodo daugiau nei pasigailėtinai.

Anonimiškas rašė...

Tai nelįsk į tų, kaip sakai, ,,neadekvatų'' tinklalapius ir nereiks tau galvos.
Ar šefai spaudžia?

Anonimiškas rašė...

Svarbu yra ir tai, kad užsienyje gyvenatys lietuviai yra sukaupę daug tokios patirties, kokia labai praverstų Lietuvai.
Pats pragyvenau didmiestyje - ne kokiame ,,didmiestyje'' Lietuvos mastais, o tikrame megalopolyje ddaugiau kaip 11 metų - ir tiksliai galiu pasakyti, kad, tarkime, valstybės administracinio aparato efektyvumu Lietuva kol kas dar turi daug dirbti, kad bent iš dalies prilygtų didžiosioms valstybėms.
Apskritai mažos valstybės turi vieną nemažą pliusą prieš didžiąsias: jose valstybės admnistravimo mechnizmą patobulinti žymiai paprasčiau ir lengviau nei didžiosiose valstybėse. Daug reiškia tiek fizinės distancijos - paprasčiau tariant, atstumai - tiek ir žmonių koncentracija, o ypač - etninė sankloda.
Vienos tautos žmonės tą patį dalykčą suvokia vienodai, o tai skatina žmones vienytis - tautų maišymo tiokslas ir yra pjudytio žmones pažiūrų ir nuostatų skirtumais tam, kad visuomenė nuolat būtų konfliktuojanti ir šių mikrokonfliktų pagrindu visiškai kontroliuojama viešumokje nematomų megalopolinių monstrų.

Anonimiškas rašė...

Mindaugai, savo akimis mačiau ir savo ausimis girdėjau, kaip Lietuvos ambasadorius UK, buvęs prieš Liauškienę, praradęs savivtyvardą, šaukė ant lietuvių.
Darantis pasą, Lietuvos ambasada už jį paskaičiavo 90 svarų - ne tiek ir mažai, turint omenyje, kad už Home Office pažymą iš UK Vidaus Reikalų ministerijos, leidžančią man gyventi ir dirbti UK visą likusį gyvenimą, sumokėjau 110 svarų.
Norėjau pasakyti tai, kad Lietuvos diplomatinio korpuso dabras užsienio valstybėse man neatrodo tobulas.
Kaip manote, kodėl visai Lietuvos išeivijai siūlomas tik vienas kandidatas į Seimo narius?

Anonimiškas rašė...

---> Raimundui 17.07

Kantrybės, Raimundai, kantrybės.

Anonimiškas rašė...

O kaipgi!
Juk jeigu surengti anoniminę apklausą ,,Kiek KGBistų pažįstate asmeniškai?'' - ar įsivaizduoji, kiek būtų sužinota?Žmonės bemat išvbardintų ne ti kKGBistus, bet ir jų juodus darbus.
Tai kas, kad dalis KGBistų prisipažino? - ir prisipažinę jie ir toliau daro savo (KGBistinęė griaunamąją veiklą prieš Lietuvą), o apie neprisipažinusius ir taip viskas aišku.

Pikc Kažinkavičius rašė...

A, bandymai ironizuoti. "Šaršalo" dalis - su atitinkamomis implikacijomis. ;)

Anonimiškas rašė...

Nacionalinis Susivienijimas yra vienintelė partija, aiškiai formuluojanti LIETUVOS VALSTYBINGUMO koncepciją, o ne kaip garsiau (už svetimus pinigus) pūsti svetimą dūdą.

Anonimiškas rašė...

visai neironizavau, KGBistai kaip buvo pavojingi, taip ir liko.
Ypač tie, kurie grudriai užsimaskavę raudonose savivaldybėse.

Anonimiškas rašė...

-> Anonimiškas
2020-03-09 22:14 - pastebėjimas teisingas

ale, rašė...

Bet pavadinkime kad ir kokį skanų šokoladą š...du, ir jau niekas jo nepradės valgyti.

Sėlis rašė...

Ne nepatinka, o žalinga Lietuvai. x-ujus kaip visada, savo stiliuje.

Anonimiškas rašė...

Keista, kodėl nedaryti daryti viską ką tik galima, ir kas tik gali tegul daro, jei bus daug tai gal ir išeis.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Atsiprašau - ne taip supratau. Dėl kelių aktyviai purkštaujančių susidariau išankstinę neigiamą nuomonę. Mea culpa.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Kadangi daugėja neadekvačių komentarų (degeneraciniams piktybiškai "kaitinant" iki infantilumo naivius emocionaliuosius), verta priminti, APIE ką, vis dėlto, ta rezoliucija. O viskas čia "iki skausmo" paprasta: yra globalistinė, lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės išlikimui priešiška strategija, kurios pražūtinga įtaka JAU yra akivaizdi, todėl reikalaujama a) paviešinti, kas už tai atsakingi (tauta turi žinoti savo "didvyrius"), b) atsisakyti tos strategijos ir c) priimti strategiją, kurios tikslas būtų tautos ir valstybės išlikimas, o ne sunaikinimas. Viskas. Suprantama, kad dėl tokių tikslų "tavariščius x-as" springsta iš neapykantos - ir stengiasi manipuliuoti "jie acisako emigrantū, bjeuribes" demagogine "šyza" įtikėjusiu "išeiviu" (kurį, reikia pasakyti, tas "x-as" minko kaip plastiliną, tuo pat metu gąsdindamas ("jo jo - tie nacei priešiški beigi agriasivūs, žinok" ir glostydamas savimeilę ("nes nu pavidi iš tikro, budulei, karuoče")).

Anonimiškas rašė...

http://alkas.lt/2020/03/10/vilniuje-rengiamos-kovo-11-osios-30-mecio-patriotines-eitynes-tautos-jega-vienybeje/

Ar Jums, dori ir blaivaus proto patriotiški žmonės, nekyla nuostaba ir kitokie jausmai, nematant kvietimo į kovo 11 d. eitynes NS žmonėms priklausančiuose tiesos.lt bei propatria.lt portaluose?
Gal garbūs ponai V. Sinica bei L. Šopauskas gali paaiškinti , kodėl jie dalyvauja ONS šulams ir Briuselio kopūstų mylėtojams naudingoje info, apie šias eitynes, blokadoje? Gal čia NS strateginės linijos metant solidarumo (su kitais esamos kosmopolitinės nomenklatūrinės santvarkos oponentais) idėjas kuo toliau iš NS politinio veikimo principų aruodo?
O gal taip , sakyčiau labai savotiškai- siurealistiškai,, NS aktyvas prisideda prie jiems brangių tautiškumo ir valstybingumo idėjų sklaidos? Skleiskim tokias idėjas jas nutylėdami? Čia toks NS šulų siurealizmas ? Be gerb. V. Radžvilo paaiškinimo , kodėl NS aktyvas laidoja sąjūdininkišką solidarumo su kitais geros valios žmonėmis principą, čia , matyt, kiek suksi galvą, tiek neišsiversi?
Gerb. alkas.lt svetainės tvarkytojas J. Vaiškūnas gal irgi galėtų paaiškinti, tokiems smalsuoliams kaip aš, kur čia problema?
Jiems nebuvo siųstas pranešimas su prašymu talpinti neatlygintinai, ar dar kažkas nutiko? O gal alkas.lt netalpino info apie vasario 16 d patriotų eitynes ir į tai Sinica su Šopausku atsakė tuo pačiu? Kas gali paaiškinti man, smalsiam sąjūdžio veteranui , kas vyksta ONS oponentų bei nacionalinės nepriklausomos valstybės šalininkų stovyklojE
O gal koks kitas žmogus gali paaiškinti, kodėl ir kaip panašių vertybių žmonės, ONS režimo džiaugsmui, klupinėja lygioje vietoje, taip objektyviai talkindami tautos ir valstybingumo greitesniam palaidojimui?
Šio laiško samoningai nesiunčiu profesorei R. Čepaitienei iš NS superaktyvo, kadangi ji kelis kartus primygtinai ir kandžiai prašė nesiuntinėti jai savo ,,durnų laiškų''...Beje, esu įsitikinęs, kad NS profesūra ,apsieidama be daugelio ,,durnų ', bet vėtytų ir mėtytų, Sąjūdžio veteranų idėjų bei talkos , bei apsieidama realybėje be Sąjūdžio principų laikymosi , pasirodys Seimo rinkimuose dar tragiškiau, nei ES rinkimuose...

Pikc Kažinavičiui -1 rašė...

Pikc, kaltinate mane infantiliškumu, esant užsikrėtus "demagogine šyza" ir pakartojate tą patį, ką aš puikiai žinau. Deja, žiūrint iš mano "bokštelio" tie jūsų kaltinimai ir etiketės jums pačiam labiausiai tinkamos. AR TIKRAI JŪS MANOTE, KAD KIEKVIENAS LIETUVIS PRIEŠ EMIGRUODAMAS, PIRMIAUSIA, PERSKAITĖ KAŽKOKIĄ, KAŽKIENO SURAŠYTĄ "STRATEGIJA" ir.... būtų NEemigravę, jeigu ta "strategija" nebūtų buvusi surašyta? Nežinote? Pasidomėkite. O gal tas veikalas "strategija" emigruojantiems lietuviams padeda darbus susirasti užsienyje??? O gal užsieno valstybių vyriausybės susižavėję "strategija" kažakaip tai ypatingai pasirūpina lietuviais? DIDŽIAUSIA NESAMONĖ

Kažinavičiui - 2 rašė...

Pkc. Kažinavičiui. Realybė yra realybė. Beveik trečdalis lietuvių gyvena užsienyje. Kažkas sukūrė "strategiją", kuri paskelbė tuos užsienyje gyvenančius lietuvius LIETUVOS DALIMI. Na, gerai, jūs sukursite savo "strategiją", kurioje paskelbsite, kad UŽSIENYJE GYVENANTYS LIETUVIAI NĖRA LIETUVOS DALIS. Deja, nei viena "strategija" NEPAKEIS REALYBĖS. Realybė nepasikeis, jeigu NS paskelbs užsienyje gyvenančius lietuvius, kaip svetimus Lietuvai, nereikalingus, Lietuvos išdavikus....; niekas nepasikeis, jeigu NS sukurs spalvingas "lietuvio korteles" ir jomis muojuos išvykusiems panosėje, gundydami tų, jokios oficialios vertės užsienyje neturinčių popierėlių spalvingumu: niekas nepasikeis, jeigu NS pasiūlys labai greit sugrąžint Lietuvos pilietybę, jeigu tie atsisakys turimos... ---- tie bandymai tai tik bus kita "strategija". Realybėje, žmonės NEatsisakys to, ką jie labai sunkiai per ilgus gyvenimo ir darbo metus užsitarnavo. Na, o NS strategai tai supratę sušuks: TOKIE LIETUVIAI MUMS NEREIKALINGI, tokiuo būdu nurašydami tūkstančius pačių darbščiausių, sąžiningiausių, pastoviausių... lietuvių, kurie jau turi įgiję politinės įtakos gyvenamosiose šalyse.

Anonimui rašė...

Anonimui, žiūrint iš šalies ir matant tai, kas matosi, belieka tik padaryti išvadą, kad naujoji NS yra drąsi tik prieš užsienyje gyvenančius tautiečius: jie gi rinkimuose nedalyvauja, geriausiu atveju, turės tik vieną savo atstovą seime, taigi, galima juos įvardinti Lietuvos priešais ir ieškoti bendraminčių, tai kovai įgyvendinti.~~~~ Minimos jūsų eisenos (skelbimai, viešinimas) GALI įžeisti SVETIMTAUČIUS, todėl geriau laikyti "rankas švarias" ir "neižeidinėti. Juk liaudies patarlė sako "glaudus veršis kelias karves žinda". Matysim

Koncepcija rašė...

Visas NS garas išeis bandant atsikratyti užsienyje gyvenančiais lietuviais -- juk tai jų uždavinys Nr 1.

Pranešimas Pikc-i rašė...

pikc Kažinkavičiui --- didžiausi globalistai ir sąjungos mylėtojai gyvena Lietuvoje. Ne užsienio lietuviai nubalsavo atsisakyti lito, parduoti žemę užsienio piliečiams, paklusti sąjungos įstatymams.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Galite tikėti, kad globalistams (kurie didžiąja dalimi jus iš čia ir išgrūdo) rūpi emigrantai - bet tada nesipiktinkite, kad toks požiūris vadinamas naiviu iki infantilumo.
Galite purkštauti dėl to, kad NS kalba apie rūpinimąsi Lietuvos kaip lietuvių tautos namų išlikimu, o ne "moj adres - ne dom i ne ulica" kosmopolitizmo propaganda (pvz. "O aš ypatingai noriu palinkėti jauniems žmonėms: matykite pasaulį be sienų. Po 100 metų Lietuva išnyks. Bet tas išnyks - tai dvejos galimybės... Visa žmonija, kaip vienas kūnas, be sienų, susikalbanti ir gyvenanti žmonišką gyvenimą..." (N. Oželytė per "elertė": https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000096184/lrt-forumas-nijole-ozelyte-ragina-tiketi-valstybe-pagal-savo-pajegumus-kepame-toki-valstybes-pyraga-koki-galime - pačioje pabaigoje)) - bet tada nevaizduokite savęs patriotais.
Beje, apie emigrantų "patriotizmą" - šiek tiek statistikos iš asmeninės patirties:
Bendras vaikų skaičius emigravusių giminių ir draugų šeimose (skaičiuoju tik šeimas, kur abu tėvai - lietuviai): 10
Bendras lietuviškai mokančių vaikų skaičius: 8
Bendras lietuviškai tarpusavyje kalbančių vaikų skaičius: 5
Bendras vaikų, norinčių bent atostogoms grįžti į Lietuvą (apie grįžimą visam laikus nekalbu): 0
Kokia bus situacija su anūkais, turbūt nesunku nuspėti, ar ne? :)
Galiausiai, dėl pinigų siuntimo: tai nėra patriotizmo ar bent ryšio su valstybe išraiška - tai ryšio su giminėmis išraiška. Jei giminės išvažiuotų, tarkim, į Rusiją, pinigai būtų siunčiami tenai.
Tai nėra smerkimas ar pasipiktinimas iš mano pusės - tiesiog faktų konstatavimas. Aš tuos žmones (ir jų vaikus) visiškai suprantu - jie ten įsikūrė ir ten statosi sau gyvenimus. Bet savo valstybę išsaugoti galima tik joje gyvenant. Jei Lietuvoje lietuvius pakeis kitataučiai, bus visiškai nesvarbu, kiek lietuviais vis dar save vadinančių žmonių yra išsibarstę po visą pasaulį - ant lietuvių tautos bus galima "dėti kryžių".

Pikc Kažinkavičius rašė...

Demagogija, gerbiamasis - referendumas dėl žemės pardavimo buvo sužlugdytas valdžios ir jos "matiūgalnykų", dėl lito apskritai jokio balsavimo nebuvo - kaip ir dėl nusiteikimo kiekvieną sajūzo viauktelėjimą priimti kaip įsakymą.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Ir vėl neaišku - infantilus naivumas ar piktybiška demagogija. Tikimybe, iš esmės, vienoda - kaip ir tokiais komentarais siekiami tikslai. :)

Anonimiškas rašė...

Oželytė nors sąžininga - ji tiesiai sako, kad po 100 metų išnykus Lietuvai, nebebus ir lietuvių, o tik zoologinė rūšis "pasaulio piliečiai".

Anonimiškas rašė...

Piktybiška demagogija, be abejo. Vatiniai užsienyje dirbančių lietuvių bijo kaaup velnias kryžiaus, nes jiems akių neapdumsi.
Šiaip vatinių agentūra tarp lietuvių išeivijos dirba ooooo kokias mastais, kremlynas tam pinigus meta neskaičiuodamas.

Anonimiškas rašė...

Vatiniai tiesiog neatsidžiaugia emigracija iš Lietuvos - Suslovo planas "Lietuva be lietuvių" vyksta sklandžiai.

Anonimiškas rašė...

Nacionalinis Susivienijimas gali įgyti nemažą Vakaruose dirbančių lietuvių paramą - jau pats NS kaip partijos įsteigimas vatiniams ir jų šefams buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus.
O jei NS į savo pusę patrauks nemaža Vakaruose dirbančkų lietuvių, vatiniams teks skubiai prašyti naujų Prigožino instrukcijų - ir Vilniuje nusileis dar vienas lektuviukas.

Išeivis - Pikc. rašė...

Pikc, aš NEmanau (nežinau, tokių globalistų), kad globalistams svarbu, kur lietuviai emigruos, kokios šalies jie piliečiais taps, kaip jie Lietuvą vertins? Globalistai nesiskelbia, kad jiems nors mažumėlę rūpi lietuvių tautos likimas. Jų pranašystės, kas lietuvių tautos laukia už 100metų yra tolygios jų svajonėms,norams ir palinkėjimams. Apie globalistus nėra ko šnekėti.~~~~ Bet štai atsiranda NS, kuris, atseit rūpinsis lietuvių tautos išlikimu --- lietuvių tautinės valstybės išlaikymu. Toks pareiškimas atkreipia dėmesį. Tada paaiškėja, kad lietuvių tautos narių išsaugojimas prasidės nuo užsienyje gyvenančių lietuviu atmetimo... pasmerkimo. Alio. Kodėl NS filosofams neužtenka noro pasidomėti LATVIJOS PAVYZDŽIU: JIE NEATIMA LATVIJOS PILIETYBĖS ETNINIAM LATVIUI (tai liečia tik etninius latvius), LATVIUI PRIĖMUS UŽSIENIO VALSTYBĖS PILIETYBĘ, bet... LATVIJA KIEKVIENĄ ETININĮ LATVĮ LAIKO VIENGUBINIU LATVIJOS PILIEČIU, NEBENT JIS ATSISAKO RAŠTIŠKAI LATVIJOS PILIETYBĖS.~~~~ Kai šalies pilietis gyvena užsienyje, šalis gali tą pilietį pajungti valstybės stiprinimui,atitinkamai, svetur, gyvenantis pilietis prsiims, jausis atsakingas už savo šalies likimą. --- Dabar gi, nutraukus ryšius su išvykusiais, atėmus iš jų Lietuvos pilietybes, prirėmus juos prie sienos rinktis arba/arba --- bet kokie ryšiai tarp išvykusių ir Lietuvos nutraukiami negrįžtamai.~~~~ Jeigu nupjaunama virvė ant kurios kaba skęsti (nutautėti besvarstantis lietuvis) pradėjęs žmogus, tai....viskas --- už kelių valandų, nuomonę pakeitęs, jo nebeišrtrauksi ir NEBEatgaivinsi. Čia yra tragedija, kurios nei jūs, nei NS neįžiūri.

Išeivis - Pikc--2 rašė...

Pikc., žinoma kiekvienas kalbame iš savo bokštelio ir patirties. Mano patirtis yra kitokia. Tenka sutikti pirmabangių JAV lietuvių palikuonių, kurios nekalba jau lietuviškai, bet steigia stipendijas, kurias skiria lietuviukams, studijuojantiems lietuvių kalbą. Net tokiuose žmonėse yra išlikę ar vėl užsiliepsnoja lietuvybės liepsnelės, jeigu jų neužgesina pažeminimo, atmetimo "patriotų" politika: jeigu tie žmonės nesusidūrė su "tu kitoks, tu toks Lietuvai nereikalingas, tu išdavikas, tu antrarūšis...." Man matant tokiuos pavyzdžius, ateina suvokimas, kad išmintingi politikai turėtų taip kalbėti ir tokiuos šūkius skelbti, kad bet kuris lietuvis, bet kur gyvenantis, susidarytų įspūdį, kad tik JO/JOS pastangomis lietuviškoji Lietuva gyvuos per amžius. Tik tokiuo atveju žmonės stengsis padėt Lietuvai pagal savo išgales: griždami, kviesdami/siųsdami į Lietuvą verslus, dalindamiesi savo patirtimi ir t.t.

Išeivis - Pikc-3 rašė...

Kažin kuris didesnis Lietuvos ir lietuvių kultūros išdavikas ar tas, kuris išvažiavo svetur ir...sukūręs svetur mišrią šeimą... neturėdamas laiko mokinti savo vaiką lietuviškai -- nutarė tik nieko nedaryti....; ar tie Lietuvoje gyvenantys, politiškai korektiški seneliai ir bobutės, kurie/kurios atvažiavę į svečius švepliuoja pasidėję žodinėlius ir NESITEIKIA SAVO ANUKŲ/IŲ IŠMOKINTI SAVO KALBOS. Mano nuomone, SENELIAI IR BOBUTĖS, nepriklausomai kur jie gyvena yra didesni išdavikai, nes visoje Lietuvos istorijoje, seneliai ir bobutės turėdavo didžiausią įtaką kokiais išaugs jų vaikaičiai.

Išeivis - Pikc-3 rašė...

Yra tokia lietuviška patarlė "kaip šauksi, taip atsilieps". Negali rėkauti, kad "emigrantai negali rinkti mums valdžios" ir tuo pačiu metu piktintis "emigrantai nemyli LIetuvos, nes... nebalsuoja" ~~~ Negali varyti agitacijos (Lansbergis, Radzvila, Sinica, Songaila, Juozaitis ir kt) pries "galimybe išlaikyti Lietuvos pilietybę užsienyje ir... tvirtinti, kad tau rūpi lietuvių tautos išlikimas. ~~~ Negali praleisti savo trečdalį gyvenimo rašydamas straipsnius ir komentarus apie "išdavikus emigrantus, kurie Lietuvai visai nereikalingi ir.. tada "nustebti", kad tų emigrantų vaikai nemoka lietuviškai ir nenori grįžt į Lietuvą. Juk, greičiausiai, jūsų nelabai traukia važiuot į Rusiją, žinant, kad ten tavęs niekas nelaukia, greičiausiai, tavęs nekenčia... Vienu žodžiu, jūs, Lietuvoje gyvenantys, sprenžiate savo, išeivių ir ... visos Lietuvos ateitį. Būkit išmintingi.

Ne vatinis - anonimui rašė...

Vienintelė "vatinių" vyriausybė bandė priimti įstatymus, kad užsienyje gyvenantiems lietuviams, kurie buvo priversti dėl įvairių aplinkybių priimti gyvenamos vietos pilietybę (ne visi lietuviai gyvena ES), būtų palikta teisė išlikti Lietuvos piliečiais. Deja, dėl agresyvios "ne vatnikų" propagandos iš Lansbergio, Radžvilo, Sinicos, Songailos, Juožaičio lūpų, šis referendumas buvo sužlugdytas. Lietuva kiekvieną mėnesį atiminėja pilietybes iš LIETUVIŲ - Lietuvos piliečių, naikindama lietuviakalbių Lietuvos piliečių procentą... Taigi, man atrodo, kad nuopelnai dėl lietuviškosios Lietuvos naikinimo.... dėl emigracijos sukėlimo... dėl Suslovo palno įgyvendinimo turi būti skiriami "ne vatnikams"

Išeivis _Pikc-4 rašė...

Pikc apibūdinate savo pažistamus emigrantus: "Aš tuos žmones (ir jų vaikus) visiškai suprantu - jie ten įsikūrė ir ten statosi sau gyvenimus." Gal jie bendraudami su jumis, išsiugdė savanaudiškumo, priešiškumo Lietuvai savybes. Gal jūs sugebėjote juos įtikinti, kad jie tokie Lietuvai nereikalingi; niekaip negali prisidėti prie Lietuvos gerovės; kad jų net parvažiavimas į Lietuvą atostogoms kenkia Lietuvai (perka, dedasi dantis, gadina orą...) ---- kiek kartų žmogus turi būt atmestas/paniekintas, kad tik atsisakytų bandyti įtikti? ~~~~ Toliau skelbiate "Bet savo valstybę išsaugoti galima tik joje gyvenant." Ar čia ne tą patį prasmę, turintis šūkis. Bet, jeigu jūsų dukra gali ištekėti už arabo ir išvykt gyvent į Egiptą, taip emigranto dukra/sūnus, išsimokslinę užsienyje, gali grįžti ir gyventi į Lietuvą. Kurio lietuvio didesni nuopelnai bus Lietuvai: ar to, kuris gyveno Lietuvoje ir už mokesčių mokėtojų pinigus išmokino specialistę Arabų Emiratui, ar to, kuris, be Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų išmokino specialistą Lietuvai. Aš žinau tokių atvejų, ar jums neteko apie tai girdėti? ~~~ Sakote: " Jei Lietuvoje lietuvius pakeis kitataučiai, bus visiškai nesvarbu, kiek lietuviais vis dar save vadinančių žmonių yra išsibarstę po visą pasaulį - ant lietuvių tautos bus galima "dėti kryžių"." Pabandėte įtikinti, kad amerikiečiai, anglai, kanadiečiai, žydai, lenkai, latviai..... bandantys išsaugoti kiekvieną savo pilietį savo šaliai yra idiotai ir... nežino to, ką žinote jūs... ~~~~ Jeigu Lietuvoje nebeliks lietuvių, nemanau, kad daug žmonių pasaulyje vadinsis lietuviais, tuo labiau, jeigu NS paklius į valdžią ir jų planas užsienio lietuvius pavadinti antrarūšiais ir trečiarūšiais... bus įgyvendintas. Žmonėms, paprastai, nepatinka jaustis antrarūšiais. Kam pravardžiuot save antrarūšiu lietuviu (oficialiai tavęs niekas lietuviu jau nelaiko), jeigu gali būti pirmarūšiu kanadiečiu, amerikiečiu, australiečiu...

supratingas rašė...

>> Ne vatinis - anonimui 2020-03-12 16:55

Tamsta MELUOJATE. Sąmoningai ar dėl nesigaudymo tikrovėje yra atskiras klausimas.
Niekas jūsų minimų lietuvių prievarta nevertė priimti kitų šalių pilietybių, jie tai darė dėl asmeninių paskatų ir naudos. Būdami suaugę jie taip pat puikiai žinojo, kad žengdami tokį žingsnį neteks Lietuvos pilietybės. Be to liaukitės melavęs, kad pilietybės netekimas nutraukia saitus su Lietuva, kad tai kažkokia neatitaisoma tragedija, kad tokie lietuviai niekinami ir atmetami. Nieko panašaus, pilietybės netekimas iš esmės keičia tik tai, kad žmogus netenka balsavimo teisės ir teisės dalyvauti valstybės valdyme. Ir čia mes prieiname prie esminio klausimo - KAM IŠEIVIUI APSKRITAI REIKALINGA LIETUVOS PILIETYBĖ? Klausimas gali pasirodyti keistas, tačiau jis yra visiškai pagrįstas žinant, kad metai po metų rinkimuose BALSUODAVO tik keliolika tūkstančių išeivių, o tai reiškia, kad didžioji dauguma išeivių būdami Lietuvos piliečiais visiškai nesinaudojo pagrindine pilietybės teikiama teise ir privilegija. Todėl dar kartą klausiu - kam išeiviui pilietybė (kame jos svarba?) jeigu jis nesinaudoja jos teikiamais privalumais? Iš išeivijos organizacijų vadovų prieš referendumą neišgirdau šiuo klausimu nei vieno įtikinamo argumento, susidarė toks įspūdis, kad pilietybė reikalinga tik kaip papildomas patogumas.
Dar vienas jūsų įžūlus MELAS yra nuolatinis teigimas jog Lietuva atiminėja pilietybę iš LIETUVIŲ. Lietuviai patys ATSISAKO pilietybės priimdami kitos šalies pilietybę. Be to pilietybės netekimas neatima galimybės toliau pilnavertiškai bendrauti su Lietuva.
Iš esmės nėra didelio skirtumo tarp išeivio piliečio ir ne piliečio. Ir būdamas piliečiu išeivis gali vienodai nutautėti, o ne pilietis išeivis gali palaikyti daug glaudesnius ryšius su Lietuva, viskas priklauso nuo kiekvieno asmeniškai.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Supratingas, labai taikliai ir logiškai viską surašėte - tik bijau, kad adresatas net nebandys suprasti, o tiesiog toliau gros savo nuzulintą plokštelę kaip koks sektantas. Antra vertus, gal jis, tą idiotišką demagogiją skleisdamas, tiesiog "darbą dirba"? ;)

Pikc Kažinkavičius rašė...

O, naujas ėjimas - prilyginti nuo persekiojimo bėgusių ir tvirtą patriotinį stuburą turėjusių "smetoninių" emigrantų mentalitetą ekonominių emigrantų mentalitetui. Rimtai? :)

Pikc Kažinkavičius rašė...

Su adekvatumu, matau, ne kažką... Nebematau prasmės toliau diskutuoti su "įtikėjusiais". Viso.

Pikc Kažinkavičius rašė...

"Vatiniai užsienyje dirbančių lietuvių bijo kaaup velnias kryžiaus, nes jiems akių neapdumsi."- ko jiems bijoti? Absoliuti dauguma emigrantų gyvena Rasiejai palankiose ir nacionalizmui priešiškose valstybėse, didžioji dauguma emigrantų griežia dantį ant Lietuvos valstybės dėl savo skriaudų (nes nelabai linkę skirti valdžią nuo valstybės), ir didžioji dauguma bendrauja būtent su rusakalbiais emigrantais. DĖL KO jų bijoti? Atvirkščiai - tai LABAI "derlinga" dirva propagandai sėti ir "gaminti" Lietuvai kaip tautinei valstybei priešiškus veikėjus. Ką ir rodo visokių "išeivių" komentarai.

Anonimiškas rašė...

Pikc, nežinau, kiek turi darbo ir gyvenimo patirties Vakaruose, bet užtikrinu tave - su lietuvių išeivija yra daug sudėtingiau, nei gali paairosyti iš oirmo žvilgsnio.
Išeivija iki Iojo p. karo, tarpukario išeivija, pikario išeivija, išeivija po 1990-ųjų - visa tai persipynę sudėtingais giminystės ir pažinčių ryšiais, daugelio dalykų lietuvių išeivijoje perprasti iškart neįmanoma.
Tikras išeivis niekada nepasirašys tokiu pseudonimu.

supratingas rašė...

Sunku tiksliai pasakyti, tačiau akivaizdu, kad nei iš šio nei iš to po suvažiavimo pasipylė neįtikėtina gausybė naivių ir meluojančių komentuotojų. Partija dar net nepatvirtinta, o jau tiek žiurkių ir tarakonų išlindo iš pakampių, tai kas bus per rinkimus? :)

Pikcui rašė...

Pikcui-- pirmabangiai JAV bėgo nuo skurdo ir carinės armijos.

supratingam rašė...

Supratingam bandysiu atsakyti. Nemeluoju. Gyvenamos vietos pilietybė gaunama ją užsitarnavus (trurėt darbą, pargyvent "n" metų, nebūt padarius nusikaltimų ir t.t.), dėl galimybės būti saugiam, dėl galimybės gauti norimą darbą -- juk ne visi emigrantai gyvena ES ir ne visose valstybėse piliečio NEpiliečio teisinis statusas vienodas. Taip, "būdami suaugę jie taip pat puikiai žinojo, kad žengdami tokį žingsnį neteks Lietuvos pilietybės" buvo priversti rinktis arba-arba ir rinkosi. LIETUVOS VALDŽIA OFICIALIAI IŠBRAUKIA LIETUVOS PILIEČIUS IŠ SĄRAŠO, taigi, po tokio valžios veiksmo šie Lietuvos piliečiai yra sunaikinti.
Nemeluoju, Lietuvos pilietybės netekimas parodo oficialų žmogaus santykį su valstybe. Jeigu oficialaus santykio nebėra, tai...NEBĖRA. Žmogus gali jausti bet kokiuos jausmus bet kokiai valstybei, bet... netekęs pilietybės jis nebegali parodyti ir įrodyti, kad tą ryšį oficialų, pripažistamą valstybės turi.~~~~ Aš gyvenu tarp užsienio lietuvių ir žinau, kad pastovus atmetimas, įtikinėjimai, kaip emigrantai Lietuvai nereikaling ir net jai kenkia--- SKATINA NUTAUTĖJIMĄ, GYVENAMOS VIETOS PILIETYBĖS PRIĖMIMĄ IR... VISIŠKĄ LIETUVOS IŠSIŽADĖJIMĄ. Aš tai matau.
~~~ Atsakau į klausimą: "KAM IŠEIVIUI APSKRITAI REIKALINGA LIETUVOS PILIETYBĖ? Pilietybė būtų LIETUVOS PATVIRTINIMAS, KAD LIETUVOS VALSTYBĖ OFICIALIAI LAIKO ŠĮ EMIGRANTĄ SAVU (reikalingu, nepakeičiamu), KAD LIETUVOS VALSTYBĖ TIKISI, KAD TAS PILIETIS VYKDYS PILIEČIO PAREIGAS VALSTYBEI, Kad emigrantas ir Lietuva yra gyvameryšyje. ~~~ Balsavimas.
Aš sakiau ir pasikartosiu, kad visa neigiama informacija veikia emigrantų savimonė.
Riksmai "emigrantai nerinks čia mums gyvenantiems valdžios" paveikė emigrantus taip, kad jie nerenka jums valdžios. ~~~ Ar balsavimas privilegija ar pareiga --- galėtumėme ginčytis, bet nesiruošiu. ~~~Kaltinate, kad emigrantai nori pilietybės dėl patogumo. Iš dalies taip. grįžus gyventi į gimtinę nesinori, kas 3mėnesiai stoti į dideles imigrantų į Lietuvą eiles ir .... maldauti vizos pratesimo.~~~ Sakote: Iš esmės nėra didelio skirtumo tarp išeivio piliečio ir ne piliečio. Jeigu jums nėra, tai kodėl taip aršiai kovojate, kad prigaminti kuo daugiau NE piliečių. Dabar Anglijos žiniasklaida skelbia, kad 140 tūkstančių Lietuvos piliečių kreipėsi gauti Anglijos pilietybę, taigi, Lietuva neteks 140 tūkst. lietuviakalbių piliečių, taigi, lietuviakalbių piliečių procentas Lietuvos valstybėje ženkliai sumažės. Ir klausimas jums: KOKS BŪTŲ PARTIJOS, KURI SKELBIASI BESIRŪPINANTI LIETUVIŲ TAUTOS IŠLIKIMU, LIETUVIAKALBIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ SUMAŽINIMAS 140 TŪKSTANČIŲ. Paminėjau Anglija, bet tokie dalykai vyksta ir JAV ir Kanadoje, ir Australijoje ir kitose ne ES šalyse.

Pikcui rašė...

Viso Pikciau. Juk jūsų komentarų negalėčiau vadinti diskucija --- jūs tik dalinate visiems etiketes (sektantas, demagogas, šyza...) ir į bet kurį komentarą atsakote: neadevatu, infantilu..." O juk tokias pat etiketes būtų galima ir jums prikabinti ir taip pat pasipiktinti "infantiliškumu", bet..... tai nebūtų nei normalus komentaras, nei diskusija. Viso Pikciau. Gaila, kad pritrūkote argumentų

Pikc Kažinkavičius rašė...

Veikėjas emigruoja, SAVO NORU prisiekia ištikimybę SVETIMAI valstybei - bet kaltina LIETUVĄ, nes "nu as NUOLIU" turėti kelis pasus, o "man NEDIODA"! "Dėjęs" jis ant saugumo problemų, kurias jo kaprizų įgyvendinimas sukeltų (pilna Pietryčių Lietuva separatistiškai (ir, dažnai, prorusiškai) nusiteikusių LENKIJOS piliečių), "dėjęs" ir ant lietuvių supriešinimo (ekonominiai emigrantai į Vakarus taptų "lygesni" už Rytuose likusius tremtinių ir politinių kalinių palikuonis ir už Lietuvoje gyvenančius piliečius - "as NUOLIU!", ir viskas. Juokingiausia, kad tas savo egoizme paskendęs veikėjas save "didžiu patrijotu" laiko ir, kaip mažvaikis tą patį per tą patį apie "naikinamus lietuvius" kniurzėdamas, apie "argumentus" postringauja. :)

Pikc Kažinkavičius rašė...

T.y. IKI Lietuvos valstybės susiformavimo. Tada palyginimas dar netinkamesnis. Dabartiniai ekonominiai emigrantai daugiau ar mažiau NUSIVYLĘ Lietuvos valstybe (o yra ir atvirai jai priešiškų).

Šarūnas rašė...

pasigedau informacijos dėl rezoliucijų tolesnio likimo. Kam jos skirtos? partijos nariams, savo reikšmingumui išreikšti, AR BUS NUSIŲSTOS LRS PIRMININKUI, LRS NARIAMS, VYRIAUSYBEI reikalaujant vykdyti pagrįstus ir motyvuotus reikalavimus?

item