Tautos forumas, Pro Patria. Apginti trinamą laisvės kovų atmintį - mūsų pareiga!

propatria.lt nuotrauka  Vilniaus miesto tarybos sprendimas panaikinti K. Škirpos alėjos pavadinimą ir mero R. Šimašiaus asmeninis nurod...

propatria.lt nuotrauka 
Vilniaus miesto tarybos sprendimas panaikinti K. Škirpos alėjos pavadinimą ir mero R. Šimašiaus asmeninis nurodymas slapčia pašalinti J. Noreikai-Generolui Vėtrai skirtą atminimo lentą nuo Mokslų akademijos (MA) Vrublevskių bibliotekos sienos yra atviras ir iki šiol pats įžūliausias bandymas klastoti Lietuvos laisvės kovų istoriją, siekiant galutinio tikslo – ją visiškai ištrinti iš visuomenės atminties. 

Kartu tai yra pavojingas išpuolis prieš Lietuvos valstybę, keliantis tiesioginę grėsmę jos saugumui ir nepriklausomybei. Dvi tuo pat metu įvykdytos provokacijos simboliškai užbaigia Lietuvoje nuo 1992 m. vykstančią antisąjūdinę kontrrevoliuciją. 

Atkūrus Nepriklausomybę, bet neįvykdžius dekomunizacijos ir dekagebizacijos (liustracijos), į valdžią sugrįžę ir joje įsitvirtinę buvusios SSRS kolaborantai ir jų palikuonys iš karto ėmė perrašinėti ir visą Lietuvos bei jos laisvės kovų istoriją. Tam tikslui iš pat pradžių buvo pasitelktas komunistinėje-stalinistinėje SSRS sukurtas ir autokratinėje-putiniškoje Rusijoje toliau palaikomas istorinis pasakojimas apie 1941 m. Birželio sukilimą ir pokario partizaninį pasipriešinimą. Sovietinė, o dabar ir rusiškoji antilietuviška propaganda remiasi dviem kertiniais šio pasakojimo motyvais.

Birželio sukilimas vaizduojamas ne kaip lietuvių tautos, mėginusios savarankiškai atkurti valstybę, kova su SSRS okupantais, bet kaip vietinių nacistinės Vokietijos šalininkų sukeltas siautėjimas, kurio pagrindinis tikslas buvo „žydų tautybės tarybinių žmonių“ žudymas. Tęsiant šį motyvą, pokario partizaninė rezistencija vaizduota ne kaip pasipriešinimas vėl sugrįžusiems SSRS okupantams, o kaip nuo teisingumo besislapstančių nacių talkininkų ir visų pirma žydšaudžių teroras prieš taikius gyventojus. Tęsiant okupacijos laikų praktiką, antisovietinis pasipriešinimas ir toliau vaizduojamas kaip betikslė ir beprasmė „brolžudiška kova“ – vidaus pilietinis karas, nuslepiant okupacijos faktą. Šitaip teigiama 2002 m. išleistoje M. Ivaškevičiaus knygoje „Žali“, kuri yra tipiškas tokio dangstymo pavyzdys.

Kadangi šis pasakojimas buvo naudingas SSRS okupaciniam režimui uoliai tarnavusiems išdavikams ir kolaborantams, jis buvo netrukdomai plėtojamas šalies akademiniuose sluoksniuose ir skleidžiamas žiniasklaidoje. Tai reiškia, kad beveik visu atkurtosios Nepriklausomybės laikotarpiu Lietuvoje buvo tęsiama Rusijai naudinga antilietuviška istorijos politika, šalies visuomenei ir ypač jaunajai kartai atvirai arba su priedanga brukant prosovietinę-prorusišką istorijos sampratą. Ja remiasi ir Vilniaus miesto taryba bei meras R. Šimašius, dangstydami ir teisindami pasityčiojimą ir K. Škirpos ir J. Noreikos-Generolo Vėtros atminimo tariamu siekiu pašalinti ,,du totalitarinius“ režimus menančius ženklus ir simbolius. Birželio sukilimą organizavę ir įvykdę lietuvių patriotai, mėginę pasinaudoti stiprėjusiu SSRS-Vokietijos konfliktu ir artėjusiu dviejų grobuonių karu tam, kad atkurtų nepriklausomą valstybę, ciniškai prilyginami 1940 m. „Stalino saulę“ parvežusiems tikriesiems Lietuvos išdavikams. Šitaip R. Šimašius faktiškai kartoja A. Sniečkaus ir J. Paleckio pasiteisinimus, kad 1940 m. Lietuvai nebuvo kito kelio, nei rinktis sovietų okupaciją kaip „mažesnį blogį“. Jie sąmoningai nutyli, jog kitas kelias buvo – kovoti su abiem okupantais už krašto laisvę ir valstybinę nepriklausomybę. Kaip tik šį kelią ir pasirinko Birželio sukilėliai.

Vilniaus miesto tarybos sprendimas panaikinti K. Škirpos alėjos pavadinimą ir savavališkas mero R. Šimašiaus nurodymas pašalinti J. Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentą nuo MA Vrublevskių bibliotekos sienos rodo, kad Lietuvoje Rusijos valstybinė istorijos politika jau pradedama įgyvendinti atvirai ir oficialiai – sostinės valdžios lygmeniu. Miesto tarybos ir mero veiksmai yra grindžiami ir visiškai atitinka stalinistinėje SSRS įtvirtintą ir putiniškoje Rusijoje palaikomą bei plėtojamą Antrojo pasaulinio karo, Birželio sukilimo ir pokario rezistencijos suvokimą. SSRS ir Rusijai jis buvo ir tebėra svarbus kaip įrankis politiniu lygmeniu įteisinti 1940 m. Lietuvos okupaciją ir pakirsti 1990 m. atkurtos valstybės teisėtumą. Džiaugsminga Rusijos valdžios reakcija į šiuos Vilniaus miesto tarybos ir mero veiksmus patvirtina, kad Kremlius suvokia ir pripažįsta laimėjęs didžiulę pergalę, siekdamas įgyvendinti savąjį geopolitinį tikslą – susigrąžinti Lietuvą kaip „savanoriškai“ prie SSRS prisijungusią ir „neteisėtai“ atsiskyrusią jos dalį. 

K. Škirpos alėjos pavadinimo pakeitimas ir J. Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentos sunaikinimas objektyviai tarnauja putiniškosios Rusijos interesams, nes keičiantis geopolitinei ir saugumo padėčiai pasaulyje, šiais neapgalvotais ir neatsakingais Vilniaus miesto tarybos ir mero sprendimais gali būti veiksmingai pasinaudota teisinant visus prieš Lietuvą nukreiptus, šalies suverenitetą ir net jos valstybingumą griaunančius veiksmus. Iš esmės vadovaujantis SSRS-Rusijos istoriografijos nuostatomis, jais galutinai ir nedviprasmiškai pasmerkiamas 1941 m. Birželio sukilimas, faktiškai pripažįstant, kad jis buvo tik nacionalsocialistinės Vokietijos parankinių sukeltas maištas prieš „teisėtai“ SSRS dalimi tapusios LSSR valdžią, neatspindėjęs ir tikrosios „lietuvių tarybinės liaudies“ valios. Žvelgiant dar plačiau, šiais sprendimais iš tikrųjų pripažįstama, kad net SSRS pavergti, žudomi ir tremiami lietuviai neturėjo teisės sukilti. Tai reiškia, kad jais faktiškai buvo paneigtas lietuvių tautos istorinis bei politinis subjektiškumas ir pritarta abiejų Lietuvą norėjusių užgrobti okupantų, taip pat bet kuriam kitam agresoriui potencialiai naudingai nuostatai, jog lietuviai neturi teisės būti suvereni tauta, galinti turėti savo nepriklausomą valstybę. Nemokšiškų ir nusikalstamų Vilniaus miesto tarybos ir mero veiksmų geopolitiniai padariniai Lietuvos valstybingumui gali tapti pragaištingi. 

Būdami įsitikinę, kad Lietuvos piliečiai turi teisę ir pareigą visomis priemonėmis ginti savo valstybės suverenumą ir nepriklausomybę, pareiškiame:

Rusijai naudingos ir Kremliaus inspiruotos, kitose užsienio šalyse veikiančių antilietuviškų jėgų, siekiančių diskredituoti Lietuvą, skleidžiant jos kaip ,,nacionalsocialistų ir žydžaudžių šalies“ įvaizdį, skatinamos bei remiamos valstybei pavojingos Lietuvos istorijos klastojimo ir Laisvės kovų atminties trynimo akcijos, kurias vykdo atvirai prorusiški veikėjai   (5-oji Putino kolona) ir nesąmoningai Rusijos istorijos politikos ir geopolitikos tikslams tarnaujantys „proeuropiniai“ ir antirusiškas nuostatas pabrėžtinai deklaruojantys „viešieji intelektualai“ (6-oji Putino kolona), turi būti oficialiu valstybės lygmeniu įvertintos kaip reali grėsmė šalies nacionaliniam saugumui ir privalo būti principingai  stabdomos.

Matydami, kad šalies valdžia nesiima ryžtingų priemonių didelio masto antivalstybinei propagandinei veiklai užkardyti ir net aktyviai dalyvauja (kaip Vilniaus tarybos ir mero atveju) Lietuvos valstybingumą žlugdančiose akcijose, esame priversti patys imtis veiksmų, kuriais siekiama apginti ir išsaugoti SSRS kolaborantų ir jų įpėdinių trinamą Lietuvos laisvės kovų atminimą.

Todėl kreipiamės į visus patriotiškus Lietuvos piliečius ir kviečiame pradėti pilietinio pasipriešinimo tautos ir laisvės kovų istorinės atminties trynimui kampaniją.

Svarbiausiu jos akcentu turi tapti visos Lietuvos patriotų sueiga Vilniuje, kurios metu prie MA Vrublevskio bibliotekos sienos būtų vėl iškilmingai pritvirtinta patriotinio jaunimo sambūrio „Pro Patria“ iniciatyva ir privačių rėmėjų pastangomis pagaminta bronzinė J. Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lenta su jo bareljefu.

Vadovaujantis pilietinio pasipriešinimo principais ir remiantis Sąjūdžio patirtimi, neteisėtai sunaikintų atminimo ženklų atkūrimas bus laikomas laisvų piliečių politinės valios aktu, kuris bus atliktas neprašant Vilniaus savivaldybės leidimo. Apie didvyrio atminimo lentos su bareljefu sugrąžinimo akciją savivaldybė bus informuota tikintis, kad ji elgsis atsakingai ir išmintingai, bei įspėjant, kad bet kokie mėginimai neteisėtai sunaikinti ar pašalinti šiuos atminimo ženklus bus netoleruojami ir sulauks griežto pilietinio atsako.

Po iškilmingo J. Noreikos-Generolo Vėtros atminimo ženklų atkūrimo S. Daukanto aikštėje įvyks pilietinis mitingas „Laisvės kovų atminties trynimui ir šliaužiančiai okupacijai – NE!“ Kviesime J. E. Lietuvos Respublikos prezidentą atvykti į mitingą ir išsakyti savo nuomonę aktualiausiais Lietuvos valstybės istorijos politikos, tautos istorinės bei laisvės kovų atminties ir šalies nacionalinio saugumo klausimais.

Sueigos ir mitingo data bus paskelbta vėliau, organizaciniam komitetui atlikus būtinus parengiamuosius darbus.

APGINTI TRINAMĄ LAISVĖS KOVŲ ATMINTĮ – MŪSŲ ŠVENTA PAREIGA IR AMŽINO DĖKINGUMO DOVANA KOVOJUSIEMS IR KRITUSIEMS UŽ TĖVYNĘ!Susiję

Vilniaus Forumas 561329610903966984

Rašyti komentarą

 1. Pilnai pritariu Pro Patria ir Vilniaus forumo iniciatyvai. Lauksim tolimesnės informacijos.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Astra
  Šaunuoliai, sveikinimai! Laukiame Jūsų visų ir Rugpjūčio 7 d. prie Karaliaus Mindaugo paminklo, mitinge „Apginkime Lietuvos Didvyrius!“ Ten turėsite progą gyvai Lietuvos žmonėms išsakyti savo KILNIĄ MISIJĄ! Ačiū, Brangūs tautiečiai, ir asmeniškai Tau, Vytautai, nes Vienybėje - Jėga ir Galybė! Mes - nugalėsime, mes - Lietuva!

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2019-08-02 23:10

  Labai teisinga iniciatyva. Būtinai dalyvausiu. Sėkmės.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2019-08-03 11:30

  Alke skaitau: „Neleiskime klastoti, perrašyti savo Tėvynės istorijos! Ginkime savo laisvę ir teisę patiems nuspręsti, kas nusipelnė Tautos pagarbos! Kviečiame Lietuvos žmones rinktis su gedulo žvakelėmis, gėlėmis Didvyriams, protesto plakatais, vėliavomis, Didvyrių nuotraukomis ir dainomis Lietuvai, jos gynėjams rugpjūčio 7 d., trečiadienį, 18 val. į protesto mitingą!“, – kviečia mitingo rengėjai: Astra Astrauskaitė, Kęstutis Tamašauskas, Arturas Grigas, Algis Avižienis, Vaidotas Jakubonis, Rūta Tamkienė, Vladas Turčinavičius, Sakalas Gorodeckis, Povilas Girdenis, Dalia Tarailienė ir ragina registruotis šiam įvykiui sukurtame Feisbuko puslapyje Mitingas „Apginkime Lietuvos Didvyrius!“ Ten ir Juozaitis kalbėsiąs. Beje, tenai mitingo rengėjai įvardyti vardais.

  Gal galima būtų Propatrios paprašyti bent šį kartą be jokių ten atsiribojimų ir „nesame bendražygiai“? Ar negalima?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-08-03 22:12

   Suprantama kodėl mitingo rengėjai įvardyti vardais. Juozaičio paminėjimas atbaidytų 2/3 dalyvių.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-08-03 23:52

   Todėl AJ ir pakviestas, tai tikrai ne atsitiktinumas.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-08-03 23:55

   Tiesiog tautininkai neturi vyrų su kiaušais, kurie parodytų tam mėmei ale tautos prezidentui duris. Jie geriau paslėps pavardes ir paskelbs tik vardus. Ką jie tikisi taip apgauti?

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-08-04 00:01

   Nebent save pačius. Tikiuosi, kad ProPatria nesleis kvailinama.

   Panaikinti
  5. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2019-08-04 00:08

   Labai "geras" lyderis, jeigu jo pavardę net nuo žmonių reikia slėpti, o tai į mintingą neateis.

   Panaikinti
  7. KAS JUMS SVARBIAU LIETUVIŲ TAUTOS GARBINGOS ATMINTIES SAUGOJIMAS AR ASMENINĖS AMBICIJOS. GALIME SUDALYVAUTI IR TEN IR TEN, KOL PAGALIAU ASMENINĖS KELIŲ ŽMONIŲ AMBICIJOS BUS SUVALDYTOS??? MŪSŲ SKALDYMASIS - DIDELIS DŽIAUGSMAS PRIEŠAMS. MITINGŲ MASTAI BUS DAUG DIDESNI, JEI JĖGOS BUS DIDESNĖS. ŽIŪRĖKIT, KAD NEBŪTŲ KAIP su KOVO 11 EISENA. NESKAUDA JUMS PAKANKAMAI ŠIRTIES DĖL LIETUVOS JEI TAIP ELGIATĖS.

   Panaikinti
  8. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2019-08-03 11:32

  Kuo geriausi linkėjimai ir sėkmės Tautos Forumui ir ProPatria. Dabar kaip niekad tikrosios patriotinės jėgoa Lietuvai ya gyvybiškai svarbios ir reikalingos.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2019-08-03 13:07

  Dar papildau 08-03 11:30 perrašymą iš Alko: „Mitinge turėtų pasisakyti: istorikas Vidmantas Valiušaitis, seimo narys Arvydas Anušauskas, judėjimo „Lietuva yra čia“ pirmininkas, filosofas Arvydas Juozaitis, seimo narys Audronius Ažubalis, Lietuvos Sąjūdžio, Vilniaus skyriaus vadovas – Leonas Kerosierius, Tautininku ir respublikonų sąjungos pirmininkas Sakalas Gorodeckis, „Jaunosios Lietuvos“ partijos pirmininkas Stanislovas Bušškevičius, partizano Juozo Jakavonio-Tigro dukra Angele Jakavonyte, Lietuvos laisves kovų sąjungos garbes pirmininkas Jonas Burokas, buvęs JAV diplomatas Algis Avižienis.

  Mitingui vadovaus Pilaitės dramos teatro vadovė, visuomenininkė Dalia Tarailienė.

  Dainuos: bardas Povilas Girdenis, aktorius ir bardas Giedrius Arbačiauskas, „Polerizuoti stiklai” Arūnas Mačiulis, judėjimo „Lietuva yra čia“ valdybos narys Saulius Lapėnas.

  Mitingo pabaigoje numatomas Lietuvos partizanu vado Adolfo Ramanausko-Vanago kapo aplankymas ir pagerbimas tylos minute.“

  Knibžda baisi nuojauta, kad ProPatria rengs savo atskirą mitingą ir nuo minėtųjų asmenų atsiribos, nu kaipgi su Juozaičiu.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "Knibžda baisi nuojauta, kad ProPatria rengs savo atskirą mitingą ir nuo minėtųjų asmenų atsiribos, nu kaipgi su Juozaičiu." - nemanau, nes čia reikalas kur kas svarbesnis ir aukštesnis už asmenines ambicijas.

   Panaikinti
  2. Norit visus suskaldyt ir nuleist bet kokį reikalą į klozetą - susidėkit su Juozaičiu. Kam jį išvis kviest? Lai sėdi po Oksanos sijonu ar Putino draugus iš AfD lanko. Yra gi Gorodeckis pakviestas, jeigu jau labai tautininkų atstovas reikalingas.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-08-03 23:50

   ...draugas arvidas jouzaitis vidury ratelio kaip raudonas gvazdikėlis tarp žalių rūtelių

   Panaikinti
  4. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2019-08-04 00:09

   Anaiptol. Pukiai suprantu, kokią žalą Lietuvai daro šimašynė ir co.

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2019-08-04 00:24

   ...papildau: jeigu Lietuvoje desovietizacija nėra paskelbta de jure, tai tegul tikrosios Lietuvos patriotinėa jėgos vykdo tikrąją desovietizaciją de facto: nepriimti į savo tarpą ir neturėti jokių reikalų su asmenimis, kurių lojalumas ir pasiaukojimas Lietuvai kelia pagrįstų abejonių.

   Panaikinti
  7. Gerai, pažiūrim pragmatiškai. Variantas A: organizatoriai priima visus, norinčius protestuoti prieš neobolševikinės "šimašynės ir Ko." išsidirbinėjimus. Variantas B: organizatoriai daro griežtą "face control" ir sprendžia, kas gali dalyvauti, o kas - ne. Pabandykime įvertinti abiejų variantų naudos ir žalos santykį (bei mitingo gausą). Aš asmeniškai esu už variantą A, tik su iškart suderintais kalbėtojais ir (kai kuriais atvejais) kalbų turiniu, kad būtų išvengta provokacijų ir nusišnekėjimų. Na, pasisakys Juozaitis - ir ką? Manote, jis mankurtus girs? Šauksis rasiejos pagalbos? Ne? Tai kur problema? Mažiau fanatizmo ir neapykantos - man ten irgi daug kas nepatinka, bet aš žinau, kur TIKRIEJI mūsų priešai.

   Panaikinti
  8. Anonimiškas2019-08-04 11:53

   Anot Jono Krikštytojo: ,,Duokite tikrų atsivertimo vaisių!" - tai pirma.
   Antra - o V. Radžvilo straipsnių serija ,,Neesame bendražygiai"? Ten viskas pasakyta labai aiškiai.
   Trečia - kai organizacija rimtai atsirenka narius, ji iškart įgyja pagarbą ir ,,tūlų piliečių" akyse: ,,Aaaa, ProPatria - ten rimta, jie žmones atsirenka kaip reikiant, pas juos bet kas nepapuola." O ,,visų" atveju žmonės iškart pasakys: ,,Jei tau tokie geri ir tinka, tai tu ir pats toks." - žmogaus psichologijos dėsningumai tokie pat nekintami, kaip ir fizikos dėsniai.
   Per 30 metų aiškiai pamatėme, kad atranka yra neišvengiama - ir gali būti, kad bereikalingas nuolaidžiavimas apskritai yra Lietuvos istorijos klaida. Žmonės teisingai sako - ,,Visiems geras nebūsi", ir tai visiškai suprantama.

   Panaikinti
  9. "Trečia - kai organizacija rimtai atsirenka narius" - ė, pala, ar apie NARYSTĘ, ar apie PROTESTO MITINGĄ kalbam? ;)
   Rimtai - nemanote, kad pozicija "reikalas svarbus, protestuoti reikia - bet jeigu JIS (jie, jos - nesvarbu) ten bus, tai AŠ nedalyvausi!" skamba kaip paprasčiausias kaprizas?
   Dar kartą kartoju: kalbame NE apie narystes, jungimusis, politines (ar bet kokias kitokias) paramas - kalbame apie PROTESTĄ prieš Lietuvos didvyrių atminimo niekinimą. Pasirinkimas paprastas: jei tam niekinimui nepritari - dalyvauji proteste, jei pritari - ne. Viskas. Nepatinka tam tikra publika - atsistok toliau nuo jų - bet atmink, PRIEŠ KĄ tas protestas yra. Tai, va, PRIEŠ TĄ ir protestuok. Jei tu eini prieš protestuotojus, reiškia - už szymaszyną. ;)

   Panaikinti
  10. Anonimiškas2019-08-06 08:20

   Bendras dalyvavimas visų patriotinių jėgų yra būtinas. Čia ne Radžvilo ambicijos ar straipsniai turi būti svarbūs, o bendras reikalas - Lietuvos didžiavyrių atminties pagerbimas. ČIA PIRMU SMUIKU GROJA J. NOREIKA IR K. ŠKIRPA, O NE RADŽVILO IR JUOZAIČIO NESUTARIMAI. Ar turite bent kokį supratimą, kad tarp Vasario 16 signatarų irgi buvo rimtų politinių nesusitarimų??? Ir kas būtų buvę, jei jie nebūtų pamynę savo ambicijų...!!! DĖL SVARBIAUSIŲ REIKALŲ VISOS PATRIOTINĖS JĖGOS PRIVALO SUSIVIENYTI, ANTRAIP JOS NE PATRIOTINĖS IR GINA TIK SAVO VEDLIŲ ASMENINES AMBICIJAS.

   Panaikinti
 7. Ne del Oksanos ar AfD. Dauguma jo nekencia del Sajudzio isdavystes, Istorines klaidos ir tarnystes Ambalui.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Na ir? Labai daug kas nekenčia Landsbergio - bet jeigu jis prisijungtų, aš būčiau už, nes, priminsiu, čia kalba NE apie Landsbergį/Brazauską/Juozaitį/Oksaną/AfD/LePen/Radžvilą/LYČ/ProPatria ar dar ką nors, o apie atvirą Lietuvos istorijos (taigi, ir pačios valstybės) puolimą ir pasipriešinimą jam. O jeigu jau apie naudingumą Putinui kalba pasisuko - tai šiuo atveju szymaszius ir Ko. "nunešė" bet kokius tikrus ar menamus rasiejos simpatikus.
   Dabar gi situacija tokia, kad "x" realiai sako: "kokio velnio kovoti prieš szymaszių - taigi yra TIKRŪ PRIEŠŪ!". Nesiimu spręsti, ar čia nuoširdus nesupratimas, ar piktybiška pozicija - bet ji NĖRA sveikintina (juolab atsižvelgiant į kitus to veikėjo komentarus). ;)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-08-04 00:06

   Bet negalima pamiršti ir jų atamano pasakymą/įsakymą - ,,Buvusiųjų nebūna."

   Panaikinti
  3. Mitinge kalbės nemažai garbių ir adekvačių žmonių. Puiku. Bet publika vis tiek nesupras kam tas šaukštas deguto - pseudofilosofas, kuris maksimaliai pakenkė per rinkimus ir vėl visus kiršins ir vykdys destrukcijas. O gal vidury kalbos apsiverks ar pabėgs kaip iš LRT.
   Prieš Šimašių ar kokį kitą glušą valdininką niekas ten nekovos. Ateis tie, kurie UŽ Laisvės kovų atmintį.

   Panaikinti
  4. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  5. Tarkim, vieną ar kitą mažą tikslą tokiais oportunistiškais metodais pasieksi.
   Bet kaip tokie "politiniai veikėjai" atrodys tūlam piliečiui?
   Kaip politinės prostitutės, puteikiai.

   Panaikinti
  6. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  7. Ta taktika susidėt nors ir su velniu, svarbu galutinis tikslas būtų pasiektas turi ir kitą galą - įvaizdžio, kuris skaudžiai trinktels. Jei jau su Tomaševskiu vienuose apkasuose sedėjai, tai esi lengvai "įkalbamas", gal ką nors jiems pažadėjai, o gal paramą partizanų kovoms išmainei į paramą Armijai Krajowai? Atėjęs į rinkimus tūlas pilietis "lanksčius" veikėjus atmes kaip nepatikimus ir neprognozuojamus. Panašią situaciją turime dabar Vyriausybėje kur dėl valdžios lovio išlaikymo 2 ministerijos atiduodamos Lietuvai priešiškiems lenkų šovinistams.
   Mitinguojančių gausumas ar vienybė gal ir padarytų įspūdį tikriems politikams, kurie planuoja kiek toliau. Tik Šimašius nėra joks politikas, jis apie politiką nieko nesupranta, kaip ir apie istoriją, Laisvės kovas ar bet ką, kas neišsireiškia eurų suma. Jam žydo, ypač investuotojo žodis šventas. Pasakė nuimt - nuėmė. Istorikai yra atradę ne vieną epizodą, kur gen.Vėtra padėjo žydams. Tad jei tas žydas būtų sakęs, kad už tai Vėtrą reikia pagerbt ir įrengt jam padorų biustą - taip Šimašius būtų ir padaręs. Spėju, kad tas padlaižiavimas žydams turi išraišką eurais. Gal pažadėjo sostinėje kažkur kažką investuoti.

   Panaikinti
  8. Dėl szymaszeus - sutinku, bet dėl likusios komentaro dalies - ne. Pirma, tai protesto mitingas, kuris niekaip nėra kokio nors politinio palaikymo išraiška, tad apie jokį "susidėjimą" čia kalbos nėra, ir joks įvaizdis nenukentėtų. Atvirkščiai - įvaizdžiui kur kas blogesnės įtakos turėtų situacija, kai žmonės sakytų "netgi dėl ŠITO sugebėjo susirieti!". Antra (pasikartosiu), protestuotojų gausa darytų įspūdį ŽMONĖMS: vienaip atrodo, kai protestuoja kelių žmonių grupelė, ir visai kitaip - kai rimta minia. Žmonėms svarbu matyti, kad ne jie nėra nereikšminga "marginalų" mažuma, kad ne jiems vieniems rūpi.

   Panaikinti
 8. Anonimiškas2019-08-03 22:49

  Reikėtų patikslinti, Gorodeckis ne pakviestas, bet yra vienas iš mitingo rengėjų.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2019-08-04 17:56

  Jūs čia ad hoc srendžiate, su kuo galima susidėti, su kuo ne, tai pasiūlykite taisykles. Nu tarkime: žmogus turi būti tarnavęs (bent jau pagal amžių) Lietuvos kariuomenėje (beje siniciukai kaip ten?). Nu pradžiai užteks, siūlykite kitą punktą.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2019-08-04 20:30

  Nu tas, kad tas geras, anas blogas. Kodėl, pvz. Juozaitis blogas, o Radžvilas geras. Tai klausiu, kur principai, pagal kuriuos būtų sprendžiama apie gerumą/blogumą. Kodėl pūstažandis-smailakiakepuris, apšnerkštęs Romuvą, geras, o tautininkas Vaiškūnas blogas. Tai ir pasijuokiau, kiek iš siniciukų yra tarnavę Lietuvos kariuomenėje? Tai tas čia per.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Na, dėl Juozaičio, tai Radžvilas jau tiek prirašė, kad greitai knygą galima bus leisti. Dėl "smailiakepurio" nežinau, nesidomėjau - bet, spėju, čia dvasiškis, tai, kadangi Pro Patria yra katalikai, suprantama, kodėl geras. Apie Vaiškūną nieko blogo čia nesu skaitęs - gal ką praleidau?
   Na, o savo asmeninę nuomonę surašiau keliose "paklodėse" ankstesniuose komentaruose aukščiau.

   Panaikinti
 11. Anonimiškas2019-08-04 21:28

  Pikc Kažinkavičius čia esi proto balsas (be jokių ironijų), nors aš anoniminis komentatorius, nieko nereiškiąs, labiau tautininkas, o pats labiau prie ProPatrios. Turėjau omeny radikalesnius oponentus, kad jie pasiūlytų savo atsiribojimams kokias nors taisykles, principus, kodėl, nuo ko atsiribojama. Taip dėl Arkivyskupo Grušo įsikišimo dėl Romuvos buvau(esu) baisiai įtūžęs (nu nesuvaldau jausmų), nors dėl to kartais gailiuosi.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-08-05 18:54

   Anonimiškas 21.28, o kas ten atsitiko dėl tos ,,romuvos"? Ir kas dėl Ark. G. Grušo?

   Panaikinti
  2. "Anonimiškas 2019-08-04 21:28" - Ačiū už paaiškinimą, dabar supratau - be konteksto ne iškart "įkirtau". :)
   Beje, šiaip ne, aš nesu nei labiau tautininkas, nei labiau prie ProPatrios: ir ten, ir ten randu, kas patinka, bet yra ir kritikuotinų dalykų (na, mano akimis žiūrint), todėl nesu linkęs savęs labai susaistyti nė su viena komanda - juolab, kad jos (vėlgi, mano akimis žiūrint), būdamos iš esmės toje pačioje pusėje, tarpusavyje kovoja smarkiau, negu su tikraisiais priešais. Ir tai užknisa, atvirai kalbant. Prisiminiau vieno buvusio emigranto pasakojimą apie Anglijos dešiniuosius, kurie "iki kraujų" tarpusavyje aiškinasi, kurie didesni ir teisingesni patriotai, o "lieviakai" iš esmės daro, ką nori, nes dešinieji per daug savomis "razborkėmis" užsiėmę. Deja, pas mus matau labai panašų vaizdą.

   Panaikinti
 12. Anonimiškas2019-08-04 22:28

  Visa tai - ata Valterio Baliukonio sukurta užsienio politikos strategija, tęsiama jo bendražygio Linksevičiaus. Atseit, nereikia pyktis su žydais.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "Nereikia pyktis" ir "reikia visur pataikauti" yra toli gražu ne tapačios pozicijos. :)

   Panaikinti
 13. Anonimiškas2019-08-05 19:44

  Komentatoriui 2019-08-05 18:54 Jis išplatino laišką seimo nariams, kad Romuva negautų valstybės pripažinimo.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-08-06 13:49

   Anonimiškas 19.44, o kuo Romuva tokia ypatinga ir išskirtinė, kad ją turėtų pripažinti valstybė?

   Panaikinti
 14. Anonimiškas2019-08-05 21:30

  Juozaitį pakvietė tie, kurie suinteresuoti, kad mitinge dalyvautų kuo mažiau žmonių.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-08-07 11:46

   Eik tu, durniau, nakti pieno lakti!

   Panaikinti
 15. Anonimiškas2019-08-05 22:36

  AJ kvietėjai suinteresuoti toli gražu ne vien tuo.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Dabar reiktų ką nors apie "rusū agentus" parašyti, kad prie stiliaus tiktų. ;)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-08-06 04:04

   Pikc, man atrodo, be reikali ironizuojate, nes toks žmogus kaip jūs negali nematyti ir nesuprasti, kad kai kurių sprendimų atveju ProPatria turi unikalią galimybę ženkliai padidinti šiam judėjimui pritariančių žmonių skaičių. Or tuo pačiu puikią perspektyvą įgyvendinti tas Lietuvai taip reikalingas idėjas, apie kurias mes čia taip aktyviai diskutuojame.

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 16. x ir anonimiškam 21:302019-08-06 08:36

  Ponai, jūsų požiūris nusikalstamai per siauras. Rūpinkitės J. Noreikos ir K. Škirpos atminimo išsaugojimu, o ne nusibodusiais išvedžiojimais apie Juozaitį. O gal jus čia trolinat Zingerio ir Šimašiaus paprašyti? Varykit į mitingus, visus iš eilės, jei jums išties rūpi Lietuvos atmintis.

  AtsakytiPanaikinti
 17. Anonimiškas2019-08-06 08:47

  joo,Pikcas teisus.Dabar yra tik dvi pusės ir laikas pairinkti vieną. Pamirštant visas "istorines klaidas" ir "mes nebuvome bendržygiai". Reikia vienytis ir taškas.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item