Vytautas Rubavičius. LGBT+ – naujasis pažangusis pasaulinis proletariatas?

propatria.lt nuotr. tiesos.lt Jau senokai pastebėta, kad visais visuomeniniais įvairiausių šalių, ypač Vakarų demokratijos, informa...

propatria.lt nuotr.
tiesos.lt

Jau senokai pastebėta, kad visais visuomeniniais įvairiausių šalių, ypač Vakarų demokratijos, informavimo kanalais skleidžiama genderizmo ideologija jau tampa valstybine ideologija. Tą ideologiją palaiko ne tik tam tikros visuomenės grupės, kurios skelbiasi kovojančios už įvairiausių keistųjų lytinių tapatumų teises, bet ir valstybinės institucijos, teikdamos jai juridinį apsauginį pagrindą ir įtvirtindamos politines jos plėtros gaires. Kitaip tariant, tai ideologijai pajungdamos vis daugiau visuomenės gyvenimą reguliuojančių funkcijų. Genderizmas neatsirado tuščioje vietoje – jis yra pažangų žmogaus išlaisvinimą iš genetinių bei kitokių gamtos pančių, taip pat iš sustabarėjusius visuomeninius santykius reguliuojančių bei asmeninius tapatumus palaikančių „stereotipų“ teigianti ideologija, sutraukusi įvairių „laisvinimo“ filosofų ir revoliucinių praktikų mintis, perleistas per dekonstrukcinę socialinės inžinerijos ir Edwardo Bernayso propagandos „mašiną“. Genderizmas ideologiškai nutraukia ryšius su gamta, teigdamas žmogaus tapatumą esant paties žmogaus laisva valia galimu susikurti sociokultūrriniu dariniu. Genderizmą, kaip visuminę ideologiją, formavo prancūziškasis laicizmas, rusų bolševikinės revoliucijos idėjos ir porevoliucinės patirties dalykai, Frankfurto mokyklos neomarksistų plėtojamo kultūrinio marksizmo idėjos, prancūziškoji dekonstrukcija ir „žmogaus teisių“ doktrina, kurią sugebėta paversti seksualinių mažumų teisių įgyvendinimo ir visuomenių pajungimo toms teisėms praktika. Kaip tik ta praktika ir imta grįsti visumine genderizmo ideologija, kuri vaizduojama kaip pažangiausios filosofinės ir politinės žmonijos minties apraiška. Tokia apraiška visai neseniai buvo didelėje dalyje pasaulio išplitęs „mokslinis marksizmo leninizmo mokymas“. Pastarasis, šių dienų akimis žiūrint, neturėjo jokio ryšio su mokslu, tačiau veiksmingai revoliuciniais ir soclageriniais būdais keitė pasaulį kaip žmonijos ir žmogaus išlaisvinimo ideologija. Lavonų Himalajai liudija to laisvinimo kelią XX amžiuje.

Akronimas LGBT pastaruoju metu tapo labiausiai pasklidusiu pasaulyje trumpiniu, nors dar esama žmonių, nežinančių, ką jis konkrečiai reiškia, nes vis tobulinamas naujais ženkleliais. Pastarieji rodo, kad vis daugiau intelektualių pajėgų pajungiamos naujiems lytiniams tapatumams išradinėti ir konstruoti, o sykiu ir pateikinėti juos kultūrinių ir medicininių prekių rinkoms. LGBT apjungia visokius homoseksualus, translyčius ir keistalyčius. Pedofilija imama suvokti kaip pripažinimo reikalaujantis lytinis tapatumas. Tad galima tvirtinti, kad naujasis socialinis darinys formuojasi peržengdamas valstybių sienas, kalbos barjerus ir luominius skirtumus. Tą darinį visiškai pagrįstai galima laikyti ankstesnės klasinės visuomenės dalies – proletariato atitikmeniu, o genderizmą to proletariato ideologija. Tiesa, pats proletariatas nekuria sau jokios ideologijos, jis visada sugundomas „laisvinimosi“ ideologija, tačiau šį klausimą palikime ateičiai. Nesileisdamas į išsamius svarstymus ir detalią argumentaciją, nusakysiu tik esminius tokį sulyginimą pagrindžiančius „panašumus“.

Kas marksistams, neomarksistams ir sovietiniams ideologams buvo pati pažangiausia revoliucinė klasė, pasaulinės revoliucijos avangardas? Turintis susivienyti įvairių šalių proletariatas. Suprantama, proletariatas, o ypač jo aptariamos savybės buvo revoliucinių teoretikų vaizdinys, vis dėlto tas konstruktas veikė kaip tam tikras politinis įrankis. Juk ir šiuo metu tai vienur, tai kitur dar pasigirsta balsų, raginančių kovoti už „dirbančiųjų teises“, nors tie balsai jau niekaip nesulyginami su per pasaulį keliaujančio Praido šauksmu. Koks buvo keliamas ir aptariamas proletariato tikslas? Revoliucijomis sunaikinti buržuaziją ir užvaldyti pasaulį. Pasaulinė revoliucija vienokiais ar kitokiais būdais, o ypač – naudojantis buržuazijos ištižimu, jos polinkiu atsiduoti „teisei“. O argi ne to siekia LGBT judėjimai, stengdamiesi įvairiausių šalių visuomenėms primesti savas socialines bei kultūrines normas ir tapti pagrindine politinę ir kultūrinę darbotvarkę įtvirtinančia jėga.

Genderizmo ideologija ir LGBT, kaip ta įdeologija visuomenes „perdarantis“ socialinis konstruktas, atlieka ankstesnio marksistinio lenininio proletariato vaidmenį. Prisiminkime, kokie buvo pagrindiniai proletariato priešai – buržuazija, Bažnyčia ir religija, šeima. O prieš ką kovoja dabartiniai pasaulio „pažangieji“ keistalyčiai? Prieš tradicinių vertybių ir tradicinio lytiškumo supratimo besilaikančią didžiąją visuomenės dalį – labiausiai jos viduriniąją klasę, buržuazijos atitikmenį. Aršiai nekenčiama Bažnyčia ir religija, nes laikosi „atgyvenusių“ pažiūrų, nesuderinamų su pažangiuoju genderizmu. Visais įmanomais teisiniais ir politkorektiškumo ideologijos būdais stengiamasi, kad Bažnyčia būtų priversta evangelinį mokymą atskiesti genderizmu, pripažintų genderizmo tvirtinamas vertybes ir šitaip palaimintų genderizmą. Pagrindinė kova vyksta dėl šeimos. Stengiamasi juridiškai išardyti sakramentinę vyro ir moters kuriamą šeimą, reikalaujant pripažinti šeimomis ir vienalyčių bei keistalyčių bendrą gyvenimą. Visų kairiųjų revoliucionierių tikslas buvo išardyti tradicinę šeimą, įteisinant įvairiausius „išlaisvintų individų“ bendro gyvenimo būdus. Tos socialinės praktikos jau buvo išplitusios po vadinamosios Spalio socialistinės revoliucijos, tačiau teko sugrįžti prie tradicinio šeimos modelio, pavadinant jį tarybine šeima.

Dabarties metą galima suvokti kaip naują šeimos ardymo etapą. Ne tik valstybės pareigūnai, bet ir Bažnyčia verčiama atlikti Kristaus mokymui prieštaraujančias vedybines apeigas. Kai kurios krikščionių Bažnyčios jau susitaikė su tokia prievole, juolab kad ir jų vadovais tampa atvirai savo kitonišką lytiškumą teigiančios moterys, imančios aiškinti „Kristaus klaidas“. Teologiškai kalbant, Bažnyčią stengiamasi paversti Piktojo įrankiu. Revoliuciniam, pačiam „pažangiausiam“ marksizmui leninizmui jau pripažinome šėtoniškos ideologijos „garbę“, tad kodėl jos naujame pavidale neįstengiame įžiūrėti tos pačios galios veikimo? Tokiu pat įrankiu laikytini ir savo katalikiškumą teigiantys, tačiau genderizmą ir LGBT renginius atvirai palaikantys ar juose dalyvaujantys žmonės. Artimo meilės ir neteisk savo artimo principai nėra ir negali būti pagrindas atlapaširdiškai padėti tikėjimą ir Bažnyčią, taip pat prigimtinę šeimą besistengiančiai sunaikinti ideologijai ir ją išpažįstantiesiems. Nesama čia ir jokių „žmogaus teisių“ kolizijų. Samuelis Huntingtonas įžvalgiai yra pastebėjęs, kad vienas pagrindinių vakarietiškosios civilizacijos savinaikos veiksnių yra tas, kad amerikietiškasis individualizmo ir individo teisių kultas buvo pakeistas kova dėl socialinių grupių, o vėliau socialinių konstruktų teisių. Abiejų mūsų aptariamų ideologijų tikslas yra sukurti naują žmogų pagal tam tikrą ideologinį paveikslą, abi ideologijos – totalitarinės prigimties, nes žmogus greitai ir veiksmingai gali būti perkuriamas tik prievarta. Tiesa, keičiasi prievartos būdai. Ankstesnioji ideologija rėmėsi grynu revoliuciniu smurtu ir lageriais (prisiminkime kad ir prancūzų revoliucionierų per kelioliką mėnesių nužudytus 40 tūkstančių kunigų ir vienuolių, ką jau kalbėti apie bolševikinio teroro apimtį), o dabartinė – juridiniu ir kultūriniu teroru, įteisinant genderizmo teigiamas „normas“, reguliuojančias visos visuomenės ir šeimos gyvenimą. Ankstesnę valstybinę cenzūrą keičia veiksmingesnė, laisvam pasauliui tinkama politinio korektiškumo, vadinamųjų neapykantos ir homofobinės kalbų, taip pat guglinė cenzūra. Visa tai – paties naujojo žmogaus ir demokratijos labui, nes demokratiška tik tai, kas „pažangu“ ir kas pritaria pasaulinio proletariato Praido atliekamoms apeigoms. 

Susiję

Vytautas Rubavičius 159759246197209002

Rašyti komentarą

 1. tavo pažangiausias violetavas proletariatas brūžina Garliavos tvorą.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Rubavičius kaip ir kiti intelektualai kurie rašė ar rašo čia tiesiog 385 kartą konstatavo faktą visiškai nieko nesiūlydamas.
  Gal jiems tiesiog imti ir parašyti bendrą viešą laišką politikams su reikalavimu pagaliau nustot apsimetinėjus kad nieko nevyksta ir pagaliau imtis stabdyti šitą iškrypelių nacistų siautėjimą!! Žmonės renka į valdžią savo atstovus kad jie juos atstovautų- o tie atsidūrę valdžioje užsiiminėja viskuo apart atstovavimu. Pvz Urbšys paskutines dienas leidžia grąsindamas karbiauskiui kad jis dėl pranskiečio kreipsis į KT. Visiškas nesigaudymas tai kas vyksta Lietuvoje ir ko reikalauja žmonės iš politikų. Koks mums skirtumas kokia bezdžionėlė sėdės tam seimo pirmininko poste? ar pranskietis ar bezdietis ar koks nors šūdietis- niekas nuo to šalyje garantuotai nepasikeis. O kad imtų po velnių ir susivienyje prabalsuotų dėl šeimos apibrėžimo įrašymo į Konstituciją, kad tik tarp vyro ir moters ir jokių kitų formų būt negali. kad jokių partnerysčių ir pedo- santuokų niekada nebus. ir santuoką tarp vyro ir moters įtrauktų į pirmą Konstitucijos straipsnių skirsnį, pareikalautų kad mokyklose būtų mokoma doros ir moralės, kad mokintų mokinius pagal Telšių mokytojos metodiką (kuri visiškai niekur nebuvo paneigta), kad uždraustų dienraščiams ir televizijoms pagaliau pozityviai ar apskritai rašyti ir šnekėti apie pederastiją, genderizmą , feminiszmą, paradus ir panašias degradacijas- ir už to nesilaikymą - momentaliai atiminėtų licencijas ir skirtų laisvės apribojimo bausmes bei pilietybės atėmimą, seime balsavimu atšauktų KT sprendimą dėl užsienyje sudarytų pedero-santuokų pripažinimo ir draudimo daugiau bent kada kištis KT į įstatymų leidybą ar keitimą- tai čia būtų darbas Lietuvai!! Ir to intelektualai privalo pareikalauti iš politikų, o ne 385 kartą vėl ir vėl konstatuoti tai ką mes ir taip 20 metų kasdien skaitom ir girdim. O politikams pasakyti- jei nepadarysit to ko reiklauajam- tai mes jus teisim (už savo tiesioginių pareigų neatlikimą) ir jokių pensijų jūs negausit, o pinigus gautus per sėdėjimą seime metus- teks visu grąžinti į biudžetą. Ar jie patys nesupranta kad visi bus pakeisti ir galiausiai bus persekiojami naujos valdžios. Kur dabar pederastus protegavę masiulis, steponavičius ir pan? galvojat bus kitaip su visokiom armonaitėm, gentvilais, sabatauskais, sysais, šakalienėmis ir pan. Gerai dar jei baigis kaip pavilionienei ar vėsaitei- dar laisvėj nepersekiojamos vaikšto- tik ar ilgai. Tai lygiai taip bus ir su kitais seimo nariais kurie arba patys proteguoją pederastiją, arba nieko nedaro kad tai stabdyti- geriausiu atveju buūsit išmesti į įstorijos šiukšlyną (kur jums ir vietą) arba persekiojami ir sodinami. 10 kartų pagalvokit ar norit tiesiog prasėdėti likusį laiką, ar bent kiek pakovoti už šitą šalį jei ne už įdėją, tai bent už atlyginimą kurį gaunat. Užtenka vienos dienos ir tiesiog kelių kortelių įkišimų, kad šalis apsivalytų nuo iškrypelių ir degeneratų, bei jų rėmėjų. Tik kelių balsavimų ir tam tereikia vienos dienos. To ir privalo pareiklauti intelektualai ir mes turim prisidėti prie to kad jie to pareikalautų, o politikai tai įvykdytų!

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-06-09 23:10

   1Chingishan - puikiai! Reikia peticijos, reikalavimo, demonstracijų, kad politikai pagaliau dirbtų Lietuvai, o ne vykdytų Briuselio fantazijas.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-06-09 23:15

   1Čingischan, teisingai. Reikalingi veiksmai.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-06-10 14:01

   joo, nemažai tiesos Chingishano žodžiuose.Dauguma žmonių problemas žino,reikalingi sprendimai.Blogai,kad mūsų, panašiai mąstantys ,niekaip nesugeba savo ego paspausti ir susivienyti.

   Panaikinti
  4. degeneratui chingizui2019-06-10 14:46

   Lipk nuo balto arklio, isstrink sau galva ir su savo sodinimais i kalejima gasdink savo bobute. Sodintojas atsirodo su plugo rankena kiseneje.

   Panaikinti
  5. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2019-06-09 22:40

  Rubavičius virkauja dėl LGBT invazijos. Ir kartu jis nuolat triūbyja apie nuožmią Rusiją - kur LGBT neturi laisvės viešai demonstruoti savo galią.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2019-06-09 23:22

  Visos tarptautinės organizacijos, sukurtos gal ir gerais ketinimais, mutavo į kažkokius monstrus, nieko bendra neturinčius su realybe. Ir žmogaus teisių gynimo, ir JT, ir lygių galimybių, ir t.t. Atptekę pinigais, kuriuos suneša valstybės, dirba nežinia, kieno naudai. Naudos nėra jokios nei iš vienos. Tranų irštvos. Sveikiausia būtų paleist visas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Skaitytojas2019-06-10 15:53

   Regis, čia tam tikros sveikos ir gaivios teisybės pasakėte.

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2019-06-10 00:27

  Chingischanas tikriausiai turi tikro Čingischano kraujo, jis tuojau siūlo surinkti ordas, ir pulti, bet tokie laikai jau praėjo, su ordom mažai ką nuveiksi, dabar gali padėti tik protas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kaip konkrečiai tamstos protas siūlos mums padėti?

   Panaikinti
 6. Anonimiškas2019-06-10 02:40

  Sutinku, kad turi kazkas prisiimti atsakomybe ir imtis veiksmo. Rasyta jau pakankamai ir kas nori paskaites gali viska greitai suprasti. Bet jei manes kas paklaustu o tai kokio veiksmo imtis? reiktu gerai pagalvoti.. Piketu, mitingu gi daro, bet kad mazai zmoniu ateina.. Politikai nekreipia i tai demesio.. mato, kad mazai.. cia turi susirinkti desimtukstantine minia, uztvindyti Vilniu su veliavom, ir nesiskirstyti, kol neisreikalaus ko nori.. bet, kad zmones prispausti, daug kas vargsta, darbai, seima, vaikai.. vos speja suktis.. dar kita dalis nemasto.. neskaito.. nera kazkokios kritines mases zmoniu, kurie suvoktu situacijos rimtuma.. bet gal as klistu.. gal reikia tik vieno gero lyderio ir organizatoriaus, kuris parengtu gera plana, surastu remejus masinei informaciniai kampanijai ir suburtu didele mase zmoniu, kuri susirinktu prie Seimo ir issireikalautu labai konkreciu dalyku, kad jokie Pride Lietuvoj butu neleidziami ir t.t. Kur paimt toki lyderi?

  AtsakytiPanaikinti
 7. Sunaikinkite Dzordzo Soraso įsteigtas organizacijas, ir dunks problema. Kodėl uzsileidote sau ant galvos? O dabar kovojate su vėjo malūnais

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. tai sunaikink, neužleisk, sukovok. Kas čia per frazės "sunaikinkite", "užsileidote", "dabar kovojate" - O tu ką veikei ir ką veiki? ko tu čia mus mokai pats arbitraudamas?
   Ir tam kur "Anonimiškas" siūlo vadovautis ne ordomis o protu- nu tai prašom įjung savo beribio proto galimybes ir atskleisk mums savo tiesą kaip tavo proto pagalba mes čia imsim ir sukovosim? Neslėpk nuo nieko nesuvokiančių barbarų savo kosminio intelekto galimybių ir pasiūlyk daugiau ar bent kitką nei aš pasiūliau?

   Panaikinti
 8. Anonimiškas2019-06-10 10:06

  Vengrai rado būdą atsikratyti destrukcijos skleidėju Sorošu. Musyse tokio orbano nerasi. Mes ne vengrai, mūsų mentalitetas - kolaboranto. Parodyk politikui pinigą, ir jis nusispjaus į visas prigimtines vertybes. Ir sąjūdiečiai kadais mums melavo. Prisuokę, kaip panaikinsim visas privilegijas, apgaubė politikus dar didesnėm. Dabar drožia finansiškai ir savus, ir dar europinę paramą sugeba "įsisavinti". Aukso kasyklos! O tauta palikta ant ledo ir moraliai, ir ekonomiškai. Jau abejoju, kad išrinksim tokį seimą, kuriam Lietuvos interesai būtų pirmoje vietoje. Rinkimus laimės tie, kokių reikia. EP irgi toks. O Lietuvos EParlamentarai - ir visai nėra ko komentuoti. Todėl bus ir tokie paradai, bus ir imigracija, bus ir JEV.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Lietuviai irgi rado2019-06-10 14:51

   Juozaitį - Mesiją, iš dangaus nužengusį Viešpatį, amžinąjį Tautos Vadą ir prezidentą, kuris iš po Oksanos sijono mus ves į šviesią ateitį. Viena tik smulkmenėlė, už jį niekas nebalsavo apart savų fanatikų.

   Panaikinti
 9. Anonimiškas2019-06-10 11:19

  Paaškinimas, kadangi demoktratija yra, tai ją galime ir pasinaudoti, dėja 30
  metų rodo proto deficitą, protą užemė Mamona,ir daugumai diktuoja, todėl išeities nėra, kad kažkas keistusi turi kažko nebūti, jei proto nėra, turi pristigti pinigų, gal atsirastų ir protas.t

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Turint proto užtenka nebuti homofobu ir būti tolerantišku

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  3. Velnias, aš irgi mačiau tą skundimo programėlės reklamą mieste. Ir tikrai, yra Google Play. Regis, portugalų gamybos. Ir, žinoma, „co-founded by the European Union“. Atrodo, kažkas įsisavino projekto lėšas.

   Panaikinti
  4. Cha, ta aplikacija paleista prieš pusantrų metų, o kol kas tik „virš 500“ atsisiuntimų visame pasaulyje. Stipriai čia :)

   Panaikinti
  5. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 10. Veiksminga :uždrausti bet kokį vaikų pardavinėjimą vienalyčiams iš jų pavadintų "surogatinėmis " motinų.Už vaikų pirkimą numatyti kalėjimą 10 metų.Taip pat uždrausti ir įsivaikinimą.Nesidauginantys išnyks.Svarbu apsaugoti vaikus.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Anonimiškas2019-06-10 15:32

  va šitam: "Lietuviai irgi rado"
  Tave patį reikia apart.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Skaitytojas2019-06-10 15:59

  Taip, rudosranskiai nerimsta, nes jų pusėje galingųjų užtarimas ir pinigai. O kodėl tie eurogalingieji tokie nupušę? Nes jiems buvo taip plaunamos smegenys dešimtmečiais, nuo pat II pasaulinio karo pabaigos.

  AtsakytiPanaikinti
 13. Anonimiškas2019-06-11 11:02

  Ne apie seksą išmatų ir dujų išmetimo angoje. Apie tai, kad autorius galimai nieko iki šiol nežino, kokiais būdais krikščionybė buvo platinama pasaulyje.

  AtsakytiPanaikinti
 14. Ar tikrai "LGBT+ – naujasis pažangusis pasaulinis proletariatas"? Jei turėtume drąsos pastebėti, kad visame pasaulyje LGBT+ kelią skinasi vienaip ar kitaip padedant "demokratiškai" išrinktiems globalistinių interesų grupių statytiniams, tai turėtume pripažinti, kad LGBT+ viso labo yra globalistų-lėlinininkų tampomos už virvučių lėlės, parodijuojančios proletariatą. Taigi, mūsų pyktis išliejamas ant skudurinių lėlių, o praktiškai - nuolankiai tarnaujame lėlininkams, viltingai tikėdamiesi, jog niekas to nemato. Liberalais gimę, "patriotais" mirsime...

  AtsakytiPanaikinti
 15. Na, šiaip taip, Pikčiau, išstenėjai tiesą, kurią tau liepta išlaikyti paslaptyje. Juk akis bado faktas, kad už teisingumą - be žmogaus išnaudojimo - ekonominiai marksistai, nieko bendro negali turėti su globalistų nusamdytais degradais tik taip pavadintais antikultūriniais "marksistaias". Juk duota jiems užduotis vaidinti marksistus su tikslu diskredituoti bet kokią kovą už teisingumą. Sakysite, Radžvilas sakė, kad tai ta pati Frankfurto mokykla, kuri ruošė ekonominius, dabar ruošia kultūrinius... marksistus. Į tai galiu atsakyti, kad ne pastatas lemia, kas jame ruošiami, o tie, kurie ruošia. Juk jokia ne paslaptis, kad šiais laikais net prezidentai "išrenkami" "demokratiškai" tokie, kokių reikia, kad gintų globalizmą samdomų liberastų pagalba. Tai kodėl gi "marksizmo" mokytojai negalėtų būti pasamdyti tinkami?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-06-12 21:13

   „faktas, kad už teisingumą - be žmogaus išnaudojimo - ekonominiai marksistai“ - iš kokios čia palatos? Tos, kuri su užkaltais langais? Bet kompiuteriu leidžia kartais pasinaudoti? Tai nors tiek. Vajetau, vajetau: komsomolcy dobrovolcy ili kak zakalialas stalj.

   Panaikinti
 16. Anonimiškas2019-06-12 21:43

  Jūs šakalai drasūs, kol Šarchanas nepadvėsęs... O ką darysite, kai pastips? Juk nieko amžino po Saule nebūna, viskas keičiasi, banguoja - atsiranda ir išnyksta, kiti atsiranda..

  AtsakytiPanaikinti
 17. Anonimiškas2019-06-13 09:58

  Susipažinkite, štai koks šakalų Šarchanas. Nevalia jo veidą matyti eiliniams šakalams.

  AtsakytiPanaikinti
 18. Anonimiškas2019-06-13 09:59

  P.S.:
  https://youtu.be/hVbNt-iOpGs

  AtsakytiPanaikinti
 19. Anonimiškas2019-06-13 14:29

  Galėtų autorius parašyti, ar bažnyčia turi problemų lytinėje srityje, o gal ten viskas čiki - čiki? Pvz., tie baisūs pedofilijos skandalai pasaulyje tikri ar viskas išgalvota? Niekas su automatu rankose neverčia bažnytininkų daryti tai, ko jie nenori. Mano nuomone, milžiniški Vatikano turtai leidžia jiems gyventi sočiai, ramiai ir daryti tik tai, ką jie nori. Pvz., ką nori sutuokti, išskirti, sutuokti, išskirti ir pan.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-06-13 17:50

   Jei ten viskas gerai, tai tada viskas labai gerai. Jei visi tie skandalai išgalvoti, tada bažnyčia galėtų paduoti į teismą Vakarų žiniasklaidą ir prisiteisti krūvą pinigų. Bet kol kas kažkaip kitaip viskas vyko. Ir galimai tie pedofilijos atvejai buvo nutylimi. Tačiau, jei viskas dievo valioj, tai ką gi... Tada kaltų nėra, nes viskas dievo valioj ir už tai dar reikia net ir dėkoti...

   Panaikinti
  3. Pikčius: "O, "whataboutizmo" padavė".

   Ką, eilinį kartą vėl nieko nesupratęs, skubi vata apsivynioti? Jo, kai pats vietoj, tai kitus vien per vatą ir tegali vertinti.

   Panaikinti
  4. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2019-06-14 14:21

   Ai da maalacdec.., ai da asilas tas pikčiurna.

   Panaikinti
  6. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 20. Anonimiškas2019-06-14 17:53

  Kas gi sabakai uodegą pakels, jei ne pats sau.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item