Petras Šidagis. Apie pilietybę, kaip pirmagimystę ir palaiminimą

Biblija, Pr, 25 sk.: Kartą Jokūbui verdant sriubą, Ezavas parėjo iš laukų. Jis buvo labai išalkęs. Ezavas tarė Jokūbui: „Labai prašau duo...

Biblija, Pr, 25 sk.: Kartą Jokūbui verdant sriubą, Ezavas parėjo iš laukų. Jis buvo labai išalkęs. Ezavas tarė Jokūbui: „Labai prašau duoti man pasrėbti to raudono viralo, nes esu baisiai išalkęs!“ (Todėl Ezavas buvo vadinamas Edomu). „Pirmiau parduok man savo pirmagimystę“, – atsakė Jokūbas. Ezavas tarė: „Esu prie mirties, kam man ta pirmagimystė?“ Bet Jokūbas užsispyrė: „Pirmiau turi man prisiekti.“ Tada jis prisiekė ir pardavė savo pirmagimystę Jokūbui. Tuomet Jokūbas davė Ezavui duonos ir lęšių sriubos. Jis pavalgė, atsigėrė, pakilo ir nuėjo sau. Tiek Ezavui terūpėjo jo pirmagimystė... 
      
Biblija, Pr, 27 sk.: Tuomet jo tėvas Izaokas tarė jam: „Mano sūnau, eikš arčiau ir pabučiuok mane.“ Kai Jokūbas priėjo arčiau ir pabučiavo jį, šis užuodė jo drabužių kvapą ir laimino jį, tardamas: „Ak, kvapas mano sūnaus tarsi kvapas laukų, kuriuos VIEŠPATS palaimino. Teduoda tau Dievas iš dangaus rasos, iš žemės derlingumo ir apsčiai grūdų bei vyno. Tetarnauja tau tautos, ir tesilenkia tau gentys. Valdovu būk savo broliams, tesilenkia tau tavo motinos sūnūs. Tebūna prakeiktas, kas tave keikia, tebūna palaimintas, kas tave laimina!“ Vos Jokūbui palikus savo tėvą, kai Izaokas buvo baigęs laiminti Jokūbą, parėjo iš medžioklės jo brolis Ezavas. Jis taip pat paruošė gardų valgį ir atnešė tėvui. „Teatsisėda mano tėvas, ¬ tarė savo tėvui, ¬ ir tepavalgo savo sūnaus žvėrienos, idant palaimintų mane savo sielos palaiminimu.“ Jo tėvas Izaokas paklausė: „O kas tu būsi?“ ¬ „Tavo pirmagimis sūnus Ezavas“, ¬ atsakė šis. Dabar Izaoką apėmė baisus drebulys. Jis ir vėl klausė: „Bet kas gi buvo anas, kuris sumedžiojo žvėrieną ir atnešė man? Be to, aš suvalgiau ją prieš tau ateinant ir palaiminau jį! Taip, jis bus palaimintas!“ Išgirdęs tėvo žodžius, Ezavas pratrūko garsiai ir karčiai kukčioti ir sakė tėvui: „Palaimink mane! Taip pat ir mane, tėve!“ Bet tėvas atsakė: „Tavo brolis apgaulingai atėjo ir pasiėmė tavo palaiminimą.“ Ezavas pratarė: „Argi veltui jis buvo pavadintas Jokūbu? Juk jis du kartus apgavo mane! Pirma atėmė mano pirmagimystę, o dabar, žiūrėk, pasiėmė ir mano palaiminimą!“ Jis pridūrė: „Nejaugi nebeliko man jokio tavo palaiminimo?“ Izaokas atsakė Ezavui: „Matai, aš jį jau paskyriau tavo valdovu, padariau visus brolius jo tarnais ir praturtinau jį grūdais ir vynu. Ką tat begaliu padaryti tau, mano sūnau?“
     
Mes, kiekvienas Lietuvos pilietis, esame atsakingi už savo šeimą, tautą ir vieningą Lietuvos piliečių bendruomenę. Stiprybės turime semtis iš turtingos ir garbingos Lietuvos istorijos, kuri ugdo tautą gerbti Lietuvos pilietybę ir valstybingumą, kuri yra jo pagrindas. Dvigubos pilietybės klausimas iškilo tik dėl to, kad mūsų visuomenėje, išsivadavusioje iš diktatūros ir priklausomybės, šiandien dar labai trūksta pilietiškumo supratimo, patriotiškumo jausmo kuriant vieną solidarią piliečių bendruomenę, pradedant nuo savo šeimos, kaip mažiausios visuomenės ląstelės. Pakalbėkime apie tai giliau.
     
Atgavus tautai laisvę, tautos valstybingumas de facto ir jo supratimas turi neišvengiamai formuotis žingsnis po žingsnio iš naujo kaip ir mūsų kaimynių Lenkijos ar Rusijos valstybių, kurios savo valstybingumą stiprino ilgus amžius, įtraukdamos į tuos procesus net ir mūsų tautą. Dėl šių priežasčių mums trūksta atsakomybės už savo šalį ir visuomenę, vyrauja uždaros asmeninės emocijos ir trumpalaikiai materialiniai poreikiai. Kelią, kaip iš tokios liūdnos situacijos išbristi, nurodo buvę žymūs Lietuvos edukologai, vienas jų - prof. St. Šalkauskis. Jo įžvalgos yra klasikinio pobūdžio, nes valstybės, tautos ir žmogaus prigimtis niekada nesikeičia. Kad lietuvių tauta iš tautos lygmens (lot. gente) sėkmingai išaugtų į Lietuvos naciją, reikia visomis prigimtinėmis ir valstybės institucijų priemonėmis ugdyti piliečius. Tokį ugdymą šiandien atlieka šeima, visuomenė per informavimo priemones, Bažnyčia, mokykla, kariuomenė, įvairios visuomeninės organizacijos. Pavyzdžiui, nors dauguma esame katalikai (apie 80 proc. piliečių), tačiau tai yra tik šiandienos gyventojų surašymo išorinė faktinė deklaracija, tai neparodo tikros sąmoningos tikinčiųjų bendruomenės, nes pagal kitą statistiką Bažnyčią nuolat lanko tik apie 16 proc. Lietuvos gyventojų! Panaši situacija ir su Lietuvos pilietybe. Ar suprantame jos svarbą mūsų santykiuose su Lietuvos valstybe ir Nepriklausomybe? Dvigubos pilietybės poreikis iškilo iš tikrųjų nedaugeliui Lietuvos piliečių, emigravusių po 1991 m. kovo 11 d. Tačiau liberalūs politikai informavimo priemonėse iškėlė dvigubos pilietybės idėją kaip deklaraciją „sujungti lietuvių kilmės asmenis“ ir ji buvo labai greitai išgarsinta. Tačiau neskubėkime pritarti, pamąstykime apie įvairius motyvus ir kokios gali būti pasekmės mūsų tautai bei Lietuvos valstybei.
      
Pirmiausia, kam iš viso egzistuoja pilietybės institucija valstybėje? Pilietybės institucija iš savo prigimties gali būti tik viena, nes ji skirta SUJUNGTI įvairių tautų Lietuvos piliečius į vieną bendruomenę bendram darbui valstybei ir jos žmonių interesams. Tačiau jei tarp valstybės gyventojų padaugėja kitų šalių piliečių, pati valstybės pilietybės institucija palaipsniui nustoja tarnauti valstybei ir praranda savo prigimtinę sujungiančią prasmę. Mažai šaliai tai yra pavojingiau, nes įgiję kitą pilietybę plotu ir gyventojų skaičiumi gausių kaimyninių slavų šalių piliečiai (tik laiko klausimas) imtų rinkti mūsų šalies Seimą, Vyriausybę, o vėliau ir Prezidentą! Pasekmės būtų skaudžios ir dėl to, kad Lietuvoje gausių slavų tautų bendrijų nariai, gavę antrą jiems giminingos kaimyninės šalies pilietybę, realiai nustotų integruotis į Lietuvos kultūrinį bendruomeninį piliečių gyvenimą, nes neliktų Lietuvos pilietybės grandies, kuri juos jungė į vieną Lietuvos piliečių bendruomenę. Čia ypatingą vietą užima valstybinė kalba, kuri yra įvairių tautinių bendrijų Lietuvos piliečių faktinė bendravimo priemonė. Svarbus ryšys tokiu būdu būtų prarastas, valstybei grėstų jos gyventojų susiskaldymo ir susvetimėjimo pasekmės. Nepamirškime ir to, kad po Antrojo pasaulinio karo iš Lietuvos į Lenkiją repatrijavo apie 200 tūkst. Vilnijos gyventojų, kurie atsiradus galimybei, be abejo, per tarptautinius teismus norės susigrąžinti savo buvusią nuosavybę dabartinės Lietuvos teritorijoje. O tokių Rusijos piliečių, gyvenusių Lietuvoje įvairiais laikmečiais, gali būti dar daugiau! Jiems, nesudarius vienodų sąlygų įgyti antrą Lietuvos pilietybę su kitų šalių buvusiais Lietuvos gyventojais, Rusija gali pradėti reikalauti vienodų sąlygų ir kaltinti Lietuvą jos piliečių diskriminavimu. Kas tuomet atsitiks su nepriklausoma Lietuva? Lietuvos, kaip valstybės, lauktų liūdnas likimas. Tokiu neapgalvotu žingsniu mes savo rankomis galėtume sunaikinti mūsų šalį, senos baltų kalbos ir garbingos istorijos valstybę. Todėl nuodugniai moksliškai neištyrus greitu politiniu sprendimu įteisinti dvigubą pilietybę būtų klaidingas sprendimas, tikras nusikaltimas mūsų Tėvynei Lietuvai.
     
Panagrinėkime šių dienų Lietuvos emigrantų psichologiją bei motyvaciją. Didžioji dalis emigrantų išvyko iš Lietuvos vedami laikinų tikslų, tokių, kaip užsidirbti pinigų investicijoms, siekti mokslo ir geresnio išsilavinimo. Tai būtų normalu, jei tai nebūtų įvykęs masinis reiškinys. Šiandienį masinės emigracijos reiškinį iš tikrųjų sukūrė neatsakinga Lietuvai, liberali, globali politika dėl mūsų valstybingumo patirties stokos, dėl švietimo politikos, kuri per mažai rūpinasi lietuvių tautos, atkūrusios Lietuvos valstybę, piliečių tautiniu ir patriotiniu ugdymu. Atrodo, kad dar iki šiol vyrauja „vienadienė“ politika, nesigilinanti į esamą ir būsimą Lietuvos demografinę situaciją, kuri Lietuvą išsaugotų būsimoms kartoms. Dėl tokios trumparegiškos valstybinės politikos daugumos žmonių dėl jų emigracijos negalima kaltinti. Didžioji dalis emigrantų, išvykusių po Kovo 11-osios, pagerėjus situacijai sugrįš į Tėvynę, todėl jiems kitos šalies pilietybės iš tikrųjų nė nereikia. Jie visa savo širdimi prisirišę prie Tėvynės Lietuvos, vieną Lietuvos pilietybę išlaiko kaip ištikimybės Lietuvai simbolį. Jie net ir užsienyje gimusius savo vaikus būtinai įteisina Lietuvos valstybės piliečiais! Tačiau atsirado kita žmonių dalis, kuri labiau vertina patogumą, didesnį atlyginimą, pensijas, ir šis motyvas jiems tapo svarbesnis už Lietuvos piliečio garbės jausmą. Jie ruošiasi ar jau priėmė kitos šalies pilietybę ir tuo pačiu žingsniu, kaip tokio sprendimo pasekme, atsisakė Lietuvos pilietybės. Gali būti, kad vėliau ateityje šie žmonės jaus savo sąžinės priekaištus, Tėvynės nostalgiją. Taigi manau, kad jie nieko nelaimėjo ir laimingesni netapo. Pirmiausia nukentės jie patys, nes jau pirmas jų pasirinkimas iškeičiant Tėvynę į pinigus ir patogumus yra jų moralinė klaida. Tokiu būdu jie toliau grimzta į savo pasirinktą moralinį blogį, stengdamiesi į jį įtraukti ir visą valstybę, inicijuodami dvigubą pilietybę. Yra ir tokių, kurie pervertinę materialų gyvenimą užmigdė savo sąžinės balsą ir dabar, tapę turtuoliais materialia prasme, nori savo godumui patenkinti dar daugiau  – valdyti visą šalį, kurioje jie faktiškai negyvena ir net nesiruošia gyventi. Kiek vienokios ar kitokios mąstysenos ir motyvacijos piliečių, emigrantų, egzistuoja, negalima pasakyti neištyrus situacijos.
     
Pakalbėkime apie atsakomybės svarbą. Atsakomybė kyla tik iš konkrečių žmogaus saitų su savo šeima, vietove, bendruomene, valstybe. Nesant konkrečios atsakomybės už savo šalį abstrakti atsakomybė už ES ar pasaulį iš tikrųjų yra utopiška, praktiškai neįmanoma, nes ji neturi konkrečių ryšių. Prie ko tai veda? Prie savanaudiškos individualistinės ideologijos, kurios įsigalėjimo pasekmės jau šiandien primena tautų kraustymosi laikus, kada Europoje gyvenusios pagonių tautos siekė prasigyventi iš kitų tautų sukurto gėrio, užuot kūrusios tautos gėrį savo šalyje, savo žemėje. Čia pinigai - laikina priemonė, todėl nevertinkime jų aukščiau ilgalaikių tautos, valstybės siekių ir tikslų. Žmogus negali tarnauti dviem šeimininkams, dviem valstybėms, nes vieną mylės, o kitos nekęs. Taigi šis projektas yra neapgalvotas, lengvabūdiškas, rodo mūsų nesubrendimą laisvam ir savarankiškam gyvenimui, valstybingumo supratimo stoką.
     
Kokį svarbų vaidmenį valstybėje vaidina pilietybė, geriau suprasti mums gali padėti lietuvių ir lenkų poetas Adomas Mickevičius, kuris rašė: „Lietuva, Tėvyne mano“. Jis save laikė lietuvių tautybės Lenkijos piliečiu: „gente lithuanus, natione polonus“ (lietuviška tautybė, lenkiška pilietybė). Tokia tuomet buvo Lietuvos - Lenkijos valstybės politika, kurioje pagrindinę vietą užėmė lenkų kultūra. Taigi matome, kad nacija asocijuojasi su pilietybe, aukštesne dvasine kultūra, o tautybė - tik su gentimi ar tauta, kuri nepasirenkama ir yra tik prigimties ir kilmės bruožas. Nacijai susikurti reikia tik vienos pilietybės ir savo kultūros puoselėjimo, tauta pilietybės dar nesupranta, nesuvokia, todėl lengvai gali jos atsisakyti ir tapti kitos nacijos, o vėliau netgi kitos tautos dalimi, kitaip sakant, kitos valstybės piliečiais. Tauta, išsivysčiusi iki nacijos rango (šiuo atveju - Lenkija), iš prigimties tampa atvira visoms aplinkui gyvenančioms tautoms ir net rasėms, paruošia dirvą jiems integruotis į valstybę ir nešti jai įvairių vaisių (Rodūnės lietuvių bajorų kilmės sūnus poetas Adomas Mickevičius). Tačiau šiandien didelis skirtumas tarp tos Lietuvos, kuri buvo Adomo Mickevičiaus laikais, ir šiandieninės, kuri tapo atskira nepriklausoma valstybe. Užuot tapę Lenkijos ar Rusijos nacijos dalimi, 1918 m. vasario mėn. 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės aktu, kur sakoma, kad Lietuvos Taryba skelbia atstatanti Lietuvos valstybę ir ją „atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“, mes pasirinkome Lietuvos nacijos kūrimosi kelią. Po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos valstybės atkūrimo akto mums vėl atsivėrė laisvas kelias, galimybė tęsti Lietuvos nacijos kūrimąsi, Lietuvos kultūros pakilimą. Kiek vėliau tapome ir lygiateise NATO nare. Taigi, jei mūsų tikslas – Lietuvos nacija ir stipri Lietuvos valstybė, tai dviguba pilietybė šį siekį tik griauna. Ar norėtume kada nors sugrįžti prie tokios situacijos, kaip atsitiko daugeliui mūsų tautiečių tuo metu, kai Lietuva neturėjo savo valstybingumo? Jei suprantame skirtumus, tai, manau, mūsų siekis turi būti tokia Lietuva, kuri būtų pilietiška, unikalios kultūros, atvira, gerbianti savo iškovotą nepriklausomybę. Ugdydami savo tautinę ir dvasinę kultūrą mes praturtiname ne tik save, bet ir visą pasaulį. Todėl turime nuolat siekti, kad valstybė kurtųsi ne vien ant trapaus materialinio pagrindo, bet iš kuriančios pilietinės visuomenės, kuri puoselėtų bendruomeniškumu pagrįstas tautines, pilietines, asmenines dvasines vertybes. Be abejonės mums reikėtų drąsiai ir iš visos širdies apsispręsti ir pasirinkti garbingą kelią - tikėti Lietuva.

Susiję

Petras Šidagis 2808747542875668726

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2019-03-25 18:42

  Tikri patriotai, kaip straipsnio autorius, padarys viską, kad nurašyti savo valstybės piliečius.
  Putinas tikrai padėkos. Juk kuo mažiau piliečių, tuo lengviau kaip avis valdyti.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Iškilusią problemą reikia spręsti nuo jos priežąsties pašalinimo, o Jūs savo komentare siūlote lyg reikia "pūsti prieš vėją", kas yra neįmanoma ir tuo grėstų neišvengiama prapultis. Prisiminkime Europos istoriją, tautų kraustymosi laikus. Niekas jų sustabdyti negalėjo, tik tų tautų krikštas. Tik tada, pažinusios tikėjimą, Kristų tautos nustojo bėgioti paskui auksą ir tapo sėsliomis, kūrė savo valstybes ir jomis rūpinosi. Dviguba pilietybė - nepašalina emigracijos priežąsties, tačiau ją įteisina, taigi tik pagilina krizę. Toks sprendimas tai tik apgaulinga pagalba emigrantams, bet ne Tėvynei Lietuvai, kuri kuo toliau tuo labiau skurs. Reikia pradėti nuo žmonių apšvietos, švietimo, kad "ne vien duona žmogus yra sotus, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų".

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2019-03-25 19:27

  Tamsta ,,Anonimiškas 18:42" esi kaimyninės nacijos pilietis arba Lietuvos liaudies žmogeliukas.Deja.O Gerb.P.Šidagis pateikė išties labai prasmingas ir teisingas įžvalgas daugybinės pilietybės tema,tad ačiū Jam.Nūdien dvigubos pilietybės šalininkai tai tautiečiai -tiksliau žmonės- pasiklydę vertybėse,silpnai suvokiantys valstybingumą,turintys silpną tautinį stuburą,pertekliniai susižavėję svetimybėmis.Pabrėžtina ir tai,kad Lietuva gali suteikti pilietybę itin retais atvėjais: etniniams lietuviams gyvenantiems etninėse lietuviškose žemėse už Lietuvos ribų,tremtiniams ir jų palikuoniams pasilikusiems Rusijoje ar kitose šalyse,užsieniečiams ypač nusipelniusiems Lietuvai ir pan.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-03-25 19:47

   Tai aš tą ir sakau, galiu pakartoti. Jūs esate patriotai ir savo nuožiūra nurašote savo tevynainius, nes jie neatitinka jūsų vertybių.
   Jūs atsisakysite savo tautiečių nes jūsų vertybės yra kitos. Tuomet galime vertinti ar tikrai visi Lietuvoje gyvenantys atitinka jūsų keliamus vertybinius reikalavimus. Ir jeigu jų neatitinka, kaip ketinate atsikratyti tokių žmonių?

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2019-03-25 20:21

  Straipsnyje matau pora esminiu klaidu. Lietuvos Konstitucijos 2 straipsnis skelbia "Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai" Manau, kad turima omenyje LIETUVIU tauta. Todel Lietuvos griovimo pradzia pradedama panasiais teiginiais: " Pilietybės institucija .... skirta SUJUNGTI įvairių tautų Lietuvos piliečius į vieną bendruomenę bendram darbui valstybei ir jos žmonių interesams." Tragiska, kad Lietuvos valstybe, deklaruodama tautos svarba valstybes kurimui, islaikymu, ignoruoja tautiecius... nesaugo ju... negloboja ju... nepriskiria jiems papildomu pareigu ir nepareikalauja papildomu isipareigojimu. Dar karta, man atrodo, tragiska, kad Lietuva nemato jokio skirtumo tarp Lietuvos piliecio lietuvio ir Lietuvos piliecio atvykusio is Sirijos, Afrikos, Rusijos ir taiko visiems vienodas pastangas. Jeigu Lietuvai nera skirtumo, kokios tautybes zmones sudaro dauguma jos pilieciu, tai.... NEBERA TAUTINES VALSTYBES --- nebera prasmes kalbeti apie lietuviu kalbos, kulturos issaugojima... apie vaiku patriotini vaiku auklejima, nes....valstybei tai nesvarbu

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2019-03-25 20:30

  Antra logiska klaida matau irodinejant, kad butina lietuvius surusiuoti: Lietuvoje gyvenantis pirmarusis, uzsienyje gyvenantis Lietuvos pilietis - antrarusis, uzsienyje gyvenantis, priemes vietine pilietybe -- vertas sunaikinimo. Bet tuo paciu teigiama "Atsakomybė kyla tik iš konkrečių žmogaus saitų su savo šeima, vietove, bendruomene, valstybe." O jeigu zmogus nori islaikyti konkrecius saitus su savo seima, vietove, bendruomene, valstybe...? Jeigu lietuvis nori... jeigu jis gali...jeigu jis islaiko ta rysi, kodel Lietuvai taip svarbu ta zmogu atstumti... ivardinti ji kitokiu "dvigubiniu" ir sunaikinti. Kodel Lietuva NENORI jo laikyti SAVU... TIK SAVU... NEDALINAMU, jeigu zmogus nori ir sugeba tokiuo buti?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Jeigu žmogus nori tą ryšį išlaikyti, jis NEATSISAKO savo pilietybės. ;)
   O dabar prasidės dainelė, kaip valstybė tą pilietybę "atima". :D

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-03-25 20:43

   Ne, valstybė pilietybės neatima, tiesiog rašo baudas tol kol pats priduodi "savo" noru.

   Panaikinti
  3. "O jeigu zmogus nori islaikyti konkrecius saitus su savo seima, vietove, bendruomene, valstybe...?"
   Kokius saitus? Tad ko iš tos Lietuvos išsikraustėte, kad jau taip tampriai tais "saitais" susaistyti? Aš už tokį tautietį, kuris nepalieka Tėvynės ir skurde ir varge. Labai lengvai iš svetimo gero lašinius augint, o paskui, "škias, sakant", diriguoti. Palikot Lietuvą ir visi - velniop!

   Panaikinti
 6. Anonimiškas2019-03-25 20:42

  Matau,kad autorius megsta cituoti Sventa Rasta. Ar teko skaityti apie svarstymus, kokia kuno dalis yra svarbesne zmogui? Padaryta isvada, kad visos kuno dalys yra butinos tobulam kuno funkcionavimui. Autoriau, kodel jus norite nukirsti Lietuvai rankas, siulydamas sunaikinti iseivius?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Pagal tamstos logiką, svarbiausia kūno vieta - pilvas. Na, dar reikalingos rankos beigeliui į nasrus įgrūsti...

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2019-03-25 20:49

  Kazinkaviciui. Taip. Jeigu Lietuvos valstybe pilietybes neatima, tai zmogus Lietuvos pilietybe turi. Pvz. VISI IMIGRANTAI i JAV istaria TUOS PACIUS priesaikos zodzius, bet tik keletas valstybiu juos del to nutaria sunaikinti. Viena is tokiu valstybiu yra Lietuva. Galima daryti tik viena isvada, tautine valstybe turinti perdaug tautieciu, nori ju skaiciu sumazinti.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Anonimiškas2019-03-25 20:56

  Tautines valstybes naikintojai megsta gazdintis: "rusai paims, lenkai atims..., todel mes pries dviguba pilietybe". Aiskiai manipuliuojama faktais. Juk referendume bus siuloma "suteikti galimybe PAGAL KILME Lietuvos pilieciams issaugoti Lietuvos pilietybe.." O tai reiskia, kad plepsejimai apie rusu, lenku, marsieciu invazijas yra tik plepsejimai, nes tie zmones negales irodyti, kad pagal kilme yra Lietuvos pilieciai.... , nes lenkams okupavus Vilniaus krasta, jie nebuvo Lietuvos pilieciais, rusams okupavus LIetuva, jie nebuvo Lietuvos pilieciai. Viskas. Bet globalistams, nesugebantiems iziureti skirtumo tarp lietuvio Lietuvos piliecio ir kitataucio Lietuvos piliecio, prasideda visos "plepsejimo" problemos

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2019-03-25 21:05

  Jus nemegstate realybes. Sakote: "Tik tada, pažinusios tikėjimą, Kristų tautos nustojo bėgioti paskui auksą ir tapo sėsliomis, kūrė savo valstybes ir jomis rūpinosi." Ar mes mokemes skirtinga Lietuvos istorija. Kas ejo metai is metu naikinti Lietuvos pagoniu? Ar to nedare riteriai, tautu pazinusiu tikejima? Ar jie neplese, nezude, nenaikino SAVO zemese gyvenusiu lietuviu??? Nematau logikos. Paaiskinkite.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2019-03-25 21:14

  Autoriui. Sakote: "Dviguba pilietybė - nepašalina emigracijos priežąsties, tačiau ją įteisina, taigi tik pagilina krizę. Toks sprendimas tai tik apgaulinga pagalba emigrantams, bet ne Tėvynei Lietuvai..." Pirma, iseiviai nenori "dvigubos pilietybes". Jie nori turet galimybe islaikyti Lietuvos pilietybe, taigi, likti LIKTI LIETUVOS piliciais, viengubiniais Lietuvai. Antra, galimybe islaikyti LIetuvos pilietybe nera nei priezastis nei pasekme emigracijos--krizes nekeicia. Emigrantui, turinciam gyvenamos vietos pilietybe, Lietuvos pilietybe NERA reikalinga --- koks sveiko proto zmogus nori tureti kuo daugiau isipareigojimu, atsakomybes!!!??? Tuo tarpu, LIETUVAI LIETUVIAKALBIAI LIETUVOS PILIECIAI YRA GYVYBISKAI SVARBUS JOS IDENTITETO ISLAIKYMUI. Isivaizduokime, vyksta referendumas ir pilieciai sprendzia kokia valstybine kalba turi but vartojama... Kaip manote, kuriam Lietuvos pilieciui labiau rupes lietuviu kalbos, kulturos likimas Lietuvoje, ar Floridoje gyvenanciam lietuviui, ar Elektrenuose gyvenanciam arabui? Man atsakymas labai aiskus, deja, globalistams sis atsakymas nera aiskus....

  AtsakytiPanaikinti
 11. Anonimiškas2019-03-25 21:20

  Autoriui. Susipazinkite su latviu "dvigubos pilietybes" istatymais. Jie NEatima is etniniu latviu, Latvijos pileitybes, jiems priemus gyvenamosios vietos pilietybe. Netikekite manimi!!!! Susipazinkite!!!! Dar nesigirdejo, kad ES buvu pareikalavusi isstoti is ES del diskriminacijos ar rusai butu surade butu kaip "isgelbeti' savuosius. Gudrus mokosi is kitu, kvailiai - tik is savo klaidu. Sie, kvailiu sprendimai naikinti savuosius garantuoja tragiska baigti tautinei valstybei. Zinoma, globalistai to ir siekia.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Gerbiamasis, Lietuva yra lietuvių tautos valstybė t.y. tautinė valstybė be jokių išlygų. Tačiau pilietybė nėra tautybės skiriamoji institucija. Visi piliečiai pagal tautybę yra lygūs. Norint atskirti pagal tautybę reikalingas kitas dokumentas, pavyzdžiui, įrašas pase arba koks tai "lietuvio pasas". Lenkija savo tautiečiams tą turi. Tai yra A. Juozaičio racionalus siūlymas kuri čia reikėtų paremti. Pagarbiai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-03-26 15:07

   Petrai, pasidomekite, kaip sia problema issprende latviai! Kodel mes isradinejame rata is naujo???

   Panaikinti
 13. Supraskime kad po "dvigubos pilietybės" vėliava kova vyksta tarp nacijų, ne tarp prigimtų tautų. Prigimties neįmanoma ištrinti, ji duota asmeniui nuo gimimo iki mirties. O čia kai kurie diskutuoja nonsensą, kad pilietybe galima išsaugoti savo tautą ar net ją pagausinti. Per pilietybės suteikimą galima pagausinti Lietuvos naciją, bet ne tautą. Tačiau kuo gausesnė nacija, tuo stipresnė ir valstybė, kuri yra lietuvių tautos įkurta, taigi, tautinė valstybė. Supraskime šias elementarias tiesas. Dviguba pilietybė nacijos formavimą apribotų ar net sustabdytų, taigi Lietuvą pastatytume į blogą padėtį - į pavojų mažėti, o vėliau asimiliuotis ir išnykti net ir kaip prigimtinei tautai (ji taptų kitos gausios nacijos dalimi).

  AtsakytiPanaikinti
 14. Anonimiškas2019-03-26 15:05

  Petrui Sidagiui. Bandau suprasti, bet nesuprantu. Net lietuviu kalbos zodyne pasiziurejau. NACIJA-"istorinė žmonių bendrija, susidaranti jų kalbos, teritorijos, ekonominio gyvenimo, kultūros ir kai kurių charakterio ypatybių bendrumo pagrindu." TAUTA- "įvairioms gentims telkiantis istoriškai susidariusi žmonių bendruomenė, turinti bendrą žemę, kalbą, istoriją, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą" Atrodo, kad tauta ir nacija yra sinonimai. Suteikdamas Lietuvos pilietybe Kongo pilieciui, pagausinsi Lietuvos pilieciu skaiciu. Sunaikindamas lietuviakalbius LIetuvos piliecius ir smarkiai pagausindamas svetimtaucius Lietuvos piliecius---- sunaikinsi lietuviu tautine valstybe. Liks Lietuvos valstybes pavadinimas su gausiais pilieciais, kurie nebebus lietuviai. Butent to ir siekia globalistai.

  AtsakytiPanaikinti
 15. Anonimiškas2019-03-26 15:30

  Pikc Kažinkavičiui. Kai pritrukstate argumentu, tai pradedate apie menulio pilnati. Ka gi, sekmes. Tik kad jusu aiskinimai skamba labai jau demagogiskai. Ar jus kartais NEesate ES pilietis? Ar jus NEsinaudojate ES teikiamomis privilegijomis? Jeigu jus esate ES pilietis, pripazistantis ES istatymus virsesniais uz Lietuvos istatymus....jeigu jusu saugumu rupinasi kitu krastu armijos, tai..... jusu plepsejimas apie "viengubini" patriota, turinti teise naikinti isvykusi tautieti parodo, kad jus esate paprasčiausiai ciniškas veidmainis, bandantis savo globalizmo ideologija maskuoti grynai emocinėmis, jokiais argumentais nepagrįstomis manipuliacijomis. Koks globalistinis smegenu isplovimas, kai zmogus pradeda galvoti, kad naikindamas lietuvius - Lietuvos piliecius, sumazina pasaulio pilieciu skaiciu Lietuvoje. Deja, visu globalistu tikslas vienas isnaikinti tautas, kuo greiciau ir visais imanomais budais. Jus ta labai sekmingai ir darote. Jusu pastangomis lietuviskoji Lietuva mazeja. Galite didziuotis, nesvarbu koks menulis sviecia.

  AtsakytiPanaikinti
 16. Anonimiškas2019-03-26 15:47

  Kažinkavičiui. Jeigu jus nekalbetumete apie menuli ir čiuožyklas, tai... galėtumeme diskutuoti. As spesiu, kad jus isivaizduojate, jeigu Lietuva nutars nebeatimti is isvaziavusiu Lietuvos pilietybes, tai... visi isvaziuos... visi tures "daugybines"... visai nebeliks grynuju Lietuvos pilieciu. O as taip nemanau. As zinau, kad niekas nelaukia imigrantu, siulydami savo saliu pilietybiu. Kiekviena salis turi daugybe reikalavimu: pragyvent tiek metu... moket kalba... islaikyt egzaminus... nebut teistam ir t.t., todel tas "gavimas" kitos pilietybes nera nei lengvas, nei paprastas. ~~~ Ar tu pats noretum buti isipareigojes dviem/keliom salims... ar noretum sedeti ant dvieju kedziu? Tai nera nei paprasta nei lengva, bet jeigu atsiranda lietuviu, kurie gali buti Lietuvos pilieciais 100 procentu, tai.... nuo to Lietuva tik laimetu~~~ Lietuvai Lietuvos pilietis visada turetu buti viengubinis, kodel Lietuva turetu taip pergyventi, jeigu jos pilietis dar kazka gavo, uzsidirbo, turi. Jeigu Lietuvos pilietis nesugeba buti tokiuo Lietuvos pilieciu, kokio nori Lietuva, tai... Lietuva tada gali jo atsisakyti. Tiek to... Kaip jus sakote, nera ko kalbeti, kai niekas neklauso.... Pabaigai, pavasari, galesite savo parasa padeti po isvykusiu tautieciu nuosprendziu. Tikiuosi, kad jusu parasas jums pades pasijusti laimingu, garbingu Lietuvos patriotu.

  AtsakytiPanaikinti
 17. Anonimiškas2019-03-26 16:08

  Kažinkavičiui. Netiesa, kad mes neskiriame tauybės nuo pilietybes. Lietuviu kalbos zodynas aiskina "Tautybė yra tautos tautinė individualybė, pasireiškianti savo ypatybėmis"== asmens tautinė individualybe. Asmens individualybe, pasirinkimas, praktikavimas = asmeninis reikalas. Valstybe itakoja savo piliecius, juos oficialiai pripazista, laiko savais, jais rupinasi, o pilieciai rupinasi savo valstybe. Jeigu valstybe atsisako/sunaikina savo pilieti, tai tarp ju jokio tarpusavio rysio nebelieka. Valstybe nebeturi jokios itakos i buvusio tautiecio tautine individualybe. Kaip dazniausiai atsitinka, atmesti, nereikalingi LIetuvai pilieciai, intensyviai bando sunaikinti net menkiausius likucius savo tautiskumo, nes atmetimo jausmas yra skausmingas.

  AtsakytiPanaikinti
 18. Suteikus Lietuvos pilietybę ribotam skaičiui kitų tautų ar net rasių atstovams, ką šiandien leidžia mūsų Konstitucija, nekyla joks pavojus lietuvių tautai, priešingai, mokslininkai genetikai sako, kad tautai reikalinga tam tikro laipsnio genetinis atsinaujinimas, kad tauta išliktų genetiškai sveika. Tad bijoti to nereikia. Kitas laimėjimas būtų laipsniškas Lietuvos nacijos augimas, kai suteikiama Lietuvos pilietybė už nuopelnus mūsų šaliai. Masinė dviguba pilietybė - abiem prasmėmis nekontroliuojamas reiškinys, todėl tai pavojinga dėl mūsų tautos bei nacijos išlikimo.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Leiskite turėti dvi pilietybes tik lietuviams ir problema išpręsta. Būtent tai daro Filipinai. Filipinietė, ištekėjusi už amerikiecio, ar bet kokio užsieniecio ir priėmusi vyro šalies pilietybę, Filipinų pilietybės nepraranda. Bet jei jos vyras norės priimti Filipinų pilietybę, jis privalės atsisakyti savo šalies pilietybės. Paprasta ir genialu.

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 19. Kai tauta susiformuoja, jos tolesnės raidos procesai nesustoja ir toliau gali vystytis į dar sudėtingesnį darinį, vadinamąjį nacija. Suprantama, kad tauta ir nacija nėra sinonimai, nes nacija yra aukštesnės pakopos visuomeninis darinys nei tauta, nors ir turi abi sąvokas perdengiančių požymių. Pagal "Tautos ir nacijos sampratos problema", Paulius Kavaliauskas, Mindaugas Jakutis (VU).

  AtsakytiPanaikinti
 20. Pagal dabartinį pilietybės įstatymą teisėtai turiu dvi pilietybes - JAV ir Lietuvos, nes pabėgau ne nuo nepriklaomos Lietuvos, bet dar jai esant okupuotai. Turiu du JAV gimusius, jau suaugusius sūnus. Vyresnysis irgi gavo Lietuvos pilietybę. Ir aš ir jis labai domimės įvykiais Lietuvoje, pergyvename dėl jai gręsiančių pavojų, esame pasirengę prašyti ir reikalauti JAV senatorių, kongresmenų, kitų politikų padėti Lietuvai, ją užstoti jei jai grėstų pavojai ar ji susidurtų su kokiais sunkumais. Šis sūnus, JAV ir Lietuvo pilietis laisvai ir noriai kalba lietuviškai. Jis lankėsi Lietuvoje ir ketina vėl joje apsilankyti.

  Mano jaunesnysis sūnus dėl Lietuvos biurokratų idiotiškumo (patologinio kvailumo) Lietuvos pilietybės negavo. Nuo to laiko jis Lietuvos gyvenimu nesidomi, lietuviškai kalbėti vengia, Lietuvoje nesilankė ir neturi jokio noro ten vykti. Tai yra pavyzdys iš gyvenimo kodėl Lietuvai yra gyvybiškai svarbu turėti kuo daugiau savo ir kitos šalies piliečių pasaulyje.

  Beje, šiame straipsnyje minima Lenkija leidžia savo piliečiams turėti ir kitos šalies pilietybę. Nes lenkai - stipri, išmintinga ir gyvybinga tauta.

  AtsakytiPanaikinti
 21. Neabejoju kad lietuviai atims emigrantams teisę turėti Lietuvos ir kitos šalies pilietybę. Todėl kad lietuvis iš lietuvio visada atims viską ir bet ką, jei tik ką nors gali atimti. Pavydi, naivi, suskaldyta, supriešinta tautelė yra Rusijos manipuliatorių džiaugsmas. Beje, Rusija, kaip ir visos stiprios, galingos tautos, leidžia savo piliečiams turėti ir kitos šalies pilietybę. Tačiau Kremliaus vadovybė, kaip ir Propartijos aktyvistai, laikosi nuomnonės, kad kuo mažiau pasaulyje Lietuvos piliečių, tuo geriau.

  AtsakytiPanaikinti
 22. Jei lietuviai turėtų proto, tai imtų pavyzdį iš didelės filipiniecių tautos. Filipinų pilieciams leidžiama turėti dvi pilietybes, bet tik tiems, kurie yra filipiniecių tautybės.

  AtsakytiPanaikinti
 23. Mano argumentai yra parengti surinkus visus įmanomus surinkti faktus, juos kruopšciai išanalizavus ir padarius išvadas naudojant mano dviejuose JAV universitetuose įgytus analitinio-kritinio mąstymo įgūdžius.

  AtsakytiPanaikinti
 24. Pilietybės institucija nėra susijusi su kuria nors konkrečia tautybe. Jei žmogus atvyksta į šalį, pragyvena reikalingą įsigyti pilietybei laiką, išmoksta valstybinę kalbą, jis gali tapti pilnaverčiu tos šalies piliečiu. Pats pilietybės principas neleidžia daryti jokių išskirtinumų dėl asmens tautybės. Tautybę galima paliudyti kita galima institucija, pavyzdžiui, kaip tautybės korta ar pan. Pavyzdžiui, lenkai turi lenko kortą ir pan.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item