Rengiama 2023 metų Laisvės premijos laureato Petro Plumpos knyga „Kelionė į gyvenimą“

Šiais metais įsteigtas Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondas Donum leidžia naują knygų seriją „Pergalės ženklas“, kuri skirta 1...

Šiais metais įsteigtas Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondas Donum leidžia naują knygų seriją „Pergalės ženklas“, kuri skirta 1940–1990 m. Lietuvos istorijai ir Nepriklausomybės kovoms atminti. Knygų serijos tikslas – pristatyti ginkluotojo ir neginkluotojo pasipriešinimo dalyvius, kurie visomis išgalėmis kovojo prieš totalitarinio blogio apraiškas ir siekė atkurti Lietuvos laisvę. Pirmasis jau pasirodęs šios serijos leidinys – Laisvės premijos laureatės, disidentės sesers Felicijos Nijolės Sadūnaitės knyga „Skubėkime daryti gera“. Knygą galima įsigyti knygynuose ir internetinėse parduotuvėse, taip pat skaityti visose Lietuvos viešosiose bibliotekose. 

Antruoju Fondo leidiniu greitai taps jau baigiama rengti 2023 m. Laisvės premijos laureato disidento Petro Plumpos knyga „Kelionė į gyvenimą“. 

Petras Plumpa gimė 1939 m. Rokiškio rajone, Ratkūnų kaime. Nuo vaikystės matė pasipriešinimą okupantams, partizaninę kovą, kurioje dalyvavo jo vyresnieji broliai. Mokykloje savo poziciją į okupacinę valdžią reiškė, su kitais leidęs laikraštėlį „Laisvės balsas“, platinęs atsišaukimus. 

1957 m. su bendraminčiais P. Plumpa įkūrė organizaciją „Laisvę Lietuvai“, o 1958 m. vasario 16 d. ant Petrašiūnų elektrinės kamino iškėlė Lietuvos vėliavą. Už antisovietinę veiklą buvo KGB suimtas, dukart nuteistas septyneriems ir aštuoneriems metams; kalėjo Mordovijos, Permės sričių lageriuose, Čistopolio kalėjime. Viena svarbiausių P. Plumpos disidentinių veiklų buvo nelegalios literatūros dauginimas ir platinimas, taip pat bendradarbiavimas su rusų disidentų spauda, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“. Lemtingą vaidmenį P. Plumpa atliko Lietuvos katalikų memorandumo su 17 000 parašų istorijoje, 1972 m. memorandumą per rusų disidentus perdavęs Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui K. Waldheimui. 

Knyga „Kelionė į gyvenimą“ pradedama paties P. Plumpos atsiminimais, kuriuose autorius santūriai, glaustu stiliumi pasakoja savo istoriją. Skaitytojui prieš akis iškyla vaikystėje matytos partizaninės kovos atspindžiai, čia pat prie gimtosios sodybos įrengti jų bunkeriai, vyresniųjų brolių įsitraukimas į kovą. Išsamiau aprašomi vėlesnieji dešimtmečiai, kai kuriasi bendraminčių organizacijos, ieškoma būdų išreikšti savo poziciją okupantų atžvilgiu, gimsta pasipriešinimo planai. Su nemaža ironija autorius aprašo KGB sekimo būdus, atskleidžia, kaip tekdavo slėptis ar atsiplėšti nuo seklių. Vertingi gyvenimo lageriuose atsiminimai, pasakojantys apie praturtinusias pažinties su ten kalėjusiais kunigais patirtis, ten gimusį autentišką ir gyvą tikėjimą. 

Tikėjimui stiprinti reikėjo jį geriau pažinti. Tačiau kadangi lageryje teologinės literatūros, savaime suprantama, nebuvo, buvo nelengva ir sužinoti oficialią Bažnyčios poziciją įvairiais klausimais. „Tad teko naudotis aplinkiniu keliu: ieškoti Bažnyčios citatų ateistiniuose raštuose, kurių lagerio bibliotekoje visada buvo“ – rašo P. Plumpa.

Lageriuose skaitytos mintys, keliami klausimai, mąstymai apie žmogaus gyvenimo prasmę, sukurta „atspindžio teologija“ atsispindi P. Plumpos esė „Lemtingi žingsniai į gyvenimą“, kuri taip pat bus publikuojama knygoje. Ją papildys ir Lietuvos žiniasklaidoje publikuoti P. Plumpos tekstai įvairiomis aktualiomis tikėjimo ar visuomenės gyvenimo temomis.

Trečiąją knygos dalį sudarys pasakojimas apie Petro Plumpos suėmimą ir teismą „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ byloje. 1973 m. lapkričio 19 dieną prasidėjo kratos ir galimų „Kronikos“ leidėjų areštai, pasibaigę teismo nuosprendžiu 1974-ųjų Kūčių dieną. Dokumentinį pasakojimą papildys faksimilinė bylos medžiaga – suėmimo raštai, apklausų protokolai, teismo medžiaga. 

Fondo tikslas – ne tik leisti knygų seriją, bet ir pristatyti  leidinius plačiajai visuomenei, todėl planuojama rengti viešus pristatymus ir kaskart dovanoti 1300 egz. knygų Lietuvos viešosioms bibliotekoms ir 800 egz. Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigų bibliotekoms (pagal LR Kultūros ministerijos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktą poreikį), platinti jas Lietuvos knygynuose. Šios knygos yra svarbus ir vertingas istorijos šaltinis jaunajai kartai, gimusiai kartu su atkuriama Lietuvos Nepriklausomybe arba vėliau ir nepažinusiai sovietinės okupacijos laikų. Tačiau perprasti istoriją galime tik ją pažinę. Istorinių įvykių pamokos, tampančios vienaip ar kitaip (at)pažįstamomis šiomis dienomis, lavina kritinį mąstymą, ugdo sąmoningą ir socialiai atsakingą, pilietišką asmenybę.

Daugiau apie fondo projektus: www.fondasdonum.lt

Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondo Donum informacija


Susiję

Petras Plumpa 4082928795813444305
item