Vytautas Radžvilas. Apie dvasinę ir politinę valdančiųjų ir N. Muravjovo bei M. Suslovo giminystę

Fundamentalus Mariaus Markucko straipsnis apie sugrįžusias ir vėl šalyje klaidžiojančias N. Muravjovo ir M. Suslovo šmėklas. Kalbama iš esm...

Fundamentalus Mariaus Markucko straipsnis apie sugrįžusias ir vėl šalyje klaidžiojančias N. Muravjovo ir M. Suslovo šmėklas. Kalbama iš esmės, kaip Sąjūdžio laikais ir jų dvasia. Šis tekstas yra išsamus, politologiškai ir istoriškai pagrįstas atsakymas į klausimą, kodėl Nacionalinis susivienijimas išsirengė į sąjūdinį žygį per Lietuvą, kviesdamas pakelti galvas ir susigrąžinti valstybę. 

Plačiai nuskambėjęs I. Šimonytės pasigyrimas apie svarbiausius jos Vyriausybės nuveiktus darbus nėra vien prastai išsilavinusios, nuolatos „sublizgančios“ vulgarumu, politiką suvokiančios tik kaip įmonėlės buhalterijos tvarkymą, neįtikėtinai siauro humanitarinio ir kultūrinio akiračio nevykusiai politikuojančios vadybininkės eilinis nusišnekėjimas. Straipsnyje įtikinamai parodoma, kad šis tariamas nusišnekėjimas atspindi ir įkūnija tai, ką galima su ironija vadinti I. Šimonytės ir visos valdančiosios koalicijos „politine filosofija“ – jų visų tikrąjį požiūrį į lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę. 

Šis iš pirmo žvilgsnio tik groteskiškas požiūris iš tikrųjų yra grindžiamas pavojinga obsesine idėja, kuri kaip raudona gija pereina per du paskutiniuosius Lietuvos istorijos šimtmečius. Ši obsesinė idėja – nuo lietuvių visiškai išvalytos Lietuvos vizija. Pagal ją Lietuvoje neturi likti lietuviškai kalbančių ir gražios šalies peizažą bjaurojančių čiabuvių. Šios idėjos buvo apsėstas tiek 1863 m. sukilimo malšintojas Vilniaus generalguberatorius N. Muravjovas (Korikas), tiek VKP(b) CK Lietuvos biuro pirmininkas M. Suslovas, nuo 1944 m. vykdęs tas pačias, tik kitaip pavadintas, Maskvos generalgubernatoriaus Lietuvoje funkcijas. N. Muravjovas uždraudė lietuvišką raštiją ir faktiškai pačią lietuvių kalbą. M. Suslovas svajojo ir reikalavo nertis iš kailio, kad kuo daugiau „nacionalistų“ lietuvių atsidurtų tolimiausiose Sibiro platybėse, o čia jų vietą užimtų masiškai suvežti „internacionalistai“ kolonistai. 

I. Šimonytė ir visi valdantieji yra uolūs šių veikėjų mokiniai ir sekėjai, tiesiogiai pratęsiantys genealoginę dvasinių ir politinių Lietuvos naikintojų giminystės liniją. Ne, jie tiesiogiai ir atvirai neragina griebtis senamadiškų savo pirmtakų taikytų lietuvių naikinimo metodų ir priemonių. Valdančiųjų priimamuose oficialiuose dokumentuose ir viešose kalbose Lietuvos be lietuvių idėja formuluojama ir pateikiama grynai „postmoderniu“ XXI a. stiliumi. Lietuviai yra varomi ir išstūminėjami iš savo protėvių žemės subtilaus nutylėjimo būdu.

Abiejuose pamatiniuose šalies raidos dokumentuose – 2012 m. patvirtintoje pažangos strategijoje iki 2030 m. ir ketinamoje priimti strategijoje iki 2050 m. – paprasčiausiai net neužsimenama apie lietuvių tautą ir apskritai nekalbama apie pačios valstybės ateitį. Šitaip savaime, minėto nutylėjimo būdu grąžinama ir kartojama N. Muravjovo ir M. Suslovo kertinė nuostata: lietuviai yra tik beprasmiškai besipainiojanti po kojomis civilizuotiems kitų Lietuvoje gyvenančių „kultūringų ir pažangių“ tautų žmonėms, tad kuo greičiau asimiliuotina, išmarintina arba deportuotina čiabuvių tautelė. Tokiai tautelei negali būti skirti jokie Vyriausybės darbai –  o ką jau kalbėti apie svarbiausius. 

Būtent tai ir pasakė I. Šimonytė savuoju svarbiausių darbų išvardijimu parodydama, kad jai ir valdantiesiems, kaip ir carinės Rusijos bei SSRS laikų Lietuvos administratoriams, lietuviai yra iš esmės mirusi arba kuo greičiau pašalintina iš valdžios akiračio tautelė. Kaip jau atvirai skelbiama šių dienų Lietuvoje, jie gali žengti šviesiu pažangos keliu tik atsisakydami savo etninės savasties ir kultūrinės bei politinės tapatybės. 

Dėl atgyvenų pernelyg stengtis neverta. Būtent tokia yra lietuviams I. Šimonytės pasiųstos žinios apie svarbiausius Vyriausybės nuveiktus darbus tikroji prasmė. Ji dalykiškai ir konceptualiai atskleista M. Markucko straipsnyje.


Susiję

Vytautas Radžvilas 3467038021524073475

Rašyti komentarą

5 komentarai

Anonimiškas rašė...

Šita, kritika mūsų šalies valdantiesiems yra labai rimtas įspėjimas mūsų tautos žmonėms tolesniam Lietuvos respublikos egzistąvimui, pasaulio žemėlapyje , taigi mūsų tautos žmonės turi labai gerai įsidėmėti, ką ruošia šita Landzbergistinė mūsų valdžios šaika, prieš Lietuvos nepriklausomybę, mes ęsame jau šitos šaikos vorątinklyje, iš kurio jau yra ir bus sunku išlysti, todėl, kad žmonės nieko negalvodami apie savo ąteitį, per visus tuos 33, metus negalvodami protingai, pririnko į seimą visokių kurmių iš tautos sąvartyno ir laikydami senus komunistų pąrtijos narius patyrė, didžiulius nuostolius savo tautos dąromai jų žąlai, išvogti bankai su žmonių uždirbtais pinigais, griaunama švietimo sistema, naikinami medicinos punktai kaimuose, , sunaikinta visa kelių infrastruktūra, o kas dėl to kaltas , tai visų pirma, kalta pati tautos visuomenė, leisdama viską išvogti, iššvaistyti pinigus be jokios kontrolės ir atsakingumo, kur yra bąnkų atsakomybė, jos nėra viską valdo dabartinė, Landzbergistų šaika daugiausia išvogusi pinigų ir dabar diriguojanti tiek prezidentui tiek ir visiems valdžios klerkams, nes pinigai valdo visą pasaulį, kurie vogė ir vągia dabar iš mūsų visų kišęnės, nėra niekada paviešinti, nei ant bažnyčių, nei ant gątvės namų sienų, kad jų nuotraukas matytų visi tautos žmonės, kas per tipęliai valdo mus, na aišku , juos mes pątys ir išsirinkome, kad jie mus valdytų, tai jie ir valdo viską griaudami iš pamatų, o mes visi , kurie juos rinkome, vis dar miegame ir laukiame, kad kažkas ateis ie už mus paaukos savogąlvas už savo tėvynės naikintojus, murie kaip skėrių pulkas apsėdęs valdo mus ir valdys tol, kol mūsų visa Avinų banda miegos ir lauks šviesesnio rytojaus ir teisingumo, bei ryžtingo ątsako jiems už padarytą žąlą visiems mums tautos žmonėms ir valstybei, valstybės ginti mes dar nepasiruošę ir ar dar sugebėsime ją ginti nuo šitos Landzbergistinės kurmių šaikos, kuri jau baigia Lietuvą nustekęnti, todėl mes ir ęsame su mažais atlyginimais duobėtais keliais,.didžiulėmis kainomis ir visokiomis bėdomis, kurias dąro šita begalvė valdžia, kuri nepaiso nei žmonių jiems reiškiamos nepasitęnkinimo bangos ir toliau griaudami viską jie meluoja, kad labai daug nuveikė tautos ląbui ir mūsų visų gerovei, taigi žmonės, prieš dabartinius rinkimus visi galvokime sveikai ir protingai kaip atsikratyti visų šitų kurmių, kurie rausia po mumis savo kėslus, kaip dar labiau nuskurdinti mus, nes mūsų valstybė neturi nei savo tikro prezidento, nei švarios vyriausybės, kuri gintų visos mūsų tautos žmonių gerovę, todėl mes pątys jau turime keltis ir išeiti į gatves prieš šitą visą mafijinę valdžią ir pasakyti jiems griežtą, ...ne už tautos skurdinimą ir žmonių vergovę... pensininkas...

Anonimiškas rašė...

Mintys geros ir aiškios, bet rašybos klaidų...

Anonimiškas rašė...

Visi juodi darbai , nusikaltimai varomi slapta , pasitelkia
nt anonimus...
Tik anonimas gali
šmeižti , meluoti ,
užsimaukšlinus patrioto kaukę

Anonimiškas rašė...

briedas kažkos...

Anonimiškas rašė...


Deja ne reidas…

item