2144 parašus surinkusi peticija dėl Rusijos paaukojimo įteikta Lietuvos vyskupams

Kovo 16 dieną Lietuvos vyskupų konferencijai įteikta 2060 Lietuvos tikinčiųjų, 39 kunigų ir 45 vienuolių pasirašyta peticija , prašanti vysk...

Kovo 16 dieną Lietuvos vyskupų konferencijai įteikta 2060 Lietuvos tikinčiųjų, 39 kunigų ir 45 vienuolių pasirašyta peticija, prašanti vyskupų paremti Ukrainos lotynų apeigų vyskupus, kurie išsiuntė popiežiui Pranciškui laišką su prašymu atlikti Rusijos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai aktą, kaip to Fatimoje prašė Švenčiausioji Mergelė Marija.

Sukurtoje peticijoje Lietuvos tikintieji ir dvasininkai paprašė šalies vyskupų išreikšti paramą Ukrainos vyskupų laiškui ir taip pat kreiptis į Šventąjį Tėvą dėl Rusijos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai tokiomis sąlygomis, kaip to prašė Dievo Motina. Parašų rinkimas truko 10 dienų, per šį laiką peticiją pasirašė daug Lietuvoje nusipelniusių ir žinomų dvasininkų bei pasauliečių, tarp kurių vysk. Jonas Kauneckas, Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, Ruklos įgulios kapelionas ir egzorcistas kun. Arnoldas Valkauskas, Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Gintaras Blužas, disidentas kun. Robertas Grigas, Vilniaus II dekanato dekanas kun. Ričardas Doveika, disidentas Petras Plumpa ir kt.


2022 m. kovo 2 dieną Ukrainos lotynų apeigų vyskupai kreipėsi į popiežių Pranciškų, prašydami konsekruoti Ukrainą ir Rusiją Nekaltajai Marijos Širdžiai. Savo laiške jie rašo: „Nuolankiai prašome Jūsų Šventenybę viešai atlikti Ukrainos ir Rusijos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai aktą, kaip Fatimoje prašė Švenčiausioji Mergelė.“ Būtent šiam kreipimuisi ir prašyta išreikšti palaikymą.

Peticija su parašais pristatyta Lietuvos vyskupų konferencijai, ją priėmė vysk. Arūnas Poniškaitis. Taip pat peticija išsiųsta apaštališkajam nuncijui Lietuvoje arkivysk. Petar Antun Rajič. Kreipiantis į nuncijų, nuolankiai paprašyta žinią apie Lietuvos tikinčiųjų ir dvasininkų kreipimąsi perduoti Šventajam Tėvui.

Peticijos parašų rinkimo laikui einant į pabaigą, kovo 15 dieną, pasirodė viltinga žinia iš Vatikano – paskelbta, kad popiežius Pranciškus kovo 25 dieną, per Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai dieną, paaukos Rusiją ir Ukrainą Nekaltajai Marijos Širdžiai. Skelbiama, kad paaukojimas įvyks 17.00 val. Šv. Petro bazilikoje ir tuo pat metu Fatimoje, kur bus popiežiaus siųstas kardinolas Konradas Krajewskis. Vis dėlto kol kas neišplatintas šio paaukojimo tekstas ir prie paaukojimo nepakviesti jungtis viso pasaulio vyskupai, kaip to aiškiai prašė Dievo Motina. Tai kelia pagrįstą rūpestį, ar aktas ir vėl bus atliktas ne taip, kaip prašyta Dievo Motinos, kaip kad buvo Pijaus XII ir Jono Pauliaus II atliktų paaukojimų atveju.

Kreipiantis į Lietuvos vyskupų konferenciją ir nuncijų, pabrėžta, kad peticiją pasirašiusieji yra susirūpinę ir meldžiasi, jog Šventasis Tėvas Rusijos paaukojimą atliktų kartu su visais pasaulio vyskupais, kaip to prašė Dievo Motina ir kaip tai prašyta atlikti Ukrainos vyskupų laiške. Vyskupų ir apaštališkojo nuncijaus nuolankiai paprašyta net ir jau pasirodžius   žiniai   apie   planuojamą   Rusijos   paaukojimą   vis   tiek   perduoti   Šventajam   Tėvui peticiją su prašymu pakviesti prie paaukojimo jungtis visus pasaulio vyskupus.

Vienam iš peticijos organizatorių Jurgiui Jonaičiui pristatant parašus buvo kalbėtąsi su vyskupu Arūnu Poniškaičiu. Šio pokalbio metu ir vėl pabrėžtas peticijos organizatorių rūpestis dėl to, kad popiežius, priešingai nei prašė Švenčiausioji Mergelė Marija, neketina paaukoti Rusijos kartu su visais pasaulio vyskupais ir pabrėžta, kad, peticijos organizatorių manymu, Švenčiausiosios Mergelės Marijos prašymas Rusijos paaukojimą atlikti kartu su visais pasaulio vyskupais turėtų būti priimtas klusniai, tiesiogiai ir be išvedžiojimų.

Peticijos organizatoriai prašė tai apsvarstyti Lietuvos vyskupų konferencijoje: Dievo Motinos žodžiai dėl to, kad Rusiją paaukoti reikia popiežiui su visais pasaulio vyskupais, buvo labai aiškūs ir konkretūs, o pati sesuo Liucija, kuriai šis prašymas buvo apreikštas, 1930 m. savo nuodėmklausiui kun. Gonçalvesui rašė: „Gerasis Dievas pažada nutraukti persekiojimus Rusijoje, jeigu Šventasis Tėvas panorės įsakyti katalikiško pasaulio vyskupams, kad kartu su juo įvykdytų IŠKILMINGĄ ir VIEŠĄ [...] aktą.“ Būtent todėl paprašyta paraginti Šventąjį Tėvą Rusijos paaukojimą atlikti tiksliai taip, kaip to prašė Švenčiausioji Mergelė Marija.

Organizatoriai laukia oficialaus Lietuvos vyskupų konferencijos ir apaštališkojo nuncijaus arkivysk. Petar Antun Rajič atsakymo ir meldžiasi už Šventąjį Tėvą, teisingą Rusijos paaukojimą Nekaltajai Marijos Širdžiai ir Rusijos atsivertimą.

Susiję

Religija 6090769915823422951
item