Vytautas Radžvilas. LVŽS patriotiškumo klausimu

Autorius yra filosofas, VU profesorius, Nacionalinio susivienijimo pirmininkas Parašyti šias pastabas paskatino V. Vižinio straipsnis apie ...

Autorius yra filosofas, VU profesorius, Nacionalinio susivienijimo pirmininkas

Parašyti šias pastabas paskatino V. Vižinio straipsnis apie LVŽS būklę ir ateitį. Autorius išsako ne vieną pagrįstą įžvalgą. Jo prognozė, kad LVŽS nesunyks, atrodo įtikinama. Vis dėlto akivaizdu, kad iš partijos išsilakstant prieš 2016 m. Seimo rinkimus į ją suplūdusiems karjeristams, prisiplakėliams ir perėjūnams ji sparčiai ir smarkiai silpsta. Tai nėra ir negali būti vien jos narių ir rėmėjų rūpestis kai virš Lietuvos pakibo visas egzistencinių pavojų debesynas. Jis atrodo taip grėsmingai, kad aiškinant LVŽS užklupusios krizės priežastis ir vertinant tautos ir valstybės padėtį bei perspektyvas klysti jau yra neleistina prabanga. Šios pastabos yra sausas ir politologinis žvilgsnis į minėto straipsnio autoriaus apmąstymus.

Jų šerdis neabejotinai yra ši pastraipa: „Daugelio rinkėjų atmintyje „valstiečių“ valdžia tapo pirmąja, kuriai rūpėjo žmonės. Taip. Pirmoji, kuriai rūpėjo ne tik būti valdžioje, ne lankstytis ES. Prie kurios stabtelėjo nacionalinio tapatumo tirpsmas, kuri neapsimestinai skyrė dėmesio šeimoms ar gyvenantiems skurdžiai. Dabar daugelis net nepastebi, jog gyvename viešoje taikoje su lenkais. Paprastai dėkingi rinkėjai turi gilią atmintį, kuri atsigamina priėjus prie balsadėžės. Todėl esu tikras „valstiečiai“ po ilgai trukusių nesėkmių grįš į stabilų savo kelią. Tačiau negaliu slėpti savo nusivylimo – „valstiečiai“ vargiai kada nors dominuos politiniame lauke. „Valstiečiai“ – pirmoji partija išraususi tradicinių vertybių (šeimos ir tautinės tapatybės) apkasus – silpnėjant politinei galiai jau galės tik gintis.“

Labai gaila, bet šioje pastraipoje suminėtos LVŽS dorybės ir nuopelnai yra smarkiai pervertinami. Todėl lieka neaiški tikroji priežastis, dėl kurios partija po rinkimų pateko į ją persekiojančių nesėkmių ruožą. Toji priežastis darosi ypač akivaizdi lyginant LVŽS su Laisvės partija. Didžioji LVŽS silpnybė yra ta, kad ši politinė organizacija buvo ir tebėra „praktiškų“ arba „ūkiškų“ į politiką atėjusių žmonių sambūris, taip ir nesugebėjęs tapti politiškai brandžia, aiškią ideologiją turinčia ir ja nuosekliai besivadovaujančia partija. 

Nėra nė mažiausių abejonių, kad LVŽS netrūksta narių, nuoširdžiai išpažįstančių prigimtinės šeimos, krikščioniškas ir tautines vertybes, iš tiesų trokštančių, kad lietuviai su jų kalba ir kultūra, kaip ir jų sukurta valstybė, neišnyktų ir gyvuotų amžiais. Tačiau tokios vertybės ir nuostatos savaime nėra politinės tautinės ir valstybinės sąmonės požymis. Jos veikiau yra tik etnokultūrinės savimonės ir ja grindžiamo patriotizmo išraiškos, kurių nepakanka kurti ir išsaugoti suvereniai nacionalinei valstybei. Šią tiesą visiškai patvirtina ketverius metus trukęs LVŽS valdymas. Būdami valdžioje „valstiečiai“ net nemėgino daryti gyvybiškai svarbių žingsnių, kuriuos, kaip savaime suprantamus, iš karto ir nedvejodama turėtų padaryti bet kuri tvirtai ir nuosekliai nacionalinio valstybingumo idėja besivadovaujanti politinė jėga.

Pirmasis LVŽS žingsnis turėjo būti nedelsiant atšaukti „globalios Lietuvos“ viziją ir ja grindžiamą Lietuvos pažangos strategiją, kuri yra ne kas kita, o lietuvių tautos ir valstybės „savanoriško“ susinaikinimo filosofija. Oficialiu valstybiniu lygmeniu atsisakius globalistinės Lietuvos savižudybės ideologijos būtų radęsi prielaidos ryžtingai stabdyti masinę antilietuviškų ir antivalstybinių idėjų sklaidą ir propagandą visose viešojo gyvenimo srityse. LVŽS būtų įgijusi tvirtą politinį ir teisinį pagrindą užkardyti antivalstybinės ardomosios veiklos židiniu tapusio vadinamojo Nacionalinio transliuotojo (LRT) tiražuojamas neokomunistinę genderizmo ir multikultūralizmo bei neoliberalistinę valstybės turto išparceliavimo ideologiją propaguojančias laidas ir jo portale skelbiamus analogiško pobūdžio bei turinio tekstus. Kuo skubiausiai derėjo atgaivinti seniausiai numarintą tautinės mokyklos idėją ir iš pagrindų pertvarkyti bendrojo lavinimo mokyklų programas. Buvo galima ir reikėjo siekti, kad Lietuvos mokykla liautųsi ,,gaminti“ tik ir svajojančius kuo greičiau sprukti iš Tėvynės bastūnus – „žmogiškuosius išteklius“ globaliai darbo rinkai  – ir pradėtų ugdyti sąmoningus šalies piliečius ir patriotus, pasiryžusius dirbti savo tautai ir valstybei. Tačiau nieko nebuvo padaryta. Priešingai, beveik visą LVŽS valdymo laikotarpį   jaunosios lietuvių kartos ugdymo politines gaires brėžė S. Skvernelio vyriausybės ministrė J. Petrauskienė – radikaliai antitautinių pažiūrų kosmopolitė ir fanatiškai neoliberalias šios srities „reformas“ vykdžiusio A. Kubiliaus komandos nario G. Steponavičiaus ištikima sekėja ir parankinė. 

Taip pat valdant būtent LVŽS vyriausybei buvo įvykdyta liūdnai pagarsėjusi D. Šakalienės inicijuota „Matuko“, arba vaiko teisių apsaugos, „reforma“, tapusi dideliu žingsniu Lietuvai primetant liberalkomunistinę genderizmo ideologiją. Tie patys ,,valstiečiai“ tikrai nestojo mūru, kai buvo ratifikuotas Migracijos paktas, kurio karčių vaisių negeras kvapas iš pat pradžių tvyrojo ore ir buvo nesunkiai jaučiamas, o dabar Lietuvai tenka srėbti šio avantiūriško ir išdavikiško žingsnio padarinius. Ne kas kitas, o LVŽS vyriausybė, praėjus vos pusmečiui nuo jos darbo pradžios, galutinai įteisino ankstesnės vyriausybės liberalizuoto Darbo kodekso pataisas. Ši vyriausybė tęsė ištisus dešimtmečius vykdytą neoliberalią mokesčių politiką ir nesiryžo nors kiek drąsiau pertvarkyti mokesčių sistemos didesnio progresyvumo linkme. Valdant tarsi protautiškiems „valstiečiams“ taip ir liko neišspręsti tik tvirtesnės politinės valios reikalavę asmenvardžių rašybos oficialiuose dokumentuose bei Lukiškių aikštės sutvarkymo klausimai.

Todėl būtina itin tiksliai ideologiniu ir politiniu požiūriu apibūdinti LVŽS ir jos valdymo laikotarpiu vykdytą vidaus bei užsienio politiką. Ši partija pasirodė esanti tipiška sisteminė neoliberali Lietuvos partija. Ji valdė šalį ne kaip lietuvių politinės tautos reprezentantė ir jos gyvybinių interesų gynėja. Iš tikrųjų „valstiečiai“ taip pat elgėsi ir veikė kaip pusiau kolonijinės teritorijos administratoriai ir uoliai tarnavo transnacionalinio ir stambiojo vietos kapitalo interesams. Tačiau būta ir stilistinių bei taktinių tokios valdysenos skirtumų nuo ypač atvirai proglobalistinio iki tol buvusio kitų partijų ir dabartinės koalicijos valdymo. LVŽS iš esmės yra etnokosmopolitinė politinė jėga. Kitaip negu antilietuviškumą atvirai demonstruojančios kitos nomenklatūrinės partijos, ji stengiasi susikurti protautinės politinės jėgos įvaizdį maskuodama savo kosmopolitiškumą etnokultūrine retorika ir įvairiomis etnografinio tautiškumo dekoracijomis. Taip pat nekelia abejonių, kad LVŽS stengėsi švelninti jos vyriausybės vykdytos neoliberalios ekonominės ir socialinės politikos padarinius remdama vargingiausius gyventojų sluoksnius. Tačiau tai buvo daroma ne iš esmės keičiant minėtą politiką ir siekiant proporcingesnio turtingiausiųjų indėlio į tautos ir valstybės gerovę, bet pirmiausia ir taip menkos viduriniosios klasės sąskaita.

Čia paminėti ir kiti būtini darbai nebuvo padaryti, nes juos atlikti buvo įmanoma tik turint geležinę politinę valią. LVŽS jos neturėjo ir taip pat lankstėsi ES ir kitoms globalioms galioms. Jeigu ši partija iš tiesų būtų nesilanksčiusi, ji būtų elgusis kaip Lenkijos ar Vengrijos valdžios, kurių pavyzdžiu buvo bijomasi ir net nemėginta sekti. Tokia yra tiesa žvelgiant į LVŽS valdymą objektyviu žvilgsniu. Būtina sąlyga stipriai politinei valiai rastis yra suformuoti aiškią tautinio tapatumo ir nacionalinio valstybingumo ideologija ir ja nuosekliai vadovautis politinėje veikloje ir valdant valstybę. Nėra abejonių, kad kadencijos pradžioje iškėlęs iniciatyvą aprūpinti Lietuvos mokinius tautiniais drabužiais LVŽS pirmininkas parodė suprantąs, kaip svarbu nuo mažumės ugdyti būsimųjų piliečių tautinę jauseną. Tačiau pati savaime, netapusi politinės tautinės ir valstybinės sąmonės formavimo programos dalimi, tokia jausena yra pasmerkta niekada neperžengti etnokultūrinio patriotizmo lygmens ir peraugti į sąmoningą ir brandų tautinį ir valstybinį patriotizmą, kuris yra būtina Lietuvos išsaugojimo ir išlikimo sąlyga.

Lietuvą naikinančios globalistinės užsienio ir vidaus jėgos kryptingai vykdo liberalkomunistine ideologija grindžiamą politinę programą. Jos tikslai yra aiškiai įvardyti: iš pamatų sugriauti prigimtinę šeimą, krikščionybę, tautą ir nacionalinę valstybę. Atsispirti šiems siekiams įmanoma tik minėtai ideologijai priešstatant tokią pat nuoseklią tautos ir valstybės kūrimo ideologiją ir valingai vykdant iš jos kylančią nacionalinio atgimimo ir valstybės politinio suvereniteto susigrąžinimo programą. Dabartinė LVŽS bent jau kol kas nėra pasiruošusi ir neįstengtų spręsti tokio sudėtingo ir sunkaus uždavinio. Teigdamas, kad ši partija yra vienintelė tradicines vertybes ginanti politinė jėga, jos pirmininkas šiuo atžvilgiu klysta ir pervertina „valstiečių“ galimybes. Tai reikia pasakyti atvirai ir tiesiai, nes patriotiška Lietuvos visuomenės dalis ir taip per ilgai gyvena jai peršamomis iliuzijomis.

O patriotizmo pradmenys LVŽS iš tiesų lengvai įžvelgiami. Belieka palinkėti kantriai dirbti ir auginti bei stiprinti šiuos pradus.Susiję

Vytautas Radžvilas 2477548305597331072

Rašyti komentarą

 1. Iš šalies2021-12-13 17:00

  Manau, kad profesorius teisus, bet...Lansbergio, Šmilytės, Skvernelio, Armonaitės vadovaujami globalistai/liberalai LVŽS vadina "radikalais", suprask, gina šeimos, o tai yra ir Lietuvos valstybės pagrindus. Profesorius juos kritikuoja, kad jie per silpni ir nieko nenuveikę Lietuvos gerovei. O man kyla klausimai: o kokia partija Lietuvos labui nuveikė daugiau? O ar LVŽS seime turėjo daugumą? Ar jiems nei kiek netrukdė lansbergiui tarnaujanti žiniasklaida? Ar jie galėjo priimti savo nuožiūra norimus įstatymus? Atsakymai - ne.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Iš šalies 22021-12-13 17:10

  Komentaras 2. Na sakykim, kad šį profesoriaus straipsnį LVŽS palaikytojai perskaitys ir bus įtikinti, kad LVŽS ne patriotiška, per silpna, per prastai dirbanti ir t.t. Kur du mušasi, trečias laimi. Į seimą ir vėl sugužės globalistai-liberastai -- pribaigti lietuviškosios Lietuvos. Ir dėl to liūdna. Juk pokyčiams reikia vienybės, sutarimo, daugumos, kompromisų... Deja, patriotinės jėgos turi perdaug vadukų, perdaug grupelių, perdaug užsispyrimo... Rinkėjai išskaidomi ir NIEKADA neturi savo atstovų seime. Ir tai tragedija-- Lietuvos ir mūsų visų. Ir šis straipsnis iliustruoja šią tragediją. Paklupdyti, pakišti koją partijai, kuri NĖRA tobula, padedant laimėti anti lietuviškoms partijoms.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Iš šalies 32021-12-13 17:22

  Ir dar viena tragedija, tai profesoriaus atvira kova prieš į užsienį išvykusius lietuvius. Šią kovą profesorius tęsia ne vienus metus. Nemanau ir niekada nemanysiu, kad lietuvis, Lietuvos pilietis, laikinai, gyvenantis užsienyje Lietuvai yra mažiau naudingas, negu, Lietuvos antrąją pilietybę įgijęs nelegalaus imigrantas ir jo plati giminė. Valdžios žmonės turėtų sukti galvas ir kurti planus, kaip užsienyje, gyvenančius lietuvius, pajungti Lietuvos valstybės stiprinimui ir kūrimui. Profesoriaus pastoviai transliuojama mintis, kad išeiviai yra Lietuvai nereikalingi... yra Lietuvos priešai... -- niekam neduoda naudos, išskyrus Lietuvos priešus. Sunku patikėti partijos nuoširdžiu rūpesčiu Lietuva, kai lengva ranka nurašinėjami tūkstančiai lietuvių. Sunku patikėti partijos išmintimi, žinant, kad dauguma Lietuvos žmonių pasisakė už "dvigubą" Lietuvos pilietybę referendumo metu. Man atrodo, kad toks užsispyrimas dėl nenoro išsaugoti lietuviškuosius Lietuvos piliečius, šiai partijai NIEKADA NEatvers durų į seimą, taigi, niekada nesuteiks galimybės net pabandyti gelbėti lietuviškąją Lietuvą, priimant teisingus sprendimus.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Na dauguma nepasisakė referendume, nes jame dauguma ir nedalyvavo, todėl jis ir neįvyko. Naudingas, nenaudingas...bet tas, išnešęs kudašių, sunkiu laiku savaip išdavė savo tėvynę dėl skalsesnės duonos pasirinkęs svetimą saulę. Panašiai karo metu pasirinkdavo tarnauti fašistams, pokariu komunistams- pavyzdys ir Adamkus, arba Grybauskaitė- Magnolija iki paskutiniųjų tarnavusi Burokevičiui ir, vualia, po to KGBisto Dėdulės dėka tapusi super patriotė- toks jau tas gyvenimas, toks lietuvis.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2021-12-14 12:34

   > IŠ ŠALIES: LAIKINAI gyvenantis ir tos šalies pilietybę LAIKINAI PANAUDAI paėmęs? Gyvenantis toje šalyje, iš kurios daugiau naudos išmelžti gali? Tam ir reikalinga DVEJOPA pilietybė - vieną jos veidą atgręžia Lietuvai, kai tai JAM naudinga, kitą - anai šaliai, kai reikia jos gundančia nauda pasinaudoti. Kaip ir anų laikų ,,mokantys gyventi". O jei sugebėsime Lietuvoje sutvarkyti viską, kaip šimtmečius savo santvarką kūrusios tautos, tada gal ir jie sugrįš NAUDOTIS Lietuva.

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2021-12-13 21:42

  Kokioje EP frakcijoje darbuojasi LVŽS deleguoti europarlamentarai? Atsakymas parodytų jų "orientaciją".

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2021-12-13 22:06

  Edvardai, referendumas "neįvyko", nes jame nedalyvavo visi sąrašuose esantys. Kad referendumas pasisektų, reikia, kad už pasiųlymą balsuotų 2/3 sąrašuose esančių. Tokiomis sąlygomis referendumu niekada nelaimės jokiuo klausimu. Bet dauguma BALSAVUSIŲJŲ pasisakė už galimybę išlaikyti Lietuvos pilietybę./// Taip, gali sakyti, kad tie "sunkiu" (tas laikas atrodo vis dar tęsiasi) išdavė.. išnešė kudašių, bet....jie paliko savo tau, Edvardai, darbo vietą. Jie niekaip tavęs asmeniškai nenuskriaudė. Jiems išvažiavus tavęs valdyti NEpradėjo okupantai. Bet kodėl jų tu, Edvardai, taip nekenti... negali jiems atleisti jų pasirinkimo... negali su jais kalbėtis, tartis VARDANT TOS LIETUVOS? Jeigu tu tikrai negali atleisti ir tartis su lietuviu, tai... gal vienintelis kelias belieka palinkėti tau sėkmės integruojant nelegalus, kurie NEsusitepe nei su fašistais, nei su komunistais.Ir jeigu tik toks kelias likęs, tai tavo patriotizmas, tavo meilė gimtinei, tavo pasirinktas kelias yra apgailėtini, nes veda tiesiai į Lietuvos sunaikinimą. Netiki šiandien? Patikėsi rytoj, kai tavo duktė, priėmusi musulmonišką tikėjimą susisuks į skarą, garbindama Alachą. O tu galėsi didžiuotis, kad niekada neišdavei savo principų ir visada niekinai "negrįžtamai" sugadintus tautiečius, kurie išvažiavo, atvažiavo, nuvažiavo, pervažiavo...

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2021-12-13 22:06

  Daug tiesos profesoriaus tekste. Bet tas prokuroro tonas... Atleiskit. Jeigu išties NS rūpėtų Lietuva, tai vertėtų galvoti apie PLATŲ KOALICINĮ FRONTĄ - įvairių politinių jėgų, įskaitant ir tuos pačius "valstiečius" apsijungimą bent jau kokių 5 esminių skaudžiausių problemų pagrindu. Kol šito nėra, tai tokie profesoriaus tekstai tėra politinės krokodilo ašaros ir ne daugiau. Deja.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2021-12-14 13:34

   Gaila, nebeprisimenu tiksliai, berods, Odesos žd. anekdoto, todėl perteiksiu esmę, o įvykių eigą išgalvosiu: religingas ž. žino, kad jiems jų Dievas visada padės, nepaliks nelaimėje. Taip atsitiko, kad sudužo valtis, kuria jis su kaimynu plaukė, ir jis ėmė skęsti. Gerai plaukęs kaimynas norėjo jam padėti išplaukti, bet religingasis atsisakė, nes jam... Dievas padės. Kaimynas pamatė pro šalį plaukiantį rąstą, ragina apsikabinti tą rąstą, o ž. atšauna. jog jam Dievas padės. Į upę įbrido dramblys, jis galėjo ant jo užsiropšti, bet irgi kategoriškai atsisakė ir galiausiai nuburbuliavo. Aname Pasaulyje atsidūręs prieš Dievą, ž. puolė Jam priekaištauti: ,,Tu mokei, kad Tavimi pasikliautume, kad nepaliksi be pagalbos, bet palikai!" O tada Dievas jam ir sako: ,,Aš įsodinau kaimyną tau į valtį, kad vienas neplauktum, kad tau padėtų, kai skęsi; aš rąstą įverčiau į upę, kad jį apsikabinęs išplauktum; aš dramblius nukreipiau praustis į tą vietą, kur skendai. Bet tau niekas netiko, tau būtinai aš asmeniškai turėjau prisistatyti?! Tai ir krimsk savo pasipūtimo vaisių."
   Esama partijos situacija primena būtent anekdoto skęstantįjį. Užuot džiaugęsi, jog savo pagalbą siūlo turintieji ir vienokio, ir kitokio PRAKTINIO darbo patirties (ko nemoka TEORETIKAI), atsisako jos, tartum tie kėsintųsi konkuruoti! Bet tie to tiesiog negali, nes jų veiklos sritis būtų kita, nes šviečiamajam darbui, kurį atlieka V.R. su savo komanda, NIEKAS PRILYGTI NEGALI. NIE-KAS! Tačiau būtina turėti omenyje, jog TOKIO AUKŠTO LYGIO straipsniai skaitomi MAŽUMOS. Pasinaudojus koalicijos partnerių patirtimi bendrauti su plačiosiomis masėmis, jų pagalba, partijos branduolio mintis galima sėkmingiau ir plačiau platinti, pritraukti gerokai daugiau šalininkų, ar net naujų partijos narių. Pagaliau koalicija - ne bažnytinė santuoka. Ją galima nutraukti, jei bendradarbiavimas nesiseks.

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2021-12-13 23:56

  Jau kam kam kaltinti kitus neveiklumu, bet tik ne Radžvilo firmai. Nacionalinis Susivienijimas, užuot pats ėmęsis racionalios ir pragmatinės veiklos, tik skaičiuoja svetimas nuodėmes ir svetimus pinigus.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2021-12-14 13:37

   Dėl svetimų pinigų - kai tai įvairiu gudravimu iš valstybės iždo pasisavinti pinigai, tai nėra doru darbu uždirbti pinigai.

   Panaikinti
 8. Anonimo komentaras (12-14) pataikė tiksliai į dešimtuką. Taip. Taip. Taip. Iš šalies žiūrint, atrodo, patriotiškos jėgos galėtų susivienyti po Lietuvos vėliava, siekiant, kad bet kokiuose sprendimuose Lietuvos interesai (ar tai būtų laisvė, tradicijos, kultūra, ekonominė gerovė) būtų iškelti į pirmą vietą. Viskas. Globalistai-liberalai puikiai sutaria, susivieniję po globalizmo ideologijos vėliava.~~~~ O blusinėtis, kad LVŽS kažko nepadarė, kažką padarė netaip, tai...tragiškas užsiėmimas. Žinant, kad klaidų nedaro tik tie, kurie NIEKO nedaro...kad tik stipri komanda, turinti stiprų palaikymą gali kažką pasiekti. Matant LVŽS šiandien, aišku, kaip dieną, kad toje partijoje buvo prisiglaudę visokiausio plauko liberalai, globalistai, kurie tik pasinaudojo LVŽS prisiirti prie valdžios lovio, o atsiradus progai, nuplaukė toliau link kitų partijų, kad nenutoltų perdaug nuo to lovio. Gaila, kad patriotinės jėgos to nepajėgia įžiūrėti... ar jiems tai nesvarbu...-- nenori vienytis VARDANT TOS LIETUVOS.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Atsakymas anti-lietuviui 12021-12-15 18:32

  Šis komentaras gal Edvardui, kuris savo komentare kaltina išeivius žiūrint "dvigubos" naudos. Man atrodo, kad tokia smerkimo logika yra paviršutiniška. Ar jūs žinote žmonių, kurie gyvena ir dirba, nežiūrėdami sau jokios naudos? Ar jūs pats dirbate, atsisakydamas atlyginimo, ar nemokamo mokslo? Ar Lietuva, įstotodama į ES ir sutikdama, kad ES įstatymai bus viršesni už Lietuvos, nežiūrėjo savo naudos? Ar lietuvio savo pinigo atsisakymas, sutikimas Lietuvos žemę parduoti užsienio piliečiams... nelegalų apgyvendinimas Lietuvoje... --- paremti norų išlaikyti Lietuvos suverinitetą ir savarankiškumą? Nekaltinu. Bet reikėtų pripažinti, kad LIETUVOJE GYVENANČIAM LIETUVIUI YRA IRGI NESVETIMAS NORAS PRISITAIKYTI, PATAIKAUTI, ŽIŪRĖTI SAU NAUDOS. Ir, jeigu taip, tai.... ar tikrai užsienyje, bandantis prisitaikyti ir kuo geriau įsitaisyti lietuvis yra toks jau skirtingas nuo Lietuvoje gyvenančio lietuvio??? Ar gražėjančia, ekonomiškai stiprėjančia Lietuva nesinaudoja labiausiai tie, kurie Lietuvoje gyvena? Ar tie sugrįžtantys iš užsienio lietuviai, išgražėjusioje ir ekonomiškai sustiprėjusioje Lietuvoje kažką (namus, mašinas, darbus)gaus nemokamai, tokiuo būdu nuskriausdami čia gyvenančius? Ne. Todėl teigiu, kad jūsų nusiteikimas kovoti prieš tautiečius yra nesąmoningas, suformuotas Lietuvos priešų: globalistų-liberalų-marksistų, kurių valdymo būdas visada buvo: skaldyk, kiršink, menkink.... ir valdyk.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Atsakymas - anti-lietuviui 22021-12-15 18:42

  Na sakykim, kad lietuvis užsienyje, prisiklausęs jūsų propagandos, NEims gyvenamos vietos pilietybės. Jis net negyvens vienoje šalyje pakankamai ilgai, kad įgytų teisę gauti gyvenamos vietos pilietybę. Jis klajos po pasaulį, neužsidirbs pensijos ir sulaukęs senatvės ar invalidumo sugrįž į Lietuvą, pareikalauti Lietuvos išlaikymo. Ar tikrai tavo tikslas ir didžiausias noras yra pasirūpinti tokių Lietuvos piliečių, kurie į Lietuvos biudžetą nemokėjo pinigų, sočia senatve? Ar tikrai? Nemanau. Bet, kovodamas ir įtikinėdamas, kad užsienyje, gyvenantys Lietuvos piliečiai nepriimtų gyvenamos vietos pilietybės, tu to sieki. Ar šios tavo svajonės įgyvendinimas (lietuviai neturi "dvigubos" pilietybės) prisidės prie Lietuvos klestėjimo?/// Žinau, kad geriausiai būtų, jeigu lietuviai, Lietuvos piliečiai, gyventų ir dirbtų Lietuvoje, bet... turime gyventi realybėje, o ne norimoje, išsvajotoje, idealioje, bet NErealioje kasdienybėje.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Atsakymas -32021-12-15 19:09

  Ir paskutinis šūsnis klausimų. O kodėl jus nepajėgiat džiaugtis visais lietuvio pasiekimais užsienyje. (Džiaugsmas juk nieko nekainuoja jums). Sakykim išvažiavęs lietuvis baigė papildomus mokslus; gavo gerą darbą; uždirba daug pinigų; aktyviai dalyvauja vietinėje lietuviškoje veikloje; įgyja gyvenamos vietos pilietybę ir tampa pilnateisiu gyventoju; auklėja, mokina ir lavina savo vaikus Lietuvos patriotine dvasia; IR NORI IŠLIKTI LIETUVOS PILIEČIU, IŠPILDYDAMAS VISAS LIETUVOS PILIEČIO PAREIGAS, KURIŲ IŠ JO REIKALAUJA LIETUVA. Viskas. Lietuvai tas žmogus buvo ir tebėra LIETUVOS PILIETIS. Lietuvai net neturėtų rūpėt, ką jis dar įgyjo, gyvenamas užsienyje. Kol jis neatsisakė Lietuvos pilietybės, tol jisai "viengubinis" Lietuvos pilietis. Viskas. Man atrodo, kad tik žmogus gali nuspręsti ar jis nori ir gali įsipareigoti dviems šalims ir, turėdamas 'dvigubą naudą" ar jis gali atlikti dvigubas pareigas, įsipareigojimus dviem valstybėms. Sprendimas labai paprastas. Jeigu pilietis nevykdo savo piliečio pareigų, kurias nustato valstybė, tada iš jo pilietybė gali būti atimta. Paprasta, ar - ne? Be jokio smerkimo, moralizavimo, gėdinimo, išdaviko etikėčių klijavimo... problema išspręsta. Deja, dabartinis politikiavimas, kai pati valstybė savo rankomis naikina tūkstančius lietuviakalbių savo piliečių yra primesta Lietuvos priešų ir VEDA TIK Į SUSINAIKINIMĄ. Pvz. paimkite šiuos metus. Lietuvos pilietybė buvo panaikinta tūkstančiams lietuviakalbių Lietuvos piliečių, o į jų vietą atgabenta tūkstančiai nelegalų, kuriems bus suteikta dvibuba (antroji) Lietuvos pilietybė, neprašant atsisakyti prigimtinės pilietybės. Po kelių metų, pradėjus įgyvendinti giminių susijungimo politiką, šie imigrantų skaičiai padidės dešimtimis kartų. Turint omenyje, kad musulmonų šeimos yra labai gausios---greitoje ateityje Lietuvos piliečių daugumą sudarys NEBE lietuviai. Štai ir viskas. Jūs, gyvenantys Lietuvoje, renkate savo bendraminčius atstovus į seimą, kurie jūsų vardu daro sprendimus... taip, kad prie Lietuvos laidojimo būsime prisidėje visi, tiek, gyvenantys Lietuvoje, tiek nupilietinti lietuviai užsienyje. Mūsų vaikai ir anūkai svarstys, kokios buvo pagrindinės priežastys, sunaikinusios LIETUVIŠKĄJĄ, KRIKŠČIONIŠKĄJĄ Lietuvą? Ar pagrindinės priešastys bus nurodomos: pavydas, valdžios manipuliavimas žmonėmis, globalizmo ideologija -neapykantos kurstymas tautiečiams; tarpusavio nesutarimai, truparegiškumas --- buvo sudedamosios dalys paskutinio lietuviakalbio lietuvio išnykimui.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Anonimiškas2021-12-16 00:31

  Lietuviškumo klausimu: 'kad lietuviai su jų kalba ir kultūra' -> 'kad lietuviai su SAVO kalba ir kultūra'

  AtsakytiPanaikinti
 13. Anonimiškas2021-12-16 18:44

  Lietuvis iš kurio atimta Lietuvos pilietybė ir atimta teisė įtakoti Lietuvos likimą, nebegali savo komentaruose vartoti "mano, savo, mūsų..." Jis "savo" politikų jau yra paverstas pašaliečiu, kuris gali iš šalies tik komentuoti aptarti lietuvių "jų" [nebe savo] problemas. Ir tai yra tikra tragedija.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2021-12-16 21:35

   Pilietybė atimta? Neprisimenu, kad ji kam iš lietuvių buvo atimta? Nebent patys jos atsisako, kitai šaliai ištikimybę prisiekdami ir jos pilietybę savo pačių valia prisiimdami. Pilietybė - ne haremas, negali aplaidžiai į šį klausimą žiūrėti, kai šalia tavęs Kremlius-,,brolelis", susirenkantis visas įmanomas pilietybes ir veikiantis ne tik iš Maskvos, bet ir iš Vakarų šalių. ...

   Panaikinti
  2. "Anonimiškas 2021-12-16 21:35" - LABAI geras komentaras, bet "bjeuribes atima pilietibia ir naikina lietuvius" demagogiją kaip užsikirtę kartojantys veikėjai argumentų negirdi. ;)

   Panaikinti
 14. Anonimiškas2021-12-17 09:40

  Niekas jos neatsisako, ją atima labai "protingi" politikai gavus kitos šalies pilietybę. Nedaug šalių taip daro, tai ką, kitos šalys kvailesnės saugodamos savo piliečius?

  AtsakytiPanaikinti
 15. Anonimiškas2021-12-17 22:02

  Kažinkavičiui klausimas. Kur tie jūsų argumentai pateikti? Ar kad Maskva šalia Lietuvos? Faktas yra Lietuvos valdžia ATIMA Lietuvos pilietybę iš Lietuvos piliečių, jiems priėmus gyvenamos vietos pilietybę. Jokio Lietuvos pilietybės atsisakymo (nei žodinio, nei rašytinio) nereikia. Faktas. Niekas nesako, kad pilietybė yra haremas. Pasidomėkite Latvijos pilietybės įstatymu. Jie gyvena šalia Maskvos, jų piliečių didžiulę dalį sudaro rusiakalbiai, bet... latviai, NEatiminėja Latvijos pilietybės iš savo piliečių jiems priėmus užsienyje gyvenamos vietos pilietybę. Nei latviai išnyko, nei Maskva juos užkariavo, nei nelegalų tūkstančius prisigabeno. Taigi, ponas Kažinavičiau čia yra faktai ir argumentai, kurių jūs NEnorite girdėti ar suprasti. Bet neišmeskite iš argumentų arsenalo ir fakto, kad jūs savo valia priėmėte antrąją ES pilietybę, jūs savo laisva valia atsisakėte lietuviškų pinigų ir nutarėte pardavinėti užsienio piliečiams Lietuvos žemę iš varžytinių, jūs savo laisva atsigabenote į Lietuvą 4 tūkstančių nelegalų ir.... jūs laisva valia nakinate Lietuvą visu greičiu. Ir kaip ten bebuvę, aš jums lietuviškai ir be klaidų linkiu kol kas LIETUVIŠKAI, ramių ir linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų. Tegu mano argumentai būna klaidingi... būkite teisus ir teisingas... vardant tos Lietuvos.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "Faktas yra Lietuvos valdžia ATIMA Lietuvos pilietybę iš Lietuvos piliečių, jiems priėmus gyvenamos vietos pilietybę." - Nea - jie PASIRENKA svetimos valstybės pilietybę VIETOJ savos. NIEKAS jų neverčia. Tai pirma. Antra, jie BET KADA gali susigrąžinti Lietuvos pilietybę, atsisakydami svetimos. Tai irgi jų PASIRINKIMAS. Atmetus visus išvedžiojimus, FAKTAS yra, kad jiems paprasčiausiai asmeniškai PATOGIAU gyventi su dviem (ar dar daugiau) pasais (nes gali naudotis piliečio PRIVILEGIJOMIS, pagal norą rinkdamiesi, ar apsimoka vykdyti PAREIGAS), o mojavimas patriotizmo vėliava yra banali demagogija patikliems žmogeliams kvailinti.
   "Bet neišmeskite iš argumentų arsenalo ir fakto, kad jūs savo valia priėmėte antrąją ES pilietybę, jūs savo laisva valia atsisakėte lietuviškų pinigų ir nutarėte pardavinėti užsienio piliečiams Lietuvos žemę iš varžytinių, jūs savo laisva atsigabenote į Lietuvą 4 tūkstančių nelegalų ir.... jūs laisva valia nakinate Lietuvą visu greičiu." - o DAR ko nors kvailesnio nepavyko sugalvoti? Pagal tamstelės "logiką" aš "laisva valia pasirinkau" sovietų sajūzo pilietybę ir rublį. :)
   Tamstelės žiniai, aš balsavau PRIEŠ stojimą į eurosajūzą, buvau ir tebesu KATEGORIŠKAI PRIEŠ nacionalinės valiutos naikinimą bei eurorublio įvedimą ir rinkau parašus Žemės referendume, tad ATSIKNISKIT su tokiais "faktais". O dėl nelegalų - NIEKAD nebalsavau ir nebalsuosiu už tuos nelegalus čia parsikvietusius konservatnykus - o štai ar tamstelė nėra Anūko ir Ko. šutvės rinkėjas, SMARKIAI abejočiau, nes globalizmo "stūmimas", prisidengiant pseudopatriotiška retorika, yra jų mėgiama taktika. ;)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2021-12-22 12:44

   Kažink, visi žino, kad esi Kremliaus šunsnukis, tad tavo darbas prieš Lietuvą ir Kremliaus naudai nieko čia nenustebina.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2021-12-23 23:11

   Oho, kokie rusų trolio KaŽinkievič kliedesiai, nelegalus į Baltarusiją tempė ne Batka, o pasirodo konservatoriai :))) Stogą rusofilui prieš šventes konkrečiai nunešė.

   Panaikinti
 16. P Kažinkevičiui2021-12-21 10:06

  P. Kažinkavičiui. Ačiū už pateiktus argumentus. Pirma. Kodėl jus teigiate, kad: "jie PASIRENKA svetimos valstybės pilietybę VIETOJ savos". Jie to nepasirenka -- t.y NEatsisako Lietuvos pilietybės. Jie tik įgyja gyvenomos vietos pilietybę, pragyvenę toje šalyje "n' metų ir įgiję tokią teisę./// Ir kodėl lietuviai negalėtų turėti papildomos gyvenamosios vietos pilietybės, kai tokią galimybę turi daugumos valstybių piliečiai? O kodėl jie negali turėti dviejų... ar dvidešimt pilietybių? Kodėl žmogus gali turėti kelių universitetų diplomus ir naudotis iš jų gautomis žiniomis--- ir niekas nereikalauja rinktis atsisakyti pirmųjų universitetų diplomų, jeigu studijuoji kituose universitetuose? Kodėl Lietuvai net rūpi, ką išvykęs lietuvis įgijo, LIETUVAI REIKIA SAVO PILIETĮ LAIKYTI VIENGUBINIU LIETUVOS PILIEČIU, PRIVALANČIU VYKDYTI LIETUVOS PILIEČIO PAREIGAS IR... jeigu Lietuvos pilietis nevykdo Lietuvos piliečio pareigų, tada...šalinti kaip netinkamą, nereikalingą, žalingą.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2021-12-21 11:12

   Pilietybė - ne verslas. Tai IŠTIKIMYBĖS PRIESAIKA.Ir laimėje, ir nelaimėje, ir kai liga užpuls... Ištikimybė - tai ir asmens ORUMO, jo PATIKIMUMO nelaimėje klausimas. Čia nematuojama gobšaus žmogaus burnos talpa - kuo daugiau prieš jį pilietybių yra, tuo daugiau jis jų apžioti stengiasi. Mat, jis ten kažkur ilgai gyveno, tai jaučiasi turįs teisę ir tą spenį apžioti...
   Jei kinkos per silpnos būti piliečiu, jei nori, kaip versle, daryti kuo daugiau ,,apsukų" pilietybėmis, jei galvelė sulygina pilietybę su (pirktų?) diplomų krūva, tai ko čia jaudiniesi, tamsta Lietuvos pilietybė kažkur pakeliui prateriojęs? Juk dar yra laiko, spėsi prisirinkti.

   Panaikinti
  2. Atsakymas Kažink2021-12-21 11:51

   Girdžiu jūsų žodžiuose visišką panieką, pasmerkimą užsienyje gyvenančiam ir gyvenamos vietos pilietybę priėmusiam lietuviui. Užsienio lietuviai yra jums nekenčiamiausi priešai. Aišku. Aš jūsų širdies ir nusistatymo nepakeisiu, tik norėčiau, kad jūs pasvarstytumėte, kad ne visiems lietuviams gyvenimas susiklosto vienodai. Taip. Pilietybė yra ištikimybės priesaika, bet...jeigu prisiminsime istoriją, tai Nepriklausomos Lietuvos piliečiai kariavo ir sovietų ir vokiečių karus; Sovietų piliečiai - partizanai mirė už Lietuvos laisvę; Sovietų piliečiai atkariavo Lietuvos nepriklasomybę; Nepriklausomos Lietuvos piliečiai SAVO NORU tapo Eurosajuzo piliečiais, pripažindami Eurosajuzo įstatymus viršesniais. Ar galima padaryti išvada, kad įrašas pase neapsprendžia galutinai žmogaus pasirinkimų ir siekių./// Ir kodėl Lietuvoje gyveantis tautietis ir godžiai čiulpiantys ES spenį, gali skelbti, kad JAV gyvenančiam lietuviui spenio čiulpti negalima, neoru ir negarbinga. Suprantu, kad Lietuvoje gyvenantys tautiečiai, čiulpiantys ES spenį turi teisę nuspręsti kokį spenį galima čiulpti ir kokio - ne, bet... aš siūlau pagalvoti ar tokie sprendimai logiški, išmintingi, garbingi.../// Dar kartą suprantu jūsų panieką ir neapykantą išeiviams. Ne. Aš visai nesijaudinu dėl savęs ir nenoriu, kad jūs jaudintumėtės dėl manęs. Man tik įdomu loginis mąstymas; gebėjimas pakankamai aiškiai išdėstyti mintis; geranoriškas noras susikalbėti ir suprasti vieni kitiems.... Ir dar. Man nuoširdžiai rūpi Lietuvos likimas. Lietuva be lietuvių tai tik geografinis pavadinimas. Mano svajonė būtų siekti visomis įmanomomis priemonėmis saugoti KIEKVIENĄ lietuvį Lietuvai ir... aš čia nekalbu apie save. Mane gali laikyti mirusiu lietuviu, jeigu nors truputėlį šis mintis praskaidrins jūsų nuotaiką.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2021-12-22 12:59

   То 11:51, tas tipas Pikc niekina ne tik išeivius, bet ir visus kas nesiklaupia prieš Kremlių ir nesijaučia Rusijos gubernijos mužikais. O gerbia tik Putiną ir Tomaševskio šutvę.

   Panaikinti
 17. Atskaymas -22021-12-21 10:13

  Teigiate, kad tie nedorėliai, išeiviai: "gali naudotis piliečio PRIVILEGIJOMIS, pagal norą rinkdamiesi, ar apsimoka vykdyti PAREIGAS". Ar tai būtų pripažinimas, kad jūs (t.y. Lietuva) nenorite, nesugebate nustatyti kokios yra užsienyje gyvenančio Lietuvos piliečio pareigos (nepriklausomai nuo jo turimų papildomų pilietybių skaičiaus) ir pareikalauti tų piliečių pareigų vykdymo, todėl ir nesivarginate --- renkatės lengviausią kelią SUNAIKINTI LIETUVIŠKĄJĮ LIETUVOS PILIETĮ, kuris dėl patogumo priemė gyvenoms vietos pilietybę, bet.... NEnori atsisakyti Lietuvos pilietybės ir yra nusiteikęs vykdyti visas Lietuvos piliečio pareigasm kurios yra NUSTATYTOS Lietuvos valstybės.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2021-12-21 10:46

   Pilietis mintinai žino savo valstybės Konstituciją, kurioje parašyta, jog prisiėmęs KITĄ pilietybę, asmuo netenka Lietuvos pilietybės. 2-jopą pilietybę gali tik tie turėti, kas nuo okupanto svetur pabėgo ir buvo priverstas prieglobsčio prašytis. Tie, kas važiuoja uždarbiauti, kad grįžtų ir Tėvynę ant kojų keltų, svetimos pilietybės neprašo, nekolekcionuoja jų, NENUPIGINA LIETUVOS PILIETYBĖS. Jei jis - BRANDUS žmogus ir pilietis. .

   Panaikinti
 18. P Kažinkevičiui2021-12-21 10:58

  Lietuvos Konstitucija aiški. Ją parašė žmonės, pakeičia žmonės. Ir kokia ji bebūtų mes vistiek galime aptarinėti ar tokia Lietuvos Konstitucija, kuri suteikia biurokratams teisę kasmet sunaikint tūkstančius LIETUVIAKALBIŲ Lietuvos piliečių yra išmintinga? Tikrai, prašau pasidomėti kaip Latvija išsprendė savo išeivių pilietybės problema. Ir pasidomėti ar dėl tokio sprendimo latviškoji Latvija labai nukentėjo, išnyko, pradingo.

  AtsakytiPanaikinti
 19. P. Kažinkavičiui -n2021-12-21 11:22

  Dar kartą, žinome Lietuvos Konstituciją. Žinome apie tūkstančius lietuvių, kurie nebegali vadintis Lietuvos piliečiais. Ateityje tokių bus dar daug daugiau. Tokia realybė. Man tik logiškai nesuvokiama, kad tokie patriotai, kaip jūs (Radžvilas, Nac susivienijimas) skelbiate norintys išgelbėti nuo išnykimo LIetuvą, bet jums visai neskauda širdies dėl etninių lietuvių naikinimo. Juk jūs savo kalbose ir straipsniuose nekalbate, apie tai, kaip tuos išvykusius lietuvius (nepriklausomai nuo to kiek jie ne/turi papildomų pilietybių) sugrąžinti, kaip užtikrinti, kad jie vykdytų Lietuvos piliečio pareigas; kaip juos pajungti Lietuvos valstybės stiprinimui... Kokią jūs Lietuvą kuriate, jeigu jums nerūpi išsaugot lietuvius? Kas ta ateities Lietuva be lietuvių? Kokia bus ta Lietuva, jeigu joje etniniai lietuviai sudarys mažumą? Juk Lietuvos valstybė turi įrankius (Konstituciją, įstatymus, nutarimus), kuriuos galima panaudoti lietuvių apjungimui ir vienijimui "vardant tos Lietuvos" arba--- atvirkščiai. "Kur du mušasi, trečias -laimi" Be jokių abejonių, kai tarpusavyje sukiršintos lietuvių grupės (užsienyje ir Lietuvoje gyvenantys) tarpusavyje žarsto neapykanta, "trečias" laimi. Kas tas "trečias"?. Ar tai tik nebus tas globalizmas, praryjantis mažesnes tautas, kurio abi lietuvių grupės nenori. Pagalvokime apie tai. Linksmų Kalėdų. Taikos ir ramybės.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2021-12-21 21:04

   Širdgėlą galima greitai ir efektyviai nuraminti: atsisakai svetimos šalies pilietybės ir gimtoji stebuklingai sugrįš. Tamstos tėvynė turi visgi orumo, ji negali sau leisti kažkur kamputyje kukliai akutes nuleidus stovėti ir laukti, kada tamsta jai švilptelėsit; prireiks jos tamstai, ar ne. Tamsta pats turite apsispręsti, ir arba ryžtingai atsisakyti ano klaidingo žingsnio, žengti žingsnį jos link, arba baigti virkauti ir kaltinti visus dėl savo paties veiksmų.

   Panaikinti
 20. Demagogijos papildymas pigiais visokio plauko leftistų taip mėgiamais bandymais manipuliuoti emocijomis ("Girdžiu jūsų žodžiuose visišką panieką, pasmerkimą užsienyje gyvenančiam ir gyvenamos vietos pilietybę priėmusiam lietuviui. Užsienio lietuviai yra jums nekenčiamiausi priešai.") diskusijai nepagelbės (greičiau atvirkščiai), o pareiškimai ar "jums visai neskauda širdies dėl etninių lietuvių naikinimo" išvis juokingai skamba (dar ką nors apie "genocidą" beigi "halakaustą" betrūksta leptelti ;)).
  Situacija yra visiškai paprasta - yra trys kategorijos emigrantų: a) tie, kurie išvažiavo užsidirbti ir ketina grįžti. Jie savo pilietybės neatsisako ir svetimos nesiekia; b) tie, kurie išvažiavo ir grįžti neketina. Jie pasiima svetimą pilietybę, ir Lietuvos pilietybė jiems "dzin", jų vaikai dažnai lietuviškai nebekalba, o anūkai nekalbės garantuotai; c) saujelė savanaudžių, kurie priklauso b) kategorijai, bet nori papildomų Lietuvos pilietybės teikiamų privilegijų. Beje, primenu, kad b) ir c) kategorijoms priklausantys emigrantai BET KADA gali susigrąžinti Lietuvos pilietybę (betgi nepatogu, nes tada SVETIMOS pilietybės teikiamų privilegijų tektų atsisakyti;)).
  O apie globalistus - taigi JIE ir yra vieni aršiausių daugybinėss pilietybės rėmėjų, nes gi pagal jų planą "globali Lietuva 2030", "dzin" ta valstybė - bus krūvos po visą pasaulį išsibarsčiusių emigrantų su lietuviškais pasais, ir galėsim džiaugtis, kiek mūsų daug ir kaip mes visur ("moi dres - ne dom i ne ulica" - tik jau platesniu mastu).
  P.S. "Keliagubos pilietybės" klausimo lyginimas su diplomais ar sovietine okupacija yra, švelniai tariant, nelabai korektiškas.
  P.P.S. "Anonimiškas" 2021-12-21 11:12 ir 2021-12-21 10:46 komentarai - ne mano, bet aš jiems pritariu.

  AtsakytiPanaikinti
 21. Anonimiškas2021-12-22 12:53

  Na tereikia fufaikinio Kažinkavičiaus paklausti, kodėl absoliuti dauguma pasaulio valstybių (net tos, kurios tokiu kosminiu greičiu nenyksta) neatiminėja iš savo piliečių pilietybės ir leidžia įgyti antrąją - jis iškart apsitriedžia kažką apgailėtinai veblena tai apie "konservų šutvę" tai apie "globalistų sąmokslus".

  AtsakytiPanaikinti
 22. Anonimiškas2021-12-22 16:36

  Subotinai, kam tau toks sudėtingas slaptažodis Pic Kazin, ar ne geriau tiesiog vatnykas Jurijus?

  AtsakytiPanaikinti
 23. Žiūriu į "etatinio ligonio" kliedesius - ir matau akivaizdų patvirtinimą, kad pilnatis TIKRAI veikia. :D

  AtsakytiPanaikinti
 24. Pic-ui Kažinkevičiui2021-12-25 19:52

  Mūsų diskusijos kultūra yra žemoko lygio. Jeigu jums nepatinka koks nors teiginys jūs to teiginio autorių tuoj pat pakrikštijate "leftistu, demagogu, etatiniu ligoniu..", o po to, žinoma, nebematote reikalo su "etatiniu ligoniu" bendrauti normalia, lietuviška kalba. Nežinau, kokia jūsų pakraipa (leftistinė or rightistinė) -- iš jūsų komentarų nuspręsti neįmanoma. Vienintelis jūsų argumentas yra į kategorijas suskirstyti išeiviai. Ką gi panagrinėkime jūsų surųšiavimą.

  AtsakytiPanaikinti
 25. Pic-ui Kažinkevičiui 22021-12-25 20:12

  Pirma kategorija: " tie, kurie išvažiavo užsidirbti ir ketina grįžti. Jie savo pilietybės neatsisako ir svetimos nesiekia" Šaunu. Ar netapsi emocionalus, sužinojęs, kad paklajoję po pasaulį bet neužsidirbę NEI pencijos, NEI kitos pilietybės, lietuviai nori iš tavęs išsireikalauti senatvės išlaikymo privilegijų. Kodėl nekalbi apie tai? Ar tau tas pats? Ar tavo vaikams bus tas pats, kai reikės pasirūpinti senatvės (sveikatos priežiūra, apgyvendinimo ir t.t.) priežiūra tūktančiams, kurie į LIetuvos biudžetą niekada nemokėjo įmokų. ANTRA: "...tie, kurie išvažiavo ir grįžti neketina. Jie pasiima svetimą pilietybę, ir Lietuvos pilietybė jiems "dzin"..." Spėsiu, kad tiems lietuviams, kuriems Lietuva "dzin" --- jiems tu gali atnešt Lietuvos pilietybę ir prašyt ją paimti ir jie jos neims ---kam galvą sukti su tuo, kas tau "dzin"? ; TREČIA: "... saujelė savanaudžių, kurie... nori papildomų Lietuvos pilietybės teikiamų privilegijų..." Gal išvardinkite, kokias gi PAPILDOMAS privilegijas Lietuvoje gautų tie savanaudžiai, kurie turi gyvenamųjų vietų pilietybes, palyginus su tais, kurie gyvena toje pačioje šalyje ir turi tik Lietuvos pilietybę. Tik prašau konkrečiai išvardinti. Ir dar. Ar ne Lietuvos valstybė nustato ir prižiūri kokias privilegijas ir kokias pareigas turi įgyvendinti pilietis? Ir jeigu taip, tai kodėl skelbiate, kad Lietuvos pilietis gali Lietuvą išnaudot, pasinaudot, neatlikt piliečio pareigų? Kodėl jums priimtina savo aplaidumą, nenorą nubrėžti aiškias Lietuvos piliečio pareigas ir privilegijas, PANAUDOTI Lietuvos piliečių naikinimui pateisinti?

  AtsakytiPanaikinti
 26. Pic-ui Kažinkevičiui 32021-12-25 20:23

  Ačiū už priminimą, kad "... emigrantai BET KADA gali susigrąžinti Lietuvos pilietybę (betgi nepatogu, nes tada SVETIMOS pilietybės teikiamų privilegijų tektų atsisakyti;". Papasakok ko pats gyvenime atsisakei: savo uždirbtų atlyginimų...namų...diplomų...iš tėvų paveldėtos žemės..? Papasakok. Bus įdomu sužinot jūsų motyvus, galvojimą... Priversti, kad kitas atsisakytų savo pasiekimų (tarp kitko, niekas nedalina pilietybių aerodrome atvykus, gyvenamos vietos pilietybę reikia užsitarnaut) bus žymiai sunkiau. Ar esi sutikęs nors vieną lietuvį, kuris tai padarė? Spėsiu, kad tai padarė gal dėl galimybės tapti seimo nariu? Vienu žodžiu, jūs galite norėti, jūs galite įžeidinėti išeivius su "palengvintomis sąlygomis atsisakyti", bet aš jums pažadu, kad tokiuos jūs galėsite suskaičiuot ant pirštų. Kodėl? Todėl, kad žmogui sunku atsisakyti to, kas jis užsidirbo, užsitarnavo savo gyvenimu ir kruvinu prakaitu. Ir dar. Kaip jums asmeniškai ir visai Lietuvai bus geriau, jeigu lietuvis sugrįž į Lietuvą, "atsisakęs SVETIMOS pilietybės teikiamų privilegijų". Tik konkrečiai prašau išvardint. Tik nebandykite to aiškinti patenkintu pavydo jausmu, kerštu ar dar kažkokiomis panašiomis emocijomis.

  AtsakytiPanaikinti
 27. Pic-ui Kažinkevičiui 42021-12-25 20:30

  Ir dar priminimas. Nebandėte paaiškinti, kodėl jums, tokiam dideliam Lietuvos patriotui, leidžiama "čiulpti ES spenį" ir naudotis visomis privilegijomis, bet lietuviui, gyvenančiam JAV, Kanadoje, Australijoje to daryti NEgalima. Kokia logika remiantis tu reikalauji, kad jie atsisakytų tų šalių pilietybių ir jų teikiamų privilegijų, kai, tuo tarpu, pats to daryti net neplanuoji. Ar toks galvojimas nėra veidmainiškas? Paaiškink, prašau, konkrečiai ir be emocijų, ar tu NEišdavei Lietuvos pilietybės įstodamas į ES, sutikdamas, kad ES įstatymai bus viršesni už Lietuvos? Žinau, kad sakysi "ne", bet dauguma tai padarė, o pats tyliai ir patogiai naudojiesi ES piliečio privilegijomis. O gal aš klystu?///

  AtsakytiPanaikinti
 28. P Kažinkevičiui 52021-12-25 20:57

  Sutinku, kad "Globalios Lietuvos" šūkis yra ironiškas. Tragiška matyti, kai Lietuvos kaimo mokyklos uždaromos, o užsienio lietuvių mokyklos "remiamos" (remiama simboliškai, kad užtektų Lietuvos žmonių papiktinimui). Bet mielas PIC, tai daro tavo išrinkti atstovai į seimą. Tie, kuriems Lietuvos pilietybė jau atimta, neturi jokios įtakos į tai kokius savo atstovus tu ir į tave panašūs pasiunčia į seimą. Žinau, sakysi, "aš už juos nebalsavau". O aš klausiu, tai kur gi pradingsta tavo atstovai? Kodėl "Lietuvos patriotai" susiskaldę, susismulkinę, turintys begales vadukų -- nesugebantys patekti į seimą?/// Man neapsiverčia liežuvis vadinti žmogaus Lietuvos patriotu, kuris NEsuka galvos, nesistengia, nebando... kaip išsaugot lietuviakalbius Lietuvos piliečius. Lietuvio išbraukimas iš Lietuvos piliečių sąrašų yra tragedija. Žinau, kad jūs šaukiate "jie gi renkasi", o aš ir vėl klausiu, kodėl jie PRIEVARTAUJAMI riktis, jeigu jie NORI, GALI, SUGEBA... atlikti VISAS Lietuvos piliečio pareigas, kurių iš jų reikalauja Lietuva. Kodėl Lietuvai nereikalingi ekonomiškai stipriai stovintys, iš Lietuvos nelaukiantys jokio ekonominio išlaikymo (užsitarnavę pencijas, turintys sveikatos draudimus...) Lietuvos patriotai?/// Ir paskutinė mintis. Lansberginiai globalistai veikia atvirai ir nesislepia, kad jiems Lietuva "dzin". Jūs, NS patriotai, naikinate Lietuvą užsislastę, nes... įgyvendinate KP veikėjo Suslovo priesaiką "išvalyti Lietuvą nuo lietuvių". Kaip dėsninga, jūs siekiate, kad LIetuvoje liktų ko mažiau lietuviakalbių Lietuvos piliečių, o lansbergio, smilytes ir armonaites vadovaujami globalistai atgabena į jų vietą tūkstančius arabų, kuriems suteiks ANTRĄJĄ (nereikalaudami atsisakyti prigimtinių pilietybių) Lietuvos pilietybę./// Galite džiaugtis ir didžiuotis, kad Lietuvos valdžia yra DAUG DAUG gudresnė, už Latvijos valdžią už daugelį kitų pasaulio valdžių, kurios NEprievartauja savo piliečių RINKTIS ir NEatiminėja prigimtinės pilietybės. Galite. Galite džiaugtis, kad jau tūkstančiai lietuvių buvo išprievartauti rinktis ir... pasirinko -- jūs juos nubaudėte, atkeršijote... Džiaukitės, jeigu jus ima džiaugsmas. Man joks džiaugsmas neima -- mane ima liūdesys. Aš matau pilietybę kaip siųlą(ar kraujagyslę) jungiantį lietuvį su LIetuva. Taip tas ryšys ne tobulas, ne pats geriausias, nėra siektinas, bet... tai sąsajai nutrūkus, nelieka JOKIO RYŠIO tarp lietuvio ir LIetuvos. Atvirkščiai, vietoj buvusio ryšio, išsivysto nusivylimas... netgi neapykanta. Tokia realybė. Jūsų neapykanta išvykusiems gamina atgalinę neapykantą jums, nukirtusiems tą ryšį su Lietuva. Ir tai tragedija, nes... NĖRA NEGALĖTOJŲ.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item