Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl tikėjimo laisvių ir kun. Pauliaus Vaineikio persekiojimo

PAREIŠKIMAS  DĖL TIKĖJIMO LAISVIŲ SUVARŽYMO KRETINGOS PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOJE  IR GIMNAZIJOS KAPELIONO PAULIAUS VAINEIKIO PERSEKIOJIMO Iki 2...

PAREIŠKIMAS 

DĖL TIKĖJIMO LAISVIŲ SUVARŽYMO KRETINGOS PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOJE 

IR GIMNAZIJOS KAPELIONO PAULIAUS VAINEIKIO PERSEKIOJIMO

Iki 2021 m. kovo mėnesio Kretingos katalikiškoje Pranciškonų gimnazijoje, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Religinių bendrijų ir bendruomenių įstatymu bei šios Gimnazijos nuostatais, pareigas ėjo gimnazijos kapelionas Paulius Vaineikis. Gimnazijos bendruomenei jis gynė krikščionišką požiūrį į prigimtinę šeimą ir kalbėjo visuomenei svarbiais moralės klausimais, turėdamas tam Lietuvos Respublikos Konstitucijos 26 str. teikiamas garantijas bei Religinių bendrijų ir bendruomenių įstatymo laiduojamą teisę. Kapeliono Pauliaus Vaineikio nuostatos ir nuomonės visada griežtai atitiko Katalikų Bažnyčios mokymą, minėtos Gimnazijos nuostatus ir niekada neskatino smurto, paniekos ar neapykantos jokioms visuomenės grupėms.

Principinga kapeliono P. Vaineikio laikysena, kai jis gimnazijos „Facebook“ paskyroje šių metų vasario mėn. paragino pasirašyti peticiją prieš Stambulo konvenciją, sulaukė neaiškių visuomenės grupių pasipiktinimo. Dėl šių grupių viešo psichologinio spaudimo kapeliono įrašas iš minėtos paskyros buvo pašalintas. Netrukus galimai tų pačių grupių iniciatyva buvo paviešinta ir viešojoje erdvėje aktyviai platinama apytikriai vos 40 sekundžių trukmės įrašo su tariamai skandalinga ištrauka iš Pauliaus Vaineikio pamokos, vykusios 2020 m. gruodį. Ši ištrauka irgi atitiko Katalikų Bažnyčios mokymą, neprieštaravo Konstitucijos 26 str., Lietuvos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymui ir Gimnazijos nuostatams, kurių I skyriaus 12 punktas nustato, jog Gimnazijos paskirtis – mokyti mokinius pagal „Katalikiško ugdymo sistemos sampratą“. Kapeliono P. Vaineikio teisumas būtų dar akivaizdesnis, jeigu būtų buvęs paviešintas visas pamokos įrašas.

Dėl paskelbto raginimo pasirašyti peticiją prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą buvo organizuotas viešas kapeliono persekiojimas ir spaudimas Gimnazijos vadovybei. Gimnazijos direktorius Alvydas Virbalis, galimai patyręs psichologinį ar kitokį spaudimą ir nuogąstaudamas dėl galimų padarinių Gimnazijai, finansinių sankcijų ar kitokio persekiojimo, atleido kapelioną Paulių Vaineikį iš einamų pareigų. Iš pranešimų viešojoje erdvėje ir Gimnazijos bendruomenės reakcijos aišku, kad kvietimas pasirašyti peticiją pašalintas ir kapelionas iš pareigų atleistas pakankamai neapsvarsčius šių veiksmų ir nepasitarus su Gimnazijos bendruomene.

Viešai pažemintas kapelionas, kuriam buvo neleista eiti pareigų, moralinio spaudimo aplinkoje ir psichologinio afekto veikiamas paskelbė išeinąs iš darbo bendru sutarimu. Tęsiant gūdžias sovietmečio tradicijas, kapelionas buvo priverstas ne tik viešai atgailauti, bet ir teisinti susitaikėlišką gimnazijos direktoriaus elgesį. Nors kapelionas buvo atleistas iš einamų pareigų, policija pradėjo tyrimą dėl Pauliaus Vaineikio pasisakymų.

Šis įvykis rodo, kad minėtoje Gimnazijoje be pateisinamos priežasties, tik dėl asmeninių Gimnazijos vadovo ir jam spaudimą dariusių asmenų idėjinių įsitikinimų atleidžiant P. Vaineikį, buvo šiurkščiai pažeistos jo, gimnazijos auklėtinių, jų tėvų bei kitų tikinčiųjų konstitucinės teisės. Pažymime, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnis kiekvienam žmogui užtikrina teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą, jį praktikuoti ir jo mokyti savo vaikus. Niekas negali versti kitą asmenį nei pats būti verčiamas rinktis ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą. Žmogaus laisvė išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu. Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu bei doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus.

Atleidžiant P. Vaineikį buvo šiurkščiai pažeistas ir Lietuvos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas, kurio 2 str. kartoja Konstitucijos 26 str. nuostatą, kad „Žmogaus laisvė išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, ir tik tada, kai būtina garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ir dorovę, taip pat kitas asmens pagrindines teises ir laisves“ ir kad „Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus“. Tokiu būdu, uždraudus kapelionui P. Vaineikiui reikšti savo religinius įsitikinimus ir šiam draudimui nepritarus nei Gimnazijos auklėtinių tėvams, nei Gimnazijos tarybai, buvo apribota ne tik minėto kapeliono teisė aiškinti Bažnyčios mokymą, bet ir Gimnazijos auklėtinių bei jų tėvų konstitucinės teisės laisvai išpažinti ir praktikuoti tikėjimą bei auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus.

Pažymime, kad minėto įstatymo 3 straipsnis nustato, jog visi asmenys, nepaisant jų išpažįstamos religijos, religinių įsitikinimų ar santykio su religija, įstatymui yra lygūs. Tiesiogiai ar netiesiogiai riboti ir varžyti jų teises bei laisves ar taikyti privilegijas draudžiama. Tačiau Kretingos Pranciškonų gimnazijoje ši įstatymo nuostata buvo šiurkščiai pažeista. Pastarasis įvykis atskleidė, kad asmenims, kurie yra priešiški krikščioniškam auklėjimui, dėl ydingo santykio su katalikų religija yra taikomos privilegijos. Jų pastangomis genderizmo ideologija priverstinai brukama net katalikiškose švietimo ir ugdymo įstaigose, draudžiant jose skelbti krikščioniškas pažiūras į šeimą ir viešai prieštarauti antikrikščioniškoms pažiūroms.

Akivaizdu, jog šiuo atveju sukurtas susidorojimo su krikščioniškų pažiūrų skelbėjais precedentas. Valstybėje nuosekliai kuriama praktika ir teisinė aplinka krikščioniškų pažiūrų ganytojams ir pedagogams nutildyti, priversti juos skelbti antikrikščioniškas pažiūras arba, neištvėrus moralinio ir psichologinio spaudimo ir patyčių, pasitraukti iš darbo tariamai ,,savo noru“, kaip kad nutiko Kretingos Pranciškonų gimnazijos kapelionui.

Šis įvykis rodo, kad Lietuvos švietimo sistemoje įsigalėjo ir nuosekliai įtvirtinamas vienos teisingos ideologijos diktatas, primetant šią neokomunistinę ideologiją net krikščioniškoms mokymo įstaigoms. Minėtas precedentas aiškiai rodo, kokia ateitis laukia ne tik valstybinių, bet ir visų krikščioniškų ugdymo įstaigų, kurias bus siekiama paversti jaunosios kartos ,,perauklėjimo“ genderistinės ideologijos dvasia židiniais ir įrankiais. O tai reiškia, kad Lietuvos švietimo sistemoje jau de facto prasidėjo atviras tikinčiųjų persekiojimas dėl jų religinių įsitikinimų.

Nacionalinis susivienijimas griežtai reikalauja:

  • nedelsiant nutraukti teisinį kunigo Pauliaus Vaineikio persekiojimą ir nustatyti, kieno pastangomis ir kokiu pagrindu šis persekiojimas buvo pradėtas;
  • be išlygų grąžinti Paulių Vaineikį į kapeliono pareigas;
  • ištirti kapeliono atleidimo aplinkybes ir išsiaiškinti, kieno nurodymu Kretingos Pranciškonų gimnazijos direktorius pašalino jo įrašą iš Gimnazijos tinklalapio, tokiu būdu apribodamas Gimnazijos auklėtinių, jų tėvų ir kitų tikinčiųjų konstitucines teises bei  laisves; taip pat kieno nurodymu P. Vaineikis buvo priverstas atsistatydinti ,,savo noru“;
  • besąlygiškai užtikrinti Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo vykdymą, apsaugoti konfesines švietimo įstaigas nuo neteisėto kišimosi į mokymo ir ugdymo procesą, primetant jų pasaulėžiūros neatitinkančios ideologijos diktatą.
  • Lietuvos Respublikos Seimą parlamentinės kontrolės priemonėmis užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 26 str. laiduojamų žmogaus teisių rinktis tikėjimą, jį praktikuoti ir jo mokyti savo vaikus, taip pat įstatymų, draudžiančių bet kokių darbuotojų atleidimą iš darbo dėl jų religinių pažiūrų ar įsitikinimų.

Kviečiame visuomenę, ypač tikinčiuosius, pasinaudoti Katalikų bažnyčios patirtimi, sukaupta sovietinės okupacijos metais, kai, priešinantis totalitariniam komunistiniam režimui ir tikėjimo laisvės suvaržymams, buvo įsteigtas Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas. Šiandien, įsigalint totalitarinėms visuomenės valdymo formoms, siūlome tėvams tokius komitetus steigti visos Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Jų veiklai talkintų Nacionalinio susivienijimo koordinatoriai.

Politinės partijos Nacionalinis susivienijimas valdyba



Susiję

Religija 7386862016127242142

Rašyti komentarą

11 komentarų

Unknown rašė...

Pritariu 100%

Unknown rašė...

Pritariu 100%

Anonimiškas rašė...

Kas gali paneigti, kad kunigo Pauliaus Vaineikio atleidimą ir persekiojimą įvykdė "savi", esantys visos tikinčiųjų bendruomenės struktūrose, kurie turi savo biogrfijoje tamsių dėmių ir kurias atskleidus, jų karjera pasibaigtų. Šeimos ir valstybės griovėjai turi seifuose jų "tamsių dėmių" bylas ir "tuos savus" tampo už vadelių, o "savi" įsispraudę į struktūras, draudžia bendruomenėje reikštis Tiesos žodžiui ir žlugdo žmonių pasitikėjimą bažnyčia bei tikinčiųjų bendruomenės vienybę. Klaidintojams ir griovėjams to tik ir tereikia. Liaudies priežodis: "Kiekviename kaime yra savas išsigimėlis". Juk visi tai žino, bet tyli tik iš pagarbos visai Bažnyčiai. Kas turi ausis, teklauso!

Anonimiškas rašė...

Saunuoliai

Anonimiškas rašė...

Nenustebčiau, kad Vaineikis nepatiko Vilniaus maženiesiems broliams, tarkime Evaldui Daruliui, kuris galėjo pasijusti nejaukiai tarp savo kuruojamų nelaimėlių. Juk taip yra gražu, kai tave parodo per LRT vien dėl to, kad sukiesi tarp nuskriastųjų. Gaila, kai tokie nuskriaustieji supainiojami su nuskriaustais paraduose. Nenustebčiau, jei ta publika sudalyvauja ir parade ir pas Bernardinus. Kažkaip su tais Bernardinais vis kažkas nutinka: tai internetinis puslapis bernardinai, tai Navickas, tai Pūslys, tai atleidimas iš pareigų. Užuojauta Vaineikiui ne pas tą publiką papuolus.

Nežiniukas rašė...

Tamsta anonimai:

Reikia įrodinėti, o ne paneiginėti. Nes priešingu atveju:

Kas gali paneigti, kad anonimas yra marsietis ir reptiloidas.

Anonimiškas rašė...

Br. Evaldas Darulis OFM: homoseksualumas nėra nuodėmė[bernardinai.lt.Tegul broliai iškristalizuoja savo vieningą nuomonę PATYS

Anonimiškas rašė...

Darulis ir čia žvaigždė, tik iš neigiamos perspektyvos �� nelaimėlis, sumaišęs viešus ir privačius interesus...�� ir dar tas jo beryšio pasakymas, kad homoseksualumas nėra nuodėmė... arba jis yra kvailas, arba piktybiškai griauna krikščionybę... Pranciškonai - pateikite prašau oficialią savo poziciją šiuo klausimu! Kaip yra -ar jūs, pranciškonai, vadovaujatės Bažnyčios mokymu, ar jūs turite savo "tiesą"?

Pikc Kažinkavičius rašė...

2357S-492Y-408Y-414 Homoseksualūs santykiai esti tarp vyrų arba moterų, jaučiančių išskirtinį arba vyraujantį lytinį potraukį tos pačios lyties asmenims. Skirtingais amžiais ir skirtingose kultūrose homoseksualizmo formų būta labai įvairių. Jų kilmė psichiniu požiūriu tebėra menkai išaiškinta. Bažnyčios tradicija, pasiremdama Šventuoju Raštu, kuris homoseksualizmą laiko dideliu iškrypimu,103 visada skelbė, kad „homoseksualūs veiksmai pačia savo prigimtimi yra netvarkingi“104. Jie prieštarauja prigimtiniam įstatymui – iš lytinio akto atima gyvybės dovaną. 2333Jie nekyla iš tikro poreikio papildyti vienas kito jausmus ir lytiškumą. Jų niekaip negalima pateisinti." (https://www.katekizmas.lt/kbk/dalis3/skyrius2/poskyris2/skirsnis6#k-2357)

Anonimiškas rašė...

Nežiniukui
2021-03-10 18:33 Aš rašiau, kad daugelis žino (autorius, šiek tiek taip pat) kai - kuriuos povandeninius akmenis Lietuvos bažnyčios gyvenime. Kai kurie faktai, net išlenda į viešąją ir informacinę erdvę ne viena ir ne du kartus. Čia turima galvoje ne tik homoseksualumas, bet ir bendradarbiavimas su KGB (vyresnės kartos) arba ir viena, ir kita. Kai ko net įrodyti nereikia, kada ir taip viskas aišku. Juk negali atleisti užimančio pareigas kunigo, kas nors iš šalies. Kas prisidėjo prie šitos aferos nesužinosime, nes tai būrų per daug rezonansiška.

Anonimiškas rašė...

Nepateiks nieko.

item