Vytautas Radžvilas. Prezidento rinkimų kronika: nesame bendražygiai

propatria.lt nuotrauka  Tikras palengvėjimas – rinkimai baigėsi. Pagaliau galiu apsispręsti, ką daryti su beveik metus vilkta man prime...

propatria.lt nuotrauka 
Tikras palengvėjimas – rinkimai baigėsi. Pagaliau galiu apsispręsti, ką daryti su beveik metus vilkta man primesto „tautinių jėgų skaldytojo“ ir net „apgaviko“ įvaizdžio našta. Toliau tylėti ar vis dėlto prabilti?  Kęsti melą, užgauliojimus ir patyčias nelengva bet kuriam turinčiam nors kiek savigarbos žmogui. Dar sunkiau, kai tokio moralinio ir psichologinio košmaro šaltinis ir priežastis yra buvusio Sąjūdžio bendražygio ir bičiulio bei dalies jo rėmėjų elgesys ir veiksmai. 

Taip, turiu omenyje A. Juozaitį ir jo ištikimiausių sekėjų būrį. Nutraukti jų pradėtą prieš mūsų rinkiminį komitetą ir ypač prieš mane nukreiptą melo ir šmeižto kampaniją buvo galima seniai, dar vykstant Prezidento rinkimams. Būtų pakakę atskleisti kai kurias patriotiškai visuomenės daliai nežinomas šios kampanijos pradžios ir jos vykdymo aplinkybes. Tačiau išsakyti nuoskaudas – ne politika. Išviešinus šias aplinkybes, kandidato rinkimų kampanija faktiškai būtų buvusi baigta, o padariniai jį rėmusių tautinių-patriotinių jėgų įvaizdžiui būtų buvę pragaištingi. 

Net po rinkimų, kai nebeįmanoma niekam pakenkti, vis dar slėgė abejonės, ar verta papasakoti visuomenei, kas iš tiesų buvo vadinamieji „prezidento rinkimai“, ir kas vyko jų užkulisiuose. Suprantamą ir pateisinamą norą nusimesti pradžioje minėto įvaizdžio naštą gožė silpna viltis, kad galbūt šie žmonės pagaliau sustos. Tačiau paskelbtas šias viltis sudaužęs M. Kundroto straipsnis. Jis išsklaidė paskutines iliuzijas ir padarė galą abejonėms.

Galutinai tapo akivaizdu, kad melo ir šmeižto srautas savaime nesiliaus, jį būtina valingai nutraukti.  Tai padaryti būtina, nes vadinamasis kandidato į prezidentus „neparėmimo“ klausimas jau seniai yra ne mano asmeninė, o nepalyginamai platesnė ir svarbesnė, visoms Lietuvoms tautinėms ir patriotinėms jėgoms svarbi problema. Jos esmė – Prezidento rinkimų metu vykęs Lietuvos tautinių ir patriotinių jėgų naikinimas bus tęsiamas. M. Kundroto straipsnis iš esmės yra ne kas kita, o gyvas įrodymas, kad prasideda parengiamieji darbai dar kartą sutriuškinti šias jėgas artėjančiuose Seimo rinkimuose. Tad esu savaip dėkingas jo autoriui, galutinai įtikinusiam, kad toliau tylėti būtų nusikalstama.

Į šį tekstą prašyčiau žvelgti kaip į sausą ir todėl gal kiek nuobodžią, bet lengvai patikrinamą ir faktiškai pagrįstą rinkimų kampanijos kroniką, kurioje įterptas vienas kitas kai kurių faktų reikšmę padedantis suprasti politologinis ar kontekstinis komentaras. Rašinio paskirtis – atskleisti, kodėl A. Juozaitis nebuvo paremtas Prezidento rinkimuose. Todėl, kad su A. Juozaičiu nesame politiniai bendraminčiai ir bendražygiai. Toks būtų išankstinis ir trumpas atsakymas į patriotinę visuomenės dalį vis dar audrinantį klausimą. Straipsnyje kaip tik ir siekiama išsamiau pagrįsti ir paaiškinti šį teiginį. Šioje kronikoje aprašomi tik svarbiausi ir lemtingiausi vykusios rinkiminės kampanijos įvykiai ir epizodai. Jiems suprasti būtina žinoti priešistorę. Nuo jos ir pradėsime.

Užuomazga: „Kai ateis laikas“

Su A. Juozaičiu artimiau neteko bendrauti daug metų. Keletą kartų susitikome proginiuose Sąjūdžio minėjimų renginiuose. Tačiau elektroniniais laiškais pasveikindavome vienas kitą su didžiosiomis tautinėmis ir valstybinėmis šventėmis. Tokį sveikinimą gavau ir praėjusių metų Vasario 16-osios proga. Jame buvo išsakyta skeptiška mintis, kad Lietuva greičiausiai neturi ateities ir išnyks. A. Juozaitis šią mintį argumentavo griežtai sukritikuodamas Mokslų akademijos salėje vykusį Vilniaus Forumo (toliau – VF) surengtą valstybės šimtmečio minėjimą. Tai darydamas rėmėsi  interneto svetainėse paskelbtomis nuotraukomis su renginio vaizdais. A. Juozaitis rašė, kad renginyje nematąs jaunimo, tad jis tariamai buvęs tik garbaus amžiaus žmonių sambūris. Į tai atsakiau, kad minėjime dalyvavo nemažai jaunų žmonių. Tik jų nematyti nuotraukose, nes stovėjo salės pakraščiuose, mandagiai užleidę kėdes sėdėti vyresniesiems. 

A. Juozaičiui pasiūliau, užuot liejus kartėlį ir priekaištavus, pačiam sugrįžti į viešąjį gyvenimą ir prisidėti prie Klaipėdos forumo veiklos. Atkreipiau dėmesį, kad šiame forume esama šaunaus jaunimo, kuriam A. Juozaitis savo autoritetu ir patirtimi galėtų smarkiai pagelbėti. Jis atsisakė. Tiesą sakant, atsainiai atsakė mįslinga fraze, kad dar per anksti. Jis sugrįšiąs, „kai ateis laikas“. Atsakymo prasmė buvo aiški: griežtas atsiribojimas nuo besikuriančio Klaipėdos, o plačiau – Tautos Forumo (toliau – TF). O laikas sugrįžti atėjo netikėtai greitai – vos po po dviejų mėnesių. Kaip matysime toliau, šios aplinkybės anaiptol nėra menkareikšmės smulkmenos.

„Norime būti politinis Tautos Forumo sparnas“...

2017 m. rudenį vienas iš tautininkų lyderių G. Songaila susidomėjo Vilniaus Forumu ir pareiškė esąs jo narys. Pradėjo užeidinėti į forumo organizacinės grupės posėdžius. Tačiau į veiklą neįsitraukė, liko tik stebėtoju. Vis dėlto tai jam nesutrukdė praėjusių metų ankstyvą pavasarį pareikšti, kad forumo veikla jį nuvilia, jis nematąs sambūrio perspektyvų. Tai sužinojęs paprašiau išsamiau paaiškinti tokio nusivylimo priežastis ir paraginau jį, užuot kritikavus, pačiam prisidėti prie mūsų darbų. Sulaukiau atsakymo, kad esame teoretikai, o ne praktikai. Mat užsiimame tik šviečiamąja bei ugdomąja veikla ir vengiame praktinės veiklos, kuri esanti „realus dalyvavimas politikoje“, o kalbant konkrečiau – dalyvavimas rinkimuose. 

Jo ir kitų prie VF prisišliejusių tautininkų ugdomoji veikla esą nedomina, bet jie pageidautų būti forumo nariais ir atlikti jo „politinio sparno“ vaidmenį. Tą patį siekį būti Tautos forumo „politiniu sparnu“ pakartojo ir J. Vaiškūnas VF grupės nariams rašytame laiške. Dviejų iškilių tautininkų pasiųstos žinios prasmė yra visiškai aiški. Jų trokštamų santykių su TF pobūdį nusakančią formuluotę „TF politinis sparnas“ nesunku persakyti dar paprastesniais ir aiškesniais žodžiais: „Naivieji forumiečiai, galite idealistiškai šviesti visuomenę, kiek tik jums patinka ir norisi, o mums, praktiškesniems ir dalykiškesniems tautininkams, atiduokite teisę žaisti rinkiminius žaidimus be jokių įsipareigojimų ir atsakomybės jūsų forumui. Viskas, ko mums reikia ir kas mus domina – galimybė pagerinti savo įvaizdį naudojantis jo vardu ir jau sukauptu šiokiu tokiu autoritetu“. Vertinti šį požiūrį moraliniu aspektu nėra prasmės. 

Kur kas didesnę nuostabą sukėlė atsainus ir net pašaipus G. Songailos požiūris į politinį visuomenės švietimą kaip į tariamai nepraktišką ir tuščią užsiėmimą. Keista, kad puikiai prisimenantis Sąjūdžio iškilimo aplinkybes ir ne vieną dešimtmetį besisukantis politikoje asmuo apsimeta nesuprantąs, jog politinis visuomenės ugdymas yra praktiškiausias ir svarbiausias dalykas. Juk seniausiai žinoma, kad būtina politinių permainų sąlyga yra visuomenės mąstymo ir savivokos pokyčiai. Jų negali laiduoti jokia organizacinė veikla, o tik nuoseklus ir kryptingas piliečių politinės sąmonės ugdymas. Kol ji nepasikeičia, galima iki begalybės dalyvauti beviltiškuose rinkimuose – rezultatai bus apgailėtini.

„Mūsų indėlis – suradome kandidatą“

Taigi tautininkų nepasitenkinimo ir nusivylimo VF priežastys buvo aiškios. Į forumą jie žvelgė grynai instrumentiškai – tik kaip į įrankį siekti partinių rinkiminių tikslų. Todėl jie buvo visiškai abejingi forumo pastangoms ruošti dirvą naujam tautiniam ir valstybiniam atgimimui. Buvo akivaizdu, kad nesugebėję paversti TF savo įrankiu, jie neišvengiamai ieškos jo pakaitalo. Netruko paaiškėti, kad tokios paieškos jau vyksta. Praėjusių metų balandžio mėnesį G. Songaila pranešė, kad tautininkai nori pagelbėti forumui ir įnešti savo indėlį į jo veiklą. Tas indėlis būsiąs jų pristatytas kandidatas artėjantiems Prezidento rinkimams. Jie jau suradę tinkamą žmogų ir pradedą pokalbius su A. Juozaičiu dėl šio dalyvavimo minėtuose rinkimuose. Buvo paklausta, ar tokiai iniciatyvai neprieštaraujame. Be abejo, prieštarauti nebuvo jokio pagrindo. 

Priešingai, atrodė būsiant naudinga po ilgos pertraukos vėl pabendrauti su teoriškai galimu kandidatu ir išsiaiškinti, kiek jis pasiruošęs dalyvauti ir ar būtų vertas paremti tokiuose rinkimuose. Sąjūdžio trisdešimtmečio minėjimas buvo tinkama proga A. Juozaičiui pasirodyti viešajame gyvenime. Geriausia galimybė jam prisistatyti plačiajai visuomenei buvo Seime vykęs jubiliejinis Sąjūdžio minėjimas, kurį transliavo LRT. Netrukdėme ir net pagelbėjome, kad A. Juozaitis būtų įtrauktas į  minėjimo kalbėtojų sąrašą. Tiesioginis šios kalbos tęsinys buvo po keleto dienų paskelbtas žinomų šalies žmonių prašymas-kvietimas A. Juozaičiui kelti savo kandidatūrą Prezidento rinkimuose. G. Songailos pastangomis suorganizuotas kreipimasis paliko slogų įspūdį vien dėl tarybinius laikus primenančio jo turinio ir parašų išgavimo būdo. Tapo akivaizdu, kad prasideda didelio masto užkulisinis politinis žaidimas. Beliko laukti susitikimo su tautininkais ir jų surastu bei proteguojamu kandidatu.

„Mano tikslas – sustiprinti tautininkų partiją“

Susitikimas įvyko liepos mėnesį. Viltis, kad tai bus geranoriškas, dalykiškas ir konstruktyvus pokalbis į šipulius sudaužė A. Juozaitį į VF organizacinės grupės posėdį atlydėjusio G. Songailos ištarti žodžiai „atėjome pasikalbėti su jumis“. Į sutrikusio vieno forumo nario klausimą, ką reiškia toji skirtis „mes“ ir „jūs“ nuskambėjo atsakymas, kad abu svečiai atvyko kaip naujo politinio sambūrio steigėjai. Ši žinia pribloškė. Ji reiškė viena: skaldymas prasideda. Tai suvokti buvo be galo lengva, nekilo jokių abejonių, ką iš tiesų reiškia tokia žinia. Nereikia didelės politinės nuovokos ar įžvalgumo suprasti, kad joks besiskelbiantis nepriklausomu ir kuo platesnių visuomenės sluoksnių paramos laukiantis ir prašantis kandidatas į prezidentus nepradeda savo rinkimų kampanijos tokiu iš anksto žlugdančiu poelgiu kaip „nuosavo“ politinio darinio kūrimas. Šitaip niekur nesielgiama dėl paprastos ir labai praktiškos priežasties. Kurti „nuosavą“ politinį sambūrį yra nenaudinga ir net žalinga, nes tai kenkia pagrindiniam tikslui sutelkti  kuo daugiau rėmėjų. „Nuosavas“ politinis sambūris pačia savo prigimtimi yra skaldantis, potencialių šalininkų ir rinkėjų lauką siaurinantis veiksnys. Natūralu ir dažnai būna, kad išrinktas „vienišius“, tai yra nominaliai nepriklausomas, prezidentas vėliau stengiasi sustiprinti savo pozicijas kurdamas jį remiančią politinę jėgą. Tačiau tai būna ne pradinis, o baigiamasis jau įgytos valdžios stiprinimo ir jos įtvirtinimo žingsnis. Dalykiškas kandidatas nepradeda savo rinkimų kampanijos savos partijos kūrimu, nes šito paprasčiausiai nereikia. Pakanka suburti rinkimų štabą pakviečiant į jį  kandidatą palaikančių politinių jėgų deleguojamus atstovus.

Suskubę įsteigti dar vieną politinį sambūrį G. Songaila ir A. Juozaitis, vaizdžiai kalbant, pastatė vežimą prieš arklį. Ši keistenybė iš karto krito į akis. Todėl prasidėjo ilgas ir nelengvas pokalbis pirmuoju iš dviejų esminių susitikimo metu aptartų klausimų – kodėl A. Juozaitis staiga panūdo dalyvauti rinkimuose, ir koks yra tokio dalyvavimo tikslas bei prasmė. Suprantama, abiejų pašnekovų buvo paprašyta paaiškinti, ko buvo siekta jau padarytu pirmuoju atsiribojimo nuo VF žingsniu, įsteigiant atskirą politinį darinį, kuris, kaip dabar žinome, netrukus virto LYČ sambūriu. 

G. Songaila į šį klausimą atsakyti vengė, o A. Juozaitis galiausiai į jį atsakė tiesiai ir aiškiai: jo sugrąžinimas į viešąjį gyvenimą ir mėginimas kandidatuoti į Lietuvos prezidentus yra tautininkų inicijuotas ir jų įgyvendinamas projektas. Į kitą principinį klausimą, ko tikimasi iš dalyvavimo rinkimuose ir kokia iš to galėtų būti nauda Lietuvai, taip pat nuskambėjo tiesus ir nedviprasmiškas atsakymas. Pasak A. Juozaičio, jis neturįs vilčių laimėti. Pagrindinis jo apsisprendimo dalyvauti rinkimuose tikslas – sustiprinti tautininkų partiją ir padėti jai atsistoti ant kojų. Po laukiamo pralaimėjimo jis pasitrauksiąs iš politinio gyvenimo, palikdamas sustiprėjusią tautininkų partiją ir VF toliau „aiškintis tarpusavyje“.

Po šių išsamių ir aiškių atsakymų viskas stojo į savo vietas. Tapo akivaizdu, kad A. Juozaitis sąmoningai apsisprendė būti tautininkų pagalbininku ir jų partinių interesų įgyvendinimo įrankiu. Viešai deklaruojamas siekis būti patriotinių jėgų kandidatu šalies Prezidento rinkimuose ir juos laimėti iš tikrųjų slėpė kur kas kuklesnį tikslą – instrumentiškai pagelbėti tautininkams pasiruošti artėjantiems Seimo rinkimams, dėl jų faktiškai aukojant kur kas svarbesnį tikslą – bent jau teorinę galimybę laimėti pačius Prezidento rinkimus.

A. Juozaičio prezidentinė rinkimų kampanija iš pat pradžių buvo sumanyta kaip priemonė sukaupti politinį kapitalą, turėjusį padėti tautininkams galiausiai įveikti išsvajotąjį Seimo rinkimų barjerą. Kalbant dar aiškiau, instrumentiškai pasinaudodami A. Juozaičio populiarumu, kurį vylėsi padidinti per prezidentinę rinkimų kampaniją, G. Songaila ir kiti apie jo planą žinoję ir jį palaikę tautininkai svajojo ir toliau mėgino įgyvendinti tautininkų kaip „politinio sparno“ idėją.

Įsteigtas naujas sambūris iš tikrųjų buvo tautininkų kontroliuojama skėtinė priedangos organizacija, iš karto paversta įrankiu stiprinti jų partiją. Būsimojo LYČ skėtis pirmiausia turėjo veikti kaip priedanga ir jaukas, leidžiantis „partinei statybai“ pritraukti autoritetingus ir kvalifikuotus žmones, kurie šiaip jau nesutiktų būti tautininkų partijos nariais arba rėmėjais. Iš esmės tai yra klasikinė partijos parazitavimo pasinaudojant patriotiškų žmonių patiklumu schema, kurios nepavyko pritaikyti – įpiršti ar primesti – Tautos forumui. Būsimasis LYČ sambūris gimė kaip tautininkų „politinio sparno“ priedanga ir įrankis. Jam buvo iš karto numatytas aiškus vaidmuo –  sambūris turėjo tapti instrumentiškai išnaudojamu priedėliu savęs neleidusio paversti Tautos Forumo pakaitalu.  

„Istorinės klaidos“ kaina

Susitikimo metu buvo aptartas ir antrasis abiems šalims sunkus ir nemalonus klausimas. VF  organizacinė grupė yra sambūris, kuriam nedaro įspūdžio pompastiški, bet abstraktūs ir deklaratyvūs žodžiai apie globalizmą, neoliberalizmą ar patriotinių jėgų vienybę. A. Juozaičiui buvo tiesiai pasakyta, kad jo galimybės sėkmingai dalyvauti Prezidento rinkimuose kelia abejonių jau vien todėl, kad jis yra visuomenę skaldantis kandidatas. Buvo primintas garsusis straipsnis „Istorinė klaida“ ir vėlesnės politinės nuostatos bei veiksmai, dėl kurių A. Juozaičio kandidatūra atrodė iš anksto nepriimtina platiems patriotinės visuomenės sluoksniams ir kritiškai jo pažiūras bei veiklą vertinančioms politinėms jėgoms. 

Buvo paaiškinta, kad galimybės paremti šį kandidatą priklauso toli gražu ne vien nuo VF gerų norų. Forumas negali ištrinti žmonių prisiminimų apie politinį sąmyšį ir audrą, kuriuos kadaise sukėlė visuomenėje straipsnis „Istorinė klaida“, parašytas reaguojant į V. Landsbergio išrinkimą atkurtos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininku. Be abejo, A. Juozaičio priešininkų kaltinimai, kad šiuo straipsniu jis pasisakė prieš Lietuvos nepriklausomybę, iš tiesų yra melagingi ir šmeižikiški. Tačiau tai nereiškia, kad šis straipsnis daro garbę jo autoriui.

Triuškinamai rinkimus laimėjusio Sąjūdžio atstovo išrinkimas parlamento vadovu iš principo nebuvo jokia klaida. Tai buvo vienintelis politiškai pagrįstas ir įmanomas sprendimas. A. Juozaičio straipsnyje išsakytas apgailestavimas ir pasipiktinimas, kad AT pirmininku nebuvo išrinktas komunistų lyderis A. Brazauskas, prilygo reikalavimui, kad rinkimus laimėjusi politinė jėga savanoriškai atiduotų valdžią juos pralaimėjusiai partijai. Vertinant politiniu ir istoriniu požiūriu, toks reikalavimas buvo be galo keistas ir nesuprantamas. Natūralu, kad daugybei sąjūdininkų jis atrodė visiškas nesusipratimas, o pats visuomenę suskaldęs ir sukiršinęs straipsnis iki šiol tebėra įstrigęs daugybės jo sukeltą audrą skausmingai išgyvenusių žmonių atmintyje.

Jeigu apskritai prasminga kalbėti apie 1990 m. kovo 11 d. padarytą istorinę klaidą, tai tokia klaida galima laikyti neišnaudotą galimybę išrinkti AT pirmininku R. Ozolą bei jo išstūmimą į atkurtosios Lietuvos valstybės politinio gyvenimo ir valdžios užribius. Būtent ši – tikroji – klaida smarkiai nulėmė Lietuvos raidos kryptį ir brangiai kainavo tautai ir valstybei. Šiandien tai pripažįsta net sąžiningesni kadaise padėję „išspręsti Ozolo problemą“ V. Landsbergio šalininkai. 

Deja, A. Juozaitis nenorėjo rimtai svarstyti didžiulės politinės ir rinkiminės problemos, kurią buvo absoliučiai būtina dalykiškai ir konstruktyviai spręsti, norint užsitikrinti galimybę nors kiek sėkmingiau pasirodyti būsimuose rinkimuose. Jis akivaizdžiai mėgino išvengti, tai yra „negirdėti“ šio nemalonaus klausimo. Galiausiai griebėsi jau ne kartą anksčiau pasitelkto ir girdėto argumento, kad paremdamas LKP CK pirmąjį sekretorių A. Brazauską, o vėliau vadovaudamas LTSR generalinio prokuroro pareigoms sovietmečiu ruošto KGB pulkininko sūnaus A. Paulausko prezidentinei rinkimų kampanijai, jis viso labo siekė sutrukdyti V. Landsbergio kėslams įvesti Lietuvoje autoritarinį politinį režimą. 

A. Juozaitis nesuprato arba apsimetė nesuprantąs to, ką visada žinojo ir atsiminė daugybė patriotiškų sąjūdininkų ir piliečių. Šie žmonės nepritarė V. Landsbergio politikai ir priešinosi jo siekiams sutelkti valdžią savo rankose. Bet jie puikiai suprato ir iki šiol atsimena, kad tai buvo galima sėkmingai daryti ir  nepuolant į A. Brazausko bei jo partijos glėbį. Todėl „Istorinę klaidą“ jie laikė ir vis dar laiko Sąjūdžio idealų išdavyste. Neįtikinamai teisindamas „Istorinę klaidą“ ir vėlesnius prieštaringai vertinamus savo veiksmus, A. Juozaitis faktiškai ignoravo gausų patriotiškų piliečių ir rinkėjų sluoksnį, be kurio paramos bet kokios viltys laimėti rinkimus buvo tuščios. 

Nuoširdžiai raginome ir siūlėme ieškoti sąlyčio taškų su šiais žmonėmis būdami tikri, kad bent dalis jų galėjo suprasti ir atleisti. Vertėjo kreiptis į juos ir žmogiškai paaiškinti tiek sudėtingas straipsnio „Istorinė klaida“ parašymo aplinkybes, tiek ir subtiliai, nežeminant savęs, atsiriboti nuo visų buvusių ir galbūt dar esančių sąsajų bei ryšių su brazauskine komunistine nomenklatūra ir jos palikuonimis bei tradicijų tęsėjais. Nuoširdus ir sąžiningas atsisveikinimas su praeitimi neabejotinai būtų tapęs raktu nuo daugelio Lietuvos patriotų žmonių protų ir širdžių. Jie būtų supratę, atleidę ir parėmę. Tai būtų atvėrę galimybes rimtai pakovoti rinkimuose. Tačiau A. Juozaitis mandagaus ir dalykiško siūlymo eiti šiuo keliu neišgirdo. 

Išsiskyrėme nesupratę vieni kitų. Po šio susitikimo Prezidento rinkimų baigtis buvo nulemta. Ji buvo visiškai aiški: visi supratome, kad laukia triuškinamas pralaimėjimas.

Atmintyje iškilo A. Juozaičio laiško žodžiai „kai ateis laikas“. Supratau, kad tas laikas atėjo. Jis ir turėjo ateiti, nes gausėjo ženklų, kad po daugybės beviltiško nuosmukio ir bejėgiškumo metų Lietuvos tautinės jėgos lyg ir pradeda atkusti ir atsitiesti. Buvo akivaizdu, kad nebus laukiama, kol jos atsities visu ūgiu. Todėl atėjo laikas jas vėl parklupdyti. Po susitikimo tapo aišku: pradedama vykdyti iš anksto kruopščiai suplanuota ir parengta Tautos Forumo ir visų patriotinių jėgų totalinio skaldymo, priešinimo ir diskreditavimo operacija.

(Bus daugiau)Susiję

Vytautas Radžvilas 8374034847023816929

Rašyti komentarą

210 komentarų

1 – 200 iš 210   Naujesnis›   Naujausi»
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Radzvilas butu nieko, jei ne tas jo liguistas varymas ant Europos Sajungos. Iskart atbaido didziule mase rinkeju.

Anonimiškas rašė...

"tautininkų" sajungojoje dabar buriasi gausinga velniava be priedangos. be komunistinio dvoko amb-alistų jau ir visa "stribvaikio" aplinka sulindus. tiesiog rusiškas "tigras"

Anonimiškas rašė...

O kuris ten stribvaikis?

Anonimiškas rašė...

Kazkoks kvailas blusinejimasis is Radzvilo puses. Ir velniam uzsiciklinti ties ta "istorine klaida", po kurios buvo tiek ir tiek skandalu, ir gerokai rimtesniu. Kad ir Burokeviciaus bendrazyges prezidentavimas - va cia tai istorine spyga visoms musu dainuojancioms revoliucijoms, va cia tai "bonusas". Uzsigavo, matai, kad TF pavadino politiskai neperspektyviu, bet situo straipsniu jis pats ta puikiausiai pailiustravo. Apmaudu, kai protingi zmones, kaip Radzvilas, Juozaitis, Vaisvila ir kt. nesusikalba del kokiu tai pedantisku principeliu, smulkiu ambicijeliu, ar praeities nesusipratimeliu.

Anonimiškas rašė...

Skaitydami tokius tekstus visi mūsų priešai iš pasitenkinimo pliaukši liežuviai. Ir dievylėliau, "dar bus daugiau" ...

Skaitytojas rašė...

Rupūs miltai, nesipykit, vyrai. Kol dėl smulkmenų pyksitės, tol po 4% ir gausite per kiekvienus rinkimus.

Ir beje, ten, kur du pykstasi, kaltas protingesnis.

Anonimiškas rašė...

Kritika dabartinei ES nėra ,,liguista'', kaip kad Jūs išsireiškėte, nes ES situacija tokia, kokia yra dabar, tikrai gali sugriauti visą Europą, nebent po Europarlamento rinkimų prasidėtų skubios reformos. Kad kritika dabartinės ES adresu atbaido dalį rinkėjų - tas tiesa. Tiesiog toji kritika turi būti kitaip pateikiama.

Anonimiškas rašė...

Visai ne. Skaitydami BŪTENT TOKIUS tekstus, mūsų priešai kaip tik nerimsta: ,,...hmm, žiūrėk tu man, o va vis tik jie realiai vertina situaciją...''

Anonimiškas rašė...

Iš pradžių maniau, kad A.Juozaitis - slaptas socdemų projektas, nes buvo aišku, kad V.Andriukaitis prezidento rinkimuose toli neis. Brazauskas taip ilgai Juozaitį laikė šalia savęs tikrai ne be reikalo - dabar gilintis į detales vargu ar verta, pakanka žinoti, kas yra kas.
Puikus straipsnis, ačiū prof. V.Radžvilui.
Kad kartais tarpusavy pasiginčijam - nieko tokio, verčiau pasiginčyti su savais nei pliektis su svetimais - beje, kartais ir iš tų yra naudos, nes priešai yra priversti mus vertinti objektyviai, nes jie nori laimėti, o tam būtina žinoti realią situaciją.

Rado priešą, matai. rašė...

Gabus mokinys tas Yytukas, pasirodo. Ne tik tėvelio pamoką "rusai puola" tobulai įvaldęs, bet ir senio idėjinės suprugos išmintimi "nacionalinės grėsmės" sublizgėjo. Na taip, kiekvienam nevykėliui reikalingi priešai...

Kayra rašė...

Radžvilai, nesustebčiau, kad į tas jūsų gretas įstotų Dėdulė su Anūku,ir kiti pusžydžiai, ir tegu toliau jūsų gretose veikia, bet prie ko čia tauta? Tauta žiauriai buvo ,,išdurta"ir teisingai sako Juozaitis, kad praktiškai bus išnaikinta,...kas dabar ir daroma kasdien.

Anonimiškas rašė...

Keistas dalykas ant Lietuvos,pasirodo lengviausiai skaldosi patriotai ir tiesos ieškotojai.

Anonimiškas rašė...

30 metų parodė, kad Landsbergis buvo didžiausia klaida ir tautos nelaimė, pažiūrėkit kaip prie sovietų vystėsi pramonė, žemės ūkis, nemokamas gydymas, mokslas, žmonės gaudavo butus, tauta gausėjo ir gimdė vaikus...nors, reikia pripažinti- buvo ir trūkumų - trūko laisvės...O dabar turime tą laisvę ?, kai Briuselis nuleidžia neoliberalius sorošo naikinančios tautas įstatymus.

Petras Šidagis rašė...

Rėmiau ir balsavau už A. Juozaitį, pasitikėdamas jo krikščionišku atsakingumu (jis dalyvavo krikščioniškasis rentgenas debatuose), o tuo pačiu metu rėmiau ir kiek vėliau balsavau už Radžvilo grupę į ES parlamentarus. Nesigilinau ir nesupratau jokių vidinių asmeniškų subtilybių, manau, kad čia buvo logiškas pasidalinimas, kad laimėtume rinkimus. Deja, iš šio straipsnio supratau, kad juodosios ambicijos paėmė viršų. Dabar manau, kad pirmiausia reikėtų, kad A. Juozaitis atsiribotų nuo savo nevykusio straipnio "istorinė klaida", tada, manau, būtų galimas patriotinių jėgų susitaikymas ir bendras politinis ėjimas. Juk tikslas toks pat. Pritrūko tikro krikščioniškumo, kitaip sakant - krikščionybės, krikščioniškų nuostatų, likome pagonimis ta blogąja prasme. O istoriškai patyrėme, kad būdama pagoniška Lietuva nuolat traukėsi, nes žmogiška galia, kuri iš prigimties turi daug tamsumos, negalėjo konkuruoti su šviesia Jėzaus Kristaus dieviška žinia iš dangaus. Nuėjome į kraštutinumus, kur nėra tiesos ir meilės, dorinio nusistatymo. Tad eidami už Lietuvą, eikime tik kartu su Kristumi ir be Kristaus tautiniuose dalykuose neikim. Tada Lietuvos pergalė ateityje garantuota. Būsime ištikimi Lietuvai ir Evangelijai, kaip Kristus liko ištikimas Evangelijai. Galima rasti mano kurtų straipsnių, čia: http://www2165.vu.lt/

Anonimiškas rašė...

Prie ko čia Kristus? Kristus buvo tokia aukšto dvasinio lygio asmenybė, bet atsiųsta žydų dvasingumui kelti. Bet susuko reikalus taip, kad jie patys po šiai dienai jokio Kristaus nepriima, o su kryžiuočiais ne tik mūsų žemę , pilis užkariavo, bet ir lietuvišką RASŲ dvasią...o jūs dabar prieš savo užkariautojus keliais šliaužiojante tiesiogine prasme, o žydai niekad - jie pasaulyje viską maišo, sprendžia ir meldžiasi atsistoję,...apgailėtini vergai lietuviai.

Anonimiškas rašė...

Visiškas debilas...

Petras Šidagis rašė...

Tai Jūs eikit su Karbauskiu ir savo be doros pagonybe iki tol, kol jokios partijos neliks. Taip norite padaryti su Lietuva. Nepavyks Jums, pagonys ir bedieviai. Jūs nieko švento neturiy, jei kalbat prieš Dievą.

Petras Šidagis rašė...

Kokia išeitis? Kamuolys A. Juozaičio pusėje. Dabar manau, kad pirmiausia reikėtų, kad A. Juozaitis atsiprašytų ir atsiribotų nuo nevykusio savo straipsnio "istorinė klaida", nes Kovo 11 - tos aktas buvo paskelbtas pačiu laiku, dar "neįvedus" respublikų išstojimo iš SSSR mechanizmo. Kitaip, teisiškai pavėlavus, taiki Revoliucija galėjo būti paskandinta krauju dideliais mastais. Pripažinus šią savo klaidą gerb. A.Juozaičiui, būtų galimas patriotinių jėgų susitaikymas ir bendras politinis ėjimas. Juk tikslas toks pat. Pritrūko tikro krikščioniškumo, kitaip sakant - krikščionybės, krikščioniškų nuostatų, likome pagonimis ta blogąja prasme. O istoriškai patyrėme, kad būdama pagoniška Lietuva nuolat traukėsi, nes žmogiška galia, kuri iš prigimties turi daug tamsumos, negalėjo konkuruoti su šviesia Jėzaus Kristaus dieviška žinia iš dangaus. Nuėjome į kraštutinumus, kur nėra tiesos ir meilės, dorinio nusistatymo. Tad eidami už Lietuvą, eikime tik kartu su Kristumi ir be Kristaus tautiniuose dalykuose neikim. Tada Lietuvos pergalė ateityje garantuota. Būsime ištikimi Lietuvai ir Evangelijai, kaip Kristus liko ištikimas Evangelijai. Šiandien Šeštinės, taigi, su Šeštinėmis - Kristaus žengimu į dangų!

Anonimiškas rašė...

Matom, kaip jums kryžiuočiai smegenis išplovė, jei galvojate, kad Kristus yra Dievas,...Garbinat mirties kultą,...o juk siela nemirtinga ir reinkarnuojasi daug kartų, gal geriau aukštesnių vibracijų tikėjimą pasirinkite, pvz. budizmą...su meditacijom patirsit nušvitimą, arba tiesiog į Absoliutą medituokit be religinio regregoro...Dabar paskui mirusį ant kryžiaus vaikštot ir dar kaip kanibalas kūną valgot ir kraują geriat...fuu...na ir žiauru ! Domėkitės kokią energiją priimant į save.

Anonimiškas rašė...

Ačiū, gerb. p. Petrai, ir Jus su Šeštinėmis!
Gerb. p. Petrai, nekreipkite dėmesio į Anonimiško 09.05 ir 11.15 paistalus. Esant galimybei parašyti komentarą, tuo iškart naudojasi kaip tik tie, kurie ir yra tikrieji dezinformatoriai ir patriotinių jėgų skaldytojai - Kremliaus samdiniai, Sorošo apmokami veikėjai ir visi kiti Lietuvos priešai.
Manua, kad ir Jūs, gerb. Petrai, suprantate, kad toks sambūris kaip Propatria jau seniai atkreipė Lietuvos priešų dėmesį, ir buvo aišku, kad tik laiko klausimas, kad jie imsis savo ardomosios veiklos. Jeigu dažniaus skaitysite Propatria parašoms komentarus, pamatysite dar kelis itin gudrius skaldytojus - tiesą sakant, stebiuosi, kaip ProPatria tinklalapio administratoriai nepašalina jų nusikalbėjimų, ar tiksliau - sąmoningos ir pjudančios dezinformacijos. Nėra reikalo nurodyti šitų veikėjų adresų - iš tiesų principas toks pat, kaip ir sovietinio KGB režimo laikais.
Kaip matote, Lietuvoje susikūrė nauja partija, kurios steigėja - KGB generolo Anzelmo Armono (g. 1937 m. spalio 27 d.) anūkė; tai galima pavadinti klasikiniais KGB veiklos metodais - kuriami įvairūs pseudopartiniai judėjimai ir t.t. - neabejoju, visa tai Jums yra puikiai žinoma.
Ir patikėkite - į šių dezinformatorių išpuolius neverta kreipti dėmesio, o juo labiau - su jais kalbėtis. Palaiminto Jums sekmadienio.

Sėlis rašė...

Ne pačią Sąjungą kritikuoja ar kvestionuoja jos naudingumą, o tik eurobiurokratus, tupinčius Briuselyje, bei vykdančius neomarksistinę politiką. Kada suprasit? Matyt, čia prof. Radžvilo bėda, kad nepakankamai aiškiai išaiškina silpniau jo tekstus suvokiantiems. Tokie paskui ir laksto visur klykaudami ir kitus gąsdindami apie Radžvilo “auroskeptysyzmą”.

Sėlis rašė...

Pala, dar ne viską parašė. Įdomu, kaip Juozaitis į tai atsakys? Vėl filosofiškai kažką numyks, vengs tiesaus atsakymo? Ar išvis tylės?

Sėlis rašė...

Tie priešai įsisukę tarp savų, nuolat kiršina ir purvą pila, tokį kandidatą iškėlė, kuris nieko nevienyja ir dėl to nesistengia, savo veiksmais ir padlaižiavimą komuniagoms Nepriklausomybės pradžioje laikantis teisingu žingsniu tik atbaidė gausybę patriotų. Rinkimai eilinį kartą parodė, kad tautinės jėgos nei trupučio nebuvo suvienytos. Jums +2% atrodo suvienijimas? Tas pats kandidatas ir jo kiršintojai sėbrai pylė purvą ir nuteikinėjo prieš Radžvilą, kol galiausiai viešai paskelbė paramą Guogai EP rinkimuose. Mąstykit, žmogeliai, kas čia vis skandina tautines jėgas.

Sėlis rašė...

Išsimėžk iš čia, vata.

Sėlis rašė...

Teksto suvokimo problemos? Radžvilas nuolat kritikuoja konservatnikus, tai kodėl jie pas jį turėtų stoti?

Sėlis rašė...

:D :D :D Kodėl dar ne Baltarusijoj, sovietžmogi?

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Ne tame esmė, kritikuotinų dalykų ES yra daug. Tik nuo kažkokio momento Radžvilo kritika tapo savitikslė (tokia pat kaip Juozaičio VL dergimas), skaitant tekstus susidarydavo įspūdis kad visi jie pritempiami iš anksto nusistatytam tikslui apdergti ES bet kuria proga ar be jos. Apogėjus buvo tie ES sulyginimai su SSSR. Po tų kalbų mano tėvas reziumavo trumpai: "iš didelio rašto atsisuko varžtai". Paskui kai VU iš jo paėmė paskaitas net nesistebėjau.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
vau rašė...

Vaišvila irgi pasirodo "tautininkas", "patriotas". Tai gal ir Paleckiukas?

Pikc Kažinkavičius rašė...

Per kurią vietą ta kritika "savitikslė"? Situacija sajūze NĖRA "viskas, šiaip, tvarkoj, tiesiog yra laikinų nedidelių sunkumų" - ten IŠ PRINCIPO einama klaidinga linkme, ir to fakto konstatavimas NĖRA dergimas. Na, o nematyti EU transformacijos į EUSSR galima tik jei matyti ATSISAKOMA.

Anonimiškas rašė...

ES galioja Lisabonos sutarties tvarka. Priimta prieš daug metų ir jokie esminiai pakeitimai nuo tada nebuvo padaryti. ES federalizacija šiuo metu yra lygi 0, tokia ji greičiausiai ir išliks. Ir nesvarbu, kad išgėręs Junkeris kažką pasvaigsta kad federacija būtų gerai. Svaigti nedraudžiama. Kokie nors realūs bandymai federalizuoti kokias tai sritis susidurtų su kurtinančiu Putino ale patriotų žviegimu, nes atskiras šalis Kremliui lengviau atskelt ir "išvaduot nuo Amerikos". Kas dar nesuprato kad ES yra 0% SSSR, tegu atsiverčia pasą. Kas ten, Lietuvos Respublika, ar EUSSR?

Anonimiškas rašė...

Protingi žmonės vos tik pristačius Juozaitį sakė, kad nieko čia nebus ar net vadino pačiu blogiausiu įmanonu pasirinkimu. Daugelio patriotų akyse AJ buvo tik AMB pašluostė, o kur dar rusė žmona, mesta pirmoji šeima. Idealus antikandidatas. Prieštaraujančių pas tautininkus neatsirado, beee,meee, kaip Karbauskio avys iš paskos. Nesuprantu, ko tautininkai tikėjos iš tokio kandidato? Kad nuvažiuos į Berlyną ir AfD jiems perduos Putino pinigų maišą kaip kokiem lepenam?

Kalvelis rašė...

Kalbate apie Dievą ir dieviškumą?
Dedate į lūpas žodžius, Dievo netartus ir demonstruojate Dievo knygas, žmogaus surašytas. Dievo vardu skelbiate karus ir dalinatės pasaulį ...
Nevarstykit burnos Dievo vardu, dar šio pasaulio nepažinę.

Anonimiškas rašė...

2019-06-02 09:51 - ar viskas gerai? Iš kur gi tiek daug pykčio? Ką? „Pat 14,29 Kas lėtas pykti, yra išmintingas, o nesusivaldantis parodo kvailumą.“ Nusipirkite Bibliją ir pradėkite ją atidžiai studijuoti. Daugiau būkite gryname ore.

Anonimiškas rašė...

Anonimiškas 13.54, kaip žinote - o gal nežinote? - likus savaitei iki referendumo UK dėl narystės ES, Junckeris nulėkė į Sankt-Peterburgą. Kaip manote, kodėl būtent prieš referendumą UK? Teisingai, manau, kad atspėjote. O Kremliui svarbiausia - ir taip us dar ilgą laiką - ne kokia nors formali ES šalių padėtis ES sutarčių atžvilgiu, o tai, kiek į ten galima eksportuoti rusiškų dujų ir naftos, nes Kremliui reikia pinigų ir įrangos karinei pramonei - tai ir visi Kremliaus interesai. Apie Siemens turbinas Kryme turbūt jau esate girdėję. Be to, kiekviena federacija, žengdama centralizacijos keliu, visada susiduria su federacijos formavimo dėsningumais, kurie visur yra vienodi - jau dabar matote cenzūrą, kuri pridengiama taip vadinama ,,hate speech'' kliše, aiškiai matote, kad vieniems suteikiamos tik teisies, o kitiems paliekamos tik pareigos. Būtent cenzūra, teisių ir pareigų diferenciacija ir yra pirmieji federalizavimo požymiai. O raides pase praktiniųfederalizaijos žingsnių nekeičia - pavadinimą galima sugalvoti bet kokį. Apie Bažnyčios puolimą dalyje ES jau net nekalbu - manau, patys tai suprantate.
Be to, sakote - ,,svaigti nedraudžiama'' - ar bent dalinai suvokiate, ką pasakėte? ES vadovui ,,svaigti nedraudžiama''? Tuomet kas dar ir kam ES yra nedraudžiama?

Anonimiškas rašė...

Junkeris nėra nei ES vadovas, nei viešpats Dievas. Tik vargšas pijokėlis, kuris greitai bus pakeistas. Viską sprendžia balsavimas Europos Parlamente. Ir dar, nemanau kad Kremliui taip svarbu parduot tas dujas Europai del pinigų. Noretų - parduotų jas ir kitom šalim Azijoje. Kur kas svarbiau grandinė ant Vokietijos kaklo (Nord Stream 2), kurią tampys geopolitiniais tikslais.

Anonimiškas rašė...

Dėdulės bendražygiai, grįžę sekmadienį iš kryžiuočių bažnyčios, užkandę Kristaus kūno ir atsigėrę kraujo, ima narstyti Juozaičio nuodėmių...ar jums patiems nuo savęs ne bloga?

M.K. rašė...

Rinkimų kampaniją stebėjau iš arti, ir tiesą sakant labiausiai man patiko čia matytas apibūdinimas " kur du pešasi - kaltas protingesnis " Tik kad abu vyrai protingi, abu ir jų abiejų remėjai pridarė klaidų. Tikėjausi kad gal bent atslūgus įtampai bus galima rast bendrą kalbą, bet pasirodo nuoskaudos dar nebaigė putoti.. O gaila. Beje, dar rudenį ateidamas dirbti į AJ kampaniją pro "padidinama stiklą" žiūrėjau į kiekvieną Songailos judesį, nepasitikėjau juo ir skatinau atsargiai į jį žiūrėti ir kitus bendražygius. Viskam praėjus man belieka atiduot giliausią pagarbą šiam žmogui, jis ne tik išsklaidė abejones bet ir tapo man pavyzdžiu to kaip reikia priimti gyvenimo smūgius ir nepailstamai dirbti toliau, jis, kaip ir Juozaitis tai daro tik dėl Lietuvos išgyvenimo, ką puikiai iliustruoja Juozaičio posakis "Jei mane nušautų,- mes tikrai laimėtumėme !". Bet tai vargiai supras tie kurie nedirbo. Įsitikinau, politikoje visi šitie raibuliai vandens paviršiuje dažniausiai turi visai kitas ir sunkiai perprantamas priežastis giliau, ir tiesiog juokinga, bet viena didžiausių ir dažniausių prasideda ne nuo nesusišnekėjimo, bet nuo nešnekėjimo apskritai, ir deja gerbiamas V.R. čia akmuo į jūsų daržą, LYČ viltingai mėgindavo pradėti derybas ištisus metus, be rezultatų, o kai galų gale žodinis susitarimas buvo pasiektas jūs Vytautai savo žodį sulaužėte.. Ir toks vaizdas jog tautos forumas tai birus smėlis tarp dviejų rėškučių kurių viena - neapykanta TS-LKD, o kita - neapykanta tautininkams, bet kuriai išnykus smėlis greitai pabirtų... Pabaigai pasakysiu taip - ar yra čia nors vienas kuris rado sau tobulą vyrą ar žmoną, be priekaištų, neklystantį, skaidrų kaip krištolas ? Tikriausiai ne, o visgi gyvent kartu išmokstame ir gyvenimus nugyvename... Tad brangieji gal imkimės žiūrėt kaip mes vienas kitą papildyti galime, o ne kuo mes skiriamės ar kur nesutariam, tada Lietuva žydės !

Sėlis rašė...

Vėl “groja” ta pati dainelė - “kas ne su mumis, tas lendsbergis”. :D Ar tau pačiam ne bloga nuo patriotiškų jėgų skaldymo? Koks čia gerumas buvo remti komunistinius bebrus, kad tik dėdulei užkirsti kelią, juk anie tas pats š, jei ne didesnis? Ir kodėl tie tipai, besimėtantys kaltinimais landsbergizmu, taip primena vatnikus? Gal todėl, kad ir yra vatnikai?

Citata: “A. Juozaitis nesuprato arba apsimetė nesuprantąs to, ką visada žinojo ir atsiminė daugybė patriotiškų sąjūdininkų ir piliečių. Šie žmonės nepritarė V. Landsbergio politikai ir priešinosi jo siekiams sutelkti valdžią savo rankose. Bet jie puikiai suprato ir iki šiol atsimena, kad tai buvo galima sėkmingai daryti ir nepuolant į A. Brazausko bei jo partijos glėbį. Todėl „Istorinę klaidą“ jie laikė ir vis dar laiko Sąjūdžio idealų išdavyste. Neįtikinamai teisindamas „Istorinę klaidą“ ir vėlesnius prieštaringai vertinamus savo veiksmus, A. Juozaitis faktiškai ignoravo gausų patriotiškų piliečių ir rinkėjų sluoksnį, be kurio paramos bet kokios viltys laimėti rinkimus buvo tuščios.

Anonimiškas rašė...

Jei Songaila nebūtų toks bukas, pasikėlęs pižonas, girdintis tik pats save, tai ir visų tų smūgių per rinkimus nebūtų patyręs.

Anonimiškas rašė...

Dėl Ozolo nesutikčiau. Gal jis tiktų AT pirmininku 1991 rugpjūčio mėn. po pučo, kai visi valstybės itvirtinimo darbai jau buvo atlikti. Tam kad sumažinti priešpriešą visuomenėje. 1990m. kovo mėn. Ozolas tokiom pareigom visiškai netiko dėl savo charakterio savybių: pasyvus, neryžtingas, negebantis priimti sprendimų, galėjo ir pabėgti kaip Šimėnas; kalbėdavo aukštom filosofijom ir jo niekas nesuprasdavo. Valstybės įtvirtinimo misijai neramiu metu VL tiko daug labiau. Deja labiau tiko ir kaip Juozaičio telkiamų komunistų-revašistų bokso kriaušė.

Anonimiškas rašė...

2019-06-02 15:57 - paciente, junkerius gal pakeis, o gal ir ne, esmė štai kokia, ką jums, leftistinėms padugnėms niekaip neišaiškinsi: pavardės svarbu, kaip ir biografijos, bet dar svarbiau agentūrinis tinklas. Ar Barosas, vadovavęs Jevrosojūzo komisijai - Portugalijos komunistas ir ... (nagi, "tingite" pasidomėti jo ryšiais su Maskva "šaltojo karo" metais?). Ar kokia Mongerini, kaip buvo, taip ir liko visų pirma aktyvia komjaunuole iš Italijos. Žodžiu, "kairysis internacionalas" ir jokių kitų asmenų, vien kairieji kolaborantai.

Dabar dėl to, kad Rusija kam norės, tam ir paduos Azijoje. Jūs troliai, visai protiškai atsilikę? Kam parduos? Iranui, kuris savo neturi kur kišti, kaip kontrabandą tam pačiam Jevrosojūzui pardavinėja (o Jevrosojūzas išduoda savo sąjunghininką JAV ir laužo embargą prieš Iraną)? Ar Kinijai, kuri "konkrečiai metė" Rusiją su visais jos vamzdynais, dujynais ir naftynais ir ruskeliai liko plikom subinėm ant finansinio įšalo? Taigi, tik Berlynas su kai kuriais paryžiais gelbsti Rusiją nuo kracho.

Anonimiškas rašė...

2019-06-02 15:57 - paciente, junkerius gal pakeis, o gal ir ne, esmė štai kokia, ką jums, leftistinėms padugnėms niekaip neišaiškinsi: pavardės svarbu, kaip ir biografijos, bet dar svarbiau agentūrinis tinklas. Ar Barosas, vadovavęs Jevrosojūzo komisijai - Portugalijos komunistas ir ... (nagi, "tingite" pasidomėti jo ryšiais su Maskva "šaltojo karo" metais?). Ar kokia Mongerini, kaip buvo, taip ir liko visų pirma aktyvia komjaunuole iš Italijos. Žodžiu, "kairysis internacionalas" ir jokių kitų asmenų, vien kairieji kolaborantai.

Dabar dėl to, kad Rusija kam norės, tam ir paduos Azijoje. Jūs troliai, visai protiškai atsilikę? Kam parduos? Iranui, kuris savo neturi kur kišti, kaip kontrabandą tam pačiam Jevrosojūzui pardavinėja (o Jevrosojūzas išduoda savo sąjunghininką JAV ir laužo embargą prieš Iraną)? Ar Kinijai, kuri "konkrečiai metė" Rusiją su visais jos vamzdynais, dujynais ir naftynais ir ruskeliai liko plikom subinėm ant finansinio įšalo? Taigi, tik Berlynas su kai kuriais paryžiais gelbsti Rusiją nuo kracho.

Anonimiškas rašė...

Gerai, situacija apžvelgtą, įvardinta, o kas toliau? Kokios perspektyvos? Juk visiems aišku, kad tokia padėtis - visų pralaimėjimas. O karavanas eina... besipykdami smėlio dėžėse patriotai lieka karavano gale. Kokia išeitis, gerb. V. Radžvile?

Skaitytojas rašė...

Taigi, šitie rinkimai nebuvo labai sėkmingi ir, paskaičius apie tuos smulkius barnius, tampa aiškiau, kodėl. Bet vis dėlto: daugybinė pilietybė neįteisinta, o Šimonko į sostą nepateko. Taigi pusė programos kaip ir įvykdyta.

1Chingishan rašė...

Netikiu kad Juozaičio tikslas buvo tiesiog paremti tautininkų partiją ir kad jis ruošėsi pralaimėjimui. Plušo daugiau nei pusė metų, įlidno į skolas, aukojo savo autoritetą, dėjo visas pastangas ir čia tik tam kad kažkokiems tautininkams padėt o paskui pasitraukt vėl į užmarštį!? Juokas ir nesąmonė! Straipsnis tikrai kiršinantis ir jei aš ankščiau galvojau kad tuos kiršinimus rengia Radžvilo jaunimėlis, tai man dabar tapo aišku kad tų kiršinimų iniciatorius yra pats Radžvilas. man įdomu būtų išgirsti ką jis atsakytų į tai kad jie susitarė su Juozaičiu apie abipusę paramą Juozaičiui atsisakius eiti į EP rinkimus. Ar čia tiesiog mesti per petį tai ką tu skaitai skaldytoju yra pagal Radžvilą norma? Plius tiesiog plika akimi matosi koks susierzinimas pas Radžvilą kad kažkas kitas drįso kurti rinkiminę platformą ir ne Tautos Forumo pagrindu (kur Radžvilas groja ir vadovauja visiems smuikams) eiti į rinkimus. Patys to nedarė ir kitiems neleido, o kai kiti sukūrė judėjimą ir pradėjo eiti į politiką, tai patys susigribzdo ir paskui puolė irgi veržtis į EP, pranešdami kad prezidento rinkimai nulinės vertės, nors prezidento rinkimai ir yra patys svarbiausi. Ir čia kaip tik Radžvilas su judėjimu suvaidino skaldytojo ir kiršintojo vaidmenį. Kitaip sakant manęs Radžvilas neįtikino ir stipriai nuvylė.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Politiškai ir morališkai abu,t.y. Juozaitis ir Radžvilas,yra vienodi.Už juos abu balsavau,ir nesigailiu.Gerb.prof.Radžvilai,purvini politiniai marškiniai skalbiami ne viešai.Raginčiau ,,purvinus" politinius reikalus tarp minėtų dviejų politinių komandų,ypač tarp jų vadovų,išsiaiškinti ir galutinai susitarti ,,namie", o ne viešumoje.

SmikiZ rašė...

V. Radžvilas, matyt, nėra šventas. Bet, kas dėl A. Juozaičio, tai man jis nuo tos pačios „Istorinės klaidos“ yra nepatikimas. Tad ir šį kartą, prisipažįstu, žiūrėjau atsargiai ir nepatikliai. Bijau, kad neklydau. Netiesiogiai man tai rodė ties fanatizmo riba (ar ją ir peržengiant) A. Juozaičio rėmėjų reiškiamas įkarštis ir kaltinimai visiems, kurie drįsta suabejoti jo kone mesijišku išrinktumu. Daugumai jis tikrai nebuvo tas mesijas ir išrinktasis. Kitas dalykas, tai, ką V. Radžvilas rašo apie G. Songailą, manęs nestebina. Bijau, kad tai tiesa (nors tikrai nesu tų čia aprašomų pokalbių liudininkas).

Anonimiškas rašė...

Pasakyk, ar tu dievini "tėvą Stanislovą" Dobrovolskį, ir aš pasakysiu, kas tu toks:)

Anonimiškas rašė...

Apie purvinus marškinius kalbama šeimoje. Bet kai AJ žaidžia, mano nuomone, dvigubą žaidimą ir paskutinę agitacijos akimirką duria VR į nugarą, parodydamas, kad vykdo zadanije, tai apie tą tik viešai ir kalbėti, kad vėl žmonės neapsigautų.

glorija rašė...

Kreipinys "Radžvile". Čia, anot tamstos, gaunasi tas pats, kaip kreipinys "asile". Kaip lietuvių kalboje rašomi asmenvardžių kreipiniai su galūne -as?

1Chingishan rašė...

Kokią dar "Zadania"? čia turbūt Juozaičiui landsbergis nurodinėja kaip ką skaldyt ir griaut Lietuvoje ar koks 'Spektras" ar net "Gladius"?? Kokia nesąmonė ir absurdas. man rodos Radžvilas su kiekviena diena klimpsta vis giliau į savo susigalvotų nesąmonių liūną. kažkam tiesiog sunku patikėt kad žmonės gali turėti savo nuomonę ir savo kovos už valstybę matymą- ne tik tik taip kaip mato ir atrodo Radžvilui. čia pasikartosiu: "kaip drįso be Radžvilo leidimo ir palaiminimo kažkokie tautininkai ir netinkami intelektualai susigalvoti kad jie gali sau susirasti tinkamą kandidatą prezidento rinkimuose ir bandyt tokiu būdu gelbėt Lietuvą. kaip drįso Juozaitis atėjęs į derybas nebučiuot Radžvilui žiedo ir nuolankiai neprašinėt 1 procento paramos rinkimuose." Štai visa esmė šito reikalo ir konflikto.

Anonimiškas rašė...

Parodė jau Juozaitis, kaip jis remia Radžvilą. Pirmiausia apsiskelbė apie dalyvavimą rinkimuose į ES parlamentą tuo po Radžvilo, (jau skaldymas), po to atseit kilniai persigalvojo, o penktadienį prieš rinkimus nusprendė paremti Puteikį. Radžvilas jo ir nerėmė dėl to, manau, kad nepatikimas o ne dėl to, kad išimtinės garbės kokios būtų siekęs.

1Chingishan rašė...

Paskelbė dalyvavimą rinkimuose į EP Juozaitininkai kai nesugebėjo susitarti su Radžvilistais (tai visai natūralu jei tu eini į politiką, važinėji po Lietuvą tai prie prezidento agitacijos pridėti dar ir agitaciją į EP tai nieko papildomai nekainuoja), o atsisakė matomai dėl to kad suitelkti į prezidento rinkimus ir gauti paramą, kurią Radžvilas pažadėjo ir neištesėjo, todėl ir Juozaitis nuo savo žodžio remti Radžvilą buvo visiškai atleistas (nes tas ne tik kad rėmė puidoką, bet dar ir moralizavo kad Juozaitis kažkaip netaip pagal Radžvilo įnorius elgiasi). Reikėjo Juozaičiui neatsisakyti dalyvauti EP rinkimuuose ir dabar turėtų bent savo žmogų EP plius finansavimą. Vietoj to turi spjaudimą į nugarą ir kažkokius brėdovus sąmokslus.

Unknown rašė...

Revansizmas - va kur teisingas Juozaicio ivertinimas. Visa kita - pilstymas is tuscio i kiaura.
Isvada, norint suvienyti patriotines jegas reikia atsisakyti juozaiciu ir guogu, bet, deja, reikia puteikiu, puidoku ir net mazuroniu. Tik sita marga publika susivienyjus gali kazka pasiekti, bet cia kaip tik ir suzaidzia margosios publikos didysis minusas - asmenines ambicijos. Landsbergis gal intuityviai tai nujaute ir todel jam pirmam pavyko kitus nustumti i sali, nes kiti nebutu pajege atlaikyti tos itampos - lietuvisko inteligento legendinis kinku drebejimas neleistu . Dabar kapstytis kas buvo ir kas butu jeigu... Esme paprastesne - ka daryti dabar, kad neisnyktumete. Atsakymas duotas - atsisakyti asmeniniu ambiciju. Kitaip nieko nebus. Bet ar kas nors sugebes?

Pikc Kažinkavičius rašė...

Būčiau linkęs manyti, kad čia labiau kalbos neišmanymo, negu piktybiškumo apraiška.

1Chingishan rašė...

Nereikia vienyti to kas nesivienyja. nereikia mums jokiu guogų ar puidokų ir net mazuronių. Asmeninių ambicijų gali atsisakyti lygiai taip pat Radžvilas (jam tas neatėjo į galvą?). Čia kažkam atrodo kad sudėjus dešimt nulių kažkas gali gauti- gautis gali tik nulis. Reikia vienytis ir jungtis aplink vieną centrą ir tas centras pilnai gali būti Juozaitis- jis tą įrodė ir pilnai gali būti ir yra tuo lyderiu. Neklausykit tų nesamonių ir taip pat nesamprotaukit klaidingai kad reikia visus ir visada vienyti- nenori Radžvilas su Puidoku jungtis prie Juozaičio - ir niekad nesijugs - tai ir nereikia to siekti. be to reikia suprasti kad visi šitie ginčai yra dėl to kad nepavyksta pasiekti jokių rezultatų ir kai tas nepavyksta iekoma kaltų ir pradedama skaityti kad čia vienyjimasis kaltas ir panašios nesąmonės. Pvz su kuo susivienyje yra koncervai? O liberastai? Ogi su niekuo. O kodėl jie valdžioje? Ogi todėl kad turi finansinius ir informacinius resursus!! Ar opozicija juos turi? Ar bando juos kurti? Ar bando ieškoti būtent čia išeičių ir galimybių? Gal vietoj sąmokslo teorijų kažkas pradės ką nors kurti, vietoj to kad aiškintu kas ką skaldė, parėmė ar neparėmė. Čia yra problemos šaltinis ir jos sprendimas!Ar dar kas nors, kam nors po velnių neaišku??

Anonimiškas rašė...

čia, manau daug ką reikia mokyti "leniniškai". parašyta "nesame bendražygiai", bet nesupranta. taigi: "nesame bendražygiai", "nesame bendražygiai" ir dar kartą "nesame bendražygiai"

Sėlis rašė...

Nu su tuo Juozaičiu rinkėjų skaičius labai ribotas - dauguma vatnikai, kuriems tik bele nekęsti lendsbergio. Jūs tikrai tikit, kad tokio elektorato užtenka? Dėve dėve... Juozaitis nevienyja ir niekada nesuvienys, kol nepripažins savo klaidų!!!

Anonimiškas rašė...

ponui Kaž..> Suplakat viską į krūvą. Ar reali federalizacija? Ne, nes politinio palaikymo apart kelių didžiųjų tam nėra. Ar realus NATO išstūmimas? Ne, dėl tos pačios priežasties. O štai ponios Le Pen šėrimas rusiškais rubliais (oficiliai vadinama "paskola" iš Kremliaus banko Čekijoje) ne tik kad realus, bet ir įvykęs faktas. Ir po šito nieko nepavyks įtikinti kad nacionalistai nėra ant Putino lenciūgo. Kad maža nepasirodytų, dar galima paklausyt AfD kalbų EP, taip taip, tų pačių pas kuriuos Juozaitis su Songaila neseniai važiavo. Dėl Orbano nežinau, jam ES rūpi tik kaip ją numelžt, o kai atvažiuoja Putinas į svečius tai atrodo kaip du nusenę gėjai.

Anonimiškas rašė...

Čingischane, gal ir tu nekokybiškų medžiagų iš Jurbarko užvartojai? Koncervai su liberastai valdžioje? Prasikrapštyk akis ir pamatysi kad valdžioje Naisių Oligarchas, Širinskienė ir Skvernelis. Tai jie koncervai ar liberastai? Tos partijos turi savo stabilų rinkėją, vieni 20%, kiti 10%. Jie visada turės savo vieną kitą atstovą, bet niekada nebus valdžioje. Nes vyraujantis Lietuvos rinkėjas yra runkelis (70%), kuris būtų tapęs turtingu gerbiamu žmogum, bet prasigėrė, nes Landsbergis kolūkius sugriovė.
O dėl Juozaičio labai teisingai pasisakė komentuojantys, o ir rinkimai atsakė į tą klausimą - 4,76%. Juozaitis gali būti centru ir mesiju tik savo garbintojų tarpe, kaip Venckienė. O už savo sektos - visiškas rinkėjų atmetimas.

Prefrazuojant Juozaitį rašė...

Jei pusę metų vežiot po kaimus beždžionę, visiem rodyt ir pasakot kokia ji puiki, tai ji turbūt daugiau nei tie 4,75 proc. surinktų. O jei rimtai AJ patinka tik senai komunistinei nomenklatūrai ir vatnykams, turbūt jų balsus (atmušęs nuo Tomaševskio) ir susirinko.

Anonimiškas rašė...

Palauksim kol laukinio kapitalizmo ,,statytojai,, ir grobuonys prichvatizatoriai bus sugaudyti ir susodinti,...jau neilgai beliko.

Iseivis rašė...

Perskaiciau straipsni ir komentarus. Isvada: laba liudna Lietuvos situacija. Lietuvos tautines jegos yra skaldomos, skaidomos, sklaidomos.... Visas minimas "patriotines, tautines" jegas vienija vienintele ideja: neapykanta NE Lietuvoje gyvenantiems lietuviams. Realybeje 70% zmoniu pritaria idejai: nenenaikinti isvykusiu Lietuvos pilieciu i uzsieni. Patriotai, raginantys naikinti lietuviakalbius lietuvius, siulantys jiems kazkokius "lietuvio pasus" atrodo karikaturiskai. Pagalvokite apie tai

Anonimiškas rašė...

Kvailesnio komentaro nesu skaitęs.

Iseivis --2 rašė...

Ziurint is salies, susidaro ispudis, kad tautines, patriotines jegos Lietuvoje sekmingai skaidomos ir NEutralizuojamos. Tie minimo zmones juozaitis, songaila, atrodo, lyg butu pasamdyti, kad atliktu skaldytoju vaidmeni. Is salies, atrodo, kad Tevynes Sajunga, virtusi globalistine-liberaline partija sunaikino Lietuvos krikscioniu-demokratu partija, koservatoriu partija ir..... daro viska, kad neatsirastu "desiniuju" partijos. Is salies, ziurint valstieciu-zaliuju partija siuo metu yra labiausiai patriotiska ir labiausiai desinioji.^^^ Is salies ziurint, Lietvos ziniasklaida labiausiai ir sekmingiausiai dirba lansbergiu partijai. Todel sio Radzvilo straipsnio neskaitys eilinis Lietuvos zmogus.

Iseivis - 3 rašė...

Is salies ziurint, juozaitis, songaila turetu nusiraminti --- jie jau istorija. Tautinems jegoms reikia ieskoti jauno, charizmatisko, vienijancio, mokancio aiskiai ir paprastai reiksti mintis... vadovo. Jeigu statistika rodo, kad lietuviai yra labiausiai ES mylintys, labiausiai ES pasitinkintys zmones visoje ES, tai.... aiskus ir tiesioginis ES peikimas, neatnes reikiamu rezultatu. Gal galima ta laika praleisti kalbant apie Lietuvos svarbuma, lietuvos zmogaus svarbuma/reiksme ir t.t. "Lietuva Nr1" -- juk tai tos pacios kapeikos skirtingos puses. ES peikimas daugeliu Lietuvos zmoniu asocijuojasi su "istojimu is ES"... netekimu ismoku... netekimu teises keliauti laisvai ir.... netekimas visu tu teisiu, kurias jie igijo po isstojimo is tsrs. Dar karta, tikrai yra apgailetina, kai Lietuvos seime nera partijos, kuri butu suinteresuota lietuviskos Lietuvos, lietuviskos kalbos, kulturos, tautines valstybes islikimu. Ar ne laikas pagalvoti, kad jus, kuriems rupi LIetuvos likimas, darote kazka ne taip....### Juk suki "Lietuva - lietuviams" (as jame nieko blogo nematau), visada galima pakeisti sukiu "Lietuviai myli Lietuva", "Lietuva -- lietuviu namai"; "Lietuva - lietuviu gimtine". Kitaip sakant, nereikia Lietuvos priesams i rankas ideti ginklu, kuriais jie talzytu lietuvius, jeigu.... galima apseiti be to. Juk lietuviu patarle sako: "glaudus versis dvi karves zinda" Bukite gudrus.

Anonimiškas rašė...

Gal but kartais reikia isiklausyti ir i "kvaila komentara", nes isankstinis nusistatymas yra kvailiausias pasirinkimas

Anonimiškas rašė...

"Išeivis" yra kažkiek teisus, kalbėdamas apie Radžvilo kaip "Europos peikėjo" įvaizdį. Nors EP rinkimų kampanijoje jo komitetas dėjo itin daug pastangų sugriauti tą globalistų sukurtą įvaizdį, du mėnesiai platinant komiteto laikraščius negali staiga sugriauti metų metus kurtų mitų.

Anonimiškas rašė...

Tas Juozaitis kaip šuniui penkta koja. Daug daugiau rinkėjų atbaidė nei pritraukė. Turėjo būti bendras stogas (bet ne vien tautininkams tarnaujantis LYČ) ir bendras kandidatas - tinkantis ir Radžvilui, ir Puteikiui, ir tautininkams. Paskui tas stogas turejo dalyvauti EP, sudarant bendrą sąrašą. Paprasta kaip dukart du, bet matyt tautinėm jėgom per sudėtinga.

Anonimiškas rašė...

Pasisakiau dėl kavailiausio komentaro 1 dalies. Kitos 2 dalys nėra kvailiausios, bet diskutuotinos. Ir jokio išankstinio nusistatymo.

Pritariu rašė...

kad Juozaitis skaldytojas kokių reta. Suskaldęs patriotus, sugebėjo dar supriešinti gyvenančius LT ir išeivijoje. Pradėjo apie kažkokį lietuvio pasą pezėt, kurio niekas nenori turėt. Rezultatas: Juozaičio kaip raupsuotojo kratėsi ne tik išeivija, bet ir tie 72% kurie pasisakė už pilietybės išsaugojimą išvykusiems.

ale, rašė...

1Chingishan2019-06-03 03:24 : ”Nereikia vienyti to kas nesivienyja. .... Pvz. su kuo susivienyje yra koncervai? O liberastai? Ogi su niekuo. O kodėl jie valdžioje? Ogi todėl kad turi finansinius ir informacinius resursus!! Ar opozicija juos turi? Ar bando juos kurti? Ar bando ieškoti būtent čia išeičių ir galimybių? Gal vietoj sąmokslo teorijų kažkas pradės ką nors kurti, vietoj to kad aiškintu kas ką skaldė, parėmė ar neparėmė. Čia yra problemos šaltinis ir jos sprendimas!Ar dar kas nors, kam nors po velnių neaišku??"

- Geras mintis čia 1Chingishan'as pradėjo rutulioti. Norėčiau vystyti jas toliau. Žinoma, be finansų ir informacinių (gal - intelektualinių - taip tiksliau būtų išsireiškiant) resursų, neįmanoma jokia veikla.
Ir iš tiesų, ne partijose Tautos vienybės esmė. Ir kas nuo to pasikeistų, jei dar viena-kita aferistų grupelė gautų svetimšalių interesų grupių finansavimą, o prie to ir prievolę paklusti svetimų diktatui, kas čia - kolegos sutapatinta su informaciniais resursais... Juk vienybė turi prasmę tik, kai ji pačioje tautoje. Todėl sakau, TAUTĄ suvienys ta asmenybė, ta partija, kuri vietoj gynimo priešų nuo "priešų" - vaidybos gynimo, imsis spręsti realias Lietuvos žmonių problemas. Ir jokio reikalo nėra jam vienytis su margaspalve išdavikų ar neišmanėlių politikierių vaivorykšte. Tauta bematant pajustų tą, kas nevaidina ir neužsiima falšu. Todėl už jį vieningai atiduotų balsus, kas ir būtų TAUTOS vienybės sąlyga.

Anonimiškas rašė...

Kai reikia suvienyti aliejų su vandeniu, tai vienybė įmanoma tik epizodinė, emulsijos pavidalu. Ir tik tada, kai kažkas iš išorės įsuka. O ramybėje ir vėl išsisluoksniuoja.

Anonimiškas rašė...

Tame ir reikalas, kad sisteminių partijų opozicija dešimtmečiais nė piršto nejudina. Nes dirba tik kvailiai, tie, sisteminiai. O kai per rinkimus eilini kartą apsijuokia ir gauna trupinius, tada traukia universalius pasiteisinimus: kaltas Landsbergis, Sorošas, globalistų sąmokslai ir liberastai. Gal jau gana tų nesąmonių.

Iseivis rašė...

Man atrodo, kad susivienyti nebutu sunku, jeigu judejimu vadovai pirmoje vietoje statytu Lietuvos interesus, o ne -- savo ambicijas, ego norus, vieta seime ir t.t. Gaila, kad savo asmeniniu interesu vedami zmones tampa judejimu vadovais.... kanditatais i Lietuvos ZMONIU prezidentus ir t.t. Tokiuos savanaudzius reiketu atpazinti ne is ju tariamu zodziu, o is veiksmu ir nesileisti, kad tokie vadovautu.

Anonimiškas rašė...

Dabartine Tevynes Sajunga nuo liberalu + Laisves partijos skiria tik pavadinimas. Esmeje jie visi vienodai liberalai-globalistai.

Iseivis 2 rašė...

Lietuva laisva jau ketvirti amziaus. Lietuvos tautine/tautininku.. partija visada merdejo iki visisko oficialaus isnykimo. Ka tai reiskia? Lietuvos tautiskumo skaldytojai, naikintojai yra tvirtas pozicijas uzsieme judejimo virsuneje ir atlieka puiku darba briuselio ir Maskvos naudai, skaldydami ir naikindami tautisikai nusiteikusius Lietuvos zmones (tai isvyke lietuviai Lietuvos priesai, tai vatnikai ir kolchoznikai Lietuvos priesai, tai....) --- tik kvaili sukiai, triuksmas ir... nieko daugiau.***** Atsiminkite, kad ATLIEKANT TA PATI VEIKSMA, NEGALIMA TIKETIS SKIRTINGU REZULTATU. Jeigu dar yra like Lietuvoje zmoniu, kuriems nuosirdziai rupi LIETUVOS (ne asmeniniai siekiai) likimas, tai laikas butu susirinkti.... pasitarti ir imtis apgalvotos veiklos, kad Lietuvos zmones pamatytu ir atpazintu LIETUVOS partija.

Anonimiškas rašė...

Kad AJ viską ir pradėjo su savo vienintelio ir nepakeičiamo Mesijaus povyza, nepalikdamas kitiems jokių galimybių. Didžiausia kvailystė buvo bėgimas iš LRT, o viršūnė - Kremliaus troliai portaluose, tie kurie tūkstančiais prikopijavo "musų šeima balsOs už jOzaiti".

Anonimiškas rašė...

Pasvajokime. Kodel neikurus naujos partijos pavadinimu: "Gimtines partija". "Lietuvos partija" "Patria partija", kurios visi istatai butu paremti judeo-krikscioniska morale, kurios nariai isipareigotu Lietuvos valstybes interesus pastatyti i pirma vieta visu kitu reikalu skaleje. Siai partijai vadovauti surasti nauja, charismatiska, jokiais skandalais nepagarsejusi asmeni. Ar manote, kad i tokia partija nesijungtu zmones, nepereitu is kitu partiju....? As net neabejoju. Laikas tokiam judejimui yra butent dabar, nes... Lietuvoje liko tik centro (valstieciai) ir kairiuju partijos (liberalu, Tevynes Sajungos - liberalu - laisves, socialdemokratu, darbo partijos...)

Skiriasi rašė...

Visų pirma dydžiu, struktūra, organizacija, finansais. Šiuo metu liberalus pirmininkas ir šiaip, jų liberalus flangas tapo girdimas nes pritraukia naujus balsus, bet iki Laisvės partijos jiems labai toli.

nemo rašė...

Radžvilas daug kartų pakartojo, kad maždaug "tapo visiškai aišku", kad Juozaitis toks keistas partneris. Bet šiaip ar nebuvo?

Kaži kodėl per pastaruosius 20 metų Juozaitis buvo toks, sakykim, pavienis kalbėtojas nuo bačkos, kurio niekas labai nesiklausė? Jo figūra buvo romatizuota: kalbėjo, kalbėjo, o dabar štai sutrauks minias. Iš tiesų jis jų nesutraukė anksčiau ir nesutrauks vėliau, nes tiesiog čia ne jo dalykas. Jis buvo ir bus kalbėtojas nuo bačkos. Ir aš neturiu tiek galvoje jo pažiūrų, kiek jo asmenybę, psichologinį tipą. Dėl šito nuo pat pradžių sakiau, kad nenoriu jo matyti prezidentu, nes tokia asmenybė nėra šiai pozicijai.

Jis buvo ir bus kalbėtojas nuo bačkos. Tame, beje, nieko niekintino nėra: žmogus sudarė savo pasaulėžiūrą ir ją skelbia, analizuoja, komentuoja. Viskas ok. Bet tai nėra perpspektyvi POLITINĖ (jungianti, besideranti, randanti kompromisą, nekaltinanti ir neįsiskaudinanti) figūra nei Lietuvai, nei tautininkams su patriotais.

Politiškai jis buvo ir bus visada alternatyvi figūra, kuri nesunkiai gali nusmukti iki marginalios figūros.

Sutinku su kažkuriuo komentatoriumi - laikas nustoti žvalgytis į šešiasdešimtmečių ir plius kartą. Jie gali duoti patarimus, išminti, kompetenciją, analizę, pasaulėžiūrą, tačiau tarp jų nėra nei vieno, kas galėtų realiai tapti nauja ir tautą patraukiančia kelrode žvaigžde. Radžvilo neišskiriant. Juozaitis, Radžvilas gali patraukti nedidelius segmentus, bet reikia kažko kito, jei norima žaisti "big game". Reikia naujos ir jaunos/apyjaunės figūros: arba padrąsinti eiti į viešumą arba ieškoti ir auginti.

TO 12:40 rašė...

To: 12:40.Tu ir esi tas Kremliaus trolis ir atejai tu su Mesijaus povyza dergti ir šmeižti A.J. Kam jei ne kremliovskiemas gali taip nepatikti Lietuvos tautinių jėgų atbudimas?

Anonimiškas rašė...

TO 10:11. Juokas ir tiek: Juozaitis ir Songaila skaldo tautines patriotines jėgas. Kur tos tautinės patriotinės jėgos??? Ar Radžvilo komanda, kuri piktinasi, kad tautininkai ėmė veikti...Ir kas dabar bus? Niekas neskaitys paklodinio formato straipsnių, o ims veikti taip kaip ten parašyta...

Anonimiškas rašė...

Dėl jauno lyderio. Vat kitos partijos kažkaip užsiaugino ir Armonaitę, ir Palucką, net ir Anūką. O tautinės jėgos ne. Nors gal ir neverta stebėtis, čia vienas komentatorius rimtu veidu tvirtino kad mokyklas baigę jaunuoliai yra liberastiniai degeneratai.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Taip A.J. reikia suburti savo judėjimą ir veikti. Nesitikėti jokių paramų. Žmonės žiūri į darbus. Svarbu, tik kad info apie nuveiktus darbus nebūtų blokuojama. Ilgainiui, žiūrėk, ir Radžvilas pakeis poziciją (atsipalidavęs nuo Tatos)

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
1Chingishan rašė...

Aiškinu dar kartą tiems kam nedaeina: ne prie ko čia figūra, kad bus kažkoks kitas ar jaunas tai nieko nekeičia. jums ar prancūzijai geriau kad ten kažkokį snarglį mikrobą pastatė, ar ukrainoj ar toj pačio lenkijoj? amžius išvis neturi reikšmės ir kaip tik tie vyresni supranta daug daugiau ir matę dau daugiau ir gali daug daugiau. O kad Juozaitis tik kalbėtojas- tai čia tik tau ir panašiems taip atrodo. Man atrodo visiškai kitaip. Ir antra: Dar kartą visiems aiškinu- kad ne prie ko tas vienyjimasis ar skaldyjimasis apie kurį čia 20 metų šneka- Nėra informacinių ir finansinių resursų iškelt jėga. Aišku kad dabartinė valdžia daro viską kad tų resursų ir neatsirastų- bet opzicija vietoj to kad koncentruotusi būtent į paieškq galimybių išsukt savo judėjimus- jie ieško priešų savo stovykloje, pila purvus visiškai lygioje vietoje, spjaudo į ištiestą ranką po 10 kartų ir po to stebisi kad surenka po kelis procentus. Pirmas ir pagrindinis darbas turi būti ieškoma ir koncentruojami finansai, bei media ir informacinės sklaidos resursai. Be to galit čia užsikrušt befilosofuodamai- visa energija ir ambicijos į švilpuką.

Anonimiškas rašė...

ES sąrangos pakeitimas nelygintinas su emigrantų priėmimu. Norėjo Merkelienė emigrantų, tai priėmė, dabar šeria latrus. Slovakija ar Vengrija nenorėjo - tai nė vieno ir nepriėmė. Niekam per prievartą jų neįbruko o ir nepavyktų įbrukti. EK yra vykdomoji institucija (kaip vyriausybė) ir jos tiesiogiai rinkti nereikia, ją patvirtina išrinkti. Jei Putinas prie migrantų srauto ir Brexito aktyviai prisidėjo, turbūt nieko nestebintų - jam tai naudinga. O kalbos apie federalizaciją yra tolygios kalbom apie ufonautų laivą: visi apie jį kalba, bet niekas nematė. Kai bus kas nors konkretaus, tada bus galima kalbėt, naudinga čia Lietuvai ar ne.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Taip, ten "racijos yra", kaip sako - kol neprasideda pezalai apie "lietuvių naikinimą". :)
Ne kartą esu pastebėjęs reiškinį, kurį vadinu "vieno klausimo šyza": atrodo, protingas, logiškai mąstantis žmogus, nesusipykęs su tikrove - bet jei tik užkabinamas vienas konkretus klausimas, atrodo, kad visai su kitu žmogumi susidūrei, tarsi koks neadekvatus "alter ego" įsijungia, ir jau tada viskas, pokalbį galima baigti. Čia gal koks disociatyvus tapatybės sutrikimas, ar ką?

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
to Kažin rašė...

Tamstai amnezija? Galiu priminti, kad 2012 - 2016 m. Lietuvą valdė senieji socialdemokratai ir jų vadas toks dažnai nuomonę kaitaliojantis bebras A.Butkevičius. Tai jeigu žmogelius kas nors ir galėjo užknisti, tai tik šitų veikėjų chamizmas, partinės šėryklos, vijūnėlės ir darbo kodeksas. Akivaizdu, kad valstiečiai susirinko socdemų balsus, kuriuos per kitus rinkimus grąžins atgal. O konservatoriai čia prie ko, tik del to, kad stumti ant ju privaloma, kitaip rimtu politikanu neatrodysi?

Anonimiškas rašė...

Kam jiem apsimetinet? Jie turi Dagį, Ažubalį, Degutienę ir daugybę kitų žmogelių iš viduramžių. Vat pensininkai už juos ir balsuoja. Už liberalius narius balsuoja jaunesni ar pabėgeliai iš lib.sąjūdžio. Taip apžiojamas gan platus spektras - be šito jokių rinkimų nelaimėsi.

Iseivis rašė...

Nemo komentaras = 10. Absoliuciai tiksliai. Chingisgan -- gerai apibudinote juozaiti, songaila ir co: "...opzicija vietoj to kad koncentruotusi būtent į paieškq galimybių išsukt savo judėjimus- jie ieško priešų savo stovykloje, pila purvus visiškai lygioje vietoje, spjaudo į ištiestą ranką po 10 kartų ir po to stebisi kad surenka po kelis procentus." Taip. Jokiu financiniu galimybiu neisuksi, neatrasi, jeigu judejimas bus neaiskus, o ju lyderis dar neaiskesnis. Kiek procentu balsavo uz juozaiti? Tai gal puse is ju sutiktu duoti po kelis eurus juozaicio grupelei. Viskas. *** Galima fantazuoti apie tai kad butu, jeigu butu... butu gerai, kad visi lietuviai gyventu Lietuvoje, kad visi turetu darbus, kad visi gerai uzdirbtu, kad visi remtu "patriotines" partijas, deja, visada reikia skaitytis su realybe

ale, rašė...

Anonimiškas2019-06-03 11:59: "... vienybė įmanoma tik epizodinė, emulsijos pavidalu. Ir tik tada, kai kažkas iš išorės įsuka. O ramybėje ir vėl išsisluoksniuoja."

Jūs visiškai teisus. Be aktyvios vienijančios jėgos gamtoje prasmingos vienybės - gyvo organizmo lygmens - gamtoje nebūna. Negyvojoje gamtoje be 'lyderio' (religine terminologija - be dievo) galima tik žemiausio lygmens - taip vadinamos negyvosios materijos "vienybė" , kada visi elementai veikia kaip tik kam šlapimas į galvą muša, arba, kaip juos visus stumdo svetimos/išorės jėgos.., ir visi sutinka bet kokius kitų absurdus toleruoti... Visuomeninėje aplinkoje panašų reiškinį mes linkę vadinti demokratija, ir veltui tykimės iš tos de'mo(no)kratijos harmonijos neišpasakytos.
Taigi, "kažkas iš išorės" - ne panacėja. Dažniausiai, "iš išorės" būna tik grobuonys besigviešintys suvirškinti kiekvieną padlaižiaujantį iš baimės ir meldžiantį pasigailėjimo. Ir tik vidinė vienijanti/organizuojanti jėga skystai masei gali suteikti tvirtą/stabilią ir gyvybingą formą, rasti bei palaikyti nuolatinį BALANSĄ su išorės jėgomis.

klausimas dr kazinaviciui rašė...

daktarui Kazinkaviciui--- jus gerai nusimanote apie "disociatyvu tapatybes sutrikima", diagnozuodamas sutirkimus is vieno klausimo/atsakymo, kuris jums NEtinka. O kaip vadinasi tapatybes sutrikimas to zmogaus, kuris nustato diagnoze kiekvienam sutiktam pasnekovui, isgirdes savo ausiai nepatinkama minti?

Iseivis rašė...

Butu idealu, jeigu lietuvius vienytu TAUTINE VALSTYBE LIETUVA. Deja, taip nera. I viena grupele vienijasi lansbergio fanatikai, i kita- liberalizmo fanatikai; i kita-kairiuju ideju fanatakai.... Ir tragiska, kad paminetu savo dievaiciu sekeju gretosi neatsiranda vietos Lietuvos sekejams.

Sidagiui rašė...

Jo, jo krikscioniskojo atsakingumo pavyzdys paliko zmona ir vaikus ir isleke pas meiluze. Lietuvos didziausias patriotas vede vede antra zmona ruse ir namuose bendrauja rusiskai --- tobulas lietuvis ir katalika

1Chingishan rašė...

Už Juozaitį balsavo visai nemažai palyginus su tuo kaip ant jo varė savi ir svetimi. Plius tie procentai nieko neparodo- nes tie kas balsavo už Nausėda ar Skvernelį pirmam ture- patys sakė, kad jie už Juozaitį (kaip ir Sinicos motina) bet ratingai rodo kad jis į antrą turą nepraeis, todėl kad nepraeitų transgenderis jie balsuos už nausėdas ar skvernelius. Čia būtent reitingai jiems tai parodė. Supratot dabar kodėl jums kišo tuos reitingus kiekvieną dieną ir aiškino kad Juozaitis neturi jokių reitingų??- o būtent dėl to kad jūs taip galvotumėt ir atėjūs rinkimams padarytumėt tai ko nori valdžia. Kokie iš tikrųjų reitingai buvo pas Juozaitį dabar niekas nesužinos, bet tai yra pamoka kad be opozicinių reitingų agentūrų irgi nieko kituose rinkimuose nepasieksit kad ir kaip ten dvidešimt politinių nulių suvienytumėte. Dėl aukojimo Juozaičiui- tai pagal suaukotas lėšas jis buvo 3ias berods- tai kad nereikia.(transgenderiams ir nuosedom aukojo kaip taisyklė ne žmonės, o verslas) Pats Juozaičiui aukojau ir žinau bent 10 žmonių iš savo artimiausios aplinkos kurie jam aukojo. Taip kad mistinis "išeivi" ir lik ten išeivijoje- mes jau kaip nors be tavo patarimų išsiversim.

nemo rašė...

Čingiskane,

jei Juozaitis būtų toks ūkiškas ir organizuotas kaip Matijošaitis, toks bičiuliškas ir tėviškas kaip Uspaschikas alei amžinatilsis Brazauskas, toks nuovokus kaip senis Landsbergis, toks klasikinės politikos teorijos žinovas kaip Radžvilas ar Jokūbaitis, toks LDK istorijos žinovas kaip Kiaupa ar Bumblauskas, toks žonlierius žodžiais kaip Karbauskis, toks sąžiningai tautiškai įsitikinęs kaip jis pats, ir toks krikščionis, kaip čia vienas kitas, kurį aš čia pažįstu, tai jis būtų idealus mąsių ir nemąsių krikščioniškų-tautinių jėgų atstovas.

Bet tokiu niekada nebuvo ir nebus. Kišti pinigus į jo reklamavimą reikštu patikėti kokio ten limonado iliuzija, jog "įvaizdis yra viskas". O taip, geri viešieji ryšiai su krūva pinigų gal ir nemažai galėtų padaryti, bet po mėnesio prezidentavimo viskas būtų beviltiška.

Jis buvo ir išliks alternatyvia figūra ar, geriausiu atveju, nedidelės grupės vadovu. Tiesiog jis toks.


Ir beje, nemanau, kad Radžvilas 100 procentu teisus pašiepdamas Songailos žodžius, kai šis sakė, kad jiems rūpi "praktinis lygis". Aš iš tiesų norėčiau pamatyti gerai tvarkomų keletą savivaldybių, miestelių ir kaimų, krikščioniškų tautininkų rankose. Tai IRGI yra politika. Bazinis ir pamatinis politikos lygis: organizuoti žmonių bendruomenių KASDIENĮ gyvenimą. Be šito lygio prezidentas Juozaitis ar europarlamentaras Radžvilas buvo ir išliks pakraščio figūromis, Vilniuje sėdinčiais teorikais.

Ir dabar klausimas - kiek tokių praktinių kasdienių bendruomenių problemų yra išsprendęs Radžvilas ar Juozaitis, ir jų rėmėjai. Kad ir kaip skambėtų banaliai, niekas nebalsuos už tautinę orientaciją, jei tai reikš nesutvarkytus kelius, prakiurusį vandentiekį ir dar kažką panašaus.

Anonimiškas rašė...

geriau butum tuos pinigus prageres. juozaiciui aukot, tai kaip pinigus i rudaja anga sukist.

Anonimiškas rašė...

Juozaičio rėmėjai jį pozicionavo kaip Mesiją ar viešpatį Dievą žemėn nužengusį. Tik bėda, žmonės Dievo su stiproku AMB ir sovietinės nomenklatūros kvapeliu rinkti nepanoro ir pasirinko paprastus mirtinguosius.

1Chingishan rašė...

nebent į tavo šimašinę angą ir dar batą tavo ten įkišt. :))
Pragert man pinigų ir taip užtenka.

1Chingishan rašė...

debile tu debile. Sako tau kad žmonės išrinko tą kurio norėjo valdžią ir pinigai. Jie tai padarė medios, reitingų agentūrų ir vidinės opozicijos pagalba. O tavo ten kvapeliai, AMB ir pan- išvis jokios reikšmės neturėjo. Bet tokiems nors kuolą tašyk- kartoja tą patį brėdą kasien kaip mantrą.

Anonimiškas rašė...

Paskui buvo kiti rinkimai. Juozaitis savo balsus perleido Puteikiui. Ir ką, sumoj 4,9%. Čia vėl medios ir reitingų agentūros kaltos, kad net Maldeikienė daugiau surinko ir į EP pateko, nors jokios medios ir valdžia jai niekuo nepadėjo.

kest turbo rašė...

Radžvilo "pasikėlimas" su varganu daug visko priklabėjusiu forumu yra akivaizdus:"A. Juozaičiui pasiūliau, užuot liejus kartėlį ir priekaištavus, pačiam sugrįžti į viešąjį gyvenimą ir prisidėti prie Klaipėdos forumo veiklos. Atkreipiau dėmesį, kad šiame forume esama šaunaus jaunimo, kuriam A. Juozaitis savo autoritetu ir patirtimi galėtų smarkiai pagelbėti. Jis atsisakė." Reikia turėti bent truputį sveikos nuovokos ir bandyti jungti DVI ORGANIZACIJAS -esamą ir būsimą į vieną galingą frontą, o ne siūlyti Juozaičiui Klaipėdos "vietininko" poziciją. RADŽVILAS pasielgė neetiškai, ir tiek. Bet dar nėra vėlu atitaisyti klaidą, nors jau pridirbta ir sau ir Juozaičiui - abu pralaimėjo. O labiausiai - LIETUVA

nemo rašė...

Čingiskane, o kame blogis, kad turime valdžios ir pinigų kandidatą?

Demokratija yra žaidimas tarp interesų grupių. Vieni interesai yra piniginiai. Kiti nematerialiniai (tautiniai, pavyzdžiui), kaimo, miestų, supermarketų, kaimo parduotuvių, pensininkų ir studentų. VISI turi TEISĘ veržtis į priekį.

Tik tokie kaip pats šitą visiškai aiškų nuo pat demokratijos praktikos ir teorizavimo pradžios žaidimą vadina kažkokia apgavyste. Taip buvo ir bus. Tik vėl, pininigai ir viešieji ryšiai ne visagaliai: savo dviejų trečdalių laimėjimą Nausėda per mėnesį sukompromituos, jei nemokės laviruoti tarp interesų grupių ir jų visų įtikinti savo nauda. Taip jau įvyko ne kartą ir įvyks.

Ko reikia krikščioniškams tautininkams, tai tokio kandidato, kuris įtikintų daugumą - galbūt per 15 metų apvažiuodamas kiekvieną Lietuvos kaimelį ir miestelį (kas įmanoma), galbūt su bendražygių pagalba (Radžvilas ir jo jaunimas), galbūt išnaudojant šiuolaikines finansavimo platformas (jei tūkstantis žmonių paaukotų po vieną eurą kas mėnesį išmanaus telefono paspaudimu, jau gali kažką daryt), kuris įtikintų mases ir galbūt tas pačias pinigų ir valdžios grupes savo viršumu prieš kitus.

Juozaitis nėra ir nebus toks kandidatas. Ir šiaip, kalbi nesąmones. Daugybė žmonių balsavo už Nausėdą ne dėl medijų, valdžios ir pinigų galios, o tam, kad išlaikytų principinį atstumą nuo konservatorių.

Bet aš žinau ne vieną tokį kaip tu: visiškai įtikėjusį, jog pinigai ir viešieji ryšiai yra viskas, atrakina visas duris ir jei šį kartą Juozaitis nelaimėjo, tai tik dėl pinigų ir viešų ryšių trūkumo. Taip nėra. Yra daug kitų jėgų.

Anonimiškas rašė...

Taip A.J. reikia suburti savo judėjimą ir veikti. Nesitikėti jokių paramų. Žmonės žiūri į darbus. Svarbu, tik kad info apie nuveiktus darbus nebūtų blokuojama. Ilgainiui, žiūrėk, ir Radžvilas pakeis poziciją (atsipalidavęs nuo Tatos)

1Chingishan rašė...

Dėl nausėdos dar kartą - šitas žmogelis buvo ruošiamas bankų nuo 2005 metų. Tada jį įtraukė į reitingus kaip tipo lbai patikimą žmogų ir nuo tada jam dirbo ir į jį investavo krūvas ir krūvas pinigų. ir tau dar kartą tiek kas balsavo už nuosedą tą darė dėl nupaišytų reitingų, bei todėl kad nepraeitų transgenderis. O pats tas tavo nuoseda tai harizmos ir proto turi kaip šiupelis- lygiai tiek gero kaip šiupelis jis padarys ir Lietuvai. Vien jau to užtenka kai per 2008 metus pasakė kad NT turtas negali pigti ir po dvieų dienų jie atpigo 3gubai- tai šimtai tūkstančių turėjo išvažiuoti į emigracijas. Prieš euro įvedimą pasakė kad po euro įvedimo niekas nebrangs, o gal ir pigs ir viskas pabrango vos ne 300 proc. Tai va toks šitas priedurnis ir prezidentas. O kad Juozaitis yra ir bus kandidatas vienyjantis ir būtent tas su kuruo gali laimėti tautinė Lietuva- aš neabejoju- tik turi dirbti komanda nuosekliai porą metų, turi surasti resursus, užsiauginti žinomumą ir matomumą soc. tinkluose, turi padaryt bent internetinę televiziją, radiją ir naujienų saitą- ir tie kas dabar čia loja- greitai pradės aiškinti koks jis didelis rėmėjas nuo pradžių buvo ir kad jis žinojo kad Juozaitis laimės ir kaip jis tuo patenkintas ir t.t ir pan.

Anonimiškas rašė...

Akivaizdu, kad per tokius komentorius bandoma A.J. priklijuoti etkėtę - Mesijas. O tuomet savo priklijuota etikėte bandys paveikti nesąmoningus, mažai žinančius, kaip atbaidančiu, kažkuo negeru... Aš balsavau už Juozaitį, todėl, kad jis nešė tautiškumo ir neoglobalistinės Lietuvos idėjas.

Anonimiškas rašė...

Iš kieno žodyno žodis "zadanije" mes žinome. Tatos kalbelės be šio žodelio neišsisuka. O tos išdavystės pirmiausia prasidėjo iš Radžvilo pusės dar Vasario 16 išvakarėse. Taip, kad esi arba Mesijo Tatos samdinys ar be viską žinai, bet rašai.

Anonimiškas rašė...

Nemo teisus. Valdzia ir lansbergiams pataikaujanti ziniasklaida norejo, kad laimetu simonyte. Jai konservatoriai nemazai dave pinigu, ziniasklaidos demesio ir.... pyssssss isejo. Neuztenka vien pinigu. Jeigu jus ir toliau desite viltis i tautiniu jegu "vienytoja" A.J., tai uzdekite is karto kryzeli ant tautininku kapo. Norint, kad atsirastu pinigu + ziniasklaidos demesio reikia tureti charizmatiska, teisinga, garbinga, pasitikejima ikvepianti zmogu vadovo vaidmenyje. Jusu A.J. yra tokio zmogaus priesingybe palikes zmona ir vaikus del meiluzes; vedes ruse; namuose plepantis rusiskai, pasiputes, nekantrus, piktas --- jo dainele jau sudainuota ir uzsibaige su istorine klaida. Atverkite akis. Negi nera Lietuvoje garbingesniu zmoniu!!???

Anonimiškas rašė...

O tai kodel gi klausei ka kazkoks bankininkas sake. Kokias gi jis pareigas valdzioje uzime, kad turejo tau sakyti, pasakyti. Reikejo klausyti, ka sako tavo rinkti seimo nariai, prezidente!!!! O ka gi jie sake???? O kodel gi jie taves NEperspejo apie to bankininko mela. O kur gi tada buvo tavo dievaitis A.J. nepaskelbes visos teisybes apie lito iskeitima i eura. Man, atrodo, kad yra nesazininga, ta prekiu pabrangima suversti vienam bankininkui. Jeigu maisto NEbutu pabrangine Maximos savininkai, jis ko gero NEbutu tris kartus pabranges.

Anonimiškas rašė...

Chingischane, jus rinkejus laikote idiotais. Pranese kazkoks 'ekspertas" reitingus ir... visi, kaip kokie idiotai, puole balsuoti uz '2 populiariausius". O kodel jus taip nedarete? Gal tokiu ir buvo vienetai, bet...tie vienetai tikrai nebutu pasiunte jusu kandidato i antra tura. Reikia skaitytis su realybe ir pastebeti zmogu, kuris neturi jokiu sansu laimeti ir ... laikas NUSTOTI SAVE APGAUDINETI..., nes kitaip dar ir dar karta isitikinsite, kad jusu kandidatas nesugeba perzenti keliu procentu rinkeju karteles.

Pikc Kažinkavičius rašė...

"eoglobalistinės Lietuvos idėjas" - gal galima kiek smulkiau paaiškinti?

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...

1. NE iš "vieno klausimo/atsakymo" - ir net ne iš vieno asmens. Komentare gana aiškiai parašiau "Ne kartą esu pastebėjęs reiškinį" - kuri šitos frazės dalis neaiški?
2. Rašiau NE apie "kiekvieną sutiktą pašnekovą", o apie REIŠKINĮ (žr. 1 punktą).
3. Apie "tikimą-netikimą" aš NIEKO nerašiau - rašiau apie adekvatumą-neadekvatumą, o tai VISIŠKAI ne tas pats.
4. Diagnozė yra teiginys. "Čia gal koks disociatyvus tapatybės sutrikimas, ar ką?" yra KLAUSIMAS, o ne teiginys, todėl diagnoze būti negali iš principo.

Anonimiškas rašė...

Ką gali suvienyti Juozaitis? Rinkimai parodė, kad jedinstvenikus, amb nomenklatūrą ir kelias dešimtis pablūdusių 80mečių. Net prie LRT kalbėjo keliems savo rėmėjams.

tautiskumo idejos rašė...

tai oksanos, uljanos ir rusu k. namuose?

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Politikai gali isterikuot, jaustis nuskriaustais ar paverkt kaip lakūnas. Tik niekam tai neįdomu, valdžia vis tiek ateina iš balsų skaičiaus. Lyginam daugiamandates balsus 2012 ir 2016. Konservai +68k, Socdemai -68k, Žali valst. +220k. Vienmandatėse konservai pralaimi visada, jei ne prieš liberalą. 2012 pralošė socdemams, 2016 pralošė žaliems. Viskas stabilu ir artimiausius 20-40m niekas neturėtų keistis. Netikiu kad pas konservus kažkas mato kokius tai revanšus, joks lovys jokiems anūkams neatiteks. Ta pati 30-32 žm. niekam neįdomi opozicinė frakcijėlė, čia maksimumas. Lovys visada bus marginalų, teistų padugnių, lenkų ir vatnykų rankose - nes tik tokia dauguma įmanoma.

Anonimiškas rašė...

Šiaip Anūkui turbūt siaubingai nuobodu, na ką ten veikti metai iš metų toje posėdžių salėj būnant opozicijoj? Išprotėt galima. Tai jis turbūt iš nuobodulio patraukia per dantį oligarchą, blaivininką, teologę, "žodžio žmones", o tie baisiausiai įsižeidžia :))

1Chingishan rašė...

OHO, tas pats idiotas Anonimiškas net 4is komentarus parašė iš eilės. Matosi kad tiksliai pataikiau į skaudžiausią vietą kažkokiam iškrypeliui. Pafik man ką jūs ten galvojat ar kaip ant Juozaičio varot (jo dainelė ne tik kad nesudainuota, bet dar net neprasidėjo). p.s. 103 kartą idiotams- Juozaičio žmona baltarusė (jei ką) Ir norint kad atsirastų pinigų ir žiniasklaidos dėmesio- ne prie ko amžius ar harizma- reikia šokt pagal šalį užgrobusio elito dūdelę. Atsakinėju kažkokiems vaikams net neįdomu- tas pats kaip vaiką mušt.

104a karta idiotui rašė...

Ji pati interviu sakė, kad gudas buvo tik vienas iš jos senelių. Ji pati grynų gryniausia rusė gyvenusi tik Sibire ir Karaliaučiaus krašte. Oskana gudė tai tokia pati legenda kaip Juozaitis sąjūdietis.

1Chingishan rašė...

Atsakysiu šitam pedikui (nors net neverta gadint popieriaus dėl tokio vaflisto)
Interviu su Juozaičio žmona: Jūsų giminės – iš Sibiro? – Ne. Mano senelio giminės buvo ukrainiečiai, senelės – baltarusiai, iš Mogiliavo. Tad aš pati maišyto kraujo, gudė, pase parašyta – baltarusė.
Jei Juozaitis ne sąjūdietis- tai sąjūdiečių tokiu atveju išvis nėra.
Bl.iki kokio lygio dasileido urodai - tiesiog stebūklas. Varo tik kad varyt- jau bet kas tinka.

Skaitykite daugiau: https://www.lrytas.lt/stilius/atvirai/2018/11/12/news/arvydo-juozaicio-meile-zmonai-oksanai-slepia-filmo-verta-drama-8130442/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy

Anonimiškas rašė...

Tai dar geriau, net ne senelė buvo gudė, o tik jos giminės. Žodžiu, 29as vanduo nuo kisieliaus, ji net paso pas Batką negautų, pofig kas ten tautybėj parašyta.
Šiaip jei kurio nors tikro sąjūdiečio apie tokį Juozaitį paklausi, tai akys pasruva krauju ir atrodo tuoj pils tau į snukį. Ant popieriaus iniciatyvinėj grupėj buvo, bet realiai turbūt buvo tik Ambalo pašluostė ir užsiėmė vien VL dergimu ir Sąjūdžio griovimu.

Gabrielė rašė...

Rašyti galim ir prieš konservatnikus, bet elgesys Radžvilo toks lyg tupėtų po Tatos letenėle: pakalbėti leidžia, bet veikti nevalia.

1Chingishan rašė...

Kaip ir sakiau net neverta popieriaus gadinti atsakinėjant degenero-sektantams. Tas tikras sąjūdietis kuriam pasrūva akys tai turbūt "KGB dėdulė" - tik juo įtikėję ar samdyti išsigimeliai čia gali sėdėti ir dergti Juozaitį už tai kad jis įšdrįso neatsiklausti pačio Radžvilo dėl ėjimo į politiką, kuris prieš tai bent 20 metų į jokias politikas net negalvojo eiti pats kol to nepadarė Juozaitis. Aišku kam ne pofik tas jūsų rašinėjimas. Jei tai Radžvilistų darbas- nu tai pamatysit per ateinančius rinkimus savo tikrus reitingus tada kartu pasijuoksim. O jei tai landsbergistų sekta- tai tikiuosi kad jūsų senas bezdalas nepadvės iki teismo. man šita tema išsemta. Radžvilas niekuo neįtikino- o netgi atvirkščiai parodė tai ko niekas net negalvojo pas jį yra -ir tai kas pasimatė garbės jam nedaro.

Anonimiškas rašė...

Bandau rasti vienytojo su plyta balsus EP rinkimuose. Žiuriu pas Puteikį: 4,9%. Bet ten ir Puteikis, ir Guoga balsų pritraukė, be to Puteikis per praeitus rinkimus į Seimą gavo 6,06%. Neįžiūriu aš čia vienytojo balsų net su mikroskopu. Tai gal pas Radžvilą, nes gavo 3,2%. Gal kiek ir nutekėjo, bet irgi katino ašaros.

Tatosfobija rašė...

Tai nepagydoma.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Dr. Unikauskas rašė...

"užingridai" ir "užgitanai" yra lengvai persergami, jau po pirmųjų 2 sav. jaučiamas ženklus pagerėjimas. Vėliausiai prieš naujus rinkimus išnyksta paskutiniai simptomai.
Tatosfobija yra pati agresyviausia ir destruktyviausia visų žinomų fobijų forma, nuo kurios išsigelbėjimo jokio nėra. Daugybę pacientų ši fobija kamuoja nuo 1990-03-11, juos kamuoja nerimas, baimė rasti sugriautą kolūkį. Kitus persekioja nematoma Tatos ranka.

Anonimiškas rašė...

R.OZOLAS Sąjūdžio ideologas, ėmėsi jo kūrimo, o V.L. net nebuvo toje orbitoje. Ne Landsbergis yra Sąjūdžio kūrėjas. Ar žinote, piemenie, kad nužudė R. Ozolo sūnų, tam, kad palaužti jį dvasiškai. Kiek jums metų, piemenie, kad drįstate, ką rašyti apie R. Ozolą? Kaip tai atsitiko, kad tauta buvo nuvesta visai kitais, ne Sąjūdžio idealų keliais!!! KODĖL TAIP ATSITIKO anonimiškas 18:26.

Anonimiškas rašė...

Ir dar paklausiu tavęs anonimiškas 18:26.Ar turi vaikų, kuriuos tektų paaukoti dėl Tėvynės laisvės idėjos. Spjaut tau į snukį norisi. Ką tu žinai ir ką tu supranti? Tavo pagrindinė knyga Vikipedija. Kodėl praėjus 30 metų nėra publikuoti Sąjūdžio protokolai. Ar ne tam, kad bet kas galėtų pasakoti savo istorijas?

TO anoniniškas 21: 19 rašė...

J. Basanavičius tautiškumo idėjos irgi buvo melagingos, nes buvo vedęs vokietę? Vokiečiai tiek amžių alino Lietuvą... O paskui dar vokiečiai buvo okupavę Lietuvą...Tai gal J.Basanavićius buvo Vasario 16 Signataras, bet ir vokiečių šnipas, nes žmonos pavardė E.G. Mohl? Šeimos reikalai yra viena, o meilė Tėvynei kita. Tai tik rodo, kad mylėti savo Tėvynę galima nežeminant kitų tautų. Ir jeigu tavo antra pusė kitos tautybės, tai nereiškia, kad tau draudžiama daryti viską, kad tavo tauta išliktų.

Anonimiškas rašė...

Išeivi 3. Istorija tampama, kai iškeliaujama Anapulin (čia tavo mąstymo spragoms užlopyti). Kažkodėl V.L. neliepi eiti į užribį? Nesipiktini jo nematomomis, bet puikiai jaučiamomis įtakomis. Žiū, net Prezidentą Nausėdą renkant, Daukanto aikštėje Prezidiume sėdėjo, vos ne pirmasis buvo išklausytas...

Klausimas komentatoriams rašė...

Apie ką jūs čia, broliai lietuviai, taip inirtingai? Argi toks blusinėjimasis po apatiniais gali kaip nors pagelbėti Lietuvai, kuriai grabas kalamas?

To 15:22 rašė...

Turbūt aukojai Śimonytei. Bet į tą pačią skylę nukeliavo...ai, ai.

Anonimiškas rašė...

V.Landsbergis jaunystėje irgi metė žmoną. Ar nežinojote? Beje,reiktų patikslinti, kad nemetė, o išsiskyrė. O jūs žinote, kodėl jo žmona nevyko gyyventi su juo į Karaliaučių, kur jis buvo paskirtas dirbti? Aš irgi nežinau. Gal jau tada buvo susiformavusios skyrybų priežastys? Ką mes galim žinoti apie žmonių tarpusavio santykius. Štai užklijuoji etikėtę "metė žmoną" ir užtenka. O kiek tokių žmonas metusių be Juozaičio ir Landsbergio dar yra? Gal sąrašiuką nepatingėtumėt? Žmonos gaila, bet tautos tirpimas - niekinis reikalas... O Juozaitis vienintelis iškėlęs tautiškumo idėją.

To 15:52 rašė...

Anonimiškas 15:52, o tu Šimonytei paaukojęs ir konservatnykai paaukoję tai į kokią angą sukišot? Šitokios sumos, SOS vaikų kaimui būtumėt geriau padėję.

man geriau paaukokit rašė...

Šimonytei nereikėjo aukoti, ją konservai parėmė. Ne taip dosniai, kaip valstiečiai Skvernelį, bet pakankamai. Šiaip ją visi ir taip pažįsta.

Anonimiškas rašė...

Aritmetika paprasta: jei Radžvilas nebūtų ignoravęs Juozaičio, nebūtų kišęs jam pagalių į ratus, būtų sustiprinęs ne tik tautines jėgas, Juozaitį remusiu būtų daugiau, automatiškai ir Radžvilas į EP būtų sukrapštęs balsą. Lazda su dviem galais. Bet kam ta liaudies išmintis profesoriui?

Оксана rašė...

Да, мой Арвидас лабай таутишкас. Я Оксана и дочь Ульяна все дома говорим по-русски.

Anonimiškas rašė...

Nemušk vaikų, o tai Šakalienę pašauksim.

Anonimiškas rašė...

Vietom nusikalbi Pikčiau. Pats tiki tokiu marazmu kad Merkelienė gali kažką kviesti ES vardu juolab net neturėdama politinio pritarimo? Negali, net vokiečių kanclerė. Viską ji darė kaip Vokietijos kanclerė, paskui pakeitė viena teisinę normą, bet ir tai lietė tik Vokietiją.
Ne viskas kyla iš baisiųjų globalistų sąmokslų. Merkelienė leptelėjo vieną nesąmonę, kuri sirų buvo suprasta kaip kvietimas į DE, rusai suintensyvino bombardavimus, sirai masiškai plustelėjo "pas kanclerę" - ir štai jau rimta problema. Paskui baisūs vaizdai iš pasienių, ir pastoriaus dukra nutarė pademonstruot didžiulį humanizmą.
Pirmiausia atsirūgo pačiai sumanytojai ir Vokietijai. Natūralu kad buvo bandymų iškelt į ES lygį ir dalintis tuo "džiaugsmu". Bet viskas yra derybos, jokių paklusnių respublikų čia nėra. Referendumai yra vietinių politikų reikalas, taip, galėjo atsiklaust, o tada kanclerei sakyt, sorry, mūsų tauta prieš. Rytų Europos valdžiūnai atmetė nė nesiklausę, kiti priėmė nesiklausę. Ketvirti už priimtus migrantus išsiderėjo meduolį. Viskas tik technikos (derybų) klausimas - jokia prievarta ES nieko neįbruks. Privalomi vykdyti sprendimai būna priimti vienbalsiai, vadinasi ir mūsų "už" privalo būti.

Anonimiškas rašė...

Nord Stream 2 ir federalizacija skirtingos kategorijos. Vamzdžiui nereikia visų pritarimo. Kaip ir mūsų atveju, niekas negalėjo vetuot ar draust mums pasistatyt savo SGD laivą.
Federalizacijai reikės. Šiaip šitas reikalas dar blogiau už UFO, nes ten žmonės bent įsivaizduoja kai tai yra apvali lėkštė. O federalicija viskas kalbų lygyje, tos kalbos (ar planai) pastoviai keičiasi, praėjus rinkamams į EP (ar į DE/FR valdžią) kalbama vėl kitaip, o geriausia kad ir prieštaraujant ankstesnėm kalbom. Nepanašu kad artimiausioj ateity būtų bent jau dėl kokių tai gairių būtų sutarta.
ES šulams dažnai prikaištaujama kad ES struktūra gremėzdiška, perdėm biurokratiška ir žiauriai lėta. T.y. nacionaliniai politikai mielai loja ant ES, reikalauja iš jos efektyvumo, bet perleisti kažkokias sprendimų teises jau nenori. Fizikoje stebuklų nebūna taip ir čia, turės būti surastas balansas tarp suverenumo ir ES efektyvumo. Ar Lietuvai būtina suvereni teisė spręsti importuojamų bananų kreivumo kampą? Ar geriau palikti tai ES biurokratams, o resursus geriau panaudoti kultūrai? Apie tai turi būti sprend́žiama.

Anonimiškas rašė...

Ir pabaigai. Bijoti reikia savų šustauskų ir paleckių, o ne ES ar jų biurokratų, kad jie mūsų suverenumą ar laisvę atims. Be mūsų pačių sprendimų nieko ten neatims. Reikia tik aktyvios diplomatijos, valstybės darbui pasišventusių žmonių (tikrų fanatikų). Juk mokėjome ir dešrų į Maskvą nuvežti, ir asfaltą, ir miestų plėtrą, ir čekiškus troleibusus pramušti. O dabar nebemokame? Į Briuselį siunčiame Tomaševskį su Suvirintoju?

To 22:32 rašė...

Jei Juozaitis ne sąjūditis, tai Landsbergis net žodžio Sąjūdis nėra girdėjęs. Daugiau tingiu ką nors tuo klausimu rašyti...

Iseivis rašė...

Paskaiciau komentarus. Chingischane "anoniminiais" vardais raso daugelis zmoniu, todel ju priskirti tik Radzvilo ar lansbergio pasekejams nepavyks. Skaitau komentarus ir matau problema, kad tautines pakraipos zmones fanatiskai turi isikibe i savo vaduku skverna ir nesugeba matyti didesnio paveiklo.... visai nepastebi nykstancios Lietuvos. Jiems savo vaduko likimas yra daug svarbesnis uz Lietuvos likima. Ar ne juokinga gincytis apie Juozaicio zmonos tautybe!?? Ji yra ne lietuve. Jie namuose, Klaipedoje su paaugusiais vaikais kalba ne gudiskai ir ne ukrainietiskai ir ne lietuviskai, o ---- rusiskai. Ar galima patiketi vaduko nuosirdziu rupesciu del Lietuvos likimo, kai jis, gyvendamas Lietuvoje.... budams lietuvis... su savo vaikais nesusikalba lietuviskai????? Jus galit ji sekti ir uz ji balsuoti, kad norite, bet.... dauguma zmoniu tokie aktyvistai NEsuzaves.

Anonimiškas rašė...

Neteko matyti, kad Radzvilas kaisiotu Juozaiciui "plytas". Gal nepalaike, gal nepagyre, gal neparagino uz ji balsuoti.... Bet savo akimis skaiciau, kaip Juozaitis ziniasklaidoje peike Radzvila pries rinkimus i ES ir sake, kad uz ji tikrai nebalsuos.

Gabrielė rašė...

1.Ne kartą dalyvavau VF organizuotuose sambūriuose. Pradžioje tai džiugino. Pranešėjų mintys skambėjo drąsiai ir teisingai. Bet mūsų įtikinėti nereikia.Sušvilpsite ir susirinksime. O jaunimo, kurį reikia šviesti labai mažai. Tikrai mažai. Ir ilgainiui atėjo mintis: kiek mes čia vienas kito klausysime, juk viską ir taip žinom? REIKIA NE TIK KALBŲ, BET IR VEIKSMŲ. 2.Kaip suprantu ateina Songaila ir Juozaitis ir pasiūlo veiksmą, t.y. politinį sparną. Radžvilui nepatinka: jo tikslas šviesti (senąją kartą) ir tiek. Forumas - Radžvilo kūdikis. Jis nepatenkintas, kad "kažkas" ateina ir pateikia savo veiksmų planą. Žmogiškai jį galim būtų suprasti. 3. BET kodėl tada reikia piktintis, kad atsiranda naujas sambūris LYČ? Radžvilas piktinasi, kad bus sustiprintos tautininkų partijos pozicijos ir savo TF jis neleis naudotis, tai žmonės susikuria LYČ. Logiška. Ir dar nesuprantu, kodėl profesorių taip gasdina tautiškumo klausimo akcentavimas? Juk jo organizuotuose forumo susirinkimuose Lietuvos valstybės išlikimo klausimas buvo svarbus? Į juos ateidavo daugiausia patriotiškai nusiteikę žmonės. 4. Radžvilas pasipiktino: jokio politinio sparno, bet pats sudalyvavo EP rinkimuose... 5. Rimtų idėjinių skirtumų tarp tų judėjimų nepastebiu, bet ambicijos iki dangaus...

Iseivis rašė...

Atsakymas. Lietuviai yra trumparegiai: palinde po savo dievuku skvernu ir nieko daugiau nemato, negirdi ir... nenori girdeti--cia silta, gera, tobula. O vadukai eina kariauti savo karu --siekia savo tikslu: kam reikia garbes, kam didesnio atlyginimo, kaip atlyginimo ir pensijos. Ir kalame graba VISI, tunantys po savo dievaiciu skvernais, nesugebantys matyti nei Lietuvos, nei viniu, nei plaktuko, nei kalamo grabo.... Cia visa tragedija. Jeigu vadukai noretu dirbti LIetuvai, tai nei susivienyti, nei sutarti nebutu sunku --- juk tikslas vienas ir tas pats. Kai dievukai siekia tos pacios naudos, tos pacios vietos, to pacio balso.... tada sutarimas NEimanomas. O ciauskejimas is po skvernu rodo, kad jokios vilties neturime....

Iseivis 2 rašė...

Gabriele as matau problema analogijoje: artojas drasko dirvona pirstais, nagais ir kviecia kaimynus prisijungti, padeti, ka nors daryti. Kaimynai isdidziai artojui atsako: "dar ne laikas". Artojas drasko ta dirvona toliau, seja, laisto ir... uzsiaugina kelis grudus. Tada prisistato kaimynai ir sako: "mes tavo grudus sekmingai parduosime ir pinigus pasiimsime sau, nes tu tik ari, seji ir laistai". Gabriele, jus sakytumete, kad tie kaimynai yra tikri isminciai... atejo pasisiule parduot, tada susiorganizavo i biznieriu kuopele. Galbut jie ir yra gudrus jusu akyse, bet....Garbingi zmones taip nedaro.... Ar artojas ir balsuotojai gali rinti juos atstovauti suktus, savanaudiskus, "teisingu laiku ir teisingoje vietoje"pasirodancius kombinatorius. As sakau, kad -- ne kobinatoriai gali sukombinuoti kelis procentus balsu, bet... jie negali ikvepti daugumos Lietuvos zmoniu. As sakau, kad tautiniskai nusiteike zmones turi ieskoti ar issaukleti jauna, charizmatiska, vienijanti... vadova. Jeigu to nebus padaryta, tai.... tautinis Lietuvos sparnas merdes, neturedamas nei vieno atstovo seime iki juozaiciu, songailu naturalios mirties...

Anonimiškui 18:27 rašė...

Nesąmonė ir melas. Viena boba sakė ir tiek. Parodykite, kur jūs tai radote. Arba smulkus šmeižikas, kuriam baisu, kad atsirado žmogus turi tikslą prikelti gyvenimui lietuvių tautą.

Sėlis rašė...

Anonimiškui 18:27 2019-06-04 19:00

https://www.delfi.lt/lietuvoje/article.php?id=81264993

didžpetris rašė...

Sąjūdietis - ne įrašas kažkokiame sąraše, o širdis ir nuveikti darbai. Vaišvila irgi formaliai sąjūdietis, o realiai? Kuo šiandien pavirto? Sėdi su Juozaičiu pavydo ir tulžies perkreiptais veidai ir mėto Š į Landsbergį.

Gabrielė rašė...

Turbūt tas jaunas žmogus - išeivis2. Jaunas neturi gyvenimo patirties. Tuo jis skiriasi nuo seno. Kai būsit senas suprasit, kad patarlėje " kaip tik jaunas, taip ir durnas" daug tiesos. Reikia jaunimą auginti,taip, bet jis turi suaugti. Gyvenimo patirtį įgauname per laiką. Mes tai dabar gerai žinome. Žinosite ir jūs.

ale, rašė...

Gabriele, jaunas "durnas" dar turi šansą. O kai jau senas durnas, tai tokį tik grabas ištiesins.
Vaikinui galima patarti, jog yra prasmė žiūrėti reikalo esmės, o ne pagal plaukų spalvą ar riestą nosį vertinti... Dažnas vaikis tą įskaitytų, ir taptų protingesniu. Bėda ta, kad nėra kam auklėti jaunimo patriotiškai, nes parsidavėliai svetimų interesų užsiundyti vaidinti patriotus. Taip surenkami patriotiškai nusiteikę, blokuojami jų veiksmai, nukreipiami nepavojinga svetimiems sukčiams linkme...

1Chingishan rašė...

Tas toliau savo niekus pliurpia apie užaugintą kartą, apie tai kaip neteisingi tautininkai pasikęsino į profesoriaus didybę (nes bizniuką nuspręndė prasukti), apie tai kokia kalba Juozaitis su vaikais namuose kalba( tarsi jie žinotų) kad reikia ieškoti jauno charizmatiško vadovo (turim vieną snarglėtą anūką atitinkantį tavo visus standartus, arba gal majauskas atitinka, šimonytė kartais nėra tas jaunas charizmatiškas? durnizmas tai viskas - jaunas kaip taisyklė reiškias durnas ir kaip taisyklė remiantis pederastus. Taip kad nereikia čia šitų nesąmonių. Jūs geriau net nerašinėtumėte- nejuokintumėte ir nenervintumėte, kaip ir Radžvilas- kur po kiekvieno naujo "Bus daugiau" - jo judėjimo šansai tirpsta akyse.

Išeiviui 2 18:47 rašė...

Jus atsakote į komentarą 18:42 jo neperskaitęs ir,matyt, todėl pavadinęs A.J. ir G.S gudriais ir suktais. Artojas Radžvilas, anot jūsų, pluša savo lauke TF ir užaugina kelis grūdelius. Tada, anot jūsų, ateina kaimynai A.J. ir G.S. ir pasiūlė susiorganizuot į biznierių kuopelę. Radžvilas aiškiai parašė: jis norėjo tik šviesti (deja, savo akim ne kartą mačiau, kad šviestis ateidavo tik vyresnioji kartą), A.J ir G.S. nusprendė veikti, kartu tame lauke sukuriant politininį sparną. Kadangi TF - Radžvilo "laukas", jis nesutiko. Tuomet A.J. ir G.S. suformavo savo "lauką"- "Lietuva yra čia" ir arė patys vieni, lindo į skolas, važinėjo po visą Lietuvą, kalbėjosi su žmonėmis. Radžvilą papiktino (paskaitykite), kad jie subūrė LYČ, kuris stiprina tautines jėgas??? Trumpai sakant, nei pats valgo, nei kitam duoda. Bet buvo susitarta, kad V.R rems A.J. prezidento rinkimuose, o A.J. rems V.R. rinkimuose į EP. Radžvilas ignoravo Juozaičio kandidatūrą. Jeigu ir šis komentaras išeivui 2 nėra aiškus, reiškia, kad be emocijų jam vėl teks perskaityti labai ilgą Radžvilo str. Bet kiek suprantu jaunimas dabar tokių ilgų neskaito.

uz Lietuva, virai rašė...

ir viens kitam i kudlas!

vi'rams rašė...

Tas yra todėl, kad demokratija/savivalda tamsaus miško gyventojams nėra tinkamas būdas spręsti savas TARPUSAVIO problemas. Tiesiog, ožių interesai vilkams neįdomūs.., o ožiai vilkų bijo ir norėtų, kad kažkas kitas (svetimi) juos išnaikintų. Deja, svetimi tik vilkai... linkę "gelbėti" berazumius. Ir pagalbininkai jiems čia vietiniai vilkai, o ne ožiai.

Iseivis 1 rašė...

Man emocijos galvoti tikrai netrukdo. Pasikartosiu dar karta. Visos "patriotines" jegas vienijo vienintele uzduotis: kovoti su uzsienyje gyvenanciais lietuviais. Tiek Songaila, tiek Juozaitis, tiek Radzvilas, tiek V. Lansbergis uzsienyje gyvenancius lietuvius laiko isdavikais, aktyviai agitavo straipsniais ir pasisakymais pries referenduma, del galimybes jiem islaikyti Lietuvos pilietybe. Jus laimejote. Sveikinu su jusu pergale, bet.... ar 1000 lietuviu, isnykusiu amziams is Lietuvos pilieciu sarasu tikrai galima laikyti pergale , kalbant apie lietuviskosios LIetuvos ateiti. Man irgi patiktu, kad visi lietuviai gyventu Lietuvoje, visi turetu gerus darbus ir gerus atlyginimus, kad Lietuvos biudzetas butu pilnas pinigu, deja.... negalima nesiskaityti su realybe. Ir tai supranta 70% Lietuvos zmoniu. Isvada, kol iseivius vadinsite isdavikais ir laikysite savo prieais, tol Lietuva kentes, tol tautininku nebus seime... Pamineti zmones niekada nebebus sekmingi vadovai, nes ju parasyti straipsniai, issakytos agitacijos, sapaliojimai apie "lietuviskus pasus" VISADA juos persekios. Dar karta, jus galite manimi netiketi, is manes tyciotis, bet..... ignoruoti referendumo rezultatus butu kvailoka.

Iseivis -2 rašė...

Neturiu jokiu emociju, bet kartais vaizdas "is toliau", buna aiskesnis. Kaip supratau is prof. VR straipsnio jis zadejo palaikyti AJ, jeigu tas viesai atsizades "istorines klaidos". AJ to nepadare (?), nes nenorejo issizadeti savo geriausio kurinio.... gal tikejosi, kad, butent tas straipsnis jam pades surinkti visus a.a. Brazausko pasekeju balsus. Taigi, VR. uz AJ neprase balsuoti..., NEagitavo uz ji. Bet niekur neteko skaityti, kad VR butu agitaves pries AJ. Sitas straipsnis atsirado po rinkimu. Tuo tarpu AJ atvirai ir akivaizdziai agitavo pries VR. https://www.delfi.lt/lietuvoje/article.php?id=81264993. Tai kuris is tu dvieju vaduku geresnis, moralesnis, gudresnis....--- visa tai reikia spresti be emociju. Arba AJ isbegimas is debatu!!!! Atrode, kaip mazas vaikas, negaves saldainio. Mano nuomone, AJ niekada nebus tautiniu jegu vienytoju, vadovu, bet visada isliks skaldytoju,skandalistu.

Iseivis -3 rašė...

Ale, absoliuciai su jumis sutinku. Negalima sakyti, kad jeigu jaunas ir durnas ar liberalus. Visokiu zmoniu yra. Jaunas zmogus neturi patirties (tarybines), bet jis neturi ir ji kompromituojancios veiklos/kvailu agitaciniu strapsniu, pasisakymu... priesu. Jaunas zmogus, pagal mano vertinima, nepriklauso nuo nugyventu metu skaiciaus. Amzius nera nei pliusas, nei minusas, bet... Reikia zmogaus, kuriuo aplinkiniai tiketu ir pasitiketu, kuris aplinkinius ikveptu, vienytu. Dabar gi, sedi tokie "patriotai" kaip GS, AJ ir dusina visus aplinkui...Kiek reikia pralaimejimu, kad zmogus, pagaliau, suprastu, kad jo laikas vadovauti jau praejo. Suprantu, kad gali buti nuostabus zmogus, bet...jeigu jau ziniasklaidai pavyko is jo padaryti pabaisa, tai....jis turetu pasitraukt is sona, uzleist taka kitiems ir.... padet kitiems tuo taku zygiuoti.

Anonimiškas rašė...

Patiko. Taip. Deja, taip.

čia sunku nesutikti rašė...

Pavydus, kerštingas ir ant pašalpų sėdintis lietuvis bent taip atkeršijo išvykusiems tautiečiams: sužlugdė referendumą dėl pilietybės išsaugojimo. Tai taip pažįstama, lietuvis lietuviui - žvėris.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Merkelienė iš sajūzo politbiuro tą politinį palaikymą, be abejo, turėjo - o štai iš "sajūzinių respublikų" - jau atskiras klausimas. Ir jau NIEKO nebuvo atsiklausiama nusprendžiant skirti nelegalų kvotas - kaip tik atvirkščiai: prasidėjo grasinimai toms "nepaklusnioms respublikoms". Gal nereikia apie tas "derybas" dėl kvotų - nebent esate linkęs neprisiminti, kaip tos "maksimalios" kvotos vis didėjo (ir būtų toliau didėjusios, jeigu ne sveiko proto nepraradusių ir (arba) iš savo klaidų pasimokiusių valstybių pasipriešinimas - užmeskite akį į JT lenteles, kur paskaičiuota, pvz. kiek milijonų migrantų Lietuva gali "priimti").
Kalbant apie "globalistinius sąmokslus" - tautų ir rasių maišymas YRA neomarksistinės ideologijos dalis, o eurosajūzo šulai, priminsiu, po Breksito suskubo pagerbti NE Šumano, Adenauerio ir de Gasperi, bet italų komuniagos Spinelio ir pasižadėjo tęsti jo idėjų įgyvendinimą.
NEBUVO jokios "nesąmonės leptelėjimo" - čia paprasčiausias bandymas "nureikšminti" ar net "nurašyti" eurosajūze "orus diriguojančių" veikėjų pareiškimus ir veiksmus, kaip "nusišnekėjimus", "leptelėjimus" ir pan., sąmoningai ar ne atsisakant pripažinti jų reikšmingumą. Apskritai, visa šita grandinė "Merkelienė leptelėjo vieną nesąmonę, kuri sirų buvo suprasta kaip kvietimas į DE, rusai suintensyvino bombardavimus, sirai masiškai plustelėjo "pas kanclerę" - ir štai jau rimta problema" yra tiesiog nelogiška. Pirma, pareiškimas "Merkelienė leptelėjo vieną nesąmonę" neatlaiko jokios kritikos, nes a) ji tą "nesąmonę" kartoja iki šiol ir b) ne tik ji savo "leptelėjimo" neatšaukė, bet ta "nesąmonė" tuoj pat tapo oficiali eurosajūzo politika. Antra, sirai sudarė tik nedidelę dalį nelegalų - dauguma jų plūstelėjo iš vietovių, kur jokių rusų bombardavimų išvis nebuvo. Trečia "pakaitinė imigracija" taikoma VISAI Europai (tiksliau, visoms baltųjų apgyvendintoms teritorijoms), o ne tik Vokietijai, tad visko vien į Merkelienės "leptelėjimą" suvesti niekaip neina.
"Rytų Europos valdžiūnai atmetė nė nesiklausę, kiti priėmė nesiklausę." - dėti lygybės ženklą tarp pastangų APSAUGOTI savo tautą ir valstybę bei ją statyti į pavojų yra tiesiog neetiška. Priminsiu, kad, pvz. vengrai sieną pradėjo statyti JAU PATYRĘ nelegalų nešamus "džiaugsmus" (už ką patapo "liaudies priešais" eurosajūzo politbiuro akyse), o kitos valstybės (pvz. Lenkija) priėmė sprendimą remdamiesi "empiriniais duomenimis" (būtų paprasčiausiai kvaila "bandymui" pas save įsileisti ordas laukinių, kad patikrintum, ar tai TIKRAI blogai).

Pikc Kažinkavičius rašė...

"Šiaip šitas reikalas dar blogiau už UFO, nes ten žmonės bent įsivaizduoja kai tai yra apvali lėkštė." - žiūriu, neatsisakote ydingų lyginimų. :)
Tai sakote, kai iš eurosajūzo politbiuro pareina pareiškimai, kad federalizacijai reikia, kad "sajūzinės respublikos" atsisakytų savo suvereniteto, tai niekas nenutuokia, KĄ tai reiškia? :)
Sakote, jei ko nors DAR nėra (nors ir aiškiai planuojama), tai nėra ko ir priešintis - nes gal ir nebus? Ar teko ką nors girdėti apie prevenciją? :) Kad būtų aiškiau - palyginimas: tarkim, iš "centro" kalbama apie kolektyvizacijos planus. Detalių dar niekas nežino, bet pagrindinė mintis aiški: naikinti privačią nuosavybę. Taigi, tamstos požiūris būtų, kad čia jokios grėsmės nėra ir nieko daryti nereikia - nes gi tos kolektyvizacijos DAR nėra, o gal ir išvis nebus, tai kam triukšmą kelti? ;)
"T.y. nacionaliniai politikai mielai loja ant ES, reikalauja iš jos efektyvumo, bet perleisti kažkokias sprendimų teises jau nenori." - vėl ydinga "logika", nes į viena suplakami visiškai skirtingi dalykai. Pirma, pradėti reiktų nuo to, kad priekaištaujama sajūzui dėl neefektyvumo SAJŪZO lygmenyje - t.y. kai sajūzas turėtų veikti GLOBALIAME kontekste. Ir net tokiu atveju tai NIEKAIP nesusiję su tokiu valstybių suverenumo perdavimu sajūzui, apie kurį svaigsta politbiuro neokomuniagos. O štai dėl lindimo į valstybių VIDAUS politiką nėra JOKIO reikalavimo "didinti efektyvumą" - kaip tik atvirkščiai. Taigi, NĖRA čia jokio prieštaravimo.
"Ar Lietuvai būtina suvereni teisė spręsti importuojamų bananų kreivumo kampą?" - atsakomasis klausimas: ar Briuselio biurokratai turi spręsti, kokio kreivumo kampo bananus (ar agurkus) Lietuva gali importuoti į SAVO VIDAUS rinką, o kokių - ne? Problema kaip tik ir yra ta, kad eurosajūzas (kaip ir sovietų sajūzas) lenda reguliuoti valstybių VIDAUS politiką, kur jam nė velnio nėra kas veikti.
"Ar geriau palikti tai ES biurokratams, o resursus geriau panaudoti kultūrai?" - taigi čia GRYNAI sovietų sajūzo politika: turėkitės savo šaltibarščius, tautinius drabužius ir dainų šventes (tiesa, turinį tai prižiūrėsim, kad politkorektiška viskas būtų) - bet kitus klausimus jau MES spręsim! Kitaip tariant, "sajūzinės respublikos" realiai gauna etnografinių regionų statusą. Tai ir yra eurofederalizmas - ir sąsajos su SSRS čia akivaizdžios.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Ir pabaigai: o dabar įsivaizduokite, kad tiems apie federalizaciją svaigstantiems veikėjams PAVYKSTA įgyvendinti savo svajones, ir NATO sajūze nebelieka, o "Briuselio kopūstai" į savo nagus gauna sajūzinę MVD kariuomenę, ir jie jau REALIAI GALI tą savo "Gemeinschaftsgeist mit Macht durchsetzen", kaip Šulcas grasino.
P.S. Dėl "Bijoti reikia savų šustauskų ir paleckių" - toli gražu ne tik. Tiksliau, visai ne - tie "šustauskai ir paleckiai" neturi JOKIOS įtakos ir NIEKO negali padaryti, kad ir kaip garsiai šūkautų. Va, ko IŠ TIKRŲJŲ reikia bijoti, tai valdžią turinčių veikėjų, kurie savo mentalitetu yra svetimiems "ponams" grindų skudurais dirbantys satrapai - ir JOKIO skirtumo, ar tie "ponai" sėdi Maskvoje, ar Briuselyje. O dėl "Į Briuselį siunčiame Tomaševskį su Suvirintoju?" - praktiškai VISI ten siunčiami yra to paties lygio. Anglų kalboje tokie vadinami "yes-men" (žr. aukščiau apie 'grindų skudurus").

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
ale, rašė...

Išeivi-3, deja, čia su tamsta sutikti negaliu aš. Iš tiesų, kol jaunas kvailas visada. Tik vieni turi norą įgauti proto ir išminties, o kiti įsivaizduoja, jog ir be patirties labai svarbūs. Štai tokie, neturi jokių šansų. Negalima pamiršti ir to, kad piktybinės parazitinės (svetimų) jėgos suinteresuotos trukdyti skleistis suvokimui ir norinčiuose įgauti proto, bei blokuoti įgavusius proto/išminties. Jūs čia tokį fenomeną paminėjote žodžiais: "Suprantu, kad gali buti nuostabus zmogus, bet...jeigu jau ziniasklaidai pavyko is jo padaryti pabaisa, tai....jis turetu pasitraukt is sona, uzleist taka kitiems". Jūs gi prieštaraujate pats sau, neabejotinai omeny turite, jog A.J. geras žmogus, tikras patriotais, deja, kaip ir norėtų svetimi, Jūs per savo neišmanymą, jį sutinkate patraukti į šoną. Ir jau visai nusišnekate (iki piktybiškumo lygio) sakydamas , jog tokie kaip A.J, "knisa protą".

rimasantanas rašė...

sutinku su komentatorium čingishanu. Jis teisingai įvertino Radžvilą, kaip nesugebantį aukotis vardan Lietuvos, ir teisingai, Arvydas Juozaitis vienintelis savo energija žengė lietuvius, vardan savo valstybės, vienybėn vedančiu keliu.

Sėlis rašė...

Nežengė.

Iseivis 1 rašė...

Seli, jus mane suprantate ir as suprantu jus, nes.... ir mano gyslose bega seliu kraujas. Gal reiketu atgimimo sauklio ieskoti tarp seliu palikuoniu.~~~~ Kazinkaviciui. Liberastine ziniasklaida pabaisa is Trumpo daro kasdien, bet... didele dalis zmoniu tai zino, atpazista ir ji isrinko prezidentu. Tuo tarpu Juozaitis zmezikuoja viesumoje beveik visa savo gyvenima ir jo populiarumas siekia 5%. Pranasauju, kad jo pasekeju tiek ir liks. Bet jo kandidatavimas ines pakankamai susiskaldymo ideju, kad.... laimetu ivairiu pakraipu liberastai, kurie mosikuoja sukiu "desinieji".
~~~~

Iseivis 2 rašė...

Sis komentaras skirtas AJ pasekejai/ui 2019-06-06 05:44. Nesigyncysiu apie tai iki kokio amziaus zmogus yra kvailas ir kokio amziaus sulaukes pasidaro protingas. Nesakau, kad AJ geras zmogus, patriotas.... , --- as jo nezinau, kad sakyciau vienaip ar kitaip. Is jo pasisakymu, interviu susidare ispudis, kad jis toki (gera, sazininga, patriotiska, sazininga...) nori vaidinti, bet...vaidyba nuo realybes smarkiai skiriasi. Paliko seima, zmona svetimtaute, rase knygas uzsidares, dabar uzsinorejo i prezidentus, seima. Ka jis konkreciai sukure, padare Lietuvos tautiniam patriotinems jegoms. Ar Klaipedoje, kur jis gyvena yra stipri tautines pakraipos partija, ar tos partijos atstovai dalyvauja savivaldoje? Ar jis sukuria garbingo, logiskai galvojancio ramaus, iskalbingo zmogaus ispudi? Svarbiausia jo ir jo pasekeju ideja, kad jis sukurs "lietuvio pasa" iseiviams.
Ir tas "lietuvio pasas" sugrizusiems lietuviams i Lietuva garantuos visas teises --- t.y pagreitinta atsisakyma turimos pilietybes. Mano nuomone, tokios AJ idejos == pasityciojimui. Todel as darau pritariu minimos komentatores minciai: "Negalima pamiršti ir to, kad piktybinės parazitinės (svetimų) jėgos suinteresuotos trukdyti skleistis suvokimui ir norinčiuose įgauti proto, bei blokuoti įgavusius proto/išminties"." Ir viena is tu piktybiniu, parazitiniu jegu yra Arvydas Juozaitis su maza grupele savo pasekeju, islendantis tuo momentu, kad, atrodo, tautines jegos bando atsistoti ant savo koju... ir jas suskaldo, sunaikina. Tokiais judejimais labiausiai dziaugiasi RUSIJA, nes... istustinta nuo lietuviu LIetuva, misrios santuokos, giminaiciu susijungimas ---- visa tai Lietuvos atidavimas i slavu rankas su sypsena ir nuolankumu. Suprantu, kad jus gal matote viska kitaip, bet is mano bokstelio, butent toks matosi vaizdas.

Tvankstas rašė...

Man buvo keistas patriotinių jėgų nesusikalbėjimas, kurį mačiau beveik metus laiko. Niekas su niekuo nerado bendros kalbos tarp 4 sandraugų : A. Juozaitis/ G. Songaila / LYČ, V. Radžvilas ir VF, N. Puteikis ir CP, M. Puidokas ir jo bendraminčiai. Kur dar Z. Vaišvila su makabistu / kūjininku/ ir pensininkų smaukytoju S. Tomu ir besiplaikstančios sielos K. Juraičiu, su Rusijos kvapu, kaip mieliausiu jam, vaidinant ‘patriotinę jėgą’, labai keistas pasirodė M.Kundroto tęsiamas žygis kaip meilužio per politinių bruzdėlynų lovas.
V. Radžvilo straipsnis apie prezidentinius rinkimus patvirtino mano įžvalgų dalį, kaip vyko A. Juozaičio / G. Songailos rinkiminė veikla pagal užsiimtos pilies taktiką.
Mano įžvalgų sutapimas su V. Radžvilo buvo galimas dėl mano šeimos narių dalyvavimo patriotinių jėgų bruzdėlyne, žinant kai kurias nuotrupas.
G. Songaila uždraudė Kauno miesto ir rajono tautininkams dalyvauti savivaldos rinkimuose – tiesiog negalėjo atleisti už kauniečių kitamintiškumą tautininkų fiurerio visišką ir neginčijamą teisingą mąstymą. Žinant G. Songailos saviraišką nuo 1988 m. spalio mėn. Sąjūdžio suvažiavimo yra nieko keisto – tai žmogus sugebantis sukiršinti, bet ne sujungti.
Netgi AfD pasiūlius bendrauti, ilgą laiką atmetinėjo tyla, kol pradėjus vykti sąlyčiui atskirai A. Avižienio dėka, staiga G. Songaila tiesiog lipte prilipo, kai kam iš A.Avižienio bendraminčių tapo aišku – visus padorius žmones išguis nuo ryšių su AfD.
Visa A. Juozaičio rinkiminė veikla vyko taip, kad dalyvauti ir negalvoti apie jokį laimėjimą. Nemaža dalis patriotinių žmonių Lietuvoje nerinks už ‘istorinę klaidą’, kaip ir aš, kurią suprantame kaip Sąjūdžio išdavystę. Nori nenori, bet visa rinkiminė veikla priminė geriausio Lietuvos žvalgo Ūso darbus Darbo partijoje, su laiku pasipildant įrodymams, išlindusiems dalykams su A. Juozaičio / G. Songailos darbais politikoje.
A. Juozaitis su LYČ praras dalį patriotinių žmonių balsų, kurie neperžengs per save dėl ‘istorinės klaidos’.
Nor ir baigęs ekonomiką VU, bet labai nutolęs nuo ekonomikos, tiesiog neturi ką pasiūlyti, kaip pakelti ekonomiką ir sugrąžinti tautiečius iš pasviečių, kaip geras žmogus ruošiasi didinti teisingus mokesčius ir teisingai skirstyti – tą mes girdime jau paskutinius 30 metų iš tūkstančių politikų lūpų Lietuvoje.
Duok Die peržengti 5 nuošimčius Seimo rinkimuose.

perdimas vandenin rašė...

Sakai patriotai per save neperžengs ir išdaviko nerinks? O kodel turėtų? "Istorinė klaida" yra Juozaičio problema, o ne patriotų. Aš save laikau tokiu ir klausiu, ar man to skaldytojo ir nomenklatūros klapčiuko reikia? Nė trupučio, tegul buvę Jedinstvo ir AMB gerbėjai už jį balsuoja.

Anonimiškas rašė...

perdimui. Tau gal Juozaicio nereikia ir tai saunu, bet cia komentuojanciu daliai Juozaitis yra kaip kelrode zvaigzde. Is ju komentaru aisku, kad jie nieko kito nepastebes, kol horizonte zmezuos juozaitis. O juozaitis paskelbe, kad jis su savo saika dalyvaus rinkimuose i seima. Tai ir vel: tris pabalsuos uz juozaiti, keturi - uz petraiti, o liberalai, mojuodami "desiniuju" veliava sulis i seima. Kaip rinkimuose i prezidentus, atrodo, kad kazkas priveise "kairiuju" partiju kandidatu (visiems tokie vardai buvo priskirti), kad "desinieji" laimetu. Tai gerai dar, kad "desiniuju" atstove Simonyte nebuvo atgabenta i prezidentura.

klausimas rašė...

O kodel cia diskutuojantiems patriotams neitinka Valstieciu zaliuju partija i kompanija? Jie vieninteliai, pasipriesine Lietuvos nugirdymui ir del to igije daug priesu. Jie myli Lietuva, lietuviu kalba... Ar "desiniuju" skleidziama propaganda, kad jie "kairieji, vatnikai, kolchoznikai, kremliniai...." jus itikino, kad jie, butent, ir yra????

Atsakymas rašė...

Kazinkaviciui. Vienas klausimas, bet labai daug ką pasakantis. Negali sakyti, kad tu pasisakai už LIETUVIŠKOSIOS Lietuvos stiprinimą, klestėjimą ir tuo pačiu už kasmetinį 1000 lietuviakalbių piliečių išbraukimą iš Lietuvos piliečių sarašų. Tu negali apsimesti idiotu ir sakyti, kad nesupranti skirtumo tarp "galimybės lietuviui išlaikyti Lietuvos pilietybę" ir tarp "teisės į dvigubą pilietybę". Gal tie klausimai Lietuvoje gyvenančio lietuvio akyse ir nėra svarbūs, bet JIE PARODO ŽMOGAUS VIDINĮ NUSITEIKIMĄ, LOGINĮ MĄSTYMĄ, NUOŠIRDUMĄ. Išvada: Juozaitis, Songaila neturi jokių šansų suvienyti... laimėti. Deja, jie turi visus galimybes skaldyti, naikinti, trukdyti --- ir, atrodo, kad jie tą yra pasiruošę daryti, nors.... rinkimai aiškiai parodė jų "populiarumą", bet... jiems dar reikia daug kartų tokių pat rezultatų, kad galų gale patikėtų

priminsiu rašė...

Kad trasu oligarchas savo laiku buvo pries NATO, pries ES, pries viska, kas Lietuva daro nepriklausoma nuo Rytu. Kartu su Prunskiene ilgesingai i Kremliaus puse ziurejo. O dabar staiga Lietuva pamilo?
O del nugirdymo tai 99% pokazucha. Kas gere, tas geria ne maziau. Suzlugde tik pramone, darbo vietas ateme. Uz tai sukure nauju Latvijoje ir Lenkijoje.
Geriausias blaivinimo rezultatas - siandien Mazeikiuose ankstu grazu ryta parista vaiku teisiu pareigune su 3 promilemis darbe.

priminimui rašė...

Aciu uz ziniasklaidos etikeciu pakartojima. Savo laiku kiekvienas buvo kazkuo ir pries kazka. Jeigu saziningas esi pavardink tuos, kas buvo uz Lietuvos zemes pardavima uzsienieciams, uz lito atsisakyma, uz Lietuvos atomines elektrines uzdaryma.....? Del lietuvio nugirdymo!!!! Apie kokia pramone cia kalbate???? Ar jusu nuomone, daugiausiai isgeriamo snapso ir daugiausiai savizudziu is visu Europos valstybiu neturi nieko bendro?? Visi lietuvio priesai (carine, komunistine...Rusija) norejo lietuvius paversti alkocholikais Kodel ta pachazuka neuzsieme lansbergio partija? Ar jie nemegsta pachazuku? Ar Vytautas Lansbergis nesiprase priimamas i KP nariu eiles? Ar prezidente Grybauskaite, kuria i prezentus taip arsiai rekomendavo V. lansbergis, nebuvo partines mokyklos destytoja? Ar juozaitis nepriklause komjaunimui? Ar jis nesizavejo ir netalikino buvusiais komunistais? ~~~~ Dar karta, gal maziau kreipkim demesio i tai KAS KUR ZIUREJO PRIES 15-20m., o atidziau pasiziurekim kur siandien ziurima? TS-KDP yra arsiausia globalizmo propaguotoja -- t.y. uzsiima veikla priesinga Lietuvos islikimui tautine valstybe.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Iseivis - Kazin.... rašė...

Kaip, kada ir kokiuo budu "valstieciai' isdave tradiciniu vertybiu veliava??? Prasau tik konkreciai rasyti, o ne kartoti lasbergiui tarnaujancios ziniasklaidos sukius: "jie, kremliniu sutve( isdave, uzdraude, panaikino, nuskriaude...., todel ju laukia pralaimejimas. Liaudies ismintis sako: "lasas po laso ir akmeni prataso". Taigi, ziniasklaidos puolimas, ziniasklaidos vartotoju aklas ja tikejimas ir pastovus "valstieciu" puolimas duos jusu pranasaujamas pasekmes. O kad as sakau tiesa, prisiminkite, ka dare ziniasklaida ir ja atkartojantys ruporiukai, kad Skvernelis Izraelyje prakalbo lietuviskai. Savo puolimu paverte Skverneli "nemoksa, idiotu...."--- netinkanciu i prezidentus. Pagalvokit, LIETUVIU liaudis sprende apie LIETUVIO tinkamuma LIETUVOS prezidentu is ANGLU KALBOS ZINOJIMO (Skvernelis mokejo vokieciu, lenku, rusu, bet to nebuvo gana puolejams. Tokie Lietuvos prezidentui reikalavimai yra sizofreniski.

Unknown rašė...

KAIP ATSIRADO MANO VYKDYTOJO GRĮŽDAMAS PAGAL REALIĄ IR VEIKSMINGĄ SPRENDIMĄ NUO DR. Sunny Maniau, kad daugiau jo nematysiu, kol nesutikau ponios, vadinamos Maria, kuri papasakojo apie burtininką, vadinamą Dr.Sunny, ji man pateikė savo el. Pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį. Aš susisiekiau su juo ir jis mane patikino, kad per 48 valandos mano vyras grįš pas mane. Per mažiau nei 48 valandas mano vyras grįžo prašydamas atleidimo sakydamas, kad tai velnių darbas, todėl iki šiol stebiuosi šiuo stebuklu, negalėjau įsivaizduoti, bet kai tik burtai buvo išduoti, aš pastojau ir pagimdžiau savo trečiąjį vaiką. Jei jums reikia pagalbos iš jo, galite susisiekti su juo el. paštu: [email protected] Arba „WhatsApp“ arba paskambinkite jam dabar: +2349030731985
.
Dr.Sunny taip pat gydo:
1. ŽIV / AIDS
2. HERPES 1/2
3. VĖŽYS
4. ALS (Lou Gehrig liga)
5. Hepatitas B?
6.Jei norite pastoti

«Seniausi ‹Senesni   1 – 200 iš 210   Naujesnis› Naujausi»
item