Tautos forumo pareiškimas Dėl antikonstitucinio Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimo

J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei Išrinktam J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai (žiniai...


J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Išrinktam J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai (žiniai)
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
Lietuvos Respublikos Seimo frakcijoms
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai
Žiniasklaidai

TAUTOS FORUMO
PAREIŠKIMAS

2019 m. birželio 7 d.

Dėl antikonstitucinio Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimo

Nestabdoma LGBT propagandos sklaida suinteresuotieji asmenys pasiskundė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai (ŽEIT) dėl Krikščioniškosios kultūros instituto (KKI) interneto tinklalapyje platinamos peticijos. Joje KKI kviečia nepritarti 2019 m. birželį sostinėje vyksiančioms homoseksualų ir transseksualų eitynėmis „Baltic Pride“.

Vertindama šią KKI peticiją, 2019 m. birželio 5 d. ŽEIT priėmė sprendimą (SK-211, SK-274) SPR-111), kuriame skelbia, kad KKI skleista informacija pažeidžia Visuomenės informavimo įstatymą – ši peticija ir lankstinukai (informacija) neva riboja tam tikros grupės asmenų saviraiškos teises, o Instituto teiginiai yra itin pavojingi visuomenei, nes platinamoje peticijoje pateikiama informacija skatina neapykantą.

Nevertindami ŽEIT teisinės ekvilibristikos, atkreipiame visuomenės dėmesį, kad ŽEIT sprendimas dėl KKI peticijos ir platinamų lankstinukų primena Lietuvos okupacijos laikotarpio nutarimus, kuriuos, remdamosi komunistine ideologija, priiminėdavo TSPK CK ir jam pavaldžios partinės ir valstybinės institucijos.

Priėmusi tokio pat pobūdžio ideologizuotą sprendimą, ŽEIT veikė ir atsiskleidė kaip LGBT politinio judėjimo interesams atstovaujanti ir genderizmo ideologija indoktrinuojanti visuomenę institucija. Šiuo sprendimu ŽEIT politinį LGBT judėjimo siekį Lietuvos visuomenei prievarta primesti genderizmo ideologiją iškėlė aukščiau Lietuvos Respublikos Konstitucijos, šalies įstatymų ir pademonstravo panieką absoliučios šalies piliečių daugumos išpažįstamoms moralinėms nuostatoms bei sąžinės įsitikinimams.

Vien tik ŽEIT išvada, kad KKI peticijos teiginiai yra itin pavojingi visuomenei, nes jie rezonuoja su giliai įsišaknijusiais tariamais stereotipais (skeptišku požiūriu LGBT judėjimo atžvilgiu) ir kad šie teiginiai neva atlieka destruktyvų vaidmenį, leidžia teigti, jog ŽEIT sprendimą rengusiems valdininkams pristigo elementarios konstitucinės teisės nuovokos.

ŽEIT teiginys, kad KKI peticijoje pateikta informacija atitinka neapykantos kalbos apibrėžimą, rodo ypatingą šios tarnybos ideologinį ir politinį angažuotumą LGBT judėjimo tikslams, nesuderinamą su elementariais dalykinės kompetencijos ir profesionalumo reikalavimais.

Pabrėžiame, kad ŽEIT nėra suteikta teisė spręsti, ar konstitucinė norma asmenims demokratiškai reikšti savo nuomonę šeimos sampratos klausimu gali būti laikoma neapykantos kalba. Cituodama kontraversiškai vertinamą Konstitucinio Teismo (KT) nutarimą, kuriame skelbiama, jog „konstitucinė šeimos samprata yra neutrali lyties požiūriu“, ir šia citata grįsdama tariamus KKI pažeidimus, ŽEIT savo sprendime ėmėsi nagrinėti ne visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus, o šeimos sampratą, nors tai nėra susiję su institucine šios tarnybos paskirtimi ir funkcijomis.

Visišką šios tarnybos nekompetenciją ir absoliutų ideologinį ir politinį cinizmą rodo pramanyti ir absurdiškai „argumentai“, kuriais ŽEIT siekia prilyginti KKI lankstinukuose skelbiamą informaciją su absoliučiais LGBT veiklos ribojimas ir draudimais Rusijos Federacijoje (byla Bayev and Others v. Russia). Naivu manyti, kad KKI gali leisti arba uždrausti LGBT politinio judėjimo bendruomenių demonstracijas. Institutas tik ragina nesutikti su LGBT skleidžiama ideologija. Vien šitoks savavališkas ir absurdiškas KKI informacinės šviečiamosios veiklos gretinimas ir lyginimas su Rusijos valstybinių institucinių sprendimais toje šalyje egzistuojančių LGBT bendruomenių atžvilgiu ne tik rodo ŽEIT darbuotojų sąmoningą piktavališkumą, bet ir kelia pagrįstas abejones dėl jų gebėjimų kvalifikuotai nagrinėti ir spręsti panašaus pobūdžio etines ir teisines problemas (ŽEIT inspektorė Gražina Ramanauskaitė yra lituanistė).

Sutinkame su KKI paaiškinimais ŽEIT, kuriuose teigiama, kad nedera suabsoliutinti „Baltic Pride“ eitynėse propaguojamų pažiūrų ir idėjų, iškeliant jas aukščiau kitų demokratinės visuomenės saugomų gėrių, be kita ko, įtvirtintų Konstitucijoje, kituose įstatymuose. Pritariame KKI pozicijai, kad demokratinėje visuomenėje neturėtų būti pliuralizmo ribojimų, o reklama KKI lankstinukuose, ir KKI internetiniame tinklalapyje puslapyje esanti informacija niekaip nemarginalizuoja seksualinių mažumų.

Atsižvelgdami į tai, kad ŽEIT savo Sprendimu nutarė įspėti KKI dėl jo lankstinukuose viešai paskleistos informacijos, kaip neva pažeidžiančios Visuomenės informavimo įstatymą, pareiškiame:

– ŽEIT iš esmės nesirūpina ir negina piliečių teisės į garbę ir orumą nuo žiniasklaidoje vyraujančios patyčių antikultūros, iš esmės visais atvejais išteisindama „etatinius“ patyčių skleidėjus ir nepakantos kurstytojus, savo išteisinančius sprendimus grįsdama asmens teise nekliudomai gauti ir skleisti informaciją, teise į pažiūrų ir įsitikinimų laisvę nebaudžiamai reikšti savo nuomonę.

– 2019-06-05 ŽEIT įspėjimas KKI dėl tariamos neapykantos kalbos nėra susijęs su kokiais nors KKI pažeidimais – tai akivaizdžiai genderizmo propagandos tikslais priimtas sprendimas, kuriuo siekiama užgniaužti visas kritiškas nuomones genderizmo ideologijos atžvilgiu ir sukurti žiniasklaidoje kuo palankesnes sąlygas šios ideologijos propagandai ir sklaidai visuomenėje.

– ŽEIT Sprendimas savo esme yra antikonstitucinis, nes juo ŽEIT siekia įtvirtinti žiniasklaidoje jau nebedrįstamą kritiškai vertinti ir kvestionuoti tos pačios lyties asmenų šeimos sampratą, kurios nenumato LR Konstitucija.

– ŽEIT sprendimu siekiama įteisinti ideologinę prievartą, ribojant Lietuvos piliečių nuomonės, saviraiškos ir įsitikinimų laisves žiniasklaidoje. Šis sprendimas diskredituoja demokratinės ir teisinės valstybės principus, todėl moraliniu ir politiniu požiūriu jis yra niekinis.

Atsižvelgdami į žalos mastą, kurį daro (ir padarys) 2019-06-05 ŽEIT sprendimas riboti piliečių konstitucines žodžio, įsitikinimų, minties ir saviraiškos laisves, reikalaujame nedelsiant atsistatydinti ŽEIT inspektorę Gražiną Ramanauskaitę ir priimant šį sprendimą priėmime dalyvavusius ŽEIT tarnautojus kaip asmenis, praradusius visuomenės pasitikėjimą.

Pažymime, kad Lietuvos piliečiai turi moralinę ir politine teisę nesutikti su prievartiniu visuomenės indoktrinavimu genderizmo ideologija, neginčijamai liudijančiu, kad grįžtama prie sovietinių visuomenės ideologinio ir politinio „perauklėjimo“ praktikų.

Lietuvos piliečiai turi teisę, kaip ir sovietmečiu, priešintis genderizmui – vėl mėginamai sugrąžinti ir primesti „sumodernintai“ komunistinei ideologijai, kurios tikslas – panaikinti konstitucines asmens pažiūrų ir įsitikinimų laisves, iš pagrindų pakeisti šeimos sampratą ir absoliučios visuomenės narių daugumos moralines nuostatas, uždrausti puoselėti nacionalinę švietimo sistemą, riboti tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo religinius ir dorovinius įsitikinimus ir kt.

ŽEIT darbuotojams ir šios tarnybos inspektorės pareigoms G.Ramanauskaitę delegavusioms organizacijoms primename, kad stereotipais apie LGBT judėjimą vadovaujasi ne visuomenė (kaip teigiama Sprendime), o antihumaniškos ir represyvios, objektyvias mokslines žinias apie biologines žmonių lytis neigiančios ideologijos adeptų ir skleidėjų daromam politiniam spaudimui ir šantažui pasiduodantys neprincipingi ir nekvalifikuoti ŽEIT bei kitų LGBT ideologijai tarnaujančių valstybės institucijų darbuotojai.

Išsigandę LGBT ideologų ir propagandininkų spaudimo, jie ne tik išdavė savo pilietinę ir profesinę pareigą darbe vadovautis tik LR Konstitucija ir įstatymais, bet ir išsižadėjo savarankiško blaivaus ir kritiško mąstymo, nusilenkdami nemokslinės ir totalitarinės genderizmo ideologijos dogmoms.

Nei ŽEIT, nei kitos valstybės institucijos (jose dirbantys tarnautojai) negali turėti iliuzijų, kad Lietuvos visuomenė pasyviai ir nuolankiai stebės, kaip šalyje formuojasi „politiškai nekorektiškai“ mąstančių žmonių persekiojimo už „neteisingas“ pažiūras ir įsitikinimus sistema ir kaip plečiasi bei stiprėja tokių asmenų moralinio ir psichologinio spaudimo bei bauginimo kampanijos.

ŽEIT sprendimas yra neabejotinas požymis, kad prieita riba, kai visuotinai ir sistemiškai bus griebtasi ir teisinio ar net baudžiamojo persekiojimo už tariamas „neapykantos veikas“ praktikų.

Siekiantys atimti iš Lietuvos piliečių Konstitucijos laiduojamą pažiūrų ir įsitikinimų laisvę ir persekiodami nekaltuosius už pramanytus ir vis gausėjančius tariamus „neapykantos nusikaltimus“, ŽEIT darbuotojai ir kiti LGBT ideologiją brukantys asmenys neturi pamiršti karčių istorijos pamokų, kai aukos ir persekiotojai ne kartą keitėsi vaidmenimis.

Primename, kad entuziastingai diegtos komunizmo, nacionalsocializmo, maoizmo ir fašizmo ideologijos atsidūrė istorijos sąšlavyne, o kai kurie uoliausi jų skleidėjai ir įgyvendintojai – teisiamųjų suole.

Istorijos sąšlavyne neišvengiamai atsidurs ir genderizmo ideologija. Jos diegėjus raginame prisiminti istorijos pamokas ir jos nuosprendžius – kol dar ne vėlu.

Tautos forumas (Vilniaus , Kauno, Trakų, Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos forumai).

Susiję

Tautos forumas 2136053346440223253

Rašyti komentarą

 1. Pritariu atkirčiui. Pagaliau gal intelektualai pradeda suprasti savo neveikimo išdavas. Tuo pačiu noriu pasiteirauti- koks tų KKI.lt peticijų likimas? Rinko parašus, platino peticijas tiek popieriniu, tiek internetiniu būdu- ir ką? Kur jų pateikimas seimui, savivaldybei, žiniasklaidai ir pan?? Aš kap suprantu pasirašė dešimtys ar šimtai tūkstančių ir jei nėra pateikiama visuomenei tų parašų rinkimų išvados - tai kokiu tikslu rinko, koks jų likimas ir kodėl nieko nedaroma? Aš rašiau tam KKI.LT nei vieną kartą neatsakė nei epaštu nei facebooke - niekur. Tiesiog nereaguoja į nieką. Plius ir ta paticija yra niekinė nes sudėta tiek pastangų ir pinigų- o klausimas buvo nulinis- tipo perkelt pederastų paradą į kitą Vilniaus gatvę- tai čia dėl to vertėjo ietis laužyti?? gal būtų geriau pareikalavę uždraust šitą organizaciją, jų ideologiją, jų finansavimą, jų paramą (draudimo motyvai išdėstyti Tautos forumo tekste) Kodėl tokios peticijos jie neplatina? Bet svarbu ir koks šitos peticijos likimas- visi tie pederastų renginiai jau praėjo- o peticija, surinkti parašai taip ir nepateikti visuomenei. Aš nesuprantu kame čia bitės?? Gal yra čia informuotų žmonių šita tema??

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2019-06-08 11:25

  Propatria dar laikosi. su tiesos.lt kažkas ne taip...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-06-09 16:34

   Dėl tiesos.lt - šitą tinklalapį labai sunkiai užkrauna provincijose, neretai jo išvis neatidaro.
   Prieš gėjų eitynes ar jei tik artinasi koks iškrypėlių, leftistų ar globalistų renginys, tiesos.lt tinklalapio neįmanoma atsidaryti.

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2019-06-08 11:50

  Galija amžinas dėsnis, kaip velnias bijo kryžiaus taip neteisingieji paniškai bijo tiesos.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2019-06-08 14:33

  Jo.. jei jau tokie dalykai vyksta Lietuvoje, tai jau visai blogai.. baisiausia, kad visuomene miega.. daug zmoniu neapsisviete, nesuvokia kas vyksta.. Tautos forumas bando kovoti rastais.. bet atrodo tas neduoda jokio rezultato.. kaip priversti, kad tie rastai butu igyvendinami??? reikia kazkokio masinio veiksmo, sukilimo.. bet nezinau kas tai turetu buti..

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2019-06-08 16:10

  Visas šis kreipimasis tik nereikšmingas bla bla bla. Sodomitai surinko tokį skaičių savų ir šiaip žioplių, kokio tradicinio požiūrio šalininkai nesurinks dar daugybę metų, ir vargu ar išvis surinks. Baisiai nemalonu, bet tenka pripažinti - lietuvių nuolankumas ir baimė neturi ribų. Toks esu aš, toks esi tu, tokie mes dauguma...mūsų kelias klupoti prieš kitus.
  Gali nesutikti, bet juk žinai, kad tai tiesa...esi bailys.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2019-06-08 19:29

  Ponas ar ponia Anonimiškas 16.10, prašau kalbėti už save ir ne tujinti. Ne visi žmonės bailiai ir nuolankūs, tik faktai yra tokie, jog su jais nuožmiai susidorojama visur ir netikėčiausiais būdais, kurių nevardinsiu, kad neapkraučiau komentarų vietą.
  Pasirašau po kiekvienu komentuotojo 1Čingischan žodžiu. Taip pat manau, jog kovotojai prieš iškrypimų propagavimą, taigi ir Propatria, neturėtų nesveikųjų simboliais iliustruoti savo straipsnių, brukdami tas psichodelikas skaitytojams į akis. Teko matyti mokslininką, kuris sirgo sunkia liga - jo kūną traukuliai iškraipydavo į tokias pozas, kurių nesugebėtų pasiekti net lanksčiausia gimnastė. Kuo didesnis dėmesys į šį žmogų buvo kreipiamas, tuo labiau liga jį lankstė. Ir tik tuomet, kai aplinkiniai įstengdavo elgtis tarsi nepastebėtų žmogaus kančios, jis gebėdavo susiimti ir išlaikyti kūną normalioje būsenoje. Gal yra taip ir su šia gyvasties grupe? Argi normalu, kad kai kurie ,,žinių" portalai jau kelinta savaitė ,,puošiasi" ta kvaila ,,simbolika" ir rengia ,,interviu" ir ,,reportažus" su tais, ieškančiais parduoti savo užpakalius dėl prieinamiausio pelno šaltinio. Ar čia dar kam neaišku: okupacija griebėsi kraštutiniausių priemonių prieš Gamtą ir Žmogų, tad ir kovoti reikia labai gerai apgalvojant, kad jokiu, net menkiausiu aspektu, nebūtų dar labiau viešinami nenormalumai ir nebūtų prisidedama tokiomis pat priemonėmis, kurias naudoja šie parsidavėliai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-06-08 20:39

   Lietuvių orumo apgint nepavyko, puolėte teisintis visokiais susidorojimais, o tai akivaizdžiai kalba apie bailumą.
   O sodomitai drąsųs. Toks ir skirtumas. Jie eina į paradą, o jūs tik kalbat, ir dar taip, kad jie neišgirstų. Taip, kaip ir aš...Tad postringaukit toliau apie tai, kaip reikia būti atsargiems, nekreipti dėmesio į juos ir bla bla bla..faktas tas, kad tai baimės rezultatas. Nebuvo jokio drąsuolio kuris stovėtų su plakatu jų kelio kryptimi. Tad baikit paisyti apie kažkokius mistinius " ne visus". Ir neieškokit čia pagarbaus "Jūs" - vargu ar toks kreipinys pridera silpnam ir bailiam.

   Panaikinti
  2. Kalbėk už save. Jų drąsa kuo pasireiškia, kad atėjo į pederastų paradą? (čia buvo 3 metus darbo sutysiant visus degradus iš viso pasaulio (ir tai susirinko apie 3 tūkst ne daugiau) O krūvos žmonių tie kurie galėjo atėjo į krivicko sušauktus kontrparadus po visą Lietuvą. Taip kad nereikia čia tepti visų tuo kuo pats smirdi. Žmonės suprato kad stovėjimas su plakatu (daug metų stovėjo ir su plakatais ir ėjo jų vaikyti ir nulis vertės- o iškrypeliams tai buvo tik į naudą parodyt tuos vienišus vargšus su plakatais) nieko nepakeis- reikia burtis, kurti judėjimus, partijas, daryt savo informacinės plėtros tinklus, eit į rinkimus ir pan. Tą rodo visame Pasaulyje (Europoje taip pat) žmonių pasipriešinimas pederastijoms, globalizacijoms ir t. t.t ir pan. Nors visi media ir finansiniai resursai dar pederastų proteguotojų rankose, bet kaip matome visur valdžia slysta ir jau daug kur perimta visai kitų jėgų ir tik neilgo laiko klausimas kol šitie paradai, jų dalyviai, jų sponsoriai bus teisiami, deportuojami, gydomi, sodinami ir pan. Traktuotė koloborantas. Jų ideologija blogesnė nei nacių ir turi būti (ir bus) prilyginta nacizmui (atitinkama ir bus su jais elgiamasi. Tie kas apsišvietė parade (dar ir vaikų atsitempė)- tai netrukus verks krokodilo ašaromis (o jų vaikų jau laukia nauji tėveliai). p.s. beje kaip taisyklė ie iš tipo mūsų tipo žvaigždžių turi po kelias pilietybes- tai jie turės kur bėgti- dėl to kol kas tokie drąsūs.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-06-08 21:27

   Lol Traktuotė koloborantas. O kas nustatys kas koloborantas? Stalino trojkė ar Venckienė su Skučiene? Prieš gasdindamas visus kaip tautinės jėgos neįtikusius teis, sodins ir deportuos, pažiūrėk pirma į paskutinių rinkimų rezultatus. Labiausiai beviltiški visoje Europoje, tarytum tokios jėgos neegzistuotų.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-06-08 22:14

   Klausyk, Čingishanai (juokinga kai pagalvoji, kad bailys naudojasi šiuo vardu), jei tau lengviau gyventi raminant save kažkokia mistine galia kuri nubaus juos visus...tebūnie.
   Bet nepūsk arabų apie krūvas šeimų protestavusių parke...apie konservatyvių pažiūrų atgimimą, tai tik tavo pramanai, geriausiu atveju pagražinimai. Realybė tokia, jog dabar prie vaivorykštės perėjos, groja tranki muzika ir didelis skaičius sodomitų linksminasi.
   O kad visiškai atgautum tikrovės pojūtį, pažvelk į rinkimų rezultatus. Tu labai nepyk, garbusai, bet tavo naivumas yra nepakeliamas. Bet mes esame tų pačių pažiūrų, tik man labai nepatinka tas perdėtas, o jiems atsirūgs! Tiek tavo pozicijoje, tiek Tautos forumo pozicijoje.

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2019-06-08 21:10

  Kol patriotai 95% energijos skirs kovai su pederestu paradu (vyksta kas 3 metai ir sutraukia 10k žm), o ne žmonių švietimui, politinei veiklai ir rinkimams, tol niekas ir nepajudės. Tos amžinos kovos prieš kažką, vos ne prieš viską ir visus, kada pagaliau bus daroma už kažką?

  AtsakytiPanaikinti
 8. kas reik4s tas ir nustatys. Tu dėl to nesijaudink. Čia tokį nustatymo organą sukurti 2 dienos. Dėl rinkimų irgi nesijaudink- pas mus viskas ateina vėliau nei pas kitus bet visada ateina. Dabar atėjo iškrypelių paradai, kurie kitur ėjo jau prieš 30 metų, o pas mus nebuvo. Pas juos dabar visur ateina į valdžią nacionalistai- ir pas mus ateis.tai dėsnis. Stėbėk kitus Seimo rinkimus- pamatysi ko nematęs, ir nuo ko šitiems iškrypeliams paradų dalyviams plaukai visur atsistos prieš bėgant iš čia viską metus.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-06-08 22:19

   Bla bla bla...elgiesi, kaip vaikas kuris gavo malkų ir grasina, kad ateis brolis ir visiems duos atgalios.
   Nu nėra to brolio, nėra tų nacionalistinių jėgų...nusiramink ir eik pailsėti.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-06-08 22:40

   Na žmogus gal žolės ar miltelių pavartojo... teist visus susiruošė su per 2d. sukurtu organu :)) Pažiūrėjau tuos iš drono darytus video, šeimų susirinkę 4-5kartus mažiau. Ta pati lyderio problema, visados išsirenkamas labiausiai skaldantis ir visos idėjos nuleidžiamos į klozetą. Krivickas... labai gražus 2% savų violetinių fanatikų, bet nepriimtinas likusiems 98%. Lygiai tas pats kaip su skaldytoju Juozaičiu.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-06-08 23:21

   --->1Čingischan

   Įdomu, kad K.Krivicko organizuotas Šeimų pobūvis niekur nebuvo nei anonsuotas, nei skelbtas, o štai į jį susirinko visai ngražus pulkas žmonių! Pasirodo, mobilizuoti šeimas prieš iškrypėlius reikia visiškai nedaug - jeigu apie Šeimų susirinkimą arba - kol kas pavadinkime taip: Šeimų Eitynes - būtų skelbta bent puse tiek, kiek buvo rėkiama apie tuos pasileidėlius, tai šaimų į eitybes susirinktų ešimt kartų daugiau - tiesiog puiku, kad ProPatria ir Lietuvos patriotines jėgas remia vis daugiau žinomų žmonių.
   Puikiai prisimenu Žalgirio-CSKA krepšinio varžybas Kaune, ir Gaudeamus 1988 studentų šventė Vilniuje, žodžiu, šį tą mačiau savo akimis. Ir kaip greitai Lietuvos Laisvės judėjimas išsiplėtė!! - jau esant karinės agresijos nuojautai, žmonės apsijungė per du - tris metus ir stovėjo kaip siena.
   Lygiai taip bus ir dabar, pamatysite - tikrosios Lietuvos patriotinės jėgos mobilizuosis.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-06-09 00:36

   Anonime, Krivickas violetiniams tiek pat priimtinas, kiek vanduo kompiuteriui. Apskritai jis slidus tipas ir su juo reikėtų elgtis atsargiau. Bet kažkokias šeimų vaikštynes jis vis tik suorganizavo.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2019-06-09 01:26

   > Anonimiškas 00.36
   Kodėl sakai, kad Krivickas - slidus ir su juo elgtis reikėtų atsargiau? Ką nors žinai? iš kur? Jei taip - sakyk dabar.
   Taip, šeimų vaikštynes suorganizavo, ir visai neblogai - argi ne taip?

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2019-06-09 12:55

   To 23:21. Vienybė ir apsijungimas yra kliedesys ir miražas.
   Kas čia su kuo Lietuvoje gali jungtis?
   Minimumą uždirbantis bėdžius su 30 sklypų pavogusiu valdžiažmogiu?
   Nuskurdę valstybės tarnautojai su sau rentą pasiskyrusiais bebrais?
   Patriotai su vatnykais?
   Violetiniai skerdikai su jų aukų artimaisiais?
   Teisėjai kyšininkai su nuo jų nukentėjusais?
   Kaimų bambaliniai su studentais?
   Jokios vienybės nėra ir niekada nebus. Net per rinkimus matome kad tautinės jėgos neįgalios išsikelti vieną kandidatą, būtinai dalyvaus į fiureriukai, vienas už kitą gražesnis pats sau.

   Panaikinti
 9. Neįtikėtina. įlido į pokalbį kažkos šūdo gabalas, visus vadina bailiais- tipo aš turėčiau bijot pederastų (juokinga) Aiškina kad normalių šeimų jis matė parke mažiau ( ar nesupranti tu juokingas durneli - 3 metus visi kanalai ir visos taip vadinamos pederastų žvaigždės (net užsienio) kvietė iš viso pasaulio skylių, kloakų ir vamzdž visus visokio plauko iškrypelius, tam buvos skirtos milžiniškos pastangos, finansai, media resursai ir susirinko 3000 tūkst iš viso pasaulio degeneratų, plius 15 mūsų taip vadinamų visuomeninių debilų/žvaigždžių. o po Lietuvą žmones rinkosi visuose miestuose tai sumoj 10 kartų daugiau kaip minimum ir be jokių fin ar media resursų, krivickui tiesiog išplatinus žinią savo facebook paskyroje. Dėl to kad aš kažkam grąsinu- taip, o ką? viskas bus kaip aš sakau. Tie kas slankiojo parade ir jų rėmėjei jau pasirašė sau nuosprendžius. Dėl lyderių jūs irgi nesijaudinkit- ne lyderis esmė ir ne jis problema o tiesiog idėjos ir jų sklaida- čia yra esmė. Trečia- kad mol nėra nacionalistinių jėgų- jie aišku kad yra ir jų dauguma, bet ir ne čia esmė- o esmė konservatyvume- ir net ne nacionalizme- žmonės tiesiog negauna informacijos kaip priešintis. Čia problema išsprendžiama tiesiog sukuriant media resursus. Tai čia trumpo laiko ir nedidelių pastangų reikalaujantis procesas. Ir ketvirta- atsakau konkrečiai šitam išsigimeliui kuris čia paniką visiems skleidžia ir visus bailiais vadina nors pats aišku prišiktakelnis spuoguotas degeneratas savo šėšėlio bijantis: tu imbecile- tiesiog apsiklok baltą maršką ir šliaužk link kapinių -tik tai daryk tyliai. Aišku tau vafliste?? Tokius panikierius "mol viskas prapuolė, viskas žlugo, aplink vien dronai ir bailiai, kaip jiems atsirūgs - juk tai nepriimtina, visur violetiai fanatikai ir t.t. ir pan. (siūstus iškrypelių kazačiokus) karo metu prie sienos statydavo iškarto. (tikiuos toks laikas ateis) O tu eik į savo 15min portalą ir ten amsėk smirdintis pedero-šunėke.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-06-09 03:23

   Vau! Tu esi tikras įkvėpimas ir paskui tave seks masės! Tu esi didelis ir stiprus, tad pirmasis imsiesi naikinti visus iškrypelius. Tave šlovins ateities kartos, kaip tikrą tautos sergėtoją!
   Tačiau realybė truputį kitokia.
   Visa pagrindinė žiniasklaida palaiko sodomitus.
   Konstitucinis teismas bando aiškinti konstituciją palankiai sodomitų šeimoms.
   Baltijos gėdos parade susirinko pakankamas skaičius, kad garsiai pareikštų, jog jie tvirtai sugriebė tradicinių pažiūrų šalininkus už gerklės.
   Baimės lygis tautoje būti palaikytu homofobu labai aukštas, todėl didžioji dauguma bijo viešai, kad ir per fb išsakyti nepritarimą.
   Europos sąjunga ir JAV laiko visą mūsų valdžią ant trumpo pavadėlio sodomitų klausimais.
   Beje, vakaruose kova vyksta ne dėl gėjų teisių į šeimą, ten jie jau laikomi normaliais, dabar kova vyksta dėl to ar gali translyčiai dalyvauti sporto varžybose...
   Ep rinkimus laimėjo prosodomitinės partijos.
   Prezidentas pasisako mažiausiai už sodomitų partnerystės įstatymą.
   Bažnyčia apsimeta, kad šiandien nieko neįvyko. Apskritai bažnyčia išgyvena didžiulę krizę, yra neveiksni ir negali apginti savo tikėjimo.
   Jaunoji karta tampa išimtinai prosodomitinė ir antikrikščioniška.
   Tad kur čia tie baudėjei iš vakarų, kurie nubaus visus sodomitus?
   "Nacionalistinės jėgos dauguma" - tu ką rimtai?
   "o po Lietuvą žmones rinkosi visuose miestuose tai sumoj 10 kartų daugiau kaip minimum" - AR TU TIKRAI RIMTAI?

   Siūlyčiau mažiau emocijų ir daugiau proto.
   Beje tokie užgauliojimai nesubrendusio proto išdava. Tad jei mes turime tokią fauną tradicinių pažiūrų terpėje, kita tautos pusė tikrai neseks paskui.
   Bet aš esu optimistas ir tikiu, kad tai tik emocijos užvaldė tave, o tikrovėje esi normalesnis žmogus.
   Tad baikim šį pokalbį, nes kuo toliau tuo labiau atrodo, jog gyveni paralelioj visatoj, kur esi drąsuolis, karžygys, vedlys, panikierių ir sodomitų egzekuturius, portalų kūrėjas, šeimų vienytojas kovai ir pan.
   Ir pasikartosiu...karas pralaimėtas be mūšio, mūšio nebuvo nes esam bailiai. Susitaikyk su tuo.


   Panaikinti
  2. Dar kartą (nors ir taip per daug garbės darau tokiems atsakinėdamas: "tiesiog apsiklok baltą maršką ir šliaužk link kapinių - tik tai daryk tyliai."

   Panaikinti
  3. Čingischanas viso labo provokatorius. Dėl jo smurto propagandos, kvietimo verst valdžią, lynčo ir pan. nesąmonių uždarys visą portalą.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-06-09 16:37

   --> atsargiai 13.01
   e tu kremline žiurke galvoji sužviegei ir tavimi kas patikės? Ko išsigandai

   Panaikinti
  5. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  6. Clown Pepe. ;) Reikia persirengti klounais, pasiimti vaivorykštines vėliavas bei surengti “Clown World” pasirodymą kartu žygiuojant su pederastais. ;) Užtrolinimas būtų konkretus. Honk honk! ;)

   Panaikinti
 10. Anonimiškas2019-06-09 08:50

  Reikėjo prieš einant pedrylų eisenai porą kibirų kakaškių papilti kad išmaknotų, tada Vilnius pakviptų šimašiumi.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-06-09 11:30

   Geras.Kai nueisim į mėlyną būdelę, žinosim kuo kvepia.

   Panaikinti
 11. Jau ne pirmas kartas kai TF imasi konstitucinio teismo teisėjų darbo.
  Pižoniškai atrodo.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Anonimiškas2019-06-09 18:00

  Delfynas, matydamas, kad Lietvos žmonės yra prieš iškrypėlių darkymąsi, visuose straipsniuose apie iškrypėlių eitynes paliko tik registruotus komentarus ir galimybę komentuoti tik prisijungus - anoniminių komentarų skyrius išjungtas.
  Aišku, baimės padiktuotas sprendimas, tačiau galimybė komentuoti tik prisijungus pažeidžia jau keletą įstatymų: duomenų apsaugos įstatymą, teisę laisvai reikšti savo nuomonę ir teisę į privatumą.
  Nei kiek nebejoju, kad Delfi ir minutės yra dar vieni KGB produktai, skirti griauti Lietuvos, Latvijos ir Estijos visuomenėms ir yra vieni nuožmiausių tautų priešų.
  Būtų neblogai suvienyti Lietuvos, Latvijos ir Estijos patriotines jėgas ir išlaisvinti mūsų žiniasklaidą iš globalistų, leftistų ir genderistų gniaužtų, kartu steigiant alternatyvius objektyvios informacijos kanalus - ir tai reikia dryti skubiai.
  Aišku tai, kad manistream'iniai - delfynas ir minutės - turi šešėlinį, neidentifikuotą juos naitinančių pinigų srautą, nes jei dabartinėmis sąlygomis mainsitream'ai bandytų išsilaikyti vien iš reklamų ar netgi užsakomųjų straipsnių, jie bematant bankrutuotų.
  Šešėliniai mainstream'ų finansai yra pažeidžiamiausia jų vieta.
  O ar bernardinai.lt, išjungę komentarų skyrių, nepažeidžia įstatymo, kuris garantuoja teisę piliečiams laisvai reikšti savo nuomonę?

  AtsakytiPanaikinti
 13. Nebegerkit sekmadieniais2019-06-09 21:31

  Nėra tokio įstatymo, kuris verstų portalus po straipsniais programuoti ir aktyvuoti komentavimo funkciją. Nori komentarus padaro, nenori nedaro.

  AtsakytiPanaikinti
 14. >>Pikc Kažinkavičius
  Sutinku daug maž su komentaru ir nesutinku dėl "a) teisinė - kažkaip priversti valdžią skaitytis su Konstitucija ir įstatymais (nerealu, nes Briuselis neleis)" Neleidžia Lenkijai, Vengrijai ir pan- tik kažkaip jiems dzin ant to neleidimo. Politikai tiesiog turi suprasti, kad žmonės viską mato ir jei jie nieko nedarys- jie bus pakeisti. Valstiečiai atėjo ant to kad konservatyvūs ir darys tai ko nori žmonės, (o iki tol buvę ir nieko nedarę buvo pakeisti)- jie to nedaro ir jie irgi bus pakeisti, o nauja valdžia juos persekios, kaip jie dabar persekioja seną. Tai jei jie turi bent kokį savisaugos instinktą- jie turi daryti tai ko nori absoliuti dauguma, o ne Briuselis- nes ne briuselis juos rinks. Mūsų visų pareiga bendrai pareikalauti iš valdžios laikytis Konstitucijos ir įstatymų ir pagaliau pradėt kovot prieš degradacijas (daugiau rašau komentare po Rubavičiaus straipsniu). (Buvo KKI.lt peticija iš tos serijos- kur valdžiai buvo galima parodyt tuos šimtus tūkstančių parašų prieš išgamų paradą- tik nesupratu tos peticijos baigties ir kur ji dingo?) Čia tereikia kelių balsavimų ir visas šitas genderizmas baigtųsi momentaliai. Sukelinėt jiems diskomfortus tai čia ne kelias.

  AtsakytiPanaikinti
 15. Anonimiškas2019-06-10 09:15

  Taip taip, tik tos pačios nepatenkintųjų masės per EP rinkimus rinko TS-LKD ir Socdemus.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. sudėk sumoje kiek nepatenkintųjų rinko ne koncervus ir socdemus ir pamatysi visai kitokius skaičius. Tik kad tie balsai buvo susiskaldę todėl dauguma jų nepateko į EP. Paksas + Radžvilas 7 proc sumoj. +Puteikis beveik 5- 12proc Lemiamas šuolis ir zuokas 3 proc - 15 proc. Plius darbo partija + Lenkai - 14 proc + ir 12 Valstiečiai - tai sumoje 41 proc daug maž normalių jėgų prieš 39 proc atvirų priešų su noribotom fin ir media galimybėm. persvara visgi mūsų pusėje. Kad dalis nepateko- tai sugeba manipuliuot ir plaut žmonėms smegenis, dėl to kad nėra alternatyvių žinių sklaidos šaltinių. kai tik jie atsiras- situacija pasikeis tą pačią minutę (kaip pasikeitė estijoje (kai ten atsirado tiesiog vienas opozicinis dienraštis) kuri visuose degradacijuose buvo pažengusi daug toliau už mus)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-06-10 14:31

   A.Paulauskas ir A.Zuokas dėsis su Paksu, lenku koloradu ir kitom padugnėm? Tikrai nesidės. 3% galima atimt.

   Panaikinti
  3. Mankurtizmas2019-06-10 14:34

   Chingizcahanas pasirenges net lenkui sovinistui su kolorado lentacka rudaja islaizyt. Fe koks apgailetinas mankurtas.

   Panaikinti
 16. klounas tu cingischane2019-06-10 14:25

  Citata: mūsų visų pareiga bendrai pareikalauti iš valdžios laikytis Konstitucijos ir įstatymų. O vat kai jų reikia laikytis pačiam, tada siūlai neįtikusius tau vos ne be teismo iššaudyt. Tokių "gudručių" kurie reikalauja kad įstatymų laikytųsi tik kiti pilni patvoriai.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item