Vytautas Sinica. Ir katalikų pogrindis bus paniekintas

propatria.lt nuotrauka  Kalba, sakyta 2018 metų lapkričio 9 dieną, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto įsteigimo keturiasdešimtm...

propatria.lt nuotrauka 
Kalba, sakyta 2018 metų lapkričio 9 dieną, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto įsteigimo keturiasdešimtmečio minėjime Kaune. 

Garbė šiandien būti su jumis, šalia Žmonių iš didžiosios raidės. Tenoriu pasakyti tris dalykus. Du gražius ir vieną baisų. 

Pirma, žinoma, noriu padėkoti visiems, prisidėjusiems prie katalikų antisovietinės rezistencijos. Padėkoti esantiems čia, taip pat esantiems kitur ir galiausiai esantiems pas Viešpatį. Mano, kaip vėliau atėjusio, gyvas ryšys su Katalikų komiteto žmonėmis prasidėjo nuo Alfonso Svarinsko, pas kurį beveik prieš dešimtmetį įsiprašiau imti interviu. Įsiprašiau ir pasilikau. Tai buvo žmogus dvasios milžinas, kaip rašo profesorius Radžvilas, „žmogus, iš kurio švytėjo laisvė“. Autentiška laisvė visomis prasmėmis – Tėvynės laisvė, žmogaus laisvė, sielos laisvė nuo silpnybių ir troškimų. Šiandien jo nebėra ir Lietuvai jo labai trūksta. Neapleidžia jausmas, kad kuo toliau, tuo labiau. 

Visi žinome, kad prie Katalikų komiteto veiklos, prie Kronikos leidybos ir platinimo prisidėjo gausus būrys atsidavusių žmonių. Teisingumas reikalautų visus juos įvardyti, tačiau neįmanoma. Tebus man atleista, kad savavališkai išskirsiu tris gyvuosius. Tai šiemet aštuoniasdešimtmetį atšventę arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir vyskupas Jonas Kauneckas – vieninteliai su mumis likę iš Kataliko komiteto narių. Žvalūs, išmintingi, drąsūs, principingi. Gal provokatyviai pasakysiu, bet ir nutylėti negaliu – kaip tada, tai ir dabar, tai drąsiausi žmonės visoje mūsų Bažnyčioje. Ačiū jums už viską, ką darote ir kuo ilgiausių jums sveikatos metų. Trečiasis žmogus žinomas katalikų pogrindžiui, bet ne visai Lietuvai. Tai sesuo Monika Gavėnaitė. Partizanų ryšininkė, rezistentė, visada besišypsanti, niekada nepavargstanti, ir šiandien spinduliuojanti tą pačią dvasią, kurią paliko monsinjoras Svarinskas. Būtent Svarinsko atsiminimuose perskaičiau, jog sesę Moniką lagerių kaliniai vadino „Kalinių Motina“. Nereikia aiškinti, kodėl ir koks garbingas šis vardas. Ačiū jums, sese Monika, kad jau beveik šimtą metų rūpinatės silpniausiais ir rūpinatės Lietuva. 

Antra, noriu pastebėti, kad katalikų antisovietinio pogrindžio istorija verta Holivudo filmo. Ne, ne todėl, kad tai mūsų istorija, ne todėl, kad mes ja didžiuojamės. Visam pasauliui ši istorija yra neeilinė. Tai begalinio gudrumo, drąsos, rizikos, pasiaukojimo ir sąmojo, būtent sąmojo istorija. Sunku perteikti, kokia laisva ir režimo nepalaužta dvasia tvyrojo šio pogrindžio dalyvių tarpe, kaip ramiai, lyg plevendami virš kasdienybės jie sutikdavo visas žmones palaužiančias represijas. 

Sigitas Tamkevičius 1969 metų rugpjūčio pirmąją rašo laišką monsinjorui Svarinskui. Cituoju: „Sveikinu Vardinėse. Labai gaila, kad Lietuvoje daug griovių reikia prakasti ir negaliu dalyvauti Tavo šventėje“. Pasirašo „Melioratorius“. Sakytum, ironija, metafora, neišarti tikėjimo dirvonai. Ne. Tuo laiku kunigams Tamkevičiui ir Zdebskiui atimtos teisės atlikti kunigo pareigas ir jie abu įsidarbinę melioracijos darbuose. Kasa tikrus griovius. 

Atsiminimuose apie monsinjorą Svarinską pats Jonas Kauneckas pasakoja kitą istoriją. 1980 metų rugpjūtį saugumas sulaiko J. Kaunecką tardymui, o jo vairuotojas praneša apie tai A. Svarinskui. Ką daryti? Ką jūs darytumėte? J. Kaunecką greitai paleidžia, bet jo ryšys blokuojamas, A. Svarinskui paskambinti negali. Jonas Kauneckas eina į Telšių KGB skyrių ir prašosi į priėmimą pas vadovybę. Sako šiems: Svarinskui žinoma, kad aš sulaikytas, jis paskelbs, kad mane suėmėte. Jeigu nepaneigsime, bus paskelbta Kronikoje ir nuskambės per visą pasaulį. Jums reikia skubiai tai paneigti. Gal ne visai tikslus pasakojimas, bet situacija iš esmės tokia. Kas taip elgiasi su totalitariniu režimu?

Tas pats santykis su blogiu, su žmogiškumo, moralės, Bažnyčios ir valstybės priešais šių žmonių širdyse ir galvose ir šiandien. Gana pasiklausyti Kroniką platinusios sesės Sadūnaitės, kai ji kalba apie KGB tardytojus. Šių metų rugpjūčio 29 dieną Spaudos konferencijoje Seime ji sakė: „Mes visiškai nenorime, kad broliukus KGB`istus nubaustų, ne. Mes norime jiems palengvinti gyvenimą. Jeigu jie nuoširdžiai prisipažins, kad buvo priversti neteisingai elgtis su tardomaisiais, tai būtų kaip Puntukas nuristas nuo jų sąžinės. Jų gyvenimas palengvėtų. Vienintelio dalyko norime: kad tiesa ir teisingumas įsigalėtų čia ir kad visą amžinybę paskui būtume drauge, nes melagis į Dangaus karalystę neįeis. Tokie yra mano norai link mano brolių, kuriuos aš mylių ir už kuriuos iki šiandien meldžiuosi, nes tai yra nelaimingi žmonės, kurie nepažino Dievo, nepažino tiesos, tarnavo melui ir okupantams. Dieve, būk jiems gailestingas“. Visa tai pasakyta apie „broliukus KGB`istus“, tardžiusius ir kankinusius. 

Pasakyta, neabejoju, be menkiausios ironijos. Nes tiek Nijolė, tiek kiti šio rango žmonės, yra aukščiau nuoskaudų ir pagiežų, nors kartu pagrįstai reikalauja griežto teisingumo, nes nei pas Dievą, nei tarp žmonių nėra ir neturi būti gailestingumo be teisingumo. Žiūriu į šiuos ir panašius pavyzdžius ir neturiu abejonių, kad tokios jungties tarp savo gyvenimu įkūnyto tikėjimo, tarp tokios drąsos, ir tokios besąlygiškos meilės Tėvynei, kokia ji buvo katalikų pogrindyje, nedaug pasaulyje tegalima surasti. 

Pagaliau trečia, noriu pasakyti, - ir jums tai nepatiks, - kad nepaisant viso šito, katalikų pogrindis, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjai greitu laiku bus paniekinti šiandieninėje Lietuvoje. Tai jau vyksta. Arkivyskupas neleis sumeluoti, jog jau prieš keletą metų rašiau, jog visi lietuvių laisvės kovos etapai, visos aukos bus paniekintos ir paskelbtos blogomis ir nevertomis pagerbimo. Visi matome tai vykstant. Labai trumpai ir iš eilės: 1) 1920 metų nepriklausomybės kovos – viso labo pilietinis karas, o ne kova prieš okupantus. Tą skelbia iškiliausi šalies istorikai. 2) 1941 metų sukilėliai – Holokausto dalyviai ir nacių kolaborantai. Tą skelbia ne tik Rusija, bet ir savi, Algirdo Patacko žodžiais, kvislingai (chrestomatiniai tokio juodinimo taikiniai - J. Noreika, J. Brazaitis, K. Škirpa). 3) 1944-1953 metų partizaninis karas – banditų siautėjimas, nieko nedavęs Lietuvai ir baudęs daugiausiai niekuo dėtus civilius, o ne sovietinę kariuomenę. Tą skelbia taip pat, ne tik Rusijos propaganda, bet ir Lietuvos mokslininkai. 4) Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis – prisitaikę prie sovietinio režimo kolaborantai, kurie pajutę perestroikos permainų vėją metėsi į nepriklausomybės stovyklą. 

Anksčiau taikytasi į konkrečius asmenis, kaip Justinas Marcinkevičius, bet visai neseniai pasakyta tiesmukai: Sąjūdis turėjo būti antitotalitarinis, o buvo viso labo tik antiokupacinis. Žmogaus teisių ir laisvių jis esą negynė. Tokia tad Sąjūdžio dėmė. Idėjos autorė – Nerija Putinaitė. Idėja pasakyta šį spalį mitint Sąjūdžio Suvažiavimo sukaktį LRT radijo eteryje. Viso to fone ne pirmus metus žiniasklaidoje per daug nesikuklinant kalbama, kad iš Sąjūdžio „normalus“ teliko tik vienas Landsbergis, o visi kiti nukvako, nepritapo laisvoje žmogaus teises gerbiančioje Lietuvoje. Tokia juokinga istorinė kompanija katalikų pogrindžiui. 

Visoje šioje sekoje kol nepaliestas ar beveik nepaliestas liko katalikiškas pogrindis. Beveik nepaliestas, nes apie Alfonsą Svarinską, kuris garsiausiai kritikavo Nepriklausomos Lietuvos ydas, jau seniai yra kalbama kaip apie taip pat nepritapusį, netolerantišką, homofobą, amžinai kovojantį, nors nebėra priešų. Tas pats bus kalbama apie jus visus. Bus kalbama vis drąsiau. To kalbėjimo priežastis ne atsitiktinė, o sisteminė. Visos Lietuvos laisvės kovos, taip pat ir Katalikų komiteto kova, buvo kova už tautos Nepriklausomybę ir už asmens laisvę, neatsiejamą nuo gėrio ir tiesos pasirinkimo. Nei partizanai, nei Sąjūdis, nei Katalikų komitetas niekada negynė ir nebūtų sugalvojęs ginti žmogaus teisių, kaip jos yra šiandien suprantamos. Žmogaus teisių kaip mažumų teisių, kaip įvairovės, kurios dabar iš mūsų reikalaujama, jokie laisvės kovotojai ir jokia rezistencija niekada negynė ir nesuprato. Būtent todėl tie patys rezistentai šiandien tampa tokie nepatogūs priešgynos, „nepritampa“ ir neišvengiamai bus pasmerkti naujo pasaulio statytojų. Pastarųjų nėra daug, bet jie įtakingi ir, atkreipkite dėmesį, kad niekas, išskyrus tuos pačius marginalizuojamus sąjūdiečius ir rezistentus, nedrįsta viešai pasmerkti jų melo. Įžūli mažuma, gavusi žalią šviesą, sėkmingai paniekins bet ką, kas trukdo jos trokštamam vertybių perkainojimui. Kai tą bandoma padaryti staigiais ir šokiruojančiais pasmerkimais, ištinka nesėkmė, kaip su su A. Ramanausku-Vanagu. Tačiau jis rezistencijos paniekinimo judėjimas nėra kvailas. Pradžiai jis įteisint diskusiją apie šiuos dalykus kaip intelektualiai sąžiningai ir moraliai padorų dalyką.

Visai pabaigai pastebėsiu, kad ta žalia šviesa rezistentų juodinimui sėkmingai įjungta ir nepriklausomos Lietuvos teismuose. Toje pačioje cituotoje konferencijoje Nijolė Sadūnaitė sakė: „Šiandien prokurorai sako, kad mes melagiai, išsigalvojome, kad mūsų net netardė, tik kultūringai apklausinėjo ir nepažeidė jokių to meto instrukcijų, taigi elgėsi pagal to meto nuostatas, o mes likome melagiai“. Ji kalba apie prokurorus, kurie nusprendė, kad Kronikos platintojus sovietmečiu tardę asmenys nepadarė jokių nusikaltimų, NES – įsiklausykite – vadovavosi tuo metu galiojusiais įstatymais ir juos vykdė. Okupaciniais įstatymais. Tokia pozicija buvo paskelbta ne tik mūsų prokurorų, bet ir teismų, iki pat Aukščiausiojo Teismo. Grupelė rezistentų iki šiol mina teismų slenksčius skusdama šiuos sprendimus, tačiau niekas nesiruošia jų pakeisti, o Teisėjų Taryba atsisako įvertinti juos priėmusių ir tuo būdu okupaciją įteisinusių teisėjų. Katalikų komitetas prisidėjo iškovojant Lietuvai laisvę, tačiau mes iki šiol nemokame nei jos įvertinti, nei ja naudotis. Štai todėl ir Svarinskas atrodo vis labiau reikalingas. Reikalingi ir jūs. Kol esate čia, jūsų darbai niekada nebaigti. 


Susiję

Vytautas Sinica 7476615125415847149

Rašyti komentarą

15 komentarų

Anonimiškas rašė...

Didžiulė pagarba ir didelis ačiū, Jums, Vytautai. Jūsų taiklūs ir teisingi žodžiai tiesiai į mūsų širdis. Būtų gerai, kad kuo daugiau tautiečių juos išgirstų ir perskaitytų.
Mes dedame į Jus dideles viltis, linkime daug sveikatos ir stiprybės.

Nežiniukas rašė...

Mane į neviltį varo tie tiesmų postringavimai, esą komunistiniai niekšai nusikaltimų nepadarė, nes veikė pagal tuo metu galiojusius įstatymus.

Tuomet tokių teisėjų reikia paklausti tai kokiu pagrindu teisė Niurnberge nacistus, kurie irgi sakė, kad jie nusikaltimų nepadarė, nes veikė pagal galiojančią teisę ir įsakymus.

Tokiems teisėjams būtų pravartu pastudijuoti, kuo tuomet rėmėsi Niurnbergo teisėjai ir kaip jie paneigė nacistų teiginius dėl jų įstatymų vykdymo.

Unknown rašė...

11.9d. buvau Kaune ir bazilikoje ir kurijoje. Pirmą kartą mačiau V. Sinicą, jo mintis anksčiau jau skaitydavau. Lenkiu galvą prieš drąsą ir jauno žmogaus sukauptą išmintį. Norisi tikėti, kad pabus ir didžioji dalis tautos.

Anonimiškas rašė...

Žinoma. Ir kuo toliau, tuo drąsiau, įžūliau. Juolab, jei vanagaičių nepritrūks. Kam amžius leidžia, prisiminkime, kaip tai Atgimimo metais prasidėjo: staiga, lyg kūju per galvą, trenkė spaudoje paskleistas verdiktas, jog lietuviška tautosaka, papročiai, tautiškos šventės, žaidimai yra nusikalstami, žiaurūs, antžmogiški, visus niekinantys, jog jie daro nusikalstamai blogą įtaką vaikams, jog visiškai netinka pažangiai Europai, jog turime visko, kas tautiška, atsisakyti, keisti kuo nors iš Vakarų atsivežtu. Prisimenu, kaip sutrikome iš netikėtumo, susigūžėme, negalėdami suvokti, kas juose „ne taip”. Dar labiau sutriko tie, kas dėl savo profesijos buvo puikiai susipažinę su Vakarų tautosaka, mokėjo jų žaidimus ir daineles vaikams - ieškojo, bet niekaip negalėjo rasti, kurios mūsų tautosakos tekstų vietos verčia mus išsigimėliais. O patiklesni nustojo savo vaikams pirkti knygeles su lietuvių tautosaka, lietuvių autorių knygutės. Negi kenksi savo vaikui su savo „antžmogiška” literatūra, baisiomis dainelėmis ir žaidimais, kurių mus dar spėjo išmokyti iš tarpukario atėję mūsų mokytojai, kuriuos žaidėme mokyklose per pertraukas... Taip „nekaltai” bet ne be padarinių mums pradėta įpiršti mintis, jog esame kažkokie menkystos, neverti būti lygiateisiai su Vakarų žmonėmis. Taip žingsnis po žingsnio prisikasė ir iki Tėvynės Laisvės kovų dalyvių.

Anonimiškas rašė...

Beje, ar tai negalėtų tapti tema tyrimui - kaip pradėtas ir kaip tęstas tikslingas, nuoseklus, atkaklus tautos menkinimas, niekinimas, kalimas jai į galvą minties, jog ji nieko neverta, jog jos istorija ir visas paveldas yra menkaverčiai, niekingi, kad ji pati savęs, savo kalbos, istorijos, savo šviesulių ir autoritetų turėtų gėdytis. Kartu pasvarstyti apie tai, kaip tautai - pradedant nuo mažylių - nesileisti svetimų jėgų planingai varomai į savinieką ir savinaiką,įgyti tautinį imunitetą

Anonimiškas rašė...

Labai didelės Sinicos arogancijos požymis - minėjime, šventėje rasti progą pavemti ant Lietuvos ir kartu tuo Lietuvos bažnyčios hierarchus lyg padaryti to dalyviais. Gėda!

Sėlis rašė...

Gal “išsičiūkink”? Tolerastiniai debilai ir bolševikinės šiukšlės tai Lietuva?

Anonimiškas rašė...

pagal mane, tautos menkinimas pradėtas, o gal net nepradėtas, bet vykdomas nuo tada, kai vietoje LIETUVIAI pradėjome save ir pradėta mus vadinti "Lietuvos žmonėmis". Tiesiog, patys ištrynėme, ir triname suvokimą, kad yra LIETUVIŲ tauta. O dabar - mus supa rusai, lenkai, baltarusiai, vokiečiai ir ttt, tik nėra LIETUVIŲ. Kol taip bus, tol nebus ir trispalvių nebus ir mitingų, ir pasipriešinimo okupantams, ir tiems,kurie sieks mus okupuoti (jėga ar dvasiškai). Bene vienintelis politi(olog)as kuris nuosekliai nevartoja "lietuvių žmonių" yra prof. Radžvilas.

Unknown rašė...

Manau, kad čia irgi prie tos pačios pogrindinės temos, tik ne lietuvių - šiandien per balticum auksinį 21 h rodys istorinę dramą "Tyla" (apie XVI a. Japonijos krikščionių kankinimus dėl tikėjimo). Arba gal galima atsisiųsti.

Unknown rašė...

Atsiprašau, 23. Manau, kad ją rodys ir per kitus kanalus. Krikščionis anais laikais kankino taip, kad mūsų kentėjimai dėl Kristaus atrodo niekų verti. Pirmiausia - moralinės kančios, kai neišlaikai grasinimų mirtimi ir uždedi purviną batą ant paveiksle pavaizduoto Kristaus veido. Atvirkščiai - mėtymas išmatomis į Jį šiais laikais vaizduojamas net kaip tam tikras žygdarbis!
Toliau - fizinės kančios, apie jas geriau nerašysiu, kas turės nervų, pamatys pats. Tik vaidyba nekokia.
Kiekviena epocha turi savo aukos matą. Paskutinieji krikščionys, išdrįsę bent žodžiu pasipriešinti tikėjimo niekintojams, prilygs pirmiesiems, kurie buvo gyvi sudraskyti žvėrių.

Anonimiškas rašė...

Reikia įvardinti situaciją tiksliai - Lietuvoje VYKSTA PILIETINIS KARAS. Ir ne tik ideologiniame fronte. Unikali situacija - tauta naikinama bekrauju būdu - vyksta entninis valymas, emigracija, ekonomikos naikinimas it t.t. ir t.t.

Pikc rašė...

"2) 1941 metų sukilėliai – Holokausto dalyviai ir nacių kolaborantai. Tą skelbia ne tik Rusija, bet ir savi, Algirdo Patacko žodžiais, kvislingai (Noreika, Brazaitis, Škirpa)" - mano galva, geriau būtų taip: "2) 1941 metų sukilėliai (Noreika, Brazaitis, Škirpa) – Holokausto dalyviai ir nacių kolaborantai. Tą skelbia ne tik Rusija, bet ir savi, Algirdo Patacko žodžiais, kvislingai", nes dabar atrodo, kad tie didvyriai kvislingais vadinami.
O V. Sinica - šaunuolis, tiesą pasakė.

Anonimiškas rašė...

Taip, tai tiesa. Galima pastebėti, kad vakarais ir naktimis - ypač savaitgaliais - tarpmiestiniame transporte daug svetimšalių. Kodėl policija netikrina jų dokumentų? O jeigu tai latentinė teroristų žvalgyba arba tranzitiniai narkomafijos kurjeriai?

Algimantas rašė...

Tamkevičius, kaip Tamkevičius, bet kai jis niekina mūsų Protėvių Religiją ir kovoja prieš Ją , atleiskit Jam Mūsų Protėvių Dievai. Aš jau nekalbu apie kitus bažnytininkus tarnavusius tuometiniai valdžiai. Žinoma, buvo ir patriotų, bet dauguma prisitaikė

Anonimiškas rašė...

> Anonimiškas Algimantas rašė... 2023-05-20 13:06
Neigti senąjį baltų tikėjimą išvis nesuvokiama. Juk ir mokslininkai tyrinėja, ir mokyklose mokomasi KITŲ ŠALIŲ SENOVĖS ISTORIJOS su viskuo, kas ją sudarė, taip pat ir su to meto jų religija! Taip ir Baltų tikėjimą reikia žiūrėti. Juolab kad ir jis, ir toks žodžių turtingas LK žodynas - neišsemiami šaltiniai gilintis į baltų istoriją! Tai ne tik mums - tai ir pasauliui naudinga. (Beje, nesu Šventraščio tyrėja, tačiau įsiminiau, jog Kristus, siųsdamas savo mokintinius skleisti Jo Žinią, pasakė jiems neliesti pagonių... Taigi, jei laikome baltus buvus pagoniais, neturime ir niekada neturėjome teisės kištis į jų Tikėjimą! Juolab jų kraują lieti...)
Ne senasis baltų tikėjimas kelia pavojų krikščionybei, todėl pačiai bažnyčiai būtų naudinga jį pripažinti, kaip kad vieną iš žmonijos raidos pakopų. - Žmonija tartum mokyklos mokiniai kopė iš „klasės" į „klasę", o po kito Kristaus Atėjimo vėl kops ant Jo parodytos dar aukštesnės pakopos... Tačiau buvo ir ankstesnės, ikikrikščioniškos pakopos. Nes Kūrėjas taip žmoniją „suprogramavo".
Bažnyčiai reiktų kreipti dėmesį į iš tikro ir Tikėjimui, ir žmonijai grėsmę keliančias „orientacijas", kvaišalų propagandą, tautų savasties naikinimą.

item