Tautos forumas reikalauja LRT nutraukti cenzūrą

Šiandien (rugsėjo 26 d.) Tautos forumo steigėjai paskelbė raginimą ir rekomendacijas LRT tarybai ir LRT direktorei nutraukti nuolatines T...

Šiandien (rugsėjo 26 d.) Tautos forumo steigėjai paskelbė raginimą ir rekomendacijas LRT tarybai ir LRT direktorei nutraukti nuolatines TV laidas, kuriose juodinamas JAV prezidentas D.Trumpas, neleisti laidų vedėjams demonstruoti atvirą priešiškumą Seimo valdančiajai daugumai, necenzūruoti ir nevaržyti žmonių teisės laisvai reikšti savo politines pažiūras ir įsitikinimus.

Raginime, kuris pavadintas „Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos veiklos neatitikties Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymui, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos strategijos nuostatoms ir grėsmių nacionaliniam saugumui“ reiškiamas susirūpinimas, kad „Žiniasklaidoje įsivyravo „teisingų“ pažiūrų propaganda, patyčios, teisinis nihilizmas, nekaltumo prezumpcijos nepaisymas, viešas žmonių ir atskirų visuomenės grupių žeminimas, kad prie konstitucinės žmonių teisės reikšti savo nuomonę ir įsitikinimus ribojimų prisideda ir mokesčių mokėtojų lėšomis išlaikomas Nacionalinis transliuotojas (LRT), kurio priedermė stiprinti visuomenės moralę ir pilietiškumą įtvirtinta Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme“.

Dėl Nacionalinio transliuotojo šališkumo

Raginime pažymima, kad LRT programų objektyvumui, nešališkumui svarbiausia kliūtis yra pasaulėžiūrinė. „Ji paaiškėjo net ir pirmajame susitikime su LRT vadovybe, kai esminių pokyčių vengianti LRT radijo vadovė Guoda Litvaitienė priešiškai sutiko pastabą, jog Nacionaliniam transliuotojui nederėtų vengti spaudos apžvalgose minėti „Respublikos“ leidinių publikacijų. Į šią pastabą G. Litvaitienė atsakė mananti, jog tuo atveju (jei reikėtų minėti „Respublikos“ leidinių publikacijas) geriau būtų apskritai neminėti jokių spaudos leidinių ir nerengti jokių apžvalgų.

Toks G. Litvaitienės požiūris į spaudos ir informacijos laisvę rodo, kad ji savo asmenines pažiūras iškelia aukščiau už Nacionalinio transliuotojo misiją. Jos neigiama nuostata iš esmės liečia ne „Respublikos“ leidinių grupę, o gausius skaitytojus, kurie sąžiningai moka mokesčius Nacionaliniam transliuotojui išlaikyti. Šis akivaizdus LRT padalinio vadovo šališkumas ir diskriminuojanti nuostata žymios Lietuvos piliečių dalies atžvilgiu dėl jų pažiūrų ir įsitikinimų pirmiausia yra nesuderinamas su Konstitucijos 25 str. 2 dalies nuostata („žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas“) ir Nacionalinio transliuotojo įstatymu“.

Tautos forumo steigėjai atkreipia dėmesį, kad LRT šališkumas pasireiškia pirmiausia per laidos dalyvių atranką – į laidas kviečiami tik vienos mąstymo krypties, dažniausiai neoliberalių pažiūrų žmonės, nesuteikiant galimybės žiūrovams išgirsti alternatyvias nuomones. Tautos forumo steigėjai neabejoja, kad tokį laidų šališkumą įgyvendina konkretūs LRT darbuotojai, neprieštaraujant ar pritariant LRT vadovybei.

Dėl neetiško laidų vedėjų elgesio

Atkreipiamas dėmesys į laidų vedėjų elgesį, jų propagandinį angažuotumą laidose, kuriose diskutuojama politinės korupcijos skandalo tema. Nurodoma į R. Miliūtės ir žurnalistės I.Makaraitytės asmeninių savybių stygių būti LRT laidų vedėjomis.

Raginimo autoriai pažymi, kad būtina iš esmės keisti įsivyravusią tendenciją vienpusiškai pateikinėti tik „teisingas“ pažiūras, dažnai neatspindinčias gyvenimo ir politikos realijų.

„Vienintelės „teisingos“ pažiūros reiškiamos į dvigubos pilietybės referendumo tikslą. LRT laidos šia tema primena agresyvią reklamą, propaguojančią dvigubos pilietybės idėją. Nėra analitinių laidų ir diskusijų dėl pilietybės turinio sampratos, dėl piliečio pareigų ir teisių vienovės (Lietuvos piliečio pareigų ir asmens, neturinčio Lietuvos pilietybės, pareigų), dėl galimybės kitoje šalyje gyvenantiems piliečiams vykdyti piliečio pareigas (krašto apsauga, mokesčiai valstybei, rinkimų teisė ir kt.), dėl pilietybės „paveldėjimo teisės“ (kitų šalių lietuviškose šeimose gimusių vaikų ir jų palikuonių teisė į pilietybę), dėl dvigubos pilietybės grėsmių nacionaliniam saugumui bei šalies teritoriniam vientisumui (Rusijos, Lenkijos piliečių teisė įgyti Lietuvos pilietybę ir su tuo susijusios pasekmės) ir kt.

Atkreipiamas dėmesys į laidų vedėjų galimas korupcines sąsajas su „MG Baltic“. „Visuomenei nesuprantami politinių partijų atrankos kriterijai LRT laidose. Pavyzdžiui, kodėl birželio 15 d. „Panoramos“ reportaže „Liberalų sąjūdžio ateitis“ šios bene korumpuočiausios Lietuvos politinės partijos (tai yra viešai pripažinta) perspektyvoms nagrinėti LTR skyrė net 5 minutes eterio… Pats faktas, kad LRT laidose minėtai politinei partijai, kuri dėl korupcijos skandalų šiuo metu jau nebepatektų į Seimą, yra skiriama tiek daug dėmesio, suponuoja prielaidą apie galimas kai kurių LRT laidų rengėjų korupcines sąsajas su „MG Baltic“ ar jos „kuruojamu“ Lietuvos liberalų sąjūdžiu“,- rašoma raginime.

Atkreiptas dėmesys, kad LRT laidose nėra atvirų pokalbių apie degradavusią šalies teisingumo sistemą, korupciją teismuose ir teisėtvarkos struktūrose (tai išryškėjo po Seimo NSGK tyrimo), apie draudimą piliečiams dalyvauti vykdant teisingumą (visuomenės atstovai teismuose), o dėl teisės aktų atitikties Konstitucijai ar svarstomų įstatymų projektų komentatoriais kviečiami vos keli atrinkti, savo pažiūromis politinei konjunktūrai patarnaujantys asmenys.

„Į šalies ekonomikos ir finansų klausimams aptarinėti skirtas laidas taip pat dažniausiai kviečiami stambųjį verslą ideologiškai aptarnaujantys Laisvosios rinkos instituto arba komercinių bankų atstovai (retai kviečiami žymesni mokslininkai ekonomistai ar smulkiajam verslui atstovaujančių organizacijų nariai).

Vengiama atvirų pokalbių apie ištautinančią švietimo sistemą ir patriotinį jaunimo auklėjimą, nėra patriotizmą ugdančių laidų, nors lietuvių tapatybės ir istorinės atminties puoselėjimas yra vienas pagrindinių LRT programų strategijos uždavinių.

LRT riboja diskusijas apie ardomą lietuvių kalbos ir kultūros paveldo apsaugą ir iš to kylančias iniciatyvas menkinti valstybingumo simbolius (bunkerio projektas Lukiškių aikštėje), naikinti kultūros paveldo paminklus (Misionierių ansamblis, stiklinis viešbutis prie Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios), siaurinti valstybinės lietuvių kalbos vartojimą (siūlymai tam tikruose regionuose įteisinti dvikalbystę, atsisakyti lietuvių kalbos mokėjimo reikalavimo rektoriams) ir kt.

Nėra laidų, kuriose būtų kalbama apie įsivyravusią patyčių antikultūrą žiniasklaidoje, pažiūrų ir įsitikinimų laisvės ribojimus – kitaminčių mokslininkų persekiojimus šalies aukštosiose mokyklose.

LRT pozicija ypač šališka laidose šeimos ir santuokos instituto atžvilgiu. Užuot stiprinusi valstybę ir jos pagrindą – šeimą, atskleidusi kritišką šalies demografinę būklę ir jos priežastis, LRT laidų aktualijose pateikiamos vienašališkos ideologinės diskusijos apie įvairius lyčių lygybės aspektus arba dirbtinai eskaluojamos seksualinių mažumų problemos.

Ta pati tendencija būdinga diskusijoms apie Lietuvos ateičiai esminį valstybingumo išsaugojimo Europos Sąjungoje klausimą.

Šį atstumiantį Lietuvos visuomenės gyvenimo įvaizdį papildo LRT gausiai rodomos ir reklamuojamos emigrantų „sėkmės“ istorijos, pasakojimai apie išsipildžiusius lūkesčius ir išvykusiųjų galimybes klestėti svetimoje šalyje.

Tautos forumo steigėjai atkreipia dėmesį, kad gyventojai iš Lietuvos emigruoja ne vien dėl ekonominių priežasčių. Daugybė žmonių palieka Tėvynę pirmiausia dėl teisingumo valstybėje stokos, dėl ateities perspektyvų nebuvimo, dėl viešojoje erdvėje vyraujančio ideologinio ir propagandinio melo ir jį įkūnijančio iškreipto politinės ir socialinės tikrovės vaizdo, skatinančio piliečius netikėti, kad valstybėje kada nors įsivyraus teisingumas, o galiausiai netikėti pačia valstybe bei jos ateitimi.

Dėl LRT užsienio politikos laidų

Jie taip pat atkreipia dėmesį į šališką LRT užsienio naujienų komentavimą ir interpretavimą, pažymėdami, kad „ypač neleistinai LRT eskaluojama angažuota JAV Prezidento DonaldoTrampo kritika. Tai tapo kone kertine LRT užsienio įvykių apžvalgų strategija. Beveik nėra „Panoramos“ laidos, kurioje nebūtų kritikuojamas dabartinis JAV Prezidentas. Bet kuriuo atveju sisteminga ir vienašališka bei neobjektyvi Nacionalinio transliuotojo nuostata JAV prezidento atžvilgiu (kitokia nuostata LRT nepateikiama) turi būti pakeista. LRT nepriklausomumas nėra savitikslis. Žodžio ir įsitikinimų raiškos laisvė negali būti naudojama konstituciniams pamatams griauti arba grėsmei visuomenės saugumui kelti“,- pabrėžiama dokumente.

Dėl rekomendacijų

Minėtas Tautos forumo steigėjų raginimas ir rekomendacijos adresuojamos ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, Seimo Kultūros komitetui bei Seimo laikinajai tyrimo komisijai dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijai skiriamų valstybės biudžeto lėšų naudojimo ir atskaitomybės.

Jose nurodoma, kad į Nacionalinio transliuotojo veiklos neatitikimą LRT įstatymui dėmesį atkreipti turėtų ir LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, nes šalies saugumo stiprinimas negali būti įgyvendinamas saviniekos palaikymu, patyčiomis, konstitucinių vertybių menkinimu, žmonių supriešinimu, emigracijos skatinimu arba vien šališkos ir negatyvios informacijos apie Lietuvos strateginius partnerius sklaida.

Dokumento autoriai pabrėžia, kad „dalyvaudami LRT veikloje, LRT tarybos nariai atstovauja svarbiausioms šalies institucijoms ir visuomeninėms organizacijoms, todėl jie yra įgalioti kontroliuoti LRT veiklą (formuoti LRT radijo ir televizijos programų valstybinę strategiją) ir priimti visuomenei reikalingus sprendimus. Negebėjimas užtikrinti sąlygų, kad LRT laidų rengėjai ir vedėjai įgyvendintų LRT misiją ar bent laikytųsi LRT įstatymo nuostatų bei LRT strategijos, gali būti vertinamas tik kaip negebėjimas atstovauti valstybės interesams ir moralinis neįgalumas padedant visuomenei priimti jai naudingus sprendimus“.

Ragindami Nacionalinį transliuotoją siekti visuomenės pasitikėjimo Tautos forumo steigėjai primena, kad „LRT turi nagrinėti ne dirbtinai kuriamas, o realias šalies visuomenės aktualijas. LRT programose bei laidose turi nelikti patyčių, saviniekos, valstybingumo ir nacionalinių simbolių menkinimo, turi būti išgyvendintas neprofesionalus, žurnalisto etikos principus pažeidžiantis laidų vedėjų elgesys. Jose reikia skatinti kalbos kultūrą, pagarbą diskusijų dalyviams, siekti skirtingoms visuomenės grupėms atstovaujančių dalyvių pusiausvyros, atvirumo bei nuomonių įvairovės, laidose suteikiant galimybę išsakyti alternatyvias, demokratijai ir žmogaus teisėms neprieštaraujančias pažiūras.“

Stiprinant visuomenės saugumą būtina objektyviai nušviesti tiek šalies viduje, tiek ir ES bei pasaulyje vykstančius politinius procesus, vengti propagandinių, vienašališkų, tik vienos politinės grupės pažiūras išreiškiančių vertinimų. Neabejotina, jog šiam tikslui pasiekti būtina keisti ir LRT programų plėtros bei tobulinimo strategiją, nes joje daug deklaratyvių, sunkiai pamatuojamų teiginių.

„Esame pasirengę konstruktyviai bendradarbiauti bei teikti siūlymus LRT laidų turiniui gerinti“,- skelbia Tautos forumo steigėjai, kartu pažymėdami, kad „bręstančios sąlygos visuomenėje neišvengiamai trumpina laiką, skirtą LRT pertvarkai“ ir pabrėždami, kad „LRT nepriklausomumas ir LRT kūrybos laisvė nėra ir negali būti pirmesni už konstitucines Lietuvos piliečių visuomenės teises ir laisves.“

Tautos forumo steigėjų raginimą ir rekomendacijas pasirašo Vilniaus Forumas, Kauno forumas, Klaipėdos forumas, Alytaus forumas ir Trakų forumas.

Visą dokumento tekstą skaitykite ČIA.

Susiję

Tautos forumas 1064941194344901210

Rašyti komentarą

35 komentarai

Anonimiškas rašė...

Pirma pastraipa prieštarauja pati sau. Kas rašo tokias nesąmones? Juk taip tik juodinamas Tautos Forumas!

Pikc rašė...

Nagi, papasakokite, kas ten kam prieštarauja. https://memegenerator.net/img/instances/23996705/tell-me-all-about-it.jpg

Pikc rašė...

Beje, apie cenzūrą - štai, net patį Landsbergį "išcenzūravo", kad "ne taip, kaip reikia" pašnekėjo: https://www.lzinios.lt/lzinios/Komentarai/telecenzura/272923
O juk tame "elertė" chunveibyne dauguma yra pačių konservatnykų "augintiniai". ;)

Anonimiškas rašė...

Manau, kad po tokio išsamaus dokumento turėtų sureaguoti tiek LRT taryba, tiek naujoji vadovė, kuri tęsia buvusiojo negatyvią veiklą, tiek daugelį metų sėdintys tie patys žurnalistai/žurnalistės -"žvaigždutės".
Nuoširdžiai dėkojame Tautos Forumo atstovams už svarbų žingsnį susigrąžinant LRT Lietuvos žmonėms.

Anonimiškas rašė...

joo,puiki naujiena.Gal bent tautos forumui pavyks uždėti apynasrį galutinai įsisiautėjusiam liberaliam nacionaliniam transliuotojui.Jo jau beveik nebežiūriu,kartais įsijungiu tik pasitikslinti ar ir toliau nuodija žmonėms smegenis savo propaganda.

Anonimiškas rašė...

Valdančiajai daugumai; sumažinkite finansavimą LRT ' čiulptukams". Dviračių žynios' nėra ta programų dalis , kurios turėtų pasigęsti bent šiek tiek smegenų ir savigarbos prilaikantys žmonės. O žurnalistus , kurie primygtinai prikiša nepatinkančiam prelegentui " neapykantos kalbos" nuodėmę , "išpašalvoninti" iš valstybinio transliuotojo. Valstybinė televizija neturi būti ta vieta , kurioje ištisai transliuojama ir propaguojama vienos krypties eismas į leftistinę genderinę ateitį.

LRT rašė...

A kas yr tas "Tautos forumas" ?

Anonimiškas rašė...

nejučia kyla mintis, kad Lietuvoje pradeda rasti preiglobstį viokie liberasta ir globalistai, kurie išvyti iš Lenkijos, Vengrijos ir kitų kraštų. Kad Lietuvoje staiga suvešėjo liberalmarksizmas - ne atsitiktinumas, o dėsningumas, ir galima viena prielaida. Kaip matyti, neoliberalizmas yra nemenkai finansuojamas, ir plinta ten, kur yra pžeidžiama socialinė aplinka, t.y. yra ypaę stiprios socialinės disproporcijos. Galimas dalykas, kad šešėliniai neoliberalmarksistų pinigų srautai buvo nukreipti ir į Lietuvą, turint omenyje didelę socialinę nelygybę Lietuvoje, ir pasinaudota tuo, kad Lietuvoje žmonės aktyviai ieško papildomų lėšų asmeninei gerovei.

Anonimiškas rašė...

Teisingas logiškas straipsnis, LRT yra nelaisva, ji apraizgyta pinigų voratinkliu, ir varo LGBT propogandą, laidos darosi tendencingos, opozicijos beveik nesigirdi.

123 rašė...

Spėjimas, kad LRT įdarbina tokius kurie nemoka naudotis google tapo faktu.

Tas Tautos forumas rašė...

Lietuvoje tiek "žinomas" , kad nepagŪglines ir nesužinosi kas jie tokie.

wikswa rašė...

Kadais LRT žurnalistai išrovė stagnacijos kuolelius. Dabar pati LRT tapo stagnacinės propagandos žurnalistų irštva, delfio stilius perkeltas į LRT. Apsukom ratelį ir vėl grįžom į vieną nuomonę ir vieną tiesą. Jie ten geriau žino, kaip turim mąstyti ir ginkdie! nekritikuoti ir neprieštarauti. Gerai dar, kad neapšaukia naciais ir rasistais. Kol kas.

1Chingishan rašė...

kai ateis rinkimai sužinosit kas tas Tautos forumas. Ir kai ateis pas jus turto konfiskuot ir po 10 metų duos už antivalstybinę veiklą- tai išsitatiuruosit šitą pavadinimą kai sedėsit prie parašos.

Anonimiškas rašė...

Ko gero yra tik vienas prieštaravimas: LRT pilnai palaiko valstiečius dvigubos pilietybės klausimu. Todėl šioje vietoje ant valstiečių nevažiuoja.

Anonimiškas rašė...

apie tai , kad Estijos parlamentas atmetė projektą dėl dvigumos pilietybės mūsų "objektyvusis" nacionalinis nei pusė žodžio, kaip ir apie JAV vykdomą puolimą prieš konservatyvių pažiūrų kandidatą į AT teisėjus Bretą Kevanau.

Anonimiškas rašė...

Atsakymas tiems, kurie nežino kas yra Tautos Forumas.
Dėl to ir nežinote, nes nei per LRT, nei per komercines televizijas neinformuojama visuomenė kas Lietuvoje vyksta. O vyksta daug reikalingų dalykų - atsibunda Tauta, bent Jos dalis, kuri nenori gyventi pagal liberalistų programą.
Apie susikūrusį Tautos Forumą Lietuvai turėjo pranešti, būtent, LRT, bet ji to nepadarė, nors išlaikoma iš mūsų pinigų. Stebėsime, kaip dabar sureaguos. Gal bus koks nors judesys, o gal praleis negirdomis, kaip jau pasielgė ne kartą.

Anonimiškas rašė...

Tautos forumas reikalauja, kad nacionalinis transliuotojas palaikytų svetimos šalies prezidentą. Tai kurios čia tautos forumas?

Anonimiškas rašė...

O kas čia tokio, kad vadina naciais? Ar tu prieš Lietuvos naciją?

Anonimiškas rašė...

Tautos forumas tai pensininkų klubas. Jie susibūrė po to kai baigė karjeras ir suprato, kad neturi kuo užsiimti. Kadangi Lietuvoje demografinė situacija yra tragiška ir vyresnių žmonių kiekis yra neadekvačiai didelis, šis forumas gali įgaut daug palaikymo.

Todėl ateityje jie reguliuos ką per televiziją rodyt, o mezgimas bus privalomas užsiėmimas kiekvienam.

Anonimiškas rašė...

Kaip įrodymą pateikiu nuotrauką iš Tautos Forumo steigiamojo posėdžio:

https://4.bp.blogspot.com/-AI6fEi6YV54/WxQrVSacZ3I/AAAAAAAACtM/KyTeWYdU8eUe_bUZfzNy2aS2QiRljJQZwCLcBGAs/s1600/34393604_1979527888724550_5353348173760823296_n.jpg

Forume buvo tik trys jaunesni nei 58 metų žmonės ir visi jie dirbo arba fotografais arba garso operatoriais.

Anonimiškas rašė...

Komentaruose daug šlamšto ir nieko iš esmės. Straipsnis per daug mandagus. Tautos Forumo PAGRINDINĖ IR LEMIAMOJI KOVA atkovoti Visuomeninį (!) transliuotoją visuomenei. Į žurnalistiką ir ypač į LRT sulindo (specialiai sukišti) visokie infantilai ir tik vakar nuo mamos papo nujunkyti žindukliai. Pasaulinė Globalistų taktika - visur į atsakingus postus kišti teenager (tyneidžerius -paauglius ir jau pagyvenusius nesubrendėlius) neturinčius nei gyvenimiškos, nei politinės patirties. 6-ąjam dešimtmetyje buvo specialiai sugalvotas terminas - teenager. Nuo tada pasipylė visuomenės performatavimas - mados, kinas, muzikinė produkcija, narkomanija, laisvosios meilės ideologija, sodomija, šeimos degradacija, debilizuojančios edukacinės programos ir agresyvios infantilios politinės teorijos. Infantilo bruožas - jokios atsakomybės už savo veiksmus, empatijos nebuvimas, didelis troškimas praturtėti ir neribotai tenkinti savo norus. Nebrendyloms yra įkalta į galvą, kad jie turi valdyti pasaulį. Tai vykdoma visame europietiškos tradicijos pasaulyje, o Lietuva - viena iš globalistinių eksperimentų laboratorijų (tegu tai bus literatūrinis pasažas). Tai matome nuo "vamzdžio" ir "bunkerio" iki Švietimo sistemos ir LRT. LRT tarybą turi sudaryti visuomenės gerbiami ir gerai žinomi, nusipelnę tautai ir turintys didelė gyvenimišką patirtį žmonės. Jaunimas turi būti joje atstovaujamas. Jie turi būti tautos renkami. Rinkimai turi būti skaidrūs. Tai yra pagrindinis Tautos Forumo uždavinys, vedant tautą į realią Nepriklausomybę ir Laisvę.

Pikc rašė...

Šitas pezalas tiesiog tobulai atitinka žemiau esančiame komentare pateiktą apibūdinimą "Komentaruose daug šlamšto". Juokingiausia, kad tikimybė, jog čia "išsivėmė" kiauras koloradas, yra visiškai tapati tikimybė, kad čia kiauro liberasto "yžvalgos". ;)

Pikc rašė...

Įdomu, čia nuoširdus visiškas nesusigaudymas, ar nevykęs bandymas užsiimti demagogija? :)

Pikc rašė...

Na, liberastikams prasidėjusi diarėja akivaizdžiai rodo, kiek jų vogravimai turi bendro su tikrove. ;)

Pikc rašė...

Jokio prieštaravimo nėra: elertė palaiko ne konkrečią partiją, o konkrečią (neomarksistinę) ideologiją, todėl jie gali palankiau atsiliepti apie "valstiečius", jeigu jie gieda neomarksistinę giesmelę ir "nucenzūruoti" konservatnykų "patriarchą", jeigu jis šneka "ne taip, kaip reikia".

Anonimiškas rašė...

Dar reikėjo pridurti, "ką tas jaunimas supranta. Vat mūsų laikais..."

Anonimiškas rašė...

Kodėl Lietuvos Tautos Forumas gina JAV prezidentą? Ar taip elgiasi patriotai? Mano galva šį laišką LRT parašė populistai, kurie nori kontroliuoti nacionalinį transliuotoją ir skelbti savo propagandą. JAV prezidentas pelno mokesčius nukirpo pusiau, kad didžiosios korporacijos daugiau pasipelnytų, ar jūs norit palaikyt tokią politiką? Norit, kad panaikintų soc. draudimą ir atiduotų viską privatiems draudėjams?

Anonimiškas rašė...

Įrodykite, kad Tautos Forumas nėra pensininkų klubas.

ale, rašė...

Kažkaip tai nesimato, kad kažkas kažko reikalautų. Argi užtenka vien tvirtinti, kad reikalauja? O kodėl nesurengus akcijos, kada minia forumiečių sutinka ateinančius į darbą ir apsupa, kad koloborantai iš elertė negalėtų patekti į savo darbo vietas. Ir nebūtina jų skriausti, juk galima juos į ratelio vidurį, ir dainuoti: jurgeli durneli, mokykis nebūti išdaviku.

1Chingishan rašė...

Aš pvz nesuprantu kodėl nesikreipiama į prokuratūrą dėl LRT veiklos?? (lygiai kaip ir dėl delfi, lrtyas, info tv, tv3.lt tv3 tv, 15 min, LNK ir pan) jei jie pažeidinėja Konstituciją kasdien cenzūruodami nuomones, griaudami moralė, proteguodami pederastiją- tai gi tai yra (o jei nėra tai turi būt) konkrečių įstatymų pažeidimai- tai tiesiog turto, įmonių konfiskavimas, veiklos nutraukimas, atsakingų asmenų suėmimas, jų turto konfiskavimas ir pan,. kas čia per žaidimai, kurie jau vyskta dešimtmečius ir tiesiog įžūliai tyčiojamasi iš įstatymų!! čia tie patys liberastai triedžia kad tai teisinė valstybė- o kai nuo ryto vakaro pažeidimai per visus media kanalus- tai kur tada teisė??

Anonimiškas rašė...

Atsakau Anonimiškam 17:12. Infantilumas - ne amžaus tarpsnio problema, bet psichikos išsivystymas. Pagrindinis infanto (suaugusio vaiko) bruožas: sulaukus pilnametystės - atsakomybės nebuvimas, nesugebėjimas adekvačiai vertinti savo veiksmus ir jų pasekmes nei visuomeniniame, nei šeimyniniame, nei asmeniniame lygyje. Globaliai peršama liberali švietimo sistema bei visuotinis pasaulio SKAITMENINIMAS skatina asmenybės standsrtizaciją, visuomenės atomizaciją bei psichikos infantilizaciją. Infantilas gali turėti didelį informacijos bagažą, daug žinoti, bet jis negali tos informacijos ĮVERTINTI ir SUPRASTI, nes jo gyvenimiška motyvacija kita - iškėlimas savo asmenybės ir savo poreikių į centrą. Dažnai iš karto sunku nustatyti asmenybės motyvaciją, nes vienas turi 0,1%, kitas 10%, o dar kitas gali turėti 4o% arba 60% infantilumo. Žymūs menedžeriai perspėja: dirbti su infantilu versle, reiškia verslo žlugdymą. Infantilas šeimoje - tragedija sutuoktiniui ir vaikams. Infantilai politikoje, tai įstaymų, socialinės infrastruktūros ir galop pačios valstybės žlugdymas. Vienintelis infantilo stiprus bruožas - savisaugos instinktas (kiekviena -biologinė- sistema stengiasi išlikti) ir BENEFAKTORIAUS (sistemos palaikytojo,rėmėjo, finansuotojo) poreikis ir ieškojimas. LRT gali būti ir normalaus jaunimo, bet sistema juos laužo, verčia prisitaikyti ir šokti pagal benefaktoriaus dūdą.

Pikc Kažinkavičius rašė...

pradžiai reikėtų bent pabandyti susigaudyti, apie ką kalba, prieš puolant nusišnekinėti komentaruose. ;)

Unknown rašė...

Infantilas yra "PULTELIO VALDOVAS". Reklamoje jis atrodo labai žavingai.

Anonimiškas rašė...

13:35,
Pilnai pritariu, Tautos Forumas yra infantilų klubas, argi adekvatus žmogus galėtų rašyti tokius laiškus į televiziją?

Pikc rašė...

Tas momentas, kai psichai pradeda postringauti apie adekvatumą... :D

item