Jonas Burokas. Nepaneigsime to, kas tikrai buvo

propatria.lt nuotr. Lietuvos visuomenė bunda. Ji nepamiršo skausmo, kurį patyrė per 50 sovietinės okupacijos metų, norėdama atskleisti ...

propatria.lt nuotr.
Lietuvos visuomenė bunda. Ji nepamiršo skausmo, kurį patyrė per 50 sovietinės okupacijos metų, norėdama atskleisti tiesą ir atkurti užslopintą šiuo metu teisingumą. 

Prieš 18 metų Vilniuje įvyko tarptautinis kongresas „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“, kuris sulaukė 24 valstybių visuomenės garbių atstovų, kaltinančių komunizmo doktriną, komunistinių partijų tose valstybėse nusikaltimus. 2000 m. rugsėjo 27 d. kongreso tribunolas priėmė nuosprendį, kad komunistinių režimų nusikalstama veikla tęsėsi per visą jų egzistavimo laikotarpį. 

Sovietų sąjungoje nacionalinių padalinių partijos ir vyriausybės privalo atsakyti už jų teritorijoje padarytus nusikaltimus, nes sovietinių respublikų kompartijų CK savo nutarimais, norėdami įtikti ir įsiteikti okupantams, dažnai savo nusikaltimus net išplėsdavo. Kongreso siekis buvo kilnus, tačiau komunistiniai nusikaltimai, kurie buvo baisesni už fašizmą, taip ir lieka įstatymiškai neįvertinti iki šiol. 

Skaičiuojame 28 atkurtos Lietuvos metus, bet kuo daugiau tolstame nuo skaudžių okupacijos padarinių, tuo labiau pastebime siekį ištrinti istorinę atmintį, sumenkinti sovietinio genocido padarinius, apjuodinti asmenis, paaukojusius savo sveikatą ir gyvybę už Tėvynės laisvę, pasipriešinimo dalyvius. 

Dar joks Lietuvos istorijos laikotarpis taip energingai nebuvo klastojamas kaip 1940–1990 metai. Politinis kalinys, svečias iš Izraelio Feliksas Krasavinas kongreso metu kalbėjo: „Yra kitas karas...Tai žiurkių intervencija, kuri vyksta visoje posovietinėje erdvėje ir gana sėkmingai. Dabar, kiek galėjau suprasti, buvusiųjų komunistų rankose yra valdžia, teismai, ekonomika ir žiniasklaida. Deja, jų rankose yra didžiosios dalies lietuvių tautos sąmonė, kuri eina už juos balsuoti taip, kaip ėjo sovietiniais laikais, lyg tai nebūtų tų šimtų tūkstančių brolių ir sesių, atidavusių savo gyvybes ir sveikatą už šios dienos laisvę“. Jo pranašingi žodžiai akivaizdžiai atspindi ir dabartį. 

Komunistinių nusikaltimų teisiniai vertinimai nepajudėjo Todėl visuomeninės organizacijos, matydamos, kad sovietinių nusikaltimų liudytojų lieka vis mažiau, ėmėsi iniciatyvos įvertinti komunizmą ne pasauliniu ar tarptautiniu, o Lietuvos mastu – įvertinti Lietuvos komunistų partiją kaip nusikalstamą, represinę organizaciją. 2015-05-22d. Lietuvos Respublikos Seime, Kovo 11 akto salėje iškilmingai organizavo konferenciją „Lietuvos gyventojų genocido organizatoriai ir vykdytojai: istorinis, moralinis ir teisinis atsakomybės įvertinimas“. Konferencijoje dalyvavo per 300 delegatų, tarpe jų ir prof. V.Landsbergis. 

Konferencija, atsižvelgdama į SSKP ir jos padalinio LKP nusikaltimų turinį, pobūdį ir mastą, nusprendė įvardinti ir paskelbti SSKP ir jos padalinį Lietuvoje nusikalstoma represine organizacija 1940–1941 ir 1944–1990 metais, Lietuvos gyventojų genocido organizatore ir vykdytoja ir tokią nusikalstama jos veiklą pasmerkti. 

LR Seimui ir LR Vyriausybei pasiūlyta kreiptis į Europos parlamentą dėl SSKP kaip tautų genocido organizatorės ir vykdytojos nusikalstamos veiklos politinio įvertinimo. Konferencijos aidai Lietuvos klausytojo nepasiekė, liko tarp LR Seimo Kovo 11 Akto sienų, nebuvo parodyta ir per televiziją. Konferencijos organizatoriai kiek galėdami platino medžiagą, savo lėšomis išleido pranešimų bukletą. LKP nusikaltimų įvertinimas pajudėjo tik po metų. Deja, nusivylėme. LR Seimas dėl tokio pasiūlymo priimti rezoliuciją be pataisų balsavo taip: už 37, prieš 24 ir 33 susilaikė. 

Nenurimome. Seimo nariai A.Ažubalis, L.Kasčiūnas, E.Jovaiša, P.Urbšys, A.Kubilius ir Ž.Pavilionis 2017-06- 27 pateikė LRS rezoliuciją „Dėl LKP nusikalstamos veiklos įvertinimo projektas (Nr.XIIIP-873) ir visų laisvės kovotojų džiaugsmui buvo priimta. Balsavime dalyvavo 78 Seimo nariai- už 53, prieš 1 ir 24 susilaikė. Už rezoliuciją balsavo 27 TS LKD nariai, tarp jų – ir partijos pirmininkas G.Landsbergis. 

Kartu Seimas savo rezoliucijoje kvietė Vyriausybę kuo skubiau parengti tuo klausimu LR Įstatymą. Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga (LLKS), matydama, kad LR Vyriausybė vilkina šį darbą, 2017-08-11 d. paruošė raginimą, kad Įstatymo projekto ruošimas būtų paspartintas. 2017-08-23 d. gavome Teisingumo ministerijos raštą Nr.(1.18)7R-6747, kuriuo pranešama, kad kreipsis į Lietuvos Teisės institutą, o tuo pačiu mus informavo, ar juridinis asmuo, konkrečiai LKP LR įstatymu galėtų būti pripažintas nusikalstama organizacija ir kokios tai būtų galimos tokio pripažinimo pasekmės Vadinasi, Teisingumo ministerija pripažįsta LKP subjektiškumą, o prof. V.Landsbergis teigia, kad tokios organizacijos visai nebuvo. 

Tai kažkoks fantomas – šmėkla, vaiduoklis. Nenoras komunizmą įvertinti tarptautiniu mastu rodo Estijos iniciatyva organizuotas Teisingumo ministrų susitikimas Taline 2015-08-23, kuriame dalyvavo 18 valstybių atstovai. Tikslas – įsteigti tarptautinę instituciją-tribunolą, kuri tirtų komunizmo nusikaltimus. Pusantrų metų laukusi atsakymo iš Lietuvos, Estijos Teisingumo ministerija dar kartą kreipėsi prašydama konkretaus atsakymo. 

Deja, Lietuva šiuo klausimu aiškios nuomonės tuo klausimu neturi. Viešoje erdvėje tvyro nuomonė, kad tai reikia palikti istorijai, organizuoti konferencijas, kurti filmus ir pan., kad estų kvietimas kurti tribunolą yra simbolinis aktas. Tai akivaizdus faktas, kad komunizmo nusikaltimai stumiami į užmarštį. 

Galų gale, nesulaukus iš LR Vyriausybės įstatymo projekto, dviejų garbingų Seimo narių A.Ažubalio ir L.Kasčiūno kantrybė trūko. Jie patys ėmėsi iniciatyvos ir 2018-08-01 d. pristatė LRS įstatymo projektą, kuriuo siekiama galiausiai įtvirtinti istorinę tiesą ir LKP aukščiausiu teisiniu lygiu pripažinti atsakinga už totolitarinio sovietų režimo nusikaltimų organizavimą. Senaties tokiems nusikaltimams nėra. 

Ypač sujudo kaip širšių lizdas buvusios sovietinės nomenklatūros komunistai ir komjaunuoliai N. Oželytė – Vaitiekūnienė, Br.Bradauskas, L.Linkevičius, net jaunasis socialdemokratų lyderis G.Paluckas. Keista, kad prie šios kompanijos prisidėjo TS LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis, pavadinęs savo bendrapartiečius populistais. Nuo jo neatsiliko, pritardamas vaikaičiui, ir prof. V.Landsbergis, pasielgdamas neetiškai Lauryno Kasčiūno atžvilgiu ir pareikšdamas, kad tai ne „visas“ Seimo narys, o tik jo „pusė“.

Lietuvos partizanų vadovybė, kitos visuomeninės patriotinės organizacijos 2018-08-02 d. išplatino pareiškimą tradiciniame laisvės kovotojų susitikime Ariogaloje, kuriuo nepritaria G.Landsbergio viešai išsakytai pozicijai ir reikalauja iš jo moralinės atsakomybės. Vis tik jis atstovauja visoms patriotinėms jėgoms – partizanams, politiniams kaliniams ir tremtiniams. Beje, po netinkančio Landsbergiams ir buvusiems politrukams Įstatymo projekto buvo organizuota LRS spaudos konferencija, kurioje tvirtai pritarta A.Ažubalio ir L.Kasčiūno įstatymo pateiktam projektui. Tam pritarė ir kartu dalyvavusi Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos vadovybė – pirmininkas G.Rutkauskas. 

Pirmininkaudamas Ariogaloje G.Rutkauskas paskelbė, kad pateiktą įstatymo projektą ir jo priėmimą svarstys Seimas. Prof. V.Landsbergis, 2018-08-08 d. duodamas interviu žurnalistei I.Makaraitytei, teigė, kad 2017 metų rezoliucija smerkia „fantomą“, kad tokios LKP nebuvo. Pagal jį, tai buvo šmėkla, vaiduoklis. Tai tada leiskite paklausti, kaip įvardinti organizaciją, kuri kartu su okupantu vykdė terorą Lietuvoje, gal tai buvo banda, klika. Visur sovietiniuose dokumentuose figūruoja LKP(b). Toks pavadinimas atsirado 1947 metais panaikinus VKP(b). Visi matėme tada vadinamame Lenino prospekte ant kompartijos pastato iškabą – Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas. A.Sniečkus buvo tos partijos pirmasis sekretorius, o TSKP vadovas buvo generalinis sekretorius. Manyčiau, kad nereikėtų jaukti žmonių protų ir juos klaidinti, o iš esmės patarti, jeigu reikia, pataisyti įstatymo formuluotes. 

Komunistinės partijos okupuotose šalyse buvo nusikalstamos todėl, kad vadovavosi nusikalstama komunistine doktrina kaip savo praktinio darbo teorine ir praktine programa. Šios partijos buvo represinės, nes jos tiesiogiai vykdė nusikalstamus veiksmus taikai, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, sąmoningai vykdė okupantų valią, pažeidžiant okupuotos šalies suverenitetą. Įstatymo projekto kritika negali neigti istorinių faktų, nes jo tikslas – pasmerkti komunizmo ideologiją ir jos struktūras. Kritikai turėtų siūlyti konkrečius apibrėžimus, kurie konkrečiai dariniai okupuotoje Lietuvoje veikė ir egzistavo, pasakyti, kas buvo tas fantomas, kuris pusę amžiaus vykdė terorą Lietuvoje. 

Juk LKP ir VLKJS okupacijos metu turėjo įstatus, savo struktūras visuose padaliniuose, programinius dokumentus. 1989 metais įvykę atsiskyrimai, skilimai ir kitokie procesai nereiškia, kad juridinis vienetas kaip fantomas išvyko, kad jo teisių ir pareigų bei veiklos tęstinumo neperėmė kiti subjektai, ar kad išnyko visa tos organizacijos praeitis. Be to, įstatymo projekto kritikai turi atsakyti, ar jų kritika susijusi tik su formuluočių patikslinimu, ar jie iš viso prieštarauja bet kokiam Lietuvoje veikusių komunistinių struktūrų pasmerkimui. 

Šiame rašinyje sudėliojau atliktą darbą nuo Vilniaus tarptautinio kongreso iki įstatymo projekto pateikimo. Daugelio liudijusių apie komunizmo nusikaltimus Lietuvoje nebėra gyvųjų tarpe. Likę gyvi partizanai, politiniai kaliniai, laisvės kovų dalyviai dar tikisi, kad komunistiniai nusikaltimai bus įvardinti įstatymu. Tai būtų pavyzdys ir kitoms buvusioms okupuotoms valstybėms. Šiandien žmonijos ir mūsų tautos uždavinys yra atverti vartus teisingumui. Teisingumas yra visų valstybių pagrindas. Tiesa ir teisingumas kompromisų nepripažįsta. 

Užvaldžius neteisingumu visuomenę, žmonės pradeda nekęsti vienas kito ir stengiasi rūpintis tik savimi. Ar egzistuoja teisingumas mūsų Tėvynėje, kai pusę amžiaus truko neteisingumo palikimas, kai komunistų partija, kokia ji bebūtų, pasiskelbė visagale. Lietuva paskelbė nepriklausomybę, o sovietinė nomenklatūra vis labiau įsitvirtina ir stumia istorinę atmintį į užmarštį. Atidedamas teisingumas yra neteisingumas. Įvykiai Lenkijoje dėl teismų ir kitų reformų yra komunistinio palikimo tąsa. Komunistinė nomenklatūra, komunistai nepriklausomai nuo socialinės padėties noriai ar nenoriai prisidėjo prie Tėvynės išdavimo. Viena aišku, jie dalyvavo sovietinio režimo stiprinimo sistemoje vien savo priklausymu LKP, yra kalti prieš tautą. 

Mūsų tauta padalinta į dvi dalis, vienoje pusėje engėjai ir tautą ištikusio teroro per okupaciją kaltininkai, o kitoje pusėje – pažeminti ir nuskriaustieji, sovietinio komunizmo aukos. Kas pradės tarp jų tą sieną trupinti? Vienintelis kelias eina per teisingumą. Buvę komunistų partijos vadovai, eiliniai komunistai mano, kad juos liečianti praeitis užmiršta, seniai išmirs, o jaunimui tai nerūpės. Toks perdėtas komunistų optimizmas yra nepagrįstas. Civilizacija mena savo praeitį ir jos moraliniame veidrodyje visi baisumai išlieka – jie nugrimzta į praeitį, bet niekada – į užmarštį. Klausimas tik tas, kaip tame veidrodyje nori įsiamžinti dabartinė karta – ar kaip orūs ir drąsūs, nebijantys pripažinti savo klaidų, už jas atgailauti ir jas taisyti teisuoliai, ar kaip beviltiški begėdžiai, iki paskutiniųjų naiviai mėginę neigti tai, kas nepaneigiama. Kokį paminklą sau statys ši tauta ir kiekvienas atskiras istorinio vyksmo dalyvis? Pagalvokime ir apsispręskime, kol dar nevėlu pakeisti tai, kaip mes būsime įamžinti. 

Nekaltųjų žaizdos greit neužgyja, o randai niekada neišnyks. Turime spręsti, kaip sugyventi su savo praeitimi ir kaip sugyventi dabartyje. Kalba apie sugyvenimą eina per teisingumą. Teisingumas aršus kaltam, nes nusikaltėlis dedasi nekaltu savo akyse. Lietuvos komunistų partijos vadovai turėjo pasmerkti komunizmą ir nusikaltimus prieš lietuvių tautą. Tai turėjo padaryti A.Brazauskas prieš vykdamas į Izraelį, kur atsiprašė žydų tautos už holokaustą. Riba tarp gėrio ir blogio liko neištrinta. 

Komunistai kovojo ne prieš mirtiną savo priešą okupantą, bet prieš savo brolius ir seseris, savo tautą. Reikia atgailos. Bet kaip atleisti tam, kuris atleidimo neprašo. Komunizmo dangstymas ir bauginimas fantomais taip pat nusikaltimas. Arkivyskupas, politinis kalinys S.Tamkevičius yra pasakęs: „Neduok Dieve, kad kada nors bus ištrinta riba tarp nusikaltimo ir didvyriškumo, tarp pasiaukojimo ir išdavystės“. Tikiuosi, kad LRS susivienys ir įstatymu pripažins LKP nusikalstama represine organizacija kartu su okupantais, pražudžiusiais trečdalį lietuvių tautos, geriausią tautos genofondą. 

Autorius yra Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos Garbės pirmininkas.

Susiję

Jonas Burokas 1153543595225787734

Rašyti komentarą

 1. Garbingas, bet naivus žmogus - komunizmo nusikaltimų pripažinimu LABAI nesuinteresuoti (dėl akivaizdžių priežasčių) nei Rytai, nei Vakarai, nei Izraelis. Lietuvos "elitas", bestuburiškumą pavertęs savo "modus vivendi", pasižiūrėjęs į aplink smerkiamai kraipomas galvas, paspaus uodegą ir, gailiai cyptelėjęs, palįs po stalu. Na, o Konpartijos CK ir konjaunimo chunveibynas, greitai susigaudę, "iš kur vėjas pučia", JAU laido gerkles ir vograuja nuvalkiotą "če rusams naudinga!". Spėkite iš trijų kartų, kaip jie elgtųsi, jei tas "rusas" IŠ TIKRŲJŲ ateitų? ;)
  P.S. "Vis tik jis [Anūkas] atstovauja visoms patriotinėms jėgoms – partizanams, politiniams kaliniams ir tremtiniams." - taip ir nesupratau, kas čia. Sarkazmas? Nevykęs bandymas pajuokauti? Nuoširdus nesigaudymas realybėje?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Manau, naiviai nesigaudo, kaip ir visi tie senukai aplink nuotraukoje. :) Vieni nuoširdžiai nesigaudo, bet nebruka savo “vienintelės tiesos”, kiti tiesiog jau užkietėję fanatikai, gatavi gerkles perkąsti visiems “kremliniams”. :)

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2018-08-17 03:18

  Hmm... Gal jau laikas paprašyti Vytauto Sinicos ar Vytauto Vyšniausko rimtai pakomentuoti, kodėl komunizmas niekada nebus pasmerktas Lietuvoje, jau nekalbu apie kituršaliuose. Kažkuriame straipsnyje Vytautas Radžvilas jau buvo įdomiai apie tai užsiminęs. Tik laiko klausimas, kada pasiklausius visokiu "progresivinių" (kirčiuoti kaip "daktarinių" ar "daškinių" ar "tulpinių") sintijų ar ortezių JAV pasisakymus apie socializmą, Pažangiausia Lietuvos partija po truputi prabils apie kažką tokio kaip "socializmą žmogišku veidu" ar "jie (rusai) nežinojo kaip tą padaryti, o štai mes...", tik gal dar palauks , kol Jonas galus atiduos...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Taip, susidaro įspūdis, jog jų naudojama taktika - kvaršinti visuomenę antrarūšėmis problemomis, esmines laikant užkulisiniame fone kol visi įvykių liudytojai išmirs, o jų palikuonys bus išbalansuoti liberaliosios demokratijos teikiamais vaisiais. Lietuva nėra išimtis. Kaip ir su antisemitizmu - globaliai išplitęs visuotinis visomis epochomis egzistavęs reiškinys norimas prilipdyti tam tikram geografiniam/etniniam/laikotarpiniui parametrui. Taip ir su komunizmo/fašizmo santykiu - fašizmas visuotinai pasmerktas, tačiau ką kalbėti apie komunizmo nusikaltimų suvokimą vakaruose, kai net Lietuvoj matome tokias problemas su LKP veiklos įvertinimu.
   Man tik įdomu, ką mūsų istorikai bei švietimo lobistai veikia ir kaip vakarai vis nepastatomi akistaton su faktu, kad visa rytų Europa yra atsilikusi būtent dėl po karo išvešėjusio raudonumo, kurį ir sąlygojo ignoratyvi vakarų politika. Kol buvo SSRS viskas buvo paprasta - pasaulis nusidažęs dviem spalvom su aiškiomis kovojančiomis pusėmis. Gi žiū, suirus SSRS pasirodė, kad infekuota neraminančiai didelė žmonijos dalis, ir tuos subtilius pastelinius atspalvius darosi vis sunkiau atskirti.

   Visgi, ne viskas prarasta. Nūdienoj svarstyklių krypsmis dešinėn atrodytų kaip ir natūralus politinės raidos balansas po tokio vulgaraus prievartinio dorybių naikinimo. Ir tokios išvados gal kam ir pasirodytų naivios jei ne vienas faktas - gatvėje ar darbe žmonės šneka apie tai ir šneka daug, ir šneka visuose visuomenės sluoksniuose. Pamirškite social media ir fake news, juk kilus pilietiniam ar religiniam karui ar perversmui bus nelabai įdomu kiek kas ''lajkų'' susirenka ir kas ką ''tvytina''.

   Bet žinoma, prieš žvelgiant taip globaliai ir į ateitį, reikėtų nuo savo kiemo pradėti.

   Panaikinti
 3. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2018-08-17 05:32

  I. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga turi nedelsiant nutraukti politinį sandorį su klastingąja landsberginių gauja.
  II. Atsiimti mūsų LRT iš klastingųjų Seimo partijų.
  III. Su LRT, tikras Sąjūdis (iki pergalės).
  Lietuva - laimingos Tautos tvirtovė!

  AtsakytiPanaikinti
 4. Įprasta įvardinti komunistų partija kaip blogį...tada kalti, ir po 30 metų jie kalti. Ir visos tiek senos, tiek naujos problemos metamos į komunizmo krūva. O parašykite nemelagingą palyginamąjį str. "Apie tautos genocidą tuomet ir dabar". 1. Kiek žmonių ištremta sovietmetyje ir kiek jų buvo priversti palikti namus dabar /priemonės ķitos, bet rezultatas dr baisesnis/ 2. Koks valdžios žmonių susireikšminimo lygis tuomet ir dabar? 3. Vykdoma politika: kas netikra, tas tikra ir kas sava tas svetima. Kaip tuomet taip ir dabar. 4. Įvairiais būdais bandyta veikti sąmonę, kad mūsų namai ne Lietuva, visa - TSRS. Tik atkūrę valstybę ėmė teigti, kas lietuviška tai provincialu, mes ne lietuviai, mes - europiečiai. Taip ir toliau niekinama mūsų prigimtis. 5. Jeigu tuomet tautiškumas buvo blogis vadinamas nacionalizmu ar fašizmu, tai dabar - patriotas idiotas. 6. Tuomet valdžioje buvę šnekėjo vieną darė atvirkščiai. Ar šiandien kitaip? Ir čia tik klausimų sąrašo pradžia. KAS PASIKEITĖ ŠIANDIEN? TIK PAVADINIMAS? Ir kokia partinė jėga beatėjo...vis tas pats. Kada suprasime, kad esmė ne iškaboje, ne išvaizdoje, o viduje. Mūsų sąžinė puikiai žino, kas yra gera ir kas bloga. Pasakyta - nežudyk, bet sunaikinamas ne vienas žmogus, baigiama sunaikinti visa tauta. Ir tai vyksta laikais, vadinamais "mes dar niekada negyvenom taip gerai". Bėda, kad nuolatos parduodama sąžinė ir svarbiausias akcentas ne kam jinai parduodama /komunistams ar liberalams/, o kad parduodama.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Pala, o tai dabartinių partijų (kurių gretose "buvusių" yra tikrai ne vienas - o jei dar tokių palikuonis priskačiuotume, tai išvis...) veikla kažkaip panaikina kompartijos kaltę, ar kaip čia? Kitaip tariant, jeigu, tarkim, Jonas yra vagis, tai paaiškėjus, kad Petras - irgi vagis, Jonas jau kaip ir nebe vagis pasidaro?
   Ir dar - prievartinius trėmimus prilyginti ekonominei emigracijai yra paprasčiausiai neetiška. Tikiuosi, čia tiesiog nepagalvojus leptelta, nes tokį makabrišką sugretinimą normaliu laikyti gali nebent perkaitęs vatnyko "protelis".

   Panaikinti
  2. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2018-08-17 18:54

   Pisi protą Pikc.
   Pokario ir dabartiniai - išvarytieji (išvežtieji, išskraidintieji, ...). Tuomet varė iš Lietuvos komunist_kgb'istai, dabar varo iš Lietuvos buvusieji komunist_kgb'istai.

   Panaikinti
  3. Pikc, aš sakau, jei vagia tiek Jonas/komunistas/, tiek Petras/liberalas, konservatorius, žaliasis ar mėlinasis/ jie abu yra vagys. Ir nesvarbu, kaip jie vadinasi. Ar visas mūsų šiandienines bėdas reikia teisinti komunizmo buvimu? Reikia akcentuoti valdžios žmogaus sąžinės problemas. Ačiū Dievui, jie dabar nežudo. Bet tauta nyksta dar didesniais tempais. Argi nesupranti, kad nesiruošiu nuneiginėti komunistų "darbelių"? Sakau - reikalaukite iš kiekvieno švarios sąžinės. Čia kaip prie stalo, žirnių prikirtę bezda visi, o rodo tik į vieną.

   Panaikinti
  4. Tikiuosi, čia grynai iš žioplumo "didieji patriotai" užsimerkę gieda okupantų represijas balinančią vatnykų giesmelę. Kad jau VISAI aišku būtų: jeigu sovietinių okupantų vykdyti trėmimai ir dabartinė emigracija yra tas pats, reiškia, nebuvo jokių represijų - tiesiog korumpuota valdžia sukūrė blogas ekonomines ir socialines sąlygas, todėl neapsikentę žmogeliai susikrovė lagaminus ir išvažiavo laimės ieškoti į Sibirą, Kazachstaną ir kitur.
   Ar DABAR supratote, KĄ iš tikrųjų sakote, postringaudami, kad trėmimai ir emigracija yra tas pats (o gal emigracija net blogiau)?

   Panaikinti
  5. Gabriele, kalbama NE apie dabartinių TEISINIMĄ, bet apie "kompartijos" PASMERKIMĄ (kuriam, beje, tie "dabartiniai" aršiai priešinasi). Komunizmo pasmerkimas niekaip nepanaikina dabartinės valdžios "tamsių darbelių".

   Panaikinti
  6. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2018-08-17 21:41

   Pikc,
   LKP pasmerkimas (sunaikinimas) - lsdp_lsddp_ts-lkd_darbo_liberal_valstiečių banditų gaujos pasmerkimas (sunaikinimas) už l. sunkius padarinius Lietuvai. Tai - svarbiausia. Lietuvos valstybę reiks kurti (statyti) mums visiems, o landsberginiams ir kitiem banditams vietą rasim, kad netrukdytų.
   Nepiskim proto viens kitam apie musės žarnas (lygu/nelygu tremtis ir savanoriška tremtis, bla bla bla, ...). Komunistuojančius landsberginius grybauskinius, kirkilinius ir kitokius teiskim ir varykim į istorijos šiukšlyną. Tauta darbšti, be kenkėjų atsigaus.

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2018-08-17 10:59

  todėl ir stumia KGB į prezidentus nausėdas, skvernelius, juozaičius - kad komunistinė nomenklatūra drauge su savo šuniukais teisėtvarkiniais ir toliau grobtų bei terorizuotų Lietuvą.

  AtsakytiPanaikinti
 6. to: ...17.00.142018-08-17 22:28

  "... - komunizmo nusikaltimų pripažinimu LABAI nesuinteresuoti (dėl akivaizdžių priežasčių) nei Rytai, nei Vakarai, nei Izraelis".

  Gal pirmiausia reiktų kelti klausimą: ar tikrai komunizmas yra kalčiausias dėl to, kuo jis kaltinamas? Tas toks visų "nesuinteresuotumas" gali turėti net ir labai rimtą pagrindą, kurio nenori matyti besivadovaujantys interesais. Ar tik ne iš to ir leksika: "pripažinti komunizmo nusikaltimų" vietoj: "išsiaiškinti, kas iš tiesų dėl to kaltas". Taip, buvo kova, o pasekmės siaubingos. Tik ar besąligiškai kaltas čia vien komunizmas? Labai keistai atrodo komunizmo kaltintojų
  komunizmui priskyrimas vien beprasmių nisikaltimų, nutylint priežastis, dėl kurių komunistai nebeturėjo kitos išeities, kaip tik pradėti kovą. O gal nė nebūtų ne tik tų nusikaltimų, bet ir jokia kova nebūtų pradėta, jei tik su liaudies masėmis nebūtų elgiamasi taip atsainiai ir žiauriai. Taigi, iš komuzizmo, t.y., iš engiamjų barikadų pusės žvelgiant - nusikaltėliai ne komunistai, nusikaltėliai kitoje barikadų pusėje. Todėl kaltinantys komunizmą nusikaltimais ir toliau daro tą patį nusikaltimą. Kodėl taip yra? Labai paprasta. Engiamieji kovoja už teisę į padorų žmogišką gyvenimą. Tuo tarpu engiantieji juos - bet kokia kaina stengiasi išsaugoti sau iškirtinę padėtį. Tam priemonės naudojamos rafinuotrsnės pagal formą, bet pagal esmę - ne mažiau brutualios ir nusikalstamos, nei tos, kurias naudojo komunistai tikėdamiesi nusimesti jungą.
  Sukčiai niekaip negali mylėti savo aukų, jie tik neapkęsdami gali engti. Todėl
  meilės religija, turėjusi įskiepyti masėms nuolankumą, staiga tapo per daug sunkiu, tiesiog nepakeliamu išbandymu turintiems tikslą gyventi kitų sąskaita.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Hmm... Komunistinių lervų apologetika, vatnykiškas marazmas, pseudodvasingumas... Praktiškai galiu kirsti lažybų, kad čia bus "ale" - kaip sako, "iki skausmo" pažįstamas stilius. :D
   P.S. Beje, dėl vieno punkto beveik galiu pritarti: bolševizmas jo apologetams išties buvo religijos surogatas - ir, tiesą sakant, jis ir buvo kuriamas kaipo toks. Na, o šitame kontekste lengviau įvertinti ir nuopušų vatnykų "dvasingumo apraiškas". ;)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-08-18 06:15

   Daleiskime, tu atspėjai, kad tai ale kliedesiai... Bet gi tuo spėjimu juk ir pripažnai, kad tie "kliedesiai" tau ir yra nepakeliamai sunki tiesa. - Tiesiog taip jau gera važiuoti ant kito sprando sėdint, kad net nuoširdžiai tiki, jog kaltas yra tas, kuris tiek nustekentas, jog nebegali panešti tavęs nutukusio.

   Panaikinti
  3. "Daleiskime" - "dapustim". :D
   "pripažįsti, kad kliedesiai yra tiesa" - čia jau LYGIS! :D

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-08-18 17:31

   Kultūringi žmonės prie žodžių nesikabinėja, ir jei kažko nesuprato, tai nepuola kitų
   kaltinti idiotizmais, bet pateikia savo požiūri.

   Panaikinti
  5. Supratom, tavarišč vatnyk, LABAI GERAI supratom. ;)

   Panaikinti
  6. Tariamosios nuosakos vartojimas istoriniame ginče jį padaro tokio pat lygio kaip ir seniai nusibodusį pokalbį su kokiu pažįstamu vien ''ar atsimeni kaip...'' temomis. Kas būtų buvę jeigu nebūtų buvę nežino niekas ir žinoti negali.

   Šie klausimai traukia akį :
   ''Gal pirmiausia reiktų kelti klausimą: ar tikrai komunizmas yra kalčiausias dėl to, kuo jis kaltinamas?''
   [...]
   ''Ar tik ne iš to ir leksika: "pripažinti komunizmo nusikaltimų" vietoj: "išsiaiškinti, kas iš tiesų dėl to kaltas".''

   - taip, kalčiausias, ir iš to ta leksika ir kyla. Marksas, Engelsas, Leninas, Stalinas, Berija, Jagoda, Višinskis, Kamenevas, Dzeržinskis, Zinovjevas ir t.t. ir pan. su visomis iš to sekančiomis sektomis ir apaštalais. Nesvarbu, kaip jie dabar save vadina ir kaip atrodo. Kaip galima tai neigti o dar ir teisinti yra protu nesuvokiama.

   Eliminuokime LDK/ATR romantizmą ir realiai prisiminkime iš kokios sunkiai įsivaizduojamos gadynės lietuviai kėlėsi. Kamgi reikėjo tokius nuo plūgo dar vakar teatšokusius vos kvėpuot pradėjusius imti masiškai žudyti, kišti į vagonus, siaubti kraštą, išsivežti turtą, padargus ir rakandus bei pramonės mechanizmus naudojant gerai organizuotą nusikalstamą konglomeratą ? Ar tai ir buvo didysis gelbėjimas nuo kažkokios priespaudos paprastam darbo žmogui, tas 'socijalizmo' kišimas ir lyg iš niekur pernakt užsiveisę 'socijalizmo' agitatoriai?

   Tai ką, nepripažinsime ir ČK-->NKVD-->KGB-->FSB progresijos?
   Nepripažinsime KGB-->SSKP-->LKP--> sąsajų?

   Jūs rimtai?

   Panaikinti
  7. Henrikai, jei norime vertinti RIMTAI, tai nedera spręsti vien iš atskirto nuo visumos epizodo. Kas buvo, tas buvo - to jau niekaip nepakeisi. Tačiau interpretuoti/vertinti tą galima įvairiai - priklausomai nuo to, kurią pusę atstovauji. Argi iš prievartautojo pozicijų auka nėra niekingas padaras vertas paniekos? O jei dar ta auka aštrakulniu į klyną užtaikė, taigi visai jau kalta, kad taip žiauriai su... - Manau, čia prievartautojo nesiimsi teisinti.
   Imam dar gyvą pavyzdį iš visuomeninio gyvenimo. MG'B pacukai irgi nesijaučia kaltais. Jie juk vertesni už mulkius, kurie tokie menki ir nevykėliai, nes jiems gi smegenų trūksta sugalvoti, jog galima papirkinėti politikus bei valdininkus.... - Argi gali pateisinti jų biznio metodą? O pasaulinis bankas, kad yra privati kelių žydų šaraškė, tai jau viskas Ok? Jaučiu, protingai patarsi, nekalbėti "tariamaja nuosaka".., nes gi, kaip ten yra, kaip ten būtų -
   niekas negali žinoti...
   Kai žinai dėsnius, gali prognozuoti ir neklystamai valdyti procesus. Bendriausiame kontekste ne visi vienodai išmano visuomenės dėsnius. Galėtų būti taip, kad išmanantys šviestų ir dar neturinčius išmanymo. Tame lyg ir yra rizika, kad vos prakutę mulkiai nustums į užribį pačius švietėjus. Todėl tokiu pretekstu besivadovaujant "iš(si)rinktieji ėmė ir nusprendė, kad kur kas patikimiau mulkinti "neišmanėlius", kad jie taip ir liktų neišmanėliais. Henrikai, kaip gi šitoj vietoj be "tariamosios nuosakos"?.. Kaip ten ta reklama sako: "Neparagavęs - nenorėsi"? Taip ir su komunizmo "nusikaltimais". Jei jau pradėjo vaduotis iš apsišaukėlių išrinktaisiais voratinklio, tai sustoti nevalia, kad ir kaip žiauriai atrodytų tie "spyriai aštrakulniu prievartautojui į klyną".

   Panaikinti
  8. Visų vatnyko postringavimų ir išvedžiojimų marazmas susiveda į du nusišnekėjimus:
   1. "Henrikai, jei norime vertinti RIMTAI, tai nedera spręsti vien iš atskirto nuo visumos epizodo." - komunizmo nusikaltimai ir buvo VISUMA, o ne EPIZODAS. Nusikaltimai yra nusikalstamos ideoogijos "modus operandi", o ne "atskiri incidentai".
   2. "Taip ir su komunizmo "nusikaltimais"." - jau vien tai, kad tas kolorado gabalas komunizmo nusikaltimus kabutėse rašo, pasako apie tą padarą iš esmės viską.

   Panaikinti
  9. Pikčiau, tavo emocijos čia niekam nedaro jokio įspūdžio. Kaip užprogramuotas: rusai puola, liberalai tie patys komunistai, kalti tie, kurių nebėra...
   Žinai, nei tu ką supranti, nei čia kam įdomus. Juk su vėjais kariauji. Jei turėsi ir norėsi kažką pasakyti, suvaldyk savo gyvulį ir leisk žmogui tavyje prabilti.

   Panaikinti
  10. Pirma, tavarišč vatnyk, ne tamstelei rašiau, tad ir nesivarginkite atsakinėdamas - su tamstelės tipo fauna aš nematau prasmės bendrauti.
   Antra, kas tamstelę įpareigojo VISŲ vardu kalbėti? Gal "russkij standart" ar "stoličnajos" iš "graniono stakano" padauginote, kad nesiorientuojate, kur esate? ;)
   Trečia, kai nupušę fanatiški vatnykai, komunizmo - vienos iš gyvuliškiausių pseudoreligijų - garbintojai KITIEMS pradeda postringauti apie "supratimą" ir "savo gyvulio suvaldymą"... ;)

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2018-08-18 09:52

  Ale, labai simboliška nuotrauka. Runkelių ponas apsuptyje megztų barečių, akivaizdžiai nesusigaudančių, kam juos iš šiukšlynų čia į mišką suvežė? Tikėtina, jog žadėjo nuvežti į mitingą prieš buržujus, o vietoj to atvežė į mišką įmituoti smerkiančiųjų komunizmą...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. O, dar vienas vatnykų faunos atstovas atropojo savo simptomatiką pademonstruoti. Nesivarginkite, nabagai - jūsų psichinė būklė čia niekam ne paslaptis, papildomų įrodymų nebereikia, ačiū. ;)

   Panaikinti

emo-but-icon

item