Liutgarda Čepienė. Ko nenorėjo girdėti Renata Mikutajcis-Cytacka

Renata Cytacka. V. Kiero nuotrauka  Iš tikrųjų, jokia kita pasaulio kalba nėra gavusi tiek aukštų pagyrų kaip lietuvių kalba. Lietuvių ...

Renata Cytacka. V. Kiero nuotrauka 
Iš tikrųjų, jokia kita pasaulio kalba nėra gavusi tiek aukštų pagyrų kaip lietuvių kalba. Lietuvių tautai buvo priskirta didelė garbė už sukūrimą, detalių išdailinimą ir vartojimą aukščiausiai išvystytos žmogiškos kalbos su savita gražia ir aiškia fonologija. Be to, pagal lyginamąją kalbotyrą lietuvių kalba yra labiausiai kvalifikuota atstovauti pirmykštei arijų civilizacijai ir kultūrai.

Imanuelis Kantas (1724–1804)

Štai kokiais žodžiais mūsų gimtąją kalbą apibūdino klasikinės vokiečių filosofijos pradininkas Imanuelis Kantas. Galėtume didžiuotis savo gražiąja kalba, džiaugtis ją mokėdami, mylėti, saugoti, branginti ir globoti.

Kaip vaikas, augdamas be meilės,  subręsta nelaimingas, bejėgis, beglobis žmogus, taip ir gimtoji kalba. Jei valdžia neskiria jai tinkamo dėmesio, nesaugo, apleidžia, nusižengia net Konstitucijai dėl kažkieno interesų – kalba tampa politikų įkaite, ja manipuliuojama, ji  stumiama iš viešojo vartojimo, vienaip ar kitaip genama iš valstybės. Nežinau pasaulyje tokios nelaimingos ir tiek iškentėjusios kalbos, kuri būtų taip ujama, stumdoma, keikiama, kaip kad Imanuelio Kanto išgirtoji lietuvių kalba!

„Nekenčiu lietuvių kalbos!“

Nors lapkričio 20d.,  Lenkų namuose, lenkų mokyklų tėvų forumo surengta konferencija buvo pavadinta „Suvienodinta valstybinės kalbos mokymo programa Lietuvos tautinių mažumų mokyklose“ –  visas 4 val. iš anksto pasiruošusių ir uoliai iš lapų skaitančių pranešėjų tekstuose buvo girdėti nepasitenkinimas lietuvių kalba, atnaujintomis  programomis, skundai, atpasakotos ir net nufilmuotos vaikų „kančios“, patiriami stresai, mokantis lietuvių kalbos. Vaikai esą nelaimingi, nenorį lankyti mokyklos.

Lietuvių kalba vienintelis dalykas, dėl kurio vaikas verkia, nenori bendrauti lietuvių kalba. Taip esą sutrikdoma šeimos gyvenimo kokybė…dėl lietuvių kalbos!? Pagaliau įsidrąsinę, pajutę konferencijos atmosferą, pradėjo tiesiogiai rėžti, kad vaikai nekenčia lietuvių kalbos ir nenori jos mokytis. Tas grėsmingas, valstybinę kalbą niekinantis  sakinys skambėjo vis dažniau. Niekas neužsiminė, kad tokio amžiaus vidutinių gabumų vaikas  vienu metu gali išmokti 4 ar net 5 svetimas kalbas. Vaikai žingeidūs, nereikia menkinti savo vaikų gabumų ir nuteikinėti jų prieš lietuvių kalbą. Jei vaikučiui pasakysi, kad tai blogis – taip jis ir supras. Jam vyresniųjų pasakyti žodžiai yra absoliuti tiesa. Tai ir yra didžioji bėda – galimai kažkam tai naudinga!

Kai prieš 20 metų, pradėjau dirbti Dūkštų pagrindinėje mokykloje, buvau maloniai nustebinta ir sužavėta – visi vaikai puikiai kalbėjo lietuviškai. Jie, tėvelių skatinami,  norėjo mokytis lietuvių kalbos, skaitė lietuviškas knygutes, žiūrėjo lietuviškas programas. O man buvo didžiausias džiaugsmas tenkinti jų norą tobulinant  lietuvių kalbos įgūdžius.  Kiek skaitovų konkursų ir olimpiadų esame laimėję! Pamoka buvo laukiama. Tai buvo šventė ir man, ir mokiniams. Per 2o metų padėtis gerokai pasikeitė… kažkas stropiai „padirbėjo“… Deja. Tik ar mokinio naudai?

Nėra pasaulyje valstybės, kuri taip lengvabūdiškai, nepaisydama tautos valios, savo abėcėlėje stengtųsi  įteisinti svetimos valstybės raides. Toks neatsakingas valdžios požiūris į kalbą daro ją pažeidžiamą, padeda rastis grupėms, kurios amžinai nepatenkintos valstybine kalba. Visų tautybių žmonės , gyvenantys Lietuvoje, turi visas teises į mokslą savo gimtąja kalba. Europoje ir JAV tautinėms bendrijoms egzistuoja tik šeštadieninės mokyklėlės. O tokių lengvatų, kokias Lietuva suteikia lenkų tautybės piliečiams – mokymą gimtąja kalba nuo lopšelio iki aukštojo išsilavinimo – pasaulyje nėra. O nepasitenkinimas yra. Ir bus tol, kol valdžia negerbs mūsų gimtosios kalbos.  Norėtųsi, kad būtų vadovaujamasi Gerbiamos Prezidentės nuomone, jog kalba neturėtų būti derybų objektas.

Bet grįžkime į Lenkų namuose vykusią konferenciją.

Kiekvieną kalbėjusįjį konferencijos vedėja Renata Cytacka palydėdavo palaiminga šypsena ir plojimais. Paskutinis išėjo kalbėti  Lietuvos lenkų veikėjas Juzefas Kviatkovskis.  Nieko originalaus! Grįžo prie lyg ir primirštos savo giesmelės – Lietuvos politikai stengiasi pakenkti lenkų moksleiviams. Toliau pasipylė reikalavimai: sukurti lenkams atskiras mokymo programas; atskirus vadovėlius; atskirą metodiką; atskirus mokytojus lenkiškoms mokykloms, atskirus egzaminus lenkų vaikams.

Ir tegu užauga pusiau Lietuvos piliečiai, pusiau mokantys valstybinę lietuvių kalbą… Taip pageidautumėte, pone Kviatkovski? Ar aš ne taip supratau? – Jūs kalbėjote lenkiškai.

Ir labai įdomu, ką į Jūsų pasiūlymus tartų Vilniaus miesto administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut, prieš tai piktokai grasinusi , ką ji nuveiksianti, jei lenkų kalba tapsianti antrarūšė. Ponia Danuta Narbut, po visų pateiktų reikalavimų įvykdymo, tai lietuvių kalba Lietuvoje taptų antrarūše (nors neteko girdėti, kad kalbos skirstomos į kažkokias rūšis).  Ar nejaudintų Jūsų valstybės kalbos diskriminacija?

Konferencijoje buvo demonstruojami ir  išnagrinėti nuo 2013 m. blogėjantys lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų rezultatai. Korektiškumo dėlei, apie kitų dalykų taip pat blogėjančius pažymius lenkų  veikėjai „užmiršo“ ar nepanoro užsiminti. Išskirtinai visi akmenys skriejo tik į lietuvių kalbą.

Konferencijoje buvo smūgiuota į vienus vartus. Visi  tendencingai skundėsi juos užgriuvusia nelaime – lietuvių kalba. Dalyvavę Seimo nariai Česlav Olševski ir Jaroslav Narkevič, taip pat ir Švietimo ir mokslo ministrės patarėjai Arminas Varanauskas bei Marius Ablačinskas niekaip nebandė keisti antivalstybiniais lozungais įkaitintos atmosferos. Dauguma kalbėjusiųjų lietuvių kalbą dėstančių mokytojų pačios sunkokai artikuliavo, nelabai suprasdamos piktinosi lietuvių kalbos gausiais sinonimais, vaizdingaisiais veiksmažodžiais, pašalio vietininko vartojimu. Nemylėdamos dėstomo dalyko, pagaliau nelabai ir mokėdamos, nežinodamos tautos istorijos ir papročių – ką gali duoti jau namuose tėvų nuteiktam vaikui tokios lituanistės? Aišku, kalta lietuvių kalba, kurios taip nenori pamilti Lietuvos lenkai. 

Konferencijoje pasijutau, tarsi dalyvaučiau lietuvių kalbos apkaltoje. Ne mano jėgoms buvo pakęsti tokį „spektaklį“. Pačios kojos prinešė prie mikrofono. Ponia Renata Cytacka, pajutusi ne konferencijos dvasios oponentę, ėmė mane šiurkščiai vyti nuo mikrofono, nors aš tik buvau pradėjusi dėstyti savo požiūrį į iš anksto surežisuotą renginį. Kai ką pasakiau, bet ne viską, kas mane, kaip lietuvę ir lietuvių kalbos mokytoją, giliai įžeidė. Suradau galimybę Jums, Renata Cytacka, pasakyti tai, ko neleidote lapkričio 20 d., Lietuvių kalba – didžiausias Tautos turtas. Ja kalbėjo mūsų seneliai ir proseneliai. Lietuvių kalba kiekvienam lietuviui  brangi ir nepakeičiama, ir neįkainojama… – ji pašventinta knygnešių krauju. Kiek lietuvių galvų padėjo dėl šios seniausios indoeuropiečių  ir vienos gražiausių pasaulio kalbų!

Visi esame Lietuvos piliečiai. Ir mūsų visų Tėvynė – Lietuva. Mylėkime ją, mylėkime jos kalbą. Niekas nei lenkų, nei kitų tautybių vaikų neskriaudžia. Nereikia kiršinti žmonių. Tik meilė ir gėris atves mus į gražią, išsvajotą ateitį.

Autorė yra Vilniaus rajono Dūkštų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė


Susiję

Liutgarda Čepienė 7779219336688437832

Rašyti komentarą

6 komentarai

Anonimiškas rašė...

Akiaizdus Overtono langas - iš pradžių dvigubi-trigubi gatvių pavadinimai. Visi priprato. Tada abėcėlės keitimas. Po to vadovėlų perrašymas ir mokymo programų keitimas. Tada kalbos, istorijos, ižymių asmenybių ir valstybės žeminimas; vėliau viso kas lietuviška niekinimas ir galop naikinimas. Tai vykdo ne tik "kažkas", ne tik lenkai, bet ir išvertę skūras lietuviai - Seimo ir Vilniaus miesto ir rajono valdininkai, istorikai, pedagogai, dvasininkai. Prasidėjo tai dar tada, kai buvusių valdžioje konservatorių, o prezidentūroje V.Adamkaus buvo sužlugdyta Lietuvos Tautinės mokyklos idėja (pašalintas Švietimo mistras Zigmas Zinkevičius). Dabar tampa akivaizdu, jog buvo žinota ir norėta ko yra siekiama. Išugdyta svetima ir priešiška lietuvių valstybei ir tautai karta. Nenuostabu, kad absoliuti dauguma jaunų žmonių nori emigruoti. Atkreipkite dėmesį - rusiškų mokyklų pedagogai nesiskundžia, jog jų mokiniams trukdo lietuvių kalba, o tik lenkai. Tikroji penktoji kolona yra - lenkai Lietuvoje. Čia ne kalboje problema, čia yra politika - atskirti šia teritoriją nuo Lietuvos. Berods, Antanas Vienuolis yra pasakęs - "Aš vieną lenką keisčiau į dešimt rusų". Rusai noriai mokosi lietuvių kalbos. Ateitis į Lietuvą jau atėjo - akivaiždžiai matosi - kas yra kas! Jau ne Overtono langas, bet visa stipri srovė išplauna lietuvių tautos vertybes ir tai daro išplautais smegenimis patys lietuviai. Na tai kas, kad inteligentai piktinas - nieko kito daryti jie nemoka! Dabar yra akcijos - veiklos metas. Dabar veikia tik antilietuviškos ir antivalstybinės jėgos. O kur mūsų - lietuvių akijos žmonės? Ar jie yra? Ar jie žino kaip reikia veikti? Ką galvojate, paraštyikte komentaruose?

Anonimiškas rašė...

joo,jūs Anonime,teisus.O be to ,kad jau tokios "kančios" apima lenkutus,besimokant lietuvių kalbos,tai kodėl jie nevažiuoja,į taip šlovinamą Lenkiją.

Pikc rašė...

Bet rusų idealizuoti tikrai nereikia: manyti, kad jie kokybiškai smarkiai skiriasi nuo Latvijos ir Estijos rusų yra gana naivu - ypač atsižvelgiant į faktą, kad "liankū" separatistai į politiką eina kartu su rusais ir turi Rusijos palaikymą. Tiesiog, skirtingai negu Lietuvoje, Rusija Estijoje ir Latvijoje neturi "šabo gojų", todėl tenka naudoti savus šovinistus - o Lietuvoje rusų šovinistai patogiai tupi "liankų" šešėlyje, kol "ateis laikas". Galų gale, prisiminkim, kad sovietiniai separatistai buvo dvikalbiai - "единство/jedność". Tai tiek dėl "geri rusai versus blogi lenkai". ;)

Anonimiškas rašė...

Единство-jednosc buvo sukurta sovietų komunistų. Lenkai joje veikė tik tiek, kiek jie vaidino komunistus. Jednosc tikslas buvo sukurti Lietuvoje, kaip Moldovoje savą "Padniestrę", kaip Ukrainoje - Лугандон'ą, kaip Guzijoje - Abchaziją, kaip Estijoje - Kohtla-Jarve ir Narvos regioną, Latvijoje - Daugavpilio reg., kad tie regionai išliktų SSSR. Tačiau lenkiškasis imperializmas turėjo kitą tikslą. Inicijuojama iš Lenkijos, iš karto, nepriklausomai nuo tos Jednosties, buvo sulipdyta Lenkų Lietuvoje partija, kurioje nekvepėjo jokiais rusais. Šiandien lenkai Lietuvoje veikia su rusais tik tiek, kiek jų tikslas sutampa - silpninti Lietuvos valstybę, brautis į valdžią ir lobistiškai stumti sau reikiamus įstatymus. Jei jie paimtų valdžią, jie susidorotų su rusais lygiai taip, kaip ir su lietuviais, baltarusiais ar ukrainiečiais -polonizuodami arba sužlugdydami juos ekonomiškai, ištumtų iš jų administruojamos teritorijos. Jokių laisvių ar teisių jokioms tautinėms mažumoms lenkai niekada nežadėdavo ir neduodavo - tokia buvo ir Rzeczpospolita, ir Litwa Sriodkowa, ir bet kuri Polska - nežada ir neduoda dabar, neduos ir ateityje (žvelgiant į dabartinę Lenkijos poziciją savo kaimynų atžvilgiu). Neveltui V.Čerčilis juos vadino - Europos hiena! Pasidomėkite, kaip lietuviai šiandien gyvena "vienas kilometras" už Vilniaus miesto ribos. Ten reikėtų iškelti Kubilių, Kirkilą, Adamkų, Šimašių, Gabrielių, Putinaitę, Bumbliauską, Nikžentaitį ir kitas "naktines personas" su visais ju "vamzdžiais ir bunkeriais". Ir tegu kai kurie lietuviai nesvaiginėja, jog dalis lenkų turi lietuviškas pavardes - Pauksztel, Kirwel, Pukel, Mickun - jie padarė savo pasirinkimą. A.Sniečkus, V.Kapsukas, Burokevičius taip pat turėjo lietuviškas pavardes. Ir ką? Glėbesčiuosimės su jais? Rusus mes galime palenkti į savo pusę, lenkų - niekada! Kodėl? - palieku jums išspręsti namų darbams.

123 rašė...

Teisingi pastebėjimai.

Pikc rašė...

Negaliu ginčytis - tiesiog norėjau priminti, kad galimą grėsmę matyti TIK lenkų šovinistų/separatistų grupuotėse nevertėtų. Gi pats sakėte, kad ir jų, ir rusų šovinistų tikslai sutampa - "silpninti Lietuvos valstybę, brautis į valdžią ir lobistiškai stumti sau reikiamus įstatymus".

item