VU politikos mokslų institute: kova su prof. V. Radžvilo „reakcingomis pažiūromis“

propatria.lt nuotrauka  Vilniaus forumas informuoja, jog Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (VU ...

propatria.lt nuotrauka 
Vilniaus forumas informuoja, jog Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (VU TSPMI) intensyvėja bandymai atsikratyti profesoriumi Vytautu Radžvilu. Naudojantis politiškai motyvuotais dalies studentų skundais, mažinamas V. Radžvilo dėstomų kursų prieinamumas ir apimtys. Tokių sprendimų oficiali argumentacija, jei ja tikėti, daro gėdą ir universitetui, ir studentams. 

Šį pavasarį prof. Vytautas Radžvilas VU TSPMI skaitė Europos studijų magistro programos pirmakursiams įprastą Europos idėjos istorijos kursą. Sėkmingai jį perskaičius ir studentams išlaikius egzaminą, instituto administracija gavo  kursą klausiusių studentų prašymą šį kursą vietoj privalomo padaryti pasirenkamuoju. Prašymo motyvus ir argumentus atskleidžia toliau pateikiamas visas jo tekstas: 


„Savaime tokie studentų prašymai nėra retenybė ir gaunami bei svarstomi visuose Lietuvos universitetuose. Tačiau šis prašymas ypatingas dėl keletos aplinkybių. Pirmoji – tai yra jį pasirašiusių studentų sunkiai paaiškinamo momentinio ir kolektyvinio „praregėjimo“ rezultatas. Prašyme nurodomi kurso trūkumai netikėti. Europos idėjos istorijos kursas TSPMI skaitomas jau ne vienerius  metus ir dėl jo anksčiau nebuvo sulaukta jokių studentų priekaištų. Veikiau priešingai – klausytojai šį kursą vertino kaip naudingą ir įdomų, jį savanoriškai lankė kitų kursų ir net kitų programų studentai. Jo turinys šiais mokslo metais iš esmės nepasikeitė. Antroji aplinkybė – dar keistesnė: gerokai anksčiau nei prasidėjo pavasario semestras, kursė seniūnė ragino studentus atsisakyti šio kurso motyvuojant tuo, kad jis esąs „kai kam nepriimtinas“, o egzaminuojant „netinkamai“ vertinamos  studentų žinios. Iš anksto „žinojusi“ kurso trūkumus ir faktiškai skatinusi kolegas jį boikuoti studentė pasirodė esanti Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje darbuotoja. Kaip paaiškėjo, vėliau ji tapo ir paties „kolektyvinio“ prašymo TSPMI administracijai autore“, – situaciją komentavo prof. V. Radžvilas.

Europos idėjos istorijos kursas ne pirmą kartą atsiduria sunkiai paaiškinamų reformų epicentre. Iki šiol nesulaukęs jokių studentų skundų ir iš tiesų reguliariai savanoriškai lankytas ir studentų iš šalies, šis kursas ne pirmus metus nukenčia nuo Europos studijų programos reformų. Dar prieš keletą metų šis kursas buvo prieinamas dviejų programų magistrantams. Prieš porą metų, kuriant modulinę sistemą, būtent šis kursas paverstas tik vieno iš modulių dalimi ir tapo oficialiai nebeprieinamas kitų programų studentams. Praktikoje tai reiškė, kad kursą galėjo rinktis tik maža dalis buvusių studentų – tie, kurie rinkosi atitinkamą studijų modulį. Panaikinus nepasiteisinusią modulinę sistemą (į dvi „šakas“ skylančią studijų programą) kursas tapo privalomu ir vėl prieinamu visiems studentams. Reaguodama į tai kurso seniūnė kvietė studentus masiškai rašyti individualaus studijų plano prašymus ir taip išvengti privalomo kurso. Šiam planui nepavykus, sulaukta aukščiau pateikto studentų prašymo. 

Prašymas buvo svarstomas TSPMI Europos studijų komiteto posėdyje. Prieš jį prof. V. Radžvilas paprašė, kad iš anksto ir raštu būtų patikslinti ir konkrečiau sufomuluoti visi studentų pateikto prašymo punktai. Buvo paprašyta atsakyti į kelis klausimus:

Kaip dėstomas Europos idėjos istorijos kursas gali būti nesusijęs su TSPMI vykdoma ES studijų programa, jeigu Europa ir šių dienų ES dideliu mastu yra kelis šimtmečius trukusios filosofinių idėjų sklaidos ir kovos rezultatas, o šiai idėjai skiriami kursai dėstomi ir laikomi savaime suprantamais geruose daugelio šalių universitetuose?

Ką reiškia ne akademinis, bet iš esmės ideologinis kaltinimas „euroskepticizmu“ ir priekaištas, jog viso kurso paslėpta intencija tariamai yra tik siekis įrodyti studentams, kad ES yra žlugusi, kai rimtoje akademinėje literatūroje jau plačiai sutariama, jog neofunkcionalistinis ES integracijos modelis pasirodė nevykęs ir lėmė struktūrinę Sąjungos krizę, kurią įveikti įmanoma tik sėkmingai įvykdžius tokio pat masto ES pertvarką, kurios nepavyko įgyvendinti žlugusios SSRS atveju ?

Kaip įmanoma studijuoti ir suprasti ES raidą bei adekvačiai suvokti dabartinės krizės priežastis, mastą ir galimus įveikimo būdus bei perspektyvas išsamiai nesusipažinus su Europos idėjos istorija, jeigu autoritetingoje akademinėje literatūroje gelmine ES krizės priežastimi laikoma integracijos „tikslo ir prasmės praradimas“, kuris dideliu mastu radosi būtent todėl, kad, pradėjus įgyvendinti atvirai ekonomistinę ir technokratinę integracijos strategiją, buvo liautasi domėtis iki XX a. vidurio gyvai svarstytais filosofinių Europos vienijimo pagrindų klausimais? 

Kuo pagrįstas ir ką reiškia prašyme išsakomas priekaištas dėl paskaitų metu darytų kai kurių ES ir SSRS palyginimų (anaiptol neneigiant ir jų skirtumų), jeigu skaitant kursą, tik paklūstant įsitvirtinusiam ideologiniam „tabu“ lyginti abu darinius, būtų nusižengta akademinio sąžiningumo ir profesionalumo reikalavimams ir nutylėta juos siejanti akivaizdi ir seniai žinoma idėjinė giminystė, būtent kad įgyvendinamo ES integracijos modelio vienas iš svarbiausių filosofinių šaltinių yra vadinamojo vokiškojo „kritinio“ marksizmo idėjos? 

Kuo grindžiamas priekaištas dėl dėstytojo subjektyvumo, tendencingumo ir šališkumo, tai yra kokios Europos raidą grindžiančios filosofinės teorijos bei idėjos buvo nutylėtos arba inerpretuotos iškreiptai bei savavališkai ir kokie nurodytos studijuoti literatūros sąraše esantys arba nesantys autoriai ir jų darbai liudija apie subjektyvią ir vienpusišką mokymosi medžiagos atranką?

Iki Europos studijų komiteto posėdžio atsakymai į šiuos klausimus nebuvo pateikti. Vis dėlto jo metu dalyvavusi studentų atstovė perskaitė prašymo autorių raštą. Tačiau į prof. V. Radžvilo prašytus atsakyti klausimus jame atsakyta nebuvo. Buvo išsakyta virtinė abstrakčiai suformuluotų kaltinimų ir priekaištų, kurių nepagrįstumas ir net melagingumas buvo parodyti jau posėdžio metu. Pagrindinis dėstytojui metamas kaltinimas buvo atvirai ideologinis-politinis: abejojimas ES integracijos sėkme ir šviesia Sąjungos ateitimi. 

„Europos studijų programos komiteto nariams teko priminti, kad kaltinimai tarybinės tikrovės iškraipymu ir juodinimu, tarybinės liaudies laimėjimų menkinimu ir „skeptiškas“ netikėjimas komunizmo pergale visame pasaulyje buvo įprastiniai ir grėsmingi „pažangiųjų“ studentų metami kaltinimai „šviesia SSRS ateitimi“ abejojantiems dėstytojams. Paaiškėjo, kad prašymą pasirašę TSPMI studentai pageidauja ne kritiškų, bet „euroentuziastingų“, tai yra, ne akademinių, bet ideologizuotų pseudomokslinių ES studijų. Panašiai kaip ir kadaise studijuojant „mokslinį komunizmą“, tokias studijas siekiama įsprausti į griežtus ideologinius rėmus siekiant, kad jų metu būtų nagrinėjami tik siauri techniniai ES integracijos aspektai ir aptarinėjami tik jos „laikini trūkumai“, bet nekeliami ir nesvarstomi fundamentalūs klausimai, nuo kurių sprendimo priklauso Sąjungos, kartu ir Lietuvos, išlikimas ir ateitis. Šiame kontekste studentų prašyme matau ne tik mėginimą suvaržyti TSPMI akademinę laisvę pašalinant iš ES studijų „ideologiškai žalingą“ Europos idėjos istorijos kursą, bet ir sąmoningą siekį sumenkinti mano, kaip dėstytojo, dalykinę kompetenciją ir pakenkti profesinei reputacijai“, – studentų skundą vertino Vytautas Radžvilas.

Šie argumentai nebuvo išgirsti. Europos studijų komitetas priėmė itin keistą sprendimą palengvinti būsimųjų studentų mokymosi naštą ir pakeisti prof. V. Radžvilo skaitomo kurso statusą. Kursas paverstas pasirenkamuoju nutarus rasti jam kol kas nežinomą lengvesnę alternatyvą. Kadangi prašymo autorių priekaištai Europos idėjos istorijos kursui pasirodė esą nepamatuoti ir niekiniai, nes prašant nebuvo niekaip pagrįsti, jį skaitančio prof. V. Radžvilo dalykinė ir profesinė kompetencija liko nepaneigta, o subjektyvumas ir šališkumas nebuvo įrodyti. Studentų prašymas buvo patenkintas remiantis visai kito pobūdžio argumentais. Priimtas sprendimas grindžiamas tuo, kad kursas negali būti privalomas, nes jis pernelyg sudėtingas ir jis netinkamas skaityti dėl skirtingo studentų pasirengimo lygio. 

Šitaip skandalingai motyvuodamas savąjį sprendimą komitetas faktiškai pripažino intelektualinį ir akademinį TSPMI vykdomų Europos studijų nuosmukį. Buvo oficialiai paliudyta, kad į šią studijų programą priimama vis daugiau netinkamai pasirengusių asmenų, nepajėgiančių įsisavinti visavertėms, tai yra ne ideologizuotoms ir paviršutiniškoms, bet iš tikrųjų universitetinėms ir gilioms Europos studijoms absoliučiai būtinų, bet šiek tiek sunkesnių akademinių disciplinų.

Iškalbinga, jog norėdamas išsamiau susipažinti su atsakymais į jo iškeltus klausimus, prof. V. Radžvilas paprašė posėdyje dalyvaujančios studentės perduoti jam posėdžio metu perskaitytą raštą. Tai nebuvo padaryta. Kadangi raštas yra oficialus dokumentas, kuriuo, kaip ir studentų prašymu, buvo grindžiamas Europos studijų komiteto nutarimas, prof. V. Radžvilas prašė Europos studijų programos komitetą, kurio posėdyje dalyvavo ir du TSPMI administracijos atstovai, persiųsti jam minėtą raštą. Tai taip pat nebuvo padaryta. Toks elgesys duoda pagrindo manyti, kad TSPMI administracija pati ne tik iš anksto žinojo apie EK atstovybės Lietuvoje darbuotojos dar prieš pavasario semestrą inicijuotą mėginimą pakeisti Europos idėjos istorijos kurso statusą bei faktiškai pašalinti šį kursą iš studijų programos, bet šiam sumanymui pritarė ir aktyviai padeda jį įgyvendinti.

Kadangi tai yra ne pirmas TSPMI įvykdytas išpuolis prieš prof. V. Radžvilą, kurio, kaip „ideologiškai nepatikimo“ dėstytojo intelektualinę ir akademinę įtaką stengiamasi sumažinti siaurinant jo dėstomus kursus, šį atvejį nutarta viešinti. Tai daroma siekiant atkreipti plačiosios visuomenės ir akademinės bendruomenės dėmesį į demokratijai ir valstybingumui pavojingas politinio ir akademinio gyvenimo tendencijas. Lietuvos humanitariniuose ir socialiniuose moksluose stiprėja pastangos įtvirtinti ideologinį ir politinį vienintelės tiesos diktatą ir tampa vis pastebimesni mėginimai subtiliais būdais varžyti ir siaurinti akademinę dėstymo ir mokslinių tyrinėjimų laisvę. 

Šiomis priemonėmis pirmiausiai siekiama gniaužti ir stabdyti visavertę tautinių ir valstybinių idėjų raišką akademinėje ir viešojoje erdvėje. Kaip ir sovietmečiu, šios idėjos sistemingai šalinamos iš mokymo bei studijų programų ir sąmoningai stumiamos į mokslinių tyrinėjimų lauko paraštes. Jas skleidžiančius dėstytojus ir tyrinėjančius bei plėtojančius mokslininkus stengiamasi marginalizuoti ir nutildyti paverčiant antrarūšiais ir atstumtaisiais akademinės bendruomenės nariais. Tai daroma sąmoningai ignoruojant arba neigiant minėtų idėjų moralinę bei politinę svarbą visuomenei bei valstybei ir  menkinant jomis grindžiamų mokslinių darbų kultūrinę bei intelektualinę vertę.  Daugėja atveju, kai iš universitetų ir kitų mokslo įstaigų mėginama „demokratiškai“ šalinti, tai yra pasitelkiant formaliai teisėtus būdus, nepagrįstai atleidinėti „ideologiškai nepatikimus“, tvirtomis tautinėmis ir valstybinėmis nuostatomis besivadovaujančius dėstytojus ir tyrėjus. Taip pat plinta praktika kurti dirbtines kliūtis šias nuostatas išpažįstantiems jauniems ir gabiems asmenims pradėti mokslinę veiklą ir patekti į akademinę bendruomenę. 

„Socialinių mokslų išvalstybinimo tendencijos stiprėja ir ryškėja sparčiai didėjančių geopolitinių grėsmių Lietuvai fone, kai joms atremti darosi kaip niekada svarbus neideologizuotas ir nevaržomas, blaivus ir atsakingas mąstymas ir juo grindžiamas filosofinis ir mokslinis politinės tikrovės tyrinėjimas ir adekvatus jos supratimas bei vertinimas. Ignoruojant ir marginalizuojant tariamai „atgyvenusias“ ir „nebeaktualias“ Tautos ir valstybės idėjas ribojamas ir skurdinamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų tyrinėjimų ir studijų laukas. Kryptingai „valant“ akademinę bendruomenę nuo šių idėjų tyrinėtojų ir skleidėjų, žlugdomas minėtų mokslų srityje sukauptas intelektualinis potencialas ir smukdomas jų intelektualinis lygis. Ištautinant ir išvalstybinant – atsaistant nuo Tautos ir valstybės poreikių bei strateginių tikslų – šias mokslo sritis, iš tikrųjų yra paneigiama jų tikroji kultūrinė, moralinė ir politinė paskirtis ir prasmė. Todėl neišvengiamai pakertamas ir šių mokslų gebėjimas atlikti jiems skirtą pagrindinę misiją – prisidėti prie Lietuvos visuomenės sanglaudos stiprinimo, skatinti tvarią šalies raidą ir išlikti itin svarbiais Tautos ir valstybės išsaugojimo garantais“, – platesnę problemą įžvelgia Vytautas Radžvilas.

VU TSPMI vykstantis mėginimas „išspręsti Radžvilo problemą“ net studijų kokybės kaina yra tik šių bendrų tendencijų apraiška, skatinanti atidžiau pasigilinti ir į viso Lietuvos politikos mokslo būklę. Visuomenė turi ne tik teisę, bet ir pareigą iškelti klausimą, kam tarnauja Lietuvos politikos mokslas.

Atėjus laikui bus pateikta išsamesnė informacija ir apie kitus vykstančio prof. V. Radžvilo ideologinio persekiojimo ir mėginimų pašalinti jį iš instituto atvejus. Taip pat bus išanalizuoti ir nacionalinio saugumo požiūriu įvertinti TSPMI pastaraisiais metais įvykdytų studijų programos reformų rezultatai bei mokslinių tyrinėjimų problematikos srityje įvykę pokyčiai.Susiję

Vytautas Radžvilas 592021485341200658

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2017-07-10 11:00

  gal galima paviešinti ir tos studentės, dirbančios EK, kuri inicjavo tą gėdingą akciją prieš prof. Vytautą Radžvilą, pavardę? O šiaip tai kraupu, kad būtent tokie "pavlikai morozovai" kaip pasirašiusieji šį skundą dirba valstybės tarnautojais urm ir ar vyriausybėje.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Pasak prieinamos info, tai tokia Ieva Galkytė, kuri, pasirodo, dar ir susimovė tame kurse - dvigubas akstinas kelti triukšmą. :)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2017-07-11 12:45

   ��

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2017-07-10 11:06

  Laba diena, ar prieinama informacija kokia komiteto sudėtis ir kurie nariai balsavo už kurso statuso pakeitimą?

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2017-07-10 11:06

  Gyvename kaip sovietmečiu... Laikykitės, Radžvilai!

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2017-07-10 11:14

  o kur prof.V.Radžvilą palaikančių ir jo kursą vertinančių studentų raštas TSPMI vadovybei? Tik pasipriešinimu galima kovoti su liberalmarksistį teroru

  AtsakytiPanaikinti
 5. Kažkaip perdėm sutampa su Laisvūno Šopausko straipsnio „Liberalmarksistinio revoliucinio teroro pradžia Lietuvoje“ trečiojoje dalyje išsakytomis pastabomis. Kažkaip pernelyg stipriai primena grupės „The Beatles“ vienos dainos žodžius — Back to USSR.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Nesuvokiama. Esmė: kokia uniforma aprengti TSPMI žmonės :)?

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2017-07-10 11:53

  Suvokti tai suvokiama: gi tą pačią giesmę apie meilę partijai giedojo sovietinė "prie lovio" karta. Bet sunku patikėti, kad šis virusas taip plačiai išplitęs, kad kiekvieną jo apraišką tenka rauti peticijomis. Tačiau gal tik taip pagaliau tapsime piliečiais.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Anonimiškas2017-07-10 12:21

  Kaip sakoma- vienas lauke ne karys. Kodėl kiti tyli? Kitaip mąstančių tikrai yra daugiau. Tokius dalykus reikia viešinti, viešinti nuolat, atverti akis visai visuomenei, kad jauni žmonės nebūtų klaidinami TSPMI prestižu, kuris iš tiesų tik maskuoja tikrąsias problemas. Politikos mokslų institutas, kuriame vyrauja išskirtinai vienodos pažiūros niekaip negali būti gera akademinė įstaiga. Deja, tai tikriausiai nebus išspręsta. Gerai, kad spėjau išklausyti prof. Vytauto Radžvilo kursą, nes kažkada tai jai taps praeitimi, ir dėka tokių studentų tai gali atsitikti per greitai.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2017-07-10 12:52

  Geras,puikus,reiklus,įdomus dėstytojas. Tiesiog kietas per egzaminus. Jeigu kažkokia mergytė iš baimės pasidarė į kelnytes,tai reiktų šį prašymą jai pasiūlyti panaudoti kaip tualetinį popierių. Pagarba profesoriui.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2017-07-10 13:03

  Programos komitetas kalba, kad kursai turi būti įkandami studentams. Kai palengvins ir matematikos taikymų kursą, galės ten studijuoti visi, neįkandantys filosofijos.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Anonimiškas2017-07-10 14:07

  Ideologizuotos yra butnt Radzvilo paskaitos. Niekas jo neveja. Kursas jei bus pasirinktinis - ji gales rinktis kiekvienas studijuojantis. Kokia problema? Ar p. Radzvilui reikia, kad i jo samones srauto skaitinius per prievarta butu varomi tie, kam brangi ES ideja?

  AtsakytiPanaikinti
 12. Nežiniukas2017-07-10 15:04

  Šiai liūdnai padėčiai labai tinkamas anekdotas:

  Jauna žydaitė prieš vestuves ateina pas rabiną patarimo:
  -Rabi, ar man vestuvių naktį būti su kelnaitėmis, ar be?
  Rabinas atsako: koks skirtumas, vistiek iš...

  Taigi, jei Radžvilą nuspręsta išėsti iš universiteto, tai taip ir bus padaryta, nepriklausomai nuo "pasipiktinusių" studentų skundų bukumo ir Radžvilo paaiškinimų protingumo.

  Nelojalūs dėstytojai negali dirbti EU šalies universitete ir juodinti EU.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Geras komentaras - tik tą "juodinti" reiktų kabutėse rašyti, nes chunveibinams net pati pagrįsčiausia Šv. Eurosajūzo kritika bus "juodinimas". :)

   Panaikinti
 13. Anonimiškas2017-07-10 15:05

  joo,jaunimėlis painioja Europos skeptiškumą su Europos Sąjungos skeptiškumu. Ir kaip tik manau,kad tų studentų raštas yra "pritemtas".Na,bet norint mušti,lazdą rasi...

  AtsakytiPanaikinti
 14. Anonimiškas2017-07-10 15:56

  joo,beje -tai gal Vilniaus Forumas,profesoriui palaikyti,gali kokią akciją ,prie TSPMI suorganizuoti.

  AtsakytiPanaikinti
 15. Anonimiškas2017-07-10 18:31

  Atkreipiau dėmesį, kad studentų raštą organizavo Europos Komisijos atstovybės darbuotoja. Kontekstas labai jau platus...

  AtsakytiPanaikinti
 16. Jau daug anksčiau vyksta ir su kitais mokslininkais ir programomis, pvz. etnokultūros studijų nebeliko, nereikia dažnai ir taikomosios etikos studijų magistro programose, nes tie dėstytojai dažnai nepritaria "mainstreemui" krepšelizacijai, visų ateinančių mokymui ir jiems diplomų suteikimui...Kurie reikalauja iš sudentų ir magistrantų darbo kokybės... neskelbiami konkursai ir taip lieka tik "Laisvos rinkos ir ES komjaunuoliai", produktyvūs, tinkami darbui universitete

  AtsakytiPanaikinti
 17. Anonimiškas2017-07-10 21:13

  Jeigu destytojas nera lojalus fundamentaliom instituto idejom, kokie gali buti klausimai... Tegu desto kitoje vietoje, tikrai ne prapuls.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-07-10 21:18

   Viena tiesa, viena partija, vienas Leninas. Tai jau buvo.

   Panaikinti
  2. Kas tai yra "lojalus instituto idėjom'? Jeigu TSPMI pretenduoja į buvimą akademine instituciją, jam galioja visi akademinės laisvės reikalavimai. Tuo universitetai skiriasi nuo partijų ar Centro Komitetų ir tai yra pagrindinė jų misija - mokymas mąstyti kritiškai ir savo galva, nepriklausomai nuo politinio "angažamento".
   Šis atvejis yra labai liūdnas ir pavojingas simptomas ir jo negalima nutylėti.

   Panaikinti
  3. Na, manau, "Anonimiško 2017-07-10 21:13" komentaras pakankamai iškalbingas (ir labai taikli 2017-07-10 21:18 replika): homunizmo apologetai aukštojo mokslo institucijas mato kaip ideologijos ("vienos tiesos") sklaidos (iš esmės, jaunimo indoktrinacijos) kontoras. Ir išties - "Tai jau buvo". Labai gera L. Šopausko straipsnio trečiojoje dalyje pateiktos analizės iliustracija. ;)

   Panaikinti
 18. Anonimiškas2017-07-10 21:14

  O gal visgi susivienykime ir apginkime? Parašysiu gal ir kvailai, bet sakoma, kad geriausia gynyba yra puolimas. Imkime rinkti parašus, kad keliame profesorių kandidatu į prezidentus 2019 m. rinkimuose (net jei jis to ir nenori). Kad bent kuriam laikui visokiems šiandien stumiamiems eks ambasadoriams ir mokytojų galvų kapotojams lūpa atviptų.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-07-10 21:43

   Na, į prezidentus gal per drąsiai, tačiau kokį mitingą galima būtų suorganizuoti. Svarbiausia yra parodyti, kad jis nėra vienas, ir kad tokie dalykai nebus toleruojami. Taip pamažu gal ir įmanoma pasiekti kažkokių rezultatų.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2017-07-11 11:59

   Tau gerai su galva?

   Panaikinti
 19. Ir kuo tai skirias nuo putino rusijos nuo
  tsrs nuo 3 reicho.Paliekami tik teisingi mokslininkai.teisingi zurnalistai ir t.t
  Sita istorija kaip reta aktuali ir visiskai i jo paskaitos tema.O europos komisija nerinktas antidemokratinis organas.Susirenka sau i darbuotojus tokias vat melnikaites.nusirito viskas ir akademine bendruomene.Sliogeris filosofas kalbejo tiesa, padare sizofreniku.Dabar Radzvilu uzsiims.

  AtsakytiPanaikinti
 20. Anonimiškas2017-07-10 22:34

  Prieš prof. V.Radžvilą naudojamos priemonės yra antikonstitucinės, jos prieštarauja Lietuvos įstatymams. Pažeidžiama žodžio laisvė ir teisė atvirai reikšti savo įsitikinimus.

  AtsakytiPanaikinti
 21. Anonimiškas2017-07-10 22:45

  Iš darbo patirties aukštose mokyklose žinau, dažniausiai protestuoja studentai tinginiai, devyndarbiai - neturintys laiko užsukti į auditorijas, užsiimantys viskuo, tik ne studijomis, studentaujantys ir panašiai.
  Bet šitie studentai rūpinasi kitais, po jų ateisiančiais? O gal savimi, jeigu gavo skolas, neišlaikė ar išlaikė prastai, ir jų narciziška savimeilė gavo atkirtį nuo principingo dėstytojo Radžvilo.
  Vadinasi, profesoriui jau negalima turėti savitų pažiūrų, dėstyti savojo supratimo, neįmanoma būti euroskeptiku ir t.t. Ir kas jį taiso, komentuoja jo klaidas - ogi, STUDENTAI. Jie bando profesorių perauklėti, pataisyti jo pažiūras. Na, ir jaunimėlis, laisvos visuomenės laisvo žodžio išpažinėjai... GĖDA GĖDA GĖDA Šalin rankas nuo prof. Radžvilo!!!

  AtsakytiPanaikinti
 22. Anonimiškas2017-07-10 22:56

  Kai prof. Vytautas Radžvilas sėkmingai dėstė Vilniaus dailės akademijoje, visada studentai skirstydavosi į adoruojančius ir peikiančius. Abejingų nebūdavo, nes matyti mąstantį dėstytoją, tvirtų autentiškų pažiūrų ir tikintį, žinantį, ką jis daro, ką jis sako - ne visiems buvo priimtina.
  Bet, už tų studentų stovi kažkas, kas diriguoja, kam neparanku, kad Radžvilas dėstytų, diskutuotų su bandos nuomone. Jeigu anksčiau ideologiniai cenzoriai prisidengdavo proletarų, kolchoznikų nuomone, tai dabar prisidengė studentais... Ieškokite manipuliatorių, o studentėliai, nors ir aktyvistai, čia ne prie ko...Na, jie nori įsiteikti valdžiai, administracijai, gal jiems kas nors ir pažadėta, bet čia pačios profesūros- rūros, bijančios konkurencijos, intrigos. Deja...

  AtsakytiPanaikinti
 23. Anonimiškas2017-07-10 23:01

  Chebryte, čia pas jus tai žaidimėliai. O pas mus kas VGTU dedasi : vienas studenčiokas tris dėstytuvus nuvertė, nes girdi jam neduodavo žodžio laisvės per paskaitas. Ir Etikos komisija nutarė, kad tuos tris dėstytojus reikia nušalinti nuo dėstymo penkiems metams, net nedavė pasiaiškinti... Ar čia laisvė, ar anarchija ar visiškas absurdo teatras?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2017-07-11 11:51

   Negražu savo universitetą anonimiškai skųsti.

   Panaikinti
 24. Anonimiškas2017-07-10 23:21

  XXR
  Manau, kad studentai čia tik marionetės įgyvendinančios universitetinės dvasios užgniaužimą. Ilgametė krizė švietimo sistemoje, vertybinių nuostatų erozija duoda savo vaisius. Formuojasi vidutinybių kritinė masė visose srityse. Kritinis mąstymas, sąžinė, garbė ir orumas baigia išnykti, nors jų visada mums stigo. Tai patvirtina rektoriaus rinkimų LSMU farsas, KTU rektorius plagijato istorijoje ir tt.

  AtsakytiPanaikinti
 25. Anonimiškas2017-07-10 23:27

  Protingi žmonės turi susivienyti ir įkurti vieną laisvą nuo kvailių universitetą Lietuvoje. Vilniaus forumas galėtų tam duoti pradžią. Reikia bent pamėginti suburti protingiausius ir kreiptis į ES pagalbos tikro universiteto steigimui. Jau bloga nuo tų akademinių idiotų ir jiems pataikaujančių studijozų.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. O Vilniaus forumo lyderis Kęstutis Dubnikas, buvęs VU prorektorius, būtų to universiteto rektorius.

   Panaikinti
 26. Geras įrašas Pipedijoje atsirado (ačiū Zeppelinus už nuorodą): http://www.pipedija.com/index.php/TSPMI_komjaunimo_kuopel%C4%97

  AtsakytiPanaikinti
 27. Anonimiškas2017-07-11 00:10

  O tai ko verkia Radžvilas? jei jis toks populiarus, tai pasirenkamąjį dalyką pasirinks daug studentų. Ar bijo, kad išvis niekas nebeis klausytis jo marazmų?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. to Anonimiškas 2017-07-11 00:10
   Ką? ir jūs neišlaikėte egzamino pas Radžvilą ... :)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2017-07-11 10:46

   Iki šių metų programa vadinosi "Europos studijos: idėjos, institucijos ir ekonomika". Ekonomikos šioje programoje niekada ir nebuvo, dabar ir idėjos nebūtinos. Panašu, kad greit ir pačios Europos programoje neliks - liks tik trumpas istorijos fragmentas nuo ES bei Europos Komisijos nutarimų aptarimas

   Panaikinti
  3. EK nutarimų aptarimas jau būtų rizikinga - o jei kokia kritikos gaidelė išlįs? Negerai, nepolitkorektiška būtų - vėl tektų "danosą" rašyti". Reiktų tiesiog įvesti eurosajūzo ir liberal-neomarksizmo adoracijos kursą, o egzamine būtų viena užduotis: "įvardinkite, dėl ko, jūsų nuomone, ES ir EK yra tobulos". Ir viskas - jokių daugiau problemų. Ir egzaminus visi norintys lengvai išlaikys, ir magistrinius apsigins - nereiks jokių "danosų". :)

   Panaikinti
 28. Anonimiškas2017-07-11 09:19

  Kas už Vilpišausko stovi, jis juk pats nėra kvailys ir bailys?

  AtsakytiPanaikinti
 29. Respect Radžvilui2017-07-11 17:08

  Šį pavasarį lankiau Politinės filosofijos BUS'ą pas V.Radžvilą, tai labiau apsiskaičiusio, dar neteko regėti. Nors mano studijos visiškai nesusijusios su filosofija, bet profesorius padarė labai teigiamą impulsą man domėtis kas iš tiesų dedasi šiame beviltiškai supuvusiame pasauly. O kad pats TSPMI bandys ar bando doroti Radžvilą aišku kaip diena, nes jo paskaitos ir įžvalgos ne pašvinkusių delfio "ekspertų" paistalų lygio. Vienareikšmiškai palaikau profesorių, sėkmės kovoje su tais dvasios ubagais, parsidavėliais Judais

  AtsakytiPanaikinti
 30. Anonimiškas2017-07-12 01:27

  Reikia organizuoti keleta akcijų prof V.Radžvilo palaikymui.

  AtsakytiPanaikinti
 31. Oficialus paaiškinimas:2017-07-13 00:32

  VU TSPMI pranešimas dėl tikrovės neatitinkančios informacijos viešojoje erdvėje

  AtsakytiPanaikinti
 32. Anonimiškas2017-07-13 00:36

  Šiuo metu save įvardinu, kaip nepriklausoma pilietė, galėčiau paskelbti ir savo vardą, tačiau komentarus rašo anonimai.
  Kalba eina apie magistro studentus. Reikia griebtis už galvos. Koks jų mąstymas,koki intelektualinį išprusimą jie pasiekė per savo visas studijas? Gal verta jiems žinoti, kad gerai išmanyti savo profesiją, būtina turėti filosofinį mastymą. Dėl to ir yra tai, kas ir yra.Įsijungi kokią diskusinę laidą ir išgirsti monkurtinį mastymą. Maža to, dabar viešai politikuojama ir ieškoma būdų kaip auklėti jauną kartą, kad būsimiems Lietuvos piliečiams įdiegti supratimą draugo ir mirtino priešo. Atėjo laikai, kai būti savimi, kalbėti politinėmis temomis, o dargi turėti savo požiūrį į tai, Laisvoje Demokratinėje Valstybėje baugu, tuoj pat būsi sumenkintas, bus prisegta tau etiketė, arba tu jau ne draugas, o priešas. Tokioje gyvename realybėje. Nusibodo užsakyti scenarijai žlugdyti išmintingus, intelektualius žmones.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Tik viena nedidelė pastabėlė — „mąstymas“ žiniasklaidos įdiegtomis klišėmis žmonėms būdinga jau seniai ir Lietuvoje tai matosi jau keletas dešimtmečių. Viena iš to priežasčių, kad ir kaip paradoksaliai tai skambėtų, buvo spaudos laisvės atgavimas kartu su atgimimu. To rezultatas — iki šiol didesnė dalis visuomenės tiki tuo, ką praneša žiniasklaida, net nebandydami susimąstyti, kad galbūt jais tiesiog manipuliuojama. ...

   Panaikinti
  2. Būtina turėti ne šiaip filosofinį mąstymą, bet mokslinį filosofinį mąstymą. Mokslinę žmonijos istorijos koncepciją.

   Panaikinti
 33. Autorius pašalino šį komentarą.

  AtsakytiPanaikinti
 34. Anonimiškas2017-07-15 23:21

  Nepirmi tokie mūsų studentai eurokomjaunuoliai. Savo laiku pirmininko Mao užsiundyti chunveibinai mokytojus vežė į darbo lagerius perauklėjimui. Jei toliau taip tai skaldys profesorius Radžvilas akmenis, kol neišmoks mintinai visų Eurokomisarų biografijas ir panelė Ieva sutiks, kad gana.

  AtsakytiPanaikinti
 35. O kaip galima rimtai žiūrėti į filosofą, manantį, jog santvarkų pamatuose yra "idėjos"? Tik painioja viską, plaukioja paviršiumi. Dėl to ir studentams kontrklausimus suformulavo demagogiškai, bet netyčia, nes tiesiog nesuvokia, kad tai demagogija. Lietuvoje nėra humanitarinio mokslo būtent mokslinės metodologijos sampratos, dėl to skęstama neišbrendamoje painiavoje ir demagogijose.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Žiūriu, tamsta kažką rimto rūko? ;)

   Panaikinti
  2. O pačiam ar vidurinę pavyko baigti? Jei taip, sutikčiau padiskutuoti.

   Panaikinti
  3. Na, jeigu jau Radžvilas tamstelei - ne lygis, kur jau ten man... Be to, ir jokių medžiagų, padedančių tokių "gilemintiškū yžvalgū" sugeneruoti, nevartoju... ;)

   Panaikinti
  4. Apie Radžvilą Demokritas (V a. p. m. e.) yra taręs: "Daugžinystė protauti neišmokina". O pats jeigu jokių medžiagų nevartoji, reiškia gražu, galva dar imli mokymuisi.

   Panaikinti
  5. Tai ir sakau - kurgi Radžvilui su tokiu egzpertu beigi šiaip minties galiūnu lygintis (apie save net nekalbu). O kad Demokritas Radžvilą pažinojo ir apie jį kalbėjo - jo, girdėjau. :D

   Panaikinti
  6. Pataisa. Ne Demokritas, bet Heraklitas. Nervingas gyvenimas atsiliepia.

   Panaikinti

emo-but-icon

item