Laisvūnas Šopauskas. Konformizmas ir veidmainystė po taikumo širma

ATSAKYMAS LIETUVOS SĄRAŠUI IR EDITAI JANULEVIČIŪTEI Įvadas Vilniaus forumas birželio 14 dieną Lietuvos politinėms partijoms ir vi...


ATSAKYMAS LIETUVOS SĄRAŠUI IR EDITAI JANULEVIČIŪTEI

Įvadas

Vilniaus forumas birželio 14 dieną Lietuvos politinėms partijoms ir visuomeninėms bei pilietinėms organizacijoms išsiuntė prašymą viešais pareiškimais ir asmeniniais vadovų pareiškimais paremti jo inicijuotą piliečių kreipimąsi į visuomenę ir valdžią dėl komunistinės „seksualinės revoliucijos“ prievartinio brukimo ir  Baltic Pride eitynių. Apie organizacijų ir asmenų išreikštą paramą kreipimuisi Vilniaus forumas informavo publikacijoje „Partijų ir visuomeninių organizacijų reakcija į Vilniaus forumo kreipimąsi“ ir pranešime spaudai „Žinomi visuomenininkai: „Gėjų judėjimo tikslai atkartoja bolševikinę seksualinę revoliuciją“. 

Pirmojoje iš pastarųjų publikacijų politinės partijos Lietuvos Sąrašas pozicija buvo apibūdinta taip:

Gautas Lietuvos Sąrašo politinės partijos Tarybos sekretoriaus Giedriaus Misevičiaus atsakymas. Lietuvos Sąrašo Taryba atsisakė partijos vardu viešai paremti piliečių Kreipimąsi.
Šią Lietuvos Sąrašo Tarybos ir partijos poziciją tenka vertinti kaip faktinį pritarimą LGBT aktyvistų siekiams ir neokomunistinės genderizmo ideologijos prievartinį brukimą Lietuvos visuomenei. Apgailestaudami informuojame, kad Kreipimąsį dėl Baltic Pride eitynių asmeniškai pasirašė vos keli Lietuvos Sąrašo partijos nariai.

Tokį Lietuvos Sąrašo pozicijos apibūdinimą ir patį Vilniaus forumo kreipimąsi pasišovė sukritikuoti šios partijos narė Edita Janulevičiūtė: ji paskelbė tekstą „Apie priešų ieškojimą“. Kadangi jos tekstas pasirodė oficialioje partijos Lietuvos Sąrašas svetainėje, yra pagrindas manyti, kad tekste išdėstyta pozicija atspindi partijos vadovybės požiūrį. Tačiau E. Janulevičiūtės tekstas įdomus ne tiek kaip partijos vadovybės požiūrio atspindys, bet ir kur kas platesniu požiūriu: šis tekstas yra tiesiog atradimas politologui, nes jame beveik kaip veidrodyje atsispindi vadinamųjų „nesisteminių“ partijų būklė. Šiuo požiūriu išanalizuosime Janulevičiūtės ir Lietuvos Sąrašo atsikirtimą Vilniaus forumui. 

Janulevičiūtė suformulavo penkis argumentus. Juos galima suskirstyti į dvi grupes: du argumentai nukreipti daugiausia į Lietuvos Sąrašo pozicijos pateisinimą, kiti trys – daugiausia į Vilniaus forumo diskreditaciją.

Argumentas Kreipimesi daug netikslumų

Janulevičiūtė rašo:

Atvirai sakant, nors nesu LGBT ideologijos šalininkė, negaliu to kreipimosi pasirašyti vien todėl, kad jame daug netikslumų. Bet šįkart rašau ne apie ideologijas. Kas gerai išmano istoriją, ir ypač idėjų istoriją, galės su Vilniaus forumo atstovais diskutuoti, ar tikrai bolševikai (o gal menševikai?) skleidė homoseksualumo idėjas, ir ar tikrai dabartinė genderizmo ideologija yra būtent komunistinė ar neobolševikinė. Man šiuo atveju rūpi kita. Man įdomu, kaip formuojama politika. O jei kam įdomu, ką manau apie šeimą, paskaitykite mano publikacijas. Esu katalikė, ir mano pažiūros nuo Bažnyčios mokymo nesiskiria.

Šiame pasaže autorė neapibrėžtus ir niekaip nepagrįstus priekaištus Kreipimosi tekstui panaudoja tam, kad išvengtų kertinio politinio klausimo, koks vis dėlto ryšys tarp komunistinės ir genderistinės ideologijų ir praktikų. Toks triukas yra tipiška konformistinio gudravimo taktika, kitaip tariant – akivaizdus partijos „sistemiškumo“ požymis. Juk už šito „kitiems paliekamo diskutuoti“ klausimo slypi fundamentali idėjinė ir praktinė alternatyva: ar genderizmo ideologija pripažįstama totalitarinės komunizmo ideologijos reinkarnacija ir kartu prisiimama moralinė ir politinė pareiga stabdyti jos plėtrą, ar ji yra tik „vienas iš daugelio“ galimų moraliai ir praktiškai lygiaverčių požūrių į šeimą, dėl kurių net neverta ginčytis, juo labiau – grumtis? Neįsivaizduojama, kaip galima domėtis „politikos formavimu“ nesidomint politiką grindžiančiomis idėjomis. Lygiai taip pat daugybė žmonių nebuvo komunistinių idėjų šalininkai, bet jų katalikiškos pažiūros ir privatus bei pasyvus nepritarimas šioms idėjoms kaip tik ir buvo veiksmingiausias pritarimas, nes kūrė sąlygas jas be pasipriešinimo primesti visuomenei.

Bandymas išvengti kertinio politinio klausimo išduoda partijos bruožą, kurį galima pavadinti „idėjiniu ir programiniu chameleonizmu“, t.y. sąmoningą vengimą aiškiai apibrėžti ir viešai deklaruoti principines pasaulėžiūrines ir vertybines nuostatas, taip pat aiškiai išsakyti savo poziciją esminiais Tautos ir valstybės gyvenimo klausimais. Ypač svarbu, kad šios nuostatos būtų ne tik deklaruotos dokumentuose, bet jas viešai išsakytų ir praktiškai siektų įgyvendinti partijos lyderiai. Lietuvos Sąrašas šito kruopščiai vengia: nėra žinomas partijos ir ypač lyderių požiūris ne tik į genderizmo ideologiją, bet ir į krikščionybę ir jos paveldą, į Tautą ir valstybę (ar Lietuva tautinė valstybė, ar multikultūrinė ES provincija?) ir kitus principinius klausimus. 

Skirties tarp sisteminių ir ne/antisisteminių partijų pagrindas ir kartu atpažinimo kriterijus gali būti tik vienas – jų požiūris į pamatinius visuomeninę ir ekonominę santvarką grindžiančius politinius ir ideologinius principus. Sisteminės partijos yra tos, kurios iš esmės pritaria esamiems principams, taigi, laiko esamą santvarką normalia ir priimtina. Kritikuojami tik daliniai santvarkos trūkumai laikant juos neprincipiniais  kartu siūlant juos pašalinti reformistiniu keliu. Tuo tarpu nesisteminės partijos kvestionuoja pamatinius santvarkos principus ir siūlo ją keisti iš esmės.  Vengdama deklaruoti ir viešai reikšti savo poziciją esminiais politiniais klausimais ir šį vengimą pridengdama konformistiniais gudravimais Lietuvos Sąrašo partija šiuo atveju atskleidžia savo tariamą antisistemiškumą.

Apie argumentą Kreipimesi daug netikslumų pastebėtina dar pora dalykų. Pirma, E. Janulevičiūtės sugestijuojamų netikslumų dėl genderistinės ideologijos idėjų kilmės Vilniaus forumo kreipimesi nėra. Genderistinės ideologijos idėjos iš tikrųjų kyla iš marksistinio komunizmo idėjų ir iš tikrųjų pirmą kartą buvo bandomos įgyvendinti bolševikinėje Rusijoje 1918–1929 metais. Bolševikinė Rusija tuo metu buvo seksualinės revoliucijos avangardas, kuriam prilygti Vakarų valstybės sugebėjo tik po daugelio dešimtmečių. Tai yra pakankamai gerai žinomi ir ištirti istoriniai reiškiniai, kuriais abejoti nėra jokio pagrindo. Kas norėtų įsigilinti, žinių gali pasisemti iš šių Europos ir JAV mokslininkų parašytų istorinių studijų: „The Family in the USSR“, „Women, the state and revolution: soviet family policy and social life, 1917-1936“  ir „Takedown: from communists to progressives, how the left has sabotaged family and marriage“.

Antra, vertas dėmesio pats E. Janulevičiūtės pasirinkimas kalbėti ne apie partiją, bet apie save, nurodant, kad ji esanti katalikė, nepritarianti LGBT ideologijai. Skaitytojui taip sugestijuojama, kad partija panaši į autorę. Tačiau tai, kad E. Janulevičiūtė yra LS narė ir simpatizuoja partijos vadovybei, visiškai nereiškia, kad partija laikosi panašių pažiūrų. Daugelio partijų vadovybės mulkina savo narius ir partija kaip organizacija gali atstovauti pažiūroms, kurios ryškiai, net iš esmės skiriasi nuo daugumos jos narių pažiūrų. Puikiausias pavyzdys – konservatorių partija. Politikoje nedaug reikšmės turi, ką apie genderizmą mano LS partijos narė E. Janulevičiūtė, bet turi tam tikrą reikšmę, ką apie genderizmą mano partijos pirmininkas D. Kuolys, ką mano įtakingi partijos tarybos nariai ir kokią poziciją išreiškia partija kaip organizacija. Patartume autorei pasidomėti partijos pirmininko požiūriu į genderizmą, seksualinių mažumų judėjimą ir jų „teises“ ir, jei pavyks gauti atsakymą, palyginti jį su Bažnyčios mokymu.

Argumentas Taryba neturėjo mandato

E. Janulevičiūtė rašo:

O gal tiesiog Lietuvos Sąrašo Taryba neturėjo partijos mandato pasisakyti šiuo klausimu, nes partija nebuvo susirinkusi bendrai aptarti šio klausimo ir nepatvirtino jokios bendros pozicijos, todėl Taryba negali savo nuožiūra visų vardu daryti pareiškimų ar palaikyti kitų pareiškimų apie LGBT surengtas eitynes? Sakysite, tai – ne argumentas? Bet juk tai – demokratinio veikimo esmė! Kažkam galbūt atrodo visiškai normalu kalbėti kitų vardu vien todėl, kad jaučiasi teisus. Bet tada nesistebėkite, kad turime tokią politinę situaciją, kokią turime. Ir nesipiktinkite, kad esantieji valdžioje, Seimo nariai ar prezidentė, ima ir ką nors nusprendžia, nesitarę su tauta, nepaisydami nei argumentų, nei faktų, nei tautos gerovės. Nesistebėkite, kai ES struktūros primeta Lietuvai tai, kas jums nepatinka, ir priima sprendimus už jus. Jūs patys taip elgiatės. Atidžiai paskaitykite, ką parašėte: „Lietuvos Sąrašo Taryba atsisakė partijos vardu viešai paremti piliečių Kreipimąsi“. Kodėl vienos piliečių grupės kreipimasis pristatomas kaip tiesiog piliečių kreipimasis? Ar Vilniaus forumas jaučiasi atstovaująs visos tautos, visų piliečių valią? Kokiu pagrindu? Nes jaučiasi teisūs? Ir LGBT aktyvistai jaučiasi teisūs. ES biurokratai taip pat jaučiasi teisūs. 

Tai antrasis argumentas, nukreiptas daugiausia į LS pozicijos pateisinimą.  Paviršutiniškai žiūrint, aiškinimas, jog LS taryba negalėjo paremti VF kreipimosi, nes neturėjo partijos įgaliojimo, yra visiška kvailystė. Kiekvienos partijos taryba turi visus reikalingus įgaliojimus daryti pareiškimus bet kokiais politiniais klausimais ir jokių papildomų įgaliojimų partijos tarybai nereikia. Tačiau už to, kas gali atrodyti kvailystė, slypi rimti dalykai.

Šis aiškinimas atskleidžia dar vieną tik menamai antisisteminės pseudopartijos bruožą – idėjinį ir organizacinį „lankstumą“, leidžiantį konkrečiose situacijose išvengti būtinumo atvirai ir aiškiai pasisakyti ,,nepatogiais“ klausimais dangstantis tuo, kad neva egzistuoja požiūrių įvairovė ir vadovaujančios partijos institucijos neįgaliotos kalbėti partijos vardu. Tai yra gryniausias blefas, nes (a) tikra partija visada būna bendraminčių (ne vienminčių) susivienijimas, o tai reiškia, kad būtinas jos narių konsensusas svarbiausiais pasaulėžiūriniais ir vertybiniais klausimais; (b) partija, kurios vadovybė tariamai neįgaliota reikšti visos partijos nuomonės, apskritai negali būti laikoma politine organizacija, nes tai reikštų, kad joje neveikia pats demokratinis politinio atstovavimo principas, kuris ir skiria organizuotą partiją nuo diskusijų klubo.  Būtent lankstus „manevravimas“ tarp partijos ir diskusijų klubo atveria galimybes „žvejoti drumstame vandenyje“, t. y. leidžia organizacijos vadovybei  tais atvejais, kai jai tai naudinga ir patogu, reikšti poziciją partijos vardu, o kai būna priešingai – pozicijos neišsakyti dangstantis įgaliojimų neturėjimu. Sąmoningai palaikomas organizacinis chaosas yra priemonė išvengti asmeninės atsakomybės ir demokratinės atskaitomybės normų. Joms veikiant realiai įgaliotas asmuo turi išsakyti partijos nuostatas, o partija – kontroliuoti, kad tai būtų jos nuostatos, o ne partijos vardu kalbančių asmenų privačios pažiūros ir nuomonės. 

E. Janulevičiūtė pratęsia mintį apie įgaliojimus, išvesdama analogiją tarp LGBT aktyvistų ir ES biurokratų iš vienos pusės ir Vilniaus forumo – iš kitos. Visi trys dariniai esą panašūs tuo, kad „jaučiasi teisūs“, bet neatstovauja „visos tautos, visų piliečių“ valios, todėl pažeidžia „demokratinio veikimo esmę“. Analogija, be abejo, yra klaidinga. Klaidingumas išaiškėja iš karto, kai išsiaiškiname neartikuliuotą prielaidą, kuria ji remiasi: politinės veiklos subjektai yra individai ir jų asociacijos, siekiantys politikoje patenkinti asmeninius ir grupinius interesus. Šis daugelio savaime suprantamu laikomas požiūris yra klaidingas. Politikos subjektu gali būti ir politinė tauta; politinė tauta turi interesus ir gali siekti juos realizuoti. Tai suvokus tampa akivaizdus skirtumas, kurio neįžvelgia E. Janulevičiūtė. LGBT aktyvistai ir ES biurokratai atstovauja ir siekia įgyvendinti tik grupinius ir asmeninius interesus ir tai darydami jie iš tiesų atstovauja tik savo, bet ne tautos ar piliečių valiai. Tuo tarpu Vilniaus forumas susibūrė ne tam, kad įgijęs valdžią (valdžios Vilniaus forumas nesiekia) galėtų politikoje siekti asmeninių ar grupinių tikslų, bet tam, kad gaivintų šiuo metu vos gyvą ir politinio subjektiškumo ženklų neberodančią lietuvių politinę tautą. Tai, kad genderistinės ideologijos plėtra neatitinka lietuvių politinės tautos interesų, yra žalinga ir kelia pavojų politinės tautos ateičiai, yra ne Vilniaus forumo narių subjektyvi nuomonė, bet objektyvus tikrovės faktas. Vilniaus forumas, apie tai kalbėdamas ir siekdamas šią žinią išplatinti, veikia lietuvių politinės tautos interesais ir iš tikrųjų išreiškia politinės tautos valią. Tam, kad kažkas reikštų politinės tautos valią, tereikia susivokti politinės tautos dalimi ir veikti politinės tautos interesų labui. Susivokimas politinės tautos nariu, mąstymas apie politiką politinės tautos interesų terminais ir veikimas politinės tautos interesų labui Lietuvoje labai retas reiškinys. Toks susivokimas, panašu, menkai būdingas ir Lietuvos Sąrašo partijos aktyvistams, atmetantiems net tokio veiksmo galimybę.

Argumentas Intelektualinio sąžiningumo trūkumas

E. Janulevičiūtė rašo:

Pro Patria paskelbtame tekste sakoma: „Lietuvos Sąrašo Taryba atsisakė partijos vardu viešai paremti piliečių Kreipimąsi. Šią Lietuvos Sąrašo Tarybos ir partijos poziciją tenka vertinti kaip faktinį pritarimą LGBT aktyvistų siekiams ir neokomunistinės genderizmo ideologijos prievartiniam brukimui Lietuvos visuomenei.“ Ši logika geležinė, nieko nepasakysi! Prielaida „jie nepalaikė mūsų kreipimosi“,  o išvada „jie palaiko LGBT ir genderizmą“. Paprastai iš vienos prielaidos išvados nedaromos. Tad kokia turėjo būti pirmoji, neišsakytoji prielaida, kuri leistų išvesti tokį teiginį? Gal „Visi, kas nepasirašė Vilniaus forumo kreipimosi, yra LGBT šalininkai“? O gal „Šiame pasaulyje egzistuoja tik dvi įmanomos pozicijos: arba mąstai taip, kaip Vilniaus forumo dalyviai, arba taip, kaip LGBT aktyvistai“? O gal „Vilniaus forumas yra atskaitos taškas ir etalonas visiems, kas nepalaiko genderizmo ideologijos, ir visi, kas elgiasi kitaip, palaiko tą ideologiją“? Ar tikrai kas nors taip galvoja..?


Galima pasidžiaugti, kad autorė bando pritaikyti logikos žinias kritikuodama Vilniaus forumo pasisakymą, ir aptikusi nepilnos struktūros samprotavimą siekia suformuluoti eksplicitiškai neišreikštą prielaidą. Suradusi tam tikrus teiginius, kuriuos pasirinkus kaip dar vieną prielaidą, autorės supratimu, galima gauti Vilniaus forumo padarytą išvadą apie LS faktinį pritarimą genderizmui, ji tuos teiginius pripažįsta nepriimtinais ir dėl to visą samprotavimą paskelbia logiškai ydingu. Čia tenka pastebėti, kad tokiu būdu E. Janulevičiūtė neparodo samprotavimo loginio ydingumo, nes pats kritikos būdas yra logiškai ydingas. Reikalas tas, kad E. Janulevičiūtė nenustatė, kokia konkrečiai neišreikšta prielaida remiasi samprotavimas, o tik pasidalijo spėlionėmis, kokia ta prielaida, galbūt, galėjo būti. Tačiau ieškoma eksplicitiškai neišreikšta prielaida gali būti ir visai kitokia; tokia, kuri E. Janulevičiūtei neatėjo į galvą, tokia, kuri padaro samprotavimą logiškai nepriekaištingą.

Tam, kad rekonstruotumėme nepilnos struktūros samprotavimo eksplicitiškai neišreikštą prielaidą, reikia ne spėlioti, o gilintis į autoriaus mintį. Prielaidos, iš kurių išplaukia LS pozicijos vertinimas, nesunkiai randamos Vilniaus forumo inicijuotame kreipimesi. Esminė kreipimosi idėja yra ši: LGBT judėjimas reiškia iš užsienio į Lietuvą importuojamą totalitarinę ideologiją ir totalitarinę politinę tvarką. Autorė, panašu, nesupranta, ką reiškia toks apibūdinimas. Reikalas tas, kad klausimai, susiję su totalitarine ideologija ir jos įgyvendinimo praktika, visiškai skiriasi nuo politinių ir ideologinių ginčų laisvoje visuomenėje ir valstybėje. Gali būti daug nuomonių, koks optimalus PVM dydis, bet susidūrus su totalitarine ideologija ir jos įgyvendinimo praktika galimi tik du požiūriai: už ar prieš. Nes tai yra visai kito lygmens – sisteminis – klausimas apie pasirinkimą tarp laisvės ir vergijos.

Įsisąmoninus LGBT judėjimo totalitarinį pobūdį, rekonstruoti samprotavimą tampa visiškai nesunku. Susilaikymas nuo pozicijos užėmimo irgi yra tam tikros pozicijos užėmimas, turintis tam tikras pasekmes. Totalitarinio judėjimo plėtros atveju, nesvarbu, ar tai būtų komunistinis, fašistinis, ar LGBT judėjimas, politinių organizacijų ir politikų vengimas užimti aiškią poziciją jų atžvilgiu sudaro palankias sąlygas tiems judėjimams plėstis ir įtvirtinti savo „iškovojimus“, todėl žiūrint ne į politikų ar organizacijų intencijas, bet objektyviai, t. y. žiūrint į sukeliamas pasekmes, politikų ir organizacijų vengimas užimti aiškią poziciją totalitarinio judėjimo atžvilgiu reiškia faktinę paramą tokiam judėjimui.  LS partija aiškios pozicijos LGBT nešamo totalitarizmo atžvilgiu užimti vengia. Tai rodo ir partijos sekretoriaus Misevičiaus laiškas Vilniaus forumui, ir E. Janulevičiūtės straipsnio pasirodymas oficialioje LS svetainėje, ir LS frakcijos laikysena Vilniaus savivaldybės taryboje. Vilniaus taryboje LS frakcija galėjo iškelti leidimo Baltic Pride eitynėms atšaukimo klausimą, bet to nepadarė. Kodėl? Ar ne dėl to, kad tokios eitynės ir genderizmo sklaida LS vadovybę visiškai tenkina ir atrodo suderinamos su visuomenės politine laisve? Taigi, politinės organizacijos vengimas užimti poziciją LGBT judėjimo atžvilgiu reiškia faktinę paramą šio judėjimo ideologijai ir tikslams. LS poziciją užimti vengia, vadinasi, faktiškai remia LGBT judėjimą. Gauname logiškai nepriekaištingą samprotavimą.

Atskirai verta aptarti Janulevičiūtės pašaipą, jog Vilniaus forumas dedasi „atskaitos tašku ir etalonu visiems, kas nepalaiko genderizmo ideologijos“. Pašaipa yra visiškai ne vietoje. Reikalas tas, kad Vilniaus forumo kreipimasis dėl Baltic Pride eitynių iš tiesų yra atskaitos taškas ir etalonas, nes jame pirmą kartą Lietuvoje buvo aiškia ir tikslia politine kalba įvardinta vykstančio tautai mirtinai pavojingo politinio žaidimo esmė.

Argumentas Štai kas jums turėtų rūpėti!

E. Janulevičiūtė rašo: 

O jeigu jums tikrai rūpi šeimos, tai atsimerkite ir pasižiūrėkite, dėl ko kenčia šeima Lietuvos valstybėje, kodėl žmonės masiškai emigruoja. LS ruošia programą, kurioje numatoma, kaip pakeisti Lietuvos socialinį-ekonominį modelį, kad mažėtų skurdas, atskirtis ir neteisybė, kaip tobulinti švietimo sistemą, kad mūsų vaikai būtų ugdomi tapti laisvomis, išprususiomis, stipriomis asmenybėmis. Atskira LS programos dalis skirta šeimos politikai. Vilniaus forumui tai, kaip suprantu, nerūpi. Svarbu, ar jų kreipimasis bus pasirašytas.

Tai yra tipiškas demagogijos pavyzdys, kai mėginama principinius klausimus – Ar homoseksuali šeima yra tokia pat kaip heteroseksuali, ar ne? Gali turėti teisę įsivaikinti ar ne? Ir t. t. – pakeisti svarbiais, bet visiškai kito lygmens klausimais, kuriuos beje, kaip „argumentu“ savo ideologijai atremti noriai naudojasi LGBT aktyvistai (kur vaikui geriau – degradavusioje heteroseksualioje ar ,,padorioje“ homoseksualioje šeimoje?)

Be to, autorė nesupranta, koks genderistinės revoliucijos santykis su jai rūpimomis socialinėmis šeimų problemomis. Reikalas tas, kad genderistinės revoliucijos pergalės atveju ne tik tampa neįmanoma jokia Tautos, valstybės ir pačių šeimų interesus atitinkanti šeimos ir ugdymo politika, bet ir dėl totalitarinio LGBT judėjimo pobūdžio tampa neįmanoma jokia politika, kuri išlaiko bendro gėrio siekimo galimybę. Kitaip tariant, genderistinė revoliucija neišvengiamai sunaikina galimybę veikti pagal klasikinę politikos kaip bendrojo gėrio siekimo sampratą.

Argumentas Jūs skaldote!

E. Janulevičiūtė rašo: 

Tiesą sakant, liūdnai atrodo žmonės, kurie aplink save nuolatos ieško priešų. Negi neužtenka priešais laikyti genderizmo ideologijos skleidėjų?  Priešais tampa ir tie, kas šią problemą sprendžia kitaip. Minėtojo Vilniaus forumo kreipimosi autoriai piktinasi, kai yra kaltinami, kad tarnauja Rusijos interesams. Ir pagrįstai piktinasi, toks kaltinimas išties yra visiška nesąmonė. Bet ar jie nemato, kad patys elgiasi taip pat? 

Nesuprantu, ar jie iš tiesų mano, kad prisideda prie šalies gerovės, skelbdami kaltinimų ir negatyvių prognozių persmelktus tekstus tarsi iš apgultos tvirtovės? Ką jie tokiu būdu kuria? Jie pabrėžia, kad gina tiesą. Bet ar tikrai tokiu būdu tiesa apginama? Ar faktų iškraipymas, kaltinimai ir skaldymas  yra tiesos gynimo priemonės? Ko gero agresyvioji LGBT aktyvistų dalis turėtų džiaugtis – jiems pavyko supriešinti šeimos šalininkus.

Lietuvos, t.y. Tautos ir valstybės išlikimas turėtų būti tikslas savaime vienijantis visą opoziciją dabartiniam fasadinės demokratijos režimui. Šio tikslo strategija ir taktika turėtų būti nuolatos svarstoma rimtose opozicionierių diskusijose. Tačiau taip nėra. Vietoje rimtų diskusijų nuolatos girdime priekaištus dėl kivirčų ir kaltinimus dėl „skaldymo“. Tai verčia susimąstyti apie „nesisteminės“ opozicijos atstovų, ypač apie „nesisteminių“ partijų lyderių tikruosius tikslus.  

E. Janulevičiūtės tekstas nėra jokia išimtis. Autorės nedomina Vilniaus forumo inicijuoto kreipimosi turinys. Jos nedomina, kad kreipimesi rimtai pasisakoma apie labai rimtus pavojus ir kad Vilniaus forumas gali būti teisus, o jei Vilniaus forumas teisus, tada į daug ką reikėtų žiūrėti visiškai kitaip. Vietoje to E. Janulevičiūtę labai jaudina tai, kad Lietuvos Sąrašas įvertintas kaip faktinis genderinės revoliucijos rėmėjas. Tačiau  tokia išvada išplaukia iš Vilniaus forumo kreipimosi turinio ir viešų Lietuvos Sąrašo veiksmų. Tai gal pirmiausia reikėtų įdėmiai išstudijuoti ir įvertinti Vilniaus forumo kreipimosi turinį? Ir jei turinys kažkuo netikęs – išsakyti rimtus argumentus? Pasakyti, kad VF skelbia „kaltinimų ir negatyvių prognozių persmelktus tekstus tarsi iš apgultos tvirtovės“ nėra rimta kritika. Šis abejingumas esminiams klausimams ir perdėtas rūpestis įvaizdžiu rodo paprastą dalyką – esminiai klausimai „nesistemininkams“ rūpi menkai, juos nustelbia kitas interesas –  siekis atsiriekti valdžios gabalėlį, kam būtina išsaugoti norimą įvaizdį. Šį viską nustelbiantį interesą puikiai atspindi ir šis neįtikėtino naivumo E. Janulevičiūtės teksto sakinys: „LS ketinimai eiti į Seimo rinkimus pavojingi pirmiausia sisteminėms partijoms, ypač Darbo partijai, kurią praėjusiuose savivaldos rinkimuose LS jau išstūmė iš Vilniaus savivaldybės.“

„Skaldymo“ priekaišto įtaigumas remiasi paprasta ir labai naivia idėja – esą susitarę ar susivieniję „nesistemininkai“ galėtų įgyti daugiau valdžios ir įgiję daugiau valdžios – daugiau nuveikti. Tačiau toks „nesistemininkų“ susivienijimas ar susitarimas, net jei jis per stebuklą įvyktų, būtų politiškai bevertis, nes politiškai efektyvų darinį galima sukurti tik principų ir kokybės pagrindu, o mechaninis įvairaus plauko „nesistemininkų“ susijungimas neišvengiamai stokotų ir vieno, ir kito.

Greta to, kas pasakyta apie argumentą Jūs skaldote! verta pridėti kelias pastabas. Pirma. E. Janulevičiūtė rašo, kad LS  „problemą sprendžia kitaip“. Iš tikrųjų LS genderistinės revoliucijos atžvilgiu bando užimti neutralią, t.y. konformistinę poziciją ir dėl to prie šios rimtos problemos sprendimo neprisideda niekaip. Konformizmą išduoda ir frazė „prisideda prie šalies gerovės“. Apie kokią šalies gerovę galima kalbėti, kai stebime Tautos ir valstybės degradaciją, kuri labai artimu laiku gali pasibaigti ir vienos, ir kitos išnykimu? Antra. E. Janulevičiūtė rašo „agresyvioji LGBT aktyvistų dalis turėtų džiaugtis – jiems pavyko supriešinti šeimos šalininkus“. Pastebėsime, kad frazė „šeimos šalininkas“ tėra demagoginis triukas, nes neapibrėžia, kokios šeimos šalininkai turimi omenyje – LGBT save irgi pristato kaip „šeimos šalininkus“. Kitas aspektas: jei yra „agresyvioji LGBT aktyvistų“ dalis, tada gal yra ir „taikioji LGBT aktyvistų dalis“ dalis, su kuria galima pasiekti kompromisą? Tokia idėja yra labai naivi ir remiasi LGBT judėjimo totalitarinio pobūdžio nesupratimu.  Autorės „taikios“ nuostatos kloja tiesiausią kelią į visiems savanoriškai privalomas meilės ir solidarumo eisenas, kurios nesiskirtų nuo Gegužės ar Spalio „darbo žmonių vienybės ir solidarumo“ demonstracijų.  Ir galiausiai: LGBT aktyvistai tikrai turi kuo džiaugtis – visų pirma politikų ir partijų konformizmu.

Politinio mąstymo skurdas

Pastebėtina, kad E. Janulevičiūtės tekstas parodo ne tik daugelio politikos klausimų nesupratimą, bet ir atspindi autorei būdingą buitinį, kasdienišką politikos supratimą ir yra adresuotas tokiu pat kasdienišku politikos supratimu besivadovaujantiems skaitytojams. Blogu ženklu laikytina tai, kad E. Janulevičiūtės tekstas galėjo pasirodyti Lietuvos Sąrašo partijos oficialioje svetainėje. Tai rodo, kad toks buitinis, kasdieniškas, be galo skurdus politikos supratimas šios partijos vadovybei yra priimtinas. Deja, Lietuvos Sąrašas čia nėra jokia išimtis. Tą patį galima pasakyti apie visas „nesistemines“ partijas ir organizacijas. Visų „nesisteminių“ partijų vadovybes visiškai tenkina tų partijų nariams būdingas buitinis politikos supratimas, jie nė nemano imtis nors kuklių žingsnių, kad politikos supratimas jų narių tarpe taptų gilesnis. Simptomiška tai, kad visų (!) „nesisteminių“ partijų ir organizacijų lyderiai nepriėmė intelektualinio iššūkio pasigalynėti su prof. Vytauto Radžvilo studijoje „Lietuvos opozicija: padėties ir perspektyvų apžvalga“, kurioje autorius siekia pristatyti būtinus politinio mąstymo pradmenis, išdėstytomis idėjomis. Toks abejingumas savo narių politiniam išprusimui yra dėsningas ir aiškintinas „nesisteminių“ partijų nomenklatūriškumu. „Nesisteminių“ partijų nomenklatūra yra gyvybiškai nesuinteresuota savo narių gilesniu politiniu susivokimu – kitaip jiems taptų kur kas sunkiau suvaldyti savo organizacijas, būti nepakeičiamais lyderiais ir siekti tikrojo tikslo – atsirėžti gabalėlį valdžios.

Buitinis mąstymas apie politiką yra labai naudingas partijų nomenklatūrai, tačiau yra be galo pavojingas, nes tokiu mąstymu vadovaujantis nieko esmingo pasiekti politikoje neįmanoma; galima žaisti politinius žaidimus, kol neliks nei Tautos, nei valstybės. Politikoje kažką įmanoma pasiekti tik aiškiai įsivaizduojant, ko norima ir kaip tai gali būti pasiekta. Vilniaus forumas siekia, kad visi Lietuvos patriotai išsiugdytų politinį mąstymą, leidžiantį apginti lietuvių politinės Tautos ir valstybės interesus. Vilniaus forumo inicijuotas kreipimasis yra orientuotas į tokio mąstymo skleidimą. Tuo tarpu Lietuvos Sąrašo vadovybei, kaip galima suprasti iš E. Janulevičiūtės teksto publikavimo, tokio mąstymo sklaida visiškai nerūpi. Lietuvos Sąrašo vadovybę visiškai tenkina politika be politinio mąstymo. Jei su šiuo (ar kitais) šio straipsnio ar prof. V. Radžvilo studijos teiginiais Lietuvos Sąrašo vadovybė nesutinka, Vilniaus forumas kviečia Lietuvos Sąrašo atstovus į argumentais grįstą politinę diskusiją.

Išvados

Apibendrindami E. Janulevičiūtės argumentų aptarimą galime pasakyti, kad autorei nepavyko apginti LS pozicijos ir diskredituoti VF pozicijas, tarp jų – LS partijos, kaip faktinės genderizmo ideologijos rėmėjos, vertinimą. Autorės argumentų analizė atskleidė po „taikumo“ širma slepiamą Lietuvos Sąrašo partijos konformizmą ir veidmainystę, t.y. „sistemiškumą“. 


Autorius yra Vilniaus forumo narysSusiję

Vilniaus Forumas 5091184135730162651

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2016-07-05 10:02

  Teisingas logiškas straipsnis, tas visas sąrašas tai valdžios ištroškę veikėjai, ir jie bijo bet kokio neatsargaus žingsnio, kuris galėtu pakenkti jų atėjimui, todėl tiesiai jie niekada nepasisakys, o dangstysis demagogija.

  AtsakytiPanaikinti
 2. E. Janulevičiūtė patiekdama tokį lėkštos buitinės politikos stiliumi parašytą "atsikirtimą" Pro Patria "demaskavo save" kaip Vilniaus Forumo slaptą įtakos agentą Lietuvos Sąraše, o kartu "išdavė" ir savo tinklapio administratorių, kuris įdėjo tą "kompromatinę medžiagą".
  Šaipausi, nes oponentai yra nesulyginamų "svorio" ir meistriškumo kategorijų. Laisvūno tekstas turi du "trūkumas" ilgį ir rimtumą. Editos straipsnis šių "trūkumų" liko nepažeistas. Bet jei tai būtų kova ringe, tai Lietuvos sąrašo sportinikei nokdauną reiktų konstatuoti jau 11 kovos sekundę.
  Veltis į argumentų diskusiją Lietuvos sąrašui prieš Vilniaus Forumą būtų tolygu politiniam chirakiri.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2016-07-05 14:32

  Esu Lietuvos sąrašo narys ir turiu klausimą Pro Patria veikėjams. Daugelis jūsų yra TSKD nariai ar jų padėjėjai, be kita ko raginate nedalyvauti politikoje. Dabar gi pradėjote dergti Lietuvos sąrašą. Ką gi visa tai reiškia? Ar tik nebandote nukanalizuoti konservatorių konkurentus?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-07-05 15:27

   Neesu Pro Patria narys, bet turiu Anonimiškas 07-05 14:32 klausimą.

   Man yra žinomas vienintelis V. Sinica, kuris yra Bylotaitės patarėjas. Jūs rašote, jog DAUGELIS Pro Patria žmonių yra TSKD nariai ar jų padėjėjai. Jūs turite du kelius:
   Pirmas surašyti dabartinius Pro Patra narius, kurie (be Sinicos) yra patarėjai ir/ar TSKD partijos nariai.
   Antras - neatsakyti ir/arba prisipažinti APSIMELAVUS.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-07-05 15:50

   Taip pat nesu Pro Patrijos narys, bet anksčiau (berods, reaguojant į Z. Vaišvilos pasisakymą) organizacija pasakė, kad joje gali būti TIK partijoms nepriklausantys asmenys ir būtent todėl iš organizacijos buvo išmestas Linas Kojala. Beje, mano žiniomis Sinica yra Seimo narės padėjėjas, bet nepriklauso partijai. Jau ilgokai skaitau šį internetinį puslapį ir pastebėjau, kad TSLKD partijai jame skiriama ne mažiau kritikos nei kitoms partijoms. Tokia mano nuomonė, ir būtų įdomu, jei vietoje kaltinimų galėtumėte pateikti argumentus, kad Pro Patria yra TSLKD "kišenėje".

   Panaikinti
 4. Aš irgi iš Lietuvos sąrašo. Kaip ir Janulevičiūtė palaikau homoseksualius žmones, man netrukdo, kad jie reiškiasi, tik nepritariu kraštutinei kairiajai ideologijai, nemanau, kad būtent šios žmonių grupės teisės labiausiai pažeistos. Juk Lietuvoje taip pat sunku susimokėti už mokslą ir homoseksualiam, ir heteroseksualiam studentui, sunku išgyventi iš pensijos ir homoseksualiam, ir heteroseksualiam pensininkui. O kad partijoje yra visaip manančių, man visai įprasta. Kodėl turėtume skelbti bendrą partijos tarybos nuomonę apie vienos ar kitos organizacijos renginius?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-07-05 16:01

   Kodėl turėtume skelbti bendrą partijos tarybos nuomonę apie vienos ar kitos organizacijos renginius?

   Gal todėl, kad LGBT ir visi juos palaikantys siekia, apeinat Lietuvos Konstitucijos nuostatas dėl šeimos sampratos (38str... laisvu vyro ir moters sutarimu) , įteisinti homoseksualų partnerystę (praktiškai - santuokos pakaitalą su visais santuoką lydinčiais juridiniais ir ne tik atributais). Didžioji Lietuvos visuomenės dalis yra prieš svetimos mūsų papročiams elgsenos įteisinimą ir turi teisę, kaip rinkėjai žinoti ar jūs Asta homoseksualizmo propoganda lobiuojate dėl asmeninių paskatų ar tai yra viso Lietuvos Sąrašo partijos oficiali pozicija.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-07-05 16:28

   Asta, jūsų komentaras dar kartą iliustruoja L.Šopausko pateiktą taiklią LS diagnozę.Ar LS kaip partija išvis turi kokią nors programą moralės, etikos klausimais? Paaiškinkite, kodėl turėčiau už jus balsuoti, jeigu svarbiais klausimais partija neturi nuomonės? Kai ateisite į valdžią, kokiomis nuostatomis homoskelsualų klausimu vadovausitės? Janulevičiūtės, jūsų Asta, Kuolio, ar dar kieno nors?

   Panaikinti
 5. LS pozicija sudaro liberastų, apsimetančių "tradicionalistais", kad "sužvejotų" balsų abiejose stovyklose, įspūdį. Nusišvilpt jiems į vertybes - jie jokios konkrečios pozicijos neužims, kad potencialių rinkėjų neišbaidytų - tiesiog mojuos savo "antisistemininkų" vėliavėle, kuri, kaip labai puikiai atskleista šiame straipsnyje, nė vėlnio neverta. :)

  AtsakytiPanaikinti
 6. Kaip Lietuvos sąrašo narė, parengiau Šeimos politikos programą, kurioje aiškiai parašyta, kad "Kiekvienas vaikas turi prigimtinę teisę į tėvą ir motiną, kylančią iš lyčių skirtingumo bei motinystės ir tėvystės tarpusavio papildomumo." Dirbu daugelį metų visuomeninį darbą socialinės, švietimo, šeimos politikos srityje. Daug kartų pasirašinėjome įvairias peticijas, raštus dėl visų paradų, įstatymų ir t.t. Pasirašiau ir po šiuo Pro Patria parengtu raštu, kaip ir daugelis kitų LS narių. Dabar ką matau: bandoma LS sudirbti be jokio pagrindo kaip įmanoma. Ir viskas po to, kai LS paskelbė dalyvausiantys LR Seimo rinkimuose...
  Šeimos politikos programa http://paulike.lt/wp-content/uploads/2016/05/%C5%A0eimos-politikos-programa-2.pdf

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-07-05 15:37

   Ir viskas po to, kai LS paskelbė dalyvausiantys LR Seimo rinkimuose...

   Kristina, kodėl Vilniaus forumui turėtų rūpėti jūsų Lietuvos Sąrašo ėjimas į vadžia?
   jūsų žiniai VF į rinkimus neina.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-07-05 17:48

   Jei jau pradėjo LS šitaip pulti, tai ne šiaip sau tą daro. Kodėl iki tol nieko nebuvo kalbama, rašoma ir pan., o dabar staiga prasidėjo knaisiojimasis ir užpakalyje musyčių ieškojimas.

   Panaikinti
  3. Anonimui. Vilniaus forume ir aš beje esu, bet ne apie jį, o apie PP ir jo aplinką einą kalba. Kuo LS užkliuvo? Kad nuo partijos nepasisakė prieš gėjų paradą? O jei nariai pasisakė, netinka? Ir iš viso kas PP tokie, kad po jų raštai žūt būt reikia pasirašinėti? Jei tu ne su mumis, tu prieš mus? :) Ir kodėl tik apie LS tiek reikia rašyti, kodėl pvz apie konservatorius nerašote? Juk jie irgi nepasirašė. :)

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2016-07-05 18:46

   Vadinasi Kreipimasi dėl komunistinės „seksualinės revoliucijos“ prievartinio brukimo ir Baltic Pride eitynių birželio pradžioje pasirašė Vilniaus Forumas ir jūs.
   Birželio 14 tą kreipimasi VF išsiuntė jūsų partijos valdybai kuri jam nepritarė.

   Sitacijos komiškumas tame, kad jums dzin jog jūsų ir jūsų partijos vertybės šiame klausime SKIRIASI ir jums akivaizdžiai ne dzin, kad kažkas išdryso "išpurvinti" jūsų partijos "mundurą".
   Kitas linksmas pastebėjimas. Kreipimasi sukūrė, pasirašė ir išsiuntinėjo VF. Jūsų bendrapartietės Editos straipsnį sumalė į miltus irgi VF aktyvus dalyvis Laisvūnas. O širstate jūs kažkodėl ant Pro Patria, kurie tiesiog nušviečia Vilniaus Forumo veiklą.

   Panaikinti
  5. Nežiniukas2016-07-05 19:52

   Perskaičiau aš Jūsų rengtą šeimos programą. Drįsčiau pasakyti, kad ji niekuo ne prastesnė (arba ne geresnė) už kitų partijų šeimų programas.

   Dar daugiau - ji man skamba panašiai, kaip sovietiniais laikais, berods 1980 metais: "iki 2000 metų kiekvienai šeimai - po atskirą butą."

   Visa bėda yra ta, kad čia tik šūkiai, arba kitaip tariant - hipnotizavimas.

   Tikroji programa, bet kokio dalyko, susideda iš tokių dalykų:
   1. Esamos padėties analizė.
   2. Siekiamas tikslas.
   3. Progreso matavimo vienetai (kad visi suprastų - yra progresas ar ne).
   4. Veiksmų planas.
   5. Reikiami ir tam tinkami žmonės, kas imsis tų veiksmų.
   6. Materialiniai ir kiti ištekliai.
   7. Terminai.

   Taigi, tikrą programą gali parašyti tik tas, kas realiai žino tikrąją padėtį ir yra šios srities specialistas.

   Tokią "programą", kurią parengėte Jūs, gali parašyti bent kiek praprusęs žurnalistikos studentas. Bet nuo tokių "programų" padėtis tai negerėja.

   Taigi, panašu, kad Lietuvos sąrašas nėra rimtai nusiteikęs dirbti šeimos labui. Nes jei būtų, toks sąrašas be kita ko būtų indentifikavęs trukdžius šeimai stiprėti (nes toje LS programoje net nėra nurodyta, kas yra laikoma šeima).

   Štai kodėl autorius L. Šopauskas dar kartą pasirodė teisus, kad jis su savo straipsniu nepašovė.

   Panaikinti
 7. LABAI taiklus "Anonimiškas 2016-07-05 18:46" komentaras. :) Nežiniuko - irgi: tuščios, niekuo neįpareigojančios deklaracijos (plius esminis dalykas - "nes toje LS programoje net nėra nurodyta, kas yra laikoma šeima"), atspindimos slidaus, bet kokių vertybinių įsipareigojimų vengimą demonstruojančio elgesio. "Antisistemininkai", atsiprašant... :)

  AtsakytiPanaikinti
 8. Taip, kolega Pikc'as reziumavo teisingai. Pritariu.
  Kolegai Nežiniukui spaudžiu dešinę.
  Nuo savęs pridėčiau:
  Gerb. Laisvūnas parašė teisingai ir t.t. ir t.t.
  Tik gal kaip visiškai neįgaliems politiniams karlikams per daug savo laiko skyrė.
  Gerb. Laisvūno vietoje tiems mulkiams/nuliams aš nebūčiau aukojęs to pusdienio kurį teko sugaišti rašant atsakymą.
  Tiems tuščių plepalų maišams pakaktų ir gerokai lakoniškesnio atsakymo.
  Yra apie ką pakalbėti ir rimčiau.
  Šiandien jau vėlyvas metas.
  Rytoj.
  Iki.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Vytautas iš Šlavėnų kaimo2016-07-06 11:59

  Niekad nevėlu ir prarastas laikas atsiperka, nes ''Baltic pider..ne. pardon, Baltic pride'' ir keliama genderizmo banga reikalauja kiekvieno žingsnelio aiškumo link, nes visuotinis pamišimas pašėlusiu tempu gula ir ant Lietuvos pečių.
  Vertinu kiekvieno jauno Lietuvos piliečio blaivų žodį.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Laisvūnai, esi gabus. Tikrai turi ką pasakyti tautai. Baik tas intrigas. Esi paliuosuotas iš LS. Nuryk tą karčią piliulę ir nekeršyk. Tai negarbinga. Aš pritariau forumo idėjai. Ne tik pasirašiau prieš gėjų eitynes, bet suagitavau taip pasielgti ne vieną žmogų. Esu LS sąrašo narys.Niekas manęs iš LS dėl to nepasmerkė. LS yra atvira politinė partija.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-07-06 18:42

   Laisvūnai, LS pasiteisinamojo teksto, kurį parašė Janulevičiūtė, sudirbimas toks triuškinantis, kad anos pusės troliukai nebando net imituoti argumentuotos diskusijos. Spaudžiu dešinę.

   Panaikinti
 11. Žinoma, svarbu yra suvokti, kad tam tikri absurdai žmonijos istorijoje pasikartoja panašiomis formomis. Bet kokia prasmė taip atkakliai tvirtinti, neva, tarp skirtingų epochų berazumių yra tiesioginis tęstinumas? Kam to reikia? - Juk tai skaldo visuomenę... Mažas skirtumas tarp to: yra tęstinumas, ar tik tam tikros jėgos veikia panašiais metodais, kaip kažkada tamsios destrutyviosio jėgos jau ne kartą elgėsi. Argi prasmė ne tame, kad sutelkus sveiko proto nepraradusias jėgas, bendromis pastangomis kaip nors sutramdyti išprotėjusiųjų siautėjimą?

  AtsakytiPanaikinti
 12. "Neskaldykime-e-e-meeee, sutelkime-e-e-m-e ee e e"
  Tipiška puteikinių prochvostų dainelė.
  Aliejus su vandeniu nesimaišo.
  Protingų ir idiotų vienybė neįmanoma.
  Padorių žmonių ir šmikių vienybė neįmanoma.
  Kad nuliu tapęs LS lemena apie būtinybę telktis, tas nestebina, nes nulis kažko vertas tik kai yra greta skaičiaus.
  Bet kalbėti norėjau ne apie tai.
  Turiu omenyje gerb. Laisvūno pasažą apie bendraminčius ir vienminčius.
  Man patiko požiūrio taškas. Todėl noriu pasiūlyti gerb. Autoriui pagalvoti apie esamą politinę situaciją ir VF veiklą toje situacijoje.
  Kadangi gerb. Laisvūnas tikrai ne kartą yra pademonstravęs savo loginius gebėjimus, būtų labai gerai jeigu racionaliai ir kritiškai įvertintų dabartinio V. Forumo veiklos formato efektyvumą.
  Mano giliu įsitikinimu, pagal turimą intelekto potencialą, V.F. veiklos efektyvumas yra labai mažas. Ne kartą už tai ir kritikavau.
  Iš esmės Forumo idėja labai gera, vienareikšmiškai pritariu ir nuostatai forumiečiams nevirsti partija, neiti valdžion.
  Forumas labai tiksliai nustato diagnozes, tikrai neblogai mąsto kokia turėtų būti Tikra Lietuva.
  T.y. Tikslo atžvilgiu forumiečius laikau bendraminčiais. Na, tiksliau tą Branduolį kurio dalimi yra ir gerb. Laisvūnas.
  Su Strategija viskas kaip ir tvarkoj.
  Bet, dėl Tikslo siekimo būdų, t.y. dėl taktikos bei priemonių...
  Būtent, ßioje vietoje pasigendu dviejų esminių komponentų be kurių bet koks tikslas yra tik miražas:
  Idėjų ir ... logikos.
  Trūksta šviežių, originalių idėjų Tikslo siekimo įgyvendinimui.
  O tiems žingsniams kurie forumo daromi (pvz. pozicija rinkimų atžvilgiu) kartais pritrůksta ir logikos.
  Forumo užsisklendimas "savo sultyse", viekanalis, viekryptis komunikavimas su piliečiais yra didelė klaida, netgi daugiau- paveldėta sisteminė yda/infekcija, genetinis "suvenyras".
  Būtent del kuoliško nenoro kalbėtis su prastuomene užlinko LS. Puteikis tik pribaigė.
  Primygtinai kviečiu forumiečius nedaryti tos klaidos.
  Beje, nenoru kalbėtis su visuomene trykšta ir Propatrija.
  Portalo laikysena žudančiai arogantiška.
  Šią redakcijos politiką vertinu kaip itin neatsakingą.
  Tai patvirtina faktas, jog į argumentuotai išsakomą kritiką komentaruose redakcija niekada neatsako.
  Nereaguoja. Neįdomu?
  Tiek Propatrija, tiek Vilniaus Forumas visuomenės švietimą, pilietiškumo ugdymą deklaruoja kaip prioritetinius uždavinius.
  Šviesti nesikalbant? Tipo, mokykitės mintinai?
  O jeigu mes ne vien iškalti norim.
  O jeigu norime Suprasri, Suvokti?
  O jeigu IR MES GALIM turėti idėjų?
  O jeigu turim?
  Negi neįdomu?
  ????
  ????
  ??????
  ????????
  ???????????....?  AtsakytiPanaikinti
 13. Anonimiškas2016-07-07 02:11

  Nesuprantu, kam dėl nulio tiek prakaituojama?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ko čia nesuprasti? Prarūgo berniukas savo sultyse, įsivaizduoja beesančiu pasaulio bamba. Kaip gi tokie ieškos tarpusavio supratimo? - Juk taip malonu svaigti, neva dievo išrinktasis esi - pats gudriausias. O kiti? - Na, ką kiti? - Niekas negali turėti teisės trukdyti skrajoti padebesiais? - Tikras "tėvelio" anūkas, kuriam irgi be priešų nėra laimės.

   Panaikinti
 14. Anonimiškas2016-07-08 10:20

  Geras straipsnis

  AtsakytiPanaikinti
 15. 100 proc. kad tai LS pabaiga kai jie nepasirašė to Vilniaus Sąrašo kreipimosi. kad jie liberastiškų pažiūrų ir už lgbt tai jau pasimatė kai jie parėmė Šimašiu- man tada apie šitą grupelę niekalų viskas pasidarė aišku.

  AtsakytiPanaikinti
 16. Kai virėjas ruošia patiekalą, jis savo nuožiūra renkasi, ką į jį įdėti. Valgytojui gi svarbiausia, koks tokio valgio suvartojimo rezultatas. Skanu, sveika ar susuka vidurius...
  Esu iš tų LS Tarybos narių, kuris pasirašė Vilniaus forumo kreipimąsi, tačiau mane stebina Pro Patria bičiulių ypatingai sureikšmintas dėmesys oficialiai LS sąrašo pozicijai šiuo klausimu. Tokias dažnas kritines pastabas LS ar jos pirmininko Darius Kuolio atžvilgiu vertinu, kaip vieno šaunaus jaunuolio išpuolius prieš kitą tokį pat šaunų, tik kiek kitokį pretendentą į kavalierius puikiai mergaitei vardu Lietuva. Visai suprantamas susistumdymo motyvas...
  Kaip gali gerai teoriškai pasikaustęs gražbylys nekritikuoti potencialaus konkurento, sugebančio nedaug šnekėti, bet žymiai daugiau nuveikti?
  Kaip žinia, kai du pešasi - trečias laimi...
  Kas laimi iš tokių ginčų?
  Turbūt tie, kurie siekia ir toliau išnaudoti bei prievartauti šią mergaitę...
  Nors su daugeliu Laisvūno teorinių argumentų reikia sutikti, ar genderizmo ir LGBT veikla yra tas pats aštriausias nūdienos pavojus?
  Greičiau priešingai. Šie pavojai yra greičiau esamos bendros Lietuvos politinės sistemos ydų pasekmė. LS ir ieško savito konstruktyvaus rakto, kaip padėtį taisyti. Aš taip pat manau, kad nors teorija yra labai svarbi praktikai, vien žodžiais bei teoriniais samprotavimais durų, už kurių slypi atsakymai į problemas, spynos neatrakinsi... Čia reikia veikti ne tik liežuviu, reikia pasigaminti raktą, dar geriau visraktį... Žodžių "Sezamai atsidaryk" tikrai nepakaks...
  Tai, kad medicinos požiūriu, nuo gimimo homoseksualių žmonių yra maždaug tiek pat kiek ir nevaisingų, t. y. apie 2% - 5%, gal kiek daugėja, rodo, kad ši problema visuomenei yra taip pat reikšminga, kaip įkyrus uodų zyzimas. Nors jei uodas yra maliarijos ar kitos ligos nešiotojas, net ir uodai gali kelti mirtiną pavojų...
  Daug blogiau, kai vyksta masinė emigracija, didėja valstybės skola ir tai, kad 40% visuomenės gyvena žemiau oficialios skurdo ribos, o 70% gyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo vis didėjančioje socialinėje atskirtyje ir nieko nesutaupo bei priversti riboti gyvybiškai būtiną vartojimą, o dėl to merdi smulkus bei vidutinis verslas, užgožtas oligopolinio bei oligarchų verslų.
  Dar grėsmingiau, kad politika, iš viešo intereso atstovavimo, gynimo bei subalansuotų nešališkų derybų su visomis visuomenės interesų grupėmis MENO, virto užsakomosios PREKYBOS POLITINĖMIS GALIOMIS VERSLU, o visuomenė yra nušalinta nuo tokių dalykų svarstymo.
  Juk jau net oficialiai pripažinta nauja valiuta, skirta tokiems atsiskaitymams - masiulis -, kurio ekvivalentas Eurais yra 100'006 €. Rinkoje yra pasiūlymų šią sumą didinti iki 250'000€!

  Todėl kviečiu šiuos du ir kitus šaunius jaunikaičius ne kandžiotis ir stumdytis tarpusavyje, o tiesiai ir atvirai paklausti tos puikios bet užguitos ir išnaudojamos mergaitės, vardu Lietuva, su kuo ji nori eiti į laisvą ir laimingą rytojų ir negąsdinti jos šiomis peštynėmis, taip primenančiomis jos prievartautojų smurtą, o draugiškai ir dalykiškai tarpusavyje aptarti savo ir tos mergaitės ateities perspektyvas, kad ji turėtų geriausias galimybes laisvai ir sąmoningai pasirinkti savo ateitį...
  Čia yra grynai mano asmeninė nuomonė.

  AtsakytiPanaikinti
 17. P.S.
  Pamiršau "padėkoti" LGBT vardu Vilniaus forumui, Pro Patria ir Laisvūnui Šopauskui asmeniškai už tokią plačią, taip giliai teoriškai pagrįsta šios mikroskopinės interesų grupės reklamą, įmantriai paslėptą po jos pažiūrų kritika, kuri virto dienos aktualija... Reikia tikėtis, kad ir jie nepamirš padėkoti...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Pajauskit gerb. Medardai jūsų pastangų sukompromituot Vilniaus forumą, Pro Patrią ir Laisvūną nenuoseklumu ir komiškumu, jūs ankščiau prisipažinote esantis tas, "kuris pasirašė Vilniaus forumo kreipimąsi" ... :) taip išeina pasirašėt po LGBT " mikroskopinės interesų grupės" reklama ... Dabar man kaip jūsų rinkėjui lieka neaišku, kurioje vietoje jūs laikote save susimovęs - pasirašydamas kreipimasį, ar savo pasirašytą kreipimasį priskyręs LGBT reklamai. (o gal jūs tikėjotės Vilniaus forumas pasirašytą kreipimasį niekada nepaskelbs - kad nebūtų aniems reklamos?:)
   Kyla nedėkingas jums įtarimas - kad jūs iš tų politikų, kurie iš pradžių "veikia" o paskui nustebę bando susivokt ką padarė?

   Panaikinti
  2. Kažkaip paskutiniu metu LS atstovams nuosekliai sekasi būti "suvartytiems". :)
   Iš tikrųjų, nieko nuostabaus - jei rinkiminės kampanijos (o būtent taip aš ir vertinčiau LS veiklą) idėja yra apsimesti "žaidžiant už abi komandas", nenuoseklumų, prieštaravimų patiems sau ar net komiškų situacijų išvengti praktiškai neįmanoma.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2016-07-14 12:43

   "žaidžiant už abi komandas" - taiklus ir viską paaiškinantis pastebėjimas.

   LS kaip tas vilkas kur vejasi iš karto du kiškius.

   Panaikinti
  4. Gerbiamas Aini ir kiti kritikai, savo tekste aš pabrėžiau, kad tai mano asmeninė nuomonė ir nesu įgaliotas kalbėti LS vardu. VF pareiškimą pasirašiau, nes pritariau jo išsakytai pozicijai, o ten nebuvo užuominų pradėti peštynes dėl to, kas yra tikresnė opozicija, o kas tik apsimetėliai. Tai prasidėjo tik vėliau nuo priekaištų nepasirašiusiems ir net man, ją pasirašiusiam.
   Taigi, remiantis mano alegoriją, patiekalą paruošęs virėjas nekalbėjo apie pasekmes, kas įvyks šį patiekalą suvalgius. Tik vėliau paaiškėjo, kad tikslas buvo visai ne tas apie ką buvo kalbama pareiškime, jis buvo tik masalas ant kabliuko toliau tęsti peštynes su tariamais oponentais ir tęsti žodžių ekvilibristiką...
   Kadangi savo teksto pabaigoje išsakiau kvietimą nustoti peštis, o galvoti ir kalbėti apie mūsų mylimą bet skriaudžiamą mergaitę Lietuvą, o ne apie save ir vieni apie kitus, tai Jūsų provokacijos tęsti žodžių dvikovą nepriimu. Tegaliu išreikšti nusivylimą, kad toks pasišpilkavimas net su bendraminčiais šalininkų nepagausina.
   Žodis "opozicija" pirmiausiai reiškia ne kurią nors pusę, bet padėtį, kurioje yra dvi skirtingų tikslų siekiančios pusės. Vienoje pusėje paprastai yra mažuma, sutelkusi galias, o kitoje, skaitlingesnėje, paprastai pritrūksta vienybės, todėl tas amžinas virvės tampymas baigiasi tuo, kad laimi ta nematoma jėga, kuri laiko abu tos virvės galus, arba virvė nutrūksta ir visos pusės nuvirsta ir įsigali visiškas chaosas. Nemanau, kad nuoširdi meilė tai mergaitei turi tokį siekį...
   Tokiose rungtynėse dominuoja ne noras pastebėti savo klaidas, bet noras nugalėti, todėl visi ir Lietuva visada pralaimi. Visiškai pritardamas Vytauto Radžvilo mintims apie skaitlingąją ir pakrikusią opozicijos pusę bei jos klaidas, dar kartą kviečiu nuo konstatavimo bei priekaištų pereiti prie konstruktyvių veiksmų. Žodžių karų laikas baigiasi, nes labai greitai Lietuvoje gali nebelikti net ir tų su kuriais būtų galima pasikalbėti, jau nekalbant apie susikalbėjimą...

   >

   Panaikinti
  5. Apie kokias "peštynes" galima kalbėti, kai viena pusė visiškai nesiekia valdžios bet kokia kaina, tad neturi dėl ko ir peštis (ir dėl ko "siekti nugalėti")? Ir apskritai, situacija paprasta: VF konstatavo faktą apie LS laikyseną. Viena LS narė pradėjo purkštauti, bet buvo "suvartyta" L. Šopausko straipsnyje - kaip ir keli komentaruose bandę reikštis LS nariai. Nes argumentų iš jų pusės nėra - yra demagogija "jūs čia priešų ieškote ir visus kiršinate" (beje, įdomu pastebėti, kad t.v. "koloradai" ne kartą ta pačia korta lošė, aiškindami, kad jie irgi už Lietuvą, todėl "būkim vieningi", o kam su jais ne pakeliui - tie "priešų ieško ir visus kiršina"), nes "mes tai savi - o partijos pozicija nesiskaito", todėl - taip, tie patys "būkim vieningi" (o tiksliau - balsuokit už mus). :)

   Panaikinti
 18. Klaidos atitaisymas: politinių sprendimų užsakymų valiutos kaina turi buti 106'000€. (Galima spėti, kad šioje sumoje tie 6'000€ yra standartinis 6% mokestis už tarpinikavimą...)
  Atsiprašau už valiutos nuvertinimą.

  AtsakytiPanaikinti
 19. Taigi, žiūrim, ką turim: o turim standartinę dozę demagogijos.
  1. Pasirodo, L. Šopauskas kritikuoja kompaniją veikėjų, apsimetančių "opozicija", dėl to, kad... pats taiko valdžion! Dzin, kad Vilniaus forumas oficialiai pareiškė, kad jie NĖRA politinė partija ir NEKETINA dalyvauti rinkimuose - kam tai rūpi? :)
  2. Raginimas priešintis agresyviai neobolševizmo propagandai vertinamas kaip "mikroskopinės interesų grupės reklama". Dzin, kad kalba visai NE apie tą "mikroskopinę grupę", o apie netgi labai "makroskopinę" ideologiją.
  Beje, ar tokia retorika nieko neprimena? Taigi - liberalai. ;) Ir tai nenuostabu - kaip jau minėjau, šita kompanija (LS) siekia "žvejoti balsus abiejose pusėse" - apsimesdami "opozicionieriais" (Lietuvoje viskas blogai - bet mes ją išgelbėsim!"), bet stengdamiesi patraukti ir liberalų rinkėjų balsus - mat po Masiulio šutvės susikompromitavimo atsirado niša pasiskelbti "gerais" liberalais, pakeisiančiais anuos, "bloguosius". Tokioje situacijoje tikėtis iš LS kokios nors tvirtos vertybinės pozicijos būtų naivu, nes, keliant tokius tikslus, jiems tiesiog privalu būti "slidžiais". Paklausyti raginimo su tokiais vienytis Vilniaus forumui būtų visiška kvailystė, kadangi tai būtų "žaidimas į vienus vartus" - LS iš to tik išloštų, nes galėtų atitinkamai reklamuotis ir susirinkti konservatyvesnių piliečių balsų, o VF tai reikštų visišką susikompromitavimą.
  P.S. LABAI geras (nors ir ilgokas) V. Radžvilo tekstas apie "sisteminius-nesisteminius nomenklatūrinius opozicionierius - Lietuvos gelbėtojus" (nuoroda - po santrauka): http://skaidripolitika.org/musu-blogas/511/lietuvos-opozicija-padeties-ir-perspektyvu-apzvalga

  AtsakytiPanaikinti
 20. Anonimiškas2016-07-16 15:43

  M.Taurinskas-LS Tarybos narys.Be D.Kuolio leidimo jis net savo kelniu uztrauktuko neatidarytu!

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ir po šito sakinio Jūs tvirtinate, kad nedalyvaujate rinkimuose? O kaip tokius iš piršto laužtus teiginius pavadinti? Gal tuo, mano paminėtu, virvės tampymu iš šešėlio. Riterių laikais už tokį niekingą melą tektų kautis dvikovoje. Dabar gi neapsiplunksnavę viščiukai neatsakingai cipsi iš už plačių Vytauto pečių. Kaip gaila, kad tiek gerų politinių publikacijų skelbiantis portalas toleruoja tokius išpuolius. Kai pradedama blaškytis tarp aukštų politologinių įžvalgų ir primityvių asmeninių puldinėjimų, diskusija garbingoje visuomenėje neįmanoma. Dar vienas laisvas portalas, save stumiantis į atskirtį, o tam labiausiai padeda komentarų aplinka. Kaip gaila, o kėlė tiek vilčių. Išties teisus Vytautas Radžvilas - opozicija suskaldyta ir manipuliuojama. Blogiausia, kad manipuliuojama iš už jo nugaros. Politinei kultūrai subręsti tikrai reikia daug daugiau laiko, nei subręsta mokiniai.

   Panaikinti
  2. Įdomus variantas - anonimišką komentarą priskirti Vilniaus forumui ir panaudoti kaip įrodymą, kad jie vis dėlto ketina dalyvauti rinkimuose. :)

   Panaikinti
 21. labas Esate asmuo, prekybininkas, darbuotojas arba pensininkų, studentų, verslininkas... Finansuoti jūsų vestuvių projektai, investicijų, butas, automobiliai... ir daug daugiau. Mes esame pasirengę suteikti paskolą, trumpuoju laikotarpiu ir ilgalaikėje perspektyvoje nuo 2000 lt. iki 300000 eurų su nedideliu greičiu. Jei esate sugedo finansiškai, turite draugų, jūsų atveju, mes turime savo problemų sprendimas. Norėdami gauti daugiau informacijos, rašykite mums, suteikdamas mums tikslią sumą ir paskolos grąžinimo laikotarpį. ačiū. El. paštas: [email protected]

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item