Kreipimasis dėl komunistinės „seksualinės revoliucijos“ prievartinio brukimo ir Baltic Pride eitynių

Gerbiami skaitytojai, Kaip visi žinome, netrukus Vilniuje įvyks dar vienos LGBT judėjimo ir jo užsienio rėmėjų organizuojamos Baltic ...

Gerbiami skaitytojai,

Kaip visi žinome, netrukus Vilniuje įvyks dar vienos LGBT judėjimo ir jo užsienio rėmėjų organizuojamos Baltic Pride eitynės. Jomis siekiama Lietuvoje propaguoti neokomunistinę genderizmo ideologiją, pateikiant tai kaip kovą už vis naujas „žmogaus teises“. Šiomis aplinkybėmis Vilniaus Forumas ėmėsi iniciatyvos parengti viešą Kreipimąsį į šalies visuomenę ir valdžią. Juo siekiama atskleisti genderistinės ideologijos istorines bei idėjines ištakas, jos neototalitarinę prigimtį ir praktinius jos prievartinio diegimo padarinius. Ši ideologija brukama Lietuvos visuomenei prieš daugumos šalies piliečių valią ir pasitelkus įvairias ideologinės propagandos priemones. Lietuvos valdžia pataikauja iš užsienio remiamiems šios ideologijos skleidėjams ir kuria šiltnamio sąlygas jų veiklai.

Šiame kontekste Vilniaus Forumo inicijuotas ir piliečių asmeninio apsisprendimo pagrindu paremtas Kreipimasis yra demokratiškas ir civilizuotas būdas išreikšti visuomenės daugumos požiūrį į jai agresyviai primetamą ir nepriimtiną ideologiją bei priminti Lietuvos valdžiai jos pareigą ginti gyvybinius Tautos ir valstybės interesus.

Kreipimosi tekste pateikiamos nuorodos į straipsnius, atskleidžiančius platesnį istorinį bei politinį genderizmo ideologijos plėtros Vakarų pasaulyje, bolševikinės kilmės bei jos poveikio kasdieniam užvaldomų šalių piliečių gyvenimui pobūdį ir mastą. Nutarę pasirašyti Kreipimąsi, gali tai padaryti atsiųsdami savo vardą ir pavardę elektroniniu paštu [email protected] 

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos piliečius ir šalies valdžią

Dėl komunistinės „seksualinės revoliucijos“ prievartinio brukimo ir Baltic Pride eitynių

Birželio 18 d. Vilniuje organizuojamos eitynės Baltic Pride 2016 yra dar vienas žingsnis siekiant primesti Lietuvai antihumanišką, žmogaus prigimtį paneigiančią genderizmo ideologiją. Ji teigia, jog žmogus pats renkasi savo lyties tapatumą, nepriklausomai nuo biologinės lyties, o visos seksualinės elgsenos yra lygiavertės vyro ir moters ryšiu grindžiamai šeimai. Šia sveikam protui ir mokslo žinioms prieštaraujančia ideologija yra grindžiamas Vakarų šalyse šiuo metu vykdomas antropologinės ir socialinės inžinerijos, t. y. naujo žmogaus ir naujos visuomenės kūrimo, eksperimentas. Jis yra XX a. totalitarinių režimų – sovietinio komunizmo ir vokiškojo nacionalsocializmo – nesėkmingai mėgintų įgyvendinti projektų sukurti „naują ateities žmogų“ – tęsinys. Pagrindinis šio projekto tikslas yra paneigti natūralią žmogaus prigimtį ir pakeisti ją „laisvai susikuriamos“ arba „socialiai konstruojamos“ prigimties vaizdiniu. Artėjančios eitynės yra mėginimas vėl perkelti šią subtilią mąstymo prievartą į Lietuvą. 

Genderizmo ideologija visuomenei brukama pasitelkus atvirą ir įžūlų propagandinį melą. LGTB judėjimo reikalavimai yra pateikiami kaip kova už „naujas“ ir „pažangias“ idėjas, o tikrasis jų turinys dangstomas vadinamųjų „europinių vertybių“ gynimo lozungais. Naudodamiesi tuo, kad nuo visuomenės tebėra nuslėpti ir daugeliui nežinomi svarbūs sovietinio režimo istorijos aspektai, genderistinės ideologijos diegėjai ciniškai vaizduoja prigimtinės vyro ir moters šeimos šalininkus kaip sovietinėje praeityje mentaliai įstrigusius komunistinio totalitarizmo gerbėjus. Šitaip trinant istorinę atmintį stengiamasi nuo ideologiškai indoktrinuojamos visuomenės nuslėpti faktą, kad pati genderizmo ideologija yra tik atnaujinta ir sumoderninta marksistinio komunizmo versija. 

Genderizmo ideologija kilo tiesiogiai iš XIX a. marksistinio komunizmo, kuris išsikėlė tikslą iš pamatų sugriauti „senąją visuomenę“ ir „buržuazinę atgyveną“ – šeimą. Šis tikslas praktiškai buvo įgyvendintas Lenino vadovaujamoje bolševikinėje Rusijoje. 1918–1922 metais ji tapo pirmąja pasaulio šalimi, kurioje valstybės lygmeniu buvo įvykdytas komunistinis „seksualinės revoliucijos“ eksperimentas (mokslinis šaltinis anglų kalba). Jo metu bolševikinė Rusijos valdžia įgyvendino tuos pačius tikslus ir reikalavimus, kuriuos šiandien Vakarų šalyse kelia LGTB aktyvistai ir jų „pažangos“ rėmėjai. Šis eksperimentas buvo nutrauktas tik XX a. trečiojo dešimtmečio pabaigoje. Tai padaryta visai ne todėl, kad buvo iš principo atsisakyta marksistinės „seksualinės revoliucijos“ idėjos ir išsižadėta tikslo sunaikinti prigimtinę šeimą. Tai buvo priverstinis Sovietų Sąjungos komunistinės vadovybės žingsnis, kurį diktavo spėję išryškėti katastrofiški moraliniai ir socialiniai vykdyto eksperimento padariniai sovietinei visuomenei – milžiniškas venerinių ligų paplitimas, paauglių nėštumai, tūkstančiai savo tėvų niekada nepažinusių vaikų, visiškas socialinių ryšių trūkinėjimas. Visa tai plačiai aprašyta internete lietuviškai prieinamame tekste „Seksualinė revoliucija bolševikinėje Rusijoje.“ 

Tačiau Sovietų Rusija buvo ne vienintelis „seksualinės revoliucijos“ poligonas. Vakarų šalyse populiarias komunistines idėjas skleidė gausios ir galingos komunistų bei socialistų partijos bei joms prijaučiantys „pažangiųjų jėgų“ sluoksniai. XX a. septintajame dešimtmetyje Vakarų šalyse taip pat prasidėjo ir iki šiol tęsiasi komunistinėmis idėjomis grindžiama „seksualinė revoliucija“, kurios daugelis lyderių ir dalyvių šiandien užima aukštas ir įtakingas pareigas ES vadovaujančiose institucijose. Būtent todėl gilinama ES integracija neišvengiamai tapo ir „seksualinės revoliucijos“ eksportu į naująsias Sąjungos nares Vidurio ir Rytų Europoje. Vakaruose išsaugotos ir genderizmo ideologijos pavidalu atgaivintos, nors moraliai bei politiškai bankrutavusios marksistinio-lenininio komunizmo idėjos vėl brukamos iš komunistinės priespaudos išsilaisvinusioms tautoms.

Diegiant genderizmo ideologiją Lietuvoje nesidrovima ne tik falsifikuoti sovietinio laikotarpio istoriją skleidžiant melą, kad komunistai „draudė seksą“. Ciniškai manipuliuojama „Putino korta“ – nesutinkantieji su vykdomu visuomenės ideologiniu indokrinavimu paskelbiami šio Rusijos autokratinio vadovo šalininkais. Tradicinės vertybės visose šalyse yra rimta kliūtis, trukdanti LGTB judėjimui įgyvendinti „revoliucinio“ visuomenės pertvarkymo planus. Todėl šias vertybes visur siekiama diskredituoti propagandiškai vaizduojant Rusijos prezidentą kaip šių vertybių gynėją. Iš tikrųjų būtent „europinių vertybių“ skleidėjais besiskelbiantys Baltic Pride eitynių organizatoriai ir dalyviai stumia Lietuvą į abortais, skyrybomis ir paleistuvyste garsėjančios V. Putino Rusijos glėbį. Atvirai tyčiodamiesi iš daugumai šalies piliečių priimtinų moralinių nuostatų bei sveiko proto ir žemindami Tautą jie gausina šio tradicinių vertybių gynėju apsimetančio autokrato potencialių rėmėjų gretas.

Būtina liautis skleisti ideologinį melą, kad Lietuvoje tvyro arba yra kuriama priešiškumo ir neapykantos kitokios lytinės orientacijos asmenims atmosfera. Šalies visuomenė puikiai supranta, kad dauguma šių asmenų tėra ne Lietuvoje sumanyto ir iš svetur finansuojamo eksperimento įkaitai ir potencialios aukos. Užuot jiems padėjus gyventi su savo problema, šie žmonės įtikinami, jog vienintelė problema yra aplinka – visuomenės nepritarimas bandymams paversti homoseksualumą elgesio norma. Esame šalis, turinti ir dar prisimenanti panašaus sovietinio eksperimento patirtį. Nesitaikstėme su vedlių „į šviesią ateitį“ primetinėjamomis „naujos komunistinės moralės“ normomis. Juo brutaliau šios „pažangios“ normos buvo brukamos, juo atkakliau tam buvo priešinamasi. 

Taip bus ir šį kartą. LGTB išpažįstama genderizmo ideologija ir jos pagrindu vykdomas naujos moralės kūrimas prieštarauja gyvybiniams Tautos ir valstybės interesams. Visų pirma – stabilių šeimų stiprinimo ir gimstamumo skatinimo tikslui, siekiant išvengti tautos išnykimo. Šios ideologijos praktinis įgyvendinimas ir bet kokia parama jos skleidėjų siekiams turi būti vertinami kaip sąmoningas Tautos ir valstybės žlugdymas. „Lygybės“ ir „tolerancijos“ šūkiais besidangstanti genderizmo ideologija visose šalyse yra diegiama prieš daugumos jų piliečių valią. Vyro ir moters šeimos šalininkai yra „demokratiškai“ nutildomi, naujųjų ideologų paskelbiant juos neapykantos skleidėjais ir žmogaus teisių priešais, esančiais už normalios diskusijos ribų. Neretai oponentams nutildyti pasitelkiamos ir valstybės taikomos teisinės ir net fizinės prievartos priemonės, kaip yra nutikę kai kuriose „pažangesnėse“ JAV valstijose ar Šiaurės šalyse. Ši ideologija yra įtvirtinama kryptingai kuriant ir palaikant moralinio bei psichologinio teroro ir jo keliamos baimės dėl netinkamos nuomonės išsakymo prarasti darbą, verslą ar socialinį statusą atmosferą. Genderizmo ideologijos vis labiau užvaldomose šalyse formuojasi ir stiprėja „politkorektiškumo“ principu grindžiamas visuomenės valdymas – ypatinga totalitarinės fasadinės demokratijos forma bei atmaina. 

Klaidinga būtų patikėti genderizmo ideologijos skleidėjų apeliavimu į žodžio laisvę – šiandien reikalaudami žodžio laisvės LGBT paradams, ateityje tie patys žmonės ir organizacijos pareikalaus uždrausti prigimtinės vyro bei moters šeimos gynimą ir bet kokią opoziciją LGBT tikslams. Interneto amžiuje visiškai nesunku patikrinti, jog būtent tai įstatymais įtvirtinta arba svarstoma įtvirtinti daugelyje vienalytes „santuokas“ įteisinusių Vakarų šalių. Žodžiai „tėtis“ ir „mama“ pakeičiami į „gimdytojas 1“ ir „gimdytojas 2“, baudžiami asmenys, kurie atsisako kreiptis į žmogų pagal jo išsigalvotą lytį, arba mokyklos, kurios neleidžia rinktis norimos lyties tualeto. Tikrovės neigimo mastą iliustruoja tai, jog, pavyzdžiui, Niujorke, jau pripažįstama 31 „lyties tapatybė“. Pastangos visuomenėje pakeisti šeimos ir lyties sampratas į „laisvai pasirenkamas“ yra neišvengiamai totalitarinės ir užgniaužiančios žodžio laisvę, kai tik politiškai pajėgiama tai padaryti. Taip yra, nes genderizmo ideologija reikalauja paneigti daugumos gyventojų moralines ir sveiko proto nuostatas ir gali saugiai jaustis tik tada, kai niekas nebegali viešai joms prieštarauti. Ši būtinybė užčiaupti kritikus paslepiama ir viešai pateisinama gražiu siekiu neįžeisti „kitokių“ žmonių jausmų. 

Savo laisvę galime išsaugoti tik neleisdami galutinai įsitvirtinti mus nužmoginančiai genderizmo ideologijai. Nebesileiskime menkinami ir vadinami „tamsia“ ir „atsilikusia“ tauta. Padarykime galą ir savo valstybės niekinimui bei žeminimui. Neleiskime, kad užsienio šalių ambasadoriai įžūliai kištųsi į mūsų šalies vidaus reikalus ir nurodinėtų, kokiomis moralinėmis ir kultūrinėmis normomis privalome vadovautis mes – sena ir ilgaamžes savo kultūros bei valstybingumo tradicijas turinti Tauta.

Mūsų šalyje nuo seno gyvos pakantumo, taikaus skirtingų žmonių sambūvio ir jų darnaus sugyvenimo tradicijos. Jos tokios ir liks. Lietuvoje nėra ir nebus nekenčiamos seksualinės mažumos ir juo labiau nebus su jomis kovojama. Tačiau esame komunistinės priespaudos siaubą išgyvenusi ir didžiulių aukų kaina laisvę susigrąžinusi Tauta. Atsikovojome savo laisvę ne tam ir niekada nesitaikstysime su tuo, kad į Lietuvą aplinkiniais keliais – per Briuselį ir Vakarų Europos šalių sostines – grįžtų totalitarinės, tik kitaip įpakuotos, laisvo asmens protą, sąžinę ir orumą paneigiančios marksistinio-lenininio bolševizmo idėjos. Šias pragaištingas idėjas remianti ir jų skleidėjus globojanti valdžia turi progą susimąstyti.

Kreipiamės į ją ir raginame atšaukti leidimą rengti agresyviai provokuojamojo pobūdžio eitynes, kurios, tyčiodamosi iš visuomenės moralinių nuostatų ir sveiko proto, labiausiai ir prisideda prie seksualinių mažumų ir piliečių daugumos supriešinimo. Tokių eitynių draudimas jokiu būdu nebūtų nedemokratiškas veiksmas. Kiekviena valstybė gali ir privalo nustatyti protingas žodžio laisvės ribas. Aiškus pagrindas tam nurodytas Konstitucijos 25 straipsnyje – būtinybė garantuoti žmonių dorovės apsaugą. Gana apsimetinėti, jog LGBT eitynės yra tik viena iš daugelio politinių demonstracijų, neva neturinti akivaizdaus siekio paneigti ir pakeisti visuomenės dorovės normas. Tad valdžiai nevėlu apsispręsti, su kuo ji – su naujaisiais Lietuvos pavergėjais ir mūsų laisvės griovėjais ar su siekiančia išlikti laisva savo Tauta.

Pasirašo: Arūnas Acus, Aidas Gintaras Adomaitis, Lina Adomaitytė, Juozas Adomavičius, Aušra Adomavičiūtė, Živilė Advilonienė, Laura Aleknienė, Ovidijus Andrijauskas, Armandas Andriuška, Jolita Andriuškienė, prel. Bronius Antanaitis, Vytautas Armolaitis, Valdas Anelauskas, Rolanda Anelauskienė, Elona Antakauskė, Rūta Antanavičienė, Laima Arnatkevičiūtė, Vydas Astas, Vytautas Babkaitis, Arūnas Bačkys, Aurelija Bagdonaitė, Rita Bagdonaitė, Rūta Bagdonienė, Nijolė Balčiūnienė, Vilius Baldišis, Vilmantas Balna, Danutė Balnienė, Alvydas Baltaduonis, Tomas Baranauskas, Virginijus Baranauskas, Vladas Baranauskas, Jovita Barisevičienė, Vanda Barkauskienė, Rolandas Bartašiūnas, Asta Bartašiūnienė, Vilma Bartulienė, Eligijus Bartulis, Antanas Baskas, Gražina, Marija Baskienė, Giedrė Baunienė, Arijus Bernotas, Vilius Bernotas, Rima Bėrontienė, Kęstutis Bieliukas, Birutė Bielskienė, Petras Bielskis, Naglis Bierancas, Arūnas Bingelis, Gintaras Bingelis, Tomas Bikelis, Povilas Birvydas, Vytautas Bivainis, Andrius Bleizgys, kun. Gintaras Blužas, Linas Braukyla, Romualdas Braukyla, Lina Braukylienė, Juozas Brazauskas, Evelina Brazdilienė, Dainius Brazys, Saulius Bružas, Birutė Bružienė, Vytautas Bubnys, Rasa Budnikienė, Rita Budreikienė, Vytautas Budvytis, Vytautas Bujauskas, Emilis Bukota, Vytautas Bukota, Steponas Bukota, Ieva Bukotienė, Aldona Bukšnaitienė, Saulius Bulkus, Aušra Bulkutė, Antanas Buračas, Arūnas Burlingis, Agnė Burokaitė, Ingrida Butkevičiūtė, Daiva Butkienė, Anelė Butkuvienė, Dovydas Caturianas, Arminas Cesnulevičius, Kęstutis Choromanskis, Vytautas Cironka, Ričardas Čekutis, Rasa Čepaitienė, Aistis Černiauskas, Edvardas Čiuldė, Arturas Čiras , Rimantas Jonas Dagys, Natalija Dalienienė-Tsebriy, Jūratė Danienė, Vitas Danys, Valdas Daraškevičius, Danutė Daučiūnaitė, Eduardas Daujotis, Vytautas Daujotis, Eimantė Daukšaitė, Milda Ona Daukšienė, Rimantas Deksnys, Algirdas Delnickas, Laimis Deltuva, Rima Deltuvienė, Bronė Dereškevičienė, Rasa Dijokaitė, Erika Drungytė, Kęstutis Dubnikas, Violeta Dubnikienė, Sigita Dudavičienė, Arūnas Dudavičius, Ugnė Dudavičiūtė, Salomėja Dzekunskaitė, Vytautas Eidetis, Arūnas Eigirdas, Algirdas Endriukaitis, Darius Gailevičius, Ričardas Garuolis, Rokas Gasparaitis, Audrius Gelčys, Arvydas Gelžinis, Bronislovas Genzelis, Valentina Getija, Audrius Globys, Sigitas Greičius, Juozas Giedraitis, Silvija Grickevičienė, Gintaras Grigaravičius, kun. Robertas Grigas, Žydrūnas Grigas, Daiva Grigelytė, Roberta Grinkytė, Janina Grušnienė, Audrius Grušnys, Algimantas Gudelis, Dainius Guja, Vilius Gužauskis, Lijana Gvaldaitė, Jonas Igaris, Eugenijus Ignatavičius, Kasparas Paulius Inkėnas, Ramutė Irbinskienė, Danutė Isevičienė, Renata Jakelaitienė, Daiva Jakubonienė, Vaidotas Jakubonis, Gediminas Jančauskas, Gediminas Janeliūnas, Algimantas Jankauskas, Liudvika Jankauskienė, Zita Jankūlienė, Arvydas Janulaitis, Tadas Jarašiūnas, Edgaras Jarašūnas, Birutė Jarašiūnienė, Gintaras Jaronis, Margarita Jasilionytė, Danutė Jokubėnienė, Jurgis Jonaitis, Marius Jonaitis, Darius Jonaitis, Eugenijus Jovaiša, Joana Jucytė, Simona Juškaitė, Artūras Judžentis, Stanislovas Juknevičius, Laima Junevičienė, Eglė Juodžiukynienė, Teodora Jurčytė, Virginija Jurgilevičienė, Sigitas Jurkštas, Raimonda Jusienė, Eduardas Juška, Asta Kačeniauskienė, Rimanta Kairaitytė, Virginija Kalinauskaitė, Aušra Kalinauskienė, Joana Kalvaitytė, Tadas Kaminskas, Santa Kančytė, Lina Kančytė, Audrys Karalius, Mindaugas Karalius, Jonas Kareniauskas, Giedrė Kareniauskienė, Paulius Karoblis, Laimutė Sodaitytė-Karpavičienė, Laurynas Kasčiūnas, Rūta Kasiulytė, vysk. Jonas Kauneckas, Audronė Katinienė, Rimgaudas Kavaliūnas, Ramūnas Kazakevičius, Gediminas Kazėnas, Vytautas Kažukauskas, Jūratė Kensminienė, Danguolė Kerulienė, Edvardas Kerulis, Ričardas Kevličius, Dalija Kiliesienė, Jonas Kisielius, Raimundas Kisielius, Vytautas Klimašauskas, Vilma Kočanaitė, Mindaugas Končius, Saulius Kovalskas, Kotryna Kriaučiūnaitė, Paulius Kruopis, Vytautas Kruopis, Marija Krupoves-Berg, Albinas Krusinskas, Teresė Kubilienė, Mindaugas Kubilius, Mantas Kučinskas, Antanas Paulius Kuliešius, Marius Kundrotas, Alfonsas Kupčinskas, Vilius Kupčinskas, Evaldas Kuprys, Elena Kurklietytė, Algimantas Kurpis, Julija Ladigaitė, Rima Laimikienė, Saulius Lapėnas, Regina Laucytė, Eglė Laumenskaitė, Algimantas Lebionka, Šarūnas Legatas, Bronius Leonavičius, Eglė Lesniauskienė, Irma Leščinskaitė, Rimantas Liakas, Vladas Liatukas, Nijolė Liatukienė, Evaldas Liaugodas, Mindaugas Lietuvininkas, Rūta Lisauskaitė, Vilius Liubertas, Edita Liubertienė, Elzbieta Eglė Liutvinienė, Genovaitė Lukšaitė, Alfonsas Lupeikis, Ryšard Maceikianec, Monika Mackonytė, Tomas Mačiulaitis, Audrius Makauskas, Karolina Makauskienė, Živilė Makauskienė, Marija Gražina Margevičienė, Antanas Margevičius, Domantas Markevičius, Marius Markuckas, Andrius Martinkus, Stasys Martišius, Rūta Martusevičienė, Jolanta Masiokienė, Algis Mašonis, Vytenis Matulevičius, Linas V. Medelis, Saulius Meilutis, Danutė Meškaitė, Leonas Merkevičius, Gediminas Merkys, Dalia Michelevičiūtė, Jonas Mickevičius, Vytautas Mikėnas, Leonas Milčius, Violeta Milevičienė, Vytautas Antanas Milevičius, Kęstutis Mikolajūnas, Saulius Mileris, Deividas Miškinis, Aldona Mockienė, Angelė Montvilienė, Monika Morkūnaitė, Gediminas Motuza, Joana Muliuolienė, Alvydas Muliuolis, Juozas Mureika, Joana Mureikienė, Daiva Mūrienė, Jonas Narkevičius, Agnė Navickaitė, Dainius Nekrošius, Joana Noreikaitė, Arnoldas Norkus, Birutė Obelenienė, Romanas Orlauskas, Romas Pakalnis, Kęstutis Pakštas, Nijolė Pakštienė, Rita Palienė, Sigitas Palikša, Laura Palikšienė, Tautvilas Panasenko, Julius Panka, Marius Parčiauskas, Monika Parčiauskienė, Vytautas Mykolas Paškauskas, Erikas Paškauskas, Vytautas Paulaitis, Alvydas Pauliukevičius, Paulius Patackas, Auksė Patackienė, Kristina Paulikė, Saulius Petkevičius, Dovilas Petkus, Aldona Žemaitytė-Petrauskienė, Robertas Petravičius, Dainius Petravičius, Donatas Petronis, Robertas Petronis, Robertas Piščikas, Sigutė Piščikienė, Silva Plavičienė, Albinas Plėšnys, Petras Plumpa, Aldona Pranckėniėnė,  Nijolė Pranskūnaitė, Šarūnas Prekevičius, Mindaugas Pukšta, Jonas Punys, Šarūnas Pusčius, Vaidas Radavičius, Ramunė Radzevičienė, Ramutis Radzevičius, Rimgaudas Radzevičius, Arvydas Radžiūnas, Vytautas Radžvilas, kun. Kęstutis Ralys, Angelė Ramanauskienė, Irmantas Ramanauskas, Ričardas Ramoška, Liudvikas Narcizas Rasimas, Arimantas Raškinis, Gailius Raškinis, Elena Raudautienė, Angelė Raudienė, Loreta Raudytė, Mantas Remeikis, Eglė Remeisienė, Arvydas Ričkus, Rita Rimkienė, Vytautas Rizgelis, Darius Ryliškis, Vytautas Rubavičius, Audrius Rudys, Violeta Rudzevičiūtė, Augustinas Ruibys, Algimantas Rusteika, Gintautas Rutkauskas, Gintaras Rutkūnas, Eglė Sabalienė, s. Nijolė Sadūnaitė, Antanas Sadūnas, Vida Saikavičienė, Aloyzas Sakalas, Vytautas Aleksandras Sakalas, Gelminas Sakalauskas, Kristina Zamarytė-Sakavičienė, Vytautas Saladis, Matas Saladžius, Danas Sapitavičius, Gediminas Sederevičius, Dalius Serafinas, Arvydas Sidaras, Vida Simanavičiūtė, Audronė Simanonytė, Vytautas Sinica, Sigitas Sinica, Motiejus Sinica, Marijonas Sinica, Julija Sinicienė, Aldona Skamarakienė, Genovaitė Sinicienė, Mantas Simonaitis, Arnas Simutis, Viktorija Silenkovaitė, Stepanas Silenkovas, Jūratė Silenkovienė, Arnoldas Simėnas, Dalius Skinulis, Virginija Skirgailienė, Indrė Skuminienė, Eugenijus Skrupskelis, Mindaugas Skruzdys, Vaida Skurdauskienė, Gintaras Songaila, Reda Sopranaitė, Renata Stadulienė, Gintaras Stadulis, Algimantas Stalilionis, Ugnius Stančius, Linas Stankevičius, Albinas Stankus, Lionė Starinskienė, Zigmas Stasiukaitis, Aloyzas Stasiulevičius, Artur Stefanovič, Vytautas Stepas, Alina Steponavičienė, Ona Stirienė, Paulius Stonis, Mindaugas Stoškus, Egidijus Stralkus, Diana Stralkuvienė, Vaidotas Suopys, Raimundas Kisielius, Arūnė Šaduikytė, Jūratė Šalengienė, Tomas Šalkauskas, Darius Šalonikas, Zita Šaltytė, Aleksandras Šepkus, Danguolė Šerkšnienė, Gintautė Šidagienė, Mantas Šidagis, Donatas Šidagis, Marijus Šidlauskas, Gražina Šimkienė, Alvidas Šimkus, Albinas Šimkus, Arvydas Šlapikas, Jonas Šlekys, Paulius Šlekys, Violeta Šmatavičienė, Laisvūnas Šopauskas, Paulius Šubonis, Nijolė Šulcaitė, Artūras Šulcas, Lina Šulcienė, Aldona Šunevičienė, Jonas Šunevičius, Albinas Tamašauskas, Kęstutis Tamašauskas, kun. Vincentas Tamašauskas, Valentina Tamašauskienė, arkiv. Sigitas Tamkevičius, Paulius Tamoliūnas, Vaidas Tamoliūnas, Daiva Tamošaitytė, Jurgita Tamulionienė, Medardas Taurinskas, Ligija Tautkuvienė, Kazimieras Tautvaišas, Antanas Terleckas, Gintautas Terleckas, Vladas Terleckas, Antanas Tyla, Eugenijus Tolkačiovas, Vladas Turčinavičius, Arvydas Tuskenis, Dovilė Ulozaitė, Vitalis Urba, Emilis Urba, Andrius Urbanavičius, Povilas Urbšys, Jūratė Užkurėlytė, Jonas Užurka, Danutė Vadeikaitė. Jonas Vaicekauskas, Artūras Vainauskas, Jonas Vaiškūnas, Kęstutis Kostas Vaitonis, Taurius Valungevičius, Alfonsas Vaišvila, Jonas Vaitkus, Palmyra Vaitonienė, Gintautas Vaitoška, Rita Valbasienė, Valdemaras Valkiūnas, Rozvita Vareikienė, Dionyzas Varkalis, Irena Vasiliauskienė, Irena Vasinauskaitė, Julius Vaupšas, Alina Vaupšienė, Vida Važgauskaitė, Vytautas Venckevičius, Zinalda Verseckienė, Virginija Verveckaitė, Gintautas Veržukauskas, Darius Vilimas, Jonas Vilimas, Vladas Vilimas, Pranciška Vilimienė, Paulius Vitkauskas, Remigijus Vitkauskas, Vaida Vitkauskienė, Milda Vitkutė, Gintaras Vizbaras, Andrius Vyšniauskas, Anatolijus Volynkinas, Jonas Volungevičius, Ona Voverienė, Stasys Zajankauskas, Juozas Zamaris, Joana Zasimavičienė, Linas Zasimavičius, Vitas Mykolas Zeikauskas, Rima Zelenienė, Audrius Zelenius, Gediminas Zelvaras, Vaidotas Zinkevičius, Gintaras Znamerovskis, Algimantas Zolubas, Reda Žadeikienė, Dalia Žalienė, Jonas Žaluma, Aleksandras Žarskus, Romualdas Žekas, Rimantas Žindžius, Kęstutis Žiūkas, Daiva Žižiūnaitė, Agnė Žygaitė, Stasys Žygelis, Jekaterina Žugina.

Susiję

Vilniaus Forumas 4871144513226908209

Rašyti komentarą

120 komentarų

Pikc rašė...

Geras tekstas - pasirašau, tik nemanau, kad tai ką pakeis, nes tam reiktų, kad valdžia turėtų bent kažką panašaus į stuburą. O atsižvelgiant į tai, kad Vilniuje valdžioje - liberastai, o Neries krantinė prie Baltojo tilto jau seniai "iškastruota vaivorykšte" išbjaurota, šansų, kad nugalės sveikas protas, išvis nelieka.

Unknown rašė...

Lai nugali SVEIKAS protas!

Anonimiškas rašė...

Taigi vokiečiai homo visus į konclagerius grūdo, kas čia per nesąmonės?

Anonimiškas rašė...

Siūlyčiau per tą "paradą" iškelti atitinkamus bolševikų 1917-1918 m. šūkius ir dekretų pavadinimus (pvz., apie homo. santykių legalizavimą, moterų nacionalizavimą ir pan.)

Anonimiškas rašė...

Saunuoliai! Visiskai pritariu! Patiko ta mintis, kad mes neesam pries seksualines mazumas, bet del dievo meiles, nebandykit ipirsti mums kad tai normalu. Norvegijoj buvo apie tai nemazai laidu sukurta. Idomiausia, kad genderizmo teorijos salininkus konfrontavus kame pagristumas sios teorijos, kuo ji remiasi, kokiais tyrimais,.ar irodymais, atsakymas buvo,."irodymu nera, kad gimstam lygus. Bet ir irodymu, kad gimstam nevienodi irgi nera." Taigi, kol neirodyta priesingai, jie tiki savo tiesa. Nors istikruju yra apstu irodymu, jog kudikiai berniukai ir kudikiai mergaiteis skirtingai reaguoja i aplinkos dirginimus. Tik deja sitie tyrimai skaitomi "nerimtais"..

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

3,14...darizmas, žinoma, yra negerai. Bet kova vien su 3,14...darizmu yra bergždžia, nes taip lieka už dėmesio horizonto tie, kurie 3,14...darus panaudoja savo tikslams stumti. Jokios problemos neįmanoma išspręsti tame lygyje, kuriame ji reiškiasi. - Reikalingas platesnis aspektas. Naivu būtų manyti, kad įniciatyvą laikantys "kovotojai" to nežinotų. Todėl peršasi išvada, kad visas šitas piaras pasitarnaus vien tik kaip reklama tam, prieš ką, neva, kovojama.

Anonimiškas rašė...

Siūlau gėjų paradą ignoruoti. Vieni kitus agituokime neiti ir nežiūrėti. Bet kokia konfrontacija parado metu pasitarnaus jų reklamai

Alba rašė...

Pritaru

1Chingishan rašė...

ignoravimas tai yra butent tai ko jie nori. pvz gali ignoruot narkomanija ar nuzudymus- jiems tik nuo to bus tik geriau kad niekas jiems netrukdo pederalizuot visuomenes.

Pikc rašė...

Skaitau šitų ragintojų nekovoti prieš agresyviai brukamą iškrypėlišką ideologiją, ignoruoti jos propagandą, nes, mat, reklama bus - ir galvoju: ką jie tikisi apgauti?
Įsivaizduokim tokį pokalbį:
A: Žiū, kiaulė į bažnyčią braunasi!
B: Nekreipk dėmesio, apsimesk, kad nieko nevyksta.
A: Kiaulė jau ant altoriaus lipa!
B: Tiesiog ignoruok.
A: Kiaulė jau dergia altorių! Reikia kažką daryti!
B: Ne ne - taip tik jai reklamą padarysi. Nieko nedaryk - negi tu nori kliaulės piaru užsiimti?
Kaip manote, KIENO interesus atstovauja pašnekovas B? ;)
P.S. Pasiskaitykite ankstesnę purvasklaidą - pažiūrėkite, kas tokie ragindavo nekreipti dėmesio, nekovoti prieš kiekvieną peder-paradą? Užuomina: "gyvai" tai mačiau darantį tokį Vinokurą. ;)

Pikc rašė...

Atsiprašau - turėjo būti: "Skaitau šitų ragintojų [...] komentarus - ir galvoju: ką jie tikisi apgauti?"

Anonimiškas rašė...

O vistik, kuo mažiau bus žiūrėtojų, tuo geriau. Juk agituoti per jų paradą yra tas pats, kaip Gražuliui - visi laiko durneliu ir žvengia. Nes toks ir yra.

Pikc rašė...

Manau, "pašnekovo B" tipo veikėjų reakcija kalba pati už save. :)

1Chingishan rašė...

Grazuli laiko durneliu tokie kaip tu plius 3,14..darastai. jam nuo to nei silta nei shalta. Sedi seime ir atstovauja normalia nuomone. jei kiti tik galvoja tai pasakyti bet nedrysta- tai jis ima ir sako ir gerai daro.,

Joana rašė...

Žmonės niekuomet nemėgo, nemėgsta ir nemėgs tokių asmenų, kurie akiplėšiškai veržiasi per kitų galvas įkyriai norėdami atkreipti į save visuomenės dėmesį, kad įgyvendintų tik savo egoistinius tikslus. Tai ne tik nemandagu ir nekultūringa. Tai -- tiesiog bjauru.

Studentas rašė...

Teisingas tekstas, tačiau nelabai suprantama iliustracija prie straipsnio/kreipimosi: atrodo, jog tekstas ne iš propatria.lt, o iš kokios gėjų lygos. Galima buvo parinkti mažiau "gėjišką" iliustraciją.

Anonimiškas rašė...

Gėjų paradams reikalingi žiūrovai. Bežiūrovų paradai netenka prasmės. Todėl ir reikia jų paraduose nedalyvauti.

Kiemsargis rašė...

Tie patys fokiečiai jau ruošia įstatymą , pagal kurį homoseksai , nukentėje nuo nacių gaus kompensacijas.

Kur pasirašyti? rašė...

Tai kur pasrašyt? Mano Gmailas tokio "[email protected]." neatpažįsta.

Anonimiškas rašė...

Yra toks dalykas kaip laisve saviraiskai ir kalbai. Baltic Pride visiskai legalus renginys lygiai taip pat kaip legalu jum publikuoti tokius tekstus. Kaip ir man legalu pasakyti kad tekstas idiotiskas.

1Chingishan rašė...

[email protected] tu matomai kopijavai su(.)gale.

Pikc rašė...

Piktai, bet teisingai. :)
Beje, dėl minimo Konstitucijos straipsnio - ko gero, verta pacituoti, kad homsomolas užsikimštų: "Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, DOROVEI ar ginti konstitucinei santvarkai." Iškrypėliškos ideologijos propaganda būtent tą straipsnio dalį ir pažeidžia, tad peder-paradas NĖRA legalus. ;)

Anonimiškas rašė...

Visiškai aišku, kad baltic pide yra organizuotas iš svetur, o vietiniai seksomanai, visada eis seksuotis, jiems gi čia malonumas, viskas čia stovi ant pinigų ir malonumo, dar ir politika prisideda.

Anonimiškas rašė...

Net toks "nehomofobas" kaip Zbignevas Bžezinskis jau gan seniai perspėjo, kad "teisių ir laisvių" perteklius (jis vartojo senovės graikų sąvoką, atitinkančią gausybės ragą) tampa Vakarų pasaulio Achilo kulnu.

Anonimiškas rašė...

Haha, "moralinis elitas" bando išsaugoti visuomenės "dorovę" :)

Vileika rašė...

Kaip Jūs tai darote vyrukai :D

Kestutis rašė...

Greičiausiai eisime kultūringai papiketuoti Katedros aikštėje per eitynes. Raginu visus prisijungti. Be smurto, be pagiežos - tiesiog išreikšti savo nepritarimą.

Anonimiškas rašė...

Žinojimas, kad sodomija nuodėmė slypi sodomitų ir jų "gynėjų" sielose. Todėl jiems reikalangas besalygiškas ir visuotinas visuomenės pritarimas. O šis pareiškimas jiems atvirkščiai, kaip nulūžusi rakštis jautrioje vietoje.
Galima prognozuoti, kad nervingų juokelių ar neadekvačių sodomijos gynėjų komentarų dar pasitaikys, o jei "teisinguose" portaluose nebus straipsnio smerkiančio Vilniaus forumo pareiškimą - nustebsiu.

Nežiniukas rašė...

Vieno dalyko nesuprantu - kiek žinau - komunizmo propaganda yra draudžiama. Tačiau buvusio komunisto, Hary Hey, homoseksualizmo pradininko, sukurta ideologija, kuri tiesiog metodologiškai vienas prie vieno nukopijuota nuo bolševizmo ideologijos - ši ideologija ne tik nedraudžiama, bet netgi valstybiniu lygiu palaikoma.

Tai kodėl tuomet reikėjo bėgti iš Tarybų sąjungos, kur valstybinė ideologija buvo komunizmas, kad patekti į Europos sąjungą, kur valstybinė ideologija - homunizmas?

Kam reikėjo daryti lanką, kad vėl patektumėme į tą pačią vietą?

Ar tik nebus taip: drakonas mirė, tegyvuoja drakonas.

O antra vertus, ar ne mes patys kalti, kad klesti sodomitai? Pasakyk kad be santuokos gyventi yra gerai, tuomet liks neaišku, kodėl n žmonių kartu su "santuoka" yra blogai? Turėkite omenyje, kad homoseksualizmo ideologija istoriškai atsirado po "gėlių vaikų" reiškinio. Be "gėlių vaikų" nebūtų buvę įmanoma atsirasti homoseksualizmo ideologijai.

ugh rašė...

vatnikai jūs kurie šitą 'tekstą' sukūrėt, ar bent mokinotės istoriją? ar tikrai žinot kas yra leninizmas? ar suprantat bent puse čia bereikalingai panaudotų žodžių? ne heteroseksualūs žmonės jau nuo senų senovės buvo ir bus ir jų tikrai yra tarp jūsų draugų taip, kad baikit įžeidinėt žmonės dėl to ko jie negali pakeisti ir apie jūsų vatniškas mintis bus nutylima

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
menesis rašė...

Genderizmas – tai įsitikinimas, kad yra dvi lytys, ir jos turi griežtai skirtingus socialinius vaidmenis, kurie negali būti supainioti, pvz. moterys dirbti kariuomenėje ar vyrai vaikų darželyje. Tai spaudimas būti „tikru vyru“ ar „tikra moterimi“ su visais stereotipais. Žodžiu, visiškai priešingas dalykas, negu bando įteigti propatria. Daugiau apie tai skaitykite http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/gpurvaneckiene-genderistai-vel-atakuoja.d?id=61016107

Pikc rašė...

Žinokit, niekas čia nėra apie genderistus girdėję, nežino, kaip neomarksistai dvi lytis siekia "dekonstruoti" ir pakeisti 31 genderiu (pradžiai), nieko apie bandymus tvirkinti vaikus su visokiais "gender loops" nežino - ir todėl tiki kiekvienu tamstelės paistalų žodžiu. :D
P.S. Beje, "progresyvieji kovotojai prieš stereotipus" ir čia iš esmės groja Rusijos bolševikų plokštelę - prisimenate visokias pašas angelinas? ;)

Katė rašė...

Mano gmail'as taip pat adreso neatpažįsta...

susirupinusi rašė...

apie tą patį konstitucijos straipsnį - šiuose komentaruose pavartoti terminai yra žeidžiantys žmogaus orumą labiau nei Jums asmeniškai "tas paradas" kenkia.
Čia yra tikrasis žmogaus orumo žeminimas ir viešas įžeidžiančios nuomonės skelbimas. Nematau skirtumo tarp šių komentarų ir eitynių. Ai, matau - eitynėse einantys negrasina Jums ir nepravardžiuoja bei nelinki baigties.

Katė rašė...

Taip, Jūs teisus. Kliudė taškas. Ačiū :-)

Nežiniukas rašė...

Taip, taip, neprasivardžiuoja - ne pederastai išrado paniekinančią pravardę "homofobas". Ir žinoma - apie tai Arthur Evans, vienas iš Gay Activists Alliance (GAA) (Gėjų aktyvistų sąjunga) steigėjų nieko nekalbėjo - čia tik šlykštus melas ir dezinformacija.

Taip, sodomitai mums negrąsina - tik siekia per įvairius įstatymus "už neapykantos skatinimą" mums užčiaupti burnas.

Taip, tik sodomitai rožiniai ir pūkuoti (tiesiogine ir perkeltine prasme), o mes - bjaurūs, dygliuoti ir pilni neapykantos.

Kęstutis rašė...

Vyrai, tai ar kas nors prisidėsite prie Pro Patria ir tradicinių katalikų piketo?

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
menesis rašė...

Aš, prisistatydamas savo viešu profiliu, koks jis bebūtų, pateikiu tarptautinio žodžio apibrėžimą. O mane puola anonimas, kuris tyčiojasi iš mano amžiaus ir nuotraukos; šeimos bei moterų klausimus išmanančios sociologės pavardės; liepia nusiskusti barzdą ir apsivilkti suknelę. Ne. Aš atkreipiau jūsų dėmesį tik į vieną grubią klaidą, nuo kurios prasideda šis sąmokslo teorijos dėstymas. Toliau sąvokos maišomos dar daug kartų, bet gi trolius beprasmiška mokyti.

Anonimiškas rašė...

Bolševikai turėjo fikciją kuri vadinosi klasių kova. Ir tuo grindė savo egzistenciją. Dabartiniai neomarksistai turi daug fikcijų bet viena iš svarbesnių yra socialinė lytis. Jos "išradimas" sukūrė tikrą sąmokslo teoriją kai reikia būtinai skirti biologines lytis nuo, atsieit, socialinių, pastarąsias laisvinant nuo stereotipų lygiagrečiai kovojant už seks mažumų laisves.
Kova su lyčių stereotipais tai bandymas ignoruoti akivaizdžius vyrų ir moterų skirtumus ir tuo grįstą jų vaidmenų pasiskirstymą socialiniame gyvenime.

Anonimiškas rašė...

Bet ar yra prasmė kokia prisidėti prie tikinčių, jog ištvirkauti gali vien tik bolševikai?

Gluosnis rašė...

Prisideciau bet kaip matau is komentaru rinksis fauna pilna pagiezos. Su tokiais nea...

Kęstutis rašė...

O kas sakė, kad ištvirkauti gali tik bolševikai?

Kęstutis rašė...

Kol kas dar niekas iš komentatorių nesutiko prisidėti. O tie, kurie dalyvaus, jokios pagiežos nejaučia, tik rūpinasi dėl savo tėvynės ateities matydami gender ideologijos pavojingumą.

Pikc rašė...

Nekreipkite dėmesio į demagoginius kliedesius. ;)

Anonimiškas rašė...

Kęstuti argi nematote, kad Pikc kaip tik ir turi užduotį nuo tikrųjų kaltininkų nukreipti masių dėmesį ir pasipyktininą į jau nebeegzistuojančius bolševikus.

Pikc rašė...

Teip, Pikc toks klastingas dėdė! Ims ir nukreips "pasipyktinimą". :D

Edvardas rašė...

Sodomitai natūraliai daugintis negali, jų dauginimosi organas - informacija, jie tokiomis eitynėmis ir siekia patraukti kuo daugiau dėmesio, kaip nebūtų apmaudu, protestuojantys prie to tik prisideda. Yra keletas būdų kaip su šiuo reiškiniu teisėtai ir labai efektyviai kovoti, tačiau kol kas yra taip, sodomitai organizuoti o normalūs žmonės (aš taip manau) - palaida bala, todėl ta bala ir yra maišoma kaip kas tik nori

Kęstutis rašė...

Tad laikas, tėvynainiai, organizuotis. Vienas iš genderizmo tikslų - sumažinti žmonių skaičių žemėje. Dėl šios priežasties - be kitų - jie ir remia gėjų kultūrą. O išretėjus Europai, ją užkariaus sveikesnės tautos, šiuo atveju - musulmonai.

Anonimiškas rašė...

Nu, nesusireikšmink taip. Juk tamstelė net nesupranti, kad ardaisi dėl to, kas reikalinga svetimiems, kurie ir įskiepijo tokias nuostatas, kad viskuo kalti buržujai... Oi,atsiprašau, dabar jau bolševikai. Principe juk tas pats. Bolševikams visus savo nesusipratimus buvo paranku nurašinėi ant prieš juos buvusių buržujų. Tai dabar liberalams - buvę yra olševikai. Šiaip jau ir bolševikai ir dabar ant bangos plaukiantys liberalai, tėra tų pačių elitų marionetės. Skirtumas tas, kad liberastais dabar elitos naudojazi. Todė ir yra tokia prasmė nuo jų nukreipti masių pasipiktinimą į jau atidirbusius maurus - bolševikus. Tamsteliai to, matyt, neužteks proto suprasti.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Rita rašė...

Man gaila visų pasirašiusių. Kokie nesaugumo jausmo pilni žmonės... Gyvenkite taip, kaip jums atrodo teisinga, ir viskas bus gerai. Kiti gyvens kaip teisinga atrodo jiems. Visada taip buvo ir bus. Bet kažkodėl visada norisi būti HOLIER THAN THOU, ar ne? Smagu būti teisuolio kailyje.

Pikc rašė...

O, dar vienas homsomolo atstovas su savo emocijų diarėja išlindo. Kokie jie vis dėlto "štampovkės" - akurat kaip ir jų idėjiniai broliai komsomolcai. Puiki iliustracija, rodanti, kad straipsnio tekstas - LABAI teisingas. :D

Edvardas rašė...

Pasidomėk Islamu ir įsitikinsi. Augančios tautos - sveikos, sergančios - miršta. Tereikia tai suprasti ir gydyti savo tautą o ne galutinai ją pribaigti sveikų tautų pagalba

Anonimiškas rašė...

Pikc, instrukcijoj yra ir kitų kriterijų
nurodyta... O šitas punktas yra ant paskutinio lapo užrašytas. Pačių lapų tai net dvide§imt... Tai gi, neapsigauk taip supaprastindamas patologijas.

Anonimiškas rašė...

taip jau gyvenome sovietmečiu- tyliai,ramiai, "taikiai", nesipriešindami, kaip, anot jūsų,daugeliui atrodė teisnga. Bet laimei, taip gyveno ne visi. Atsirasdavo tokių, kurie išdrįsdavo pasakyti, kad tai pražūtingas gyvenimas.
Taip ir dabar- daugumapatogiai plaukia su srove,neišsišoka, gyvena, kaip madinga, šiuolaikiška, ramu. Laimei, atsiranda tokių, kurie išdrįsta pasipriešinti

Kęstutis rašė...

Rita, kodėl jūs puolate ne argumentus, o juos išsakiusius žmones? Priskiriate jiems puikybę? Kas čia labiau tolerantiškas?
Atsakykit, ar galima leisti gyventi visiems taip, kaip jiems atrodo teisinga: komunistams, naciams, radikalams, pedofilams, mafijozams ir t. t.? Akivaizdu, kad sutiksite, jog negalima.
Mes čia tiesiog diskutuojame, ar genderizmo idėjos pavojingos, ar ne.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Edvardas rašė...

Pati religija nėra agresyvi, agresyvūs tie kas ja naudojasi ir prisidengia. Didžioji dauguma tų agresyvių Korano ne tik, kad neskaitę, o tikriausiai ir nematę, tai jais ir naudojamasi. Jie tokie patys musulmonai kaip ir krikščionys kurie sugriovė Libiją ir Iraką ir išžudė tūkstančius taikių žmonių. Bet čia ne ta tema

Pikc rašė...

Taip, ir komunistinė ideologija nekalta - kalti tie, kas ją netinkamai naudojo. Suteršė, bjaurybės, gerą vardą. Ir dėl nacizmo tas pats. Bet sutinku - čia ne ta tema.

Rita rašė...

Labai ramiai parašiau ką galvoju, bet jums matomai patinka išsivartinėti. Kaip kad nėra pabėgėlių tvano, taip nėra ir genderizmo idėjų tvano... Dauguma ir liks dauguma, galite būti dėl to ramūs.

Anonimiškas rašė...

o tu savo vaikus (žinoma jei jų turi ?) kaip auklėji ? tikriausiai prasuki "youtube" roliką su LGBT eitynėmis prieš miegą vietoj lopšinės ? Aš čia gal į kraštutinumus, bet pastebiu, kad visi pederastai, lezbietės ir kt. dauguma, pabrėžiu dauguma yra jauno amžiaus ir neturi savo atžalų, tad jiems bepigu varyt homopropagandą... na nieko suaqugs, subręs (?) gal kitaip pradės mąstyti, ne taip "pažangiai" :)

ale, rašė...

Būdavo, kad kai kas su kardu atsibasto, tai nuo kardo ir galą čia gauna. Dabar gi, priešai ateina be kardų, tiesiog - mūsų dvasios žudyti.., tai ką, kaip teliukai ir pasiduosim? - Juk jiems to ir tereikiam, kad jų ištvirkavimais būtume užsiėmę, ginčytumėmės be galo be krašto.., - kad realioms problemoms spręsti mums nebeliktų laiko.

Pikc rašė...

"Parašiau ką galvoju" - homjaunimas pareiškia, kad galvoja! :D Tai kad jums nepriklauso: vietoj galvojimo turite lozungus ir propagandines klišes - to pilnai užtenka. :)
"Nėra pabėgėlių tvano" - jo, visi žino, kad taip ir yra - iš tikrųjų tiesiog kelios gydytojų, inžinierių ir akademikų šeimos laikinai atvyko į Europą pagal kultūrinių mainų programą. :)
"nėra ir genderizmo idėjų tvano..." - tai jo, aišku, kad nėra - lygiai kaip ir "prie ruso" nebuvo jokio bolševikinių idėjų tvano. :) Nėra prievartinio genderizmo diegimo JAV mokyklose, nėra agresyvios homopropagandos, nėra nepritariančių persekiojimo, nėra vaikų tvirkinimo - nieko nėra, nes homsomolas pasakė, kad nėra. Gal tolerastines pasakėles sekite savo homunistinio jaunumo būreliuose, o ne ten, kur žmonės sugeba mąstyti ir moka info susirasti NE propagandinėse kloakose. ;)

Unknown rašė...

Paskaičiau komentarus ir straipsnį. Įsivaizduoju, kaip autorius sėdėjo su tarptautiniu žodžių žodynu ir stengėsi kuo daugiau įkišti kažko "protingo", kad tik užmaskuotų visus nelogiškumus ir klaidas (gal pats yra pasimetęs su visomis ideologijomis, istorija, etc.).
Kitas dalykas - iš komentarų pastebiu, jog žmonės čia yra be galo aršūs. Turiu galvoje tuos, kurie yra už šias "idėjas". Užtenka bent menkiausios kritikos (o ji čia tikrai menka iš tų, kas nėra prieš LGBT) ar kitokios nuomonės išsakymo ir jūs puolat. Dėl to net nežinau, ar verta dar kažką sakyti, nes esat giliai įstrigę savo nusistatyme ir gynybos režime.
Vienas paprastas dalykas (apskritai) - LGBT bendruomenė Lietuvoje eina į eitynes (dar ne paradus kaip kitur), ne dėl to, jog LGBT žmonėms patinka viešumas, dėmesys, "išsišokimas" (kalbu bendrai) ir būtent buvimas homoseksualiu gali tai suteikti. Ne. Dėmesio galima gauti ir kitais būdais. Tokių eitynių apskritai neturėtų būti. Bet jos yra, nes mūsų šalyje auga keistai išauklėtos kartos, kur paprasti dalykai, kaip laisvė būti kuo esi ir ne tik moraliai, socialiai, bet ir teisiškai būti lygiu su visais aplinkui tave, nėra akivaizdus dalykas, arba jis turi "išimčių", taikomų tiems "nenormaliems". Kaip aš laukiu, kai jūs patys įsijungsit savo makaulę arba bent stengsitės pradėti suprasti kitą pusę, prieš kurią taip intensyviai ir ne retais atvejais idiotiškai bandot kovoti. LGBT žmonės yra ne kitokie nei jūs (tačiau nuoširdžiai manau, jog tolerantiškesni), vienintelis skirtumas - jie paneigia JŪSŲ galvoje esančius stereotipus, tuo pačiu nedarydami niekam nieko blogo (nekiškit čia tos pedofilijos, atskira tema), viso to priežastis - biologinė - yra labai mažai įrodymų (kalbu apie vis vykdomus paskutinio dešimtmečio tyrimus), jog tai lemia aplinka ar netgi paties pasirinkimas. Niekad nesuprasiu, kaip kažkas turi energijos kito žmogaus žeminimui/menkinimui - prieštarauti LGBT teisių plėtojimui, LGBT eitynėms (vėlgi dėl tų pačių teisių gerovės), ar tiesiog rašyti ilgiausius paniekos pilnus subjektyvius komentarus. KITAS ŽMOGUS - NE JŪSŲ REIKALAS, KOL JIS NEKENKIA KITAM. Supraskit, kad eitynės vyksta tik dėl tokių kaip jūs. Lauksiu dienos, kai joms vykti nebebus pagrindo. Jei tai tęsis (dabartinė situacija), jos tikrai vyks ir kuo didesnis bus homofobų pasipriešinimas, tuo "labiau" jos vyks. Ir manau, tai bet kokiu atveju vestų tik į visuomenės požiūrio keitimąsi LGBT gerovės atžvilgiu. Viena aišku, jūsų pyktis vieną dieną neteks prasmės, nes "priešai" "laimės". Pasiduokit ir leiskit žmonėms gyventi. Jūs nesate geresni ar vertesni daugiau nei "homikai", bet šiuo metu turite daugiau (bent jau teisių ir privilegijų).
Aš didžiuojuos savo šalimi, bet šiuo klausimu - man gėda.

Anonimiškas rašė...

Sveiki, esu praktikuojantis krikščionis ir einu į Baltic pride dėl šių priežasčių:

Lietuva yra topuose:
smurto prieš vaikus ir moteris
patyčių
alkoholizmo
savižudybių
...

aš manau tai daug didesnės problemos ir grėsmės mūsų šeimoms ir vaikams negu homoseksualių asmenų teisės.

Gal galėtumėte pasakyti kaip jūs kovojate su šiomis Lietuvos didžiausiomis soc. problemomis??? Kažkaip nematau, kad Pro Patria kažką darytų dėl šių problemų.

Lietuvoje daug žmonių žudosi ir serga depresija nes patiria neapykantą, patyčias. Kasmet pas mus nusižudo 2 vaikų klasės. Lietuvoje yra 150 000 alkoholikų ir šių alkoholikų vaikai gyvena su psichiškai nesveiku tėvu (alkoholizmas - psichikos liga). Lietuvoje yra apie 20 000 vaikų vaikų namuose ir 30 000 vaikų soc. rizikoje. Aš manau šios problemos yra 50 kartų labiau kenkančios šeimai negu homoseksualų teisės.

Man kažkaip atrodo, kad jūs ''patriotai'' esate fariziejai ir jūs mylite ne realius žmones aplink jus, o mylite savo susikurtus idealus ir vaizdinius.

Lietuvoje yra labai daug vienišų motinų. Ir tai deja yra ne dėl LGBT teisių, o dėl mūsų nemokėjimo kurti darnius santykius, neapykantos. Dėl alkoholizmo. Lietuvoje labai daug moterų ir vaikų patiria smurta. Didžiausia smurtautojai - heteroseksualūs vyrai. Pabrėžiu - heteroseksualūs. Tai realybė - pažiūrėkite statistiką.

Galų gale. Visi turi teisę turėti savo nuomonę, tačiau norėčiau paklausti kaip jūs jaučiatės kai 90% komentarų prieš LGBT yra parašyta netaisyklinga lietuvių kalba, t.y. atspindi rašančių IQ ir mentalitetą.

Tiesiog visas šitas tamsumas ir smurtas atsisuka į mus pačius - dar kartą kartoju - pažiūrėkite socialinę Lietuvos statistiką.

Man asmeniškai atrodo kad jūs labiau mylite tuos tekstus, kuriuos skaitote, tas istorijas knygas, kurias skaitote, tačiau nemylite žmonių aplink.

Galų gale, man asmeniškai svarbiausias yra Santuokos sakramentas. Nemanau problemos jeigu du homoseksualūs asmenys susituokia civiline santuoka. Tie žmonės visų pirma yra žmonės ir moka mokesčius ir yra Lietuvos piliečiai kaip ir jūs. Kodėl jie turi būti diskriminuojami. Dievui civilinė santuoka mažai ką reiškia. Esmė Santuokos sakramentas, kurio homoseksualai priimti negali. Aš čia nematau problemu. Bet man rodos dažnai patriotai tik apsimeta katalikais, arba visai neapsimeta nes yra ateistai ir tiki savo susikurtais stabais, o ne realiai myli žmones aplink.

Su pagarba,
Darius

Anonimiškas rašė...

Lietuvoje užaugau ir baigiau mokyklą. Savo Tėvynėje dažnai patirdavau patyčias ir šaipymąsi, kad esu praktikuojantis krikščionis (neva Dievu tiki tik kvailiai). Dėl apgailėtinos Lietuvos aušktojo mokslo kokybės išvažiavau mokytis į užsienį. Paradoksalu bet protestantiškame užsienio krašte patyriau mažiau patyčių dėl savo religijos negu Lietuvoje (kuri šiaip jau dedasi esą katalikiška). Tai mane paskatino permąstyti tolerancijos sąvoką ir palaikyti Baltic pride.

BobbyTrees rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Nežiniukas rašė...

Na - Maironio Čičinskas irgi buvo praktikuojantis katalikas, kurio praktikavimas pasireiškė tik ėjimu į bažnyčią. Gaila, kad šiais laikais jau nebeliko kunigų, kurie tokiems praktikuojantiems parodytų jų tikrąją vietą

BobbyTrees rašė...

Toks genialus tekstas vertas recenzijos. Štai aš ją ir parašiau:
http://indieetree.blogspot.lt/2016/06/homofobijos-fantaziju-pasaulyje.html

Ainis rašė...

Anonimiškam Dariui
"Lietuva yra topuose:smurto prieš vaikus ir moteris patyčių alkoholizmo savižudybių" citatos pabaiga.
- Dėl visų šių priežasčių, nesusijusių sų seks mažumomis, jūs nusprendėte paremti homoseksualų reklaminį renginį ? Jūs "žavus" logikos ir ryšio vakuumu.

"aš manau tai daug didesnės problemos ir grėsmės mūsų šeimoms ir vaikams negu homoseksualių asmenų teisės." citatos pabaiga
- Jūs teisus, tai visiškai nesusisiekiantys indai, todėl tiesiog kvaila dėl to eiti į Baltic pride.

"Gal galėtumėte pasakyti kaip jūs kovojate su šiomis Lietuvos didžiausiomis soc. problemomis??? Kažkaip nematau, kad Pro Patria kažką darytų dėl šių problemų."citatos pabaiga.
- Jūs nesiorientuojate kas ką daro ir kas už ką atsakingas, skaitykit įdėmiai: Pro Patria NĖRA vyriausybė. Ir beje ginčyčiausi dėl "didžiųjų" problemų. Mano galva jos būtų emigracija, pensininkų išgyvenimas, orus atlygis už darbą ir butaforinė demokratija, kur spjaunama į daugumos nuomone ( pvz būtų kaip lobiuojama "homo" propoganda).
Jūs rašėt apie savižudybes, alkoholikus, vaikų namus ir soc rizikos grupes. PRITARIU tai blogai, ir jei LGBT tai rūpėtų jie, savo lėšas skirtas Baltic pride organizavimui, galėtų skirti šių problemų sprendimui, bet ne, spalvoti balionėliai ir vaivorykštinės vėliavėlės aniems yra svarbiau.
Beje smurtą prieš moteris ir vaikus (kaip ir prekyba žmonėmis ar įtraukimas į prostituciją) jaučiamai įtakoja pornografija. Gal LGTB kur pasmerkė pornografiją ar jų bare nepardavinėja alkoholio? Jūs rašėt apie savižudybes. Per metus lietuvoje nusižudo iki 1000 žmonių, bet nutylėjoje apie abortus kurių menu nužudoma dar apie 6000 gyvybių. Gal jūsų LGBT kur nors pasmerkė abortus?

"Didžiausia smurtautojai - heteroseksualūs vyrai. Pabrėžiu - heteroseksualūs. Tai realybė - pažiūrėkite statistiką" citatos pabaiga.
- Ogi pažiūrim: Sveikatos mokslai Volume 22, Number 2, 2012 Ekspertizės atliktos kaltinantiesiams padariusius lytinius nusikaltimus prieš vaikus. 1994 – 2010 buvo atliktos 787 ekspertizės, 785 vyrams ir 2 moterims. Nukentėjusiais buvo pripažinti 852 vaikai. 712,t.y. 84 proc. mergaičių ir 140,t.y. 16 proc., berniukų.
Taip, KIEKYBIŠKAI heteroseksualūs vyrai išprievartavo daugiau, bet prisiminus kad 99% heteroseksualių vyrų atliko 84% nusikaltimų, o 1% homoseksualių ir biseksualių vyrų atliko 16% nusikaltimų (į 2 moteris statistiškai nekreipiu dėmesio), bet kuris gerbiantis sveiką protą LGBT gynėjas turėtų patylėti ir daugiau "tokio koziriu" nemosikuoti.

"Dievui civilinė santuoka mažai ką reiškia. Esmė Santuokos sakramentas, kurio homoseksualai priimti negali. Aš čia nematau problemu."citatos pabaiga.
-Jeigu jūs nematote problemų tai nereiškia, kad jų nėra. Jei du žmonės gyvena be Dievo palaiminimo jie paleistuvauja, o jei kažkuris turėjęs šliūbą - tai ir svetimoteriauja, ką bet kuris praktikuojantis katalikas žino ir priima kaip sunkias nuodėmes. Toks jūs ir "katalikas" ...

Augustinas rašė...

Dėkoju už Jūsų straipsnį, gerb. Bobby. Bet jis neatitinka tikrovės. :) Neatitinka bent jau todėl, kad čia nėra nė vieno homofobo. Ir Jūsų komentuojamame tekste nėra nė trupučio homofobijos, tik realūs faktai. :)

Augustinas rašė...

Tarp kitko, mūsų oponentai taip dažnai vartoja žodžius "homofobija" ir "homofobai", kad man net susidarė įspūdis, jog jie patys yra latentiniai homofobai. :D Kaip sakoma, kas kuom kvepia, tuom ir kitą tepa. :D

Pikc rašė...

Che, homjaunuolis rašinėlį susvaigo "pabadysiu homopropagandą pavaryti apsimesdamas normaliu". Tiesiog apgailėtinas bandymas, galintis nebent prajuokinti. :D

Pikc rašė...

Manyčiau, jūs per rimtai žiūrite į kiaurų homjaunuolių bandymus apsimesti normaliais. ;) Aš net nesivarginu jų pezalus skaityti - juos rimtai traktuoti gali nebent jų homunistinio jaunimo sektos nariai. Na, arba psichologai ar psichiatrai - grynai iš profesinio susidomėjimo. :D

Pikc rašė...

"taip kad ne pirmyn žygiuosit o atgal" - tai jie ir žygiuoja ATGAL - į XX a. pradžios Rusijos bolševizmą. :D
O su homsomolu ginčytis - kaip su pliku pešiotis. Jiems logika ir argumentai "negroja", o iki jų lygio leistis kažkaip nėra noro... :)

Augustinas rašė...

Cit.: "Gerb. Augustinai, stebiuosi Jūsų kantrybe, bendraujant su bukais, nemąstančiais homsomolo fanatikais. Apie jų kliedesių skaitymą net nekalbu. :)"

Aš ir pats stebiuosi savo kantrybe paskutiniu metu, nes šiaip esu nekantrus. Galbūt tai dėl to, jog apskritai mėgstu padiskutuoti, o gal tai ir dėl to, kad mano požiūris į žmones truputį kitoks nei Jūsų. Mat aš kaip krikščionis, kaip katalikas, vis dar tikiu, kad net ir šitie žmonės iš homsomolo turi kažkiek proto savo galvoje, tik juo kažkodėl diskusijose nesinaudoja.

Pikc Kažinkavičius rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Anonimiškas rašė...

Aini,

eitynės buvo už lygybę visiems, ne tik už LGBT teises. Į lygybę įeina ir kita odos spalva, kita rasė, kita religija, neįgalumas ir t.t.

Anonimiškas rašė...

''Mat aš kaip krikščionis, kaip katalikas, vis dar tikiu, kad net ir šitie žmonės iš homsomolo turi kažkiek proto savo galvoje, tik juo kažkodėl diskusijose nesinaudoja.''

kiek man suprantama tai krikščioniškas tikėjimas yra tikėjimas Jėzumi Kristumi kaip savo gelbėtoju. prie ko čia tai ką jūs rašote???

Anonimiškas rašė...

Aini,

eitynėse dalyvavo ''Jaunimo Linija''. Paklauskite jų kokiais motyvais jie ten dalyvavo. Prie ko yra LGBT teisės ir Jaunimo Linija???

Anonimiškas rašė...

''Jūs rašėt apie savižudybes, alkoholikus, vaikų namus ir soc rizikos grupes. PRITARIU tai blogai, ir jei LGBT tai rūpėtų jie, savo lėšas skirtas Baltic pride organizavimui, galėtų skirti šių problemų sprendimui, bet ne, spalvoti balionėliai ir vaivorykštinės vėliavėlės aniems yra svarbiau.
Beje smurtą prieš moteris ir vaikus (kaip ir prekyba žmonėmis ar įtraukimas į prostituciją) jaučiamai įtakoja pornografija. Gal LGTB kur pasmerkė pornografiją ar jų bare nepardavinėja alkoholio? Jūs rašėt apie savižudybes. Per metus lietuvoje nusižudo iki 1000 žmonių, bet nutylėjoje apie abortus kurių menu nužudoma dar apie 6000 gyvybių. Gal jūsų LGBT kur nors pasmerkė abortus? ''

ta prasme aš klausiau ką Pro Patria daro vardan tragiškos socialinės statistikos Lietuvoje, o jūs man atsakote ko LGBT nedaro...

Anonimiškas rašė...

Tokie jūs ir patriotai jei mokate tik mažumas pliekti internete...

Anonimiškas rašė...

"Mūsų šalyje nuo seno gyvos pakantumo ir taikaus sugyvenimo tradicijos, kuriomis remiasi krikščioniškas ir tradicines vertybes propaguojantys žmonės" - ProPatria

pakantumo ir taikaus sugyvenimo su 40 000 smurto artimoje aplinkoje per metus atvėjų...

Skapenas rašė...

Dėkui gerb. Pikcui, Ainiui, Augustinui ir 1Chingishanui už puikius pasisakymus.
Ypač palaikau kolegą 1Chingishan kurio bekompromisiškumas man tikrai imponuoja.
Taip ir turi būti reaguojant į Blogį, t.y. sodomiją.
"Represyvioji tolerastija" - taip sodomitų ideologijos stūmėjus yra taikliai pavadinęs V. Bukovskis. Mane, kaip kataliką giliai žeidžia viešas Dievo Įstatymo niekinimas demonstratyviai skatinant visuomenę paleistuvystėms.
Mano Tikėjimo tradicijai yra daigiau nei 2000 metų, mano, daugumos iš mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai gyveno gerbdami Viešpaties Žodį. Kitatikiai gyvenantys šalia mūsų Tikėjimą ir moralines vertybes gerbė taip pat. Niekam nebuvo net minties viešai papiktinti Dievą. Kitaip nebuvo įmanoma. Gyventi pagal tūstantmetines moralės normas buvo nekvestionuojama Mūsų Teisė.
Dabar ši Teisė yra brutaliai trypiama viešai, o valdžia sudaro visas salygas tai vykdyti. Klausiu- tai kur dingo Tolerancija man, mano įsitikinimams, mano Tikėjimui? Kur dingo mano, kaip tėvo teisė vestis vaikus per sostinės centrą ir būti apsaugotiems iškrypėlių demonstruojamų nešvankybių?
Mano teisių nebeliko!
Mano teises sutrypė agresyvi tolerastų-sodomitų mažuma.
Kaip turiu reaguoti. Nutylėti? Būti pakančiu?
Ne. NE!,NE!, NE!
Štai ką pasakysiu- valdžią kuri išduodama Tautos daugumą pataikauja sodomitpalaikiams, mes privalome nubausti.Ainis rašė...

"eitynės buvo už lygybę visiems, ne tik už LGBT teises." citatos pabaiga.

- Baltic pride renginio ORGANIZATORIUS LGL (nacionalinė LGBT teisių organizacija) ... :)
Nesuprantu tokių pareiškimų (2016-06-18 16:36) - angeliškas naivumas ar įžūlus durniaus voliojimas?
Užuomina yra patarlėje kas už muziką moka, pagal jo pageidavimus tokią muziką ir groja.
Pavyzdys įsivaizduokite Rusijos federacijos komunistų partijos organizuojamą seminarą Trakų pilyje "Lietuvos istorija visiems". Pranešėjas Žirinovskis.

Anonimiškas rašė...

sveikas katalike, o Lietuvoje be LGBT daugiau nevyksta jokia sodoma ir gomora? Ta prasme alkoholikai kai prisigeria? Ta prasme kai vaikai rūko? Ta prasme kai moterys geria ir miega su visokiais degradais? Nueik į Gedimino prospektą. Moterys rengiasi nešvankiai. Kodėl dėl to tau nekyla problemų? Man rodos sodomos ir gomoros daugiau yra pas heteroseksualius negu pas LGBT. nebent esi fariziejus?

Ainis rašė...

o jei Jaunimo linijoje atsiras tuzinas žmogučių kurie rudenį siūlais prie medžių raišios nukritusius labus irgi reiks jų klausti prie ko čia LGBT teisės?
:)

BobbyTrees rašė...

Labai gaila, kad šiais laikais žmonės negeba skaityti toliau antraštės ir paskui pritrūksta žodžių. Bent jau šis "kreipimasis" turėjo jų suteikti į valias šitiems "lietuvybės" puoselėtojams. Ar jūsų kalbos žaidimas yra toks uždaras, kad kitų kalbos žaidimų turinys neprieinamas, ar tiesiog patinka vienas kitam rodyti, kaip gerai įsisavinote JAV redneck'ų pamokas?

Ainis rašė...

1. "Ta prasme" yra parazitinis žodis ir jo reiktų vengti.
2. Tiek sodomijos epidemija, tiek apsirengimo stilius, peržengentis padorumo ribas yra tos pačios seksualinės revoliucijos vaikai, bet nepalyginamai skirtingi.
Nes nepadoriai RENGTIS yra viena, o nepadoriai GYVENTI visai kita. Ir pirmas reiškinys niekaip neišteisina antro.

Anonimiškas rašė...

čia pagal kokį mokymą? kuom teigi tokias tiesas?

ta prasme jeigu aš ne gėjus tai galiu viską daryt, net moraliai blogiausius dalykus. Jokia Pro Patria manęs nepasmerks. O vat pvz., Rokas Žilinskas yra gėjus ir viskas - sodoma ir gomora a priori.

Anonimiškas rašė...

pats savęs paklausk ką ten veikia jaunimo linija. gal suprasi daugiau negu siauras vaizdas

dc rašė...

Daug kas iš propatria bendruomenės šituose komentaruose padarė teisingų, nors grubokų pastabų. Tačiau svarbiausias dalykas, vis tik, liko nepasakytas: visos šios kaip potvynis plintančios iškrypėlių demonstracijos ir jų ideologijos plėtra visose Vakarų šalyse, o dabar ir Lietuvoje, yra tiesiog Dievo bausmė nuo jo nusigręžusioms tautos, skęstančioms savo nuodėmėse.
Kiekvienas nuo šio nenatūralaus potraukio kenčiantis žmogus, jų grupės ir paradai yra Dievo atpildas tautai, kuri žudo savo nekaltus, negimusius vaikus, tautai, kurios vyrai apleidžia savo pačių vaikus pasmerkdami juos skausmui, skurdui ir nepriežiūrai, tautai, kurios jaunimas apleidžia savo senus tėvas pasmerkdamas juos vienišam skausmui ligoje, tautai, kurios moterys elgiasi blogiau negu prostitutės prieš šimtą metų, tautai, kuri sekmadienius geriau praleidžia prekybos centruose negu nors kartą per savaitę porą valandų paskyrę Tam, kuris suteikė jiems gyvenimus, tautai, kurios sūnūs vakarus geriau praleidžia baruose ir kino teatruose, bet neranda penkių minučių maldai savo Kūrėjui. Kiekvienas toks paradas yra atpildas už visus ištvirkavimus, girtuoklystes, pykčius, nemeilę tėvų vaikams ir vaikų tėvams, už kiekvieną centus krapštantį pensininką ir kiekvieną tėvų apleistą vaiką.

Pro Patria sako a, bet nesako b, pasako pusę tiesos, bet ne visą tiesą, kadangi yra Pro Patria, o ne Pro Deo et Patria. Kol nesuprasime šitos paprastos, bet mums nepatogios tiesos, tol liksime neįgalūs pasipriešinti šiai invazijai.

Augustinas rašė...

Hm, gerb. Anonime, ar iš viso suprantat, ką reiškia išpažinimas "Jėzus Kristus yra mano (arba Jūsų)gelbėtojas"? Kokias pasekmes tas faktas turi į Jį tikinčiojo žmogaus gyvenimui, mąstymui apie kitus žmones, įskaitant ir homsomolo atstovus, ir t.t.?

1Chingishan rašė...

->Skapenas, Pikc, Ainis, Augustinas ir kitiems tvarkingiems.
tai reikia neprarast kontaktu vienodai mastantiems ir to paties siekiantiems zmones. reikia kazkaip pasidalint susijungimo duomenimis kad butu galima veliau savo veiksmus derinti. As pvz. esu dalis 2iu dideliu projektu kuris vienas uzbaigiamas (tarptautinis), kitas bus dar siemet kuriamas (Lietuvai) ir kurie dalinai bus skirti butent tiems dalykams apie ka mes cia shnekam- ta sakau butu gerai jei normalus susivienytu kazkurioj platformoj ir padetu tiek viens kitam tiek visai LT kas kaip moka ar kas kaip gali: administravimu, patarimais, komentarais ir t.t. nerandu budo kaip duot savo kontakus, tai siulau toki (kiti jei turit pasiulykit savo budus) pvz uzsiregistruokit sitoj grupej fb,cia as tarsi adminas ir as galesiu matyt kad nauji registruojasi, plius tada ir pasirasysim kas kuris https://www.facebook.com/groups/120609161303642/ taip bent jau ishaugosim kontaktu ir reikalui esant gelesim pasiderint)

Skapenas rašė...

Kolegai gerb. Chingishanui:
Tai ką Jūs išsakėte dėl bendraminčių vienijimosi yra šios dienos aktualija Nr.1
Dabar paklausykite įdėmiai, tai svarbu:
a) šiuo metu interneto erdvėje yra susibūrę keletas atskirų Informacinio Pasipriešinimo grupių. Taip pat yra visa eilė neorganizuotų individualių nuosekliai principingų ir gerai rašančių komentatorių.
b) Informacinio Pasipriešinimo dalyvių tarpe tikrai kalbama apie apsijungimą po bendro Tikslo vėliava.
c) šiuo metu vyksta svarstymai apie tai kaip IP dalyviams geriau komunikuoti, ieškomi saugūs kalalai ryšiui.
d) aš ir kolegos iš mūsų grupės manome, jog reikia elgtis protingai. T.y. nedaryti emocijomis paremtų žingsnių ir kol nėra įsitikinama jog kontaktuoti gyvai tikrai saugu, tol bendrauti tik virtualiai.
e) vienas talentingas Info Pasipriešinimo karys yra efektyvesnis nei pusšimtis samdytų kontorinių bobikų, todėl pajėgas reikia saugoti nuo infiltrantų ir režimo persekiojimų. Dauguma mūsiškių esame paprasti piliečiai, be aukštų ryšių ir didelių pinigų, todėl vienintelės mūsų apsaugos yra protingas elgesys ir vikrumas.
f) daug mano kolegų nesinaudoja jokiais socialiniais tinklais. Neatmesdami informacijos sklaidos soc.tinkluose galimybių, esame įsitikinę jog kontaktuoti, koordinuoti veiksmus per favebookus et cet. yra labai nesaugu. Taip pat nesaugu ir el. paštu.
g) web erdvėse yra kitokių, netradicinių būdų komunikuoti. Bet čia ne vieta apie tai kalbėti.
h) siūlau Jums bei kitiems kolegoms savaitę, dvi pagalvoti dėl laikinos vienkartinės erdvės tarpiniams susitikimams varianto.
j) siūlau pradžioje komunikuoti tik su ilgą laiką žinomų nickų kolegomis, nes kontora tik ir laukia kaip pakišti mums kokį bobiką stukačėlį.
k) ir dar- tai ką darome, tai kuo užsiimame nėra pogrindinė neteisėta veikla. Tai režimas yra neteisėtas, tai laisvų piliečių petsekiojimas yra neteisėtas.1Chingishan rašė...

pilnai pritariu- tai ir sakau siulykit savo komunikacijos ir apsijungimo variantus. apie kitas pasipriesinimo grupes nezinau nieko ir nematu ju jokiu rezultatu.

Skapenas rašė...

Kas yra Informacinio Pasipriešinimo dalyviai, kokios vertybės mus jungia, vardan kokio bendro Tikslo mes davanoriškai aukojame savo laisvalaikį?
IP bendradarbius jungia pamatinės civilizacijos vertybės.
Dauguma mūsiškių yra krikščionys katalikai, tačiau mūsų tarpe yra ir tokių piliečių kurie dar nerado sau atsakymo į asmeninį santykį su Dievu. Jeigu žmogus yra kad ir laisvamaniškų pažiūrų, bet neužsiima ateizmo propaganda ir gerbia kolegų Tikėjimą Vienatiniu Viešpačiu, pripažįsta monoteistinės civilizacijos Tradicijos vertybes, tokį žmogų mes laikome saviškiu.
Nepartiškumą savo tarpe laikome privalumu, bet kolegų tarpe bendravimui neytrukdo politinės pažiūros . Nesvarbu ar žmogus kairesnių ar dešinesnių pažiūrų, svarbu ne fanatikas bukąja prasme. Tačiau visi mūsiškiai yra vieningai negatyvios nuomonės dėl tam tikrų dalykų. Aš ir mano kolegos manome, kad:
Kraštutinis liberalizmas yra nusikalstama ideologija
Komunizmas ir fašizmas yra nusikalstami režimai
Dabar Lietuvą valdantis režimas atitinka klasikinius chuntos požymius ir yra perdėm nusikalstamas
Kad specialiųjų tarnybų ir jėgos struktūrų pajėgos tarnauja tik režimo/chuntos apsaugai, veikia prieš Lietuvos piliečius ir yra iš esmės nusikalstamos struktūros
Kategoriškai pasisakome prieš ruišką imperializmą, ruskiją laikome amžinu lietuvių nacijos priešu, kategoriškai atmetame bet kokias bendradarbiavimo galimybes su ruskija artimoje ir tolimiausioje perspektyvose, nes ta šalis yra ne valstybė o banditų orda
Kategoriškai pasisakome prieš Europos federalizavimą ir Lietuvos dalyvavimą ES provincijos teisėmis
Manome jog ES kaip bemuitė ir bevizė zona gali būti naudinga ir mums dalyvauti, bet tik su salyga, kad ES narės turėtų maksimalų suvetenitetą įskaitant ir nacionalines valiutas. Euras gali būti bendrijos valiuta, bet visai kitomis, siauresnio naudojimo teisėmis.
Visiškai kategoriškai pasisakome prieš sodomizmo ideologiją bei paleistuvysčių ir gašlumo propagandą.
Mes netikime savokomis "buvęs komunistas" buvęs kgbistas". Manome jog iš tos terpės buvusių nebūna.
Pasisakome už visišką liustraciją bei draudimą eiti pareigas valstybės visų lygių tarnyboje kpss nariams, komsomolo aktyvistams, kgb, gru, sovietinės prokuratūros, sov.teismų, sov. milicijos struktūrų darbuotojams, ruskijos karo akademijų absolventams ir pan.
Mes palaikome visus laisvo, nesisteminio, režimui oponuojančio, nei ruskijai nei bilderbergizmui nepataikaujančio žodžio skleidėjus.
Vieningai kovojame su dezinformacija, smegenų plovimu, propoganda, neurolingvistiniu programavimu, debilinimu ir info erdvės popsinimu. Mes nuosekliai vykdome visuomenės Derunkelixacijos projektą.
Mūsų tikslas yra mokyti bendrapiliečius mąstyti kritiškai, atskirti informaciją nuo propagandos.
Mūsų tikslas yra skatinti piliečius reikšti nuomonę, diskutuoti, kartu ieškoti išeičių, tartis dė būdû ir galimybių Lietuvos Valstybės atstatymui, kūrimui ir Tautos išsaugojimui.
Mes laikome, jog nesibaigiančių diagnozių laikas negali tęstis be galo nes tai yra kelias į Anapilį.
Esame įsitikinę jog atėjo metas pradėti Lietuvos konkretaus gydymo darbą.
Jeigu tokios nuostatos Tau žmogau taip pat yra savos- tuomet laikysime Tave saviškiu.
Vardan Tos!


Augustinas rašė...

Cit.: "Bet jeigu jie turėtų proto - argi būtų homsomolas?"

Manau, kad taip, nes būti homsomole - tai pirmiausia (netikusios) sąžinės reikalas, o tik po to proto. Žmogus gali būti genijus, tačiau tuo pat metu ir nesąžiningas niekšas.

Augustinas rašė...

Idėja vienytis gera. Tik aš Facebook'e neturiu ką veikti. Šiaip manau, kad galėtume prisijungti prie Pro Patria sambūrio, jei tik mus priimtų.

Anonimiškas rašė...

Skapenai, beveik dėl visko pritariu, tik su tokiom nuostatom (kai visi aplinkui priešai) ateities nebus. Ir tavo nuomonė apie Rusiją, manau, suformuota mūsų žiniasklaidos :smile: . Taip, Rusija yra visai ne draugas, bet ji yra priešo priešas, ir tuo Lietuva galėtų puikiai pasinaudoti, svarbu vėliau į jokias artimas draugystes (sąjungas) neįsivelti

Skapenas rašė...

Gerb. Augustinui:
Facebok'e yra kas veikti, bet ten tai turi daryti tie kurie yra gerai perpratę žaidimo taisykles.
Tačiau, taip, tikrai yra daug žmonių kurie feizbukais nesinaudoja iš principo, tame tarpe ir aš. Tiesiog mat tai nepatinka ir nelabai saugu (gal todėl kad neturiu reikiamų įgūdžių?). Tik tiek.
Kadangi krašto visuomenė yra senstanti, gana didelė reikšminga piliečių dalis yra ta kuri nesinaudoja soc. tinklais, bet kaip taisyklė aktyviausiai kulniuoja balsuoti ir rinkti ant mūsų visų galvų niekšų.
Todėl komentarų rašymas portaluose yra vertingas viešosios nuomonės koregavimo instrumentas.
Yra akivaizdus logiškas interesas išlaikyti esamus nepriklausomus portalus, stiprinti juos, gausinti auditoriją. Taip pat svarbu pradėti bent kažkiek koordinuoti nesisteminės žiniasklaidos veiklą, taip siekiant daryti daug taiklesnį, tikslenį ir efektyvesnį poveikį.
Pro patria yra vienas iš paskutinių dar neužgniaužtų laisvos minties portalų. Deja čia lig šiol nebuvo sąmoningo ir sutelkto darbo komentaruose.
Yra nedidelė senbuvių grupė - keletas intelektualių inteligentiškų asmenybių mokančių gerai rašyti ir argumentuotai komentuoti.
Kiek suprantu, ši portalo komentatorių grupė yra veikianti nors ir gerai bet iš prigimties stichiškai, be apčiuopiamo koordinavimo tarpusavyje.
Gerai susiorganizavusios tarpusavyje komunikuojančios grupės veikla galėtų būti ženkliai efektyvesnė - galima būtų kryptingiau vystyti diskusijas, daug lengviau nuspardyti kontorinius trolius, pakiltų skaitomumas bei augtų portalo lankytojų skaičius.
O jeigu komentarori grupės atstovai ir redakcija derintų tarpusavio veiksmus, atvirai sakau, ne tvirtinu - portalo populiarumas ir įtaka per metus padidėtų ne procentais bet kartais.
Deja, kol kas portalo vadovybė nerodo jokio intereso bendradarbiauti su komentatoriais, taigi portalo veikla yra daugiau narciziškas virimas nuosavose sultyse.
Lankomumui balų neprideda ir gremėzdiška, atbaidanti komentarų įkėlimo mašinerija. Ne vienas didelis portalas save yra pribaigęs kai apsunkino komentarų įkėlimo procedūras.
Tai kad šiame portale neatsiranda naujesnių veidų yra gana bjaurus skambutis redakcijai. Kontorinių trolių mirgėjimas nesiskaito, tie visur eina kiaurai nes už tai algas gauna.
O piliečiai? Yra bent 1 000 000 potencialių Propatria portalo skaitytojų. Ką redakcija padarė, daro, kad pritraukti tuos kurie lig šiol neateina?
Manau jog ničnieko. Arogancija, pasipūtimas, realijų nepaisymas, padėties momento nesuvokimas - tai tie bruožai kuriais pirmiausiai norisi apibūdinti dabartinę redakcijos politiką.
Apmaudžiausia yra tai, kad taip elgiasi itin išsilavinę, teisingomis vertybėmis besivadovaujantys žmonės.
Vertybės teisingos, veikla - šnipšto verta.
Va tokia padėtis.
Yra ką veikti. Labai yra.

Skapenas rašė...

1Chingishanui:
Mielas kolega, duokite šiek tiek laiko. Rimti dalykai greitai nesidaro.
Reikia susisiekti su kolegomis. Ne viską galima patikėti internetui, reikia pakalbėti tet a tet. Tai užtrunka.
Kiekviena grupė yra susibūrusi skirtingais keliais, būdų daug bet ne viską gali pritaikyti copy/paste konkrečiomis sąlygomis.
Situacija infolaukuose yra prasta, visuomenė praktiškai palikta be alternatyvų, o tos alternatyvos kaip kad ir ši, dar ir nesiruošia susivokti jog dirba nemokšiškai (redakcija). Taigi, nesisteminė informacija, laisvas nuo manipuliacijų ir propagandos žodis šiandien statistiškai pasiekia apgailėtinai mažą dalį piliečių.
Tas kiekis yra toks mažas jog klykti norisi.
Nematau kitos išeities kaip komentatoriams kurie išpažįsta tas pačias esmines vertybes jungtis į didelę web capellą ir pradėti šią padėtį keisti.
Dabartinėmis sąlygomis idealiausiai tinka vaiduoklio modelis, kai nėra vienos galvos-vado (nebaisu jeigu amputuotų), dauguma nežino vienas kito tapatybių (mažiau galimybių išduoti tai ko nežinai) ir ryšių palaikymas/koordinavimas nestandartinėmis priemonėmis. Taip susiorganizuoti nėra lengva, bet jeigu susiorganizuoji, lengva dirbti.
Efektyvu.
Šiek tiek užtruks, bet jeigu yra noro - susibursime.
Kantrybės.

Skapenas rašė...

Pasakysiu atvirai -apie ruskijos ordą galvoju kaip tūlas jankis apie indėnus - geri būna tik kai būna negyvi.
Tikriausiai nesusidraugausim mudu...:)

Anonimiškas rašė...

Kad nuomonė apie ką nors būtų teisinga, reikia kiek įmanoma geriau ištirti tą nuomonės objektą. Šiuo atveju dėl Rusijos - bent nuvažiuoti ir pačiam pamatyti kaip ten žmonės gyvena ir kokios ten nuotaikos (matau, ten tikrai nė kart nebuvęs), kad neatrodyti kaip Islamo valstybės bambukui tikinčiam, jog jį bombarduoja krikščionys ir jie visi geriau negyvi nei gyvi.
O kol kas graudu....

Pikc rašė...

Būčiau linkęs nesutikti: homunizmas su protu ne tik nieko bendro neturi, bet yra tiesiog nesuderinamas, todėl būti homjaunuoliu iš esmės reiškia išjungti protą ir aklai tikėti homunizmo deklaracijomis - kitaip tariant, būti fanatiku (ką čia besireiškianti homjaunimo fauna ir demonstruoja). O dėl sąžinės - homsomolas (kaip ir jų pirmtakai komsomolas) jau seniai atsikratė ta retrogradine buržuazinio nacionalizmo atgyvena. :D

Pikc rašė...

Gerb. Augustinai, negi išties matote prasmės su kiaurais homsomolo fanatikai diskutuoti? Gi tai iš esmės yra "jauniejji stalinistai" - skirtumas tik tas, kad jie (dar) neturi tiek galių, kiek norėtų. ;)

Pikc rašė...

Kažkaip įtariu, kad čia panaši situacija, kaip ir su VU Studentų sąjunga - keli iniciatyvūs idiotai pradeda sklaidytis visos organizacijos vardu. Antra vertus, gali būt ir kitas variantas - pvz. eurosajūzo finansavimas "su sąlyga, kad...". ;)

Pikc rašė...

Gal tiesiog vaistus pamiršo išgerti - arba nuo peder-parado dar neatsigavo. :)

Pikc rašė...

Teip! Zoofilų, pedofilų, incesto mėgėjų, nekrofilų beigi kitų seksualinių mažumų asociacija LGBTPZNIJPRSTETC visiškai pritaria abiejų drg. anonimiškų homjaunuolių pareiškimams beigi prisijungia prie "ura - dajoš homunizm!" idėjų plėtros!

Pikc rašė...

Aš būčiau linkęs susilaikyti nuo tokių griežtų pastabų, bet pritarčiau raginimui kreipti dėmesį į komentarus (įskaitant šlamšto trynimą - šlamšto kategorijai galiu drąsiai priskirti ir ne vieną iš savo komentarų). Išties, būtų smagu, jei komentarų skiltis būtų dialogo ir su Pro Patria, o ne tik skaitytojų tarpusavio pašnekesių ir (arba) kivirčų erdvė.

Pikc rašė...

Įdomu pastebėti, kad net visiškai prokacapiški koloradiniai vatnikai rusų šovinistams vis tiek tėra "pribalty-fašysty". :D

Anonimiškas rašė...

Komunizmas ne režimas, jo niekada nebuvo, tai tiesiog utopinė ideologija :). Dėl KGBistų ir komunistų, jų tikriausiai dar labai daug daro įtaką Lietuvai ir jos valdžiai, jei net "patriarchas" juos siūlo įslaptinti visiems laikams :smile:, matomai pats pas juos po padu
ES buvo kurta visai ne tam, kad išsaugoti šalių suverenitetus, o visiškai atvirkščiai, ką ir matome. Balsavome už ekonominę sąjungą, kaip rašai, kad norėtum, o vėliau, kai buvo be mūsų (piliečių) žinios pasirašyta Lisabonos sutartis, tapome provincija su pusantro balso. ES nepakeisi, galima nebent išstoti....

Anonimiškas rašė...

Sutinku, jei to šovinisto šoviniai didelio kalibro :smile:, bet tokių ten neteko sutikti. O sutikti žmonės nei vokiečių nei lenkų nei lietuvių ten taip ar panašiai nevadino. Patiko, kad eiliniai Rusijos piliečiai pakankamai protingi, jų pačių rusiška propaganda nelabai ima. Visumoje politine prasme ten pakankamai saugu, keliuose - kitas reikalas :smile:. O sodomitų klausimu ten bendraminčių nuošimtis žymiai didesnis ir jie radikalesni

Unknown rašė...

Pritariu

Nežiniukas rašė...

Laukiu, kol bus galima susiburti. Aš irgi pagalvojau, kad yra Lietuvoje dorų žmonių, tik jie neorganizuoti.

O organizuotis reikia. Nes neorganizuotus mus po vieną labai greitai užčiaups.

Taigi, pons Skapenai, laukiu to vaiduoklio modelio.

Kaip neveltui yra sakoma - tam kad blogis klestėtų, gerieji turi bent tylėti. Blogiui daugiau iš gerų žmonių nieko nereikia - visa kita jis pats padarys.

item