Alan Fimister. Katalikiškos Europos Sąjungos ištakos

Kaip teigia istorikas Alanas Fimisteris, knygos apie Robertą Schumaną, vieną iš Europos Sąjungos (ES) įkūrėjų, autorius, pirmutinė ES id...


Kaip teigia istorikas Alanas Fimisteris, knygos apie Robertą Schumaną, vieną iš Europos Sąjungos (ES) įkūrėjų, autorius, pirmutinė ES idėja sėmėsi įkvėpimo iš Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo.

Knygoje, pavadinimu „Neoscholastinis humanizmas ir Europos suvienijimas“, autorius teigia, jog Schumano veiksmai 1950 metais, siekiant sukurti tai, kas vėliau tapo ES, didele dalimi buvo bandymas įgyvendinti popiežiaus Leono XIII (1878-1903) neotomistinį projektą.

Šiame interviu su Fimisteriu kalbama apie katalikišką Europos Sąjungos kūrėjų viziją ir ką tai reiškia šiandieniniam katalikų suvokimui apie šį darinį.

- Koks buvo popiežiaus Leono XIII vaidmuo Europos integracijos idėjos plėtotėje?

- Popiežius Leonas nemąstė tiesiogiai apie šį Europos klausimą. Jo popiežystės meto politinė realybė susidėjo iš didžiųjų europinių multinacionalinių imperijų su savo kolonijomis ir nuolatinio jų tarpusavio varžymosi. Kas jį domino, tai nepavykęs bandymas po Napoleono karų atkurti europinę tvarką, buvusią prieš Prancūzijos revoliuciją. 

1815 metų Vienos kongreso, kuriame bandyta perbraižyti Europos politinį žemėlapį po Napoleono galutinio pralaimėjimo, nesėkmė vėl davė progą viešpatauti jėgoms, vadovavusioms Prancūzijos revoliucijai: nacionalizmui, liberalizmui ir antiklerikalizmui.

Buvo aišku, ypač Prancūzijoje, kad Bažnyčios suaugimas su viena konkrečia valdymo forma - Rojalizmu - privertė nematyti kitos svarbios žinutės apie religijos vaidmenį viešajame gyvenime ir moralinius reikalavimus valstybei. Popiežius Leonas savo popiežystės pagrindiniu tikslu išsikėlė norą pasiekti „krikščioniškų principų viešajame ir šeimos gyvenime restauraciją, tiek valdytojuose, tiek ir žmonėse“ bei galutinai išspręsti Bažnyčios sunkumus su Prancūzijos respublika ir apskritai respublikonizmu.

Savo projekto pamatu popiežius pasirinko Šv. Tomo Akviniečio filosofinę mintį. Jis išleido devynias enciklikas, apibrėžiančias pagrindinius Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principus, ir patvirtino, jog Bažnyčia yra neutrali skirtingų valdymo formų atžvilgiu. Senoji monarchija, imperija ar respublika - visos priimtinos, jei tik atitinka prigimtinio ir apreikšto įstatymo reikalavimus.

- Kaip ši vizija virto konkrečiais planais naujajai Europai?

- Po Pirmojo pasaulinio karo tapo aišku, jog globali Europos galia pradėjo nykti. Vakarų ir Centrinę Europą gąsdino komunizmo grėsmė, tačiau vietoje to, kad pamatytų tragiškas Tikėjimo atmetimo pasekmes, reaguodami į komunizmo grėsmę jie metėsi prie dešiniųjų neopagoniškų ideologijų.

Popiežius Pijus XI mokė, kad būtent Šv. Tomas Akvinietis „sukūrė moralinę teologiją, pajėgią nukreipti visus žmogaus veiksmus taip, kad jie atitiktų antgamtinį žmogaus tikslą“. Ir „todėl pageidautina, jog Akviniečio mokymai, tiksliau jo mokymas apie tarptautinę teisę ir teisę, valdančią žmonių tarpusavio santykius, būtų vis daugiau studijuojamas“.

Pijus XII mokė, kad būtent Europos galių atsisakymas klausyti Bažnyčios perspėjimų apie viešojo gyvenimo nukrikščioninimą privedė prie Antrojo pasaulinio karo katastrofos. Jis siekė išryškinti Pijaus XI jau 1939 metais enciklikoje „Summi Pontificatus“ apibrėžtus pagrindinius principus.

Tuo pačiu metu Leono XIII tomizmo iškėlimas šioje srityje privedė prie katalikų intelektualinio „sprogimo“ ir privertė mąstyti apie tai, kaip gali būti skatinamas Bažnyčios reikalaujamas valstybinės valdžios Tikėjimo pripažinimas taikos pamatu tarp valstybių, tuo metu, kai dauguma egzistuojančių valstybių rėmėsi vadinamuoju bažnyčios ir valstybės atskyrimo principu.

Jacques Maritainas, prancūzų katalikas filosofas, parašęs daugiau nei 60 knygų, teigė, jog modernioji demokratija ir tautų suartėjimas buvo apreikšto universalaus Meilės įstatymo išpildymas politinėje sferoje. Kadangi ši tvarka priklausytų nuo apreikšto universalaus Meilės įstatymo branduolio, tai ji sukurtų bendradarbiavimą tarp viršvalstybinių darinių ir Katalikų Bažnyčios, kuri tik viena gali jiems teikti Tiesos supratimą ir sakramentų malonę, būtiną jų išlikimui.

Karo metu Maritainas net pasakė, jog po laisvės vėliava gimusi Europos federacija galiausiai vestų į Naują Krikščionybę.

- Kokia buvo Roberto Schumano vieningos Europos vizija? Ir ar ši vizija buvo plačiai palaikoma kitų darinio, vėliau tapusio ES, kūrėjų tarpe?

- Pirmoji Europos bendrija buvo Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB), nuo kurios vėliau ir išsivystė kitos bendrijos. Tai galiausiai išaugo į Europos Bendriją, kuri tapo didesnės Europos Sąjungos dalimi. Pastaroji dabar apima i tarpvyriausybinį bendradarbiavimą saugumo ir užsienio politikos klausimais, ne tik „komunitarines“ viršvalstybines pirmosios bendrijos užduotis.

Įkūrę EAPB politiniai lyderiai buvo daugiausia katalikai. Robertas Schumanas buvo išskirtinai lolajus tikėjimui, katalikais buvo ir Konradas Adenaueris bei Alcide'as de Gaspari. EAPB planas buvo sudarytas Jeano Monnet, kuris tapo pirmuoju Komisijos prezidentu (taip šios pareigos vadinamos dabar). Jis nebuvo atsidavęs katalikas, tačiau pagrindiniai institucijų principai jau anksčiau buvo nubrėžti Schumano, dar prieš Monnet ateinant pas jį su savo projektu.

Adenaueris ir de Gaspari taip pat buvo stipriai paveikti Leono XIII mokymo ir šio mokymo intelektualinės didybės. Schumanas buvo tiesiogiai veikiamas Maritaino viršvalstybinės demokratijos kaip Naujosios Krikščionybės koncepcijos. „Europa“, teigė Schumanas, „yra generalizuotos demokratijos, krikščioniška šio žodžio prasme, darinys“.

Skirtingai nei Maritainas, Schumanas tvirtai laikėsi magisteriumo reikalavimo, teigiančio, jog katalikų politinio veikimo galutinis tikslas yra siekis, kad politinė valdžia pripažintų Tikėjimo tiesą, o tai per elektorato daugumos atsivertimą.

- Ar dabartinė ES išlaikė bent dalį popiežiaus Leono XIII ir Roberto Schumano vizijos didybės?

- Savo pagrindiniuose mechanizmuose, kurios siūlė Schumanas ir Pijus XII, kai „kiekviena valstybė turi lygią teisę į savo suverenitetą“, bet kai kuriose srityse tai atliekama per „organą, kuriam bendru sutarimu pavesta aukštesnė galia“, Europos Sąjunga išlaikė tai, ką įsivaizdavo jau Schumanas.

Tačiau ES skatinama mirties kultūra būtų jį šokiravusi. Schumano šiek tiek labiau ambicingi tikslai jam leido ryškiau nei Maritainui įsivaizduoti galimas jo vizijos iškraipymo pasekmes. „Antikrikščioniška demokratija“, jis teigė, „būtų karikatūra, galiausiai besibaigianti anarchija arba tironija“.

Dabartinė mūsų situacija turi abiejų šių dalykų elementų. Kadangi pagrindinis viršvalstybinės demokratijos pateisinimas yra antgamtinis, o Europos žemynas Tikėjimui atsuko nugarą, tai viršvalstybinės institucijos siekia alternatyvaus pamato, kuris leistų pasiglemžti nacionalinių vyriausybių galias.

Tokiu pačiu būdu, pokrikščioniška nacionalinė valstybė, anksčiau šeimą teisinusi apreikštu Meilės įstatymu, dabar siekia užimti šeimos vietą verčiant ją sunykti. Taigi galima skambinti pavojaus varpais, nes tai yra puiki terpė atsirasti politinei tironijai ir socialinei anarchijai - reliatyvizmo diktatūrai.

Nėra kitos išeities iš šios situacijos kaip skubi Naujoji Evangelizacija. Krikščionys turi priešintis tiek Europos Sąjungos, tiek nacionalinių vyriausybių reikalavimams suteikti joms vis didesnes galias.

Versta iš Zenit.orgSusiję

Įžvalgos 491369115452517207

Rašyti komentarą

emo-but-icon

item