Kun. Robertas Urbonavičius. Ne mokytojai, bet mokiniai

Aš niekuo nesigirsiu,  nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi,  dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš – pasauliui....

Aš niekuo nesigirsiu, 
nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, 
dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas
ir aš – pasauliui.
(Evangelijos antifona)

Tikriausiai šeimose didžiuma barnių kyla tuomet, kai vienas šeimos narys ima mokyti kitą: „tu ne taip darai – reikia šitaip“. Panašiai tikriausiai mąstė ir apaštalas Petras, ką tik išpažinęs, kad Jėzus yra lauktasis Izraelio Mesijas ir išgirdęs šio Mesijo „politinę programą“, – „Žmogaus Sūnui reikės daug iškentėti, būti seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestam, nužudytam ir po trijų dienų prisikelti iš numirusių“. Jis nutarė pamokyti savo Mokytoją ir parodyti, koks tikrasis Mesijas turėtų būti. Tačiau, užuot padėkojęs, Jėzus griežtai subara pirmąjį popiežių: „Eik šalin, šėtone, nes tu galvoji ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių!“ Lietuviškas vertimas neperteikia tikslios Viešpaties minties, kuri skambėtų maždaug – „stokis man už nugaros, priešgyna“ – tai yra, būk tuo, kuo turi būti, - Mano mokiniu, o ne Manęs mokytoju.

Per visą istoriją, Jėzaus mokinius lydės pagunda tapti Jo mokytojais. Visuomet bus lengviau mąstyti žmonių, o ne Dievo mintimis. Visuomet atsiras tokių, kurie vedami gal ir gerų intencijų, sieks nuvesti Viešpaties kaimenę, kitokiais keliais nei siūlo Kristus. Tačiau kelias kurio nenurodė Kristus, nors jis ir būtų patogesnis, aiškesnis, geresnis, visada veda į pražūtį, nes juo einama be Kristaus. Mūsų, kaip Jėzaus mokinių, misija yra sekti PASKUI Kristų, nei daugiau nei mažiau.

Paimti savo kryžių, išsižadėti savęs, sekti Jėzų nėra lengva bei patogu. Tačiau Viešpats to ir nežadėjo. Patogūs gali būti tik batai, bet ne tikėjimas. Tikėjimas yra tam, kad mus išgelbėtų ir nuvestų į Dangų, o ne, kad pateisintų mūsų nuodėmes ir tingumą.

Pasitikėkime Kristumi ir sekime paskui Jį, nes mūsų Mokytojas mus veda teisingiausiu keliu.
Dangiškosios dovanos, Viešpatie, teapvaldo mūsų dvasią ir kūną, 
kad visada imtų viršų ne mūsų užmačios, o tavo įkvėpimai.
(postkomunijos malda)

Susiję

Robertas Urbonavičius 1627850496286519125

Rašyti komentarą

 1. Tai kur iš tikrųjų turi būti ir "pirmasis popiežius", ir visi kiti popiežiai? Ar Kristui "už nugaros", ar VIETOJ Jo? Juk Bažnyčia visada tvirtino, kad popiežius yra Kristaus vietininkas, t.y. "vietoj Kristaus". Juk ir dabar visi sutinka jį kaip "vietoj Kristaus", o ne kaip Jo mokinį. Ir niekas iš to baimingo paklusnumo net nesusimąsto, kad Kristus niekada neplovė kojų ir nelaimino neatgailojusių ir neatsivertusių klaidatikių, niekada abejingai nepraėjo pro tuos, kurie priešinasi lytiniams iškrypimams, niekada nepritarė abortams ir nedarė daugybės kitų Kristaus mokymo neatitinkančių dalykų.
  Visiškai skirtingi dalykai būti vietoj Kristaus ir būti Jam "už nugaros". Kai Petras yra Kristui už nugaros, mes turime ne popiežių, o geresnį ar blogesnį (priklausomai nuo tikėjimo ir uolumo) Jo mokinį. Mes turime tikėjimą, o ne žmogų. Ką jūs ir tvirtinate. Ir argi tai nėra gerai?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Geras pastebėjimas, sakyčiau. ;)

   Panaikinti
  2. Unknown, ne taip yra. Nėra čia jokio prieštaravimo. Ir tik piktavaliams reikalinga supainioti reikalą, kad taip turėtų prie ko kabinėtis.

   Žodynas:
   vietinink|as, vietininkė dkt.
   1. pavaduotojas, likęs kieno vietoje: Jis buvo karaliaus vietininkas
   2. skirtinis srities valdytojas.

   Panaikinti
  3. ALE, pirmiausia, aš nesikabinėju. Tiesiog matant dabartinę situaciją Bažnyčioje ir gilinantis į katalikybės mokymo pagrįstumą, kuo toliau, tuo sunkiau tikėti tuo, kas skelbiama. Katalikybė iš tikrųjų vis labiau darosi panaši į religinę kultūrą, o ne į kultūrinę religiją, kur vadovaujamasi vien gerais sielos polėkiais, bet ne Šventąja Dvasia. Galbūt tikrosios Tradicijos ir autentiško krikščionybės mokymo daugiausia išlaikė Pijaus X brolija, ir saugiausia išganymo siekti priklausant jai (iš katalikybės perspektyvos). Galima rasti tašką, kur susikerta ortodoksijos ir tradicinės katalikybės mokymas, ir iš tokių pozicijų ieškoti tiesos. Žinau, daugeliui tokios mintys gali sukelti audringą reakciją, kaip kad Rasai (prie Shneiderio straipsnio), bet čia nuolat varijuojama "gero ir blogo" popiežiaus idėja man atrodo visiškai nelogiška.

   Dėl popiežiaus titulų, tai pasaulietinio žodyno reikšmės čia gal ir tinka, bet mažai. Popiežius yra vadinamas:
   Episcopus Romanus, Vicarius Christi, Successor principis apostolorum, Caput universalis ecclesiae, Pontifex Maximus, Primatus Italiae, Archiepiscopus ac metropolitanus provinciae ecclesiasticae Romanae, Princeps sui iuris civitatis Vaticanae... Verskitės:).

   "Bernardinuose" jis dabar pristatomas kaip "šv.Petro įpėdinis", jei imtumės žodyno, tai reikštų "turto ar vietos paveldėtoją", darbo ar pareigų perėmėją. Taigi vis vien tai yra vietoj Petro, o Petrą katalikai supranta kaip "vietoj Kristaus".

   Man, pvz., skaudu skaityti, kaip "Bernardinai" manipuliuoja popiežiaus galybe: kokias mintis šiandieninėje situacijoje gali sukelti straipsnis "Jei Jėzus atvyktų į Lietuvą."?
   Iš tikrųjų, iki "Jėzaus" atvykimo beliko trys dienos.


   Servus Servorum Dei

   Panaikinti
  4. "Servus Servorum Dei" čia ne aš pasirašiau:)), netyčia pakibo ore, po tekstu. Turi būti prie titulų sąrašo.

   Panaikinti
  5. Vertimas: Romos vyskupas, Kristaus Vietininkas, įpėdinis apaštalas, galvos visuotinės Bažnyčios, popiežiaus pirmumo Italija, arkivyskupas ir metropolitas Romos provincijoje, Prince nepriklausomai nuo Vatikano

   - O tai kur čia bent jau užuomina, kad popiežius vietoj Kristaus būtų, ar ir būtų Kristus?
   Kristus visada yra bendra/gyvenanti kiekviename tikinčiame/ gyva Dvasia. Ir ta viena Dvasia (bendrume ja gyvenančių) yra Asmuo, - tai ir yra mūsų gyvasis Dievas - prisikėlęs Kristus arba Kristau Bažnyčia.

   Panaikinti
  6. Googlė nelabai tiksliai išvertė:), bet tiek to. Kažkokia migla pačiam dengia sąvoką "Kristaus vietininkas". TIKRAI Kristaus vietininkas (vietoj Kristaus), nei daugiau, nei mažiau. O juk kun. R. Urbonavičius aiškiai parašė: Kristaus mokinys. Juk suprantama.

   Rašai "Kristus visada yra bendra/gyvenanti kiekviename tikinčiame/ gyva Dvasia." Taip turi būti, bet ar taip yra? Ar pats tiki tuo? Juk katalikybė visais amžiais ir laikėsi tik ant popiežiaus. Popiežiaus titulas katalikams - tikėjimo objektas. Be popiežiaus Katalikų bažnyčia neturi nei neklaidingumo, nei tikėjimo pilnatvės. Tik jis vienas turi neklystamumo dovaną (kai kalba "ex cathedra"). Tai kas jis tuomet toks? Dievas, pusdievis? Pažvelk į istoriją, kuo buvo laikomas popiežius. Tomas Akvinietis XIII a. tvirtino, kad su kiekvienu popiežiumi Kristus Bažnyčioje būna pilnai ir visiškai. Kardinolas Belarminas XVI amžiuje rašė, jog popiežius tiesiogine ir absoliučia to žodžio prasme yra aukščiau visuotinės Bažnyčios. Ir net XX a. pradžioje dar buvo manoma, jog Eucharistijos slėpinyje tėra tik pusė Kristaus, kita pusė - popiežiuje. (O gal ir dabar taip tebegalvojama?).

   Beje, ir Pijaus X brolijos praktika liudija, jog ne tikėjimas katalikams yra pirmoje vietoje, bet popiežiaus autoritetas. Kai Brolija pabandė atskleisti moderniosios Bažnyčios klaidas, ji ir jos kunigai buvo apšaukti sektantais, atmetusiais popiežių, o tai kaip elektra nupurtė ištikimas liberalistinei Bažnyčiai aveles. Tas fanatizmas ir lig šiol klesti, nors reikia pripažinti, kad popiežiaus autoritetas mąžta. 1964 Paulius VI nusiėmė tiarą, o Benediktas XVI pašalino ją iš popiežiaus herbo. Nusiavė popiežiai ir raudonus batus, kurie simbolizavo, jog tai Kristaus kraujas (ar ne šventvagystė?!). Ir jei dabar tebenešiotų popiežių ant neštuvų ir klotų jam gėles po kojų, atrodytų groteskiškai.
   O ir mane pačią už tokius žodžius anksčiau tikrai būtų sudeginę ant laužo, o dabar nieko:).

   Kuo labiau mažės popiežiaus galia, tuo didesnių sąsajų galėsime rasti su Ortodoksų Bažnyčia, kuri tebesilaiko Šventųjų Tėvų mokymo - tikroji krikščionybės Tradicija popiežiaus institucijos nepripažino. Tik gaila, kad ekumenizmo virusas jau graužia ir ją.


   Panaikinti

emo-but-icon

item