Advento apmąstymai: IV Advento savaitės trečiadienis

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų...

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų padės prasmingiau praleisti šį Viešpaties laukimo laiką ir dar džiugiau sutikti Jo Gimimo šventę.


***

O patekanti Aušra, 
amžinosios šviesos spindesy ir teisingumo saule! 
Ateik ir apšviesk  tūnančius tamsoje, mirties ūksmėje

(antifona O Oriens)

Liturginiai skaitiniai:

Gg 2, 8-14 – Viešpats kalbina savo Išrinktąją Tautą, kalbina kiekvieną sielą atsiverti Jo malonės dovanoms.

Lk 1, 39-45 – Savo aplankymu Marija pradžiugina giminaitę Elzbietą, kuri paskelbia ją Viešpaties Motina.

Bažnyčios žodis:

Man atrodo, kad Mergelės laikysena tais mėnesiais, kurie prabėgo tarp Apreiškimo ir Gimimo, yra modelis vidinėms sieloms – būtybėms, kurias Dievas pasirinko, kad gyventų jų viduje, pačiose bedugnės prarajos gelmėse. Su kokia ramybe, su kokiu susikaupimu Marija visa priimdavo ir prie visko prisitaikydavo! Ji sudievindavo net ir pačius kasdieniškiausius dalykus, nes, kad ir kuo beužsiimtų, Mergelė likdavo Dievo dovanos garbintoja! Tai jai netrukdė dėti išorinių pastangų tada, kai reikėdavo konkrečiai gyventi meile. Evangelija mums sako, kad Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą, kad aplankytų savo giminaitę Elzbietą (plg. Lk 1, 39–40). Niekada tas neapsakomas regėjimas, kurį ji kontempliavo savyje pačioje, neišblėsino jos išorinės artimo meilės, nes, pasak palaimintojo Ruisbreko, jei kontempliacija „nukrypsta į šlovinimą ir į savo Viešpaties amžinybę, jai būdinga vienybė, ir ji jos nepraras. Kai duodamas įsakymas iš dangaus, ji atsigręžia į žmones, užjaučia visus jų poreikius, pasilenkia prie visokeriopo jų vargo; jai reikia verkti ir būti vaisingai. Ji apšviečia tarsi ugnis; kaip ugnis, ji dega, apima ir praryja, pakylėdama į dangų tai, ką prarijo. Įvykdžiusi tai, ką turėjo atlikti apačioje, ji pakyla ir, degdama savo ugnimi, vėl ima eiti aukštumų keliu.“ 

Šv. Trejybės Elzbieta

Melskimės

O Švenčiausioji, meilingoji Mergele Marija, Dievo Motina, visokio gerumo pilnoji, aukščiausiojo Karaliaus dukra, angelų Valdove, visų tikinčiųjų Motina! Tavo meilingai globai šiandien ir per visas mano gyvenimo dienas pavedu savo kūną ir sielą, visus savo veiksmus, mintis, norus, troškimus, kalbas, darbus bei visą gyvenimą ir savąjį galą, kad dėl Tavo užtarimo visa tai pasitarnautų gėriui ir būtų pagal Tavo mylimojo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus valią. O mano švenčiausioji Valdove, būk man padėjėja ir guodėja prieš senojo priešo bei visų mano priešininkų klastas ir pinkles.

Kalėdų novena – 6 diena

Kelkis, nušviski! Tavoji šviesa atėjo, VIEŠPATIES šlovė virš tavęs sušvito. Nors žemę štai sutemos gaubia ir tautas tamsybės dengia, bet virš tavęs VIEŠPATS šviečia, virš tavęs jo šlovė apsireiškia. (Iz 60, 1-2)

Bet jums, bijantiems mano vardo, patekės teisumo saulė su gydančiais spinduliais. (Mal 3,20)

Meilusis Kūdikėli Jėzau, vedančios žvaigždės parodytas trims Išminčiams, ant Motinos kelių jų pagarbintas ir apdovanotas paslaptingomis dovanomis: auksu, smilkalais ir mira, pasigailėk mūsų!


Susiję

Robertas Urbonavičius 4999127049165876446

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item