Advento apmąstymai: III Advento savaitės ketvirtadienis

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūs...

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų padės prasmingiau praleisti šį Viešpaties laukimo laiką ir dar džiugiau sutikti Jo Gimimo šventę.


***

Nusiramink, nusiramink, mano tauta, 
greit ateis tavo išganymas. 
Kodėl nyksti iš sielvarto, persimainius nuo skausmo? 
Išgelbėsiu tave, nebijok,
 nes juk esu tavo Viešpats Dievas, Izraelio Šventasis, 
tavo Atpirkėjas.

 (Advento himnas Rorate Caeli)

Liturginiai skaitiniai:

Iz 54,1-10 – Viešpats yra linkęs visada atleisti ir pasigailėti bei vėl pradėti iš naujo.

Lk 7,24-30 – Kiekvienas, kuris vykdo Jėzaus Valią ir laikosi Jo Mokymo, bus laikomas didesniu už Joną Krikštytoją.

Bažnyčios žodis:

Malda yra sielos šviesa, teikianti mums tikrąjį Dievo pažinimą. Ji yra ryšys tarp Dievo ir žmogaus. Maldoje siela yra nunešama į dangų ir nuostabiai apsikabina Viešpatį. Šis susitikimas panašus į tą, kurį patiria motinos šaukęsis ir geriausio pieno siekęs kūdikis. Siela ilgisi savo reikmių patenkinimo, o gauna tai, kas yra geriau už viską pasaulyje. Malda yra brangus bendravimo su Dievu būdas, ji džiugina sielą ir ilsina jos jausmus. Neturėtumėte manyti, kad malda tėra žodinis dalykas. Ji – Dievo troškimas, neapsakomas atsidavimas, ne žmogiškos kilmės, o Dievo malonės dovana. Kaip sako šv. Paulius: „Mes nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati Dvasia užtaria mus neišsakomais atodūsiais.” Kiekvienas, gaunantis iš Viešpaties šitokios maldos dovaną, turi turtą, kuris nebus iš jo atimtas, dangiškąjį maistą, pasotinantį sielą. Kartą šio maisto paragavęs, jis apšviečiamas amžinu Viešpaties troškimu, kaitriausia ugnimi, uždegančia jo sielą.

Šv. Jonas Auksaburnis

Melskimės 

O Dievo stiprybe, šventasis Gabrieliau, tu paskelbei Mergelei Marijai viengimio Dievo Sūnaus įsikūnijimą. Aš šlovinu ir garbinu tave, išrinktoji Dvasia, ir nuolankiai prašau, kad būtum mano užtarėjas pas Jėzų Kristų, mūsų Išganytoją, ir jo Švenčiausiąją Motiną. Teikis visuose suspaudimuose mane guosti ir stiprinti, kad niekuomet nebūčiau įveiktas pagundų ir neįžeisčiau savojo Dievo nuodėme. Amen.

Jesės medis

19. Viešpats Jėzus – Laiko pilnatvei atėjus Žodis tapo kūnu ir gimė iš Mergelės Marijos tam, kad mus atpirktų.

Perskaityk ir apmąstyk: Kristaus kilmės knyga (Lk 3, 23-38).

Susiję

Robertas Urbonavičius 9106919816916925524

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item