Advento apmąstymai: III Advento savaitės trečiadienis – šv. Kryžiaus Jonas

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų...

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų padės prasmingiau praleisti šį Viešpaties laukimo laiką ir dar džiugiau sutikti Jo Gimimo šventę.


***

Sveika, pražydusi lazda, nepažeista Motina,
Meili Karaliene, vainikuota žvaigždėmis.
Tyresnė už visus angelus, be dėmės,
Stovinti karaliaus dešinėje paauksuotu rūbu.
Dėl Tavęs, malonės Motina, kaltieji turi meilią viltį,
Spindinti jūros žvaigžde, uostas patyrusiems laivo sudužimą,
Atviri dangaus vartai, ligonių sveikata,
Dėl Tavęs regėsime karalių šventųjų rūmuose.
Amen.

(Nekaltojo Prasidėjimo Valandos)

Liturginiai skaitiniai:

Iš 45:6C-8, 18, 21C-25 – Viešpats yra Dievas ir be Jo nėra kito. Tik Jame mūsų išganymas ir išgelbėjimas.

Lk 7:18B-23 – Kristaus darbai paliudija, kad Jis Dievo siųstasis Mesijas.

Dienos šventasis

Juanas de Yepes Alvarezas gimė 1542 m. Senojoje Kastilijoje. Po studijų Medinos jėzuitų mokykloje įstojo į šio miesto karmelitų vienuolyną. 1567 m. sutiko šv. Teresę Avilietę, kuri paskatino įsitraukti į Karmelio reformą. Tuomet jis pasivadino Kryžiaus Jonu ir pasiekė, kad būtų atidarytas reformuotas naujokynas vyrams. Nors Karmelio reforma kai kurių žmonių buvo blogai suprasta ir šventajam teko dėl to daug kentėti, bet ši kančia nuskaistino jo kaip mistiko sielą. Buvo įsteigta atnaujintos vienuolijos provincija, tačiau gyvenimo pabaigoje Kryžiaus Jonas buvo nušalintas nuo visų pareigų ir mirė vyresniųjų nemalonėje viename Andalūzijos vienuolyne 1591 m. Visu savo gyvenimu Kryžiaus Jonas liudijo mokymą, kurį išdėstė veikaluose „Kopimas į Karmelio Kalną“, „Tamsioji naktis“, „Dvasinė giesmė“.

Bažnyčios žodis:

Dažnai mes nė pastebėti nepastebime, kaip esame akli. Dažnai ne tik blogai elgiamės, bet ir suktai teisinamės. Kartais mus valdo aistros, o mes manome, kad tai uolumas. Kitų ir mažiausias klaidas pastebime, o sau ir didžiausias leidžiame. Greit pajuntame ir įkainuojame iš kitų patirtas nuoskaudas, bet nieku laikome tai, kuo kitus įskaudiname. Kas teisingai save vertina, tas žino, kad neturi teisės kito griežtai smerkti. Tas, kieno sąžinė gryna, bus visada ramus ir patenkintas. Nepasidarysi šventesnis giriamas, nei mažiau tobulas peikiamas. Esi tas, kas esi. Jei gerai pažįsti ir teisingai vertini save, maža tesidomi tuo, ką žmonės apie tave sako. Žmogus mato tai, kas regima akims, Dievas gi žiūri į širdį. Žmogus teisia pagal išorinius veiksmus, o Dievas skaito mintis. Nuolankios sielos žymė yra - visada gerai daryti ir mažai save vertinti.

Tomas Kempietis, Kristaus Sekimas

Melskimės

Šlovingasis šventasis Juozapai! Tu buvai Dievo išrinktas Jėzaus globėju, tyriausiu nepaliestos Mergelės Marijos sužadėtiniu ir šventosios Šeimos galva. Kristaus įpėdinio tu buvai paskelbtas Viešpaties įsteigtos Bažnyčios dangiškuoju Globėju ir Gynėju. Su didžiausiu pasitikėjimu šiandien meldžiu tave: uoliai gink visą kovojančią Bažnyčią! Savo tėviška meile ypač globok Šventąjį Tėvą, visus vyskupus ir kunigus, esančius vienybėje su šventuoju Petro Sostu. Būk sargas visų, kurie šiais sunkiais ir vargingais laikais dirba sielų gelbėjimo darbą. Duok, kad visos žemės tautos noriai paklustų Bažnyčiai, kuri yra visiems būtina išganymui.

Šventasis Juozapai, noriu save tau paaukoti. Maloningai priimk mano atsidavimą! Dovanoju tau visą save, nuo šiol būk mano tėvu, mano gynėju, mano vadovu išganymo kelyje. Išmelsk man tobulą širdies tyrumą ir palinkimą į vidinį maldos gyvenimą. Duok, kad tavo pavyzdžiu visi mano veiksmai būtų skirti didesnei Dievo garbei, kad aš visuomet likčiau vienybėje su dieviškąja Jėzaus Širdimi, su Nekaltąja Marijos Širdimi ir su tavimi, šventasis Juozapai! Galiausiai prašau, kad ir man tektų patirti tą ramybę ir džiaugsmą, kurią tu jautei palaimingai mirdamas. Amen.

Jesės medis

18. Švč. Mergelė Marija – Naujoji Ieva, savo klusnumu išgelbėjusi Žmoniją pagimdydama Viengimį Dievo Sūnų.

Perskaityk ir apmąstyk: Apreiškimas Marijai (Mt 1, 26-38).

Susiję

Robertas Urbonavičius 7281391667182749538

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item