Advento apmąstymai: II Advento savaitės penktadienis

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūs...

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų padės prasmingiau praleisti šį Viešpaties laukimo laiką ir dar džiugiau sutikti Jo Gimimo šventę.


***

Sveika, sandoros skrynia, Saliamono soste,
Graži vaivorykštė danguje, regėjimo krūme.
Sužaliavusi lazda, Gedeono vilna,
Uždari Dievo vartai, Samsono kory.
Derėjo tokį kilnų kūdikį apsaugoti
Nuo motinos Ievos gimtosios dėmės.
Ją pasirinkęs vaisinga Gimdytoja,
Dievas neleido priklausyti nuo jokios kaltės.

 (Nekaltojo Prasidėjimo Valandos)

Liturginiai skaitiniai:

Iz 48,17-19 – Paklusnumas Viešpačiui atneša palaimą.

Mt 11,16-19 – Puikybė visuomet verčia piktintis ir būti nepatenkintu, taip užveriant vartus Dievo malonei.

Bažnyčios žodis:

Šventojoje Trejybėje vienas Dieve, trokštu Tave taip mylėti, kaip dar nei viena žmogaus siela nemylėjo, ir nors esu keistai menka ir maža, vis dėlto savo pasitikėjimo inkarą nuleidau taip giliai į Tavo gailestingumo gelmę, – mano Dieve ir Kūrėjau. Nepaisydama didžiulio savo menkumo, nieko nebijau, bet turiu viltį amžinai giedoti šlovės giesmę. Tegu jokia siela neabejoja, nors būtų skurdžiausia, kol gyvena – kiekviena gali tapti didžia šventąja, nes didi yra Dievo malonės galia. Mes turime tik nesipriešinti Dievo veikimui... Nors mano skurdas didžiulis ir kalčių daugybė, bet pasitikiu Tavo gailestingumu, nes Tu esi gailestingumo Dievas ir per amžius nėra girdėta – nei žemė, nei dangus nepamena, kad Tavo gailestingumu pasitikinti siela būtų nuvilta. O gailesčio Dieve, Tu vienas gali mane išteisinti ir niekada manęs neatmesi, kai atgailaudama einu prie gailestingosios Tavo Širdies, kurios niekam neatsakei, nors būtų didžiausias nusidėjėlis.

Šv. Faustina

Melskimės 

Ateik, Šventoji Dvasia! Ateik, vieninga su Tėvu, Žodžiui patinkanti! Tu, tiesos Dvasia, esi šventųjų atlygis, sielų atgaiva, šviesa tamsybėse, varguolių turtas, mylinčiųjų lobis, alkstančių pasotinimas, klajojančių paguoda. Tu esi ta, kurioje slypi visi turtai.

Ateik Tu, kuri nužengei į Mariją ir padarei, kad Žodis priimtų kūną, savo malone nuveik mumyse tą patį, ką tame kūne nuveikei malone ir prigimtimi.

Ateik Tu, kuri maitini kiekvieną skaisčią mintį. Tu esi visokio romumo šaltinis, bet kokio tyrumo viršūnė.

Ateik į mus ir nutolink nuo mūsų visas kliūtis, kad mes patys nenutoltume nuo Tavęs. Amen.

Jesės medis

13. Saliamonas – išmintingasis karalius, pastatęs Jeruzalės Šventyklą – Namus Visagaliui.

Perskaityk ir apmąstyk: Saliamono išmintis (1 Kar 3:5-14, 16-28)


Susiję

Robertas Urbonavičius 2843135467783200393

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SKAITYKITE

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item