Advento apmąstymai: II Advento savaitės antradienis – Šv. Mikalojus

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūs...

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų padės prasmingiau praleisti šį Viešpaties laukimo laiką ir dar džiugiau sutikti Jo Gimimo šventę.


***

Atskamba balsas iš aukštai ­ * ramina ilgesį žmogaus. * 
Nakties tamsa jau traukiasi, * šviesa pasklido iš dangaus.
Beribe meile gimstanti, * gaivinki širdis alkstančias, * 
žvaigžde žibėk padangėse, * viltim nuskaidrinki kančias.
Ateik greičiau, Sūnau dangaus, * ir amžių amžiais viešpatauk; * 
malonės aušrą žemėn leisk, * nušvieski saulės spinduliais. 

(Advento himnas Vox clara ecce intonat)

Liturginiai skaitiniai:

Iz 40:1-11 – Viešpats ištęsi savo pažadus – malonė ir džiaugsmas ateina nuo Jo Veido tiems, kurie su meile ir gailesčiu jo laukia.

Mt 18:12-14 – Jėzus paliko Danguje angelus ir atėjo į žemę gelbėti žmogaus – pražuvusios avies.

Dienos šventasis:

Šv. Mikalojus yra vienas iš populiariausių krikščionijos šventųjų, bet jo kultas, bėgant amžiams išplitęs nuo Rytų iki Jungtinių Amerikos Valstijų ir nuo Italijos iki Skandinavijos šalių, remiasi daugiausia legendomis. Beveik nieko nežinoma apie šventojo gyvenimą, išskyrus tai, kad jis buvo Myros Lykijoje (Turkija) vyskupas IV amžiaus pirmoje pusėje. Šv. Mikalojus priklausė vyskupų kartai, kurie iškentę Didįjį persekiojimą turėjo iš naujo organizuoti savo bendruomenių gyvenimą, po to įveikti arijonizmo krizę, sukrėtusią Bažnyčią iki pat pamatų. Šv. Mikalojaus relikvijas 1087 m. pavogė italų pirkliai, kurie Baryje įdėjo jas į relikvijorių. Šventasis gerbiamas kaip vaikų globėjas, nes, anot legendos, jis prikėlęs iš numirusių tris vaikus, kurie buvę užsūdyti statinėje. Viduramžiais gimė paprotys šv. Mikalojaus dieną, apsirengus raudonais vyskupo drabužiais, dalinti vaikams dovanėles. Ši tradicija persikėlė ir su emigrantais olandais į JAV, kur šv. Mikalojus pavirto į Santa Klausą - Kalėdų Senelį. Atraskime šiandien progą vaikams papasakoti tikrojo Kalėdų Senelio istoriją.

Bažnyčios žodis:

Nėra nieko šalčiau už nesistengiantį kitų išgelbėti krikščionį. Šiuo atžvilgiu tu negali dangstytis neturtu: toji, kuri atidavė du smulkius pinigėlius (Lk 21, 2–4), pakiltų tavęs apkaltinti. [...] Bet kas gali būti naudingas savo artimui, jei tik nori daryti tiek, kiek pajėgia. 

Argi nematai, kokie tvirti, gražūs, liekni, grakštūs ir puošnūs yra medžiai be vaisių? Tačiau jei atsitinka taip, kad turime sodą, mieliau jame matome vaisiais aptekusius granatmedžius ir alyvmedžius. Bevaisiai medžiai yra dėl malonumo, o ne dėl naudos; net jei jie ir gali būti naudingi, tai labai mažai. Tokie yra žmonės, žiūrintys tik savo naudos. [...] Jeigu raugas, įmaišytas į tešlą, jos neiškildina (plg. 1 Kor 5,6), argi čia raugas? Jei kvepalai neiškvėpina tų, kurie prisiartina, argi juos vadinsime kvepalais? Nesakyk, kad tau neįmanoma sugrąžinti kitų, nes, jei esi krikščionis – neįmanoma, kad tai neįvyktų. Jei tikrai tiesa, kad prigimtyje nesama prieštaravimų, tiesa ir tai, ką sakome mes, nes tai išplaukia iš pačios krikščionio prigimties. Jei sakai, kad krikščionis negali būti naudingas, darai gėdą Dievui ir laikai Jį melagiu. Lengviau šviesai būti tamsa, negu krikščioniui – nespinduliuoti. 

Šv. Jonas Auksaburnis

Melskimės 

Gerasis ir šventasis Tėve, teikis man dovanoti protą, kuris Tave suvoktų, jausmą, kuris Tave aprėptų.
Duok sielą, kuri Tavimi skonėtųsi, meilę, kuri Tavęs ieškotų, išmintį, kuri Tave rastų, protą, kuris Tave pažintų.

Duok krūtinę, kuri Tave mylėtų, širdį, kuri apie Tave mąstytų, darbus, kurie Tave išaukštintų, ausis, kurios Tavęs klausytųsi.

Suteik akis, kurios Tave regėtų, liežuvį, kuris Tave skelbtų, elgesį, kuris Tau patiktų, kantrybę, kuri su Tavęs lauktų, ištvermę, kuri Tavęs tikėtųsi.

Duok tobulą pabaigą, Tavo šventą akivaizdą, gerą prisikėlimą, atlygį ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

Jesės medis

10. Samuelis – Jis buvo paaukotas savo motinos Viešpačiui ir gyveno Šventykloje. Dvylikos metų išgirdo Viešpaties kvietimą. Tapo didžiausiu Izraelio teisėju, Karaliumi patepė piemenuką Dovydą.

Perskaityk ir apmąstyk: Samuelio pašaukimas (1 Sam 3. 2-4).

Nekaltojo Prasidėjimo novena – 8 diena

O nepaliestoji ir per amžius palaiminta, vienintele ir neprilygstama Mergele, Dievo Motina Marija, brangiausioji Dievo šventykla, Šventosios Dvasios lobyne, dangaus karalystės vartai, per kurią po Dievo gyvena visas pasaulis. Palenk, gailestingumo Motina, savo meilingas ausis į nevertus mano prašymus ir būk man, vargingiausiam iš nusidėjėlių, gera, gailestinga bei visuose reikaluose padedanti.

3 Sveika Marija


Susiję

Robertas Urbonavičius 4590069727559092427

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PRISIJUNKITE

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item