Advento apmąstymai: II Advento savaitės šeštadienis

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūs...

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų padės prasmingiau praleisti šį Viešpaties laukimo laiką ir dar džiugiau sutikti Jo Gimimo šventę.


***

Sveika, Mergele Gimdytoja, Trejybės šventove,
Angelų džiaugsme, tyroji šventykla.
Liūdinčių paguoda, malonumų sode,
Kantrybės palme, skaistumo kedre.
Tu esi palaiminta ir kunigiška žemė,
Šventa ir nepaliesta gimtosios kaltės.
Aukščiausiojo mieste, rytiniai vartai,
Tavyje visokia malonė, vienintele Mergele.

 (Nekaltojo Prasidėjimo Valandos)

Liturginiai skaitiniai:

Sir 48,1-4. 9-11 – pranašų tėvas Elijas yra Viešpaties atėjimo liudytojas ir ruošėjas.

Mt 17,9a. 10-13 – Jono Krikštytojo atmetimas bei kankinystė yra nuoroda į Jėzaus atmetimą ir kančią.

Bažnyčios žodis:

Jei nori regėti Dievą, turi apie ką mąstyti: Dievas yra meilė (1 Jn 4, 8). Koks meilės veidas? Koks jos pavidalas? Koks ūgis? Kokios kojos? Kokios rankos? Niekas negali pasakyti. Ir vis dėlto ji turi kojas, nes jos veda į Bažnyčią; turi rankas, nes jos duoda vargšui; turi akis, nes jomis pastebi stokojantįjį; turi ausis, apie kurias Viešpats sako: Kas turi ausis klausyti – teklauso (Lk 8, 8). Šie nariai nesiskiria savo vieta – kas turi meilę, visa iš karto suvokia. Gyvenk joje, ir ji gyvens tavyje; pasilik joje, ir ji tavyje pasiliks. 

Šv. Augustinas

Melskimės 

Kilnioji dangaus Karaliene, aukščiausioji angelų Valdove! Tu nuo pat pradžių gavai iš Dievo galią ir užduotį sutraiškyti šėtonui galvą (Pr 3, 15). Nuolankiai meldžiame Tave: išsiųsk dangaus legionus! Tavo vadovaujami, jie turi pradėti mūšį su piktosiomis dvasiomis, turi visur prieš jas kovoti, palaužti jų puikybę ir nutremti jas į bedugnę. Kas kaip Dievas?

Geroji, meilingoji Motina, mes norime visuomet Tave mylėti ir turėti viltį Tavyje. Dievo Motina, pasiųsk šventuosius angelus! Tegul jie saugo mane ir toli nuveja piktąjį priešą. Šventieji angelai ir arkangelai, saugokite ir ginkite mus! Amen. Ateik Tu, kuri nužengei į Mariją ir padarei, kad Žodis priimtų kūną, savo malone nuveik mumyse tą patį, ką tame kūne nuveikei malone ir prigimtimi. Ateik Tu, kuri maitini kiekvieną skaisčią mintį. Tu esi visokio romumo šaltinis, bet kokio tyrumo viršūnė. Ateik į mus ir nutolink nuo mūsų visas kliūtis, kad mes patys nenutoltume nuo Tavęs. Amen.

Jesės medis

14. Karalienė Estera – Babilonijos karaliaus žmona išgelbėjusi savo tautą nuo sunaikinimo. Estera simbolizuoja Mariją – visų mūsų Užtarėją.

Perskaityk ir apmąstyk: Esteros malda (Est C 12-30).


Susiję

Robertas Urbonavičius 2251031901770445517

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item