Advento apmąstymai: I Advento savaitės pirmadienis

Marija - Naujoji Ieva, atrišusi senosios Ievos neklusnumo mazgą Toliau skelbiame  Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos v...

Marija - Naujoji Ieva,
atrišusi senosios Ievos neklusnumo mazgą
Toliau skelbiame Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaro kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų padės prasmingiau praleisti šį Viešpaties laukimo laiką ir dar džiugiau sutikti Jo Gimimo šventę.

Praeitos dienos apmąstymas

***
Nerūstauk, Viešpatie, daugiau neprisimink nedorybių; 
štai Šventojo miestas ištuštėjo, Sionas tapo tuščias. Jeruzalė nusiaubta – 
Tavo šventumo ir garbės namai, 
kur Tave šlovino mūsų tėvai.

(Advento himnas Rorate Caeli)

Liturginiai skaitiniai:

Iz 4, 2-6 – Viešpaties Atžala – Išganytojas atkurs savosios Tautos paveldą ir bus jos tvirtybė.

Mt 8, 5-11 – Matydamas pagonio šimtininko tikėjimą, Jėzus paskelbia, kad bilietas į Dangaus Karalystę yra ne priklausymas kažkokiai grupei, bet tik tikėjimas Juo.

Bažnyčios žodis:

Vienas senas atsiskyrėlis yra pasakęs: „Tol, kol siela prisimena mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, savo Įsikūnijimu tapusį jos broliu, Jėzus visą laiką laiko ją už rankos.

Jei neregimi priešai nori ją apgauti, jie nieko negali jai padaryti, nes jos brolis laiko ją už rankos. Jeigu ją patraukia pasaulio mintys ir jei ji palinksta į malonumus, ji neįkris į nuodėmę, nes jos brolis laiko ją už rankos. 

Tačiau tai – su sąlyga, kad ji pati visą laiką, be atvangos, laikysis įsitvėrusi išganingojo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardo. Matai, mylimasis, kaip gera visąlaik prisiminti mūsų Viešpatį Jėzų Kristų! Prisirišimas prie Jo vardo mums yra nuostabus išsigelbėjimas, nepaimama tvirtovė, nenugalimas ginklas, mūsų išganymo laidas.“

Melskimės

O amžinasis Žodi, viengimi Dievo Sūnau, išmokyk mane būti kilniaširdžiu, išmokyk mane Tau tarnauti, kaip esi vertas, duoti neskaičiuojant, kovoti nepaisant žaizdų, darbuotis neieškant poilsio, pasišvęsti nelaukiant jokio kito atlyginimo, kaip tik žinojimo, jog vykdau Tavo šventą ir dievišką valią. Amen.

Jesės medis

2. Adomas ir Ieva – Pirmieji tėvai ir Jėzaus protėviai. Viešpats vadinamas Naujuoju Adomu, kuris suteiks mums savo Atvaizdą, o Marija – Naujoji Ieva, visų Gyvųjų Motina, atrišusi senosios Ievos neklusnumo mazgą

Perskaityk ir apmąstyk: Adomas ir Ieva (Pr 2,7-9; 18-24)


Susiję

Robertas Urbonavičius 1835843676436412555

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SKAITYKITE

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item