Vysk. Linas Vodopjanovas įžengė į Panevėžio katedrą

www.bernardinai.lt Liepos 16 dieną, per Karmelio kalno Švč. Mergelė Marijos minėjimą, 15 val., Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje v...

www.bernardinai.lt

Liepos 16 dieną, per Karmelio kalno Švč. Mergelė Marijos minėjimą, 15 val., Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyks naujojo Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM ingresas. Iki šiol Panevėžio ordinaro pareigas atliko J. E. Lionginas Virbalas SJ, 2015 m. liepos 11 d. pradėjęs eiti Kauno arkivyskupo metropolito pareigas.

Oficialiame popiežiaus Pranciškaus paskyrimo rašte rašoma: „Viešpatyje rūpestingai apsvarstę, manome, jog yra išmintinga ir atitinka teisingumą, kad, paskyrus Garbingąjį Brolį Lionginą Virbalą SJ Kauno Bažnyčios Metropolitu, Panevėžio Bažnyčios dvasinėms reikmėms numatytume naują Ganytoją. Taigi, Mylimas Sūnau, pagalvojome apie Tave, kuris Mums atrodai tinkamas eiti šias naujas Vyskupo pareigas. Ypatingu būdu linkime Tau, Mylimas Sūnau, kad Dievas, užtariant teisiesiems, kurie mirė už Kristų ir amžinai gyvena, padėtų Tau pasiekti ištvermingiesiems pažadėtą užmokestį.“

Iškilmingas naujojo vyskupo įžengimas į katedrą vyks šventųjų Mišių metu, kurias koncelebruos Vilniaus arkivyskupas J. E. Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras Algirdas Malakauskis OFM ir kiti Lietuvos ganytojai bei kunigai. Į vysk. Lino Vodopjanovo OFM ingresą suvažiuos broliai pranciškonai iš visos Lietuvos. Panevėžio vyskupijos kunigai šv. Mišių metu išreikš savo nuolankumą ir paklusnumą naujajam ganytojui.

Tai pirmasis atvejis nepriklausomos Lietuvos bažnytinės provincijos istorijoje, kai vienos iš šalies vyskupijų ordinaru tampa pranciškonas. Iki šiol Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincija, gausiausia vyrų vienuolija Lietuvoje, teturėjo vienintelį vyskupą pranciškoną Paulių Antaną Baltakį OFM, kuris 1984 m. buvo paskirtas išeivijos lietuvių vyskupu ir tapo Amerikos vyskupų konferencijos Ad hoc komisijos nariu. Vyskupas emeritas iki šiol gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Linas Vodopjanovas dvasinį kelią pasirinko vos baigęs vidurinę mokyklą Nidoje – įstojo į Mažesniųjų brolių vienuolyną Kretingoje. 1992–1993 metais jis atliko noviciatą Kenebunkporte, Meine (JAV), 1993 metais davė pirmuosius pranciškonų įžadus. Nuo 1993 iki 1995 metų L. Vodopjanovas mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete, Teologijos fakultete. 1995–2000 metais studijavo Italijoje, gavo teologijos bakalauro laipsnį. 1996 metais jis davė amžinuosius įžadus, pasirinkdamas vienuolinį Lino vardą, 2000 metais pašventintas kunigu, inkardinuotas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijoje. L. Vodopjanovas yra dirbęs Kretingos parapijos vikaru ir klebonu, Šiaulių Kryžių Kalno vienuolyno gvardijonu, ėjo noviciato magistro pareigas, buvo išrinktas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos viceministru. Eidamas Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebono pareigas, 2012 metais jis buvo paskirtas Telšių vyskupijos vyskupu augzilijaru ir generalvikaru.

Įšventintas vyskupu, Linas Vodopjanovas susikūrė herbą. Jo dešinėje pavaizduota Dievo Motina su kūdikėliu Jėzumi. Kadangi vyskupas užaugo Telšių vyskupijoje, kur pagrindinė piligrimų traukos vieta yra Žemaičių Kalvarija, jis pasirinko šį atvaizdą. Mėlyname fone plaukiantis laivelis simbolizuoja vyskupo gimimo vietą – Nidą ir kuršių kraštą. Pranciškoniško „Tau“ kryžiaus apačioje sukryžiuotos Kristaus ir šv. Pranciškaus rankos reiškia, kad Linas Vodopjanovas priklauso Mažesniųjų brolių ordinui. Su pranciškoniškuoju dvasingumu glaudžiai susijęs ir pasirinktas vyskupo tarnystės šūkis – „Palaiminti taikdariai“. Šv. Pranciškus visiems gerai žinomas kaip taikos ir ramybės nešėjas, tarpininkaudavęs konfliktų metu.

Panevėžio vyskupija buvo įkurta 1926 m. balandžio 4 dieną. Panevėžio vyskupija suskirstyta į devynis dekanatus: Anykščių, Biržų, Krekenavos, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio, Utenos ir Zarasų. Vyskupiją sudaro 111 parapijų, kurias aptarnauja 88 dieceziniai kunigai ir 2 kunigai vienuoliai. Šioje vyskupijoje yra įsikūrę septyni Dievui pašvęstojo gyvenimo institutai: Dievo Apvaizdos seserų kongregacija, Šv. Kotrynos, mergelės kankinės, seserų kongregacija, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacija,Viešpaties ir Mergelės iš Mataros tarnaičių kongregacija, Tiberiados bendruomenė, Įsikūnijusio Žodžio bendruomenė, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų (MIC) kongregacija.

Parengė Monika Midverytė OFS


Susiję

Religija 5404952896829290411

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PALAIKOME

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item