Laisvūnas Šopauskas. Nelegalių migrantų antplūdis ir migracijos politika: Lietuvai ruošiamas Graikijos scenarijus

Laisvūnas Šopauskas, Nacionalinio susivienijimo partijos valdybos narys Iš pradžių pasidalinsiu įspūdžiais iš nelegalių migrantų „laikino“ a...

Laisvūnas Šopauskas, Nacionalinio susivienijimo partijos valdybos narys

Iš pradžių pasidalinsiu įspūdžiais iš nelegalių migrantų „laikino“ apgyvendinimo vietų. Po to bendrais bruožais apibūdinsiu nelegalios migracijos ir migracijos politikos būklę Graikijoje. Joje tie procesai, kurie Lietuvoje tik prasideda, yra pažengę žymiai toliau ir todėl leidžia numatyti, ko netrukus sulauksime ir Lietuvoje. 

Straipsnyje vengiu išsireiškimų „migrantas“ ir „ekonominis migrantas“. Ekonominiai migrantai yra lietuviai, kurie legaliai atvyksta į Britaniją ar Norvegiją ir ten įsidarbina. Į Lietuvą plūstančius nelegalius migrantus vadinu valkatomis ir parazitais, nes ekonominiu, socialiniu ir politiniu požiūriu yra būtina tiksliai apibūdinami asmenis, kurie trenkiasi į kitą pasaulio kraštą tam, kad galėtų manipuliuoti pabėgėlio statusu ir gyventi išlaikomi svetimos valstybės socialinės apsaugos sistemos sąskaita. 

Nacionalinio susivienijimo nariai važiavo savo akimis pamatyti, kokia situacija nelegalių migrantų „laikino“ apgyvendinimo vietose. Apsilankyta Rūdninkuose, Verebiejuose ir Jiezne. Rūdninkuose  piketo nebelikę, tik sankryžoje ant tvorų gyventojai laiko iškabinę prieš valkatų atgabenimą nukreiptus plakatus. VRM mokymo bazėje (ne poligone) keli šimtai metrų nuo gyvenvietės (visai ne kelių kilometrų atstumu, kaip melavo ministrės A. Bilotaitės atstovė) laikoma apie 400 parazitų. VRM bazė yra miške, prie įvažiavimo į mišką stovi draudžiantis užrašas, patruliuoja policijos automobilis, bet iki pat bazės įvažiuoti leidžia. Daugiau apsaugos nematyti. Panašu, kad apsaugos ne itin daug, ir valkatos, jei panorėtų, ją nesunkiai įveiktų. Išvykę iš Rūdninkų važiavome Alytaus link ir kelyje matėme, kad Rūdninkų link važiuoja, policijos automobilio lydimi, du „Užsakyti“ autobusai su migrantais.

Verebiejuose vaizdas beveik siurrealistinis. Nedidelėje apleistoje gražaus miestelio mokykloje apgyvendinti 167 valkatos. Mokykla aptverta statybininkų tvora, kurią galima išversti spyriu. Visur apkabinėta džiūstančiais drabužiais. Jauni vyrai šlapinasi visų akivaizdoje ant mokyklos pastato kampo. Vakarais gyventojų ramybę drumsčia šūkavimai ir ilgai trunkantys ritmiški ir ypač garsūs plojimai. Tą šutvę iš išorės dieną naktį saugo 4 Viešojo saugumo tarnybos ekipažai, t. y. 12-16 pareigūnų vienoje pamainoje, todėl saugojimui turi būti pasitelkta 35-50 pareigūnų per parą. Be šitų Viešojo saugumo pareigūnų, kurie budi patvoryje, vadinamąjį perimetrą (t.y. atokiau gyvenvietės pakraščiuose) pastoviai  saugo dar ne mažiau nei du policijos ekipažai. Po vykusio maišto 16 pačių ,,aktyviausių" veikėjų buvo išvežti  ir bendruomenei pažadėta jų čia negrąžinti. Kol kas pabėgusių nėra, bet jei tokių saugojimo vietų daugės, akivaizdu, kad pareigūnų šitų parazitų apsaugai labai greitai neužteks. VRM bus priversta ir mažinti pamainose dirbančių pareigūnų skaičių, ir koncentruoti valkatas didelėse stovyklose. Ką, beje, jau ir daro: Didžiasalyje ruošiama stovykla, kurioje gyvens 1500 valkatų. Sunku prognozuoti, kas liks iš pastato, kurio dalis, maždaug prieš dešimtmetį dirbtinai panaikinus puikiais pasiekimais garsėjusią bei finansiškai išsilaikiusią  mokyklą (tai atskira tema), dabartiniu metu buvo naudojama kaip rinkiminės apylinkės būstinė, kaimo bibliotekos reikmėms bei bendruomenės renginiams. Valkatos, nespėjus net artimiausiems kaimynams sureaguoti, naktį buvo suvežti prieš mėnesį. 2021-07-28 d. rajono savivaldybė savo tinklalapyje   patalpino informaciją  apie... „mobiliosios bibliotekos paslaugas“ šios gyvenvietės gyventojams. Be jokios abejonės, rajonui vadovauja konservatoriai.

Verebiejai gali būti puikus visų vyriausybių, valdžiusių pastaruosius 30 metų, politikos bankroto ir jų sukurtos neįgalios, o iš tikrųjų neįvykusios, grynai butaforinės valstybės simbolis: valstybė uždaro mokyklą, tam, kad netrukus joje apgyvendintų ir šertų gaują parazitų iš Azijos ir Afrikos. O kiek dar mokyklų visoje Lietuvoje laukia toks pat likimas? Sunku išsakyti tą pasipiktinimą ir pasišlykštėjimą, kuris kyla tai stebint.

Jiezne situacija kitokia. Ten stovi didelis renovuotas buvusių vaikų globos namų pastatas, jame yra apgyvendinti 40 valkatų, kuriuos valdžia pagal kažkokius kriterijus laiko „ramiais“. Gyvena jie ten kurorto sąlygomis, joks pareigūnas jų nesaugo, teritorijos vartai atviri. Kol kas konfliktų su Jiezno gyventojai dar nėra kilę.

Vietiniai gyventojai sutrikę, valkatų kaimynystė jiems nepatinka, bet protestinių nuotaikų nėra. Piketas baigtas ir Dieveniškėse, taigi, valdžia gali galvoti, kad protestai išblėso. Kol kas išgyvename bambėjimo virtuvėse stadiją. Visiškai nėra jokio supratimo, kad tai, kas vyksta, yra egzistencinė grėsmė. Panašu, kad nuotaikos pradės keistis tik po šiurpių nusikaltimų, kurių ilgai laukti nereikės. Taip teigiu turėdamas omenyje teismo nutarimą, kad valkatos, jei tik atsibeldė į Lietuvą su vaikais, turi teisę nebūti uždaryti. Politiškai žiūrint, teismas paragino viso pasaulio valkatas vykstant į Lietuvą pasiimti vaikų. Kitas sprendimas, ypač po būsimo komisarės Ilvos Johanson vizito ir jos lauktino „susirūpinimo“ blogomis valkatų gyvenimo sąlygomis, turbūt bus toks, kad kol perėję sieną nepadarė nusikaltimo, irgi negali būti uždaryti. Tada jie gyvens vis gausėjančiose atvirose stovyklose, eis kur nori, darys ką nori, ir tada sparčiai artėsime prie tos situacijos, kuri yra Graikijoje.

Apie migrantus Graikijoje daugelis nėra girdėję nuo 2015 metų, kada į šalį įsiveržė didelė jų masė. Po to globalistų kontroliuojamose masinės informacijos priemonėse apie migrantus Graikijoje beveik nieko nebeskelbiama. O žinoti, kas vyksta Graikijoje, tikrai verta.  Graikija finansiniu požiūriu yra bankrutavusi ir realiai valdoma iš užsienio („troika“, t. y. ES, TVF ir ECB parašo svarbiausius įstatymus ir atiduoda Graikijos vyriausybei, kad šią remianti parlamento dauguma už juos nubalsuotų), taigi, iš esmės kolonijinio statuso teritorija, kurios pavyzdys visiškai išgrynina ir aiškiai atskleidžia migracijos politikos modelį, kurį trokšta primesti visoms šalims pasaulio ir ES politinis elitas. Trumpai išvardinsiu svarbius migracijos situacijos Graikijoje ir Graikijos „vyriausybės“ migracijos „politikos“ bruožus.

Turkija, priešiška ir reiškianti teritorines pretenzijas Graikijai valstybė, panašiai, kaip Baltarusija, skatina ir padeda parazitams iš musulmoniškojo pasaulio ir Afrikos keliauti į Graikiją. ES neleidžia valkatų srauto sustabdyti ant sienos ir apgręžti jų atgal į Turkiją. Pasienio tarnybos paverstos valkatų vedliais, turinčiais juos saugiai palydėti iki migracijos pareigūnų. Neprimena Lietuvos? ES „įsiklausė“ į skaudžią Graikijai migracijos problemą ir ES komisaru Migracijos, vidaus ir pilietybės  reikalų komisaru buvo paskirtas graikas senas partinis bosas Dimitris Avramopulas. Šis veikėjas taip nuoširdžiai rūpinosi valkatų apgyvendinimo ir komfortiško įsikūrimo reikalais, o tautiečių reikalus taip tobulai pamiršo, kad jam atvykus į Koso salą, vietiniai apie save bandė priminti keiksmais, pomidorais ir kiaušiniais. Valkatos apgyvendinami didelėse ir atvirose stovyklose, daugiausia salose, terorizuoja vietinius, siaubia jų turtą. ES neleidžia valkatų laikyti negyvenamose salose. Niekas Graikijoje tiksliai nežino, kiek šalyje yra valkatų. Kai vietos gyventojai ima protestuoti prieš valkatų apgyvendinimą jų vietovėse, vyriausybė savo piliečius dosniai pavaišina ašarinėmis dujomis (ką jau patyrė ir mūsų piliečiai Rūdninkuose), kartais vyriausybei prieš protestuojančius piliečius tenka surengti karo veiksmus primenančias specialių policijos dalinių operacijas, kaip įvyko Lesbo ir Chijo salose. O masinės informacijos priemonės ir „pažangūs“ politikai  tokiomis progomis savo tautiečius išvadina kenkėjais, ksenofobais, rasistais, fašistais, nacistais ir panašiais epitetais iš visiems gerai žinomo neokomunistinės naujakalbės arsenalo.

Valkatoms į šalį patekti, šalyje ir tarptautinėse institucijose kelti pretenzijas dėl „pažeidžiamų teisių“ ir blogo gyvenimo talkina ištisas tinklas iš užsienio finansuojamų „nevyriausybinių organizacijų“. Valkatos reikalauja dviejų dalykų: leisti keliauti į Vokietiją ir sudaryti jiems komfortiškas gyvenimo sąlygas, kelia riaušes, padega tas stovyklas, kuriose patys gyvena. 

Tada prisistato atstovai iš ES institucijų ir reikalauja pagerinti „nežmoniškas“ „pabėgėlių“ gyvenimo sąlygas. „Pabėgėlių gyvenimo sąlygoms“ gerinti ES skiria pinigų, už kurias statomi vis nauji konteinerių miesteliai. Juose apgyvendinami vis nauji valkatos, žinoma, per daug neskubant uždaryti tų stovyklų, kuriose neva nežmoniškos gyvenimo sąlygos. Pažymėtina, kad ES skiria pinigų tik valkatų miestelių statybai, bet valkatų pragyvenimą tose gyvenvietėse finansuoja Graikijos vyriausybė iš bankrutavusios šalies biudžeto, o parazitui iš Azijos ar Afrikos išlaikyti yra skiriama daugiau pinigų, negu gauna vidutinis graikas pensininkas (graikų pensijos apkarpytos dėl šalies finansinės padėties). Palyginimui: Lietuvoje vienam parazitui išlaikyti per mėnesį skiriama 900 eurų.

Miesteliai valkatoms apgyvendinti statomi neįtikėtinai aukštomis kainomis, t. y. didžiulės sumos akivaizdžiai yra pavagiamos, o ES į tai užmerkia akis. Nė kiek neabejotina, kad šitas ES „aklumas“ yra neatsitiktinis, o politiškai tikslingas – skirtas  tam, kad atsirastų galingos su valdančiomis partijomis susijusios verslininkų, vietos ir nacionalinio rango politikų grupuotės, suinteresuotos tuo, kad į Graikiją atvyktų vis nauji valkatų srautai, o jie toliau vogtų ES pinigus skiriamus valkatų „gerovei“ didinti. Šios grupuotės tapo anaiptol ne paskutiniu Graikijos politinio gyvenimo faktoriumi.

Kai Afrikos ir Azijos valkatų miestelių pridygo tiek salose, tiek žemyne, masinės informacijos priemonės, iš kurių visas svarbiausias Graikijoje kontroliuoja vyriausybė, pakeitė plokštelę: ėmė propaguoti migrantų „integraciją“ kaip sunkios šalies demografinės padėties sprendimą. Už „integraciją“ pasisakė ministrai pirmininkai Aleksis Cipras ir Kyriakas Micotakis, prezidentai Prokopis Pavlopulas ir Katerina Sakelaropulu.

„Integracija“ vyksta taip: valkatos pateikia politinio prieglobsčio prašymus, iš kurių net 40 procentų (!) tenkinama. Tada valkata įgyja teisę po kiek laiko prašyti pilietybės. Tam kad gautų pilietybę turi išlaikyti juokingą „egzaminą“, iš karto tapusį visuotinių pašaipų objektu.

Laukiama, kad netrukus turi įsisukti ta migracijos „karuselė“, kuri geriausiai žinoma iš Amerikos pavyzdžio: gavęs pasą imigrantas „šeimos susijungimo“ pretekstu ima kviesti dėdes, tetas, pusbrolius, pusseseres, šie atvykę ir gavę pasus ima kviesti savo giminaičius ir taip viskas tęsiasi iki globalistinio elito svajonės išsipildymo – kol vietiniai gyventojai tampa savo šalyje mažuma. „Nuėjau į Omoniją (aikštė Atėnuose), o ten  –  vien  moterėlės su chidžabais ir barzdoti arabų bernai, nebeatpažįstu savo miesto,“ – jau dabar skundžiasi atėniečiai. O nuo Angelos Merkel kvietimo „pabėgėliams“ atvykti į Vokietiją praėjo tik 6 metai. Nesunku įsivaizduoti, kas bus po 5, 10, 15 ar 20 metų tokios politikos.

Graikija keičiasi tiesiog akyse. Daugelyje buvusių „rojaus kampelių“ pasibaigė buvęs ramus gyvenimas: vagystės, plėšimai, sumušimai, subadymai peiliu, išprievartavimai, kruvini nusikalstamų gaujų susirėmimai tapo kasdienybe. Didmiesčiuose atsirado rajonai, į kuriuos baugu eiti, atsirado rajonai, kuriuose patruliuoja migrantų religinių lyderių įsteigta šariato policija, kuri kol kas kontroliuoja tik atvykėlius, bet tik laiko klausimas, kada ims kelti reikalavimus ir vietiniams. Graikija sparčiai tampa šalimi, svetima patiems graikams. Graikijoje atvykėliai ir „pažangūs“ politikai kol kas dar nesako vietiniams, kaip kad pasakoma Švedijoje, jog „tie, kam nepatinka multikultūrinė visuomenė, gali išvykti“, bet diena, kai tai bus pasakyta, nenumaldomai artėja.

Galime neabejoti, kad visa tai, kas vyksta Graikijoje, yra numatyta ir Lietuvai. Tiesa, kad geografiškai Graikija toli, bet valkatos ateina tie patys, o migracijos politiką diktuoja tas pats Briuselis. Negalime turėti iliuzijų, kad Šimonytės vyriausybė vykdys kokią nors kitokią politiką, negu Graikijoje Cipro ar Micotakio vyriausybės, ar kad prezidentui Nausėdai tautos ir valstybės likimas rūpės labiau, negu prezidentams Pavlopului ar Sakelaropulu. Šimonytė jau pareiškė, kad  Lietuva tegalinti apriboti valkatų patekimą į šalį ne sienos kirtimo punktuose; kitaip tariant tvora pasienyje reikalinga tik tam, kad valkatos į šalį patektų ne miškais, o per pasienio punktus. Parlamentinės partijos Seime 2018 metais vieningai patvirtino Jungtinių Tautų migracijos paktą, kuriuo nutrinama riba tarp legalios ir nelegalios migracijos. Socialdemokratų partija pasistengė išsiskirti savo „pažangumu“ ir plūstant valkatoms per Baltarusijos sieną pirmoji į savo programą įrašė valkatų „integraciją“. Neabejotina, kad ilgainiui tokia pati nuostata atsidurs visų Seime sėdinčių partijų programose. Palyginimui: Graikijos parlamente yra tik viena prieš masinę imigraciją pasisakanti partija „Eliniki Lysi“, turinti 10 narių iš 300. Taip pat neabejotina, kad  propagandos mašina „hibridinio karo“ melodiją ims tildyti ir netrukus ant patefono uždės „migracijos neišvengiamumo, imigracijos gėrio ir pabėgėlių integracijos“ plokštelę – taip, kaip tai prieš kelerius metus įvyko Graikijoje.

Tiek Graikijai, tiek Lietuvai yra iškilęs egzistencinis pavojus, iš kurio išsigelbėti galima tik sutelktomis tautos pastangomis. Tol, kol politinis „elitas“ nepradės tautos rūstybės bijoti labiau, negu savo šeimininkų iš užsienio, niekas nesikeis ir šalies kolonizacija išeiviais iš Azijos ir Afrikos tęsis spartėjančiais tempais. 

Susiję

Laisvūnas Šopauskas 2409381127648846175

Rašyti komentarą

40 komentarų

Kaunietis rašė...

Auksto lygio analize.Buvau pasigedes Laisvuno Sopausko.

Unknown rašė...

Puikus straipsnis. Ačiū autoriui
.

Anonimiškas rašė...

Ačiū, kad aplankyti pagrindiniai ,,karštieji" taškai, neišskiriant ir Verebiejų gyvenvietės Alytaus rajone, kurioje jau antras mėnesis pačiais svarbiausiais tapo nelegalai. Jų skaičius viršija pastovių gyventojų skaičių. Išskirtinai jiems- medicinos paslaugos vietoje, savivaldos ir žiniasklaidos priemonių dėmesys , nemokamas maitinimas. Elektra visame pastate dega dieną- naktį, kai tuo tarpu ne visos gyvenvietės gatvės, kuriose gyvena daug garbingo amžiaus gyventojų, apšviestos...Besilankantys seimūnai išimtinai domisi, kaip gyvena sienos pažeidėjai, o niekas niekada nesidomėjo, kaip už 5-10 m nuo jų gyvena nuolatiniai gyventojai, negalintys užmigti nuo triukšmo...

Gintaras59 rašė...

Taip nebus. Mes kovosim, Laisvūnai!

Pikc Kažinkavičius rašė...

"Didžiasalyje ruošiama stovykla, kurioje gyvens 1500 valkatų. Sunku prognozuoti, kas liks iš pastato, kurio dalis, maždaug prieš dešimtmetį dirbtinai panaikinus puikiais pasiekimais garsėjusią bei finansiškai išsilaikiusią mokyklą (tai atskira tema), dabartiniu metu buvo naudojama kaip rinkiminės apylinkės būstinė, kaimo bibliotekos reikmėms bei bendruomenės renginiams. Valkatos, nespėjus net artimiausiems kaimynams sureaguoti, naktį buvo suvežti prieš mėnesį. 2021-07-28 d. rajono savivaldybė savo tinklalapyje patalpino informaciją apie... „mobiliosios bibliotekos paslaugas“ šios gyvenvietės gyventojams. Be jokios abejonės, rajonui vadovauja konservatoriai." - Tai galima buvo net neberašyti - iš veiksmų aišku, kas tokie. :)

Darels rašė...

Aciu uz drasiai isreiksta tiesa!

Unknown rašė...

Pusė tiesos nėra visa tiesa, greičiau melas.

Statistika rodo, kad apie 50 proc pabėgėlių Vokietijoje įsidarbino per pastaruosius 5 metus. Tiesa, 50 proc tebėra valstybės išlaikytiniai. Vis dėto kita pusė įsidarbino ! Todėl teigti kad jie visi nenori dirbti ir vadinti juos visus "parazitais", mažų mažiausia, neteisinga ir tiesiog šlykštu.

https://www.dw.com/.../germany-half-of.../a-52251414

Irake šiuo metu oficialiai nevyksta karas, tačiau banditų siautėjimas ir sprogimai gatvėse yra kasdienybė. Pagalvokite patys, ar iš gero gyvenimo ir vien dėl didesnės algos ištisos šeimos braunasi į Eurpopą net per spygliuotas vielas, kartu su senoliais, nėščiomis moterimis ir mažais vaikais.

Anonimiškas rašė...

Jei tu tiki liberastų rėksniu Deutsche Welle, tai nemanyk, kad ir kiti tokie trenkti.

Anonimiškas rašė...

Visa tai rodo, kad ,,konservatoriai'' žinojo, apie nelegalų atvykimą. Ir paaškinimas čia tik vienas: senis Lansdsbergis palaiko ryšius su Maskva, o anūkas, aklai vykdydamas senio nurodymus mano, kad jis vykdo provakarietišką kursą.
Įdomu, per ką seniui perduodamos Kremliaus instrukcijos. Aišku, kad tų, kurie sureguliavo neleglų antplūdį ir davė seniui atitinkamus nurodymus, jau seniai ir pėdos ataušo. Ir vis tik reikia atidžiai tiek senio, tik anūko aplinką - kažkas iš Kremliaus tikrai nenuleidžia akių nuo anūko, o paskui seniui duoda atitinkamus nurodymus.

Anonimiškas rašė...

Na nepagydomi galvų ligoniai, Landsbergio nuskriautos ir pažemintos aukos likusios be sugriautų kolūkių, VL jau ir dėl Didžiasalio kaltas? O ar ne geriau persišviest galvą rentgenу ir kreiptis profesionalios pagalbos? Ar bent į ALAK (Anoniminį Landsbergio Aukų Klubą).

Anonimiškas rašė...

Pusę kliedesio nėra "atsakymas". Mažiau visokias "Vokiečių bangas" skaityk. Nes esi šlykštus savo propagandoninėmis citatomis.

Stinger rašė...

-> Anonimiškas 2021-08-04 22:03

O tu su savo partija nenorite surengti iškilmingo viešo renginio, skirto aktyviai V. Ladnsbergio disidentinei veiklai sovietmečiu?
Dar atsikvieskite iš Briuselio Kubilių ir iškilmingai vardinkite, kaip baisiai V. Landsbergis kentėjo nuo sovietinio saugumo - ir kokią auditoriją bemat surinksite! Galiu kirsti lažybų iš ko tik nori, kad tokių iškilmių, skirtų išvardinti sovietinio saugumo pdarytą žalą V. Lansdbergiui, pažiūrėti sugužėtų didi daugybė žmonių. Ir kokie atsiliepimai paskui būtų! Netiki?

Nelaisvūnas rašė...

Kvailio straipnis. Norisi šaudyti į moteris ir vaikus. Ką jie kalti, juk jie atvyksta teisėtai pagal JT paktą. Jei nepatinka, šaudyk į JT vadovus ar Briuselio vadovus, bet truputį kinkos dreba, tai geriau į vaikus.

Anonimiškas rašė...

Kam idomi Landsbergio disidentinė veikla kurioje jis niekada nedalyvavo?

O va tu padaryk viešą renginį, plakatus žemaičių ir rusų kalbom, kad kviečiami amžinosios Landsbergio aukelės, visi psichiškai nukentėję, kurie negali gyventi jokio normalaus gyvenimo nes priversti 30 metų viduriuoti į visus pasiekiamus forumus apie tai kaip Landsbergis kolūkius sugriovė ir šiferį nuo fermų lupo. Taip pat visi, kurie keliasi ir gulasi su Landsbergio vardu ir mintimis kaip jie smarkiai nuo jo nukentejo ir kokie jie aukos. Va čia tai bus ką paskaičiuoti.

Anonimiškas rašė...

tu ne "nelaisvūnas", tu pyzdrūnas po tokio komentaro. Esi niekšas ir išdavikas. Musulmonai šaudys į mūsų vaikus ir moteris. Žiūrėk, dar tave netyčia kliūdys, leftistine šiukšle.

Jurga D rašė...

Išsilavinęs žmogus neturėtų kitų vadinti valkatomis ir parazitais,kad ir kokios būtų jo politinės nuostatos.

Anonimiškas rašė...

didesnio mėšlo neteko skaityti

Pikc Kažinkavičius rašė...

Ir dar į gydytojus, inžinierius, mokytojus... :D :D :D
O šiaip, pareiškimas "Norisi šaudyti į moteris ir vaikus." rodo, kad smegenys išjungti visiškai, o emocijos "užturbintos" iki maksimumo. Ir kai iš TOKIO šaltinio pareina "Kvailio straipnis."... :D :D :D

Anonimiškas rašė...

-> Anonimiškas 2021-08-05 14:06

Būtent - V. Landsbergis disidentinėje veikloje niekada nedalyvavo. Įdomu tai, kad jo KGB netgi nesiuntė tarp disidentų kaip šnipo ir provokatoriaus. Vadinasi, juo nepasitikėjo ne tik kovotojai už Lietuvos Laisvę, bet netgi jo darbdaviai KGB.

Stinger rašė...

-> Anonimiškas 2021-08-05 21:28

Tai kodėl perskaitei? Ir kam dar čia rašinėji?

Anonimiškas rašė...

O kodėl jis turėjo disidentinėje veikloje dalyvauti? Archyvai neatverti ir nėra žinoma kiek jis ten su KGB susijęs. Sakalą paskųst nereikėjo būt informatorium, bet kas galėjo organam skųst. O šnipų ir provokatorių tarp disidentų ir taip pakankamai buvo.

Pikc Kažinkavičius rašė...

Stinger, neskubėkite smerkti - gal jis čia savo komentarą įvertino (beje, labai objektyviai)? ;)

Stinger rašė...

to > Anonimiškas 2021-08-06 01:07
Sakai, ,,nėra žinoma, kiek jis ten su KGB susijęs.'' - kam nežinoma, o kam ir žinoma. Kodėl taip gini tą KGBistą? Ar Google paskyros nesidarai todėl, kad bijai Vakarų tarnybų, gaudančių KGBistus?

Stinger rašė...

-> Pikc Kažinkavičius 2021-08-06 01:46

Pikc, o kas jam belieka? Atidirbti Maskvos per Sorošą perduotus pinigus jis priverstas.

Anonimiškas rašė...

O juos reikia gaudyti? Kad jie visai atvirai veikia, ir tos "vakaru tarnybos" dar kartu ir bizniuka su kgbistais pavaro. Va Vokietijoje Nord Streama 2 pastate.

Unknown rašė...

Šaunuolis Laisvūnas. Šaunu, kad esi tautiečių, kurie drąsiai reiškia savo nuomonę. Pats esu šalia taip vadinamų emigrantų - valkatų - ateivių. Apgyvendino juos Ignalinos raj. Linkmenų km. Buvusios mokyklos patalpose. Maitinimas - pats girdėjau, pokalbį tarp vietinių pardavėjų - stebisi, kokiomis prekėmis aprūpinami emigrantaiz-"valkatos". Jų - daugiau kaip 160 žmogystų, o saugo 1 ekipažas paseniečių ir 1 polocijos. Beje, reikalui esant, šie bijo ir ginklu naudotis - kas žino, kaip valdžia pasuks būtinybe pasinaudoti ginklu? Ašei pritariu pareigūnams - didesnių subinlaižių, kaip ši konservatarių-laivųjų partijų mišrainė, - tauta Lietuvos istorijoje nematė. Koks subinlaižiavimas nemokšiškiems Briuselio nurodymams, o gal ne tokiems jau nemokšiškiems - kas slepiama už Briuselio nurodymų "valkatų" klausimams Lietuvoje? Lai briuselynas pasiima šiuos visus parvykėlius -valkatas ir gyvendina Briuselyje. Amerikiečiai met kariauja, o pabėgelius pasiimti nenori - europai palieka. Grietinėle Amerikai, o pamazgėlės - Europai. Šlykštu žiūrėti Šimonytės, Landzbergio ir kitų, šios komandos narių pasisakymus ir veiksmus. Nieko nesitarę su vietiniais gyventojsis, jiems ant kupros atveža ir "užsūdo" nelegslus-valkatas. Lauk tokius vsldančiuosius, lauk ne tik iš vyriausybės, lauk juos šiknius iš Lietuvos, be teisės gryžti. Lauk drauge su valkatomis, kurie šlapinasi ant jiems atvežamo maisto ir maistui skirtų indų. Sakoma: įleisk kiaulę į bažnyčią ir altorių apšiks. Ar ne tiesa? Nedera būti "geručiais", - Manau užtektų būti sau ir kitiems tik - GERAIS. "Nemėtyk perlų kiaulėms". O Briuselio ir Merkel humanismą priskirių proto nukvakimui - kitaip parašysiu - tai primena išminties iškrypimą.

Unknown rašė...

Jurgai D . Ar nesusimastėte, kur link veda humanizmas su Aligatoriumi? Na tai pati pabandykite? Pamaitinkite iš savo rankų krokodilą. Tad pagalvokime apie išmintį ir kvailumą - Apie saikingą, bei perdėtą rūpestingumą. Ar nepajautėtę šiknoj spyrį už "perdėtą" mandagumą? Kam iš mūsų vaikų ir anūkų reikalinga Lietuva, kurios nesugebėsime apsaugoti nuo "skėrių". Ar Jums ir mums padėkos ateinančios kartos už neatsakingą humanizmą? Atleiskite man. Manau PRIVALOME LIKTI VISUOSE VEIKSMUOSE MYLINTYS IR IŠMINTINGI, KITU ATVEJU MUMS NEBUS ATLEISTA.

Anonimiškas rašė...

Valkata yra valkata (nes "įžeidžiate" į termosus šikančius?). Parazitas yra parazitas (nes "įžeidžiate" biudžeto erkes?). Beje, jūs "išsilavinusi"? Kokių "politinių pažiūrų"?

Anonimiškas rašė...

Mėšlo gabalas išlindo ir prismirdino. Eik, KGB majorui ataskaitą duok. Čia nešiukšlink.

Unknown rašė...

Ir dar kai kuriems, kurie Autorių ižeidinėja. Sudidaro įspūfis, kad rašantys - musulmonai, ir ne tik, kad rašantys akli atėjųnų-valkatų užtarikai. Koms man reikalas iki kažkokių aktų, kuriuos pasirašė kažkokie Briuselio senjorai/ senjoritos. Kitaip ir negaliu apie šios rašyti. Jeigu rašantys aktus, įstatymus negerbia, nesauho Europos sąjungos, jos narių, jos valtybių, tai jie neišmanėliai, kvailiai. Tokių ir prie vadovavimo prileisti nedera - matome kas iš to išėjo. Te pasiima Briuselio humanistai, remiantis savais aktais, paktais ir kitosis įstatais/įstatymais tuos pabėgelius, apgyvendina ne kur, pas ką, o pas save, po savo namo stogu ir lai gyvena su tuom, kam tarnauja. Ar ilgai tvers? Jau žinau - nebus taip. Jie nori ir būna geručiais kitų valstybių sąsksita. Tai mažų mažiausia nedora - tai niekšiška politika. Tai politika, žeminanti Europos sąjungos valstyves ir jų tautas. Tai griovimas valstybių ir įtariu - PLANINGAS IR APGALVOTAS EUROPOS SĄJUNGOS IR JOS VALSTYBIŲ GRIOVIMAS. Kas pradėjo karą su musulmoniškomis valstybėmis? Kas tuos, kurie pradėjo karą kvietė į arabų šalis? Kas atsakė už tai, kad nerastas cheminis ginklas Irake? Kas patrauktas į teismą už tūkstančių tūkstančius žuvusių ir pražuvusių, už tūkstančius sugriautų likimų ir svajonių? Kas atsakė už NETEISYBĘ IR SMURTĄ ARABŲ ŠALYSE? Kas? Amerika? Anglija? Dar ir dar sykį Jums Mielieji rašau, nemylių putinų ir lukašenkų, nekenčių šių niekšelių, bet kas man uždraus šalia šių niekšelių pastatyti Amerika? Kuri savo nuožiūra pradėjo ir tęxia pražutingus ksrus ne savo žemėse. Amerika nusigriebė grietinėlę, o šiukšles šių karų - sumaitotus žmones, žmonių likimus paliko europai. Te padiima jankiai tuos pabėgelius ir atpirkinėja padarytas skriaudas tautoms. O straipsnio Autorius man patinka - šaunus, aiškus ir taurus tautos išminčius. Tokie žmonės kaip Laisvūnas jaučia, neša ir neš atsakomybę už Lietuvą, Jos tautą ir ateitį mūsų palikuonims.

Stinger rašė...

-> Anonimiškas 2021-08-06 02:24

Kaip pasakei? - ,,o juos reikia gaidyti?'' - nori pasakyti, kad KGBistams, t.y. - aktyviai veikiantiems Rusijos spec. tarnybų elementams reikia duoti laisvę NATO ir ES narėje Lietuvoje?
Tau, vyruti, su galva viskas tvarkoj? Ar Maskvai dirbi sąmoningai? - t.y. tu idėjinis ar už rublius?

Anonimiškas rašė...

Nepamirškime, kad gyvename Lietuvoje. Čia – mes tampame antrarūšiais gyventojais (dėl kompensacijų už kaupiamąją pensiją, kainų kilimo (įvairių prekių, elektros, dujų ir kt.), skiepyjimosi nuo Covid-19, numatomų galimybių lankytis parduotuvėse, gydymosi įstaigose ir t.t. Liūdna, skaudu, žiauru.

Anonimiškas rašė...

Išsilavinęs žmogus yra visapusiškai išsilavinęs. Jis tikrai kitų žmonių nevadintų įvairiais epitetais, nesityčiotų iš jų dėl jų politinių, religinių ir kt. įsitikinimų. Priimti žmones reikia tokius, kokie jie yra (kai kas šika į termosus, kai kas šlapinasi nenormaliose vietose). Gal tokia tų žmonių kultūra, o gal tai jų pasipriešinimas primestai tvarkai?

Stinger rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Stinger rašė...

-> Anonimiškas 2021-08-06 23:23

Tai pagal tave išeina, kad banditų ir žmogžudžių nereikia sodinti į kalėjimus, nes juos reikia priimti tokius, kokie jie yra? Įsivaizduok, kad tapai valstybės vadovu - ar paskelbtum visuotinę amnestiją?
Tai važiok į ,,islamo valstybės'' teritoriją ir priimk juos tokius kokie yra - jie tave irgi priims tokį, koks esi.
Tai gal tu ir Lukašenką su Putinu priimi tokius, kokie jie yra?

Anonimiškas rašė...

pats dirbau Vokietijoje - metalurgijoje, automobilių pramonėje ir tos genties tikrai nemačiau darbo vietose... ai mačiau vieną...Volkswagene, bet ir tas tikriausiai buvo priimtas dėl mados, nes eidavo namazus daryt, kai dar naktinės pamainos kofėpauzė būdavo toli toli.

Anonimiškas rašė...

Jei tupas, skaityk trisskart. Kam juos gaudyti, jei jie nuo nieko nesislapsto ir veikia atvirai. Jie seniai turi pilna laisve ir niekas netrukdo buvusiems KGB veikejams vykdyti savo veikla. Jei butu interesas - seniai butu suseme be jokio gaudymo.

Anonimiškas rašė...

-> Anonimiškas 2021-08-07 14:49

Yra ir veikiančių atvirai, bet daug daugiau yra tokių, kurie savo veiklą KGB pripažino tik prispausti nepaneigiamų įrodymų, o dar labiau - bijodami Vakarų spec. tarnybų. Sakykime KGB generolas Armonas viešai niekada nekalbėjo apie tai, kaip KGB teikia protekcijas jo giminaičiams.
KGB papulkininkis A. Linkus niekada viešai nepasirodė kokiame nors eteryje Lietuvos visuomenei ir nesisakė, kad davė V. Ladnsbergiui 100 000 rinkimams, kad pas jį dirbo TSLKD narys, buvęs ,,konservvatorių'' ministras D.Jankauskas ir būsimasis LRT generalinis K. Petrauskis.
Darbdavių konfederacijos prezidentas, KGB kapitonas Danas Arlauskas irgi niekada viešai nesakė, kodel Lietuvos darbdavių konfederacijai vadovauja būtent KGBistas.
Tai tik keli pavyzdžiai - o iš tiesų šiuo metu Lietuvoje aktyviai veikia platus LGB tinklas, o su priešo šnipais kalba turi būti viena: karo lauko tribunolas, nuosprendis - sušaudymas ir nuosprendžio įvykdymas per 24 valandas po karo tribunolo posėdžio.
Kodėl senis Landsbergis taip priešnasi KGBistų paviešinimui? - todėl, kad Maskvai dirbantis landsbergynas ir yra KGB agentūros centras Lietuvoje. Todėl dbaartinė Seimo dauguma taip bijo Lenkijos, kur KGB agentūra triuškinama be pasigailėjimo.

Anonimiškas rašė...

KGB veikeju niekas netriuskina, jie visur yra gerbiami, nes turi pinigu ir itakos. Net vokieciu federaline vyriausybe kartu su jais pastate Nord Stream 2 ir dar gyne nuo amerikieciu sankciju.

Apie tuos jankauskus, petraukus ir arlauskus visi viska zino. Senis Landsbergis priesinasi KGBistu viesinimu, kad neapsisviestu jo aplinka ar jis pats. Butu logiskas paaiskinimas. Siaip tai Landsbergis joks ten ne KGB centas, jis pats galejo but max. nusususiu informatorium.

Apie KGBistus daugiausiai galetu papasakoti Armonas. Jei noretu.

Anonimiškas rašė...

Jei kas norit pasidomėti šia tema platesniu kampu, rekomenduoju perskaityt Douglas Murray knygą "The strange death of Europe". Apie tokią pat "migraciją" Graikijoj, Italijoj, Ispanijoj, Britanijoj - daugmaž nuo po-karinių metų.

item