Kreipimasis

Dėl tautos ir valstybės padėties Atmintinė – kreipimasis Atkūrus Nepriklausomybę, vargu ar buvo galima įsivaizduoti, jog vos po dviej...

Dėl tautos ir valstybės padėties

Atmintinė – kreipimasis

Atkūrus Nepriklausomybę, vargu ar buvo galima įsivaizduoti, jog vos po dviejų dešimtmečių iškils egzistencinis tautos ir valstybės išlikimo klausimas. Tikėtasi, kad išsilaisvinusi ir tapusi Vakarų pasaulio – ES ir NATO – dalimi Lietuva užsitikrino tvirtas saugumo garantijas ir netrukdomai žengs pažangos ir klestėjimo keliu. Šios viltys neišsipildė. Priešingai, tauta išsivaikščioja po pasaulį, o pats valstybingumas nyksta taip sparčiai, kad šito nematyti ir nepripažinti begali tik visiškai akli arba piktavaliai žmonės.

Nebėra prasmės įrodinėti, jog Lietuvoje vykdoma ekonominė ir socialinė politika, išvariusi iš šalies milžinišką darbingiausių gyventojų dalį, pagrįstai gali būti lyginama su okupantų vykdytu tautos naikinimu, o mastais ir – turint omenyje bendrąsias demografines tendencijas – keliamais pavojais tautos egzistavimui jį net pralenkia.

Dar didesnė grėsmė yra tebesitęsiantis, tik naujais ir subtilesniais būdais vykdomas, dvasinis, moralinis bei intelektualinis tautos naikinimas. Jis pradėjo stiprėti Lietuvai tapus ES nare, o ratifikavus Lisabonos sutartį įgyja vis agresyvesnes ir atviresnes formas. Jis reiškiasi ir yra pastebimas įvairiose srityse:
 • Tęsiant sovietmečio tradicijas vis atviriau puolama ir menkinama kaip tariamai atsilikusi, uždara ir tamsi lietuvių tauta – jos gyvenimo būdas, istorija, kultūrinė ir tautinė savimonė;
 • Ginčijami idėjiniai ir istoriniai moderniosios tautinės Lietuvos valstybės pagrindai – net abejojama jos teisėtumu ir prasmingumu; nuolatinių užsipuolimų ir patyčių taikiniu tapo ir Sąjūdžio laikotarpiu vykusi tautinio išsilaisvinimo kova;
 • Kuriamos „globalios Lietuvos“ vizijos, pvz., Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, kuriose lietuvių tauta įsivaizduojama tik kaip kosmopolitinėje pasaulinėje “pilietinėje visuomenėje” pasklidusi ir išsibarsčiusi virtuali etnokultūrinė bendrija be savo teritorijos kaip valstybė;
 • Nuosekliai ir kryptingai vykdoma ištautinimo programa – visais įmanomais būdais ir priemonėmis propaguojama ir brukama lietuviškąją tautinę tapatybę turinti išstumti ir pakeisti „europiečio“ – kultūrinių šaknų ir istorinės atminties neturinčio kosmopolitiško ES piliečio – savimonė ir tapatybė;
 • Lituanistikos plėtros strategijų ir programų svarbiausiu tikslu tapo jau net nebeslepiamos pastangos iš pagrindų pertvarkyti ir „sumoderninti“ lietuvių tautinę ir kultūrinę tapatybę faktiškai sunaikinant politinės tautos sampratą ir pakeičiant ją tariamai „europine“, t. y. viename iš ES administracinių regionų įsikūrusios etnokultūrinės bendrijos (siekiama, kad ji būtų tik viena iš daugelio tokių bendrijų ir sudarytų tik šios teritorijos gyventojų mažumą) savimone;
 • Kaip ir sovietmečiu, įgyvendinama plati tautos ideologinio ir politinio „perauklėjimo“ programa, kuria siekiama paversti ją naujo tipo žmonių bendrijos – betaučių „naujųjų europiečių“ masės dalimi;
 • Ciniškas tyčiojimasis iš laiko ir patirties patikrintų religinių, moralinių ir tautinių Lietuvos gyventojų vertybių tapo kasdieniniu reiškiniu ir vėl, kaip ir sovietmečiu, laikomas norma;
 • Į šalies viešąjį gyvenimą paslėptomis ir atviromis formomis sugrįžo politinė ir ideologinė cenzūra. Tapo privalomas „politkorektiškas“ kalbėjimas viešoje erdvėje, atgaivinta ideologinė mokyklinių vadovėlių stebėsena ir cenzūra.
Lietuvoje vykdoma „europeizacijos“ kampanija įgyja bruožų, verčiančių ją lyginti su anksčiau patirta prievartine sovietizacija. Viešajame gyvenime stiprėja nedemokratiško valdymo apraiškos. Piliečių tautinė ir valstybinė savimonė yra slopinama pasitelkiant ne tik ideologinės propagandos priemones. Vis atviriau mėginama griebtis ir teisinio kitaminčių persekiojimo. Dažnėja ir agresyvėja „europinių vertybių“ gynimu dangstomos ir neretai atviru moraliniu ir politiniu šantažu virstančios tarptautinio ideologinio ir politinio spaudimo Lietuvai akcijos ir kampanijos. Jose aktyviai dalyvauja ES institucijos, įtakingi įvairių šalių politikai, šalyje ir užsienyje veikiančios kai kurios tarptautinės organizacijos ir jų atstovai.

Lietuvos „europeizacija“ gali būti sėkminga ir pavykti tik „dekonstravus“, t. y. sugriovus jos gyventojų tautinę ir valstybinę sąmonę. Netrūksta padedančių ją griauti šalies piliečių. Todėl atgimė sovietmečių egzistavusi, tarsi išnykusi, net spėta primiršti idėjinė ir vertybinė takoskyra tarp patrioto ir kolaboranto. Susiformavo naujųjų kolaborantų, kosmopolitiškai orientuotų Lietuvos „europeizacijos“ ideologų ir vykdytojų, stovykla. Jos atstovai jau nebemato reikalo slėpti savo antitautinių ir antivalstybinių nuostatų. Jų pastangomis faktiškai tęsiama sovietinių „internacionalistų“ vykdyta kova su lietuviškuoju nacionalizmu, kurios galutinis tikslas, kaip žinoma, buvo iki galo įgyvendinti „Lietuva be lietuvių“ programą. Tokių kovotojų gausa ir uolumas aiškinti tuo, kad Sąjūdis gimė ir Nepriklausomybė buvo atkurta kiek pavėluotai. Okupacijos laikotarpiu tautinė ir valstybinė savimonė spėjo sunykti, ženkli tautos dalis jau beturėjo tik etnokultūrinę savimonę. Sovietų diegta nuostata, kad lietuviai yra tik viena iš daugelio sovietinę liaudį sudarančių “broliškų tautų“ buvo spėjusi plačiai įsišaknyti. Ir kur kas plačiau, negu norėta tai pripažinti. Įvykusių gelminių tautinės savimonės pokyčių, paties įvykusio tautos „perauklėjimo“ masto atkūrus nepriklausomybę stengtasi nematyti. Tai buvo milžiniška, katastrofiškų padarinių turėjusi valstybės atkūrimo strategijos klaida. Iš tikrųjų tautinės ir valstybinės sąmonės sunykimas lėmė, kad daug Lietuvos piliečių, net dalis sovietmečiu patriotiškai nusiteikusios šviesuomenės, jau buvo įpratinti rūpinti tik tautos kaip etnokultūrinės bendrijos raiška. Faktiškai politinių ir valstybinių siekių šviesuomenė jau nebeturėjo. Savaip dėsninga, kad net ši visuomenės dalis atkūrus Lietuvos valstybingumą nusišalino ar leidosi lengvai nušalinama nuo valstybės atkuriamojo darbo. Todėl atgavus nepriklausomybę nežinota, ką daryti su atgauta laisve, ir skubiai pradėta ieškoti naujo šeimininko. Išliko vergiško mąstymo ir elgesio įpročiai, kurie pastebimi visose valstybinio ir viešojo sektoriaus srityse – nuo aklo pataikavimo ES ir galingesnėms valstybėms užsienio politikos srityje iki užsienio organizuojamų isteriškų “lietuviškojo nacionalizmo” smerkimo akcijų, beveik niekuo nesiskiriančių nuo sovietmečiu vykdytų analogiškų ideologinių – propagandinių kampanijų.

Išplauta istorinė atmintis ir smarkiai apnykęs tautinio tapatumo ir orumo jausmas lėmė ne kartą pademonstruotą elementarios valstybinės savigarbos stoką. Dabartinė sunki tautos ir valstybės padėtis yra iš sovietmečio paveldėto nevalstybiško mąstymo ir jo nulemto visuomenės nepilietiško elgesio, o ypač  valdančiojo sluoksnio nusikalstamai neatsakingo vadovavimo padarinys. Vergiška savanaudiškumo ir prisitaikėliškumo dvasia persismelkęs šalies valdantysis sluoksnis net nepajėgia suvokti, juo labiau – prisiimti moralinės ir politinės atsakomybės už tautos ir valstybės ateitį. Jis nesuvokia ilgalaikių šalies interesų ir dėl jų net nekvaršina galvos, nes vadovaujasi primityvia „dabartizmo“ filosofija. Tapo įprasta šalies padėtį ir problemas suvokti tik per vienadienių ir trumpalaikių interesų bei tikslų prizmę. Net menkiausios pastangos pažvelgti į Lietuvos gyvybinius interesus ir strateginius tikslus iš platesnės istorinės praeities ir ateities perspektyvos laikomos „nereikalinga prabanga“, nors kaip tik strateginio mąstymo ir paprasčiausios atsakomybės už tautos ir valstybės likimą stoka neleido paversti taip sunkiai atkurtos valstybės šiuolaikiška, dinamiška, o svarbiausia – visiems jos piliečiams sava šalimi.

Lietuva gali tapti ištautinta ES administruojama teritorija ir pasaulinio „globalaus kaimo“ pereinamuoju kiemu – pilka nuolat migruojančios „internacionalinės“ darbo jėgos tranzito stotele.

Tautai ir valstybei kylančias egzistencines grėsmes supranta vis daugiau blaiviai ir patriotiškai mąstančių žmonių. Toks supratimas ir ilgaamžė istorinė patirtis turėtų tapti paskata veikti. Vis užgriūvančios negandų bangos neištrynė Lietuvos iš pasaulio žemėlapio tik todėl, kad sunkiausiais jos istorijos tarpsniais atsirasdavo veiklių ir ryžtingų žmonių, kurie sąmoningomis ir valingomis pastangomis sugebėdavo pakeisti Tėvynės likimą net, atrodytų, beviltiškiausiose situacijose.

Prieš du dešimtmečius Nepriklausomybė nebūtų buvusi atkurta, jeigu visi Lietuvos piliečiai būtų sėdėję sudėję rankas ir svajingai mąstę apie laisvę.

Sajūdžio tikslas atkurti valstybę buvo pasiektas tik todėl, jog radosi žmonių, kurie sugebėjo atidėti į šalį asmeninius ir profesinius interesus ir nuveikė milžinišką, dažnai net nepastebėtą ir neįvertintą, tautą telkusi ir įkvėpusį darbą, kad laisvės svajonė taptų tikrove.

Šiandien Lietuvą gali išgelbėti tik naujas tautinis pabudimas. Pirmas ir būtinas žingsnis jo link turėtų būti tokio atgimimo trokštančių ir pasiruošusių jam atsakingai įsipareigoti ir vardan jo nors šį tą nuveikti geros valios žmonių būrimasis. Egzistencinės grėsmės tautai ir valstybei valandą visi nesutarimai ir kivirčai turėtų būti pamiršti ir atidėti į šalį. Šiuo kritišku momentu dera ieškoti tik to, kas mus vienija ir paverčia LIETUVA.

Jeigu tu pritari, esi pasiryžęs dalyvauti – ne tik stebėti, ne tik klausyti, ne tik būti šalia – atsiliepk ir pasirašyk šį kreipimąsi. Pasirašyti galima nurodant savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis (el. pašto adresą) šio teksto komentaruose arba adresu info@propatria.lt .

Gerbiami svetainės lankytojai,

Jeigu perskaitę Kreipimąsi neketinate jo pasirašyti, maloniai prašome nekomentuoti jo turinio. Diskusijos dėl sambūrio Pro Patria vertybinių nuostatų ir veiklos krypčių yra absoliučiai būtinos ir jos vyks. Tačiau šio Kreipimosi paskirtis kita. Jame tik pateikiamas mūsų principinis požiūrį į dabartinę Tautos ir Valstybės padėtį. Jis yra tik bendriausias piliečių telkimosi pagrindas. Konstruktyvios diskusijos kokiu nors svarbiu reikalu įmanomos tik tarp šiam reikalui asmeniškai atsidavusių ir atsakingai įsipareigojusių žmonių.

Pritariantys:
 1. Andrejevienė Nijolė
 2. Andrijauskas Antanas               
 3. Arlauskas Saulius                       
 4. Bakučionis Tomas                      
 5. Baranauskas Tomas                   
 6. Barniškis Rolandas                                              
 7. Baublys Linas                           
 8. Blinstrubis Tomas                    
 9. Butkus Alvydas                         
 10. Genzelis Bronislovas                
 11. Dapkutė Karolina                     
 12. Daraškevičius Valdas               
 13. Daujotis Eduardas
 14. Daujotis Vytautas                     
 15. Devižis Zigmantas                     
 16. Dievaitis Povilas 
 17. Dubnikas Kęstutis                   
 18. Čiuldė Edvardas                      
 19. Gražinis Romas
 20. Gudaitis Romas
 21. Jankauskas Algimantas            
 22. Janulaitis Arvydas                    
 23. Janulienė Regina                       
 24. Jasaitis Jonas                             
 25. Jonaitis Jurgis                            
 26. Juknevičius Stanislovas             
 27. Juodišiūtė Justina                      
 28. Jurevičius Mindaugas
 29. Juozaitis Arvydas                        
 30. Kančytė Santa                              
 31. Karkienė Dalija Agota               
 32. Keršanskas Vytautas                   
 33. Kojala Linas                                 
 34. Kubilius Mindaugas                   
 35. Labokas Juozapas                       
 36. Leonavičius Bronius
 37. Leščinskaitė-Mikulėnienė Irma
 38. Liepuoniūtė Indrė
 39. Makauskas Audrius                    
 40. Markevičius Domantas
 41. Matukas Arūnas
 42. Medelis Linas
 43. Michelevičiūtė Dalia
 44. Miliauskas Mindaugas
 45. Ozolas Romualdas
 46. Ozolinskas Robertas
 47. Pakalnis Romas                               
 48. Patackas Agirdas                             
 49. Patinskas Domantas
 50. Paulaitis Vytautas
 51. Petrauskas Saulius
 52. Plumpa Petras
 53. Potašinskas Eduardas
 54. Puteikis Naglis
 55. Radžvilas Vytautas
 56. Rasimas Narcizas  
 57. Reinikis Arūnas
 58. Ringys Gediminas                          
 59. Rubavičius Vytautas
 60. Sakalas Aloyzas
 61. Simutis Arnas
 62. Sinica Vytautas                               
 63. Skrupskelis Eugenijus
 64. Songaila Gintaras             
 65. Stankevičius Rimvydas
 66. Stonis Paulius
 67. Svitojus Arūnas                                   
 68. Šalučka Skirmantas                             
 69. Valaitis Mindaugas
 70. Valatka Vytis
 71. Valčiukas Juozas                                   
 72. Vasiliauskas Martynas
 73. Vildžiūnas Vladas
 74. Vilimas Jonas
 75. Vosylienė Ramunė
 76. Zelvaras Gediminas                               
 77. Žemaitis Jonas                                        
 78. Kuprevičius Giedrius Antanas
 79. Pilkis Martynas
 80. Kešytė Laura
 81. Zasimavičius Linas
 82. Šimkaitis Adomas
 83. Mieželaitytė Daina
 84. Pilka Gediminas
 85. Barzdėnas Mindaugas
 86. Matulevičius Tomas
 87. Stankevičius Linas
 88. Bartoševič Daniel
 89. Leckas Antanas
 90. Markuckas Marius
 91. Pranskus Darius
 92. Canderienė Raimonda-Tautvilė
 93. Karalius Audrys
 94. Čerškus Robertas
 95. Baužys Arūnas
 96. Blaževičienė Neringa
 97. Grinius Lukas
 98. Leiputė Uršulė
 99. Bizunevičius Vidas
 100. Zabulionis Adas
 101. Plukys Martynas
 102. Repšys Romualdas
 103. Peluritis Elegijus
 104. Girdzijauskienė Audronė
 105. Borneika Arūnas
 106. Degutis Algirdas
 107. Botyrienė Laima
 108. Grakauskas Liudas
 109. Kazlauskaitė Rugilė
 110. Žukauskienė Lidija
 111. Šopaga Saulius
 112. Remeikis Dainius
 113. Tomas Šimkus
 114. Baubinaitė Kristina
 115. Lesniauskienė Eglė
 116. Povilionis Vidmantas
 117. Pakštas Kęstutis
 118. Žimantas Ramūnas
 119. Antanavičiūtė Marija
 120. Stanulis Laimonas
 121. Meiliūnas Rolandas
 122. Bingelis Arūnas
 123. Geiba Edgaras
 124. Klenys Modestas
 125. Bradulskytė Raminta
 126. Buragas Vladas
 127. Miškinytė Jolanta
 128. Pranckūnas Gintaras
 129. Rūdaitienė Jūratė
 130. Šataitė Aurelija
 131. Janušonis Vilhelminas
 132. Lašinskaitė Leokadija
 133. Zabielskas Marius
 134. Daugardas Gruodis
 135. Janulis Rytis
 136. Vaicekauskaitė Marija Živilė
 137. Švedarauskas Stanislovas
 138. Jokubėnienė Danutė
 139. Aleksandravičius Arnas
 140. Maziliauskas Mantas
 141. Vaitkūnaitė Eugenija
 142. Abromaitis Antanas
 143. Eimantė Daukšaitė
 144. Sabaliauskas Gintaras 
 145. Levinas Mantas
 146. Dževečka Jonas
 147. Sinkevičius Artūras
 148. Malijonis Justinas
 149. Norkienė Irena
 150. Poška Zigmas
 151. Gorodeckis Sakalas
 152. Jančaras Donatas
 153. Kalvaitytė Joana
 154. Narinkevičienė Danutė
 155. Šalkauskas Julius
 156. Kuzavinis Edvardas
 157. Kaminskas Kęstutis
 158. Čeponis Kęstutis
 159. Vabalis Jaroslav
 160. Novikovas Mindaugas
 161. Ringelė Arūnas
 162. Buzas Juozas
 163. Ostrauskas Saulius
 164. Milkeraitis Kęstutis
 165. Butkus Vytautas
 166. Martinkus Andrius
 167. Krupoviesas Vytautas
 168. Kulvičius Saulius
 169. Drungytė Erika
 170. Ragauskas Remigijus
 171. Eigirdas Arūnas
 172. Eigirdienė Dalia
 173. Punys Jonas
 174. Simaška Arūnas
 175. Matukas Liudvikas Vytautas
 176. Jančys Zenonas
 177. Laurinaitis Kęstutis
 178. Panka Julius 
 179. Sopranaitė Reda
 180. Bartkevičius Sergijus
 181. Gudelis Dangis
 182. Katinas Mindaugas
 183. Laurinaitis Kęstutis
 184. Kaminskas Jonas
 185. Vizbaras  Gintaras
 186. Pašiūnas Martynas
 187. Raubys Tomas
 188. Šarpnickienė Jolanta
 189. Mačiulaitis Romualdas
 190. Pupinis Kazys
 191. Žukienė Vaiva
 192. Malinauskienė Irena
 193. Astikas Emilis
 194. Janulevičius Antanas
 195. Gylienė Algė
 196. Sinicienė Genovaitė
 197. Pusevaitė Indrė
 198. Komar Albert
 199. Balčiūnas Eimantas
 200. Šimkūnas Mindaugas
 201. Mockevičius  Arminas 
 202. Januškevičius Gražvydas 
 203. Mačiulaitis Zenonas 
 204. Grumbinas Valentinas 
 205. Paulėkienė Agnė 
 206. Jesiškienė  Aušra 
 207. Valantukevičienė Violeta
 208. Borsteika Algirdas Vladas 
 209. Šoblinskaitė Violeta
 210. Merkevičius Leonas 
 211. Krencius Mindaugas 
 212. Baranauskas Antanas 
 213. Švobaitė Elena 
 214. Sučylaitė  Jūratė 
 215. Kruopis Paulius 
 216. Jasiūnė Vida 
 217. Stalilionis Algimantas 
 218. Rutkauskas Gintautas 
 219. Vysockis Ričardas 
 220. Šukys Valdas 
 221. Bagdonavičius Vaclovas 
 222. Raškinis Arimantas 
 223. Terleckas Gintautas 
 224. Švagžlys Jonas Kazimieras 
 225. Viesulas  Jonas 
 226. Mikalauskienė Marija 
 227. Parčiauskas Marius
 228. Bauševičius Justas 
 229. Butkus Gaudvydas 
 230. Narbutas Audris 
 231. Raškauskas Vytautas
 232. Svarinskas Alfonsas
 233. Rupšytė Angonita
 234. Petruškaitė Ieva
 235. Petkus Dovilas
 236. Motuza Gediminas
 237. Matukas Vytautas Liudvikas
 238. Stašinskaitė Kotryna
 239. Kalnikas Rindaugas
 240. Jankauskas Algirdas
 241. Guliokas Vytautas
 242. Biekša Simonas
 243. Langaitis Zenonas
 244. Gaulia Vytautas
 245. Taurinskas Medardas
 246. Jakštas Auksutis
 247. Noruševičienė Edita
 248. Zimnickas Juozupas
 249. Telksnienė Leontina
 250. Skripkauskas Vytautas
 251. Žilinskas Rokas
 252. Verseckienė Zinaida
 253. Stravinskas Vaidas
 254. Valkauskas Arnoldas 
 255. Štukenas Balys
 256. Dzedulionis Jonas
 257. Baublienė Elvyra
 258. Judžentis Artūras
 259. Radvila Gintaras
 260. Gasiūnienė Elena Vyda
 261. Kirda Arvydas
 262. Rinkevičius Tautvilas
 263. Eimaitytė Elena
 264. Daučiūnaitė Danutė
 265. Zamarytė-Sakavičienė Kristina 
 266. Zamaris Juozas 
 267. Pundzius Antanas 
 268. Bernotas Vilius
 269. Morkūnaitė Monika
 270. Lisauskaitė Rūta
 271. Braukyla Linas
 272. Kančytė Lina
 273. Rupšys Saulius
 274. Jucius Rolandas
 275. Danguolė Baltrušaitienė
 276. Vitalija Dovydėnienė
 277. Leonora Daugudienė

NAUJAUSI

Komentarai

KVIEČIAME PALAIKYTI

SEKITE MUS FACEBOOK

REKOMENDUOJAME

KVIEČIAME ĮSIGYTI

Naujienų prenumerata

static_page