Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl naujosios Vyriausybės ir Lietuvos valstybės ateities

2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai atvėrė kelią į valdžią Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos liberalų sąjūdž...


2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai atvėrė kelią į valdžią Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijų koalicijai. Šios trys partijos pradėjo naujos Vyriausybės formavimą. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų vedama koalicija rinkimus pralaimėjo, nes visą savo valdymo laikotarpį nesiryžo iš esmės keisti konservatorių ir liberalų po 2008 m. rinkimų įtvirtintos neoliberalios ekonominės ir socialinės politikos. 2016 m. laimėjusios rinkimus partijos nesugebėjo atsisakyti ,,globalios Lietuvos“ vizija grindžiamos 2012 m. Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, kuri yra radikaliausias Lietuvos istorijoje šalies totalinio perkūrimo projektas. 

1. Nebuvo imtasi realių veiksmų stabdyti globalių galios centrų ir jiems Lietuvoje tarnaujančių neoliberalių ir neokomunistinių visuomeninių ir politinių jėgų vykdomą visuomenės tautinės ir valstybinės jausenos ir savimonės, istorinės ir Laisvės kovų atminties ir prigimtinės šeimos griovimą.

2. Nemėginta stabdyti visose viešojo gyvenimo srityse stiprėjančių antidemokratinių ir totalitarinių tendencijų. Nebuvo užkirstas kelias masinei antitautinės ir antivalstybinės propagandos sklaidai, ideologinės cenzūros, diskriminavimo ir persekiojimo už ,,neteisingas“ pažiūras apraiškoms.

3. Valdantieji neįsiklausė į pagrįstus reikalavimus grąžinti visuomenei faktiškai privatizuotą Nacionalinį transliuotoją ir netrukdė jo paversti ne tik globalistinės ideologijos ir antilietuviškos ardomosios propagandos, bet ir jų pačių beatodairiško puolimo ir šmeižimo įrankiu.

Nors įvykę Seimo rinkimai formaliai atitiko procedūrines demokratijos normas, bet dalyvavimo juose sąlygos ir jų organizavimo tvarka galutinai atskleidė Lietuvos politinės ir partinės sistemos ydingumą. Demokratinių rinkimų kultūra Lietuvoje smuko, neužtikrinus realios rinkimuose dalyvavusių politinių jėgų konkurencijos, kuri yra būtina laisvų, konkurencinių ir sąžiningų rinkimų sąlyga. 

1. Iš mokesčių mokėtojų pinigų išlaikomos nomenklatūrinės globalistinės-sisteminės partijos turėjo išskirtines sąlygas rinkimų kampanijoje prieš mažesnes, tautos ir valstybės interesus ginančias politines jėgas.

2. Rinkimai vyko informacinės blokados ir faktinės ,,neteisingų“ pažiūrų ideologinės ir politinės cenzūros sąlygomis. Vietoje visaverčių rinkimų dalyvių politinių debatų organizuoti iš anksto surežisuotos ir viešosios nuomonės formuotojų (influencerių) griežtai kontroliuojamos ,,politinių diskusijų“ parodijos (ydingos „sociologinės demokratijos“ praktikos). 

3. Svarbų vaidmenį išskaidant ir išblaškant esminių permainų Lietuvoje siekiančių rinkėjų balsus suvaidino Kartų solidarumo-Santalkos Lietuvai, Krikščionių sąjungos ir Lietuvos centro-tautininkų partijų vadovai, kurie, iš savanaudiškų paskatų klaidindami ir apgaudinėdami savo partijų narius ir rėmėjus, pavertė jų vadovaujamas organizacijas tariamą antisistemiškumą imituojančiomis ir nomenklatūrinio-oligarchinio režimo tikslams tarnaujančiomis partijomis, skirtomis tik piliečių nepasitenkinimo garui išleisti.

2020 m. Seimo rinkimai atspindėjo vykstantį Lietuvos politinės raidos lūžį. Pirmą kartą per atkurtosios Nepriklausomybės laikotarpį į politinę areną iškilo radikaliai ideologizuota politinė oraganizacija. Valdančiosios koalicijos nare tapo Laisvės partija – ideologiškai išsigryninusi atvirai totalitarinė neokomunistinė partija. Ši partija – Lietuvą sovietinės okupacijos laikotarpiu administravusios LKP tiesioginė ideologinė įpėdinė ir nuosekli jos idėjų ir vykdytos politinės programos paveldėtoja ir tęsėja. Laisvės partijai būdingas ideologinis ir politinis nuoseklumas leidžia jai primesti savo politinę valią ir programines nuostatas koalicijos partnerėms, pirmausia – didžiausią frakciją Seime turinčiai, tačiau ideologiškai margai ir politiškai amorfiškai ir bevalei TS-LKD partijai. Pasinaudodama savo ideologiniu pranašumu Laisvės partija yra užsibrėžusi ir atvirai deklaravusi siekį primesti koalicijos partnerėms formuojamos vyriausybės programą ir politiką grindžiančias ideologines nuostatas ir lemti tolesnės šalies politinės raidos kryptį. Patvirtinus naująją Vyriausybę bus dar nuosekliau ir drastiškiau įgyvendinama neokomunistine ideologija grindžiama „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, kurios galutinis tikslas yra sunaikinti lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę. Iš esmės bus tęsiama sovietinių okupantų svajota įgyvendinti ,,Lietuvos be lietuvių“ programa. 

Iš naujos koalicijos sutarties ir pirmųjų naujos kadencijos Seimo sprendimų aiškėja šie formuojamos Vyriausybės politiniai siekiai:  

visiškai įtvirtinti ,,politinio korektiškumo“ vardu dangstomą totalinę viešojo ir privataus piliečių gyvenimo ideologinę ir politinę kontrolę; išplečiant propagandinio indoktrinavimo neokomunistine ideologija mastą, griežtinti mąstymo, sąžinės ir pažiūrų ,,pilietinę“ kontrolę bei cenzūrą, įstatymiškai įtvirtinti administracinį ir teisinį persekiojimą už kitamintystę dangstant jį kova su tariamąja ,,neapykantos kalba“; įteisinti kaip normą jau dabar egzistuojančias nebaudžiamojo pobūdžio (mobingas, viešos patyčios, atleidinėjimas iš darbo pramanytomis dingstimis) susidorojimo su ,,neteisingai mąstančiais“ asmenimis praktikas;

galutinai nukirsti Lietuvos dvasines ir istorines šaknis ir sugriauti jos krikščioniškąjį civilizacinį tapatumą; krikščionybė bus dar nuosekliau stumiama ne tik iš viešojo gyvenimo, bet ir varžomos privataus ugdymo pagal krikščioniškojo tikėjimo ir moralės principus galimybės, kartu skatinant ir remiant vadinamosios ,,evangelinės“, tai yra, neokomunistinei ,,atviros visuomenės“ ideologijai neprieštaraujančios imitacinės ,,krikščionybės“ plėtrą ir sklaidą visuomenėje, Katalikų bažnyčioje ir kitose krikščioniškose religinėse bendruomenėse;

toliau naikinant lietuvių tautą kaip savitą etnokultūrinę, kalbinę, istorinę ir politinę bendriją bus nuosekliai administraciniais ir finansiniais svertais stabdoma lietuvių kultūros laisva plėtra ir raiška pirmenybę teikiant ,,multikultūriniams“ projektams; lietuvių kalba bus menkinama ir stumiama iš viešojo gyvenimo neformaliai griaunant jos valstybinį statusą, skatinant kalbos darkymą ir įtvirtinant anglų kalbą kaip valstybinę kalbą; bus dar labiau važomi ir ideologiškai kontroliuojami visų sričių lituanistiniai tyrinėjimai ir jos dalykų akademinis mokymas bei sklaida visuomenėje menkinant jų svarbą ir prestižą ir ribojant valstybės paramą ,,nepolitkorektiškiems“ lituanistiniams projektams;

vykdant jau sovietmečiu mėgintą įgyvendinti tikslą sukurti ,,Lietuvą be lietuvių“ bus tęsiama piliečių nelygybę ir atskirtį didinanti bei skatinanti juos emigruoti ir išsivaikščioti po pasaulį radikaliai neoliberali ekonominė ir socialinė politika, kuria bus siekiama dar didesniu mastu ir sparčiau tęsti sovietmečiu sąmoningai vykdytą dirbtinio tautų perkėlinėjimo, maišymo ir asimiliavimo bei Lietuvos kolonizavimo programą masiškai gabenant nekvalifikuotą, pigią ir kultūriškai svetimą darbo jėgą ir paverčiant lietuvius pasmerkta asimiliuotis ir visiškai išnykti mažuma jų pačių nuo amžių apgyvendintoje žemėje;

įgyvendinant tikslą sugriauti prigimtinę šeimą kaip žmogiškosios ir tautinės gyvasties kūrėją ir perdavėją, pirminį ir svarbiausią dorinio ugdymo židinį ir kultūrinės tradicijos saugotoją bei tęsėją, o mūsų dienomis ir pagrindinę pasipriešinimo stiprėjančiam totalitariniam valdymui ir asmens bei visuomenės totaliniam pavergimui atramą, bus prievartinėmis ir vis brutalesnėmis priemonėmis primetinėjama ir masiškai diegiama totalitarinė neokomunistinė genderizmo ideologija, kurios galutinis įtvirtinimas laikomas Lietuvoje stiprėjančio represinio politinio režimo būtina viešpatavimo ir išlikimo sąlyga;

naikinant paskutinius Lietuvos valstybės likučius bus toliau įgyvendinama neoliberalistinė ,,minimalios valstybės“ koncepcija, kryptingai vykdomo ,,privatizavimo“ būdu siaurinant ir naikinant ne tik piliečių bendrąjį gėrį laiduojančias, bet ir pačios valstybės egzistavimą įprasminančias ir pateisinančias jos atliekamas viešųjų gėrybių teikėjos funkcijas, kurias praradusi ji apskritai nebebus reikalinga kaip lietuvių tautos išlikimą amžiams ir jos tvarią politinę ir istorinę būtį turintys garantuoti saugūs ir būtini namai.

,,Globalios Lietuvos“ viziją užsibrėžusių iki galo įgyvendinti TS-LKD, Liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos programiniai siekiai kyla iš valdančiąją koaliciją sudariusių politinių jėgų atvirai arba faktiškai išpažįstamos liberalkomunistinės ideologijos. Savo pamatinėmis nuostatomis ir tikslais ši ideologija iš esmės nesiskiria nuo ortodoksinio komunizmo ideologijos, kuria sovietmečiu buvo grindžiamos ir teisinamos okupacinio režimo pastangos sunaikinti krikščionybę, lietuvių tautą ir valstybę. Naujosios Vyriausybės pasiryžimas toliau įgyvendinti Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“ vadovaujantis ją įkvėpusios patobulintos ,,vakarietiškos“ neokomunistinės ideologijos gairėmis kelią grėsmę, kad Lietuva toliau nyks sparčiau negu sovietmečiu ir jau artimoje ateityje šis nykimas taps negrįžtamas.

Sustabdyti neregėtą užmojį įgyjantį Lietuvos ištautinimą ir išvalstybinimą įmanoma tik sutelktomis visų Lietuvą mylinčių ir trokštančių ją išsaugoti piliečių pastangomis.

Kreipiamės į visus geros valios patriotiškus Lietuvos žmones ir kviečiame kartu stoti į sunkią kovą už Lietuvos išlikimą – jos garbę, laisvę ir gyvybę. Pasiryžusius tapti mūsų bendražygiais (NS tikraisiais nariais arba nariais-rėmėjais) kviečiame registruotis šiuo adresu: https://susivienijimas.lt/prisijunk/

 Politinės partijos „Nacionalinis susivienijimas“ valdyba  


Susiję

Nacionalinis susivienijimas 6522056415027373944

Rašyti komentarą

 1. Lietuviškos kabutės: „ “

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2020-12-04 12:18

  Vėl NS užima aukos poziciją. Tai kelias į niekur.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-12-04 18:31

   Jūsų konkretūs pasiūlymai, ne-auka?

   Panaikinti
  2. tikrai taip, o ta starategija senai stanciuje paslepta, niekur nenaudojama, nebent laisvuno sopausko samoneje

   Panaikinti
 3. Ačiū! Iki kaulų gelmių pažįstama TS-LKD, Liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos retorika nuo sovietinių laikų, bet daugelis žmonių kažkodėl neišgirsta... praradę viltį, niekuo netiki, o ir baisu veikti, prisiminus persekiojimus, susidorojimus...

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2020-12-04 20:03

  Juokinga skaityti, kad "išskaidant ir išblaškant esminių permainų Lietuvoje siekiančių rinkėjų balsus suvaidino Kartų solidarumo-Santalkos Lietuvai, Krikščionių sąjungos ir Lietuvos centro-tautininkų partijų vadovai, kurie, iš savanaudiškų paskatų klaidindami ir apgaudinėdami savo partijų narius ir rėmėjus, pavertė jų vadovaujamas organizacijas tariamą antisistemiškumą imituojančiomis ir nomenklatūrinio-oligarchinio režimo tikslams tarnaujančiomis partijomis, skirtomis tik piliečių nepasitenkinimo garui išleisti" tautininkų čia prašom nepainioti, nes NS vadovams arogancija aptemdė akis ir pasijuto labai išskirtiniais "sąjūdinio tipo politikais". Gavot kvietimą bendrai veiklai bet nepriėmėte, nes mat dideli "politologijos profai" kurie perims konservatorių elektoratą.
  O rezultatas tas kad buvo pasidalinti patriotiškų rinkėjų balsai (kurių yra apie 65 tūkst.). Bet matyt profesorių ir "politologijos profų" matematikos įgūdžiai silpnoki nes dalyba neįkandamas veiksmas pasirodė. Būtų NS veikęs kartu su tautininkais be abejonės visi vadukai jau būtų Seime ir tautišką frakciją turėtų. Dabar telieka šnypšti kampuose ir bevertes deklaracijas skelbti. Kažkoks keistas su niekuo nesivienijantis susivienijimas.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2020-12-05 13:21

  Žinomumas intelektualiais straipsniais kuriamas labai ribotame žmonių rate. Norint atkovoti rinkėjus iš liberalkomunistinių jėgų reikia "supaprastinti" savo ideologiją iki paprastam rinkėjui suprantamų politinių šūkių.
  Pvz. "Už tradicinę šeimą", "už valstybingumo išsaugojimą", "prieš polikorektišką cenzūrą propaguojančią valdžią" ir panašiai.
  Visuomenėje formuojasi pasipriešinimas liberaliatinei propagandai ir liberalų netolerancijai kitaip mąstantiems. NS turi siekti tapti to lydere ne tik gerai sudėliotuose straipsniuose (nors ir tai yra gerai), bet ir patraukti į savo pusę politiškai mažiau išprususią ir pasyvoką rinkėjų daugumą.
  Kitaip liks tik straipsniai, o jų aktualijos ims kartotis. Reikia ne tik straipsnių, bet ir kietų stendų prie autostradų. Reikia progreso. Radžvilas kietas savo ideologija, bet reikia jam paramos einant į liaudį.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-12-06 22:49

   Visiškai pritariu. Iš tiesų be galo svarbu pritraukti tuos, kurie supranta, kai kalbama aiškiai ir konkrečiai. Tai - didelė dalis Lietuvos visuomenės.

   Panaikinti
 6. NS pajudės pirmyn, kai supras, kad žmonėm nerūpi jokios ideologijos. Bet rūpi skaičiukas banko sąskaitoje ir ar jo pakaks ateinančio mėnesio mokesčiams sumokėti.
  Anonimui 13:21, pažiūrėk į rinkimų rezultatus, kiek surinko abi liberalų partijos, kiek surinko Armonaitės visai nauja partija? Kur čia tas priešinimasis liberastams? Dešinioji banga nuslūgo, nes tik malė š..., pralošė Trumpas, Duda vos laimėjo per Marytės plauką, greitu laiku praloš ir kiti šūdmaliai, Johnsonas sekantis.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Negi teks priminti klasikinę metodiką? “ Nesvarbu kaip kas balsuoja, svarbu kas balsus skaičiuoja”. Ar dar reikia papildomų paaiškinimų?

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2020-12-05 17:23

  Nu jo! Visi kalti, tik ne mes! Ko neatsiėmėt LRT, valstiečiai ir nepadovanojot NS? Tik kai Karbauskį kalė prie sienos visa konservatorių ponija, tylėjot po medžiu...

  AtsakytiPanaikinti
 8. Anonimiškas2020-12-05 23:53

  Dėl rezultatų 2020 m. rinkimuose kalčiausia yra visa Lietuvos šviesuomenė, t.y.tikrasis Tautos elitas - rašytojai, mokslininkai, menininkai (iš dailės ir muzikos kūrybinių barų), sporto pasaulio atstovai, aplinkosaugininkai, paminklosaugininkai, galop medikai ir pedagogai bei daug daug kitų. Nė vienas iš jų patriotams nykštukams, visiems bendrai ir kiekvienam atskirai nepasakė:"STOP! Gana malti š... Arba jūs vienijatės į rinkimus vieningu bendru sąrašu, arba mes jus viešai pasmerkiame, atsižadame ir prakeikiame, kaip išdavusius tautos interesus dėl savo egoistinių ambicijų. Pasaulis keičiasi ne dienomis, bet valandomis. Laiko nebeliko. Rytojus jau atėjo, šiandien vyksta virsmas".
  Tokia yra realybė. Keičasi epochos. Kasdien mus palieka šviesūs žmonės, jų vietą dažnai užima neturintys atminties mankurtai, kuriuos gamina konvejeriu Švietimo sistema Lietuvoje ir užsieniuose.
  Akivaizdu, kad tikrasis Tautos elitas neatlieka savo pareigų!

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2020-12-06 00:05

  Gerbiu prof. V.Radžvilą dėl jo įžvalgų, bet primygtinai Jo prašau atsakyti ir parodyti pavyzdžiais, KAIP (!?) Kartų solidarumo-Santalkos Lietuvai, Krikščionių sąjungos ir Lietuvos centro-tautininkų partijų vadovai pavertė savo organizacijas antisistemiškumą imituojančiomis ir nomenklatūrinio-oligarchinio režimo tikslams tarnaujančiomis partijomis. Kurioje vietoje čia....jos tarnauja rėžimui? Tai, kad jų vadovai "pasikėlę" ir praradę strategijos bei taktikos perspektyvas, tai akivaizdu ir kelia abejones dėl jų sugebėjimo būti politiniais lyderiais. Jų asmeninės savybės kertasi su šiandieninių politinių realijų sukeltais iššūkiais (liet. išbandymais), o taip pat ir su jų pačių politinės karjeros perspektyvomis. Liaudis sako - "jei galva durna", tai dar nereiškia, kad sąmoningai imituoja antisistemiškumą ir tarnauja oligarchiniam rėžimui. Paprasčiausia - " iš didelio rašto, išėjo iš krašto".
  Ger. V.Radžvilai - pagrįskite savo tvirtinimus, kitų nesistemininkų atžvilgiu. Tai nori sužinoti ir įsisąmoninti didelė tautos dalis. Priešingu atveju, tai tik ir liks vietinių intrygėlių nykštukų lygyje.
  p.s. atsiprašau, jei Jūs tokius aiškinimus jau esate PP pateikęs. Tai ką aš skaičiau, manęs, kaip ir daugelio kitų, dar neįtikino. Tiesos žodžio niekada nebus per mažai! Nuoširdžiai norime viską išsiaiškinti ir tada tuo vadovautis. Ačiū.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2020-12-06 02:21

  paskaitai tokius pasisakymus ir visiškai nesigaili balsą atidavęs tautininkams...

  AtsakytiPanaikinti
 11. Kuo NS skiriasi nuo kitų partijų? Tuo, kad turi daug teoretikų ir mažai praktikų. Be praktikų, ty. politikos mechanikų, toli nenuvažiuosi (S rinkimai tai parodė). Nuolatinis kapstymasis praeity toli nenuves (valstiečių pvz), reikia jau pradėti ruoštis kitiems rinkimams. Ir reikia, kaip sakė Leninas - "mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis". Lietuvių tauta yra labai protinga, praktiška ir racionali bendruomenė, todėl visa NS veikla turi būti nukreipta į ne tik problemų analizę, bet į SIŪLYMUS, KAIP TAS PROBLEMAS SPRĘSTI. Ty. "šešėlinės valdžios strategija". Jei siūlymai bus protingi ir veiksmingi, tauta greitai atsirinks, kas yra kas ir ateinančiuose rinkimuose jau bus daug lengviau.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Anonimiškas2020-12-06 17:20

  Teisingai ankstesnis komentatorius rase-rinkejas nori zinot ka jis gales susikurt gyvenime finansiskai, jei bus isrinkti NS. Pasakyt kad jus kulturinis elitas rinkejui neuztenka, aiskinkit ka keisit, kodel ir kokia nauda is to bus. Jei jis zinos kad bus turtingesnis prie "tradiciniu" partiju, uz jas ir balsuos, nesvarbu kokiu nesamoniu kulturiskai ir moraliskai jos pridarys. O jus niekada neturesit galimybes ka nors pakeist

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

item