Algimantas Liekis. Teisingumas pagal užsakymą

alkas.lt nuotr. alkas.lt Didelį pasipiktinimą sukėlė Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus ir jo komandos išpuolis prieš Lietuvos Lais...

alkas.lt nuotr.

Didelį pasipiktinimą sukėlė Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus ir jo komandos išpuolis prieš Lietuvos Laisvės ir Nepriklausomybės gynėjus ir kūrėjus: pirmąjį savanorį ir antibolševikinio 1941 m. Birželio sukilimo rengėją ir vadą plk. Kazį Škirpą, panaikinus jo vardo alėją Vilniuje; prieš vieno iš partizanų vadų gen. J. Noreiką-Generolą Vėtrą, nuplėšus jo atminimo lentą nuo LMA bibliotekos, kurioje J. Noreika dirbo antrosios TSRS okupacijos pirmaisiais metais. Tai Vilniaus valdžia padarė, motyvuodama, kad tiedu lietuviai didvyriai nacių Vokietijos okupacijos metais tariamai prisidėjo prie žydų holokausto, nors tą jų nusikaltimą patvirtinančių neginčytinų faktų ir nepateikė.

Beje, paskutiniu metu gausu ir visų lietuvių kovotojų dėl Laisvės ir Nepriklausomybės priskyrimo prie žydšaudžių. Puikus to pavyzdys yra JAV žydai, kurie per visą pokarį, naudodamiesi KGB perduotomis pažymomis, kaltino vos ne visus JAV ir kitose laisvose šalyse atsidūrusius žymesnius lietuvių veikėjus. Tokiais kaltinimais šie žydai labai pasitarnaudavo TSRS – atrodydavo, kad okupacijai ir aneksijai priešinosi tik nusikaltėliai, kurie prieglobstį gavo JAV ir kitose „antisovietinio bloko“ kraštuose. Tokiu būdu apjuodinus Lietuvos partizanus, užsieniuose net buvo imta skelbti, kad lietuviai – tai tik buvę žydšaudžiai, ir, kad visa lietuvių Tauta yra nusipelniusi pasmerkimo.

1947 m., balandžio 14-15 d., Miunchene susirinkę „Lietuvos žydų sąjungos“ nariai, priėmė tokią rezoliuciją: „Mes, sudarantieji menką likutį iš buvusių 160 tūkstančių Lietuvos žydų, esame išlikę gyvi iš tų pasibaisėtinų žiaurumų, kuriuos padarė lietuviai jų žydiškų kaimynų atžvilgiu (…). Didelė dalis tų žudikų – lietuvių, randasi amerikiečių, anglų, prancūzų zonose bei Austrijoje, kur jie figūruoja „kaip pabėgėliai“ (…). Konferencija konstatuoja, kad: a) visi lietuvių tautos sluoksniai (inteligentai, valdininkai, ūkininkai, amatininkai, darbininkai ir kiti, kartu su nacių banditais, išžudė Lietuvos žydus (…)“.

Šioje konferencijoje nei žodžiu nebuvo užsiminta, kad Lietuva buvo nacių Vokietijos okupuota ir žydų – Lietuvos piliečių naikinimas, buvo nacių okupacinės politikos dalis. Bet per visą sovietmetį TSRS „teisingumo organai“, ieškoję prisidėjusių prie tokio šėtoniško darbo, tesurado apie 800 lietuvių. Surastieji TSRS, vienaip ar kitaip talkinusieji okupantams vokiečiams, buvo nuteisti įvairiomis bausmėmis. Tarp nusikaltėlių nebuvo minimi nei plk. K. Škirpa, nei partizanas J. Noreika-Vėtra. Lietuvių – žydų gelbėtojų buvo priskaičiuota per 3 tūkst,, bet ir JAV žydai ir toliau skelbė, kad ten atsidūrę lietuviai, ypač veikliausi, nacių okupacijos metais žudė jų tautiečius. Ta varoma propaganda buvo naudinga TSRS ir jos okupuotosios Lietuvos valdžiai. TSRS toliau sėkmingai kurpė bylas apie lietuvius, tariamus „žydšaudžius“ JAV, reikalavo departuoti juos į TSRS, net ir tuos, kurių kaltės nesugebėjo įrodyti ir sovietinis „teisingumas“.

Tiems ir panašiems gandams patikrinti, 1978 m., JAV Atstovų rūmai įsteigė Specialiųjų tyrimų skyrių (OSI). Šis skyrius tyrė šalyje gyvenančių ir kitų lietuvių tariamus nusikaltimus nacių okupacijos metais. OSI buvo pasirašęs sutartį su TSRS KGB ir kitomis „teisingumo“ institucijomis, kad jos tieks reikalingus dokumentus JAV gyvenančių „nusikaltėlių“ demaskavimui. Bet ir JAV „temidei“ nepasisekė surasti ir deportuoti tokių veikėjų. TSRS ėmė dar įnirtingiau ieškoti tokių „nusikaltėlių“, kai nuo 1988 m. lietuvių Tauta ryžtingai pakilo kovon dėl savo Laisvės ir Nepriklausomybės.

JAV žydai irgi nepasidavė – vykdydami TSKP ir KGB pageidavimus, vėl ėmė įrodinėti, kad lietuviai neverti Laisvės. Beje, karo metais taip elgėsi ir lenkų Amija Krajova. Vyriausybės iš Londono nurodymu, AK smaugikai kūrė „dokumentus“ apie tariamą lietuvių pagalbą okupantams vokiečiams, jų nusikaltimus žmoniškumui ir siuntė juos demokratinių valstybių vyriausybėms. Taip buvo daroma, viliantis, kad po karo, Taikos konferencijos metu, demokratinių valstybių vyriausybės šiuos dokumentus pateiks kaip „įrodymą“, jog Lietuva, kaip nacių Vokietijos talkininkė, turi būti „globojama“ tik Lenkijos.

1990 m. pradžioje, lietuvių Tautai paskelbus apie savo nepriklausomos valstybės atkūrimą, JAV ir Izraelio žydai grįžo prie savo pokario metų melo, kad visa lietuvių Tauta prisidėjo prie žydų holokausto. Apie tai imta skelbti ir angliškoje spaudoje, pirmiausiai – tęstiniame leidinyje „Lithuania Crime and punishment“ („Lietuvos nusikaltimas ir bausmė“). Šio leidinio šeštajame tome (1999 m.) net 140 puslapių buvo išvardinti tariami lietuviai – žydšaudžiai: beveik 23 tūkst. lietuvių partizanų sąrašai, paimti iš „Tremtinio“ ir kitų lietuvių patriotų leidinių. Suprask – kovojo už Lietuvos Laisvę, vadinasi, buvo ir žydšaudys.

Tariamų žydšaudžių pavardės leidinyje buvo suskirstytos pagal Lietuvos rajonus. Kiekvieno rajono pavardžių sąrašas baigiamas prakeiksmu: „Mano Dieve, nubausk tuos bailius. Padaryk, kad prakeiksmas ir nelaimės lydėtų ir visą jų bendruomenę, kad prakeiksmas kristų ir ant jų palikuonių ir jų vaikaičių (plačiau A. Liekio monografijoje: „Lietuvos Laikinoji Vyriausybė. 1941 06 22 – 08 05“. Vilnius, 1999m., p. 293 – 299). Ir vėl nei žodelio apie tai, kad lietuvių Tauta buvo okupuota nacių Vokietijos, kuri ir vykdė žydų – Lietuvos piliečių genocidą. Jokia okupuota tauta neatsako už ją okupavusios tautos nusikaltimus. Tačiau ir šiandieninėje Lietuvoje, nuolatinis „holokausto“ linksniavimas ir vis naujų „nusikaltėlių“ paieškos naudingos tik tiems, kurie nori toliau kištis į Lietuvos vidaus reikalus, diktuoti savo valią ar „išmelžti“ iš valstybės vis naujų kompensacijų, kad ir kadaise nukentėjusiųjų vaikaičiams, nors nieko bendro su Lietuva jie neturėjo ir neturi. „Holokaustas“ kai kuriems jau tapo neblogu „bizniu“.

Viltasi, kad visam tam užkirs kelią 1998 m. rugsėjo 7d. Prezidento V. Adamkaus dekretu įsteigta „Tarptautinė nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje tyrimo komisija“. Tačiau ta komisija, kaip ir daugelis panašių komisijų, tariamai įsteigtų „teisingumo“ įgyvendinimui, irgi buvo tarsi „tarnaitė“. Jos „Misijoje“ nurodoma, kad Komisijos strateginis tikslas ne Tiesa ir Teisingumas, o tik „derinti skirtingas valstybes atstovaujančių bei skirtingą politinį patyrimą turinčių jos narių požiūrius ir pateikti bendrai priimtiną vertinimą …“ (ar gali būti suderinami „požiūriai“ budelio ir jo aukos? Daugelyje TSRS represinių ir partinių bei sovietinių organų svarbiausiuose postuose, buvo įsitaisę „rinktosios tautos“ atstovai, tad ir suprantama, kad kas kovojo prieš TSRS, buvo ir iš dalies tebėra tariamais tuometinių ir dabartinių „rinktųjų“ priešais). Pagal tos Komisijos darbo reglamentą, sprendimai priimami „bendru, daugumos nutarimu“.

Tokie Komisijos nariams suteikti įgaliojimai prieštaravo ir Lietuvos Konstitucijai. Jos 109 str. nurodyta, kad „Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai“, o 112 str., kad „Teisėjais Lietuvoje gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai“. Tuo tarpu Prezidento A. Adamkaus patvirtintoje 22 narių Komisijoje (vadovauti paskirtas „amžinasis Seimo narys“ – E. Zingeris, pakomisijų vadovais – prof. Saulius Sužiedėlis ir LRS narys dr. Arvydas Anušauskas), net 16 narių buvo JAV, Izraelio ir kitų valstybių žydai – po 8 holokausto ir sovietinių nusikaltimų tyrimo komisijose. Žinoma, tai nieko blogo „tarptautinei komisijai“, bet objektyvumo iš jų mažai būta, nes, kaip teigta, jų seneliai ar net tėvai, vienaip ar kitaip, buvo susiję su TSRS valdžios, jos represinių organų, TSKP nusikaltimais Lietuvoje, o po to buvo traktuojami nacių okupacijos metų aukomis.

Štai Komisijos veikėjai, kurie buvo paskirti nuspręsti, kas iš nepriklausomos Lietuvos kūrėjų ir gynėjų, verti atminimo: Andrėjus Beikeris (Andrew Baker) JAV, Kristoferis Diekmanas (Christoph Dieckman) dr., Šveicarija, Jurgenas Matausas (Jurgen Matthaus) dr., JAV, Antonis Polianskis (Antony Poliansky) prof. JAV, Dina Porata (Dina Porat) prof., Izraelis, Joachimas Tauberis (Joachim Tauber) prof., Vokietija, Arkadijus Zeltseris (Arkady Zeltser) dr., Izraelis, Džonatanas Brentas (Jonathan Brent) JAV, Alesanderis Danielas (Alesander Daniel) Rusija, Nikolas Leinas (Nicolas Lane) JAV, Normanas Naimarkas (Norman Naimark) JAV, Janosas M. Raineris (Janos M. Rainer) dr., Vengrija, Timotis Snyderis (Timothy Snyder) prof., JAV, Frankas Tomas (Francoise Thom) prof., Prancūzija ir kiti. Daugeliui jų nežinoma, kad lietuviams ir TSRS, ir nacių Vokietija – abu atrodė tokie pat sunkūs banditiniai režimai. Ir lietuviai prieš juos kovojo vienodai atkakliai.

Tuo tarpu Lietuvoje gyvenantiems žydams, TSRS okupacija buvo kaip išsigelbėjimas nuo Vakaruose įsiplieskiančio antisemitinio laužo. Tad neatsitiktinai daugelis jų rėmė TSRS, buvo TSKP(b) nariais. Jie buvo pirmieji, kuriuos sovietiniai okupantai skyrė į okupuotos Lietuvos represines ir valdžios struktūras. Kad žydų tautos atstovai turėjo didelį pasitikėjimą TSRS ir TSKP (b), KGB struktūrose, iš dalies paliudytų ir tai, kad apie 1965 m., daugiau nei pusė senų žydų tautybės žmonių gaudavo „personalines“ – padidintas pensijas, kaip tie, kurie prisidėjo prie tarybų valdžios pergalės Lietuvoje. Tas TSRS išskirtinis pasitikėjimas žydais, jų dominavimas okupuotos Lietuvos valdžioje, dar prieš karą sudarė įspūdį, kad žydai ir okupantai bolševikai – „broliai dvyniai“. Nors, žinoma, jokios vyraujančios nuotaikos negali pateisinti tų Lietuvos žydų žudynių. Tačiau teisingumo, vertinant praeitį, negali garantuoti ir jokios „tarptautinės“ komisijos. Beje, tos „tarptautinės komisijos“ narių, jų geranoriškumo ir objektyvumo, atrodo, nėra tyręs ir Lietuvos VSD, bet, nepaisant to, Lietuvos valdžia akcentavo ir akcentuoja, kad ir praeities didžiavyrius įvertinti gali tik minėto pobūdžio „tarptautinės komisijos“.  Neatsitiktinai sakoma, kad ant pražūties ribos stovi tos tautos ir jų valstybės, kurios savo istoriją patiki rašyti ir įvertinti  svetimiesiems, atėjūnams.

Susiję

Įžvalgos 9023091905563923955

Rašyti komentarą

 1. Skaitytojas2019-08-11 15:28

  Straipsnis labai geras, bet prašau paaiškinti šią vietą:

  „JAV Atstovų rūmai įsteigė Specialiųjų tyrimų skyrių (OSI).“

  Kokios kalbos santrumpa yra „OSI“ ir kaip ji išskleidžiama?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. supratingas2019-08-11 16:57

   Manyčiau anglų. Galbūt koks nors "office of special investigations"?

   Panaikinti
  2. Skaitytojas2019-08-11 17:26

   Taip, ačiū. Radau Wikipedijoje. Štai citata, beje:

   The OSI received significant criticism throughout its existence from the courts, émigré groups, and others. Criticism has centered on its mandate, perceived influence by Jewish special interest groups, use of evidence from the Soviet Union, and the professional ethics of its leadership.

   During the 1980s Cold War years the office was criticized for working with Soviet authorities and submitting evidence provided by them. The majority of OSI prosecutions were against immigrants from the Baltic states and the office was viewed suspiciously by émigré groups from those countries whose members often refused to cooperate in investigations. In 1984, the Veterans of Foreign Wars passed a resolution critical of OSI due to its use of evidence provided by the Soviet Union.

   Panaikinti
 2. Kada, kas, kokiais tikslais įkūrė OSI - labai išsamiai paaiškinta
  Jonas Petras Kedys “Sionizmo tikslai“
  (Australijos lietuvis)

  AtsakytiPanaikinti
 3. Cituoju:
  Sionistinė “Nacių medžioklė“

  Praėjus apie 40 metų nuo II Pasaulinio karo pradžios, S.Vyzentalis (S.Wiesenthal) ir jo vardo centras JAV išvystė nepaprastai stiprią veiklą, ieškant “Nacių karo nusikaltėlių“. Žinių tarnybų ši veikla buvo vadinama “Nacių medžioklė“ (Nazi hunt). Tai buvo sionistų organizacijos politika, kuri yra nepaprastai stipri Amerikoje ir jai pavyko apie 1980 m. įtikinti prezidentą J.Karterį (J.Carter) ir jo administraciją įsteigti labai nekalto vardo organizaciją – “Specialių Tyrimų Skyrių“ (Office of Special Investigation – OSI) kuri tapo “Nacių medžioklės“ įstaiga. Todėl kyla klausimas, kodėl reikėjo įsteigti OSI medžioti nacius, kurių valdžia tetruko tik 12 metų ir žuvo 6 mln žydų (sionistų duomenimis), bet nei žodžio neprasitarta apie komunistinius nusikaltimus, kurie prasidėjo 1917 m. ir jų aukų skaičius siekia 65 mln! Komunistiniai – politiniai nusikaltėliai padarė dešimt kartų daugiau aukų nei “Žydšaudžiai“, o sionistai apie tai visai nenori kalbėti. Jeigu dar prisiminsime komunizmo aukas Raudonojoje Kinijoje, Vietname, Kuboje, Afrikoje ir kitur, tad pamatysime, kad politiniai nusikaltimai yra keleriopai didesni už karo. Kas yra politinis nusikaltimas? Atsakymas, trumpai kalbant, yra toks: kai valstybė ar jos organizacijos policijos, kariuomenės pagalba prispaudžia, persekioja, suima, tremia, kankina ir žudo savo piliečius dėl politinių, tautinių ir religinių įsitikinimų, tai šie veiksmai yra vadinami politiniais nusikaltimais. Asmenys, kurie tai planuoja, duoda įsakymus, įsakymus vykdo, yra politiniai nusikaltėliai. Išvadoje galima pasakyti, kad politiniai nusikaltėliai padaro daug daugiau žmonių aukų, nei karo nusikaltėliai. Kaip pavyzdį galima palyginti I ir II Pasaulinius karus, kurių aukos yra apie 40 mln žmonių. Kai tuo tarpu komunizmas, vien Sovietų sąjungos teritorijoje nužudė apie 65 mln nekaltų žmonių. Jeigu paminėti Kiniją ir Aziją, bei Afriką ir Pietų Ameriką, tai dar galime tiek pat pridėti. Tai štai koks skirtumas tarp politinių ir karinių nusikaltimų. Čia tuo nenorima pasakyti, kad kariniai nusikaltimai yra “geresni“, bet kad politiniai yra kur kas baisesni.

  AtsakytiPanaikinti
 4. supratingas2019-08-11 20:03

  Ta komisija nacių ir sovietų nusikaltimams tirti - atviras tyčiojimasis iš teisingumo, ją reikėtų kuo skubiau išvaikyti. Kaip joje galėjo atsidurti enkavėdistas Aradas, kas jį įtraukė? O pirminikas? E.Zingerio padėtis akivaizdžiai prieštaringa, nes jo tėvas, ginklu triuškinęs "buržuazinius nacionalistus" apie ką atvirai rašoma atsiminimų knygoje kurią išleido pirmininkas kartu su savo "raudonuoju" broliu, rašytoju. Kaip kitaip jei ne tėvynės išdaviku tokį tėvą reikėtų vadinti? Sūnelis panašu netoli nuo obels nuriedėjo. Ir dar viešai drįsta apgailestauti, kad Lietuvoje skiepijamos primityvios "murziškos" idėjos,kai pats jomis kartu su Kuklianska (kurios tėvas, beje, irgi dirbo okupanto prievartos struktūrose) ir Ko vadovaujasi.
  Ko gero rastume ir daugiau įdomybių atskleidus šios komisijos "ekspertų" biografijas.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2019-08-11 22:58

  Vertėtų pridėti faktą tai, kad perdavus LT Vilniaus kraštą Lukiškių kalėjime kalėjo apie 268 recidyvistu, kurie Vokiečiams okupavus LT 1942 iš 268 atrinko 202 recidyvistus ir apmokė juos šaudyti žmones,tarp šaudytojų pagal sąrašą buvo 2 žydai, kurie kiekvienam šaudymui gaudavo apie 750-800 trumpos kovos nuotolio šovinių, taip išeina, kad šitie 2 žydai suplešino apie 18000 savo tautiečių. Pagal sąrašą buvo apie 16 lietuvių recidyvistu, kiti rusai, lenkai ir tutešiai, šita gauja važinėjo po okupuotą LT 5 krovininėm tentais dengtom mašinom, šautuvus ir šovinius veždavo vokiečių SD grupė, dar atskirų auto vykdavo medikai ir karininkai.Prie vokiečių buvo tvarka ir jokie Lietuviai be įsakymo savarankiškai neturėjo galimybės šaudyti civilių.Reziume - žydai irgi šaudė žydus.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2019-08-12 01:07

  Pagal veiklos pobūdį tą OSI būtų galima iššifruoti ir kaip "Otdiel specialnych issliedovanij" :)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Arba "orava suk i izvergov". :)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-08-12 01:34

   Maniau, kad rusiškai dar šiek tiek moku, bet kas tie ,,izvergi''?...

   Panaikinti
  3. Keistai čia atrodo absoliutus rusų sureikšminimas. Tokie tie ruskeliai kvaili, tokie blogi-negari - ubagai, o še tau - visi protingieji, gerieji, kutūringieji - turtingieji vakarai tų abarmotų visur ir visada klauso.
   Dvejatus visiems komentatoriams rašau. Ar tik nereiktų suabejoti tų vakarietiškų šaltinių objektyvumu?

   Panaikinti
  4. Sakot, „dvejatus“? Argi nežinot, kad teisingai reikia rašyti „dviajatus“? :D

   Panaikinti
  5. "Hm", geras, taikliai čia! :D
   Dėl "izverg": https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/819634
   Lietuviškai, ko gero, "išgama" gal būtų kažkur netoli pagal prasmę.

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2019-08-12 09:20

  Teisingas straipsnis, dabartinis laikas, daugiausiai viskas vyksta pagal užsakymus, tai teisingumas taip pat, pirmas žingsnis buvo emisaras su kūjų, antras tai šimašiaus, aiškiau nebūna.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Anonimiškas2019-08-12 09:47

  Kam stebėtis ir ieškoti kaltų, jei 1992 – 1993 metų seimo ir prezidento rinkimuose elgėmės kaip mankurtai, patys paskatinome vyzentalistus imtis aktyvių veiksmų.
  Visi žino, kad žodžio holokaustas nauja reikšmė apyvartoje, o vėliau ir žodynuose, beje, iš didžiosios raidės, atsirado po karo, į kurį buvo sudėta tik tai, ko reikėjo žydams ir tik žydams, nors dėl tautybės buvo žudomi ir čigonai. Kiek prisimenu 2012 m. buvo surengta konferencija, kur holokaustas buvo įvardintas kaip išskirtinai žydų masinės žudynės. Užtat ir daro iš to biznį.
  Kaip rašo prof. A. Vaišvila, svarbiausia daryti sumaištį, sujaukti žmonių protus, o jau tada gali daryti ką nori. Tai ko nepavyko padaryti Leninui ir Trockiui su ginklais, bandė daryti Frankfurto mokyklos kultūrmarksistai per meną, kultūrą ir švietimą. Žlugus ir šiems, į pirmą planą išėjo neoliberalai, nusitakę į asmenį, t. y. atėjo šimasių šlovės valanda. O šeimininkas vis tas pats.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2019-08-12 14:52

  Izvergai - vaizdžiai kalbant - aborto liekanos.

  AtsakytiPanaikinti
 10. supratingas2019-08-13 22:40

  Cit.: " Na, bet čia iš utopinės srities - "kas būtų, jeigu Lietuvos valdžia turėtų smegenis, stuburą ir bent lašą savigarbos "

  Šiuo metu, deja, tikrai tik iš utopinės srities.
  Tai eilinį kartą patvirtino prieš kelias dienas atmestas vienas iš keturių skundų dėl K. Škirpos alėjos panaikinimo. Jie tai grindė visiškai formaliu "skundėjai neturi teisės ginti viešą interesą" kas akivaizdžiai byloja apie teisėjų priėmusių šį sprendimą politines ir dorovines nuostatas.

  Beje, tęsiant apie OSI, šiandien perskaičiau įdomų tekstą šia tema:

  https://slaptai.lt/antanas-bartusevicius-pasaulio-lietuviu-zvilgsnis-i-osi-bei-jos-pagalbininkus/


  AtsakytiPanaikinti
 11. Šaunuolis Algimastas Liekis, palinkėkim jam ilgiausių metų.
  Ačiū už gražų, teisingą straipsnį.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui (nauja tinklalaidė)

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item