Jonas Kauneckas. Partizanai netikėjo, kad tyčiojimąsi iš jų rems pati valstybė

propatria.lt nuotrauka  Pamokslas Šventose Mišiose Mūšios partizanų parke minint monsinjoro Alfonso Svarinsko penktąsias mirties metine...

propatria.lt nuotrauka 
Pamokslas Šventose Mišiose Mūšios partizanų parke minint monsinjoro Alfonso Svarinsko penktąsias mirties metines

Nors monsinjoro Svarinsko jau penki metai kaip nėra mūsų tarpe, bet jo pradėtas ypatingai nuoširdus partizanų pagerbimas, jų palaikų ieškojimas, jų laidojimas ir paminklų jų garbei statymas tęsiasi toliau. Jau sunku suskaičiuoti tas vietas, kur įamžinti partizanai. Tai ir jų nužudymo vietose, ir tose vietose, kur partizanai gyveno. Sunku besuskaičiuoti, kiek žmonių lanko buvusias žemines ar vadinamus bunkerius. Visur partizanams rodoma žmonių pagarba, visur statomi paminklai ir jie, rodos, kalba mums: mes išvėrėme, todėl jūs sulaukėte laisvės.

Gi man atrodo, kad visa Lietuvos žemė permirkusi partizanų krauju. Noriu visus kviesti tautos dainiaus žodžiais: 

Lietuvi! pabučiuok po kojų 
Krauju permirkusią čia žemę! 
Pagerbk kapus tėvų-herojų, 
Iš kur ainiai stiprybę semia! 

Brangieji, žemę reikia bučiuoti visų pirma dėl to, kad daugelio partizanų palaidojimo vietų nebeįmanoma rasti ir gal niekada jų nesužinosime. Nors šiandien laiminome paminklą 1949-ųjų signatarams, jų vado, ketvirtojo Lietuvos prezidento palaidojimo vietos Maskvoje nežinome ir, ko gero, niekada nesužinosime. Kiek partizanų Lietuvoje išmesta į šulinius, į tualetus, į kalkių ar bulvių duobes! Kiti paprasčiausiai palikti žvėrims sudraskyti. Baisus ne tik jų mėtymas aikštėse ir gatvėse, bet ir siaubingas jų laidojimas, jei jį išvis galima laidojimu vadinti. 

Vladas Terleckas savo knygoje „Pasipriešinimas Lietuvos nukryžiavimui“ poetiškai aprašo: „atsisveikinimo su negyvaisiais graudulingas giesmes tada pakeitė kirvių poškėjimas“. Netilpusieji į duobes, šulinius, išvietes, būdavo paprasčiausiai sukapojami kaip paskersta kiaulė. Kavarske bulvių duobėn netilpusio partizano Jono Dagelio kūnui nukirto kojas, o Juozapo Dunausko neužkasė galvos. Antaną Žeromskį stačia galva įmetė į bulvių duobę ir užkasė taip, kad kojos kyšojo iš žemės. Salako valsčiuje Gabšienė pamatė iš žemės kyšančią sūnaus ranką. Nebuvo galima kastuvais kasti, tad ji vargšelė dvi dienas rankomis nešė ir nešė žemės ant sūnelio kapo. Veiverių stribai Rimaitės ilgą kasą paliko paviršiuje. Skiemonių stribai, versdami lavonus į bulvių duobes, kastuvais nukapojo rankas, kojas ir net galvas. Pranas Daraškevičius-Papartis dar gyvas buvo pririštas už kojų ir šešis kilometrus tempiamas pririštas prie arklio. Per tuos šešis kilometrus nusimovė ne tik jo rūbai, bet ir oda. Turbūt gana? Ir man baisu pasakoti tokius dalykus. 

Suprantama, kad Europos teismas, sužinojęs apie tokius ir kitus čia vykusius dalykus, turėjo, tiesiog privalėjo pripažinti, kad mūsų žemėje vyko genocidas prieš partizanus. Visi partizanai po viso šito gali drąsiai sakyti: neieškokit mano kapo – mano kapas visa Lietuva. 

Bandymo prasidėjus karui atkurti nepriklausomą Lietuvą – Sukilimo – vadovo Juozo Brazaičio žodžiais tariant, „jų krauju palaistyta ir auga Lietuvos laisvė. Visai Lietuvai be galo skaudu, kad netekome geriausių, labiausiai pasiaukojančių vyrų ir moterų. Bet jų kraujas neišgaravo be vaisių. Ant jų kraujo auga laisvė. Turime būti dėkingi tėvams ir artimiesiems, kad išaugino ir atidavė Tėvynei tai, kas jiems buvo brangiausia“. Manau, kad partizanų artimųjų praktiškai nebelikę, todėl reikia dėkoti visai Lietuvai ir vėl tarti poeto žodžiais: 

Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus
Eis ginti brangiosios tėvynės! 
Tau dar liko sūnų; kas tėvynę praras, 
Antros neišmels apgailėjęs.

Tačiau judų, kurie Tėvynę ir partizanus niekina, vis atsiranda ir atsiranda. Net komunistinės okupacijos laikais niekas taip nesityčiojo iš partizanų ir neišaukštino jų budelių, kaip tai padarė Marius Ivaškevičius. Jau daug yra nuskambėję atsiliepimų apie jį. Ypač skaudžiai apie jį kalbėjo partizanas Jonas Kadžionis-Bėda. Justinas Sajauskas, ypatingai tyrinėjęs partizanų veiklą ir istoriją, rašo: „Du kartus skaičiau romaną „Žali“. Kadangi autorius M. Ivaškevičius jau anotacijoje skelbia, kad parašė knygą apie ketvirtąjį vadinamą Lietuvos prezidentą, ieškojau jo knygoje. Deja, neradau prezidento. Radau tik kažkokį monstrą, kuris bėgioja paskui Paryžiaus kirpėją, o galų gale suvedžioja net savo seserį. Kitaip kaip porno šito romano nepavadinsi.“ 

Visai nenuostabu, kad mūsų garbingasis kovotojas kunigas Robertas Grigas užrašė tokius žodžius: „Mariau, tau reikėjo šitaip parašyti nors apie Dušanskį. Nacionalinę premiją būtum matęs kaip savo ausis“. Ar gi ne teisingai? Žinoma, teisingai. 

Broliai ir seserys, įsivaizduoju mūsų tarpe esant Alfonsą Svarinską. Jis čia nuolat būdavo kartu. Nežinau, kaip jis šauktų, kaip jis nervintųsi ir sakytų, kaip galima šitaip tyčiotis iš žuvusiųjų už laisvę. Ir tyčiotis ne tik knygoje „Žali“. Marius Ivaškevičius Minsko tarptautinėje filosofų konferencijoje atvirai tyčiojosi iš prieškarinės Lietuvos. „Lietuvos nebuvo“, - sakė jis. Tyčiojosi ir iš Kazio Pakšto... 

Ir ne jis vienas. Aš stebiuosi, kad dabar publikuojami mokslininkai, kurie partizanus skelbia teroristais. Štai Mindaugas Pocius 2009 metais parašė daktaro disertaciją. Vadovas – Truska. Toje vadinamojo disertacijoje jis dergia partizanus, gina stribus ir smerkia laisvę gynusius, vadina juos teroristais. Kitas istorikas Henrikas Šadžius paskelbė dviejų tomų knygą, kurios pagrindinė mintis: į Sovietų Sąjungą įstojome laisvai, tad ko čia triukšmauti? Skaitome: „Partizanai buvo istorinė klaida [...] Tai nebuvo kova už Lietuvą, tai buvo noras prisiplėšti“. Istorikas Jonas Masiulionis išleido knygą apie neva partizanų teroro aukas. Stebėtina tai, kad tokiems suteikiami moksliniai laipsniai, o jų knygos leidžiamos valstybės lėšomis. Nejaugi mūsų valstybė tokia silpna ir bejėgė, kad leidžia šmeižti žuvusiųjų didvyrių atminimų, skelbti komunistų okupantų propagandą. 

Partizanai žinojo, kad iš jų bus tyčiojamasi. Jie patys matė, kaip kūnai mėtomi aikštėse ir gatvėse. Žinojo, kad ir juos pačius niekins. Partizanas Juozas Streikus-Stumbras paskutiniame savo teisme sakė: žinau, susidoroste su manimi, niekinsite mane, bet sakau jums, kraugeriai, Lietuva bus laisvė ir mūsų Trispalvė dar suplėvesiuos, ateis laikas, kai jus prakeiks visos pavergtos tautos, ateis laikas, kai jūs busite teisiami, kai reikės atsakyti žmonijai už jūsų nusikaltimus. Paskutiniame savo teisme panašiai kalbėjo ir partizanas Semaška-Liepa. Jis sakė: ateis toks laikas, kai pasaulis pasmerks komunistus, kai surengs tarptautinį teismą už jų kruvino teroro aukas. 

Partizanai tikėjo, kad Lietuva surankios partizanų kaulus iš griovių, iš raistų, pastatys juos karstuose prie šventų altorių, sukalbės „Amžinąjį Atilsį“ ir gražiausiose Lietuvos vietose, miestų aikštėse pastatys partizanams paminklus. Tik vieno jie nenumatė ir nesitikėjo – kad taip masiškai tyčiosis iš jų pasiaukojimo ir kad tą tyčiojimąsi rems pati valstybė. Tas jiems nesuprantama. Nesuprastų ir monsinjoras Alfonsas Svarinskas. 

Bet nesistebėkime. Ką girdėjote šiandienos Evangelijoje? Jėzų Kristų vadino Velnio apsėstuoju. Tai ko stebėtis, kad tuos, kurie atidavė kraują už Lietuvą, šitaip niekina? Pasaulio istorija kartojasi. 

Kaip tik todėl mes turime labai aštriai pasisakyti kai perskaitome ar išgirstame tokius dalykus. Privalome pasisakyti prieš tokius judus! 

Ačiū Dievui, kad yra tokio jaunimo kaip organizacija „Pro Patria“, kurie nuolat gina ar laisvės kovotoją Vėtrą ar kitus partizanus, kai stengiamasi jų atminimą naikinti. Džiaugiuosi, kad yra tokių jaunų žmonių. Tai yra Lietuvos ateitis. Manau, kad monsinjoras Svarinskas dėl to ypatingai džiaugiasi. 

Taigi pasikartoju. Mūsų uždavinys atkirsti tokiems niekšams judams. Tiesiog susitikus į akis sakyti: tu judas! Aš tau netiesiu rankos, nes tavo rankos kruvinos ta panieka. Žinoma, už juos reikia ir ypatingai melstis, kad jie pajustų sąžinės priekaištus, kad susimąstytų, ką daro, kaip niekina už mūsų laisvę išlietą kraują. Žiūrėdamas į jus, čia susirinkusius, galvoju, kad būtent tokie ir esate, kurie gali tą pasakyti. Jūs savo vargu, dalyvavimu ir širdies kaitra prisidedate, kad Lietuva išliktų graži ir gerbianti savo didvyrius per amžius. 


Susiję

Jonas Kauneckas 2981666912759298569

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2019-07-17 09:42

  gryna tiesa. nelabai ka yra pridurti

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-07-17 10:29

   Atskiri Lietuvos niekintojai: pseudoistorikai, kgb agentės ir agentai, vatnikai-rašeivos, kyšininkai, vagys-oligarchai, įvairaus plauko politikieriai demagogai, žemgrobiai, nepotizmo liekanos dar ne valstybė, o tik pati niekingiausia jos dalis. Jie valstybę ne stiprina, o griauna. Į valstybės sąvoką įeina daug kas, taip pat ir visi (!) jos piliečiai. Lietuvos valstybėje yra daug sąžiningų, darbščių žmonių visose srityse. Jie yra tikroji valstybės dalis.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2019-07-17 10:36

  Raudonoji fauna nesitikėjo, kad savo kelyje sutiks tokį pasipriešinimą. O su metodais jie niekada nesiskaitė - tik jie teisūs, ir tikslas pateisina priemones.
  Kur raudonieji praėjo, ten žolė neauga. Deja, Vakaruose jie vėl pakėlė galvas. Todėl kelia galvas ir pas mus.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Kauneckas garbingas žmogus, teko kalbėti kartą kitą. Bet praėjusios kartos žmogus - jis nesupranta, kad šiais laikais įmanoma rašyti daktaro darbą apie performansus, kuriuose teigiama, kad Titanikas nenuskendo arba, kad žmogus neišlipo mėnulyje. Jis nesupranta, kad yra žmonių, kurie partizaninę kovą gali vadinti bloga strategija ir tai jkoks nusikaltimas arba, kad šiais laikais galima tirti ne vien partizanų meilę Lietuvai, bet ir ryšininkėms ar kaimynėms, jei tik yra duomenų (laiškų, liudijimų ir pan.). Ir tai nėra tyčiojamasis, tai yra studijos modernioje ir postmodernioje pliuralistinėje visuomenėje. Ar mokslas? Turbūt ne. Bet šiais laikais moralistiniai pagrūmojimai į tokius dalykus paprasčiausiai nebeveikia. Na ir šiaip - ar dabar imsimės cenzūruoti klausimus? Pavyzdžiui, galima užduoti klausimą - kiek moterų išprievartavo JAV kareiviai, laisvindami Europą nuo nacių? Ir tiri - yra, nėra, retkarčiais, dažnai, niekada. Kaunecko tipo žmonės JAV užsirūstins - tai išlaisvinimo kovų, tūkstančių žuvusių karių ir pan. suniekinimas. Bet istorikui tai siauras klausimas apie vieną iš karo tikrovių. Lygiai tokį patį klausimą galima užduoti apie Lietuvos partizanus. Jei tai istorinis klausimas. Nes gali būti ir neistorinis - nupirktas, užsakytas, tyčia iškraipytas. Tada kita kalba. Bet ir čiuo atveju reikia ne moralizmo, o sutriuškinimo faktais.

  Antras dalykas - na pacitavo tris istorikus ir dedukavo, kad visa valstybė mąsiškai tyčiojasi ir finansuoja tyčiojamasi iš partizanų? Na ar tikrai. Visada atsiras tokių, kurie ar iš keistumo, ar iš arogancijos, ar iš marginalumo paskelbs visokių nuomoniė, vienaip kitaip bus publikuoti ir vėlgi, beprasmiška svaidytis "valstybė tyčiojasi".

  Ypač kai klysti - kas išspausdino ir kas sumokėjo už Šadžiaus - 85 metų sovietinio akademiko savanoriškų užsiėmimų išėjus į pensiją veikalą? Privati leidykla, o ne valstybė. Tai ko čia jį cituoti kaip iliustraciją apie tai, kad valstybė finansuoja tyčiojamasi iš partizanų?

  O Pocius yra ar buvo profesionalus Lietuvos istorijos instituto istorikas, finansuojamas valstybės. Ar jis "tyčiojasi" ir menkina partizanų kovą? Jis pats sako kitaip:

  http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-02-22-mindaugas-pocius-apie-kritika-be-emociju/40788


  Jei Kauneckas įdėjo Šadžiaus sakinį, kodėl nepacitavo Pociaus sakinio kur partizanai kaip ištisas reiškinys prilyginami "teroristams"? Gal tokio sakinio ir nėra?

  Negerai yra homilijoje istorija užsiimti.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-07-17 11:56

   Komunistai savo terorą pateisina. "Su teroru galima kažko pasiekti", sako Vokietijos komunistai. Kas tai? Tai komunistinis fašizmas.
   Kiekvienas karą gali vadinti teroru. Pilietinį karą irgi. Tai buvo pilietinis karas. Bet kalbama čia ne apie tai, kad karas - teroras. Kalbama apie Tėvynės gynimą. Ir tai - ne teroras.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-07-17 13:50

   ponui nemo. apsimetate, kad nesupratote apie ka jis? ar is tikruju nesupratote? ko gero vis delto apsimetate. nes priesingu atveju tektu manyti, kad turite problemu su teksto suvokimu

   Panaikinti
  3. Jo, po Nemo komentarų kažkaip šleikštu pasidaro.

   O vyskupas kalba karštai, iš širdies.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-07-17 20:35

   Tas nemo rašo labai labai slidžiai

   Panaikinti
  5. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2019-07-17 23:19

  Nemo - klastingiausias kremliaus trolis iš visų čia pasirodančių.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Jūs iš tiesų nesuprantate?

  Šadžių, nusenusi ir perspektyvos nesugebantį pakeisti sovietinį profesorių, kurį sistema sočiai maitino ir turbūt dar butą davė, kai Kauneckas visada buvo antroje "tamsuolių" pusėje, paūdyti yra dar dar.

  Bet Pocių? Aplink mano kaimą Žemaitijoje partizanai išsilaikė pakankamai ilgai, dar po 1950. Aš esu girdėjęs žmonių, kurie su jais reikalų turėjo. Nelabai patenkinti, nes tie ateidavo ir paimdavo lašinių paltį nesakydami "pone, maloniai jūsų norėčiau pasiteirauti ar neturėtumėte nereikalingų atsargų man sušelpti". Paimdavo ir tiek.

  Tačiau mes žinome kontekstą - kai organizuoti būriai, hierarchija, palaikymo ir apsirūpinimo tinklas visuomenėje buvo okupantų sunaikinti, tie likę alkani, apskurę ir sušalę vyrai buvo medžiojami, persekiojami, gaudomi, prarado draugus, buvo išduoti, galiausiai ir sumedžioti kaip pasiųtę šunys. Jų pasirinkimo stoti už Lietuvą kaina buvo ne vien mirtis, bet ir nužmogėjimas. Nužmogėjimas ne kaip sąmoningas ar egoistinis pasirinkimas, o kaip neišvengiama psichologinė ir socialinė pasekmė tada, kai tave uja, uja ir uja.

  Aš, tu, mes, jūs taip pat nužmogėtume tokiomis sąlygomis. Kartoju: ne sąmoningu pasirinkimu, o neišvengiamu aplinkybių poveikiu. Taip, kaip nužmogėja atsidūręs kalėjime, taip kaip nužmogėjo mūsų kareiviai Afganistane, jei paskaitysite jų atsiminimus. Juo labiau, kad tie vyrai dažniausiai nebuvo moraliai ir psichologiškai paruošti. Dauguma jų buvo tokie patys kaimelių vyrai, kokius matome šiandien. Kai kurie darbstūs, kai kurie gramą mėgstantys, kai kurie ramūs, kai kurie nervingi.

  Na ir kas? Lašinius atėmė, tai banditai? Vertinant iš istorinės moralės pusės, jie padarė pasirinkimą, už kurį sumokėjo VISKUO. Ne vien daiktais, patogumais, bet ir savęs praradimu. Ir mes, kurių šiandieninis gyvenimas taip pat grįstas ir jų pasirinkimais, esame už tai visam laikui dėkingi. Tas atimtas lašinių paltis yra antraeilė detalė.

  Tačiau jei žiūrėti ne iš istorinės moralės perspektyvos, o tiesiog iš istorinių studijų perspektyvos, galima kuo puikiausiai tirti ir aprašyti ir tokius dalykus, kaip lašinių atėmimai ir panašius dalykus. Svarbu, kad būtų matoma esminė perspektyva ir visuma -lašinius atiminėjo, nes dėl savo pasirinkimo už Lietuvą tapo atmestaisiais ir paprasčiausiai neturėjo kito būdo maitinti.

  Pocius aprašė tokius reiškinius. Taip pat ir tokias partizaninio karo taktikas, kurios dabartinės humanitarinės ir karo teisės požiūriu yra "teroristinės". O ką, netiesa? Tik vėl, priešai to teroro naudojo 1000 kartų daugiau ir partizanų kovą buvo ne teroro priežastis, o teroro PASEKMĖ. Tai yra absoliučiai legitimios istorinės studijos. Herojinė perspektyva irgi teisinga, bet ji neturi tapti cenzūra. Nereiškia, kad Pocius viską parašė ir apibendrino teisingai. Tačiau tai nėra patyčios, dergimas, niekinimas. Tai yra sunkios karo tikrovės aprašymas. Ir tai pavadinti, kaip pasakė Kauneckas, "smerkia laisvę gynusius, vadina juos teroristais" yra didžiulis seno žmogaus nesusipratimas. Pocius nesmerkia gynusių laisvę. Didžiulis nesusipratimas yra Pocių pastatyti į vieną gretą su sovietiniu nostalgiku ar atvirais prorusiškais revizionistais. Didžiulis nesusipratimas yra viešai jį paminėti šventosiose Mišiose, viešame renginyje, kitų žmonių akivaizdoje uždėti jam tokią žymę ir stigmą.

  Šventosios Mišios nėra tam skirtos. Tai Dievo meilės aukos už visus ir visiems paminėjimas. Homilija nėra vieta Pociaus istorinio darbo recenzavimui iš moralistinės/herojiškos perspektyvos. Manau, kad Kauneckas Pociaus atveju padarė neteisybę, o ir apie kitus būtų geriau konferencijoje, o ne pamoksle kalbėjęs. Pamokslas yra skirtas Dievo Žodžiui.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Ale tikrai pasiutęs tas Jonas. Duok nors ir meškerkotį kokį - ne tik Juodąją, bet ir Baikalą pasieks. Kietas čia.
  Kartą prabilo kitas Jonas, žemaičių, apie vokiečių kryžiuočių pranašumą kryžiaus žygių metu prieš (!) ... žemaičius. Ūžė iš juoko tąkart visa bažnyčia. O kai apie tą patį prabilo antrąkart, tai kažkas iš klapčiukų jį nuvedė šalin. Tad savosios "homilijos" tąkart nebaigė.
  Atrodo, tų kovų istorijoje nebuvo nieko juokingo. Liejosi kraujas; iš priešų kaukolių, lyg iš "bliūdų", žemaičiai gerė vyną, per tvorą mėtė vokiečių skalpus (nu patrakėliai tikri); vokiečiai gėrė iš taurių krikštolinių ir t.t.
  Nieko juokingo ir čia.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Šiknučių kaimo tautinyks2019-07-18 20:17

  Dėl visko kalti liberalai ir globalistai. Tiesa, dar konservatoriai su Gabrielium.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nu nedaug betrūko, kad būtų "šikinyks"...

   Panaikinti
  2. Tamta teisi, "tautinės jėgos" protiniais gebėjimais nuo šikinyko niekuo nesiskiria.

   Panaikinti
 8. Atsakymai
  1. Taigis, blyn, karoče, vysks priklaus nuo to, iš kurias puses miegsti žiūriet į objektą - iš priekia, a iš nugars (skirtums tai yr!). Nu, dar šonai yr... Vuot...

   Panaikinti
 9. Už Lietuvos laisvę prieš okupantus kovojo visi: ir tie kurie išėjo į miškus,ir tie ,kurie dar liko gyvi ir neistremti į Sibiro platybes. Nors ir buvo priversti savo žemes atiduoti kolchozams, mūsų darbštūs ūkininkai sugebėjo dar pagelbėti ir partizanams.Ir tai darė savanoriškai. Juk tai jų sūnūs ir dukros miškuose turėjo gyventi ,juk tai jų vaikai kovojo už Tėvynės laisvę. Kova tęsėsi ilgai. Beveik du dešimtmečius. Pagalbos nesulaukė mūsų Tėvynės gynėjai. Jėgos išseko. Bet visi iki vieno jie tikėjo,kad Lietuva bus laisva. Ir jau 30 metų mūsų žemėse nėra okupanto kojos. Bet ...tą mūsų kartą ,kuri gimė ir augo , mokėsi okupuotos Lietuvos mokyklose, auklėjo sovietų teroristinė ideologija. Mes mokemes tokios istorijos ,kurioje buvo viskas iškraipyta nuo A iki Z. Kai kurie iki šiol ir gyvena įklimpę į tos istorijos pinkles ir niekaip išsivaduoti negali. Tokių žmonių ,dar vis mąstančių kaip sovieticus- comunisticus-kgbisticus- nkvdisticus,nors vežimu vezk. Labai gaila,bet tokių tėvų vaikai irgi nesikeičia. Bet ,vis tik ,Viltis, kad tokios knygos kaip " žali" ," mūsiškiai" ir pan., bus tiesiog neįtrauktos į švietimo programas. Ir dar: pagaliau reikia ,kad imtųsi kurti apie tuos Lietuvai skaudžius periodus meninių filmų kūrėjai, rašytojai ,kurie sukurtų bestselerių!Tada ir pasaulis praplės akis. O jeigu patys nesugebame apie dešimt metų trukusią mūsų partizanų kovą parašyti,gal pasikviekime rašytojus iš užsienio? Juk papasakotų partizanas Jakavonis- Tigras savo istoriją, ir ,va,jau ir knyga! O ir filmą galės tada sukurti ,gal net Holivudas. Štai ir žinos pasaulis ,kas buvo tie sovietų okupantai ir kodėl vyko taip ilgai partizaninė kova.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Geras, gražus, bet naivus komentaras: tas užsienis jau LABAI seniai raudonosios ideologijos sąlygomis gyvena, ir (nemenka dalimi - kai kurių suinteresuotų žydų ir jų organizacijų pastangomis) ten anti-lietuviška (kaip ir anti-latviška ar anti-estiška) propaganda yra įprastas dalykas, o Holivudas yra kiaurai raudonas, tad ir filmai bus tik propagandiniai ir priešiški (JAU yra - užtenka prisiminti komuniagų banditus šlovinantį "Defiance"). Vienintelis variantas - patiems pasakoti SAVO istoriją, pageidautina - kartu su latviais, estais, baltarusiais ir ukrainiečiais (nes ten visur irgi pasipriešinimas buvo). Iš Vakarų kažko šiuo klausimu tikėtis yra LYGIAI tiek pat prasminga, kaip ir iš Rusijos. Ne ta chebra, kaip sako. :)

   Panaikinti
 10. Anonimiškas2019-07-20 07:28

  Paradoksas tame, kad čia ne visai valstybė tyčiojasi. Juk tai tik valstybės butaforija, kada vietoj valstybininkų sustatyti piemenys į visus valdymo postus. Piemenys neturi išmanymo apie valstybės valdymą, ir todėl negali savarankiškai priiminėti tinkamų sprendimų. Todėl piemenys neišvengiamai turi klausyti patarimų tų, kurie ir pasistengė juos NEIŠMANĖLIUS susodinti į šiltas vietas (Tam ir metodas demonokratinis sugalvotas). Štai tokie, svetimiems tarnaujantys, ir tyčiosi pagal svetimų komandas. Tokie kaip buvo vergai, taip ir liko vergais. Tarnavo vienam ponui, dabar kitam. Kaip koneveikė anksčiau senojo pono priešą, taip koneveikia priešą savojo naujojo pono dabar. Dvasia kekšės tokia pat taip ir išliko, tik žagintojas dabar jų kitas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Tada kyla klausimas, kas tą valstybę IŠ TIKRŲJŲ valdo, ne? ;)

   Panaikinti
 11. Partizanų šmeižikus bausti baudomis.

  AtsakytiPanaikinti

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PAREMKITE, SKIRDAMI 12 EUR

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item