Kun. Robertas Urbonavičius. Tiesos Dvasia

Ps 97, 1 ir 2. Giedokite Viešpačiui naują giesmę, aleliuja, kadangi stebuklingų dalykų Viešpats padarė, aleliuja; tautų akivaizdoje parod...

Ps 97, 1 ir 2. Giedokite Viešpačiui naują giesmę, aleliuja, kadangi stebuklingų dalykų Viešpats padarė, aleliuja; tautų akivaizdoje parodė savąjį teisingumą, aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Ps 97, 1. Jo dešinė jį išgelbėjo ir jo šventasis petys.
(Introitas)

Įžengėme į antrą Velykų liturginio laiko pusę, tačiau esame ir toliau kviečiami nepamiršti Prisikėlimo ryto džiaugsmo ir velykinių pasiryžimų.

Tad Kolektoje Geroji Motina Bažnyčia ir prašo, kad Gailestingumo Tėvas, kuris mus surinko į vieną Kristaus šeimą, padėtų mylėti tai, ko pats įsako laikytis, bei trokšti to, ką Jis žada, idant šio pasaulio rūpesčiai nenukreiptų mūsų širdžių žvilgsnio nuo amžinųjų džiaugsmų.

Epistolės skaitinyje girdime apaštalo Jokūbo paraginimus vengti bet kokio piktumo ir rūstumo, nes tai nedaro garbės Dievui ir piktina kitus žmones. Kristaus mokiniai turi gyventi tarpusavio meile: „Žinokite, mano mylimi broliai: kiekvienas žmogus tebūna greitas klausytis, bet lėtas kalbėti, lėtas pykti. Žmogaus rūstybė nedaro Dievo teisybės. Todėl, atsižadėję visų nešvarybių bei piktybių gausos, su romumu priimkite įdiegtąjį žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas.“

Šventoji Evangelija ir toliau mus kviečia apmąstyti Išganytojo atsisveikinimo žodžius, kuriais Jis guodė savo apaštalus. Viešpats pažada atsiųsti naują Globėją – Tiesos Dvasią, kuri leis naujai išgyventi bei patirti Prisikėlusio Viešpaties artumą. Ji parodys pasaulio klaidas ir išmokys laikytis Jėzaus žodžių, atskleisdama jų giliausią prasmę: „Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs.“

Tiesos Dvasia, kuri vadovauja ir visada pasilieka Motinoje Bažnyčioje, teveda mus išganingu pasitikėjimo ir nuolankumo keliu.

Kai ateis Guodėja Tiesos Dvasia,
ji įrodys pasauliui tiesą
ir apie nuodėmę, ir apie teisingumą, ir apie teismą,
aleliuja, aleliuja.
(Komunijos antifona)

Susiję

Robertas Urbonavičius 4998784252451127580

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui (nauja tinklalaidė)

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item