VRK „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“ EP rinkimų programa

VRK „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“ (nr. 12) 2019 m. Europos Parlamento rinkimų programa „Apginkime Europą! Susigrąž...

VRK „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę!“ (nr. 12) 2019 m. Europos Parlamento rinkimų programa

„Apginkime Europą! Susigrąžinkime valstybę!“

Mūsų Europos Sąjungos vizija – atgimstanti Lietuva atsinaujinančioje Europoje.

Priklausomybė Europai yra kertinis Lietuvos civilizacinio ir geopolitinio tapatumo dėmuo. Ji lemia ir nekintantį Lietuvos interesą būti Europos Sąjungos nare.

Ilgalaikei ir tvariai Lietuvos narystei grėsmę kelia po Lisabonos sutarties išryškėjusios ES krizės apraiškos, visose, o ypač senbuvėse ES šalyse skatinančios augantį nusivylimą integracija ir vieningos Europos perspektyvomis.

Globalistinio ES elito pastangos suvaldyti krizę siūlant dar gilesnę integraciją gilina pačią krizę ir tampa vieningos Europos griovimu.

Nors stojant į ES žadėta, kad pragyvenimo kokybe pasivysime ES vidurkį, Lietuva ir toliau išsiskiria iš Europos Sąjungos šalių vidine socialine atskirtimi, mažais atlyginimais ir perkamąja galia. Priešingai lūkesčiams, atotrūkis tarp gyventojų ekonominės gerovės Lietuvoje ir ES senbuvėse šalyse nuo 2004 metų tik išaugo.

Gilesnė integracija ir federalizacija vykdoma kartu su radikalia šalių ištautinimo ir išvalstybinimo programa, beatodairiškai griaunant jų dvasinį paveldą, kultūrines tradicijas ir moralines normas, prigimtinę šeimą ir – pasitelkus sąmoningai skatinamą masinę imigraciją ir multikultūralizmą – tautų Europą keičiant multikultūrine Europos tauta.

Visose ES šalyse stiprėjantis ir rinkimų rezultatuose matomas pasipriešinimas vykdomam Europos ir tautų suverenumo griovimui gali baigtis Sąjungos subyrėjimu, kurio padariniai Lietuvai dėl ypač pažeidžiamos šalies geopolitinės ir saugumo padėties būtų pragaištingi.

Lietuva gali išlikti ir turi ateitį tik atsinaujinusioje Europoje. Atsinaujinusią laisvos ir demokratiškos Europos tautų ir valstybių bendriją turi įtvirtinti nauja Europos Sąjungos narių sutartis. Europos Parlamentas privalo tapti vienu svarbiausių ES atgimimo ir pertvarkymo naujais pagrindais centrų. Jame sieksime:

Esminio ilgalaikio tikslo – sustabdyti ES federalizavimą, kuris paverstų Lietuvą periferine ir antrarūše Sąjungos provincija ir lemtų neišvengiamą Lietuvos sugrąžinimą į Rytų geopolitinę erdvę didžiosioms šalims dalinantis įtakos zonas, ir sugrąžinti šalims jų suverenias galias savarankiškai spręsti savo likimą, inicijuojant Sąjungos reformą, kuri būtų įtvirtinta nauja sutartimi;

Naujoje sutartyje ar kitu ES dokumentu pripažinti antikines ir krikščioniškas Europos ištakas, darančias ją aiškiai apibrėžtą tapatybę turinčia civilizacija, kuri brangina savo tautų kultūrinį paveldą ir, būdama atvira kitoms civilizacijoms, nepritaria dirbtinio tautų, religijų ir kultūrų niveliavimo praktikoms;

Rengiant naują sutartį dėl laisvos ir demokratiškos Europos tautų ir valstybių bendrijos būtina atsisakyti dabar žlungantį integracijos projektą grindžiančios liberalkomunistinės ideologijos nuostatų ir iš šios ideologijos kylančių pretenzijų kurti homo europaeus – naujojo europinio žmogaus tipą;

Nutraukti ES viršūnių vykdomą migracijos skatinimo politiką, kuria siekiama iš esmės pakeisti Sąjungos šalių demografinį veidą dirbtinai skatinant masinį trečiųjų šalių gyventojų kėlimąsi į Europą ir kuriant jų priverstinio paskirstymo valstybėse-narėse schemas ir kvotas;

ES institucijų kompetenciją apriboti bendrosios rinkos tvarkymo ir su tuo tiesiogiai susijusiomis sritimis, laiduojant valstybėms narėms lygias teises ir galimybes veiksmingai ginti savo nacionalinius interesus bendrose sąjunginėse institucijose. Reformuoti Europos Parlamentą taip, kad jame būtų atstovaujama ne tik Sąjungos šalių gyventojams, bet ir valstybėms-narėms, kuriose išrinkti EP nariai;

ES lygmeniu užtikrinti valstybių narių galimybes išsaugoti ir plėtoti kultūrinę, tautinę ir valstybinę savimonę puoselėjančią nacionalinę žiniasklaidą, sukuriant teisines ir ekonomines prielaidas jai lygiavertiškai konkuruoti su faktiškai visuomenės informavimo monopolį  įgijusia ir daugiausia tik globalistinę idealogiją skleidžiančia transnacionaline žiniasklaida, kuri kryptingai skiepija ,,nepakankamai europeizuotomis“ laikomų šalių gyventojams tautinio ir valstybinio nevisavertiškumo jausmą ir nevaržomai ugdo neokolonijinę jų visuomenių sąmonę;

ES lygmeniu apriboti globalistinių galios centrų galimybes daryti įtaką valstybių narių vidaus ir išorės politikai sukuriant teisines ir institucines prielaidas prižiūrėti ir kontroliuoti valstybėms žalingą jose įsikūrusių transnacionalinių („nevyriausybinių“) įstaigų ir agentūrų veiklą;

ES mastu sukurti politinį-teisinį apsaugos ir kontrolės mechanizmą, užkertantį kelią ETT ir kitoms nerinktoms ES struktūroms varžyti valstybių narių Konstitucijose apibrėžtas jų suverenias galias, teisiniais ir administraciniais sprendimais kišantis į šalių vidaus reikalus;

Panaikinti Lietuvos kaip „antrarūšės“ šalies valstybės narės iki šiol patiriamas ekonominės ir socialinės diskriminacijos apraiškas ES skirstant paramą valstybėms narėms;

Sustiprinti paramą valstybėms narėms skiriančių ES institucijų atsakomybę už tai, kad skiriama valstybėms narėms parama jose būtų skirstoma sąžiningiau, skaidriau ir mažintų, o ne didintų jų visuomenėse egzistuojančią turtinę bei socialinę atskirtį ir visuomenių pasidalijimą į integracijos laimėtojus ir pralaimėtojus;

Sukurti ir ES mastu įgyvendinti tvarką ir mechanizmus, įgalinančius Sąjungos šalis kompensuoti vienos kitoms atvykstančios kvalifikuotos darbo jėgos parengimo išlaidas;

Nepritarti ES kariuomenės kūrimui, dubliuojančiam NATO veiklą Europoje ir pavojingai skaldančiam euroatlantinę vienybę, didinančiam įtampą su svarbiausia Lietuvos užsienio politikos partnere ir saugumo garantu JAV;

Atkurti europinio lygmens diskusiją dėl bendros valiutos įvedimo rezultatų šalims narėms ir kaštų-naudos analize grįstų alternatyvų paieškos, siekiant atkurti valstybių narių galimybes formuoti ir įgyvendinti savarankišką monetarinę politiką ar bent jau daryti esminę įtaką ES lygmeniu vykdomai monetarinei politikai;

ES dokumentuose oficialiai įtvirtinti ir ES politikoje reikšti lygų nacių ir sovietų nusikaltimų vertinimą;

Užtikrinti, kad jokios ES institucijos nesikištų į šalių apsisprendimus šeimos sampratos klausimais, įskaitant ir finansavimo antihumaniškos ir nusikalstamos neokomunistinės genderizmo ideologijos propagandai ES šalyse nutraukimą;

ES lygiu apginti tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus ir būti saugiems nuo valstybės mėginimų atimti vaikus, jei šeimoje nėra tiesioginio pavojaus vaikų sveikatai ar gyvybei;

Išsaugoti esamas ekologinių, ekonominių ir rekreacinių-pažintinių miško funkcijų proporcijas, užtikrinti ne ekonominės paskirties miškų apsaugą ir siekti didinti miškų plotus ES narėse;

Energetinio saugumo srityje atšaukti ES pritarimą „Nord Stream 2“ projektui, didinti atsinaujinančių energijos išteklių plėtros investicijas Lietuvoje, greitinti sinchronizacijos projektus ir formuoti vieningą ES poziciją energetinių išteklių prekybos su Rusija ir JAV klausimais.

Politinė reklama, platinama nemokamai

Susigrąžinkime valstybę

Susiję

Demokratija ir valdymas 8166371407479200970

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2019-04-24 11:46

  Visa programa siūlo sugrįžt 30 metų atgal. Kam tokia programa reikalinga, jeigu nėra jokių naujų idėjų, o tik dabarties neigimas? Ar netaps Radžvilas pagalys ratuose, kuris tik biurokratijos pagalba neigs visus pasiūlymus ir svajos apie ES kuri jau buvo, bet visi buvo nepatenkinti?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-04-25 00:42

   Paskaityk kitų šalių - Italijos, Lenkijos, Vengrijos - EP rinkimų programas, tada pasišnekėsime.

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-04-25 13:07

   Kur šūdas ten ir smarvė.
   Kur Radžvilas ten ir Pikc.

   Panaikinti
  4. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2019-04-28 13:32

   2019-04-25 13:07
   Kur jūs matėt bent kelis Pikc Kažinkevičiaus protingus komentarus? Jis čia dergiasi pačiam žemiausiam lygyje, bando lįsti į žmogaus vidų visiškai neturėdamas žalio supratimo apie ką kalba. Kaip kad ir neturi supratimo apie kitus, išsąmesnius komentarus. Jis į tokius komentarus reaguoja susimyžimo lygyje. Kaip tikras nacis.

   Protingesnis žmogus įžvelgs, kad va toks Kažinkevičiaus elgesys yra strategija, kaip supurvinti kiekvieną sveikesniu protu dvelkiantį komentarą, kad pasidarytų nemalonu juos po to skaityti.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2019-04-24 11:49

  Kyla įtarimas kodėl Radžvilas siekia sušvelninti nacių nusikaltimus?

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2019-04-24 11:49

  Aukšto lygio chamizmas yra tai, kad Radžvilas, žinantis, jog į ES Lietuva įstojo su alumi ir skalbimo milteliais, dar drįsta kalbėti apie atsinaujinančią ES tų pačių lietuvių naudai.

  Be to, sąvoka „atsinaujinusi Eurpoa“ yra iš operos „seku seku pasaką“. ES tikslas ir yra ištautinti, padaryti taip, kad skirtumai tarp tautų būtų kuo mažesnį arba jų neliktų. Emigracija, lyčių ir lyčių indetitetų įvairovė bei lygybė, kultūrinė įvairovė (bei lygybė), bankų galios didinimas, dirbtinis turizmo skatinimas tam ir pasitarnauja. Nes kai yra šitokia košė makalošė, tai apie kokį tautiškumą, unikalumą apskritai galima kalbėti?

  Jei tauta nori išlikti, tai ji būna nusistačiusi PRIEŠ integraciją. Bet jeigu ta tauta yra labai korumpuota, tada sąjungos, tokios kaip ES, tampa savotišku išsigelbėjimu nuo tokios tautos.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-04-24 18:35

   Nepanašu, Pick, kad supratai mano komentarą. Ir jau ne pirmas kartas.

   Skaitau aš tą Radžvilo programą.
   Nu? Prirašė jis gražių lozungų, prirašė pažadų, tik nelabai paaiškino, kaip jis tą padarys. Nieko nuostabaus, kad nepaaiškino, nes jis paprasčiausiai nežino, kaip pasiekti tikslų (išliekant Europos sąjungoje), kuriuos įvardijo.

   Savo programoje kalba jis apie mechanizmus. O tai kokius mechanizmus, kaip jis įsivaizduoja? Tiek tikėtina, kiek realu, kad pasitvirtins...

   Rašo jis apie šeimos saugojimą ir teisė tėvams auginti vaikus pagal savo įsitikinimus. Kaip jis tą padarys? Nuo ko pradės? Gal pradės deginti lyčių studijų centrus? Lgbt būstines? Tik nepamirškim, kad reikės vyti ir musulmonus, nes yra paleistuvystė gyventi tėvui su keturiomis žmonomis vaikams matant. Psichologinis smurtas gaunasi prieš vaikus, nes musulmonai toleruoja svetimavimą. Bet kad vaikai būtų dorai auklėjami, tai TĖVAI turi būti protingi, o tokių - mažai.

   ES projekto tikslas ir yra padaryti taip, kad Europos gyventojai save vadintų tik europiečiais (homo europaeus), ir jokiais būdais ne prancūzais, ispanais, lietuviais, latviais...
   Tam ir yra dirbtinai skatinama dviguba pilietybė, emigracijos, multikulti, turizmas, erasmus, skatinamas feminizmas, queer, rėkalojama apie rasizmą. Kad įvyktų susimaišymas, po kurio kelio atgal bent jau aš tai nematau.

   Kaip Radžvilas kovos su visu tuo?

   Kalba jis apie emigraciją... Kaip jis sieks ją stabdyti? Neįvardijo. O atsakymas gan paprastas: nutraukti tas sutartis, kurios leidžia masiškai migruoti. Ir iš karto emigracijos mąstai nyksta.

   Perskaičiau aš tą programą ir pagal ją galiu pasakyti: ES Raždvilui yra našta. Ir jeigu Radžvilas galvoja, kad ES išsigimė, tai jis klysta, nes visa, kas dabar vyksta šioje sąjungoje, buvo iš anksto numatyta.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-04-25 00:45

   Anonimiškas 18.35, kaip matau, domina gan svarbios detalės - įdomu kodėl? Nors, tiesą sakant, jau galima numanyti.
   Kaip tik dėl to yra dalykų, kurie detaliau nepateikiami -kad kai kas nesiimtų referuoti Centrui , kuri nedelsdamas pradėtų ieškoti kontrpriemonių.

   Panaikinti
  4. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2019-04-25 02:31

   Atsakymas Pikc:
   Dėjau aš ant tavo iššūkių. Nemanyk, kad aš žaisiu pagal tavo taisykles, ir neapsimesk, kad kažką čia supranti.

   Panaikinti
  6. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2019-04-26 17:55

   atsakymas Pikc:
   Klausyk, ir tegul visi čia žino, kad aš negyvenu tavo mintimis, aš nenaudoju tavo terminijos. Man ji svetima, aš net nesu tikras, ar ją suprantu iš vis.

   Pasiskaičiau tavo daugiau komentarų. Juose rasta arogancija, manipuliacijos, pašaipa, išpuikimas, bet ne argumentai. Tegul ir kiti pasiskaito tavo visus komentarus po šiuo straipsniūkščiu. Dergiesi ir tiek. Nenustebčiau, jei būtum užsislėpęs nacis. Rašau tai ne dėl tavęs, o dėl kitų. O kalbant apie tave, tai galiu tik pasikartoti, ką rašiau anksčiau...

   Panaikinti
  8. Anonimiškas2019-04-26 21:57

   Pikc, tokie paistalai iš tiesų yra apklausos forma - iš kontrargumentų jie paskui atsirenka tai, kas tikrai svarbu.
   Galima sakyti, tokias plepalais provokuoja pasakyti tiesą. Seniai žinomas metodas.

   Panaikinti
  9. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 4. Jeigu norite suformuluoti tam tikrų programinių teiginių neigimą, turėtumėte tai ir daryti, o ne rėžti "NUBLOKŠ 30 METŲ ATGAL", "NEIGIA TIKROVĘ" ar "NORI SUŠVELNINTI NACIŲ NUSIKALTIMUS". Savaime tokie pareiškimai beprasmiai. Dėkit rimtus argumentus ir bus galima kalbėt, kol kas tik kažkokie pašūkavimai vis lenda.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-04-24 13:11

   Tai tą ir sakau, Radžvilo programa dvelkia 1980-90ų ES. Bet ten mes jau buvom.

   Panaikinti
  2. As jums ta ir bandau pasakyti: "dvelkia x" yra daugiaprasmiskai isreikstas santykis, bet ne argumentas. Turite paaiskinti, kurie konkreciai teiginiai ir del kokiu objektyviu priezasciu yra nepagristi ar neadekvatus.

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2019-04-24 17:41

  Išrinkim šitą vyrą. Briuselio fanatikai seniai negirdėjo tiesos žodžio. Reikia vienąsyk rėžti tiesą jiems į akis, reikia paremti ES orbanus. Nes dabar atrodo, lyg vengrai tik vieni mąsto kitaip. Dauguma europiečių mąsto kitaip, nei Briuselio radikulitai. Ar ilgai dar keliolika politbildukų dulkins milijonus padorių dirbančiųjų europiečių?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-04-25 00:51

   Gerbiamasis, puiku, kad vertinate vengrų įžvalgumą ir tikrą rūpinimąsi savo valstybe, tačiau galite būti tikras - vengriškas mastymas taip greitai paplito po visą Europą, kad galie tikėtis jeigu ne patis geriausio, tai bnt jau ,,labai gerai''.
   Kad Jums būtų aiškiau, ką turiu omenyje, verta pasiieškoti informacijos apie tikras patriotines jėgas visoje Europoje. Patikėkite - nuo Prancūzijos iki Latvijos, Estijos ir Suomijos, nuo Ispanijos iki Škotijos, nuo Vokietijos, Italijos iki Bulgarijos ir Rumunijos - visur krikščioniškos ir patriotinės tautų jėgos skina vieną pergalę po kitos, tai akivaizdu ir rinkimuose, ir tikrai yra pagrindo tikėti naujuoju Europos Renesansu - kaip matyti, pagrindinė antrojo (kaip ir pirmojo) Renesanso autorė velgi bus Italija, kurioje puikiai suvokiamas Italijos istorinis ir kultūrinis indėlis ne tik į Europos, bet ir į viso pasaulio istoriją.

   Panaikinti
 6. Anonimiškas2019-04-24 18:07

  „Nors stojant į ES žadėta, kad pragyvenimo kokybe pasivysime ES vidurkį, Lietuva ir toliau išsiskiria iš Europos Sąjungos šalių vidine socialine atskirtimi, mažais atlyginimais ir perkamąja galia. Priešingai lūkesčiams, atotrūkis tarp gyventojų ekonominės gerovės Lietuvoje ir ES senbuvėse šalyse nuo 2004 metų tik išaugo.“ Bet juk tai vietinių kyšininkų, vagių, politinių demagogų, kgb neišslaptintų agentų (kodėl?), žemgrobių ir kitų tokių kaltė. Nebaudžiamumas yra ne ES, o vietinių veikėjų kaltė. Visi, kurie silpnina Lietuvą, yra vatnikai, nepriklausomai nuo tautybės, pilietybės, užimamų pareigų, partinės priklausomybės, gautų medalių ar premijų. O kaltę už skurdą, mažus atlyginimus ir pan. suversti ES - labai nesąžininga.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-04-24 18:38

   Ne. Briuselis per daug kišasi į nac. valsybių reikalus.
   Briuselio politbiuras užsimojo sunaikinti nac. vastybes vardan anonimiškų JEV.
   Briuselio politbiuras islamizuoja Europą. Būtent todėl Europoje plinta islamistų teroras. Dar maža?

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2019-04-24 19:12

  Tarkim ES įgyvendina visus punktus, tai kas lieka iš jos? Tik bendra rinka. Tačiau Radžvilas nori ir ją reguliuoti valstybės lygmeniu. Tai kam tada būt toj ES?

  AtsakytiPanaikinti
 8. Anonimiškas2019-04-24 19:15

  Visus šiuos punktus galim išspręst per vieną dieną palikę ES.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-04-24 19:21

   Aš lygiai tą patį buvau pagalvojęs. Palikti ES.
   Bet vargu ar galime palikti ES taip paprastai. Lietuva gavo milijardinę paramą iš ES, tai matyt išstojimas iš ES irgi turėtų Lietuvai kainuoti milijardus.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-04-24 21:42

   Tai jums pinigai svarbiau nei susigrąžinti Lietuvą į savas rankas?

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-04-24 23:05

   Anonimiškam 2019-04-24 21:42
   Ar aš taip sakiau? Čia jau jūs taip suinterpretavote.

   Atidžiau skaitykit, ką parašiau: juk norėjau pasakyti, kad išstoti iš ES nebus taip paprasta, kaip kai kam atrodo. Supraskite, kad milijardinė parama, skirta Lietuvai per šitiek metų - tai kitų Europos Sąjungos šalių mokesčių mokėtojų pinigų dalis. Klausimas, kaip Lietuva sumokės? Lietuvą juk ištiks bankrotas!

   Lietuviai prisidirbo iki kaklo: stojo į ES nežinodami, į kur iš tikrųjų stoja, gavo milijardinę paramą, kurios didžioji dalis nežinia kur prateriota. Likusi paramos dalis išnaudota kraštovaizdžio gražinimui (tai ne tik trinkelių klojimas bet ir medžių iškirtimas iš pačių vertingiausių miškų Lietuvoje) , beprasmiškai kultūrai (bankukenų kepimas ir kitos nesąmonės), bei taip vadinamai socialinei veiklai (integracijos, keistas žmogaus teisių supratimas, visokie gay pride...).

   Žodžiu, atsitiko kraupus paradoksas - milijardinė parama Lietuvai pavirto milijardiniu nuostoliu. Ir dabar, kai paramos teikimo laikas beveik pasibaigė (nes nuo 2005 Lietuvą gauna ES paramą, kuri tęsis dar vienerius metus), staiga ženkliai padaugėjo lietuvių, norinčių iš ten išstoti. Tai jeigu išstotume dabar iš ES, tai pasirodytume kaip paskutiniai padugnės, pelnytai verti paniekos. Ir visame šiame vergiškame žaidime priversti dalyvauti daug lietuvių.

   Žinot, niekas dovanai tos paramos neduoda. Lietuviai ir taip gauna per mažas pajamas. Tuoj dings parama. Kas tada? - ogi dar didesnė emigracija, nes turėtų didėti mokesčiai!
   Tarkime, kad norime išstoti ir išstojame. Tada lietuviai ne emigruotų, o, vaizdingai kalbant, jau tiesiog teleportuotųsi iš čia, nes, paprasčiausiai, neišsimokėtų. Daug milijardų eurų paramos kažkur prapuolė, tai negi lietuviai atidirbinės išvogtą paramą? -Nemanau. Tik dar daugiau žmonių prakeiks šitą šalį.

   O jūsų tą provokuojantį klausimą „Tai jums pinigai svarbiau nei susigrąžinti Lietuvą į savas rankas?“ prasmingiau buvo užduoti tada, kai vyko balsavimas dėl stojimo į ES su milteliais ir alumi. Dėl ko gi ten stojo lietuviai, jei ne dėl pinigų?..

   Tais laikais dar kartą pasirodė signataras Rolandas Paulauskas ir jis garsiai sakė, kad „nei į rytus, nei į vakarus“. Jis buvo prieš stojimą į ES, nes suprato, kad lietuviai neturi žalio supratimo, kokia iš tikrųjų yra ES. Lietuviams buvo per teliką pripūsta arabų, kad ES yra kaip rojus, saulė šviečia, paukšteliai čiulba, viskas gražu, visada būna gražus oras, gėlės žydi, visi šypsosi, visi padorūs, nei vieno pedofilo, visi išsilavinę, nėra nei vieno benamio, niekas nevagia, nėra korupcijos, niekas nerūko, neprekiauja narkotikais, žmonėmis ir t.t. ir pan.
   Bet net ir dabar yra daugybė lietuvių, kurie neturi adekvataus supratimo apie ES.

   Tragiška, kad tautiečiai nepamato ir nevertina savo šviesuolių, kurie verčia susimąstyti ir perspėti, ane?

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-04-24 23:17

   Žinokit, kad ne. Ta parama yra įskaičiuota į ES biudžetą, tai nėra paskola, kurią kažkada teks grąžint. Galim išstoti, kad ir rytoj, niekas neprivers grąžinti ko nepasiskolinom.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2019-04-24 23:32

   Anonimiškam 2019-04-24 23:17
   Jeigu jūsų komentare yra tiesos, tada Lietuvai apsimoka išstoti, nes po metų Lietuva ne tik kad negaus paramos, bet dar ir bus paprašyta susimesti į ES biudžetą. Kaip faina! Gavom paramos milijardais, o kai jos nebegausim, tai va tiesiog išstosim, nes kurių galų mums dabar reikalinga ta ES, ane? Lietuvių mentalitetas :)))

   Gal jūs biškį realiau į gyvenimą žiūrėkit...

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2019-04-25 13:05

   O koks tikslas būti tokioje ES kokią siūlo Radžvilas? Jau geriau tada būt laisviems ir sudarinėti savo laisvas sutartis su visu pasauliu. Juk didžiausias ekonominis augimas yra už ES ribų.

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2019-04-25 14:55

   Arba čia rašo kažkas be jokio išsilavinimo, arba rūkantis pigią žolę, arba koks mokamas spec. rašinėtojas iš Leningrado trolių fabriko.

   Panaikinti
 9. Anonimiškas2019-04-24 19:40

  Neutrali valstybė yra mitas. Pvz., nei Švedija, nei Šveicarija II pasaulinio karo metais nebuvo, faktiškai, neutralios. Todėl ir Lietuvos „neutralumas“ anksčiau ar vėliau baigtųsi nauja okupacija - prijungimu prie Rosijos. Problema yra ta, kad Lietuva iki šiol neturi jokio politinio elito. Nėra intelektualių, skaidrių politikų, kurie privalėtų turėti dar ir labai tvirtą stuburą. Bolševikinė moralė, nepotizmas, burbulų pūtimas. Jei vėl okupuos, šitie vėl prie lovio sėkmingai „dirbs Lietuvai“.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2019-04-25 02:55

  Radžvilas rašo:
  „ES dokumentuose oficialiai įtvirtinti ir ES politikoje reikšti lygų nacių ir sovietų nusikaltimų vertinimą;“

  Kas čia vyksta? Kam to reikia?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-04-25 13:33

   Radžvilas siekia sumenkinti nacių nusikaltimus, nes jie juk buvo nacionalistai, far right, Radžvilo idėjiniai įkvėpėjai.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-04-25 15:33

   To 2019-04-25 13:33
   Žiauriai neaišku viskas tampa. Anksčiau atrodė, kad Radzvilas yra padorus, ir vis dar noriu taip manyti neturint abejonių, bet dabar mintys tai įvairios kyla.

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-04-26 09:23

   Nežinau, ką konkrečiai p. Radžvilas turėjo galvoje (reikėjo aiškiai suformuluoti savo teiginius, be jokių dviprasmybių, tada nebūtų pagrindo tokiems provokaciniams komentarams). Tačiau žinau, kad jau 1919 metais bolševikai pradėjo steigti konclagerius. Taip vadinama Vakarų demokratija aiškiai per mažai skyrė ir skiria dėmesio komunistų nusikaltimams visame pasaulyje. Gal dėl to to, kad komunistinis mėšlas gimė Vakaruose? O tai, kad nacių nusikaltimai labai baisūs, nėra ir negali būti jokių abejonių.

   Panaikinti
  5. KAS ten neaiškaus? KUR ten "dviprasmybės"? KAIP galima "nežinoti", ką Radžvilas "turėjo galvoje"?
   Dabartiniame eurosajūze (ir Vakaruose apskritai) nacizmas ir fašizmas (kuris apskritai nieko tokio baisaus nepadarė) yra seubaj-baubaj, o štai komunizmas - visai "cool". Atitinkamai, nacistų nusikaltimai pučiami iki begalybės, o sovietų kaip ir "nesiskaito", o kas kelia klausimą dėl jų pasmerkimo, tai greičiausiai yra "dešinieji radikalaj". Tas pats ir su simbolika:
   http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4248425.stm, https://reason.com/2012/10/19/promotional-poster-in-european-commissio
   VIS DAR neaišku?

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2019-04-26 19:08

   Iš principo atsisakau dejimosi aiškiaregiu dėl to, ką Radžvilas rašo. Taip, Radžvilas parašė neaiškiai dėl nusikaltimų sulyginimo. Jis yra profesorius ir privalo žinoti, kad tokiuose dokumentuose kaip ši programa, minties aiškumas yra mažų mažiausiai garbės reikalas, kainuojantis mąstančių(!) rinkėjų parašus. Bet kokiu atveju, jei Radžvilas rašė šią programą, tai jis pats ir atsakingas už kilusias abejones.

   Kadangi Radžvilas yra akademikas, tai jis, matyt, sąmoningai neatskleidžia, KODĖL jis nori sulyginti nusikaltimų vertinimą. KIENO ATŽVILGIU jis nori sulyginti tuos vertinimus? Nes dabar kiekvienas gali susidaryti savo įžvalgas, kurios gali skirtis nuo Radžvilo. O jei Radžvilas rengiasi mus visus nustebinti?

   Vadinasi, žmonės, pasirašę už Radžvilą, pasirašė už savo interpretaciją pagal savo pačių išprusimą. Galbūt kai kurių pasirašiusiųjų mintys sutapo su Radzvilo. Kas žino... Čia kaip kokioje loterijoje - pasirenki laimingus skaičius tikedamasis, kad jie sutaps su ant kamuoliukų esančiais skaičiais, iškritusiais iš centrifugos. Visada yra tikimybė, kad laimėsi.

   Itartinas Radžvilo manevras eiti prie nudaužtos atminimo lentos galimam žudikui kelia įvairias mintis budriam piliečiui. Kad pasakyti panašią kalbą, kaip kad tą padarė Radžvilas, nebūtina eiti prie lentos kabinimo vietos taip sukuriant dramatišką atmosferą; nebent sieki rinkiminio triuko. Panašiai pasielgė ir juozaitis, kuris su puokšte tamsiu paros metu ten nuėjo ir bandė graudintis prieš objektyvą (rinkimų metu). Kas sekantis?

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2019-04-26 21:25

   Cituoju: „fašizmas (kuris apskritai nieko tokio baisaus nepadarė)“. Siaubas! Iš kokios palatos rašai? Kam dirbi? Tai bent etatinis komentatorius... Kas ir kiek moka už tokią rašliavą? Košmaras!

   Panaikinti
  8. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  9. Anonimiškas2019-04-27 00:45

   Pikc, kitaip nei tu, esu budrus pilietis ir pastebiu tavo pabandymus tirštinti spalvas, drumsti vandenį, kelti emocijas, kurios trukdo kritiškai vertinti. Kur to išmokai? Gal šaulių sąjungoje prasisukai kada?

   Ar seki Vėtros palikuonės Silvijos Foti pasisakymus? Ar jau pasirašei jos paleistą peticiją? Aš tikrai esu prieš, kad to generolo lenta būtų, nes jis - neaiškus tipas. To pakanka.
   Kai buvo bandyta išsiaiškinti, kam ta lenta priklauso, tai atsakymo iškart nebuvo gauta. Atseit nėra žinoma. Įdomu... O gal jau yra žinoma, kam lenta priklauso, nes nespėju visko susekti.

   Epilogas komentarui.
   Išvadinimas raudonais ar kokiais nors liber ar dar kuo, nesuteikia aiškumo. Tik dūmai, migla. Tas, kuris trukdo kvestionuoti kokio nors praeities generolo garbės suteikimo pagrindą, yra įtartinas ir tai daro iš nerimo, kad gali pasitvirtinti, jog garbės suteikimas generolui yra nepelnytas. Nes jeigu trukdytojas Pikc žinotų, kad tas generolas tikrai yra didvyris, tai trukdytojas Pikc jau seniai būtų pateikęs konvencinių argumentų, nuorodų... Bet jis nežino, tik tiki. Todėl kai tik kažkas suabejoja vėtromis, taip ir vartotojo Pikc pasaulis sudreba. Tada ir pasipila visokie "raudoni", "atmatos" ir t.t.

   Panaikinti
  10. Anonimiškas2019-04-27 18:22

   Anonimiškas, nelaikyk savęs pasaulio centru, kuriam visi turi atsiskaitinėti nuorodomis, argumentais ir t.t. Jei nemoki išsiaiškinti savo jėgomis - vadinasi, esi niekam tikęs. Niekas čia neprivalo klausytis tavo dejavimų ir skubėti viską atnešti ant padėklo kaip mažam besiožiuojančiam vaikui - pats prisipažįsti, kad nemoki susirasti nuorodų ir viso kito, ko tau, kaip sakai, reikia.
   O nuo tavo plūdimosi kiti nepasidarys blogesni - be reikalo stengiesi.
   Jums įkalta į galvą, kad įžeidinėjimai ir užgauliojimas sukelia reikalingą psicghologinį efektą, siekiamas pasąmonės destruktyvas ir taip toliau, ir taip toliau - vardinti ir vardinti.
   Jūsų instruktoriai ir mokytojai jau pasenę, taip kad savo kagėbistines metodikas susi...., tiek to, turėk su savimi.
   Tavo demagogija yra absoliučiai aiški, kaip ir tu pats - net nevertų vadinti sofistika abstrahuotų plepalų srautas, turintis vieną kaip tik tai kontorai būdingą bruožą: nuo temos susikoncentruoti į konkretų asmenį, švaistantis nepagrįstais kaltinimais, įžeidinėjimais ir visokiausiais prasimanymais.
   Tai, kas tau aktualu, pasiieškok pats ir nelįsk žmonėms į akis, jeigu esi toks durnas, kad nemoki susirasti elementariausių dalykų.
   Įsikalk į galvą ir tu pats, ir tegul įsikala tavo bendrininkai - visas trolių kombainas šitame tinklalapyje yra kaip ant delno.

   Panaikinti
  11. Anonimiškas2019-04-27 18:26

   p.s. skirta Anonimiškam 00.45

   Panaikinti
 11. Anonimiškas2019-04-27 19:27

  to 2019-04-27 18:22
  Kaip matau, laikai mane pasaulio centru. Būna. Pasitaiko. Tačiau laikyti mane centru yra stabmeldystė. Todėl patariu nustoti taip daryti. Labai patariu nustoti garbinti ir lentą, nes rizikuoji amžinybę praleisti pragare. Gerbdamas atminimą, kabindamas lentą žmogui, kurio (pripažinkim) nepažįsti, tu garbini tą žmogų, o tai nuodėmė.

  Geriau pasižiūrėk, ką daro generolo Vėtros kraujo turinti Silvija Foti. O geros nuorodos visada laukiamos, jei tik tokių turi. Davai siųsk rimtą nuorodą, kur būtų įrodyta, kad Silvija Foti klysta.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-04-27 19:41

   Dink iš čia, kremlini.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-04-27 20:02

   To 2019-04-27 19:41
   Įsikalei vieną terminą ir varai aklai.
   Turiu teisę kalbėti, ir kalbėsiu, ir skatinsiu žmones mąstyti, kad jie netaptų jūsų stabų įkaitais. Ar aišku?

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-04-28 13:43

   Pikc'iau, nieko tu nežinai, tik blefuoji. Bandai užgauti kaip nors mane (mažum pavyks!), bet tau nepavyks. Tau teks pakęsti ir toliau visokius komentarus, jei čia dar lankysiesi. Tik suspėk atsakinėti.

   Panaikinti
  5. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2019-04-28 22:42

   Šiaip tai paprasta - saito adminai galėtų pašalinti visus jo sapalijimus ir jį patį užblokuoti, kad nei dinaminis IP nepadėtų.

   Panaikinti
 12. Liubiankos smarve2019-05-02 03:18

  Propatria pavirto visisku Kremliaus ruporu. Gal Prigozinas visas akcijas nusipirko?

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui su V. Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item