Vytautas Radžvilas. Lietuvos rinkėjui – amžina Sizifo dalia? (vieno tautinio kandidato klausimu)

propatria.lt nuotrauka  Visi žinome pasakojimą apie Sizifą, dievų pasmerktą amžinai ridenti į statų kalną sunkų akmenį. Beviltiškas dar...

propatria.lt nuotrauka 
Visi žinome pasakojimą apie Sizifą, dievų pasmerktą amžinai ridenti į statų kalną sunkų akmenį. Beviltiškas darbas arba veikiau prakeiksmas, nes herojaus nuridentas į tikslą akmuo tuojau pat nudarda žemyn ir jį vėl reikia ridenti iš naujo. Būtent šis mitas ir iš jo spinduliuojanti pasmerktumo nuotaika sukyla mintyse apžvelgiant Lietuvoje vykstančių rinkimų vaizdą. Šis vaizdas nesikeičia jau ilgiau kaip du dešimtmečius ir monotoniškai kartojasi kas penkeri metai. Rinkimais vadinamo spektaklio, kai nomenklatūriniai klanai reguliariai persistumdo dėl vietos prie valdžios lovio, vaizdas yra atgrasus ir slogus. Tačiau šitoks „santykių aiškinimasis“ – tų klanų vidaus reikalas, dėl kurio sielotis neverta.

Tikrąjį nusivylimą kelia tai, kad tą patį vaizdą regime ir opozicinių, nesisteminių, tautinių – kad ir kaip vadintume – visuomenės sluoksnių ir politinių jėgų stovykloje. Slapukauti nėra ko – Vilniaus Forumo pareiškimas dėl būtinybės iškelti bendrą susitarusių patriotinių jėgų remiamą, taigi tikrą Tautos kandidatą Preidento rinkimuose yra beveik nevilties žingsnis. Tačiau būtina apie tai kalbėti – net suprantant pavojų likti neišgirstiems. Kitos išeities paprasčiausiai nėra.

Valdžia ir net jos miražas turi nuostabią galią – masina, užkeri ir galop visiškai apakina. Kaip tik šia valdžios galia yra grindžiama atkurtoje „laisvoje“ valstybėje sukurta valdymo sistema. Jos pagrindas – gundymas valdžia. Ir jis veikia neatremiamai – panašiai kaip viltis akimirksniu praturėti sugena žmones į lošimo namus. Visi žino, kad būtent jie, o tiksliau – jų steigėjai ir šeimininkai visada išeina laimėtojais. Bet žmonės vis tiek ten veržiasi, nes juos stumia neįveikiama trauka. Lietuvos politinė ir rinkimų sistemos „demokratiškai“ sustyguotos taip, kad visada laimėtų tie, kuriems tiesiog „priklauso“ laimėti. Jeigu ir yra koks nors skirtumas tarp lošimo namų ir lietuviškosios rinkimų sistemos, tai jis būtų tik pirmųjų naudai. Kai kuriems lošėjams vis dėlto pasiseka, nes šiokia tokia galimybė laimėti yra specialiai numatyta ir sudaryta. Per beveik tris dešimtmečius pramušti gelžbetoninės rinkimų sistemos sienos nepavyko niekam, nors begalę kartų tai mėginta padaryti. Nėra jokių abejonių – jeigu nepavyks įveikti gundymo valdžia kerų ir pagaliau atsipeikėti, šitaip nusiimant rožinių iliuzijų akidančius, iš anksto beviltiškai pralaimėtų rinkimų spektakliai tęsis. Kol neliks Lietuvos valstybės.

Vilniaus Forumo pareiškimas buvo skirtas prezidentinių rinkimų kandidatams. Bet ne vien jiems. Juo kreiptasi ir į kandidatų pagalbininkus bei rėmėjus prašant vis dėlto kitaip pažvelgti į susidariusią padėtį. „Kitaip“ reiškia – ne vien per asmeninių simpatijų ir antipatijų prizmę, bet platesniu politiniu žvilgsniu. Tokiu atveju atsivertų gerokai kitoks nei įprastas ir viešojoje erdvėje dominuojantis padėties vaizdas.

Mindaugo Puidoko siūlymas pradėti derybas buvo ne tik atsainiai ir pašaipiai atmestas, bet jo esmė ir galima politinė nauda bei prasmė visiems kandidatams buvo akimirksniu palaidota po storu pasakojimų apie tikrus ar netikrus suokalbius klodu. Visiškai ignoruojamos politinės realijos, nes vadovaujamasi keliomis kritiškai neapmąstytomis ar net neįsisąmonintomis prielaidomis. Pirmoji prielaida – šalyje yra daug tautiškai ir valstybiškai mąstančių piliečių, kurių su kaupu pakaktų išrinkti nesisteminį ir tikrai Lietuva besirūpinantį prezidentą. Antroji prielaida – trūksta tik „mažmožio“, arba asmens, galinčio it magnetas sutraukti tokių rinkėjų balsus. Trečioji prielaida – toks akivaizdžiai geriausias ir visuotinai remtinas asmuo yra būtent man ir mano grupei patinkantis kandidatas. Ketvirtoji prielaida – turėti Tautos lūkesčius atitinkantį prezidentą be galo paprasta: tereikia, kad visi kandidatai patys pripažintų „akivaizdų“ vieno iš jų pranašumą ir patys „susiprastų“ atsiimti savo kandidatūras bei pakviestų savo šalininkus balsuoti už geriausią – todėl, kad manąjį  – kandidatą. Penktoji prielaida – geriausiojo atrinkimo kriterijai tariamai savaime aiškūs: tai didžiausias šiuo metu turimas reitingas ir drąsiai deklaruojamos tautinės nuostatos. Šios prielaidos iš pirmo žvilgsnio atrodo savaime suprantamos ir įtikinamos. Deja, jos ne tik negali padėti politiškai įvertinti esamos padėties, bet trukdo tokiam vertinimui ir net daro jį iš principo neįmanomą.

O dabar žvilgtelėkime į šių prielaidų užgožiamą ir supaprastinamą kur kas rūstesnę politinę tikrovę. Galima sutikti, kad apklausų duomenys koreguojami ir jais manipuliuojama. Bet gerai žinoma ir tai, kad be saiko jais žaisti taip pat neįmanoma, o žaisti mažaisiais reitingais ir nėra intereso. Į tai atsižvelgus akimirksniu griūva pirmoji prielaida. Galbūt tautiškai mąstančių piliečių iš tiesų yra daug. Bet akivaizdu: jiems turintys atstovauti ir būti remiami kandidatai visi kartu gal ir surinktų apie 10 proc. balsų. Išvada: rinkimuose „konvertuoti“ tautines ir patriotines piliečių nuostatas į paramos balsus yra be galo sunkus politinis uždavinys. 

Antroji prielaida, kad Lietuvai trūksta arba reikia tik patriotiškus piliečius galinčio suvienyti asmens, yra politiniu požiūriu yra ne tik abejotina, bet tiesiog naivi. Šiuo atveju sugrįžta „gelbėtojo“ ar „herojaus“ vaizdinys, kuris yra ydingas pirmiausia tuo, kad užgožią fundamentalią ar net abėcėlinę politikos tiesą: ne politikas savo magiška trauka suranda ir sukuria savo rėmėjus, bet rėmėjai suranda ir sukuria jų lūkesčius ir viltis įkūnijantį ir reprezentuojantį politiką. Kitaip sakant, politikas gali laimėti valdžią ir ją išlaikyti tik tuo atveju, jeigu jis veikia kaip jį remiančių visuomenės sluoksnių ir politinių jėgų interesų bei valios reiškėjas ir reprezentantas. Praktiškai tai reiškia viena: pretenduojantis atstovauti visuomenei asmuo turi nuveikti milžinišką darbą, kad suburtų savo rėmėjus ir rastųsi išankstinis ir platus sutarimas dėl jo tinkamumo užimti siekiamas valdžios pareigas ar postą. 

Įdėmiau pamąsčius netrunka subliūkšti ir trečioji prielaida: mėgstamas kandidatas gali labai patikti ir būti neabejotinai pranašiausias. Tačiau net ir objektyviausia mano asmeninė nuomonė savaime nieko nelemia, nes ją patvirtinti ir suteikti jai politinį svorį gali tik visuomenės sutarimas, kad mano remiamas kandidatas iš tiesų tinkamiausias. Kaip pasiekti šitokį sutarimą ir pritarimą – štai kur glūdi milžiniška politinė problema, kurios reikšmės ir sudėtingumo neįvertina arba juos menkina entuziastingi savojo kandidato šalininkai bei rėmėjai. 

Ketvirtoji prielaida, kad visi varžovai turėtų pripažinti tariamai akivaizdų vieno kandidato pranašumą, taip pat neišlaiko griežtesnės patikros. Ji subyra pagalvojus, kad skirtingus kandidatus remiančios šalininkų grupės atsiranda tik todėl, kad kiekvienos iš jų nariams kitų kandidatų pranašumas anaiptol nėra akivaizdus. Jos telkiasi apie „savąjį“ kandidatą ir padeda jam rinkimų kampanijoje dėl vienintelės priežasties – tiki, kad jis geriausias. 

Galiausiai nėra įtikinama ir penktoji prielaida, kad turimi reitingai ir deklaruojamos nuostatos yra tvirti kriterijai, leidžiantys neklystamai atpažinti ir atsirinkti „tikrąjį“ kandidatą. Lygiaverčių konkurentų varžybose net keliais procentais didesnis populiarumas yra svarbus veiksnys. Tačiau Lietuvos prezidento rinkimuose negalima net svajoti prasibrauti į antrą turą, o kalbant dar aiškiau – juose nėra ko veikti neturint vilčių surinkti nors 20 proc. rinkėjų balsų. Todėl reitingų skirtumai yra sąlygiški ir jų reikšmė visiškai priklauso nuo konkretaus konteksto. Vienais atvejais keleto procentų pranašumas gali būti didžiulis ir lemti pergalę, kitais jo reikšmė būna gana menka. Apie deklaruojamas nuostatas kaip į rimtą pretendentų atrankos kriterijų apskritai keblu kalbėti, nes žodžių tikrumą galiausiai patvirtina tik darbai.

Žvelgiant grynai praktiniu požiūriu derėtų nepamiršti, kad net vienas procentas palaikančių rinkėjų virsta keliais tūkstančiais papildomų balsų. Vien todėl kandidatų derybos būtų naudingos ir prasmingos. Tačiau yra kita, nepalyginamai svarbesnė priežastis, dėl kurios tokios derybos yra absoliučiai būtinos. Jos yra vienintelis būdas suburti stiprią tautinę politinę jėgą. Net ir tobuliausias prezidentas nepajėgtų įgyvendinti Lietuvoje esminių permainų neturėdamas tvirto visuomeninio užnugario ir patikimos politinės atramos. Jis neišvengiamai būtų pasmerktas tapti Daukanto aikštės rūmuose įkalintu ir izoliuotu juo manipuliuojančių klanų įkaitu ir įrankiu. Šios itin svarbios aplinkybės nepastebi pernelyg sureikšminantys prezidento asmens vaidmenį ir pervertinantys realias net ir aukščiausio valstybės pareigūno galimybes karščiausi „savų“ kandidatų gerbėjai ir šalininkai. 

Iš visų kandidatų stovyklų skambantys raginimai konkurentams savanoriškai pasitraukti iš rinkimų kovos, šitaip pripažįstant tariamai akivaizdų patiems ragintojams priimtino ir jų peršamo kandidato pranašumą, yra ydingi ir politiškai neįgyvendinami. Užmirštama, kad raginami trauktis iš rinkimų kandidatai turi sunkiai triūsiančias ir daug dėl jų nuveikusias pagalbininkų grupes. Tad jie yra bent jau moraliai įsipareigoję pateisinti šių žmonių jiems parodytą pasitikėjimą bei nepaleisti vėjais jų atlikto didžiulio darbo, kuris akimirksniu taptų bevertis ir prarastų bet kokią prasmę. Tačiau raginimai „susiprasti“ ir „trauktis iš kelio“ slepia ir kur kas didesnę blogybę: jie grindžiami menkai slepiama, o neretai ir atvirai išsakoma nuostata, kad privalantys trauktis varžovai yra tik per ilgai savo menkumo nesuvokianti „smulkmė“, tad jiems „atlikus pareigą“, su jais galima elgtis kaip su toliau dėmesio nevertais pastumdėliais. Iš esmės tai reiškia, kad tinkamiausio kandidato atrinkimo problemą norima ir mėginama spręsti ne lygiateisėmis derybomis ir racionaliu susitarimu, bet stipresniojo teise. 

Politika prasideda ten, kur baigiasi jėga grįstas spaudimas. Todėl toks kelias – ne politinis ir veda tik į beviltišką aklavietę. Kol tai nebus suvokta ir aiškiai įsisąmoninta, kartu padarant būtinas praktines išvadas, visos viltys pradėti tautinių jėgų vienijimąsi liks tuščiomis ir bejėgiškomis šnekomis. Svajonė niekada netaps tikrove.

Politinė analizė ir ja grindžiami argumentai turėtų nepalikti jokių abejonių, kad kandidatų ir jų stovyklų derybos yra vienintelis būdas ištrūkti iš užburto rato, į kurį pakliuvo ir kuriame beviltiškai sukasi išeities desperatiškai ieškantys patriotiniai visuomenės sluoksniai ir jiems atstovaujančios politinės grupės bei jėgos. Susitarti dėl bendro kandidato būtų tik vienas iš tokių derybų tikslų. Vykstant deryboms turėtų būti sprendžiamas net dar sunkesnis ir svarbesnis uždavinys – sukurtas iš tiesų platus ir vieningas patriotinių jėgų sambūris, kuriame deramą vietą užimtų pasitraukiantys iš rinkiminės kovos kandidatai. Politinė patriotinių jėgų vienybė turi įgyti tvirtą struktūrinį ir organizacinį pagrindą, kurio nesukūrus ji visada liks trapi ir efemeriška. Alternatyva deryboms – tolesnis tautinių jėgų skaldymasis ir didėjantis politinis bejėgiškumas. Artimiausios ir tolesnės ateities perspektyvos taip pat būtų aiškios – visiškas pralaimėjimas Prezidento ir artėjančiuose Seimo rinkimuose. 

Neišvengiamai kils pagrįstas ir teisėtas klausimas, ar derybų sėkmė leistų pakreipti įvykių raidą ir Lietuvos politinį gyvenimą palankesne linkme. Nėra abejonių, kad bendro tautinių jėgų kandidato dalyvavimas Prezidento rinkimuose turėtų įtakos jų rezultatams. Ar santalkos sukurtas efektas būtų toks stiprus, kad leistų tokiam kandidatui laimėti – spėlioti neverta. Tačiau galima drąsiai teigti, kad derybomis pasiektas susitarimas būtų tikras proveržis ne tik vienijant tautines jėgas, bet taptų lūžio tašku visame atkurtosios Lietuvos valstybės politiniame gyvenime.

Sėkmingos derybos ne tik paklotų organizacinį pagrindą stipriai tautinei politinei jėgai. Jos sukurtų palankiausias sąlygas išsigryninti visai protautiškų politikų stovyklai, pirmiausia apsivalant nuo apsišaukėlių vienytojų. Derybose turėtų dalyvauti ir joms tarpininkauti nepriklausomi stebėtojai – sąžiningi, nešališki ir autoritetingi visuomenės atstovai, gebantys objektyviai įvertinti kandidatų nuostatas ir elgesį. Jų stebimi kandidatai būtų priversti atskleisti savo tikruosius ketinimus ir tikslus, o svarbiausia – visuomenės atstovų dalyvavimas atimtų iš kandidatų galimybę demagogiškai teisinti savo nenorą tartis bei siekį išvengti derybų baime būti apgautiems ar net tapti varžovų klastingų intrigų ir suokalbių aukomis. O kalbant trumpai ir aiškiai – tokiomis sąlygomis vykstančios derybos priverstų visus kandidatus be jokių gudravimų ir išsisukinėjimų kloti kortas ant stalo ir šitaip atskleisti savo tikrąjį požiūrį tautinių jėgų vienijimosi reikalu.

Jeigu derybos taip ir neįvyktų arba būtų sąmoningai sužlugdytos, tai būtų ne tik dar viena politinė tautinių jėgų nesėkmė. Pirmiausia tai būtų milžiniškas moralinis pralaimėjimas. Tektų pripažinti, kad tautinės jėgos yra tokios nebrandžios ir neatsakingos, jog nepajėgia atlikti elementaraus demokratinio ir pilietinio veiksmo – net didėjančio pavojaus Lietuvai valandą neįstengia pažaboti savo siaurų grupinių interesų ir civilizuotai susitarti dėl valstybei išlikti padėsiančios lygiateisės partnerystės ir sąjungos. Tokiu atveju savaime kiltų klausimas, kuo jos skiriasi nuo ciniškų, tautos bei valstybės interesus išdavinėjančių ir pardavinėjančių sisteminėmis partijomis vadinamų nomenklatūrinių klanų.

Neverta plačiau kalbėti apie praktinius nenoro ir/ar negebėjimo derėtis ir susitarti padarinius. Būtų labai paprasta, jeigu laukiantys pralaimėjimai Prezidento ir Seimo rinkimuose būtų tik varganą esamą padėtį įšaldančios nesėkmės. Deja, šitaip nebūna. Kiekvieni rinkimai – didelis ir sunkus darbas. Daugybė tautiniams ir valstybiniams idealams ištikimų ir juos ginančių piliečių skiria rinkimams savo brangų laiką, jėgas ir asmeninius išteklius. Pralaimėjimas – skaudus moralinis ir psichologinis smūgis jiems. Nuolatinės nesėkmės sekina ir demoralizuoja – griauna šių žmonių tikėjimą, kad jų dedamos pastangos kada nors duos vaisių ir bus prasmingos. Todėl niekaip neįstengiančių susivienyti nesisteminių politikų, reguliariai siunčiančių patriotiškus Lietuvos žmones į žinomai iš anksto pralaimėtus rinkimus, elgesys yra neatsakingas ir nepateisinamas. Tam tikra prasme tai yra kone sąmoningos patyčios iš tokių žmonių. Jie tai supranta ir turi visišką moralinę teisę reikalauti esminių permainų tautinėje stovykloje. 

Pralaimėti rinkiminį mūšį galima dvejopai. Galima eiti į jį kaip padrikai ir nedrausmingai miniai, žinančiai, kad neišvengiamai bus patirtas demoralizuojantis sutriuškinimas. Ir galima į jį eiti maksimaliai pasirengus, pralaimėti garbingoje ir sunkioje kovoje, padarius priešininkui rimtų nuostolių ir žinant, kad pralaimėtas mūšis, bet ne karas. Tikint, kad patirtas pralaimėjimas tėra trumpalaikė nesėkmė ir pasiruošimas būsimosioms pergalėms.

Kol kas nuoširdūs Lietuvos patriotai yra pasmerkti Sizifo daliai – belieka tikėtis, kad išminties bei susitarimo dvasia nugalės ir jiems neteks vėl ir vėl stoti prie kaskart nuo kalno nuriedančio Sizifo akmens...


Susiję

Vytautas Radžvilas 2485807693346787515

Rašyti komentarą

 1. Aš nesuprantu tai buvo susitarta tarp Juozaičio ir Radžvilo dėl abipusės paramos ar ne? Jei taip - tai kur ta parama ir kas čia per moralizavimai? Juozaitis savo įsipareigojimą įvykdė- kodėl Radžvilas jo nevykdo?? Su visokiais puidokais ar puteikiais susitarimai tai kitas etapas ir nieko bendro neturintis tarp susitarimo tarp Juozaičio ir Radžvilo (o kitaip ir Vilniaus forumo)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Pats skaityk- kur Radžvilo įsipareigojimas remti Juozaitį dėl kurio buvo sutartą ir dėl kurio juozatininkai atsisakė dalyvauti EP rinkimuose Radžvilo naudai?
   Ką man čia dar skaityti?

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-03-22 10:59

   Jus gyvenat alternatyvioj realybej? Prie ko čia Radžvilas, jei jis nedalyvauja prezidento rinkimuose. Kaip jis trukdo Juozaičiui?! Radžvilas tiesiog sako, kad, tautinių jėgų kandidatas gali gerai pasirodyt per prezidento rinkimus tik jei bus vienas kandidatas. Dėl to Juozaitis turi susitart su Puteikiu, kad vienas iš jų rinkimuose nedalyvautų ir paremtų kitą. Priešingu atveju abu siurbs vienas iš kito balsus, ir viskas baigsis, kaip visada. Gal metas nustot būt ideologiniu fanatiku ir įsiklausyt, dėl ko nerimauja ir ką pataria Radžvilas. Be to, gal Radžvilas kaip tik tyli apie tai, kaip pats Juozaitis pažeidė jų susitarimą, nes nenori Juozaičiui pakenkt. Gal pakalbėkim apie tai? Arba apie tai, kaip Songaila metų metus uoliai dirba TS-KD, kad tautinės jėgos niekas nesusivienytų rinkimuose? Gal metas atsitokėt ir pamatyt, kas yra tikrieji priešai?

   Panaikinti
  3. Gerai, apie "tikruosius priešus" gal nereikia (nes paprasčiausiai "be ryšio" ir visiškai be pagrindo skatina priešiškumą) - bet iš esmės, straipsnio mintis pagauta. Reikalauti iš VF paramos kuriam nors kandidatui PRIEŠ jiems susitariant yra paprasčiausiai nesąžininga, nes VF yra už tai, kad jie TARPUSAVYJE, susitartų - BE išorinio spaudimo. Tik taip galima parodyti savo politinį brandumą ir kažko pasiekti. Kitaip tariant, VF ragina "nesisteminius" kandidatus susėsti ir pasiekti konsensusą, o vieno jų rėmėjai ragina VF "paspausti" kitus kandidatus trauktis tų rėmėjų favorito naudai. Labai tikiuosi, kad sugebėjau paaiškinti, kodėl priekaištai VF dėl atsisakymo atvirai remti Juozaitį yra nepagrįsti.
   P.S. Mano žiniomis, NEBUVO jokio susitarimo dėl Juozaičio rėmimo iš Radžvilo pusės - buvo susitarta vienas kitam nekliudyti, ir tiek.

   Panaikinti
  4. Per anksti jūs čia ginčijatės, nėra jokių kandidatų. Tai dar tik galimi kandidatai. Kandidatu taps tik tada, kai surinks tuos parašus. Gal nė vienas dar nesurinks. Bent Puteikis šiandien rašė kažkokias žinutes, kad jam trūksta nemažai parašų. O laiko liko mažai. Tai kai pamatysim kiek tų kandidatų yra, tada ir vėją kelkit. Nes dabar gali būt ir dvidešimt jų užsirašę. Be to, ką reiškia "tautiniai"? :)

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2019-03-22 09:06

  Tik ne su puidokais ar puteikiais. Kas bendro tarp A. Juozaićio ir šių valdžios norinčių, bet kokia kaina

  AtsakytiPanaikinti
 3. Autorius pašalino šį komentarą.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2019-03-22 09:54

  Kai žmogus jaučiasi kaltas jis daug šneka: ir čia žodinį lopą dedą, ir čia, ir vis jaučia, kad dar lieka skylių. Ražvilas matyt nesąmoningai jaučiasi kaltas. Kas tokio ilgio str. skaitys? Gal Juozaitis /nes reikia/, Sinica ir dar keli Forumo nariai. Visi paskaitys tik komentarus. Oi, p. Radžvilai neužsilopysit. Kaip sakoma: trečias kartas nemeluoja.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2019-03-22 09:54

  tiek Puidokas, tiek Puteikis yra sąžiningi politikai...Bėda, kurią aptaria Radžvilas, iš karto matosi komentaruose - be pagarbos, bet su panieka sakomas "ne"...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Frazė:" be pagarbos, bet su panieka sakomas "ne"..."- kam sakome ne? puidokui ar puteikiui ar dar kamnors?
   Dar kartą nesuprantantiems apie ką kalba- Radžilas susitarė su Juozaičiu kad rems vienas kitą, apie jokias kitas sąlygas kad rems tik tokiu atveju jei Juozaitis suitars su puidokais ir pn.- tartasi nebuvo 100 proc. tai ką čia kalba Radžvilas dabar ir kam jis tą kalba? Juozaitis savo įsipareigojimus įvykdė, o Radžvilas ne. O kad privalu susitarti su puidokais ir pan. Nu po velnių ar sunku suvokti kad tas puidokas ir sirijaus sekta net nesileidžia į jokias kalbas- jis gi reikalauja kitų kad atsisakytų jie kandidatuoti jo naudai. tai ar yra čia su kuo nors apie ką nors galimybė tartis po velnių?? Daro iš Juozaičio kažkokį savim patenkintą monstrą kuris pasityčiojo iš vargšo taikdario puidoko kai tas pasiūlė vienytis. Tai yra visiška nesamonė.

   Panaikinti
  2. Gerai, aš užkulisinių reikalų nežinau - gal Puidokas ir kėlė kokius nors nesąmoningus reikalavimus. Bet tokiu atveju kas trukdė Juozaičiui normaliai taip ir paaiškinti, o ne taškytis arogantiškais ad hominem pareiškimais (priminsiu - https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2019/03/14/news/a-juozaitis-mala-m-puidoko-ideja-i-miltus-ant-jo-veido-yra-uzrasyta-noriu-valdzios--9577837/)?

   Panaikinti
 6. Anonimiškas2019-03-22 10:07

  Kai žmogus jaučiasi kaltas jis daug šneka: ir čia žodinį lopą dedą, ir čia, ir vis jaučia, kad dar lieka skylių. Ražvilas matyt nesąmoningai jaučiasi kaltas. Kas tokio ilgio str. skaitys? Gal Juozaitis /nes reikia/, Sinica ir dar keli Forumo nariai. Visi paskaitys tik komentarus. Oi, p. Radžvilai neužsilopysit. Kaip sakoma: trečias kartas nemeluoja.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2019-03-22 10:19

  Koks gudrus Radžvilo "stogas": 1/Radžvilui su Juozaičio nedavė susijungti, 2/Juozaitis daliai Propatrios sekėjų nebebus tinkamas kandidatas į Prezidentus 3/ bet ir pats Radžvilas susilpnėjo ypatingai: nuvylė dar vienas žmogus, kuris atrodė svarbus ir reikalingas. Ir ko gero jis nebebus išrinktas į EP, nes prarado dalį rinkėjų. Nebent "stogas" pažadėjo savo paramą.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Taip, V. Radžvilas puikiai įvardijo situaciją ir nurodė labai aiškų kelią, ką reikėtų daryti. Tačiau žiūriu, kad A. Juozaičio šalininkai jo nei girdi, nei nori girdėti ir vėl viską suvedinėja į asmeniškumus ir ad hominem argumentus. Tai yra, tiek 1Chingischan, tiek tūlas anonimas elgiasi pagal stipriojo teisės, o ne susitarimo principą. Gal pabandykit paskaityti ir įsigilinti į patį tekstą? Be išankstinių nusistatymo prieš konkrečius žmones.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Tu gali (ar kas nors kitas) atsakyt be išvedžiojimų ir moralizavimų: "kur Radžvilo įsipareigojimas remti Juozaitį, dėl kurio buvo sutartą ir dėl kurio juozatininkai atsisakė dalyvauti EP rinkimuose Radžvilo naudai?"

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-03-22 11:09

   Tokio susitarimo nebuvo. Arvydas Juozaitis melavo.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-03-22 21:28

   Juozaitis melavo prie liudininkų girdint jų pokalbį? :) Juk ne vienas apie tai rašė, kad buvo kartu ir girdėjo.

   Ką rūkote?

   Panaikinti
 9. Tekstas ne apie tai. Bet akivaizdu, kad tamsta net nenorite nei jo skaityti, nei bent bandyti suprasti, kas ten rašoma ir sakoma. O gaila.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2019-03-22 11:38

  Įdomi informacija apie gudrų, bet nepavykusį AJ planą mažinti savo konkurentų skaičių prezidento rinkimuose, kartu didinant konkuravimą Radžvilo sąrašui EP rinkimuose.

  Citata iš Puidoko straipsnio Delfyje: „Į Europos Parlamentą kandidatuoti kaip sąrašo lyderis turėjau daug siūlymų. Vienas paskutinių siūlymų buvo iš gerbiamo Arvydo Juozaičio. Man buvo siūloma kandidatuoti pirmu numeriu jo suburtos politinės jėgos „Lietuva yra čia“ sąraše. Man nesutikus jie priėmė sprendimą nekelti sąrašo.“

  https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/mindaugas-puidokas-ypatingai-slaptai-vienytis-pries-sisteminius-kandidatus-ir-kurti-stipriausia-salyje-vertybine-politine-jega.d?id=80656591

  AtsakytiPanaikinti
 11. Nežinau aplinkybių, tačiau kalbant apie patį tekstą, tai šį kartą gerai ir blaiviai Radžvilas parašė. Tik antraštę prastą uždėjo: prastą ta prasme, kad Sizifo mitą žino palyginus nedidelę visuomenės dalis, o ir tie kurie žino, nelabai iš jos gali suprasti apie ką bus turinys. Reikėjo uždėti aiškesnę ir tiesioginę antraštę: "Kaip tautininkams nenuskandinti vienas kito" arba "Kaip tautininkui laimėti rinkimus" arba "Tautininkų kandidatai ir rinkėjai pasirinkimas" arba dar kažkaip panašiai. Pamirškite antikines alegorijas, kalkite tiesiai į sąmonę.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Nemeluok, nes Juozaitis aiškiai pasakė, kad "Puidokas yra tuštuma" - PUSTOTA, palanki Uspaskiui

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-03-22 21:31

   Po to, kai Puidokas pasiūlė jungtis prie darbo partijos... Juozaitis pasiuntė Puidoką. Gaila kad Juozaitis filosofas, o ne boksininkas :D

   Panaikinti
 13. Skaitytojas2019-03-22 14:36

  Nu še tai tau gražiausia. Pasirašiau ir už Juozaitį, ir už Radžvilą, o pasirodo, jie pykstasi. Ei, vyrai, greitai susitaikykit. Ir niekam nesvarbu, kas čia kaltas ir kas pirmas pradėjo. Tautiškai nusiteikę rinkėjai žiūri į jus abu ir tikisi išmintingų poelgių.

  O kad iš putokų su puideikiais nieko nebus, juk irgi matyti. Kol jūs čia pykstatės, paprasti žmonės už Ingridą Nausėdaitę balsuoti ruošiasi. Va apie tai galvokit, o ne apie Pu&Pu.

  AtsakytiPanaikinti
 14. Anonimiškas2019-03-22 15:38

  Švilpiau aš ant tavo rinkimų, Radžvilai.... Geriau išgersiu alaus ir nueisiu pas mergas....

  AtsakytiPanaikinti
 15. Kai didžioji dauguma lyderių atlieka sau naudingas solo partijas, tai čia bene racionaliausias siūlymas/kelias, kaip pasiekti susitarimą:

  "Derybose turėtų dalyvauti ir joms tarpininkauti nepriklausomi stebėtojai – sąžiningi, nešališki ir autoritetingi visuomenės atstovai, gebantys objektyviai įvertinti kandidatų nuostatas ir elgesį. Jų stebimi kandidatai būtų priversti atskleisti savo tikruosius ketinimus ir tikslus, o svarbiausia – visuomenės atstovų dalyvavimas atimtų iš kandidatų galimybę demagogiškai teisinti savo nenorą tartis bei siekį išvengti derybų baime būti apgautiems ar net tapti varžovų klastingų intrigų ir suokalbių aukomis."

  AtsakytiPanaikinti
 16. Ar tartis reikėtų iki parašų nesurinkimo, ar po nesurinkimo? Svarbiausia čia, kad tik būtų ne tas, kuris turi didžiausius reitingus.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-03-22 20:06

   Jei kiek ilgiau užtruks triasmenis Juozaičio - Puidoko - Puteikio kandidatavimas, galima išvysti gana atkaklią kovą dėl penktosios (šeštosios) vietos. Radžvilo parama kažkam iš jų gali padėti tą garbingą 5-6 vietą pasiekti. Jei vyrai rimtai dėl ateities susitartų ir liktų vienas kandidatas, rezultatai būtų kiti, bent jau ateičiai. Jei kokie nors galimi susitarimo tarpininkai pareikštų savo paramą konkrečiam kandidatui iš anksto, jie eliminuotų save iš tarpininkavimo. Elementaru, Vatsonai...

   Panaikinti
 17. O Radžvilo komitetas gal galėtų susivienyti su Tomo Stanislovo, ar dar kokiu „nesisteminiu“ ar „tautiniu“, pvz. Darbo partijos? „Nesistemininis“, kas čia per terminas? Tomaševskis gal irgi nesisteminis?

  AtsakytiPanaikinti
 18. to Anonimiškas
  frazė: " Tokio susitarimo nebuvo. Arvydas Juozaitis melavo."
  Tu iš kokios palatos?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-03-22 20:25

   Jei kiek ilgiau užtruks triasmenis Juozaičio - Puidoko - Puteikio kandidatavimas, galima išvysti gana atkaklią kovą dėl penktosios (šeštosios) vietos. Radžvilo parama kažkam iš jų gali padėti tą garbingą 5-6 vietą pasiekti. Jei vyrai rimtai dėl ateities susitartų ir liktų vienas kandidatas, rezultatai būtų kiti, bent jau ateičiai. Jei kokie nors galimi susitarimo tarpininkai pareikštų savo paramą konkrečiam kandidatui iš anksto, jie eliminuotų save iš tarpininkavimo. Elementaru, Vatsonai...

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-03-22 21:34

   Radžvilo parama reikšminga 500 pro patrios skaitytojų, nė vienas iš jų nebalsuos nei už Puidoką, nei už Puteikį. Anaiptol, pas juozaitininkus jau kabasi kad reikia atsiimti parašus iš Radžvilo.
   Manau Radžvilas tikrai nelaimės, be juozaitininkų balsų, nes jų yra gerokai daugiau.

   Panaikinti
 19. Anonimiškas2019-03-22 21:19

  Ko čia pjaunatės dėl nulių?
  Radžvilas nepaklius į EP. Puteikis, Puidokas, Juozaitis nelaimės prezidentūros. Lygiosios.

  AtsakytiPanaikinti
 20. Dėl puidóko siūlymo, tai tik darbo partijos atstovai puidóką remia.
  Po to, kai jis visiems pasiūlė prisijungti prie DP ir buvo pasiūstas toli toli. Surengė konferenciją, kurioje viešai pakvietė vienytis, šį kartą jau neminėdamas darbiečių.

  Maldeikienė kiaušus turi, nevynioja į vatą, už ją ir balsuosime.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-03-22 21:59

   Taip ir maniau, kad tautininkai ėmė remti Maldeikienę.

   Panaikinti
  2. Tautininkas2019-03-22 22:02

   Ir Puteikį remia, tik dar to viešai nesako.

   Panaikinti
  3. Jei balsuosit už Maldeikienės sąrašą, tai balsuosit ir už tai, kad Lietuvai sako "fuck you". Tautininkai?!

   Panaikinti
 21. Anonimiškas2019-03-22 21:55

  Seniai sakiau, kad Songaila pasistengs ir padarys viską, kad Radžvilas nepatektų. Tokia jau Songailos gyvenimo užduotis, pradedant tuo, kad Vasario 16 eisenos neviršytų 1,5 tūkstančio. Jei Songaila kartais gaus rajonų skyrių surinktų parašų už Radžvilą, tikrai pasilaikys juos sau.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-03-22 21:59

   Prie ko čia Songaila ir Radžvilas?

   Panaikinti
 22. Atsakymai
  1. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  2. Paskaičius turėtų būti liūdna dėl to balso tyruose ir pasyvumo. Bet liūdna ne dėlto. Pasyvumas praeis, nes mes negalim pabėgti nuo likimo. Bus taip, kaip visose kitose aplinkinėse Rytų ir Vidurio Europos valstybėse. Patriotai, tautininkai (gal ir ne tos vienos partijos prasme) iškils. Tai tik laiko klausimas.

   Dėl balso tyruose nėra taip paprasta. Lengva mokyti. Kodėl Radžvilas ir ši visa Pro Patria nesugebėjo eitynėms susivienyti? Lygiai taip pat nelengva susivienyti ir tiems visiems "tautiniams" kandidatams. Na, tobulų žmonių turbūt nebūna. Aš daug priekaištų galėčiau Pro patrijai išvardint ir jie man daug kuo nepatinka (bet tik "lengvai" nepatinka). Bet čia smulkmenos. Juozaitis, vėlgi, turi trūkumų ir kas man nepatinka jo elgesyje. Čia jau turiu parašyt: jam reikia būti reiklesniam ir labiau savanaudiškam, kai kalbama apie Lietuvą, mus visus (neturėtų būti jokių "Lietuva visiems" pareiškimų kovo 11 eitynėse, ir pan. susitaikėliškumo); ir priešingai, reikia būti nuolaidžiam ir mažiau savanaudžiam kalbant apie save asmeniškai (pvz., Radžvilo rėmimo nereikėjo kišti, o tik jį paremti vienašališkai, t.p. negražu taip varyt ir ant Puidoko viešai, koks jis ten bebūtų). Bet vėlgi, daugiau nematau už ką prezidento rinkimuose balsuot. Galiausiai peršasi išvada, kad vis tiek balsuosiu už Juozaitį ir Radžvilą, kaip ten bus, taip bus. Jie, tikiuosi, tobulės. Ir liūdna ne dėl to...

   Tai dėl ko tada tikrai liūdna? Nematyt savo tėvo 30 metų, po to aplankyti, bet galiausiai palikti ramiai vienišą mirti, tai yra liūdna... Mus visus išblaškė, išsklaidė. Mes pirmiausia turime išgirsti savo pačių kraujo vienybės balsą. Kas kuo buvo kaltas, neteisus ir t.t. - tai antraeilis dalykas (iki tam tikros ribos). Mirti gali ir tėvas, ir giminė, ir gentis, ir Tauta, ir net rasė. Mes turėtume vėl taip gyventi, kad jiems būtų džiaugsmas, o Dievams garbė. Kai per vėlai tą pavyksta suprasti, būna LIŪDNA.

   P.S. O degeneratai anksčiau ar vėliau užsimuš į sieną.

   Panaikinti
  3. 36 metų senumo video, kur buvęs KGB agentas smulkiai nupasakoja, kaip Vakarai nueis velniop ir kaip to galima išvengti - bet išvengta nebuvo, nors info prieš nosis gulėjo: https://www.youtube.com/watch?v=5gnpCqsXE8g
   O dėl pasyvumo - taip, praeis - tik ar dar bus likę, ką gelbėti?

   Panaikinti
  4. Skaitytojas2019-03-24 17:16

   Peržiūrėjau tą video. Na, šiaip nekvailas žydelis. Tik va sugriuvo tai ta comrade Andropov'o imperija, kuri, pasak jo, taip gudriai ir išradingai pagal senovės kinų metodiką demoralizavo Ameriką, pati nieko nenukentėdama.

   Bet, žinoma, pranašiškos teisybės jo žodžiuose yra.

   Tik atrodo, kad patys liberalkvailiojimai dabar jų adeptams atstoja religiją.

   Dar šiek tiek juokingai atrodė tas indų seksualinio susilaikymo aukštinimas, turint galvoje, ko ten iš tiesų nutinka.

   Ir, žinoma, tie 1980-ųjų stiliaus tamsinti akiniai :) Jie tiesiog šaukte šaukia: 80-ųjų kietuolis! :)

   Panaikinti
  5. Na, sugriuvo (nors, mano akimis žiūrint, labiau tiktų žodis "apgriuvo") sovietų sajūzas dėl to, kad pats perpuvęs kiaurai buvo - bet demoralizacija Vakarams išties labai daug žalos (ir dar klausimas, ar atitaisomos) padarė. be to, sovietai gi nebuvo vienintelė Vakarų demoralizacija suinteresuota pusė - juk po sovietų sajūzo subyrėjimo tas demoralizavimas toli gražu nesibaigė.
   O dėl religijos - labai taikliai pastebėta. Apskritai, totalitarinės ideologijos (nacizmas, komunizmas, liberal-neomarksizmas) turi nemažai religijos bruožų. Galbūt žmonėms apskritai nelabai pavyksta be religijos apsieiti, tad jei kokia nors ideologija religiją išstumia, tai pati užima jos vietą ir tampa pseudo-religija.
   O kad žydas, tai nežinojau - biografijoje, kiek skaičiau, kažkaip neakcentuojama.

   Panaikinti
  6. supratingas2019-03-24 20:22

   Cit.: "Na, šiaip nekvailas žydelis.

   Iš išvaizdos man nepanašus į žydą. O čia radau tokią nuorodą neigiančią jo žydiškumą truputį išsamiau - https://semiticcontroversies.blogspot.com/2019/02/was-yuri-bezmenov-jewish.html

   Skaitytojau, iš kur ėmėte info, kad anas žydas?

   Panaikinti
  7. Skaitytojas2019-03-25 09:22

   Informacijos neieškojau. Jis man tiesiog pasirodė labai panašus į nekvailą žydelį.

   Panaikinti
 23. Anonimiškas2019-03-23 08:36

  Radžvilas, kaip moka, labai aiškiai išanalizavo situaciją. Rinkimai Vilniuje labai aiškiai parodė, kad suvienytos( benrm. Vilniaus, centro partijos, tirų žaliųjų) jėgos būtų patekusios į tarybą ir visi sąrašų vadai būtų gavę po vietą taryboje, bet nesusivienijo, ir nei vienas nieko nelaimėjo. Tai pat teisybė, kad po rinkimų ir tarp rinkimų reikia veiklios organizacijos ir pastoviai, ne priešokiais, dirbti. Pabodo nuolat balsuoti žinant, kad balsas deja nieko nelems, o lietuva bus ir toliau įvairų spalvų liberalų naikinama.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-03-23 10:22

   Radžvilas, kaip moka, labai puikiai skaido įvairius judėjimus, bandančius susivienyti. Pvz.: "Kitas pasirinkimas" Jis niekada nebuvo ir nebus vienytojas, ir čia ne jo įžvalgos, o tokio psichiatro maksimaliečio sukurto projekto, perskaitytos kalbos perrašymas. FB pas vieną juozaitininką jau yra informacija, sudedėjusi visus taškus ir atskleidusi šaltinius ir puikiai įvardinusi kas yra kas.
   Pasigirsta kalbų, jog Radžvilas tai tik dar vienas Sorošinis,vairuojantis savo laivelį pagal naują Sorošo kursą, manau į tą reikėtų labiau pasigilinti. Kitos kalbos, jog jis laikosi konservatorių taktikos, tiek eitynėse, tiek savo pasisakymuose. -Kas galėtų paneigti...?

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-03-23 11:10

   Klausyk, p. "Dawaj pafantazuosiu"", dek faktus ant stalk. "Kazkas pasake" - 0 vertes.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas 2019-03-23 10:22

   Gerai užrūkei, degradėli. :D

   Panaikinti
 24. Galima būtų pavadinti geru straipsniu, jei nežinotum, apie tautinius-patriotinis kandidatus. Vienas susidėjo su Darbo partija, kitas tautinių pakraipų eina į EP su liberalu, kuris įvardijamas pinigų maišu. DESPERACIJA. Dar ne laikas vienytis, tai turime laiko pafilosofuoti. PROFESORIUS nepaneigia fakto, kad buvo susitarta su Juozaičiu. FAKTAS, KAM DAR NEAIŠKU?

  AtsakytiPanaikinti
 25. Laukčiau štai ko: „AŠ, RADŽVILAS, noriu vienytis (tartis) su ... Pasakyti, kas ką turėtų daryti, kiekvienas asilas gali. Kol kas buvo tik „atsiribojimai“.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ir su kuo jis turėtų vienytis? Jis gi į prezidento postą nekandidatuoja. ;)

   Panaikinti
 26. Autorius pašalino šį komentarą.

  AtsakytiPanaikinti
 27. Nu nežinau, pvz. su centro partijos sąrašu eu rinkimuose. Ar tie jau baisiai sisteminiai? O Puteikis?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Centro partija su liberastu priešakyje? Ačiū, ne. :D

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 28. Tai va, tai va. O tas liberastas tai Puteikis? Betgi tie ragintojai vienytis būtinai įtraukia į neva „tautinių“, „nesisteminių“ būrelį. Galima būtų dar Puidoką panagrinėti.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Tas liberastas yra Guoga. Jei centro partija nusileidžia iki tokio lygio, kad dėl pafinansavimo priimtų visišką liberastą, tai...

   Panaikinti
 29. Atsakymai
  1. Ačiū, Puteikis ir taip neaiškus toks buvo, dabar galutinai įsitikinau. :)

   Panaikinti
 30. Tiesa, o kodėl Radžvilas nesijungia su Puteikiu, Europos parlamento rinkimuose?
  Kodėl Radžvilas nenori jog susivienytų tautinės jėgos Europos parlamente?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  2. Nežinau kur atsakymo galiu sulaukti, tikrinus kuris aktyvus :D

   Tai kodėl Radžvilas siūlo tartis/vienytis su Puteikiu, įvardindamas jį kaip tautinę jėgą? Jei, pasak Radžvilo, Puteikis tautiškas, -kodėl jie neina išvien?
   Tai jei Radžvilas nusipeza su savo susivienijimais, kaip tikėti tokiu filosofu, kuris, laikydamas save autoritetu, sau leidžia rašinėti visiškus vėjus...

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  4. ok. atmetam nusipeza ir visiškus vėjus.

   Jei į EP Radžvilui Puteikis netinka, nes ne tautinių jėgų atstovas, bet tas pats Radžvilas jau siūlo su juo vienytis prezidento rinkimuose, įvardindamas jį kaip vieną iš tautinių jėgų atstovų.
   Kažkoks Puidokas, kuris dar pats iki galo nesugalvojo kas jis yra ir su kuo jis eina, tik skaito, kažkieno parašytą tekstą ir šneka mintinai išmoktus tekstus. Kad karaliumi nori būti tai akivaizdu.

   Jei čia buvo Radžvilo bandymas patrolinti Juozaitį, tai manau jog Radžvilas pats save patrolino :)
   Jei čia Radžvilas rimtai, tai labai abejoju dėl pastarojo tinkamumo atstovauti Lietuvą EP, vien dėl aplinkos nematymo, kritinio mąstymo nebuvimo ir visiško nesugebėjimo vertinti politinės aplinkos...

   Panaikinti
  5. Žiūriu fanatikas Unknown visai neskaito, ką jam Pikc rašo. :D Bergždžias reikalas su tokiais ką nors diskutuoti. :D

   Panaikinti
  6. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  7. Užburtas ratas: atsisakė vienytis, nes anie anksčiau atsisakė vienytis, po to kai atsisakė vienytis, viešai pakvietė vienytis, todėl tie atsisakė vienytis, nes patys siūlė vienytis, o tie atsisakė vienytis...

   Turėsim Nausėdą ateinančius 10metų.

   Panaikinti
  8. Pralaimėjimo atveju trydos lavina užpiltų Radžvilą, neva jis suskaldė. :DDD Garantuoju 100 %. Garantuoju 100 %, kad nelaimės nei vienas, jei nesivienys. 90 %, kad nesivienys. Radžvilas kaltaaaas aaaaaaaaaaaa!!

   Panaikinti
  9. Beja, Puidoko kvietimas vienytis tai reikšia jog visi pasitraukia iš rinkimų, o lieka Puidokas.
   Tą jis jau buvo išsakęs, kai buvo kviečiamas vienytis, dar iki viešo jo paskelbimo ir kiti kandidatai tai patvirtino.

   O tai reiškia: Jog netgi visiems "nesisteminiams" atsitraukus, Puidoko naudai, vistiek prezidento poste turėtume Nausėdą, nes už Puidoką tikrai dauguma nebalsuos, kad ir kaip jis stengiasi, ir su skausmu išsišiepęs vaidina kokį tai gelbėtoją, karts nuo karto numesdamas nesurežisuotus pasiūlymus kaip kad: mokėsimė Turkijai ir Libijai už pabėgėlius. Europos fondus išdalinsime algoms.

   Puidokas yra dirbtinai sukurtas reiškinys, kuris išnyks, taip pat kaip ir atsirado.

   Panaikinti
  10. Prie ko čia Radžvilas? Kad būdamas menko politinio išprusimo, perrašė ir išplatino reiškinio Puidokas reklaminį kvietimą? :) Daug kas perašinėja, minfo, manyčių klubai, emigrantų sąjunga ir kiti M.Gabrilavičiaus projektai.
   - Ar Radžvilas, tik vienas iš projektų, platinančių Puidoko reklamas? :)

   Radžvilo niekas net neprisimins, nei kas jis toks buvo, nei ką jis veikė, iki kitų EP rinkimų,kai jis vėl bandys ten patekti :)

   Panaikinti
  11. Tai bent arogancija trykšta vata trenkiantis fanatikas. :D Pasijautė itin kompetetingas vertinti profesoriaus išprusimą. :DDD Tu specialiai tokias šyzas rašinėdamas agituoji nebalsuoti už Juozaitį? O agitacijos už Maldeikienę puikiai įrodo jūsų tikrąsias politines pažiūras. Nepatinka Radžvilas, nes matai, nepaglostė mesijo Juozaičio, tai apšiksim kiek įmanoma ir balsuosim net už didžiausią liberastą, kad tik įkišt pagalius į ratus Radžvilui, nes mums nifiga nerūpi vienybė, Tauta, Lietuva, o tik mesijas Juozaitis! Ura ura ura!!!

   Panaikinti
 31. Anonimiškas2019-03-25 18:47

  Ką tiksliai pasakė filosofas, tai apie Sizifo akmenį, taip sakė ir daugelis kitų protų, tai tas ir tęsis, tą akmenį ridens tol, kol Žemelė suksis, ir rasis bent vienas kitas dvikojis padaras, kažkodėl vadinamas protingu, nors akmenį vis tiek ridena.

  AtsakytiPanaikinti
 32. Rusai puola, landsbergis irgi puola :)
  -----------------------
  2019. 03. 09 dėl padėties su Juozaičiu:
  Mieli bendražygiai,
  Sužinojęs apie LYČ'o komitetą parašiau laišką, kuriame pamėginau apžvelgti ir įvertinti šio veiksmo priežastis ir padarinius. Kai kurie šį laišką jau skaitėte, o dabar, kiek praplėtęs ir patikslinęs, siunčiu jį visų Jūsų žiniai.
  Suprantu, kad daugelį nustebino, nuliūdino ir net sukrėtė toks lyg ir panašiai mąstančių bei kalbančių žmonių poelgis. Tačiau, žvelgiant politiniu požiūriu, kas nors panašaus neišvengiamai turėjo įvykti. Politika ir kova -- neatskiriami. Svarbių politinių įvykių, koks yra LYČ'o sprendimas steigti savo rinkiminį komitetą, iš principo neįmanoma paaiškinti psichologinėmis ir moralinėmis sąvokomis (,,ambicijos", ,,egoizmas", ,,puikybė", ,,nenoras ir nesugebėjimas tartis" ir pan.) Fundamentalus politikos veiksnys yra skirtingi interesai ir tikslai, dėl kurių konkurencija ir kova tampa neišvengiamos. Panašiai ar net vienodai įvardijami tikslai gali slėpti skirtingus ar net visiškai nesutaikomus interesus. Todėl net palyginti ramiais laikais bet kurioje klestinčioje šalyje rinkimus lydi įtampos ir konfliktai.
  Tačiau būna laikotarpių, kai politika įgyja egzistencinį matmenį -- grumiamasi ne dėl to, kas valdys kraštą, bet sprendžiami tautų ir valstybių likimai. Būtent tokios egzistencinės politikos tarpsnį patyrėme Sąjūdžio metais. Įtampa buvo milžiniška, nes kova įgijo ,,arba-arba" pobūdį. Kompromisas buvo neįmanomas, taip pat buvo aišku, kas laukia pralaimėjimo atveju.
  Dabar vėl išgyvename tokį pat laiką, kai žūtbūtinai grumiasi paneuropinio globalizmo ir tautinės jėgos. Todėl būtų naudinga aiškiai sau pasakyti: nors formaliai esame tik EP rinkimų komitetas, iš tikrųjų dalyvaujame vykstančiame visuotiniame mūšyje, kuris iš esmės yra dar vienas Europos ir Lietuvos pilietinis karas.
  Todėl būtų stebuklas, jeigu mūsų -- TF ir Komiteto -- nebūtų mėginama sunaikinti, kaip kad buvo siekta sunaikinti Sąjūdį. Prisimenantys tuos laikus žino, kad metodas nė kiek nepasikeitė: vienijimosi priedanga prasiskverbti į organizacijos vidų ir ją susprogdinti iš vidaus. O jeigu nepavyksta -- nesiliaujančiomis provokacijomis griauti iš išorės arba bent jau maksimaliai apsunkinti veiklą.
  Kaip tik tai dabar ir patiriame. Nesureikšmindami savęs ir nesipūsdami, bet blaiviai vertindami realijas, turime pagrindo manyti, kad intelektualiniu ir organizaciniu požiūriu daromės stipriausia antiglobalistinė jėga. Todėl niekas neleis mums ramiai veikti ir netrukdomai stiprėti. Didžiausia grėsme mus laiko ir karščiausiai trokšta sunaikinti galutinai ir atvirai tautinių ir valstybinių idealų išsižadėjusi TS-LKD vadovybė. Ji puikiai žino nuotaikas partijoje ir augantį narių susidomėjimą TF ir Komiteto veikla ir pagrįstai baiminasi, kad daugelis jų gali tapti mūsų rėmėjais.
  Ir taip jau susiklostė, kad ji turi vienintelį veiksmingą ginklą, kuriuo dar gali mus sustabdyti ar net sunaikinti. Kad ir kaip nemalonu tai konstatuoti, tas ginklas yra LYČ, o kalbant dar tiksliau -- jo iškeltas ,,antiglobalistinis" kandidatas į prezidentus. Mat jis turi tai, ko žūtbūt reikia G. Landsbergiui ir jo komandai -- galinčią vis dar atgrasyti linkstančius į mūsų pusę partijos narius politinę biografiją. Nevertinti šios lemtingai svarbios aplinkybės reikštų vengti akistatos su politine tikrove. Tai būtų pražūtinga klaida. Atviro ir formalaus A. Juozaičio parėmimo prezidento rinkimuose kaina būtų buvusi akivaizdi ir milžiniška. Daugybė jau benusigręžiančių nuo TS-LKD žmonių aiškiai sako: jeigu neremsite A. Juozaičio, šį kartą jau balsuosime už Komitetą. Ignoruoti šias realijas būtų politinė savižudybė, jų nepaisydami būtume tik varganas politikuojančių mėgėjų sambūrėlis. Todėl buvo ieškoma galimybių paremti LYČ'o kandidatą subtiliau, ir iš principo jos jau aiškėjo. Tai būtų atitikę LYČ'o, jo kandidato ir TF bei Komiteto interesus.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Be abejo, toks parėmimas galėjo būti tik taktinis žingsnis ar veikiau kompromisas, daromas siekiant sumažinti sumaištį ir skaldymąsi tautinėje stovykloje. A. Juozaitis galėjo būti paremtas tik kaip galbūt mažesnė blogybė ir prisiėmęs nors šiokius tokius įsipareigojimus TF, nu kurio jis pabrėžtinai atsiribojo iš pat pradžių. Jis ne tik kad neįsiklausė į ne kartą pateiktus siūlymus nors kiek prisidėti prie Forumo veiklos pagelbstint, pvz., klaipėdiečiams, bet tiesiog kategoriškai reikalavo aklai ir besąlygiškai jį remti. Vis dėlto yra dvi dar didesnės kliūtys, trukdančios A. Juozaičiui tapti tikru TF kandidatu. Pirmoji -- tokio dalyko kaip vieninga ,,tautinė stovykla" nėra ir negali būti, nes abstrakčių samprotavimų apie ,,keturis bokštus" iš principo nepakanka užgrįsti gelmines pasaulėžiūrines ir idėjines takoskyras. Patinka kam nors ar ne, bet reikia tas takoskyras įvardyti dalykiška ir tikslia politine kalba. Pirmoji -- daugybė patriotiškai mąstančių žmonių niekada nepamirš nuolatinių kandidato sąsajų su tuo, kas neretai vadinama tiesiog LKP-KGB linija, o kalbant konkrečiau -- jo paramos A. Brazauskui ir A. Paulauskui, vėliau -- glaudžių ryšių su G. Kirkilo ,,socialdemokratų" komanda. Antroji -- pats kandidatas savo daugiaprasmiais pasisakymais užsienio politikos klausimais net profesionalus verčia sukti galvas, kokios vis dėlto jo tikrosios geopolitinės pažiūros. Trečiasis -- ir šiandien nėra aišku, kokios politinės jėgos stovi už A. Juozaičio nugaros ir paskatino jį po milžiniškos pertraukos sugrįžti į politinę areną. Bet tikrai žinoma, kad šį žingsnį skatino abiejų ,,socialdemokratų" partijų įtakingi asmenys, o S. Skverneliui oponuojanti ir šiuo atžvilgiu bendradarbiaujanti su TS-LKD G. Palucko partija buvo raginama ir net buvo linkusi galiausiai paremti šį kandidatą, jeigu V. Andriukaitis būtų atsisakęs dalyvauti rinkimuose. Politiškai tai reiškia viena: A. Juozaitis neatsitiktinai vengia kaip nors prisidėti prie tautinio sąjūdžio kūrimo, nes turi įsipareigojimų kitoms politinėms jėgoms. Tad hipotetiškai jam tapus prezidentu pasikartotų jau matyta istorija: V. Adamkus pirmą kartą buvo išrinktas prezidentu pirmiausia dėl R. Ozolo centristų aktyvios paramos, tačiau šiems tautinių pažiūrų žmonėms jo komandoje vietos taip ir neatsirado.

   Panaikinti
  2. Vis dėlto net tokiomis aplinkybėmis buvo ieškoma leidžiančio išvengti kaktomušos kompromisinio sprendimo ir, kaip minėjau, būta galimybių ir vilčių jį rasti. Tačiau toks sprendimas, kurio pagrindas būtų buvęs pragmatiškas ,,sutarimas iš išskaičiavimo" visiškai neatitiko TS-LKD interesų. G. Landsbergiui ir co yra gyvybiškai svarbu bet kuriomis priemonėmis mus sužlugdyti ir visiškai ištrinti iš šalies politinių jėgų žemėlapio. Jokia kitokia baigtis jų netenkina. Todėl jau nuo praėjusių metų pavasario buvo pradėtas nuosekliai įgyvendinti TF sunaikinimo planas, kuris galutinę išraišką įgijo tik įsteigus EP rinkiminį komitetą. TF dar nėra tiek susiformavusi ir tokia apibrėžta struktūra, kad galėtų tapti galutinio ir triuškinančio smūgio taikiniu. Juo gali būti tik politiniu veiksniu tapęs Komitetas.
   Vienintelis būdas ir galimybė jį sunaikinti -- suplakti su LYČ ir sudaryti formalų, taigi viešojoje erdvėje matomą, ,,antiglobalistinių jėgų" susivienijimą. AJ ir VR koalicija -- tai viskas, ko reikėjo TS-LKD vadovybei, jeigu šį tikslą nusakome konkrečių asmenų vardais. Planas grindžiamas visiškai teisinga prielaida, kad alergiški A. Juozaičio politinei praeičiai TS-LKD nariai vis dėlto pasipiktins tokia sąjunga ir EP rinkimuose nebalsuos už jį parėmusį mūsų komitetą.
   Šį planą nuosekliai vykdė p. G. Songaila, kurio tvirti ryšiai su V. Landsbergiu driekiasi nuo Sąjūdžio ir Nepriklausomybės partijos laikų ir niekada nebuvo nutrūkę. Būtent jis parengė ir desperatiškai, griebdamasis atviro šantažo, mėgino priversti mus pasirašyti net ne LYČ'ui ir jo kandidatui, o būtent TS-LKD žūtbūt reikalingą ,,bendradarbiavimo" sutartį, kuri politiškai ir moraliai būtų palaidojusi mūsų komitetą. Kadangi planas buvo perprastas ir nepavyko, griebtasi kito būdo pakenkti -- akimirksniu įsteigtas LYČ'o rinkiminis komitetas. Apie tai plačiau -- pačiame laiške.
   Ne tik liūdina, bet ir ypač didelį nerimą kelia tai, kad ,,antiglobalistinei" retorikai pasidavė ir į LYČ'o veiklą įsitraukė nemažai patriotinės inteligentijos atstovų, kurie dėl politinės patirties stokos net neįtaria, kad šių metų rinkimai nėra įprasti. Jie vyksta didėjančios geopolitinės sumaišties, išaugusio užsienio ir vidaus ardomųjų jėgų veiklumo sąlygomis. Neišvengiamai išaiškėjus kai kuriems laiške aptariamiems dalykams, jie gali patekti į nejaukią padėtį. Ne piktavaliams, o tik suklaidintiems žmonėms visada būtina padėti. Todėl prašyčiau pagal išgales supažindinti su šiuo

   Panaikinti
  3. laišku tuos, kuriems, Jūsų nuomone, jis galėtų būti naudingas.
   Vytautas
   2019. 03.04 dėl LYČ pasiūlymo prisijungti prie Radžvilo komiteto:
   Neketinau rašyti, bet akivaizdžiai kylanti diskusijų temperatūra skatina pasiūlyti jas baigti visų mūsų labui. O aistroms apraminti yra tik vienas būdas -- politologinė, taigi dalykiška ir tiksli, to kas vyksta analizė. Jos prielaida -- formaliai deklaruojamos pozicijos niekada negali būti vienijimosi pagrindas. Juk kalbėti galima bet ką -- žodžiai savaime neįpareigoja.
   Jeigu teisingai supratau, A. Juozaitis rutiniškai kartoja, kad jis ,,antiglobalistinis" kandidatas -- tuo pagrindu ir raginama vienytis. Bet ,,antiglobalizmas" -- pernelyg abstrakti ir savaime nieko nereiškianti sąvoka. Antiglobalistiškai orientuota yra Š. Korėja, Rusija ir daugelis kitų šalių. A. J. ,,keturių bokštų" simbolikoje sunku įžvelgti antiglobalistinės politinės programos apraiškų.
   Tad belieka vienas kelias -- įsigilinti į realius jo vykdomos rinkiminės kampanijos tikslus ir neišvengiamai greitai išaiškėsiančius objektyvius jos rezultatus. Vaizdas visiškai aiškus: ši kampanija palenkta TS-LKD, o dar tiksliau -- p. I. Šimonytės interesams, nes vienintelis įžvelgiamas jos tikslas -- kuo labiau pakenkti p. S. Sverneliui atimant iš jo kiek įmanoma daugiau balsų. Jokių simpatijų šiam kandidatui nejaučiu. Vis dėlto nuoširdžiai gaila patriotiškų, bet politiškai pernelyg patiklių AJ parašų rinkėjų, kenčiančių šaltį, lietų ir kitas pavasarinių orų negandas dėl tikslo, apie kurį jiems nebuvo pasakyta ir apie kurį jie net neįtaria.
   Galutinai supratau, kad AJ rinkimų kampanija krypsta ar gal veikiau tikslingai kreipiama keista vaga, apmąstęs jo Seime pasakytą kalbą R. Ozolo jubiliejaus minėjime. Racionali bet kurio kandidato strategija -- apeliuoti į kuo platesnį potencialių rinkėjų spektrą. Tačiau kandidatas pasakė kalbą, kuria buvo tik primintas visuotinai žinomas faktas, kad V. Landsbergis, atėjus laikui, neužleido R. Ozolui Sąjūdžio tarybos pirmininko vietos. Šia kalba jis stūmė save į kampą, nes siaurino savo galimų rėmėjų paieškos lauką. Tariamai V. Landsbergį ,,demaskuojanti" kalba iš tikrųjų tik prilygo benzino šliūkštelėjimui į prigesusį laužą ir konsolidavo svyruojančius TS-LKD šalininkus. Jų balsai tapo nepasiekiami net teoriškai, taigi po kalbos vieninteliu AJ priešininku tapo S. Skvernelis, nes kovos galimybės susiaurėjo tik iki vilčių atsikovoti jo rėmėjų balsus. Tokios kalbos poveikis akivaizdus: ji puikiai tinka supykdyti ir atbaidyti patriotiškus ir jau abejojančius bei svyruojančius dėl paramos TS-LKD piliečius ir tuo pat metu patraukia V. Landsbergio nemėgstančius žmones tuo, kad savo ,,antilandsbergiškumu" pranoksta LVŽS ir, konkrečiai, S. Skvernelio retoriką. Taigi balsų paieškos sutelkiamos į S. Skvernelio sektorių -- mėginama patraukti būtent jo, o ne konservatorių šalininkus. Šito pavadinti kitaip kaip sąmoninga arba nesąmoninga parama I. Šimonytei niekaip neišeina. Pagrįstas klausimas -- ką tai reiškia ir kokių tikslų iš tiesų siekiama tokiu dalyvavimu rinkimuose, nes akivaizdu, kad pasirinkta iš anksto pralaimėjimą lemianti, taigi savižudiška, strategija? Ir panašu, kad pačiam kandidatui ji priimtina, nes kitaip neįmanoma suprasti, kodėl piktindamasis iš tiesų absurdišku VRK draudimu rinkti parašus per savivaldos rinkimus AJ keistai kaip kaltininką užsipuola tik Skvernelį, o ne VRK ar bent jau visas sistemines politines jėgas: http://www.tiesos.lt/…/arvydas-juozaitis.-policinei-valstyb…
   Kad šie teiginiai nėra Jūsų kuklaus tarno perkaitusios vaizduotės pramanas, patvirtina ir šis R. Lopatos straipsnis:https://www.delfi.lt/…/raimundas-lopata-musu-vilties-kandid…

   Panaikinti
  4. Užuomina apie ,,vilties kandidatus" labai tiksli ir iškalbinga. Autorius yra artimas ir įtakingas G. Landsbergio aplinkos žmogus. Mokančiam skaityti tokius straipsnius turėtų būti aišku, kad tai iš esmės yra veikimo instrukcija konservatorių ir liberalų rėmėjams, kurios prasmė aiški: vienintelė galimybė sustabdyti S. Skvernelį ir neleisti jam patekti į antrą turą yra paremti ,,vilties kandidatus" N. Puteikį, M. Puidoką ir A. Juozaitį, padedant surinkti jiems parašus, kad pirmame ture būtų galima atimti iš LVŽS kandidato kuo daugiau balsų ir atverti kelią I. Šimonytės sėkmei. Vien tai buvo ir yra rimta kliūtis sudaryti formalią ,,patriotinių jėgų" -- TF ir LYČ -- sąjungą, nes pasiaukojamai plušėti dėl TS-LKD interesų tikra nėra mūsų didysis tikslas. Tai būtų ir pragaištinga: juk tik laiko klausimas, kada begėdiškai apgaudinėjami AJ parašų rinkėjai ir rėmėjai perpras šią suktybę ir atitinkamai ją įvertins. Taigi tokiame žaidime neišeina dalyvauti tiek dėl moralinių, tiek dėl pragmatinių priežasčių.
   Vis dėlto turiu pasakyti, kad iki pat vakar dienos buvo svarstomos galimybės neoficialiai, o sukūrus palankias sąlygas gal net atvirai paremti -- apeliuojant į mažesnės blogybės principą -- AJ kandidatūrą. Be abejo, tai padaryti būtų buvę nelengva. Kiekvienas nors minimaliai politiškai raštingas žmogus supranta, kad vien dėl savo praeities, o ir kai kurių naujų kalbų, poelgių ir veiksmų AJ yra daug kam nepriimtinas, taigi ir skaldantis visuomenę kandidatas. Atvirai ir tiesiai paremti AJ neleidžia ne ,,asmeninės ambicijos", kaip kartais naiviai manoma ir teigiama, o objektyvi ir fundamentali kliūtis -- tokia parama papiktintų ir atstumtų daugybę patriotiškų, bet LKP ir A. Brazausko iš principo nemėgstančių žmonių. Visa dėlto buvome nusiteikę geranoriškai ir dėl tautinių jėgų telkimosi pasiryžę ieškoti galimybių konstruktyviai bendradarbiauti.

   Panaikinti
  5. Tačiau visai neseniai, o tiksliau -- tą dieną, kai Delfi paskelbė viešą AJ kreipimąsi jungtis EP rinkimams, tapo aišku, kad šios viltys žlunga ir neišvengiamai įvyks tai, kas nutiko vakar. Be užuolankų reikia pasakyti, kas tapo akimirksniu aišku perskaičius Delfi paslaugiai paskelbtą žinią: prasideda TF ir VR rinkiminio komiteto likvidavimo operacija. Ji yra absoliučiai neišvengiama: būtų naivu tikėtis, kad sisteminės globalistinės jėgos nemėginti sužlugdyti TF pagrindu galinčio rastis visaverčio ir stipraus tautinio sąjūdžio. Tiesą sakant, kad operacija prasideda supratau jau praėjusių metų balandžio mėnesį, bet apie tai plačiau -- kita proga. Savaime suprantama, kad tokios operacijos priedanga gali būti tik kitos ,,patriotinės" ir ,,tautinės" jėgos, o įgyvendinimo įrankis -- ,,vienijimosi" spektaklis.
   Todėl Delfi, kuris tik ypatingais atvejais, kai neturi kur dingti, praleidžia žinias apie TF ir VRK (tebūnie nuo šiol tokia mūsų EP Komiteto pavadinimo santrumpa), maloniai pasiūlė rinktis: stačia galva pulti į paruoštus spąstus ir VRK nemąstant jungtis su LYČ arba laukti neišvengiamo smūgio -- tapti melagingai mėginamo primesti ,,nesukalbamų tautinių jėgų skaldytojų" įvaizdžio aukomis. Šis įvaizdis kaip tik dabar ir kuriamas.
   Patys spąstai suregzti iš tiesų meistriškai, o konstrukcija labai išmoninga ir kartu paprasta. Vaizdžiai plano esmę galima nusakyti taip: sumesti VRK į vieną maišą su LYČ ir, gražiai užrišus, paskandinti kaip dar aklus kačiukus. Laisvūno pastabos dėl K. Juraičio yra taiklios ir esminės, tad kai kuriuose laiškuose dedamos pastangos sumenkinti jų svarbą kelia tik šypseną:
   Arvydas Juozaitis pasirašė už Kazimierą Juraitį:
   https://youtu.be/xGYIHvGzR9E
   Taip, už tą patį pagarsėjusį Kazimierą Juraitį, kuris sakė kviesiąs V. Putiną išvaduoti Lietuvą.
   Kazimiero Juraičio benefisas savo rinkimų štabą įkurdinant V. Titovo biure:
   http://www.ekspertai.eu/ titovas-grybauskaiteabu- patriotai/

   Panaikinti
  6. Įdomu, kaip patriotiška ir lojali Lietuvos visuomenės dalis rinkimų išvakarėse sureaguotų į visose sisteminėse TV su pasigardžiavimu be paliovos sukamus abu vaizdelius ir į "žurnalistinius tyrimus", kai su pasimėgavimu bus narpliojamos K. Juraičio, A. Juozaičio, V. Titovo sąsajos, kurias buvo mėginta ,,prisiūti" ir niekaip su jais nesusijusiam V. Radžvilui, kai LYČ rinkimų štabo vadovas G. Songaila mėgino įbrukti V. Radžvilo rinkiminiam komitetui pasirašyti turėjusią jį sukompromituoti ,,bendradarbiavimo" su LYČ sutartį?
   Apgailestauju, Gerbiamieji, bet žaidimas baigtas. Nepažįstu K. Juraičio ir nežinau, ar jis veikia savo galva, ar kieno nors patariamas. Bet veikia gerai ir meistriškai užveržinėja kilpą: iš pradžių išgavo AJ parašą savo kandidatūrai paremti, toliau jaukiai įkurdino savo štabą V. Titovo irštvoje. Todėl prašyčiau p. G. Songailos nelaikyti mūsų naivuoliais ir neužkalbinėti danties aiškinimais, kad šitoks K. Juraičio parėmimas, kaip ir, švelniai kalbant, daugiaprasmės AJ publikacijos nieko nereiškia. Nereikia apgaudinėti ir dirbtinai raminti savęs: viskas užfiksuota ir toliau fiksuojama. Ir tai bus paskelbta kai prireiks.
   Tačiau jau dabar patariu neturėti jokių iliuzijų dėl šio parėmimo padarinių. LYČ likimas -- Maskvos ar, jeigu geriau skamba, jos instrukcijas vykdančių Latvių g. darbuotojų rankose. Maišo užrišimas ir kačiukų prigirdymas techniškai atrodytų taip: išmušus valandai X gavęs nurodymą, p. K. Juraitis iškilmingai pareikštų, kad jis, blaiviai vertindamas savo galimybes rinkimuose, siūlo Lietuvos piliečiams paremti tautiškiausias ir patriotiškiausias jėgas -- jungtinį gerb. AJ ir gerb. VR (arba LYČ ir VRK) sąrašą. Politiškai būtume akimirksniu pasiųsti į dausas, t. y. tiesiogine to žodžio prasme sutrinti į dulkes, nes nieko paaiškinti ar kaip nors pasiteisinti nepavyktų.

   Panaikinti
  7. Juk norint atremti tokį smūgį ir išsklaidyti tiesiog milžinišką įtarimų kalną reikėtų didžiulių informacinių resursų -- visos propagandos ministerijos. Todėl šitokį atviro Rusijos agento parėmimą be užuolankų vertinu ne kaip paprastą klaidą, bet kaip beprotybę arba avantiūrą: šitaip pasielgti gali tik visiškas politikos diletantas arba provokatorius. Kuo laikyti AJ -- nežinau. Pats kentėjęs nuo iš piršto laužtų puolimų niekada neskubu kaltinti. Bet stebėdamas šią nepabaigiamą ,,atsitiktinių klaidų" virtinę pamažu pradedu, o tiksliau -- esu vis labiau verčiamas linkti prie antrosios prielaidos. Kiekvienu atveju manau turįs teisę mąstyti, abejoti ir galop klausti: ar šis nuo pat prezidentinės rinkimų kampanijos pradžios vykstantis, o iš tiesų net anksčiau prasidėjęs nuolatinis tautinės idėjos ir patriotinių jėgų diskreditavimas neapgalvotais ir tiesiog nesuprantamais sprendimais ir veiksmais yra tik prasto kandidato pasirengimo rezultatas? ES byra, geopolitinė Lietuvos padėtis darosi vis neapibrėžtesnė ir nesaugesnė. Ar tokiomis sąlygomis tikrai nėra vidaus ir užsienio veiksnių, suinteresuotų diskredituoti ir moraliai bei politiškai sužlugdyti Lietuvos tautines jėgas -- vieninteles, kurios gintų kraštą ištikus bėdai?
   Uždaryti Lietuvos tautines ir patriotines jėgas it narve LVŽS bei kairiųjų rinkėjų lauke ir, iš pažiūros tarsi remiant A. Juozaitį, priversti didvyriškai grumtis su S. Skverneliu, šitaip faktiškai sukuriant dūmų uždangą, slepiančią tikrąjį kandidato ar jo štabo viršininko G. Songailos (nežinau, kas iš tiesų yra šitos strategijos sumanytojas ir vykdytojas) tikslą -- paremti TS-LKD dviejų žūtbūtiniam mūšiui susikibusių grupuočių kovoje. O rinkimų išvakarėse galiausiai sulaukti jau parengto naikinančio ir tas jėgas galinčio absoliučiai diskredituoti visuomenės akyse smūgio, kai neišvengiamai būtų paskelbti AJ sąsajas su prorusiškais veikėjais liudijantys vaizdai bei tekstai, duodantys pagrindo klausti, kokios vis dėlto yra tikrosios jo geopolitinės nuostatos ir net požiūris į pačią valstybę.

   Panaikinti
  8. TF ir VRK paspęsti spąstai taip ir neužsitrenkė, nes buvo pasistengta, kad šitaip neįvyktų. Skaitydamas tą Delfi paskelbtą kreipimąsi vienytis nesunkiai supratau, kad p. G. Songailos kruopščiai parengtas susitarimas su AJ ir mano parašais po valandėlės atsidurs, kur reikia. Ir su palengvėjimo šypsena įsivaizdavau, kaip virpančiomis iš džiaugsmo rankomis jį vartys ir godžiai akimis rys G. Landsbergis ir co, ir kaip tą pačią dieną per visas sistemines žiniasklaidos priemones triukšmingai nuvilnys Didžioji Žinia: LIETUVOJE SUKURTA PROPUTINIŠKA VATNIKŲ KOALICIJA. Tačiau ne tik Delfi, bet ir daugelio apmaudui ir pykčiui tokia koalicija taip ir neatsirado.
   Todėl šypseną sukėlęs vaizdelis taip ir liko tik akimirkai šmėstelėjęs vaiduotės fantomas...
   Linkiu visiems ramybės
   Vytautas

   Panaikinti
  9. 2019. 03. 07 dėl Kovo11 eitynių:
   Būtent. Čia reikalo esmė. Nenorėjau dėl šventos ramybės kelti šito klausimo, bet atėjo laikas. Būtina atkreipti dėmesį į keistą faktą: Estija ir Latvija yra panašios šalys. Tačiau ten tautinės jėgos solidžiai atstovaujamos parlamentuose. Panašios eitynės -- masinės. Tai iš dalies galima aiškinti, jog tautinėms jėgos ten sąlygos veikti palankesnės. Bet ar mūsų beviltišką atsilikimą lemia tik tai? Ar tikrai šitokio tautinės idėjos marginalizavimo nesąlygoja ta aplinkybė, kad jos reprezentavimą viešajame ir politiniame gyvenime yra tiesiog monopolizavusi grupelė žmonių, kuri ne tik nepajėgi tinkamai vykdyti šios misijos, bet ir diskredituoja pačią idėją mažiausiai trimis aspektais: a) nesugeba suteikti jai solidumo ir respektabilumo, nes nepajėgia konceptualiai tinkamu lygiu kalbėti esminiais tautos ir valstybės gyvenimo klausimais; b) ilgus metus diskreditavo šią idėją skandalingo elgesio apraiškomis; c) iš tikrųjų visiškai nesirūpina tautos reikalais ir likimu, nes naudoja idėją tik instrumentiškai ir vertelgiškai, šitaip atstumdama daugybę patriotiškų žmonių.
   Tik keli pavyzdžiai: pernai būnant po eitynių Lukiškių a. vykusiame mitinge norėjosi iš gėdos prasmegti skradžiai žemę matant, kaip buvo pasielgta su užsienio svečiais, kurie visą valandą turėjo šalti, kol pagaliau bus suteiktas žodis -- mat šaunieji tautininkų vadai jautė poreikį išsiverkšlenti -- tokią šventinę valandą -- kad negauna finansavimo savo partijai; šių metų vasario eitynes organizavo du šaunūs jaunimo sambūriai, ir nėra jokių abejonių, kad jos buvo tokios gausios iš dalies ir todėl, kad buvo ne partinės-reklaminės, o būtent patriotiško jaunimo eitynės. Todėl vėliau ėmė didžiulis pasibjaurėjimas matant, kaip LYČ viešojoje erdvėje mėgino savintis tas eitynes. Netelpa galvoje, kaip galima šitaip niekingai elgtis -- neįsivaizduoju, kad TF ar mūsų rinkiminio komito padarant ką nors panašaus.
   Daug metų kantriai tylėjome -- dėl niekur nenuvedusios šventos ramybės apie tokius poelgius stengėmės viešai nekalbėti. Tačiau dabar tylėti nebeįmanoma, nes nepabaigiamo nuolaidžiavimo ir tylėjimo kaina gali būti pati valstybė. Todėl rašau atvirai, griežtai, ir jau net piktokai: tautinis ir patriotinis judėjimas Lietuvoje yra sistemingai griaunamas ir niekaip nepajėgia atsistoti ant kojų, nes jis tapo saujelės moralinių menkystų ir smulkių politinių vertelgų įkaitu ir auka. Tai turi liautis. Nuoširdžiai prašau tai suprasti ir vis dėlto toliau neracionalizuoti ir neteisinti susiklosčiusios beveik katastrofiškos padėties tautinėje stovykloje menamos vienybės vardan. Nekeliu klausimo, kuris pamažu bręsta: ar į šitokią padėtį tautinį judėjimą įstūmė tik paprastas moralinis kai kurių jo vedlių menkumas ir politinis trumparegiškumas, ar vis dėlto šių veiksnių griaunamosios jėgos kartais kryptingai nepastiprina tautinio judėjimo vegetavimu ir merdėjimu suinteresuota pašalinė ranka?
   Eitynes nacionalinėmis daro jomis reiškiamos idėjos, o ne tai, kad į jas renkasi ,,visi". Jeigu vadovaujamės tokia nuostata, ir Murzos kompanija turėtų būti laikoma natūraliais ir net pageidautinais tokių eitynių dalyviais. Panašūs elementai ilgai tokiais dalyviais ir buvo -- rezultatą matome. Todėl pirmadienio eitynės turi būti nacionalinė vienybės manifestacija, o ne dar vienas apgailėtinas rinkiminio pasireklamavimo spektaklėlis, kokiu jį norėtų paversti kai kurie ,,praktiškai mąstantys" asmenys.

   Panaikinti
 33. "Todėl pirmadienio eitynės turi būti nacionalinė vienybės manifestacija, o ne dar vienas apgailėtinas rinkiminio pasireklamavimo spektaklėlis, kokiu jį norėtų paversti kai kurie ,,praktiškai mąstantys" asmenys."

  O gavosi didelis didelis PIŠ... :D

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Tai čia V.R. raštas saviesiems? Ar tik nebus žmogus kiek apsirgęs? Studenčiokų liaupsės matyt leido jam patikėti didžiule savo politine įtaka. Kalbu būtent apie politinį aklumą, o ne apie išsilavinimą ar teorinį įžvalgumą. „Nacionalinė vienybės manifestacija“.

   Panaikinti
  2. Taip VR raštas saviems. Yra ir daugiau, bet šitas nekalčiausias...

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  4. Tiek teksto nukopijavo, bet pasivargino perskaityti ir įsisamoninti (greičiausiai dėl to, kad neturi KUO įsisamoninti - tuo labai panašus į debilus leftistus ir glušus vatnikus). Radžvilas puikiai čia viską išdėstė. Būtent “tautininkai” ir yra tautinių jėgų uzurpatoriai. Skelbiasi vientinteliais tautiškumo nešėjais, bet yra tokie buki, kad tik viską sugeba sukompromituoti. Šventes verčia rinkimine reklama ir piaru. Todėl Lietuvoje ir yra viskas taip apgailėtina, o latviai ir estai sugeba susiburti. Ką, Radžvilas ir čia kaltas??? Cha cha cha, šitas Unknown būtent taip ir nori išversti.
   Prorusiškų jėgų palaikymas, visokių vata trenkiančių padugnių prisiėmimas į komandą, praeitis su AMB, sysal”demokratais”, vienžo - apsišikimas. Visiškai nenuostabu, jog Radžvilas nenori lipti į tą šūdą ir teptis. O juozaitininkai pyksta, širsta, siunta, nervuojasi, už Maldeikienę balsuoja. :D Širsta ir konservatnikai, kad nėra kaip Radžvilo su vata sutapatinti. :D

   Panaikinti
  5. Tai kad čia Radžvilas bandė vininteliu tautininku pasidaryti, bet gavosi didelis FAIL :D

   Panaikinti
  6. Dar kokie mistiniai 5 TS-LKD nariai: „Daugybė jau benusigręžiančių nuo TS-LKD žmonių aiškiai sako: jeigu neremsite A. Juozaičio, šį kartą jau balsuosime už Komitetą.“ Dėl TS-LKD narių jie viską padarys.

   Panaikinti
  7. Na, Radžvilui bent rūpi rinkėjai, ne kaip juozaitininkams - svarbu sudalyvauti, garsiai pabezdėti ir tyliai nueiti užmarštin, sukiršinant visus tautiškus žmones šiuo svarbiu metu. Nebuvo tiek daug glušų debilų trydos Pro Patrijos komentaruose, kol neatėjo rinkimai. Suaktyvėjo šeštoji kolona.

   Panaikinti
  8. Radžvilui tiek rūpi rinkėjai, kiek kadais rūpėjo "kitas pasirinkimas" išsaugojimas...
   Radžvilas ir yra ta šeštoji kolona.

   Panaikinti
  9. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  10. Čia ne jota. :)

   Panaikinti
 34. Anonimiškas2019-03-27 22:39

  Jei "Unknown" cituojamas tekstas skirtas saviems, tai iš kur jis tą tekstą gavo? Dar vienas šnipelis apsimetantis savu? Negražu, oi negražu p. Unknown!

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Radžvilas atsiuntė :)
   Šnipinėti nėra ką, stoties prostitutė daugiau paslapčių turi...

   O negražu būti šeštąja kolona, kaip kad Ponas pačiausias...

   Panaikinti
  2. Nesuprantu, kodėl glušas Unknown mislija, kad šio teksto paviešinimas kažkaip kompromituoja Radžvilą. :D Žmogus išreiškė nuomonę, kodėl Juozaičio nepalaiko. Nes anas apsišikęs, o Radžvilas šūdu teptis nenori. Argumentuotas tekstas, kas kaip ir kodėl. Kur Juozaičio atsakymas? Kažkaip Juozaitis nesugeba teksto be klaidų parašyti ir vis rašo mįslingai, o ne konkrečiai.

   Panaikinti
  3. O kur čia kompromatas? :D
   Kodėl turi būti kompromatas?

   Panaikinti
  4. Tai kad labai orgazmuoji vis prikaišiodamas tą tekstą lyg kokį kompromatą - “žė, koks Radžvilas blooogas, koks skaldytojas, kokias baisybes apie mesiją parašė”. :D

   Panaikinti
 35. Autorius pašalino šį komentarą.

  AtsakytiPanaikinti
 36. Anonimiškas2019-03-28 08:03

  Būtent - nutekintas Radžvilo tekstas yra pavyzdinis politologinės analizės atvejis. Nutekintojai turėtų jį platinti TSPMI studentams - dabar šie nelabai ko beišmokomi.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. O gal maniakinės psichozės atvejis ir turėtų būti platinamas medfako studentams? :D

   Panaikinti
  2. Manau, medfako studentams labiau knietėtų patyrinėti Unknown psichinę būklę ir aplamai kas čia per padaras. :D

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item