Kun. Robertas Urbonavičius. Salvator Mundi

Ps 24, 15–16. Mano akys visada nukreiptos į Viešpatį, nes jis ištrauks iš spąstų mano kojas: pažvelk į mane ir pasigailėk manęs, nes vien...

Ps 24, 15–16. Mano akys visada nukreiptos į Viešpatį, nes jis ištrauks iš spąstų mano kojas: pažvelk į mane ir pasigailėk manęs, nes vienišas ir vargšas aš esu.
Ps 24, 1–2. Į tave, Viešpatie, pakėliau savąją sielą, mano Dieve, į tave viltį sudėjau, lai nerausiu iš gėdos.
(Introitas)

Trečias Gavėnios sekmadienis mums atidengia kiekvienos blogybės šaknį bei priežastį – tai piktoji dvasia, šio pasaulio kunigaikštis, kuris trokšta pavergti kiekvieną sielą ir amžiams atitraukti ją nuo dieviškosios palaimos. Tačiau mūsų Viešpats Jėzus Kristus, tarsi narsus galiūnas, apsiginklavęs šventojo Kryžiaus ginklais, išeina į kovą su Nedorėliu ir jį nugali. Mes esame raginami pasirinkti kieno stovykloje būsime, kieno valią vykdysime, kuriam šeimininkui tarnausime.

Mišių kolektoje Šventoji Motina Bažnyčia meldžia Visagalį, idant Jis atsižvelgtų į nusižeminusius savo vaikus, priimtų jų meldimus ir suteiktų savo dešiniosios pagalbą.

Epistolės skaitinyje, Didysis Mokytojas, ragina mus laiško Efeziečiams paraginimais, kad mūsų Gavėnios pasiryžimai atsispindėtų mūsų elgesyje, kuris daug geriau išreiškia mūsų intencijas, nei gražiausi žodžiai ir planai: „Užtat ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godulystė tenebūna jūsų net minimi, kaip pridera šventiesiems; taip pat begėdystė, kvaila šneka ar juokų krėtimas – jums tai netinka, verčiau tebūna dėkojimas. Gerai įsidėmėkite, kad joks ištvirkėlis, nedorėlis ar gobšas, tai yra joks stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės dalies. Tegul niekas neapgauna jūsų tuščiais plepalais; už tokius dalykus Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. Nebūkite jų bendrai!“ Esame pašaukti gyventi šviesoje, tad nepasiduokime tamsos vilionėms.

Šventoji Evangelija mums pasakoja apie Viešpaties Jėzaus kovą su piktąja dvasia, kuris yra melo tėvas. Išganytojui išvarius demoną, jisai apkaltinamas, kad tai atliko su demonų valdovo pagalba. Tačiau ar blogis kovoja pats prieš save? Viešpats perspėja, kad ta siela, kuri nebudi, nupuola dar žemiau nei pirma. Todėl mes esame raginami ne vien klausytis Dievo Žodžio, bet ir vykdyti tai ką išgirdome. Nebūkime naivūs ir lengvabūdžiai: kol esame žemėje, tol esame kovoje bei pavojuje. Budėkime dėl savo sielos. Ieškokime Viešpaties Valios savo kasdienybėje.

Išgirsk mano šauksmą,
atkreipk akį į mano maldavimą,
mano Karaliau ir mano Dieve,
nes tave maldauju, Viešpatie.
(Komunijos antifona)

Susiję

Robertas Urbonavičius 4523040984752575739

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item