Kun. Robertas Urbonavičius. Motina visų malonių tarpininkė

Ps 65, 4. Lai visa žemė šlovina tave, Dieve, ir tau gieda; lai gieda psalmes tavajam vardui, Aukščiausiasis. Ps 65, 1–2. Džiaugsmingai ...

Ps 65, 4. Lai visa žemė šlovina tave, Dieve, ir tau gieda; lai gieda psalmes tavajam vardui, Aukščiausiasis.
Ps 65, 1–2. Džiaugsmingai šlovinkite Dievą, visa žeme, giedokite psalmę jo vardui; teikite garbę jo gyriui.
(Introitas)

Pradedame laikotarpį po Epifanijos, kuris tęsis iki Septuagezimos sekmadienio. Seksime paskui Viešpatį, kuris pradėjo savo viešąją veiklą – apsireiškimą pasauliui per mokymą, gydymą ir demonų išvarymus. Būsime kviečiami klausytis ir tikėti, kad taip turėtume amžinąjį gyvenimą, kurio vardas yra Jėzus.

Šio sekmadienio kolekta mums atskleidžia pamatinę tikėjimo tiesą, jog Dievas yra Dangaus ir žemės, visa ko, kas regima ir neregima, kūrėjas. Jam priklauso visa, kas tik yra, tad Motina Bažnyčia ir prašo, kad mus mylintis Tėvas išklausytų savosios Tautos maldavimus ir apdovanotų ją savo ramybe.

Epistolė mums pateikia skaitinį iš laiško Romiečiams, kuriame apaštalas Paulius duoda pamokymus kaip krikščioniškai gyventi kasdienybėje. Visi žinome ir patiriame, kad tai labai sunku įgyvendinti. Lengva tikėti per šventes, bet kaip gyventi tikėjimu kasdienybės verpetuose? Apaštalas pamoko, kad visa ko pagrindas turi būti meilė artimui dėl Kristaus: „Meilė tebūna be veidmainystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba. Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui. Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje. Rūpinkitės šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą. Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite. Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais.“

Šventoji Evangelija mums pasakoja apie pirmąjį Viešpaties stebuklą atliktą Galijos Kanos vestuvėse. Jis įvyksta tarpininkaujant Jo Motinai Mergelei Marijai, kuri pirmoji pastebi vyno stygių ir kreipdamasi į Sūnų, siekia apsaugoti jaunuosius nuo viešos gėdos. Dauguma Bažnyčios Tėvų, Šventųjų Mokytojų, popiežių ir mistikų, šiame įvykyje įžvelgė gilią prasmę. Galilėjos Kanos vestuvėse Mergelė Marija pasirodo kaip žmonių Užtarėja ir Tarpininkė, - Jos misija paimti žmonių reikalus ir pristatyti juos Sūnui, kartu pamokant žmones, kaip įvykdyti Sūnaus valią. Viešpats Jėzus išklauso savo Motinos prašymą, o nuo kryžiaus išplečia Jos motinystę – Marijai atiduodamas visą Žmoniją. Ne veltui Bažnyčia vadina Mergelę Mariją VISŲ MALONIŲ TARPININKE, nes visos Dievo mums skirtos malonės pasiekia mus per Marijos motinišką Širdį.

Tad su pasitikėjimu artinkimės prie šio Dievo Šlovės Sosto, kad patirtume pagalbą deramu laiku.

Džiaugsmingai šlovinkite Dievą, visa žeme;
giedokite psalmę jo vardui;
ateikite ir klausykitės visi, kurie bijote Dievo,
ir papasakosiu jums,
kiek padarė Viešpats manajai sielai, aleliuja
(Ofertoriumas)

Susiję

Robertas Urbonavičius 3224357733168671282

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

item