Įvyko Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio suvažiavimas

V. Kašinsko nuotr. Sausio 27 dieną įvyko Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio suvažiavimas, pakvietęs jame dalyvauti buvusius partizanus, la...

V. Kašinsko nuotr.
Sausio 27 dieną įvyko Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio suvažiavimas, pakvietęs jame dalyvauti buvusius partizanus, laisvės kovų dalyvius, politinius kalinius, tremtinius, šaulius ir sąjūdininkus. Jis prasidėjo šventomis Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Mišias aukojo penki kunigai – Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Katedros administratorius Evaldas Vitulskis, ceremonijarijus relig. mgr. Artūras Kazlauskas, žinomas disidentas Robertas Grigas ir humanitarinių mokslų daktaras Kazimieras Ambrasas, savo mokslo darbus bei straipsnius pasirašąs dar ir Sasnavos pavarde.

Antroji dalis Suvažiavimo vyko Kauno įgulos karininkų ramovės Kunigaikščių menėje. Suvažiavimą savo poetišku žodžiu pradėjo daugelio renginių vadovas atsargos majoras Gediminas Reutas ir Lietuvos šaulių sąjungos vyrų choras „Trimitas“, vadovaujamas Vincento Kursos. Pagiedojus Lietuvos himną, invokacinį maldos žodį tarė Lietuvos laisvės kovų dalyvis, Laisvės ir Stasio Lozoraičio premijų laureatas, Kauno miesto Garbės pilietis arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.
   
Pirmininku, pritariant Suvažiavimo dalyviams, buvo išriktas LLKS Tarybos ir štabo narys dim. vyr. ltn. Zigmas Tamakauskas, o sekretoriumi – ilgamečio LLKS Prezidiumo pirmininko Jono Čeponio sūnus –LLKS Tarybos narys Algis Čeponis.
   
LLKS Tarybos narė Angelė Jakavonytė perskaitė Suvažiavimui skirtą Lietuvos kariuomenės vado generolo ltn. Jono Vytauto Žuko sveikinimo laišką. 
 
Pietų Lietuvos partizanų pirmojo vado Juozo Vitkaus-Kazimieraičio vaikaitė  smuikininkė Vilija Vitkutė-Pranskienė pagrojo, susilaukusi gausių plojimų, klasikinius kūrinius.

V. Kašinsko nuotr.

LLKS Suvažiavimą savo prasmingomis kalbomis sveikino J. E. arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, pabrėždamas LR Seime kalbėjusio partizano Jono Kadžionio ir viešėjusio Lietuvoje popiežiaus Pranciškaus pasakytus šiai dienai skirtus mums aktualius žodžius. Suvažiavimą sveikino buvęs „Carito“ generalinis direktorius, mitingo, vykusio 1987 metais prie Adomo Mickevičiaus paminklo aktyvus dalyvis, 1991 metais buvusios Aukščiausiosios tarybos gynėjų dvasinis vadovas, poetas kunigas Robertas Grigas, buvęs LR Seimo narys ir aktyvus sąjūdietis Rytas Kupčinskas, LR Seimo narys Audronius Ažubalis, žinomas žurnalistas, publicistas bei politikos ir kultūros apžvalgininkas Vidmantas Valiušaitis.
     
Pritariant Suvažiavimui, pranešimą „Jaunimo pasipriešinimas sovietinei okupacijai“ padarė pirmininkaujantis Zigmas Tamakauskas.
   
Paminklo statybos Vilniaus Lukiškių aikštėje klausimu kalbėjo Laisvės kovotojų sąjungos Garbės pirmininkas Jonas Burokas, architektas Kęstutis Akelaitis, LLKS Tarybos narė Angelė Jakavonytė ir kiti buvę Laisvės kovų dalyviai, pareiškę nepritarimą vadinamo „Bunkerio“ statybai Lukiškių aikštėje. Angelė Jakavonytė, žinomas dirigentas Algimantas Mišeikis ir kiti akcentavo įžeidžiantį Lietuvos partizanų vadą Joną Žemaitį- Vytautą bei  kitus laisvės kovotojus M. Ivaškevičiaus romano „Žali“ turinį,  įžeidžiančią partizanus jo autoriui paskirtą Nacionalinę kultūros ir meno premiją. Stebėtasi ir katalikiškos svetainės „Bernardinai“ pozicija, skelbiant joje M. Ivaškevičiui pritarančius ir dažnai kosmopolitinio liberalizmo straipsnius.

V. Kašinsko nuotr.

Žuvusio  Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo duktė Irena Montvidaitė –Giedraitienė, pritarusi prieš ją kalbėjusių mintims, Lietuvos laisvės armijos sąjungos vardu apdovanojo atsargos majorą Gediminą Reutą šios Sąjungos žymeniu, pabrėždama jo kilnų darbą rengiant partizaniniame  kare su sovietų kariuomene žuvusių Lietuvos patriotų minėjimus, aktyviai dalyvaujant jų įamžinimo vietų renginiuose.
   
LLKS Tarybos pirmininkas Giedrius Gataveckas supažindino Suvažiavimo dalyvius su nuveiktais sąjūdžio darbais, ypač statant Kryžkalnyje paminklą žuvusiems Kęstučio apygardos Laisvės kovotojams. Pažymėjo, kad numatoma tęsti monsinjoro Alfonso Svarinsko idėjos pilną įgyvendinimą – netoliese turėtų būti pastatytas visiems žuvusiems ir nukankintiems Lietuvos partizanams memorialas. Tai bus lietuviško kalavijo formos 25 metrų aukščio obeliskas ir apie 20 tūkstančių partizanų įamžinanti atminimo siena su žuvusių partizanų vardais ir pavardėmis.
   
Suvažiavime dalyvavo du šiuometinės Laisvės premijos laureatai – Juozas Mocius -Šviedrys ir Juozas Jakavonis -Tigras. Kiti dėl ligos negalėjo atvykti.
     
Aktyviausiems LLKS dalyviams  buvo įteikti Padėkos raštai ir ženkleliai.
     
Suvažiavimas savo balsais pritarė pateiktoms rezoliucijoms, adresuotoms Prezidentei ir Vyriausybei  dėl paminklo statybos Lukiškėse ir dėl M. Ivaškevičiui paskirtos premijos atšaukimo.  
     
Pasibaigus Suvažiavimo oficialiai daliai, jo dalyviai  buvo pavaišinti kareiviška koše, skania  arbata ir kvapnia kava. Visi pasidžiaugėme šia susitikimo švente.

Parengė Zigmas Tamakauskas.

Susiję

Istorijos politika 4401633968028405631

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PAREMKITE, SKIRDAMI 12 EUR

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item