Daiva Tamošaitytė. Ar šventos sielos žmogus ir tikėjimo kankinys gali tapti Tėvynės išdaviku?

slaptai.lt Teko bendrauti su Lietuvoj pusę metų praleidžiančiais Romu ir Angele Nelsais, kuriuos žinia apie kardinolą Vincentą Sladke...


Teko bendrauti su Lietuvoj pusę metų praleidžiančiais Romu ir Angele Nelsais, kuriuos žinia apie kardinolą Vincentą Sladkevičių, kaip esantį asmenų, galimai bendradarbiavusių su KGB, sąraše, pribloškė. Jie nori pasidalinti svarbiu liudijimu, kuris iš moralinės ir etinės pusės paneigia galimą kaltinimą. Pasak, jų, tai labai svarbu, kadangi Lietuvos Genocido centro paskelbta labai neaiški informacija pasirodė Lietuvos laikraščiuose, paskui ji buvo išimta, o netrukus – vėl įdėta. Tokią žinią skelbti Lietuvos 100-mečio atkūrimo proga, o dar prieš atvykstant Šventajam Tėvui Popiežiui Pranciškui, yra visai pagrįstai abejotina.

Kodėl tokiam kaltinimui nėra pateikta jokių įrodymų?

Angelė Nelsas teigia: „Amerikoje dalyvavau lietuviško visuomeninio ir katalikų tikėjimo, ir kovos prieš tikinčiųjų persekiojimą judėjime, visada žinojau ir tikėjau, kad kardinolas Sladkevičius buvo  sovietų persekiojamas, kaip ir daugelis kitų Lietuvos dvasiškių bei tikinčiųjų. Artimai bendraujant su artimu žmogumi, pusbroliu, Lietuvos marijonų provincijolu Tėvu Pranciškumi Račiūnu, jam lankantis Amerikoje, visada buvo kalbamasi šia tema, dažnai minint ir kalbant apie jam artimus asmenis tarp marijonų ir kitų dvasiškių bei tikinčiųjų. Viena iš tų pavardžių, tų asmenų buvo Jo Eminencija Vincentas Sladkevičius. Todėl po tiek metų Jį, tiek dėl savo tikėjimo ir pašaukimo iškentėjusį ir iššsislapsčiusį, išgyvenusį persekiojimą, matyti paviešintą kolaborantų sąraše man yra tiesiog neįtikėtina ir pribloškianti aplinkybė. Šia proga norisi kalbėti paties kardinolo žodžiais, pasakytais po jo bičiulio Tėvo Pranciškaus mirties 1997 m. rugpjūčio 24 d.“ 

Siūlome paskaityti Jo Eminencijos kardinolo V. Sladkevičiaus žodį „Pašaukimo džiaugsmas“, publikuotą mirus bičiuliui ir sielos bendražygiui, kolegai kun. Pranui Račiūnui.

„Skaudžiai išgyvenu dėl mano labai artimo žmogaus – Tėvo Pranciškaus Račiūno mirties. Pašaukimas mus jungė savo pareigomis, Dievo lūpomis, dovanomis. Vienijo ir kitais būdais, savo kunigiškame pašaukime turėjome daug taškų, kuriais mūsų pareigos buvo sujungtos. Nuo tos vienybės priklausė mūsų pareigų, mūsų pašaukimo sėkmė ir džiaugsmas. Apvaizda leido, kad pačiomis sunkiausiomis aplinkybėmis mes turėjome galimybę dalintis tuo pašaukimu. Tėvas Račiūnas dažnai mane priimdavo kaip tremtinį, pas save suteikdavo nakvynę ir prieglobstį. Susidraugavome visom prasmėm, pašaukimo paskatinti žinojom, ko siekti, kam pasišvęsti. Mes tapom labai artimi. Tekdavo dažnai būti jo gyvenamose, jam skirtose pašaukimo vietose, lankydavausi pas Tėvą Račiūną jausdamasis saugiai nuo tuometinio persekiojimo. Jo dėka, galima sakyti, aš išgyvenau tuos sunkiausius metus. Patyriau ne tik broliškos meilės, bet ir broliškos pagalbos džiaugsmą. O globa tuo metu man buvo reikalinga. Aš nieko neturėjau, tik pašaukimo meilę. Mes mokėmės kartu Kunigų seminarijoje, bendrai studijavome. Tai buvo brangios dienos, bet brangiausios tos, kai teko kartu gyventi slapstantis nuo persekiojimo, jaučiant netikrumą, kaip ilgai galėsiu ta globa naudotis. Mano pagarba dabar Jam ir broliškos meilės išraiška – malda už Tėvo Pranciškaus vėlę. Broliška meilė, kuria naudodavausi tuomet, stiprindavo mane. Tvirtybės suteikdavo žinojimas, kad jis pats išgyvenęs tokius pačius persekiojimo sunkumus ir nepalūžęs, dvasioj išlaikęs optimizmą. Tai dar labiau padrąsino mane eiti pašaukimo keliu ir su visu pasišventimu jam aukotis. Tas pašaukimas buvo didelė dovana ne tik marijonų vienuolijai, bet ir visai Bažnyčiai.“ (Tęsinys faksimilėje).

Faksimilė; iš A. Nelsas asmeninio archyvo


Iš šio liudijimo matyti, kokia svarbi šiems dvasios milžinams buvo sąsaja su savo sąžine, gyvenimo tikslo ir pašaukimo laikymasis. Visiškai neįtikima, kad tokios dvasios žmonės galėtų išduoti pirma savo sąžinę, o paskui jau Dievą ir Tėvynę – juo labiau, iškentėję tokias kančias. „Pranciškus labai mylėjo jaunimą, ir jauni žmonės mylėjo jį. Jis buvo žmonių sielų gydytojas“, – prisimena A. Nelsas.

P. Račiūnui jau esant ligoninėje ir paskutinį kartą atsisveikinant (kaip pati sako, nežinia kodėl) jo paklausė: „Kokie buvo sunkiausi išgyvenimai, turbūt metai Sibire?“ „Sunkiausia buvo, kai mane įtarinėjo kolaboravimu ar net bendradarbiavimu su KGB, o aš negalėjau pasakyti teisybės, nes būčiau išdavęs draugus“, – atsakė P. Račiūnas.

Pranas Račiūnas buvo labai artimas kunigo Juozo Zdebskio, prelato Alfonso Svarinsko, kunigo Vaclovo Aliulio, kardinolo Vincento Sladkevičiaus ir arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus draugas. Sovietų okupacijos laikotarpiu nešė „Katalikų bažnyčios kroniką“ į Amerikos ambasadą, buvo sugautas, be teismo ištremtas ir kalintas 18 metų (ilgiausiai kalintas lietuvis). Kalinimo metu Vorkutoje, vieno kilometro po žeme šachtoje, jis laikydavo kaliniams mišias, klausė išpažinčių, o kai jie pasiduodavo nevilčiai, griebdavosi už akordeono ir ragindavo vyrus kartu su juo dainuoti.

Kunigas Pranas, sugrįžęs į Lietuvą, vėl aktyviai įsitraukė į pogrindžio veiklą, iš Šventojo Tėvo gavo leidimą steigti pogrindžio seminariją. Parašė ir išspausdino tūkstančius straipsnių jaunimo ir santuokos temomis, skubėjo užbaigti penkis „Lietuvos vyskupų istorijos“ tomus. Motinos jam persiunčiamais antibiotikais, tarpininkaujant prelatui A. Svarinskui, išgelbėjo gyvybę ukrainiečių kardinolui J. Slipij. Prasidėjus Lietuvos Sąjūdžiui, į jį aktyviai įsijungė ir tapo Alytaus Sąjūdžio padalinio vadovu. Apie kunigą Praną Račiūną, MIC, yra išleista knyga „Vienuolis nenuorama: kunigo Prano Račiūno asmuo ir veikla dokumentų ir atsiminimų šviesoje“ (Marijonų talkininkų centro leidykla, Kaunas: 2015).

Mirusiuosius, šventuosius po mirties Dievo akivaizdoje apgins jų darbai. O kas laukia jų antagonistų?

SLAPTAI

Susiję

Vincentas Sladkevičius 7436321563381373521

Rašyti komentarą

 1. KGB AGENTŲ REGISTRACIJOS ŽURNALO SPEKTAKLIS?!

  Kęstutis K.Urba

  Vilnius, 2018 m. rugsėjo 6d. Šių metų sausio 5d., besiremdamos žurnalistės R.Miliūtės pastabumu ir įžvalgumu, LNK žinios bei kiti pagrindiai Lietuvos informacijų sklaidos kanalai išplatino naujienas be platesnio komentaro, kad Lietuvos genocido tyrimų centras paskelbė KGB agentų sąrašą, kuriame jais figūruoja ir kardinolas V.Sladkevičius, žinomas aktorius D.Banionis bei pasaulinio garso muzikas S.Sondeckis. Beje, žurnalistai neskubino paaiškinti, kad šių įžymybių pavardės prirašytos ilgo pavardžių sąrašo gale ranka.

  Signataras Z.Vaišvila reagavo žaibiškai, spaudos konferencijoje Seime pareiškęs, kad jokia pasaulio slapta tarnyba savo agentų sąrašų nesudarinėja, o mirusieji trys žinomi asmenys neturi jokios galimybės apsiginti patys.

  Sausio 8d. pasirodė Lietuvos genocido centro interneto svetainėje informacija:

  2018-01-08
  Šių metų sausio 5 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) interneto svetainėje www.kgbveikla.lt baigtas viešinti KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalas (toliau žurnalas). Viešinti KGB dokumentus LGGRTC įpareigotas Lietuvos Respublikos Seimo 2010 metais priėmus LGGRTC įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymą (Žin. Nr. XI – 962). Žurnalo viešinimas pradėtas 2012-ųjų pabaigoje, baigtas 2018 m. sausio 5 d. Išanalizuota 1669 asmenų duomenys. Šis žurnalas nėra ir nebus slaptas dokumentas, jis bus laisvai prieinamas Lietuvos ypatingajame archyve (tik pagal Liustracijos įstatymo nuostatas neskelbiant prisipažinusių agentų, kurių žurnale yra 22), todėl be papildomo žurnale įrašytų asmenų veiklos tyrimo informacija gali būti neatitinkanti tikrovės (kaip V. Sidzikausko, V. Sladkevičiaus ar kitais atvejais, kurių viso tyrimo metu nustatyta 37). Deja, toks patikslinimas giliausiame informacinės erdvės užkampyje nesusilaukė jokio sensacingą žinią apie garsius žmones išplatinusių žurnalistų dėmesio.

  Rezultatas akivaizdus: ne tik buvo visuomenei įteigta, kad visa gausi KGB agentūra Lietuvoje jau yra demaskuota, bet prieš valstybės atkūrimo šimtmetį vasario 16d. Lietuva buvo dar ir gerokai papurvinta drauge su priekabiavimo skandalų gausa (VDA dėstytojai nacionalinės premijos laureatai Gasiūnas ir Trimakas, politikas M.Majauskas, teatro režisierius J.Vaitkus...). Dabar gi Lietuvos generalinė prokuratūra ką tik paskelbė, kad priekabiavimo faktų VDA nenustatyta.

  Atidesnė paskelbtų pavardžių žurnalo analizė parodė, kad tai yra senokai mirusių asmenų pavardžių sąrašas –kai kurie jų gimę net prieš 1900 metus!

  Genocido tyrimų centro vadovė Birutė Burauskaitė sausio 5d. buvo išvykusi ir tą sąrašą patalpino jos bendradarbiai, tačiau ji pati teigė, kad tai padaryti ją ragino kai kurie politikai.

  Problema yra tame, kad didžioji dalis visuomenės Genocido centro informacijas priima „už gryną pinigą“, o B.Burauskaitės bendradarbiai nesusiprato ar nenorėjo registracijos žurnalą pateikti su reikiamu komentaru, kad KGB yra klastočių meistrai. Vienok, pagal įstatymą Genocido tyrimų centras privalo skelbti visus dokumentus aptiktus KGB rūmuose. Netgi jei tai būtų labai specifinis dokumentas atliekantis dezinformacinę sumaišties visuomenėje kėlimo rolę klastojimo būdu.

  AtsakytiPanaikinti
 2. (tęsinys ankstesnio) Signataras Z.Vaišvila principingai kovojo ir siekia toliau, kad tokios sumaišties kėlėjai būtų įvertinti atitikimo užimamoms pareigoms prasme, bei sudalyvavo ne tik jo ir Audriaus Butkevičiaus inicijuotame vakarykščiame Seimo valdybos posėdyje, bet ir dvi dienos prieš Popiežiaus Pranciškaus vizitą lankysis prezidentūroje. Tokią teisę jam suteikia įstatymas apibrėžiantis signatarų teises.

  Seimo valdyba posėdyje išklausiusi B.Burauskaitę, kuri kalbėjo ir apie KGB agentų korteles[1] įkūrė komisiją, tačiau keblus reikalas – kardinolo garbė bei tikinčiųjų orumas Popiežiaus vizitui vargu ar bus atstatytas, juolab visa tai atsiremia į žurnalistinę etiką: jei dezinformavo visuomenę, tai tegul ir atstato teisingumą lygiai tais pačiais informacijos sklaidos kanalais, kurie veikė sausio 5d. Pabaigėlei beliktų paklausti –o kam gi visa tai buvo naudinga ir kas kvalifikuotai ištirs visą šią istoriją?

  Ir dar nustatys viešo rudo tualeto WC prie rodyklės „V.Sladkevičiaus tėviškė“ Vilniaus-Kauno autostrados pakraštyje realizuoto projekto užsakovą.

  AtsakytiPanaikinti
 3. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2018-09-12 19:43

  15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/jav-zurnalistas-rusija-ryztusi-panaudoti-branduolinius-ginklus-baltijos-salyse-57-1028680
  ___________________________________________________________________
  lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2018/09/12/news/jav-zurnalistas-rusija-ryztusi-panaudoti-branduolinius-ginklus-baltijos-salyse--7543117/
  ____________________________________________________________________
  tv3.lt/naujiena/uzsienis/973954/jav-zurnalistas-rusija-ryztusi-panaudoti-branduolinius-ginklus-baltijos-salyse
  ____________________________________________________________________
  Dabar, nedelsiant, privalomas komunistės Dalios Grybauskaitės pasiaiškinimas Tautai per LRT, dėl tokių pletkų.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS2018-09-13 07:02

   Tomkaus "republika" bei Vaiškūno "alkas" trina tokį tekstą, kaip KGB. Laabai blogai

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item