Anthanasius Schneideris. Deramas katalikų atsakas į „Gay Pride“ fenomeną

A. Schneideris yra vyskupas augziliaras Astanoje (Kazachstanas), užaugęs po sovietų priespauda veikusioje pogrindžio bažnyčioje. Liepos 2...

A. Schneideris yra vyskupas augziliaras Astanoje (Kazachstanas), užaugęs po sovietų priespauda veikusioje pogrindžio bažnyčioje. Liepos 28 d. italų kalba išleistame pareiškime jis teigia, kad negalime atmesti galimybės, jog netolimoje ateityje „Bažnyčia susidurs su situacija, primenančia krikščionių persekiojimą Romos Imperijoje pirmaisiais amžiais po Kristaus, kai jie buvo verčiami laikytis totalitarinės stabų garbinimo ideologijos.“

Komentuodamas savo pareiškimą, A. Schneideris paaiškino, jog kiekvienas katalikų vyskupas yra įpareigotas atkakliai priešintis „gay pride“ paradų fenomenui. „Šiuo metu vyksta sistemiškas šio fenomeno populiarinimas visame Vakarų pasaulyje.“ – kalbėjo vyskupas. „Negana to, katalikiškosios dvasininkijos atstovų tarpe pastebime didėjantį palaikymą „gay pride“ renginių atžvilgiu. Tuo pačiu metu Bažnyčioje tvyro tiršta baimės bei pasyvumo atmosfera, užčiaupusi lūpas tų, kurie turėtų nedviprasmiškai pasisakyti šiuo klausimu ir sergėti Bažnyčios gyvastį nuo žalingų homoseksualumo bei genderizmo ideologijų, skelbdami Dievo kūrinijos tiesą ir Jo šventuosius įsakymus.“
Žemiau pateikiame A. Schneiderio pareiškimo vertimą į lietuvių kalbą. Tikimės, kad sekdami pasaulio vyskupų pavyzdžiu 2019-aisiais – kaip planuojama – įvyksiančių „Baltic Pride“ eitynių akivaizdoje netylės ir Lietuvos vyskupai.

Pastaraisiais dešimtmečiais Vakarų pasaulio miestuose ėmė plisti „gay pride“ paradai. Akivaizdus šio nenustojančio augti fenomeno tikslas yra užvaldyti visų Vakarų pasaulio miestų aikštes, o ilguoju laikotarpiu įsigalėti ir viso pasaulio miestuose – išskyrus, žinoma, Islamo šalis, baiminantis tikėtinų smurtinių atsakomųjų akcijų.

Šios demonstracijos yra organizuojamos dėka didžiulės finansinės ir logistinės paramos, kurią lydi įtakingiausių viešosios erdvės veikėjų platinama propaganda – specifiškai, politinio elito, socialinių medijų bei galingų ekonominių ir finansinių organų atstovai. Toks vieningai reiškiamas minėtų viešųjų veikėjų palaikymas yra tipiškas istorijoje regėtų totalitarinių santvarkų bruožas, kurio pagalba šios sistemos visuomenėse skiepydavo tam tikrą ideologiją. Vadinamasis „gėjų didžiavimasis“ ir jo įkvėpti paradai neabejotinai primena įvairių praeities totalitarinių politinių režimų rengtus propagandos maršus.

Vis dėlto, yra vienas reikšmingas balsas, kurio viešojoje erdvėje mes vis dar neišgirdome – bent jau ne oficialiai. Šis balsas, iki šiol neprisijungęs prie vienbalsio choro, reiškiančio palaikymą „gay pride“ eitynėms, priklauso Katalikų Bažnyčiai. Homoseksualinės lyčių ideologijos totalitarizmas šiuo metu siekia įgyvendinti turbūt ambicingiausią savo tikslą – užkariauti šį paskutinįjį pasipriešinimo jam bastioną, pačią Katalikų Bažnyčią.

Šis tikslas, kad ir kaip būtų apmaudu, jau yra pasiektas bent tam tikra prasme, kadangi šiandien stebime vis didėjantį skaičių kunigų, net vyskupų ir kardinolų, kurie įvairiais būdais reiškia viešą palaikymą šiems totalitariniams maršams, vadinamiesiems „gay pride“ paradams. Tokiu būdu, šie kunigai, vyskupai ir kardinolai tampa aktyviais propaguotojais ideologijos, kuri reprezentuoja tiesioginį įžeidimą Dievui ir žmonių asmeniniam orumui – žmonių, sukurtų kaip vyrai ir moterys, sukurtų pagal Dievo atvaizdą.

Lyčių ideologija, arba homoseksualumo ideologija, yra ne kas kita kaip maištas prieš Dievo kūriniją, kuri yra nuostabi Jo išmintimi ir meile. Tai maištas prieš viską, kas sukurta iš žmonių – vyrų ir moterų, taip gražiai papildančių ir atitinkančių vienas kitą. Homoseksualų ir lesbiečių santykiavimas niekina vyro ir moters kūną, Dievo šventyklą. Šventoji Dvasia sako: „Jei kas Dievo šventovę niokoja, tą Dievas suniokos, nes Dievo šventovė šventa, ir toji šventovė – tai jūs!“ (1 Kor 3:17). Šventoji Dvasia moko mus Šventajame Rašte, kad homoseksualus santykiavimas yra gėdingas, nes prieštarauja gamtai, kokią ją sukūrė Dievas: „Štai kodėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moteriškės prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyriškiai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsidegė geiduliais vienas kitam, ištvirkavo vyrai su vyrais, ir jiems būdavo jais pačiais už iškrypimą vertai atmonijama. Jie nesirūpino pažinti Dievą, tai ir Dievas leido jiems vadovautis netikusiu išmanymu ir daryti, kas nepridera.“ (Rom 1:26-28). Taigi, Šventoji Dvasia skelbia, kad žmonės, kurie vykdo mirtinas nuodėmes, įskaitant homoseksualų santykiavimą, nebus apdovanoti amžinu gyvenimu: „Argi nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neklyskite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei iškrypėliai, nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės.“ (1 Kor 6:9-10).

Tačiau Kristaus malonė turi galią paversti stabmeldį, svetimautoją ar praktikuojantį homoseksualą nauju žmogumi. Aukščiau cituojamas Dievo Žodžio tekstas toliau teigia: „Kai kurie buvote tokie [stabmeldžiai, svetimautojai, iškrypėliai], bet dabar esate nuplauti, pašventinti, nuteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo Dvasia“ (1 Kor 6:11). Suvokę šią tiesą apie Kristaus malonę, regime, kaip vilties ir tikrosios pažangos šviesa persmelkia prieš Dievą ir žmoniją nukreiptas homoseksualią praktiką ir ideologiją; mes suprantame, kad homoseksualius santykius praktikuojantis asmuo turi realią galimybę būti paverstas nauju žmogumi, sukurtu šventumo tiesoje: „Bet jūs juk ne šito išmokote apie Kristų! Jūs juk apie jį išgirdote ir pagal jį išmokote, kokia yra tiesa Jėzuje: privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atnaujinti savo proto dvasią, apsivilkti nauju žmogumi, sutvertu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume.“ (Ef 4:20-24). Šie Dievo žodžiai yra vienintelė žinia, verta vilties ir išlaisvinimo, kuriuos krikščionis, juolab kunigas ar vyskupas, gali pasiūlyti žmonėms, praktikuojantiems homoseksualius santykius, arba propaguojančius lyčių ideologiją.

Lyčių ideologijos totalitariškumas ir netolerantiškumas atitinkamai reikalauja totalitariško jos laikymosi. Dėl šios priežasties, visi visuomenės sluoksniai, įskaitant Katalikų Bažnyčią, yra įpareigojami vienaip ar kitaip reikšti pritarimą šiai ideologijai. Viena iš labiausiai paplitusių ir praktiškiausių viešojo ideologinių melų skleidimo priemonė yra vadinamieji „gay pride“ paradai.

Negalime atmesti galimybės, kad netolimoje ateityje Katalikų Bažnyčia susidurs su situacija, primenančia krikščionių persekiojimą Romos Imperijoje pirmaisiais amžiais po Kristaus, kai jie buvo verčiami laikytis totalitarinės stabų garbinimo ideologijos. Tais laikais savo paklusnumą jai buvo galima įrodyti pilietišku ir politiškai korektišku saujelės smilkalų sudeginimu priešais stabo ar imperatoriaus statulą.

Šiandien tokį paklusnumą rodome ne degindami smilkalus, o solidariai pakviesdami „gay pride“ dalyvius į bažnyčią ir skirdami jiems ypatingą maldą, kuria reiškiame palaikymą jų tariamoms teisėms užsiimti homoseksualiu santykiavimu ir skleisti savo ideologiją. Esame liudininkais neįtikėtino spektaklio, kuriame kunigai ir net vyskupai bei kardinolai nė kiek nenurausdami degina savo smilkalų saujeles ant homoseksualumo ar lyčių ideologijos stabo, šlovindami šio pasaulio galinguosius – tai yra, politikus, socialinių medijų milžinus ir įtakingas tarptautines organizacijas.

Koks yra deramas krikščionio, kataliko, kunigo ir vyskupo atsakas į šį vadinamąjį „gay pride“ fenomeną?
Visų pirma, būtina geraširdiškai skelbti Dieviškąją tiesą apie žmogiškojo asmens sukūrimą, skelbti tiesą apie homoseksualines tendencijas kaip psichologinį ir seksualinį sutrikimą, ir tiesą apie žmonėms su seksualinėmis tendencijomis reikalingą ir diskretiškai teikiamą pagalbą, idant jie žinotų, jog gali sulaukti pagalbos išsilaisvinant iš šios psichologinės negalios.

Taip pat reikia skelbti Dieviškąją tiesą apie mirtinai nuodėmingą homoseksualaus santykiavimo ir homoseksualaus gyvenimo būdo pobūdį, kadangi tai yra įžeidimas Dievo valiai. Su brolišku rūpesčiu būtina skelbti Dieviškąją tiesą apie praktikuojantiems ir neatgailaujantiems homoseksualams gręsiantį pavojų amžinai prarasti savo sielas.

Negana to, demonstruojant pilietišką drąsą ir naudojantis taikiais bei demokratiniais metodais, privalu priešintis krikščioniškų įsitikinimų niekinimui ir viešoms žeminančio nešvankumo apraiškoms. Privalu priešintis ideologiniu karingumu pasižymintiems maršams, kuriuos yra verčiami kentėti ištisų miestų ir miestelių gyventojai.

Svarbiausios, vis dėlto, yra dvasinės priemonės. Stipriausias ir labiausiai rafinuotas atsakas yra išreiškiamas viešais ir privačiais atpirkimo aktais Dieviškajam šventumui ir Dievo didybei, kurią taip nuožmiai ir viešai niekina vadinamieji „gay pride“ paradai.

Neatskiriama nuo atpirkimo aktų yra aistringa malda dėl homoseksualinės ideologijos propaguotojų atvertimo ir amžino jų sielų išganymo – ypač sielų tų užuojautos vertų žmonių, kurie praktikuoja homoseksualų santykiavimą.

Tegul žemiau pateikti Romos popiežiaus žodžiai sustiprina katalikų ryžtą deramai atsakyti į vadinamąjį „gay pride“ fenomeną.

Popiežius Jonas Paulius II 2000 m. priešinosi „gay pride“ paradui Romoje, aiškindamas:

Jaučiuosi įpareigotas paminėti gerai visiems žinomas [gay pride] demonstracijas, vykusias Romoje pastarosiomis dienomis. Romos Bažnyčios vardu galiu išreikšti didžiulį liūdesį [...] dėl šio įžeidimo krikščioniškosioms vertybėms mieste, branginamame katalikų visame pasaulyje. Bažnyčia negali nutylėti tiesos, nes taip išduotų savo ištikimybę Dievui Kūrėjui, ir nepadėtų atskirti gėrio nuo blogio. (Regina Coeli kreipimasis, 2000 m. liepos 9 d.)

Dabartinis popiežius, Pranciškus, ne kartą perspėjo mus apie lyčių ideologijos pavojus; pavyzdžiui:

Jūs, Irina, paminėjote didžiulį nūdienos santuokos prieš: lyčių teoriją. Šiandien prieš santuoką yra paskeltas pasaulinis kartas. Vykdoma ideologinė kolonizacija, kuria siekiama naikinti – ne ginklais, bet idėjomis. Dėl to mums visiems kyla poreikis gintis nuo tokios ideologinės kolonizacijos. (Susitikimas su kunigais, vienuoliais, seminarijų darbuotojais, Tbilisis, 2016 m. spalio 1 d.)

Kitu atveju jis taip pat yra pasakęs:

Išgyvename bandymą sunaikinti žmogų, sukurtą pagal Dievo atvaizdą. Norėčiau [...] akcentuoti, kad už šių pastangų slypi ideologijos. Europoje, Amerikoje, Lotynų Amerikoje, Afrikoje, net kai kuriose Azijos šalyse yra vykdoma kuo tikriausia ideologinė kolonizacija. Viena jos apraiškų, kurią galiu tiksliai įvardinti, yra lyčių ideologija. Šiandien vaikai – vaikai! – mokyklose yra mokomi, kad kiekvienas žmogus yra laisvas pasirinkti savo lytį. Kodėl vaikai yra to mokomi? Todėl, kad knygas tiekia tie patys asmenys ar institucijos, kurios jums duoda pinigus. Šios ideologinės kolonizacijos formos taip pat yra remiamos įtakingų valstybių. Tai siaubinga! Kartą bendraudamas su popiežiumi Benediktu, kuris yra puikios sveikatos ir labai įžvalgus, išgirdau iš jo tokius žodžius: „Šventenybe, gyvename nusidėjimo prieš Dievą Kūrėją amžiuje.“ Labai taikli įžvalga. Dievas sukūrė vyrą ir moterį; Dievas sukūrė pasaulį ir tam tikrą jo tvarką... o mes elgiamės priešingai jai. Dievas mums davė pasaulį kaip „žaliavą“, iš kurios turėjome suformuoti kultūrą; tačiau kultūra, kurią formuojame šiandien, mus palengva grąžina į tą „žaliavinę“ būklę! Popiežiaus Benedikto pastaba turėtų priversti mus susimąstyti. „Tai nusidėjimo prieš Dievą Kūrėją amžius...“ (susitikimas su Lenkijos vyskupais minint XXXI Pasaulio jaunimo dieną, Krokuva, 2016 m. liepos 27 d.)

Žmonės, kurie vadinamuosiuose „gay pride“ paraduose skatina aptartus žeminančius santykius ir patys juos praktikuoja, turėtų geriausiais draugais laikyti krikščionis, kurie sako:

Aš nedeginsiu nė krislo smilkalų ant homoseksualumo ir lyčių teorijos stabo, net jei – neduok Dieve! – tai daro mano parapijos kunigas ar mano vyskupas.

Aš atliksiu privačius ir viešus atpirkimo aktus ir atkakliai melsiuosi už amžiną išganymą sielų tų žmonių, kurie propaguoja ir praktikuoja homoseksualumą.

Aš nebijosiu naujojo politiškai ideologinio lyčių teorijos totalitarizmo, nes Kristus su manimi. O kadangi Kristus nukariavo totalitarines praeities sistemas, Jis mūsų laiku nukariaus ir lyčių ideologijos totalitarizmą.

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

Susiję

Religija 4257426269611243874

Rašyti komentarą

 1. Gal dar atsibus ta bažnyčia jei yra tokie vyskupai. O kur mūsų vyskupai? kodėl jie nekovoja su šitais prakeiktais iškrypeliais??

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2018-09-11 11:19

  Iš sakinių konstrukcijos labai jaučiasi, kad versta pažodžiui iš rusų kalbos. Nepatingėkite įdėti daugiau pastangų prieš paleisdami plačiau. Taip pat suintrigavo Pranciškaus citata smerkianti sodomitų ideologiją. Kaip čia jis dabar ėmėsi spręsti, kai sakė, kad jis nėra tas, kuris gali spręsti? Matyt autorius padarė reveransą ne tuo adresu.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "Taip pat suintrigavo Pranciškaus citata" - kodėl? Bergoglio ne pirmą ir ne paskutinį kartą patikliems parapijonims papostringauja tai, ką jie nori girdėti - o paskui padaro "taip, kaip reikia". Pagal darbus, o ne pagal kalbas reikia vertinti - o šito komuniagos darbai kalba patys už save.

   Panaikinti
 3. Amen..,,..Visiems ''Bergoglio'' priešams - ačiū Dievui, dabartinis mūsų popiežius yra labai Evangeliškas.Jis kalba kasdien, kalba viešai ir labai suprantamai..Kiekvienos dienos mišioses kalba puikią tos dienos Evangelijos homiliją...Ale kad labai nesinori davatkoms to pripažinti..Labai norisi taisyklių, kanonų, o ne Evangelijos?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-09-11 20:09

   o, pasirodo, Bergolio kovoja su davatkomis.Įspūdinga. Primena komunizmo laikus, kada komunistų partorgai taipogi su "davatkomis"kovojo

   Panaikinti
  2. ne Bergoglio kovoja su davatkomis, o davatkos su popiežium, tuo pačiu paniekinančiai vadindami pavarde...

   Panaikinti
  3. Dėl to, kad kalba aiškiai, tenka visiškai nesutikti. Deja. Kartais pasisako kaip katalikas, kartais kaip kažkoks neaiškus NVO vadovas. Aiškus jis nebent tiems, kurie jau ir patys nelabai katalikai, t.y. nelabai išmano tradicinės krikščioniškos katalikiškos doktrinos, bet įsivaizduoja, kad kiekvienas popiežiaus Bergoglio žodis yra vos ne iš Šventosios Dvasios. Taip, deja, nėra. Ir deja, bet jis stipriai sėja sumaištį visoje Bažnyčioje. Tai rodo ir ši diskusija.

   Panaikinti
  4. siūlau paskaityti, apie ką šiandien kalbėjo POPIEŽIAUS BENEDIKTO XVI asmeninis sekretorius Archbishop Georg Gänswein. Jis dabar Katalikų Bažnyčioje vykstančius įvykius, susijusius homoseksualiais tvirkinamaisiais vyskupų, kardinolų veiksmais, prilygina 9-11 sprogimui.

   Pope Benedict’s top aide broaches abuse crisis, quotes cardinal’s apocalyptic critique of Francis

   https://www.lifesitenews.com/blogs/pope-benedicts-top-aide-broaches-abuse-crisis-quotes-cardinals-apocalyptic

   na o angliškai nesuprantantiems tai siūlau perskaityti bent jau jo minimą KBK 675:)

   Panaikinti
  5. skaitantiems vokiškai

   Erzbischof Gänswein über das „Nine-Eleven“ der katholischen Kirche und die Benedikt-Option

   https://poschenker.wordpress.com/2018/09/11/erzbischof-gaenswein-ueber-das-nine-eleven-der-katholischen-kirche-und-die-benedikt-option/

   Panaikinti
  6. O juk iškalbingas faktas, kad komuniagos Bergoglio apologetai ir komuniagų retoriką perėmė (žr. "linalk" komentarus). ;)

   Panaikinti
  7. Piktas judošius siautėja.

   Panaikinti
  8. Kai paskaitai komentarus apie tai, jog "dabartinis mūsų popiežius yra labai Evangeliškas", nusvyra rankos ir apima neviltis. Juk jau vien pamąsčius, ką jis pademonstravo D. Ketvirtadienio kojų plovimu, sunku nesuvokti, kad tai yra šlykšti Evangelijos parodija. Kristus plovė kojas patiems artimiausiems savo mokiniams ir pirmiausia reikalavo atsisakyti nuodėmingo gyvenimo, reikalavo atsiversti. O ar kas nors atsivertė iš Pranciškaus numazgotųjų zekų? Ten buvo, regis, musulmonė. Ar iš jos reikalavo atsiversti į katalikybę? Nesigirdėjo. "Kas išsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti", - sakė Kristus. O ištraukti iš kalėjimo gelmės zekai nejau buvo stebuklingai "išsimaudę", t.y. dvasiškai ir visaip kitaip švarūs?..

   Pranciškus iš esmės pats nieko nekuria - jis yra įrankis globalistų rankose, kurių tikslas - sukurti universalią pasaulinę religiją, į kurią įeis katalikybė ir protestantiškos grupės, visos didžiosios pagoniškos religijos jas bent kiek reformavus, t.y. priartinus prie kokio nors "universalaus kristaus", kitaip sakant, antikristo. Gera bazė visuotinei religijai yra visa ekumeninė sritis, taip pat ir LGBT bažnyčia, kurios Pranciškus negali nepuoselėti, ką ir įrodo faktai.
   Ir net vylimasis, jog iš katalikybės galėtų išeiti kokia nors "Vakarų autokefalija", mažai pagrįstas (žr. komentarus po M.Vitkutės str.; maža pasakyti, jog Pranciškus yra "vulgarusis kairysis").


   Panaikinti
  9. Grynai žmogiška yra kaltinti absurdais kitus tada, kai mes jų nesuprantame. Tik ne visada tai, ko mes nesuprantame, yra absurdai. Argi nepasakyta, kad yra laikas sėti, ir yra laikas pjauti. Kaip gi įmanoma būtų pjauti, jei nebuvo pasėta?

   Panaikinti
 4. Siulau sukurti pogrindžio organizaciją PRIDE problemai spręst.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2018-09-11 22:20

  Kaip ir visada iš didelių kuriančių PRIDE organizacijų gausis didelė TRYDA.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. jis siūlo kurt organizaciją kovot su pederastais, kas yra sveikintina.

   Panaikinti
 6. fuiiiii..Krito mano akyse šitas portaliūkštis visai...Komentarus trina :)))).Įdomu, kas jį finansuoja? Ir koks tikslas jo - tokio .Antikatalikiško, antikrikščioniško, pjudančio durnelius?

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2018-09-12 15:31

  Skaitykite-------"TIESOS KNYGĄ"-Dievo meilės laišką šios kartos žmonijai...Ji publikuojama lietuviškoje svetainėje -perspejimas.lt

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Bičiuli, ar nebijai tokių "pranešimų"? Kas patvirtino, kad tie "dangiškieji pranešimai" tikri, t.y. iš Švč. Trejybės ir Mergelės Marijos? Juk Kristus perspėjo: "Atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti" (Mt 24,24). O kas, jei šių "perspėjimų" autorius piktoji dvasia, kuri moka apsimesti šviesos angelu? Juo labiau, ar nebaisu nešioti neva "Gyvojo Dievo antspaudą" ir melstis jam? Kad ir kokia dabar suirutė Bažnyčioje, vis dėlto verčiau laikykis tradicinio Bažnyčios mokymo, nesekdamas abejotinais "perspėjimais", nes taip gali pražudyti savo sielą ir, negana to, suklaidinti kitus.

   Panaikinti
 8. Anonimiškas2018-09-14 09:36

  Klausiate, ar nebaisu?...Yra pasitikrinimo būdai-Šv.Sakramento Adoracija...Metų metus klūpant vis klausti Jį: kas tai?, kodėl man?ką visa tai reiškia?atitolink, Viešpatie nuo manęs net ir mintis, ne tik tą knygą, jei ji ne iš Tavęs...tokiu atveju, man jos visai nereikia...Ir ką gi...Niekas nesikeičia...vien tik aštresnis ir aiškesnis žiūrėjimas į visus šio pasaulio dalykus ir vis karštesnė meilė Jėzui...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. O tu pasisakyk kokiam patikimam (ne modernistui) kunigui ar savo nuodėmklausiui, kad skaitai tą perspėjimą. Arba aiškiai, nieko neslėpdamas, paklausk egzorcisto: https://www.egzorcistas.lt/klausimai-atsakymai/
   Jei Bažnyčia nepatvirtino šitų apreiškimų, tai kaip tu gali sau leisti tikėti jais?

   Panaikinti
  2. O kaip atskirti tą patikimą kunigą - ne modernistą. Ne sakykime beveik visi ne modernistai mano, kad Vatikanas II yra blogis. Vyrauja labai aiški nuomonė, kad iki Vatikano II viskas buvo gerai, o po Vatikano II viskas blogai. Bet tai visiška nesąmonė, todėl kad didžiausias blogis yra Šv. Komunijos dalijimas į rankas ir tai prasidėjo 1960 metais, tai yra dar keli metai prieš Vatikano II susirinkimą. Todėl jau ir iki Vatikano II Bažnyčioje buvo blogai, t.y Viešpaties išniekinimas, dalijant jį į rankas.
   Arba paimkime Lenkiją - akivaizdu, kad ir su Vatikano II susirinkimo įgyvendinimu Lenkijos Bažnyčioje tikėjimas nesugriuvo ir laikosi puikiai, gausu ir pašaukimų į kunigus.
   Akivaizdu, kad ne Vatikanas II yra blogis, bet Šv. Komunijos dalijimas į rankas, bet deja dar nesutikau tradicinio kunigo, kuris tai suvoktų:)

   Beje Liucija, kalbėdama apie trečiąją Fatimos paslaptį, sakė, kad ji turėtų būti atskleista ne anksčiau 1960, nes tuomet ji taps aiškesnė ir būtent tais metais prasidėjo Šv. Komunijos dalijimas į rankas, o vyrauja nuomonė, kad tai dėl Vatikano II susirinkimo:) Bet jeigu ta paslaptis būtų buvusi atskleista 1960 metais ir tai yra susiję su Vatikano II susirinkimu, tai nieko aiškiau nebūtų buvę, nes Vatikano II susirinkimo pakeitimai atsirado kaip minimum 5 metais vėliau.

   Buvo kai kurie lyg ir neblogi kunigai, bet kai pasiūlė pasauliečiams nešioti Šv. Komuniją ligoniams (t.y imti Šv. Komuniją į rankas) tai vos nenugriuvau, o buvo keli ir tokie atrodo nieko gero iš jų, bet sakė - kad gal geriau Šv. Komunijos į rankas neimkite.
   Tai panašiai ir su Tiesos Knyga gautųsi:) Aš manau, kad dėl Tiesos knygos klausti pas kunigus yra net neetiška, nes visgi jie duoda klusnumo įžadus todėl yra apriboti tam tikrais atvejais, ką gali kalbėti, o ko negali.

   Manau, kad atsakymus galima gauti adoruojant Viešpatį Švč. Sakramente. Deja galima dalyvauti ŠVč. Sakramento Adoracijoje, bet adruoti save, todėl ir atsakymai gali būti kievienam skirtingi:)

   Panaikinti
  3. Kodėl neetiška klausti kunigo, kad paaiškintų? Tai grynas modernizmas! Kaip su klusnumo įžadais derinasi tikėjimo tiesos slėpimas? Kodėl mes privalome paklusti popiežiui, vyskupui ar kunigui, jeigu jie mums nepaaiškina, kas tikėtina, o kas ne?
   Dieve mano, nemaniau, kad iki tokio absurdo prieis tikintieji! Kam tuomet Kristus liepė savo mokiniams "ganyti aveles"?
   Ir kodėl vien tik komunijos dalijimas į rankas liudija Bažnyčios krizę? Paskaityk, kada ir kaip prasidėjo perversmas Bažnyčioje, revoliucija, kuri prigimdė Kristaus nepažįstančių aklųjų, kurčių ir luošų, kuriems niekas neva dėl "etinių" priežasčių nerodo, nei kur eiti, nei kur rasti Tiesą, nei kaip gyventi!
   Pažvelk bent į nuotraukas, - jos liudija, kad toli gražu ne vien komunijos dalijimas į rankas išniekino Bažnyčią:
   http://ldiena.lt/straipsnis/3774/baznycia-po-susirinkimo-katalikybes-degradacija-ir-vatikano-isdavyste-atvede-romos-krikscionis-i-satanizma
   (tiesa, pavadinimą portalo šeimininkas savaip iškreipė, jis nepatinka ir man, turėtų būti "Posusirinkiminė Bažnyčia").

   Dar yra labai informatyvus str. Versijose, trys dalys: http://versijos.lt/nuo-mokymo-niekinti-iki-mokymo-gerbti-kaip-vyko-krikscionybes-judaizacija-3/

   Panaikinti
  4. na pvz Tiesos Knygoje rašoma, kad popiežius, kuris bus po to, kai Benediktas XVI bus išvarytas, yra netikras pranašas. Ir nesvarbu ką kunigas mano iš tiesų apie Bergoglį, bet joks kunigas Lietuvoje tau nepasakys, kad tai yra netikras pranašas, nes bus už tai suspenduotas. Be to joks kunigas nėra dievas ir tikros tiesos niekas nežino, kartais galime tik kažką įtarti, ir tik laikas atskleidžia tiesą. Tai kam gi tuomet kunigui gadinti savo kunigystę dėl kažkokių įtarimų, kuriais jis ir pats nėra tikras. Vadinasi bet kurio kunigo atsakymas apie Tiesos Knygą yra ir taip aiškus, tai kam dar be reikalo klausti, tokiu būdu, gundant jį nuodėmei ir nepaklusnumui?

   Na kai Šv. Komunija yra dalijama į rankas ir Viešpačiui rodoma mažai pagarbos, tai Viešpats traukiasi ir apleidžia Bažnyčias, o tuomet atsiranda laisva vieta šėtonui.

   Tavo nurodytame straipsnyje yra citata

   "Šiandien Šėtonas pasaulyje stengiasi užtemdyti, užgožti ekumeninio Susirinkimo vaisius, kad sukliudytų džiaugtis tuo, jog ji pilnatviškai pažino save"

   Akivaizdu, kad ten, kur Šv, Komunija buvo dalijama į rankas, buvo atverti vartai Šėtono veikimui, naikinant Susirinkimo vaisius, o ten, kur kur Šv, Komunija nebuvo dalijama į rankas - ten Šėtono veikimas daug silpnesnis ir galime matyti teigiamus Susirinkimo II vaisius, to pavyzdys yra Lenkijos Bažnyčia.

   Gal galėtum paiaškinti, kodėl VatikanO II susirinkimo reformų įgyvendinimas nesunaikino Lenkijos Bažnyčios ir jos gausių pašaukimų į kunigystę, vienuolystę, naujų bažnyčių statybų, gausaus akvyvių praktikuojančių tikinčiųjų būrio??? Kodėl Lenkijoje Vatikano II susirinkimo reformos neatvedė į satanizmą???

   Taip, kad tavo Unknown asmeninis požiūris remiasi tavo asmeniniais tikėjimais ir tiek, o ne logika, realybe ir paklusnumu Bažnyčios mokymui ir dogmoms.

   Panaikinti
  5. Klausyk, Rasa, pirmiausia mano požiūris nėra vien asmeninis, o remiasi faktais, - juk nurodžiau medžiagą, kurios tu nenorėjai ir net nesistengei suprasti.
   Tas sakinys, kurį pacitavai, išgriebtas iš konteksto, ir visai neaišku, ką jis reiškia iš tikrųjų.
   Dėl "Tiesos knygos" (kuri 100 proc. yra sektantiška), rašai: "Kam
   gi tuomet kunigui gadinti savo kunigystę dėl kažkokių įtarimų...?" Tuomet kam tikėti tais "kažkokiais įtarimais"? Nejau lig šiol nežinai, kad kunigas PRIVALO paaiškinti tikėjimo tiesas kitiems? Kokiu būdu kunigas gali "susigadinti savo kunigystę" mokydamas kitus? Ar neprisimeni Apaštalų darbuose Pilypo ir eunucho susitikimo, kur jis, skaitydamas Izaijo knygą, sako Pilypui: "Kaip galiu suprasti, jei man niekas neapaaiškina?" (Paskaityk Apd 8,26-40). O juk ir egzorcisto tinklalapyje yra klausimų - atsakymų skyrelis, kur žmonėms aiškinamos įvairios painios situacijos, į kurias jie patenka. Tą skyrelį ir nurodžiau.
   Kuo tu apskritai tiki? Paaiškink, kodėl būtent komunijos dalijimas į rankas yra toks žalingas? Kaip tu jį supranti?
   Lenkijos bažnyčia nesidomėjau, bet ji gyvybinga tiek, kiek pripažįsta Tradiciją ir jos laikosi. O jeigu ji pripažįsta ir praktikuoja religinę laisvę, ekumeninį bendravimą, modernistinę liturgijos reformą ir pan., ji
   ne tik kad negyvybinga, bet žygiuoja tuo pačiu destruktyviu keliu žemyn, vis labiau gesindama dvasią ir pasaulėdama.

   Nesistenk, Rasa, laimėti ginčo vien dėl to, kad pati taip manai. Kokia tau iš to nauda?
   .

   Panaikinti
  6. Ar tu iš tikro kvaila, ar tik tokia apsimeti???

   pakartosiu dar kartą - pagrindinis Tiesos Knygos teiginys yra tai, kad popiežius, kuris yra po Benedikto XVi yra netikras pranašas. Tai yra šios knygos pagrindas, bet tai nėra jokia tikėjimo tiesa, kurią privalo ginti kunigas, ir joks kunigas neprivalo nei to patvirtinti nei to paneigti. Teisingą atsakymą pateiks tik laikas. nes Bergoglis gali būti tiesiog labai blogas popiežius ir tiek, kurių visokių buvo Bažnyčios istorijoje.

   Viešpats sako: juos pažinsite iš vaisių - Lenkijoje vaisiai puikūs - gausu kunigų, vienuolių, praktikuojančių tikinčiųjų, gausiai statomos naujos bažnyčios. Beje Lenkijos Bažnyčia pripažįsta ir yra įgyvendinusi visas Vatikano II susirinkimo reformas, bet priešingai, nei tu teigi - ji žengia ne destruktyviu keliu, vis labiau gesindama Visšpaties Dvasią, bet atvirkščiai - šviečia visam pasauliui kaip žiburys ant kalno, kaip paskutinis katalikybės bastionas ir pavyzdys visam pasauliui.

   Suprantu, kad daugiausia dvasios yra pas rusiškus sektantus, kurie varo ant Šventosios Katalikų bažnyčios ir ant Šventojo Katalikų tikėjimo, Katalikų Šventųjų, popiežių. Va čia tai jau reiškiasi dvasia gausiai. Tik klausimas kokia? neveltui dvasia pas tave jau rašosi iš mažosios raidės bendriniu pavadinimu:) Smulkmenos irgi yra iškalbingos, nes Bažnyčiai aktualu yra ne kažkokia tavo minima dvasia, bet Viešpaties Dvasia arba Šventoji Dvasia.

   Akivaizdu, kad tavo požiūris yra "kiauras" nes tavo teiginiai kertasi su realybe, t.y Lenkijos Bažnyčia.

   Panaikinti
 9. dar to unknown - na bet tavo šaltiniai kaip ir eilinį kartą iš tos pačios serijos:) Visų nurodytų straipsnių autorė - rusė, provoslavų sektantė, skaldanti Rusijos provoslavų bažnyčią:)

  Tai gal tau tiesiog reikia atsiversti į provoslavų sektantus ir tiek, jeigu tau jie taip jau patinka, visur jų nuomone remiesi ir kitiems siūlai ir tuomet nebus problemų, nes juk dvasisšikai esi jau senai "pasijungusi" ant jų kanalo ir nemenkai užsiteršusi jų briedais, tai gal tau reikėtų žengti dar vieną žingsnų į "priekį"??? :)

  Jeigu ko nors kitus mokinantis pasaulio "gelbėtojas" neprižažįsta Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Mergelės Marijos paėmimo į dangų su kūnu ir siela, nesimeldžia Rožinio, Dievo gailestingumo vainikėlio, nepraktikuoja pamaldumo Jėzaus Švenčiausiajai Širdžiai, Mergelės Marijos Nekalčiausiaijai Širdžiai, nepripažįsta ir nesimeldžia daugybei Katalikų šventųjų, nedalyvauja Švč. Sakramento Adoracijose, nes tokių sektantai ir provoslavai tiesiog neturi, tai ko toks "gelbėtojas" gali mane išmokyti iš kur jis gali pažinti Dievo mintis ir darbus, ar gali jame veikti Šventoji Dvasia - Tiesos ir Šviesos Dvasia??? Tokių sektantų kaip tavo nurodyta Ольга Четверикова pilnas internetas ir youtubas, visokiomis kalbomis :)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. papildysiu dar dėl tų rusiškų sektantų visokių pamokymų - Pvz, jie niekina žydus, nes žydai nukryžiavo Mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, bet deja provoslavų aukštieji kunigai irgi Viešpatį Jėzų Kristų nukryžiavo ir išniekino ir provoslavai juos palaiko ir remia tokį jų įvykdytą žingsnį ir todėl jie niekuom nėra geresni už žydus.

   Kodėl įvyko Rytų ir Vakarų Bažnyčių skilimas? dėlto, kad Konstantinopolio patriarchas t.y Rytų Bažnyčios aukštasis kunigas, liepė savo patikėtiniui ir tas - ėmė Švenčiausiąjį Sakramentą iš Tabernakulių, metė ant žemės ir trypė kojomis. Apie tai beja rašo patys ruseliai. Nes jie netiki, kad Katalikų Švenčiausiasis Sakramentas yra Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas, kad Viešpats Jėzus Kristus yra su mumis savo Žmogystėje ir Dievystėje. Tai gal tegul rusiški sektantai susirūpina savo aukštaisiais kunigais ir apsikuopia savo purvuose, atsiprašo ir atgailauja už jų padarytus darbus, išniekinant Švenčiausiąjį, o ne "varo" ant žydų tautos tikinčiųjų.

   Непосредственным поводом явилось закрытие в 1053 году латинских церквей в Константинополе по распоряжению патриарха Михаила Керулария, при котором его сакелларий Никифор выбрасывал из дарохранительниц Святые Дары, приготовленные по западному обычаю из пресного хлеба, и топтал их ногами[3].

   https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(1054)

   Provoslavų liturgijoje naudojama rauginta duona, aiškinant, kad Jėzus paskutinės vakarienės metu irgi naudojo raugintą duoną. Bet Katalikų Šv. Mišių auka, tai nėra Paskutinė Vakarinė, t.y. sudabartinta nekruvinoji Viešpaties Jėzaus AUKA ANT KRYŽIAUS ir Paskutinė Vakarienė - du viename.

   Beje, kaip po Viešpaties nukryžiavimo nebelikos Šventyklos Jeruzalėje, taip nebeliko ir Konstontinopolio, kuris buvo Rytų Bažnyčių pagrindinis šventasis miestas. Neliko nieko, net ir miesto pavadinimo - dabar tai Stambulas.
   Panaikinti
  2. Na va, išliejai visas savo žinias. Ramybės.

   Panaikinti
  3. dėl Unknown nurodyto straipsnio
   http://versijos.lt/nuo-mokymo-niekinti-iki-mokymo-gerbti-kaip-vyko-krikscionybes-judaizacija-3/

   priminsiu, kad yra katalikams skirtas dokumentas Nostra Aeatate

   http://www.lcn.lt/b_dokumentai/vatikano_2s/nostra-aetate.html

   yra Evangelijoje Romiečiams 11 skyrius, kuriame aiškiai parašyta, kad Žydų tauta nėra atmesta, ji tik lieka kuriam laikui užkietėjusi ir kad, kai įvyks Žydų tautos atsivertimas, ateis ir pasaulio išgelbėjimas.

   Dar atkreipsiu dėmesį, kad laiškas skirtas būtent ROMIEČIAMS, t.y katalikams ir 11 skyriuje jie yra įspėjami nesididžiuoti ir jiems yra sakoma, kad ne jie išlaiko šaknį, bet šaknis juos.

   Rom 11-16 Jei pirmkepė duona šventa, tai šventa ir tešla. Jei šaknis šventa, tai ir šakos. 17 Jeigu kai kurios šakos nulaužtos, o tu – laukinis alyvmedis – esi jų vietoje įskiepytas ir tapęs šaknies bei alyvmedžio sulčių dalininku, 18 tai bent nesididžiuok prieš anas šakas! O jeigu didžiuojiesi, tai žinok, kad ne tu išlaikai šaknį, bet šaknis tave... 28 Žiūrint Evangelijos, jie yra Dievo priešai jūsų naudai; bet žiūrint išrinkimo, jie numylėtiniai dėlei savųjų protėvių. 29 Juk Dievo malonės dovanos ir pašaukimas – neatšaukiami."

   Jie yra Dievo priešai mūsų naudai, bet numylėtiniai dėl savųjų protėvių...   Panaikinti
  4. Taip, dekl. Nostra Aetate skirta katalikams, tokiems kaip tu, bet ne krikščionims. Krikščionims skirtas Laiškas romiečiams.

   Panaikinti
  5. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PAREMKITE, SKIRDAMI 12 EUR

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item