Algimantas Zolubas. LKP įvertinti ir pasmerkti būtina

Š. m. rugpjūčio 1 d. parlamentarai Audronius Ažubalis ir Laurynas Kasčiūnas, nesulaukę Vyriausybės iniciatyvos, įregistravo įstatymą dėl ...

Š. m. rugpjūčio 1 d. parlamentarai Audronius Ažubalis ir Laurynas Kasčiūnas, nesulaukę Vyriausybės iniciatyvos, įregistravo įstatymą dėl Lietuvos komunistų partijos (LKP) įvardinimo nusikalstama organizacija. Socialiniame tinkle komentuodamas savo frakcijos narių iniciatyvą, TS-LKD pirmininkas, Gabrielius Landsbergis pareiškė, kad tokie A. Ažubalio ir L. Kasčiūno projektai tėra pigus populizmas ir „ne partijos pozicija“.

TS-LKD pirmininko įvardijimas „pigiu populizmu“ šokiravo daugelį visuomeninių organizacijų ir TS-LKD narių, o tvirtinimas, kad projektas neatitinka partijos pozicijos, akivaizdžiai prasilenkia su tiesa.

Seimo Kovo 11-osios Akto salėje 2015 m. gegužės 22 d. vyko konferencija „Lietuvos gyventojų sovietinio genocido organizatoriai ir vykdytojai: istorinis, moralinis ir teisinis atsakomybės įvertinimas“, kuri priėmė atitinkamą rezoliuciją, 2017 m. birželio 27 d. priimta Seimo rezoliucija „Dėl Lietuvos komunistų partijos nusikalstamos veiklos įvertinimo“ projektas Nr. XIIIP-873. 

Kai teismai vertina užsakytus nužudymus, didesniu nusikaltėliu laikomas ne žudikas, o nužudymo užsakovas, nes žudikas tėra įrankis nužudymo užsakovo rankose. Kai kalbame apie ČK, NKVD, NKGB, MGB, MVD, KGB, tas prievartos struktūras reikia laikyti nusikaltimų vykdytojomis, nusikaltimų užsakovų įrankiais. Represijų politinis organizatorius – Komunistų partija tarsi pamirštama, nes ji betarpiškai masinių represijų nevykdė, egzekucijose tiesiogiai nedalyvavo, tačiau jas suplanavo, pavedė represinėms struktūroms nusikaltimus vykdyti.

Palyginimui tinka mūsų laikų žurnalisto nužudymo byla. Dėl žurnalisto Vito Lingio nužudymo kalėjęs žudikas Igoris Achremovas po 18 metų išleistas į laisvę, nužudymo užsakovas Borisas Dekanidzė – sušaudytas.

Genocido organizatorius

Iš tikrųjų represijų Sovietų Sąjungoje, prilygstančių tautiniam, religiniam bei ideologiniam genocidui, organizatorė buvo SSRS Komunistų partija, Lietuvoje – jos padalinys – Lietuvos komunistų partija (LKP). LKP buvo represijų užsakovė, jai buvo pavaldūs SSRS represinių struktūrų padaliniai Lietuvoje. Jie iš LKP gaudavo užduotis, partijai už nuveiktus juodus bei kruvinus darbus ir atsiskaitydavo. Todėl Lietuvoje LKP CK, miestų bei rajonų komunistų partijos bei jų parankinius komjaunimo sekretorius reikia laikyti nepalyginamai didesniais nusikaltėliais už etatinius kagėbistus bei jų slaptus neetatinius bendradarbius. Kadangi tai buvo iš esmės kriminalinė struktūra, kagėbistai buvo torpedos, o partiečiai ir ypač jų vadai – torpedų paleidėjai.

Respublikos Seimas 1999-01-12 priėmė įstatymą patvirtindamas, kad „1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracija yra valstybės teisės aktas“. Deklaracija griežtai pabrėžė, kad „<…> asmenys okupacijos metais išdavę Tėvynę, bendradarbiavę su priešu, savo veiksmais ar įtaka pakenkę tautos išsilaisvinimui, susitepę išdavystėmis ar krauju yra atsakingi prieš teismą“. Tačiau šis įstatymas atgulė archyve.

Kaip Nepriklausomybė tapo jos imitacija

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Nutarimu Nr. I-1690, 1991 m. rugpjūčio 22 d. LKP buvo uždrausta (ant SSKP platformos), tačiau atsiskyrusioji LKP nuo SSRS KP niekaip valstybiniu lygmeniu nebuvo įvertinta, ji be kalčių išpažinimo, atgailos (teisminio įvertinimo) įsiropštė į Seimą, valstybines institucijas, buvęs pirmasis LKP CK sekretorius A. Brazauskas tapo prezidentu. Taigi, 1990-03-11 formaliai atgauta nepriklausomybė faktiškai pasiliko priklausomybėje nuo komunistinio paveldo su jame įsišaknijusiu tos pačios SSRS KP turiniu.

Labai panašu, kad įvykęs Sąjūdžio su LKP ne viešas susitarimas, t. y. jauną vyną supilti į senus maišus, nepasiteisino; pripelijusiuose maišuose vynas ne tik nesubrendo, bet sugedo. Atgavus Nepriklausomybę, turėjęs sekti atitinkamas tyrimas, nusikaltimų vertinimas neįvyko. Penkis dešimtmečius trukusi sovietinė Lietuvos okupacija, fiziškai sunaikintas įgalus nepriklausomai valstybei atstovauti sluoksnis bei susovietinta visuomenė neteko politinės valios deramai atstovauti suvereniai tautai, nusikaltimus tirti, vertinti, organizuoti teisminį procesą. Sėkmingai paskelbusi Nepriklausomybę, Lietuva pakliuvo į buvusios komunistinės partinės nomenklatūros su kriminaliniais sovietinio paveldo požymiais priklausomybę.

Nuo pat nepriklausomybės atgavimo girdėti balsai, jog nekaltųjų kraują praliejusi Komunistų partija turi būti įvardyta kaip nusikaltėlė ir teisiama netaikant senaties, kaip ir Vokietijos nacistų partija. Tačiau „stipriųjų“ pragmatiniai interesai nustelbia moralines žmonijos nuostatas. Žinant, kokią destruktyvią veiklą visame pasaulyje vykdė SSRS Komunistų partija, akivaizdu, kad ji – nusikalstama, represinė, pamynusi žmoniškumą organizacija. Netaikant senaties turi būti surengtas tarptautinis komunizmo teismas – „Antrasis Niurnbergas“ (vadovavusių komunistų-bolševikų nusikaltimus įvertinantis nuolat veikiantis tribunolas). Toks procesas galėtų reabilituoti moralines žmonijos vertybes, grąžinti pasitikėjimą tarptautinėmis institucijomis, jų teisingumu ir žmoniškumu, taip pat tautas ir valstybes įspėti, kad už padarytą žmonijai blogį privaloma atsakyti.

Reikalingas sovietinę Komunistų partiją smerkiantis aktas 

Kol tarptautinis komunizmo teismas neįvyko ir Komunistų partijos nenuteisė, būtina teisingumo vardan priimti valstybinį aktą su aiškia šios partijos pasmerkimo nuostata. Jau niekas nebepaneigs, kad SSRS komunistų partija ir jos padalinys Lietuvoje nuo pat 1940 metų organizavo tautos genocidą, vadovavo represinėms struktūroms, o, 1990 m. atkūrus Nepriklausomybę, jos vadovai ir aktyvūs nariai be ribojimų ėjo į aukščiausias Lietuvos valstybės valdymo, teisėtvarkos bei teisėsaugos institucijas. Todėl Lietuvos komunistų partija, tik persivadinusi kitu vardu, įsisteigę jos dukterinės ar kitokios be aiškios ideologijos partijos, išlaikė vidinę priklausomybę nuo sovietinio paveldo, todėl ir neturi politinės valios komunistų partiją smerkti, nes tai būtų savęs pasmerkimas. Ir nežiūrint į tai, vaduotis iš sovietinio paveldo lieka vienintelis kelias – įvardinti LKP kaip nusikalstamą represinę organizaciją ir ją pasmerkti.

Antikomunistinis kongresas ir tarptautinio Vilniaus visuomeninio tribunolo procesas

„Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“ 2000-aisiais metais priėmė kreipimąsi į Jungtinių Tautų Organizaciją, pasaulio valstybių parlamentus ir vyriausybes dėl Tarptautinio komunizmo ir komunistinių nusikaltėlių teismo įsteigimo. Taip pat priėmė rezoliucijas „Dėl „genocido“ sąvokos reikšmės išplėtimo“, „Dėl komunistinių okupacinių režimų padarytos žalos atlyginimo“, „Dėl tarptautinio bendradarbiavimo tiriant ir teisiškai įvertinant komunizmo nusikaltimus“. Praėjo 15 metų, nei pasaulio valstybių parlamentai, nei vyriausybės neatsiliepė.

Kai Rusijos Federacijos vadovai atvirai apgailestauja dėl SSRS griūties, o tos valstybės vadovas Putinas ją vadina tragedija, kai Kaukaze, Padniestrėje, Ukrainoje ta šalis ginklu vykdo reokupaciją, būtina vardan istorinės atminties išsaugojimo, vardan kelis dešimtmečius trukusio raudonojo tvano įvardijimo nusikaltimu žmonijai, vardan tų, kurie kovoje žuvo ir prabilti nebegali, organizuoti patriotinių visuomeninių organizacijų konferenciją, kuri įvertintų SSRS komunistų partiją ir jos padalinį Lietuvoje kaip Tautos genocido organizatorių ir vykdytoją per jai pavaldžias represines struktūras, išreikštų jos moralinį pasmerkimą, kreiptųsi į Seimą, kad jis pareikalautų Europos Parlamentą organizuoti tarptautinį sovietinio komunizmo teismą. Kaltinamąją medžiagą turi ir galėtų pateikti teismui ne tik buvę SSRS okupuotos šalys, bet ir Rusijos Federacija – SSRS teisių ir pareigų perėmėja. Tarptautinio teismo akivaizdoje būtų įvertinta komunizmo grėsmė visai bendrijai ir kiekvienai narei atskirai, plačiau atsivertų pasaulio valstybių akys, o Rusijos Federaciją sustabdytų nuo agresijos kaimyninių šalių atžvilgiu. Tačiau ar Seimas išdrįs reikalauti „Antrojo Niurnbergo“, jei pati Lietuvos Respublika iki šiol nėra įvertinusi SSRS KP ir jos padalinio LKP kaip genocido organizatoriaus nusikaltimų? Čia žodį turi tarti Tauta.

Kaip vyksta komunistinių nusikaltimų tyrimai

LR Seimas 1997 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. VIII-236 priėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) įstatymą, o 1997 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. VIII-505 patvirtino Centro nuostatus. Centras buvo įvardytas kaip tarpžinybinė valstybės institucija, tirianti visas genocido bei nusikaltimų žmonijai ir žmoniškumui apraiškas ir Lietuvos gyventojų persekiojimą okupacijų metais, taip pat ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo okupacijoms procesus, inicijuojanti genocido organizatorių ir vykdytojų teisinį įvertinimą, įamžinanti laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimą.

Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti buvo sudaryta Tarptautinė komisija vadovaujantis prezidento Valdo Adamkaus 1998 m. rugsėjo 7 d. pasirašytu dekretu. Šiuo dekretu skelbta, kad istorinės tiesos nustatymas esąs nacionalinis prioritetas, tautų santarvės pagrindas.

Baigėsi antras dešimtmetis nuo šių institucijų įkūrimo, tačiau nei istorinė tiesa nenustatyta, nei genocido organizatoriai ir vykdytojai įvertinti. LGGRT centras, užuot inicijavęs ir vykdęs genocido organizatorių ir vykdytojų teisinį įvertinimą, ieško slaptų neetatinių represinių struktūrų pagalbininkų, tarsi jie būtų pagrindiniai nusikaltėliai, o pastaruoju metu, neabejotinai dėl buvusių represijų organizatorių spaudimo, ėmė ieškoti „nusikaltėlių“ tarp partizaninio karo dalyvių.

Sovietinį komunistinį paveldą, kaip blogio imperijos palikimą, būtina įvardyti, įvertinti, pasmerkti. Būtina viešinti sovietinės komunistinės nomenklatūros sąrašus, įvertinti asmenų, kaip Tautos genocido organizatorių, vaidmenį. Tai ir būtų LGGRT centro esminė priedermė; demaskavus blogį, rastųsi galimybė organizuoti „Antrąjį Niurnbergą“.

Nelengvas kelias į tikrą, o ne tariamą nepriklausomybę, tačiau turėsime jį nueiti, jei siekiame tapti realiai nuo sovietinio kriminalinio paveldo nepriklausoma valstybe.

Susiję

Įžvalgos 6717873789515614921

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2018-08-03 09:47

  Kolaboravimas - vienas sunkiausių nusikaltimų. Beveik visos tautos, išėjus okupantui - sušaudo kolaborantus (prancūzai, norvegai ir t.t.)
  O nenubausti nusikaltėliai toliau tęsia nusikalstamą veiklą - ką ir matom dabartinėje Lietuvoje (masinė emigracija, teisingumo nebuvimas, didžiulė atskirtis ir t.t.)

  AtsakytiPanaikinti
 2. "Beveik visos tautos, išėjus okupantui - sušaudo kolaborantus".

  - Jūs norėjote pasakyti, kad naujam okupantui koloboruojantys niekuo negeresni už koloboravusius senajam? Juk koks skirtumas, kad vieni parsidavėliai vykdė savos (ir ne tik savos) tautos genocidą pagal pagal vienų užsakymą, o kiti (kitų okupantų koloborantai) lygiai taip pat nebaudžiamai tikisi tęsti pirmųjų darytus darbus, tik jau pagal naujųjų vergvaldžių pageidavimus. Ir kaip gi šititie tešlagalviai nesupranta, jog už jų dabartinį koloboravimą atsakyti teks ir jiems tik jau dar kartą pasikeitus okupantui? Marijos žeme Lietuva skelbiasi, o nenori Kristaus išklausyti ir jo paliepimų vykdyti. - Nutraukti būtina kerštavimų grandinę. - Ir jei mes to dabar nepadarysime, tai kaip gi galime tikėtis gailestingumo iš sekančios koloborantų bangos sekantiems okopantams?

  O juk mes galime būti ir vieni iš nedaugelio tų tautų, kurios sugeba atleisti nusidėjėliams.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2018-08-03 13:39

  Galima atleisti, jei tai padėtų stabdyti blogį.
  Bet valdomi nusikaltėliai - kolaborantai ir toliau vykdo buvusių okupantų instrukcijas ir toliau sėja blogį (kad labai daug blogio Lietuvoje yra Maskvos inspiruota - tai aišku).
  Sustabdyti blogį galima tik izoliuojant nusikaltėlį - nuo visuomenės, ypač nuo valdžios.
  Tas nėra padaryta ir nebus padaryta ir toliau blogis (velnias) dominuos Lietuvoje.
  Tikras krikščioniškumas: tai blogio sustabdymas - kad kiti laimingai gyventų.

  AtsakytiPanaikinti
 4. "Tikras krikščioniškumas: tai blogio sustabdymas - kad kiti laimingai gyventų".

  - Taip, Krikščionybės tikslas tikrai toks ir yra. Deja, Jūsų įsivaizduojamu ir siūlomu metodu - naudojant prievartą, izoliuojant nusikaltėlį... - nesigauna išgyvendinti blogio. Prievarta ir bausmės - tai lygiai toks pat blogis, tik jau su iliuzine priedanga, kad tuo, neva, atstatomas teisingumas. Iš tikrųjų, tai toks ir yra sau leidimo daryti kitiems pikta pateisinimo mechanizmas, kad po "teisingumo" atstatymo prietekstu tikimės likti nebaudžiami už iš savo pusės padarytą blogį kitiems.
  Kristus savo pavyzdžiu ant kryžiaus parodė, kaip įmanoma nepasidaryti tokiu pat nusidėjėliu, t.y., nepriklausomai nuo to, kad nusikaltėliai daro nusikaltimus, pačiam dera nesielgti lygiai taip pat, vos tik pasitaiko proga/pretekstas likti už tai nenubaustam. Praktiškai, tai iliuzija, vienokia ar kitokia forma už bet kokiu pretekstu padarytą blogį atpildas yra neišvengiamas, jei nėra gailestingumo ir atleidimo.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2018-08-03 15:56

  Kažkodėl tai pasaulis (visas) naudoja iki šiol bausmes. Už nusikaltimus.
  Tik pas mus kitaip: nusikaltėlis - komunistas - pavogė milijonus, atėmė turtelį, paniekino žmogelį - būkim krikščionys ir atleiskim.
  O kai iš iš bado komunistų apvogtas žmogelis iš to pačio nusikaltėlio apsivogusio komunisto vištą pavogia - tada jau nabagėlį baudžia visu griežtumu.
  Taip kad krikščioniškas atlaidumas - kai kalbama apie komunistų nusikaltimus - tai kvaila, primityvi, nusikalstama tų pačių komunistų demagogija.
  Kaip kgbistas tomkus klykė kai buvo norima daryti liustraciją:
  - viduramžiai, raganų medžioklė, juodaskverniai puola, kur krikščioniškas atlaidumas !!

  AtsakytiPanaikinti
 6. "Kažkodėl tai pasaulis (visas) naudoja iki šiol bausmes. Už nusikaltimus."

  - Tuo Jūs tik patvirtinate tokios tendencijos faktą, kad prievarta iššaukia prievartą. Tas ir toliau tęsis, kol įracionaliu atlaidumo veiksmu niekas nepaneigs tokios "logikos".
  Reiktų vieną kart baigti pasakas, kad buvusiųjų nusikaltimai patys, patys. Juk komunistai irgi savo aplaidumo padarinius kildino iš prieš juos buvusių buržūjų. Tada tie tvirtino, kad prieš juos buvę, buvo patys, patys... blogiausi.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

item