Žmogaus teisių organizacijos ragina VU Senatą pareikšti nepasitikėjimą Rektoriumi A. Žukausku

Vilniaus universiteto Tarybai Vilniaus universiteto Senatui KREIPIMASIS dėl Vilniaus universiteto Rektoriaus nušalinimo  20...


Vilniaus universiteto Tarybai
Vilniaus universiteto Senatui


KREIPIMASIS
dėl Vilniaus universiteto Rektoriaus nušalinimo 
2018 m. birželio 15 d.
Vilnius

Lietuvos žmogaus teisių organizacijos 2018 m. gegužės 22 d. pareiškimu kreipėsi į Vilniaus universiteto (VU) Rektorių, VU Tarybą ir Senatą, ragindamos atsižvelgti į dviejų šimtų VU studentų prašymą nenaikinti VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (TSPMI)  politinės filosofijos profesoriaus etato, nes VU Rektoriaus ir TSPMI administracijos siekis šį etatą panaikinti yra susijęs su mėginimu pašalinti profesorių, habil. dr. Vytautą Radžvilą iš universiteto dėl jo pažiūrų ir įsitikinimų. 

2018 m. gegužės 22 d. VU Senatas ėmėsi tirti viešai keliamą klausimą dėl prof. V. Radžvilo persekiojimo  - sudarė VU TSPMI vykusių profesoriaus konkursų vertinimo darbo grupę, o birželio 12 d. balsų dauguma pritarė šios darbo grupės išvadoms. Senato priimtame nutarime konstatuota, kad:

1) Konkursai į profesoriaus pareigas TSPMI buvo patvirtinti VU Rektoriaus 2018 m. kovo 28 d. įsakymu.

2) Konkursų profesoriaus pareigoms buvo skelbiama mažiau, negu buvo kadenciją baigiančių profesorių. Konkursas esamoms prof. V. Radžvilo pareigoms užimti nebuvo paskelbtas.

3) 2018 m. paskelbti konkursai TSPMI profesoriaus pareigoms eiti buvo personalizuoti. Konkurso „Profesorius (-ė) (Europos integracijos studijos)“ vietai užimti, į kurią numanomai galėtų pretenduoti ir prof. V. Radžvilas, personalizavimą lėmė perdėm didelė pareigų apibūdinimo detalizacija. Nurodyta būtinybė vykdyti tyrimus ir studijas „Europos integracijos, Europos Sąjungos institucijų ir politikos klausimais“, tačiau prof. V. Radžvilas nevykdo tyrimų Europos Sąjungos institucijų klausimais, todėl pretenduoti į šias profesoriaus pareigas bei tenkinti šio konkurso sąlygas prof. V. Radžvilas, net ir norėdamas, objektyviai neturėjo galimybių. 

4) Paaiškinimų, kodėl šis konkursas nebuvo skelbtas, darbo grupės nagrinėtuose dokumentuose nerasta.

Minėta darbo grupė (prof. T. Medaiskis, dr. A. Mickevičius, prof. M. P. Šaulauskas, prof. G. Tamulaitis ir studentų atstovas I. Gaižiūnas) siūlė atsižvelgti  į 200 studentų parašais patvirtintą kreipimąsi bei faktą, kad prof. V. Radžvilui Vilniaus universiteto Senatas yra suteikęs pedagoginį profesoriaus vardą ir rekomendavo VU Rektoriui sudaryti su prof. V. Radžvilu sutartį profesoriaus pareigoms eiti.

Už minėtas išvadas balsavo visi posėdyje dalyvavę Senato nariai (32 balsai „už“, 1 balsas „prieš“ - Rektorius A. Žukauskas). Tačiau Rektorius viešai atsisakė vykdyti Senato nutarimą ir pasiūlė prof. V. Radžvilui dirbti vienerius metus docento pareigose. Tokiu būdu Rektorius viešai deklaravo, jog nepaisys VU valdymo organo (Senato) sprendimų.

Pažymėtina, kad VU Statuto 26 str. apibrėžia, kokie yra Universiteto valdymo organai – tai  Senatas, Taryba ir rektorius. Statuto 32 str. 1 dalis nustato, kad Senato paskirtis - užtikrinti kultūros, mokslo, tyrimų ir dėstymo laisvę Universitete, Universiteto bendrųjų akademinių reikalų ir kitų tiesiogiai su viso Universiteto akademine veikla susijusių klausimų kolegialų aptarimą ir jiems įgyvendinti reikalingų teisės aktų priėmimą ir prižiūrėti, kad Tarybos ir rektoriaus veikla, taip pat bendruomenės siūlymai Tarybai, rektoriui, Universiteto vidiniams organizaciniams dariniams, kitos iniciatyvos atitiktų Universiteto misiją, veiklos tikslus, uždavinius ir principus, bendruosius akademinius interesus. Vykdydamas savo įgaliojimus, Senatas priima nutarimus (Statuto 32 str. 2 dalis). Tokiu būdu pagal įstatymą VU Rektorius turi prievolę vykdyti Senato nutarimus. Tačiau pareikšdamas, jog neketina jų vykdyti, VU Rektorius iš esmės deklaruoja neketinantis vykdyti Statute apibrėžtos  Vilniaus universiteto misijos, t.y. nepaisyti Statuto 32 str. reglamentuojamos Senato teisės prižiūrėti, kad  Rektoriaus veikla atitiktų Universiteto misiją, kurios vykdymas iš esmės tampa neįmanomas teisinėje situacijoje, kai nepaisoma VU valdymo organų sprendimų.

Apibendrindamos susidariusią situaciją Vilniaus universitete Lietuvos žmogaus teisių organizacijos konstatuoja: 

1. 2018 m. birželio 12 d. VU Senato priimtas sprendimas pritarti VU TSPMI vykdytų profesoriaus konkursų vertinimo darbo grupės išvadoms patvirtina, jog VU Rektorius A.Žukauskas pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus ir VU Statutą bei tiesiogiai įtakojo/inicijavo prof. V.Radžvilo persekiojimą dėl pastarojo pažiūrų ir įsitikinimų (Rektoriaus paskelbti konkursai TSPMI profesoriaus pareigoms eiti).

2. VU Rektoriaus atsisakymas vykdyti VU Senato įpareigojimą (nutarimą) sudaryti su prof. V. Radžvilu sutartį profesoriaus pareigoms eiti patvirtina, jog A. Žukauskas negali tinkamai  atstovauti Vilniaus universitetui ir tinkami vykdyti jo misiją dėl A.Žukausko klaidingo ir neadekvataus VU Rektoriaus ir  Senato kompetencijų vertinimo (Statuto 33 str.).

3. Sistemingai pažeisdamas LR Konstitucijos (25 str.) garantuojamas teises ir laisves bei VU Statuto 4 ir 42 straipsnių nuostatas, VU Rektorius A.Žukauskas demonstruoja teisinį nihilizmą ir griauna Vilniaus universiteto demokratines tradicijas, darydamas žalą visai universiteto akademinei bendruomenei.

Lietuvos žmogaus teisių organizacijos gerbia šalies aukštųjų mokyklų savivaldą ir kartu mano, kad šalies visuomenės demokratiniai laimėjimai, kurios dalimi yra ir aukštųjų mokyklų akademinės bendruomenės, yra visų piliečių saugotina vertybė. Todėl atsižvelgdamos į sistemingus VU Rektoriaus A. Žukausko nusižengimus VU Statutui ir jame įtvirtinai universiteto misijai, taip pat aplinkybę, kad  prof. V.Radžvilo persekiojimas dėl jo pažiūrų ir įsitikinimų įgijo akivaizdų politinį pobūdį ir dėl to diskredituoja  Vilniaus universitetą bei Lietuvos aukštojo mokslo ir švietimo sistemą tarptautinėje bendruomenėje, Lietuvos žmogaus teisių organizacijos ragina:

- VU Senatą vadovautis VU Statuto 33 str.  suteiktais įgaliojimais ir pareikšti nepasitikėjimą VU Rektoriui A.Žukauskui dėl priesaikos Universitetui ar kitų teisės ar moralės normų pažeidimo, nederančio su rektoriaus pareigomis.

- VU Tarybą patvirtinti VU Senato  pareikštą nepasitikėjimą VU Rektoriumi A. Žukausku.

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija     Romualdas Povilaitis                    
Lietuvos žmogaus teisių asociacija     Vytautas Budnikas          
Piliečių gynybos paramos fondas     Stasys Kaušinis            
Lietuvos Helsinkio grupė     Stasys Stungurys    

Susiję

Įžvalgos 1240932843283127698

Rašyti komentarą

 1. One song we sing together :)2018-06-15 14:07

  Griuvo Baršauskas,
  Grius ir Žukauskas!
  Griuvo Baršauskas,
  Grius ir Žukauskas!
  Griuvo genijus vadybos,
  Grius ir priešas lietuvybės,
  Protas nugalės,
  Protas nugalės!

  (Filaretų giesmė)

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2018-06-17 00:23

  A.Žukauską apskritai reikia atstatydinti iš VU rektoriaus pareigų.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. tai apie tai kalba gi ir eina. k1 tu galvoji kad paskelbus jam nepasitikėjimą jis galėtų toliau eiti pareigas?
   primintų tam žukauskui bandymą universitete lgbt degradacijas kelias savaites atgal ir atimtų iš jo moklų daktaro vardą ir iškeltų baudžiamąją bylą už persekiojimą už įsitikinimus. čia tam degradantui visai nebe juokas.

   Panaikinti
 3. Autorius pašalino šį komentarą.

  AtsakytiPanaikinti
 4. prof. G. Tamulaitis gi buvo Zukausko pavaldinys, tai jis ten kaip klapciukas laboratorijoje pas Zukauska lakste, nors Zukauskas net jaunesnis uz ji ir seniai profesorius...visiskas dundukas Tamulaitis...nesuprantu kaip jis profesoriaus varda gavo?

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2018-06-17 22:34

  Paskaičius statutą, tai profesoriaus vardas svarstomas "rektoriaus teikimu". Antras dalykas, "senatas gali svarstyti ir teikti savo nuomonę bei siūlymus tarybai ir
  rektoriui" - bet tai negarantuoja, kad tai bus (pa)tvirtinama - kaip ir minima čia, darbo grupė "rekomendavo". Dėl darbo grupės išvadų, tai išvadų patvirtinimas yra nelygu Senato valios išraiškai, t.y. tai nėra tapatu patvirtinimui suteikti V. Radžvilui profesoriaus vardą. Tai iš principo yra du atskiri teikimai - išvadų tvirtinimas ir profesoriaus vardo teikimas. Čia teigiama, kad antrasis nutarimas buvo ("VU Senato įpareigojimą (nutarimą) sudaryti su prof. V. Radžvilu sutartį profesoriaus pareigoms"), bet neaišku, kaip jis teiktas (kaip ataskaitos dalis ar atskirai), kokia buvo formuluotė ir ar dėl jo balsuota. Kadangi tai įvardyta prie to, ką "<...> organizacijos konstatuoja", o ne prie aukščiau esančių prielaidų, kyla įtarimas, kad tokio atskiro nutarimo nebuvo, kitaip tariant, išvada (prie "<...> konstatuoja") yra neteisingas darbo grupės ataskaitos tvirtinimo prilyginimas profesoriaus vardo suteikimui. Kas teisiškai neturi galios. Tad galima teigti, kad rektorius nenusižengė statutui. (Nebent atskiras nutarimas iš tiesų buvo.) Be to, V. Radžvilas atsisakė dalyvauti konkurse, kas dar labiau komplikuoja situaciją. Jei išrinkimas į pareigas per konkursą įvardytas siekiamybe TSPMI, tokiu būdu V. Radžvilas pats save atriboja nuo universiteto/instituto valdymo organų pasirinktos krypties.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Iš čia kylama į žvaigždes2018-06-17 23:53

   Vajetus, Tamsta galėtumėt Žukausko teisės skyriuje dirbti :)

   Panaikinti
  2. "Be to, V. Radžvilas atsisakė dalyvauti konkurse, kas dar labiau komplikuoja situaciją. Jei išrinkimas į pareigas per konkursą įvardytas siekiamybe TSPMI, tokiu būdu V. Radžvilas pats save atriboja nuo universiteto/instituto valdymo organų pasirinktos krypties."
   NE, nes: a) "2018 m. paskelbti konkursai TSPMI profesoriaus pareigoms eiti buvo personalizuoti" (3 punktas), "Minėta darbo grupė [...] siūlė atsižvelgti į [...] faktą, kad prof. V. Radžvilui Vilniaus universiteto Senatas yra suteikęs pedagoginį profesoriaus vardą", bet "Rektorius viešai atsisakė vykdyti Senato nutarimą ir pasiūlė prof. V. Radžvilui dirbti vienerius metus docento pareigose."

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui su V. Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item